Ulla Keto & Marjo Nykänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen"

Transkriptio

1

2 Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto

3 Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999) 2001, 2006, 2008, 2009, (2011) OPS-katselmukset 2010 Laadunvarmistusjärjestelmän itsearviointi 2010 Ryhmäpohdintaa ja keskustelua

4 Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearvioinnilla tarkoitetaan yhteisön oman toiminnan kehittämiseksi tai seuraamiseksi toteutettuja arviointitoimia ja prosesseja. Systemaattinen tiedonkeruu tärkeämpää kuin menetelmä, jolla itsearviointi toteutetaan. Itsearviointi on kehittämissuuntautunutta arviointia, jonka tavoitteena on hankkia tietoa toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista kehittämistyötä varten.

5 Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Arviointiin osallistuvat ovat aktiivisesti mukana arvioinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja arviointitulosten perusteella tapahtuvassa kehittämistyössä. Perusperiaatteena on, että arviointitietoa hyödynnetään välittömästi arvioitavan kohteen kehittämiseksi. Itsearviointiprosessi jo sinällään kehittää toimintaa. Lähteenä mm. Huusko, M Itsearviointi suomalaisissa yliopistoissa: arvoja, kehittämistä ja imagon rakentamista.

6 Miksi nämä esimerkit? EFQM-itsearvioinnin kehittämisvelvoite auditoinnissa Itsearviointimallin ketteryyden aikaansaamiseksi tehty paljon kehittämistyötä Monet AMKit soveltavat EFQM-mallia tai ainakin harkitsevat mallin käyttöä Sähköinen itsearviointimalli tuotteistettu palvelutuotteeksi OPS- ja LVJ- itsearvioinnit uusia, toteutettu v Em. ehkä vähemmän toteutettuja ja siksi saattavat olla kiinnostavia

7

8 EFQM-itsearviointi MAMKissa Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset Jatkotyöskentely

9 EFQM-itsearvointi: tausta ja tavoite Auditointipalautteen mukaan EFQM-itsearvioinnin ja johdon katselmusten tehtävää ja käyttöä laatujärjestelmässä oli syytä selkiyttää. Lisäksi palautteiden pohjalta käynnistetyistä kehittämistoimista tiedottamista tuli lisätä. Laadunvarmistusjärjestelmän mukaan MAMKin johto tekee itsearvioinnin joka kolmas vuosi ja koko amk:n henkilöstö n. joka kolmas vuosi. Itsearviointien tavoitteena on nostaa esille amk:n vahvuudet ja kehittämiskohteet ja näin käynnistää kehittämistyötä. Tavoitteena on myös lisätä oman organisaation tuntemusta, sitouttaa ja motivoida arviointiin osallistujia kehittämistyöhön.

10 EFQM-itsearviointi: toteutus EFQM-mallin pohjalta muokatut MAMKille sopivat sähköiset arviointipohjat pohjia kolme: johdon malli, koulutusta antavien yksiköiden malli, muiden yksiköiden malli pohjaan liitetään sähköinen tausta-aineisto arvioinnin tueksi toteutuksen vaiheet suunnittelu arvioinnin tekeminen tulosten alustava analysointi tulosten käsittely, vahvuuksista ja kehittämishankkeista sopiminen kehittämishankkeiden käynnistys ja seuranta

11 EFQM: tulokset Itsearvioinnit ovat johtaneet kehittämishankkeisiin v johdon itsearvioinnissa viisi hanketta v henkilöstön itsearvioinnissa keskimäärin kolme hanketta/laitos tai yksikkö v johdon itsearvioinnissa viisi hanketta

12 EFQM: tulokset Esimerkkinä v itsearvioinnin hankkeet henkilöstöjohtamisen ja palvelujen kehittäminen sekä organisaation osaamisen kehittäminen osaavampi MAMK koulutuskokonaisuus henkilöstön tutkintoon johtavan koulutuksen tukeminen kehittäjäkoulu henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittäminen palautejärjestelmän tarkistus ja ulkoisen palautteen hyödyntäminen karsittiin, selkiytettiin ja täydennettiin

13 EFQM: tulokset yhteisten strategisten tavoitteiden ja toimintatapojen omaksuminen laitos- ja yksikkötasolla Kesu & Laatu Road Show strategiapuu henkilöstölle kehityskeskustelujen teemana Kesun merkitys omassa työssä opiskelijamarkkinointi ja rekrytointi rehtorin johtama markkinointityöryhmä koulutusohjelmien hyvien käytänteiden benchmarking laitosten markkinointisuunnitelmat, koulutusohjelmien profilointi, sähköisen markkinoinnin kehittäminen kumppanuuksien kehittäminen ja alueelle työllistymisen lisääminen Käynnistynyt v. 2010

14 EFQM: jatkotyöskentely Hankkeiden etenemisen seuranta MAMK tason hankkeiden seuranta johtoryhmässä laitos- ja yksikkötason hankkeiden seuranta laitosten johtotiimeissä ja MAMK-tasolla johdon katselmuksissa Itsearvioinnin toteutustavan kehittäminen johdon palaute 2006 henkilöstön palaute 2008 Vaikuttavuuden arviointi v lähes 80% kyselyyn vastanneista sitä mieltä, että EFQM-itsearviointi MAMKin kannalta tärkeää itsearviointi pystyy nostamaan hyvin esille vahvuuksia ja kehittämiskohteita Itsearvioinnin toteutuskonseptia hyödynnetty muissa itsearvioinneissa

15 OPS-katselmus MAMKissa Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset Jatkotyöskentely Marjo Nykänen

16 OPS-katselmus: tausta ja tavoite Osa MAMKin koulutusprosessin laadunvarmistusta Perustana kansalliset (Bolognan prosessi, ECTS-projekti, Arenen koulutusohjelmaprojekti) ja MAMKin ops-työtä ja opetuksen toteuttamista ohjaavat strategiat (KESU 2015, pedagoginen strategia, TKI-strategia, palvelustrategia) ja toimenpideohjelmat Taustalla vuosina 2005 ja 2007 toteutetut laajat OPS-uudistukset Tavoitteena kehittää MAMKin opetussuunnitelmia ja opetuksen järjestämistä sekä tukea koulutusohjelmien omaa kehittämistyötä Ops-katselmus tehdään, kun opetussuunnitelmia uudistetaan tai uusi koulutusohjelma aloitetaan Marjo Nykänen

17 OPS-katselmus: toteutus Teemat 1. Opetussuunnitelman ennakointi- ja laadintaprosessi 2. Opetussuunnitelman osaamisperusta ja rakenne 3. Koulutusohjelman pedagogiset lähtokohdat ja opetuksen järjestäminen 4. Osaamisen arviointi ja AHOT-menettelyt 5. Opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen Marjo Nykänen

18 LVJ-itsearviointi: tausta ja tavoite MAMKissa valmistautuminen 2. auditointikierrokselle käynnistettiin tekemällä laadunvarmistusjärjestelmän itsearviointi. Tämän itsearvioinnin tavoitteena oli saada kokonaiskuva MAMKin laadunvarmistuksen nykytilasta ja järjestelmän toimivuudesta Marjo Nykänen

19 LVJ-itsearviointi: toteutus Arviointi toteutettiin tällä hetkellä voimassa olevan KKA:n auditointikäsikirjan mukaisesti. Itsearvioinnissa arvioitiin MAMKin laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta. Arviointi kohdistui laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuuteen ja korkeakoulun perustehtävien (koulutus, tutkimus- ja kehitystyö, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö) laadunvarmistukseen. Itsearvioinnissa käytettiin samaa kriteeristöä kuin KKA:n auditoinneissa. Kriteeristö sisältää puuttuvan, alkavan, kehittyvän ja edistyneen laadunvarmistuksen luonnehdinnat kaikista arviointikohteista. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan kaikista arviointikohteista niiden vahvuudet ja kehittämiskohteet Marjo Nykänen

20 LVJ-itsearviointi: tulokset Arviointikohteista parhaiksi arvioitiin tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus sekä laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen. Näiden kohteiden arvioitiin olevan tasolla kehittyvä, mutta niissä on runsaasti myös edistyneen tason piirteitä. Eniten kehitettävää on laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuudessa ja saatavuudessa korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta, jonka arvioitiin olevan alkavalla tasolla. Kokonaisuudessaan MAMKin laadunvarmistusjärjestelmän arvioitiin olevan kehittyvällä tasolla Marjo Nykänen

21 LVJ-itsearviointi: jatkotyöskentely Tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet Uuden auditointikäsikirjan julkaisemisen jälkeen suunnitelmien tarkistus/tarkennus Myös keskustelu KyAMKin kanssa Laatukierrokset (= katselmukset) 01/2011 Projektisuunnitelman laatiminen ja valmisteluprojektin käynnistys 02/2011 Suunnitelman esittely henkilöstötilaisuudessa myöhemmin keväällä 2. itsearviointi keväällä 2011? Marjo Nykänen

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Sisällysluettelo 1. Näyte 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Pekka Auvinen Antti Kauppi Hannu Kotila Aura Loikkanen Arja Markus Niko Peltokangas Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot