Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpidesuunnitelma ehdotus"

Transkriptio

1 Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke

2 1 Sisällys 1. Jhdant Kkelma Kkelman mudstus E-aineistlinjaus Omakustanteet ja digitinti valtakunnallisesti Julkishallinnn tuttama tiet E-aineistn hankinta E-aineistn käyttö ja käytettävyys Käytettävyys Käyttö ja kknaisratkaisu Kirjastn rli verkssa ja muuttuvassa timintaympäristössä Tiedn kkaminen ja e-aineistn löydettävyyden helpttaminen Kuvailutiet E-aineistn löydettävyys Osaamistarpeet ja kulutus Tiedtus ja markkininti Tiedtus Markkininti Tutkimus ja yhteistyö Yhteenvet ja tiivistelmä... 12

3 2 1. Jhdant Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin hanke laati keväällä 2012 e-aineiststrategian, jka n esitelty Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Yleisten kirjastjen neuvstlle. Hyväksytyn strategian phjalta n nyt valmistumassa timenpidesuunnitelma. Timenpidesuunnitelman tarkitus n lla knkreettinen sisältäen sekä yhteisesti svittuja linjauksia että vaihtehtisia tteuttamistapja. Timenpidesuunnitelma n pyritty laatimaan siten, että se justavasti taipuu jatkuvaan muutkseen ja kehitykseen, jka n vallitseva e-aineistmaailmassa. E-aineistt termi viittaa tässä yhteydessä digitaalisessa mudssa leviin tallenteisiin kuten esimerkiksi kirjihin, erilaisiin raprtteihin, lehtiin, musiikkiin, äänikirjihin ja elkuviin. E-aineiststrategiassa käsiteltiin j sitä viitekehystä, jlla n vaikutusta suraan kirjastn palveluihin. E-aineistpalveluja suunniteltaessa n humiitava erityisesti kansalliset linjaukset, jissa tavitteena vat mm. palveluiden yhteen timivuus ja avimet ratkaisut. Valtakunnallisia palveluja rakennettaessa n suunnittelulla ja eri vaihtehtjen arviinnilla erityisen suuri merkitys. Tätä timenpidesuunnitelmaa laaditaan tilanteessa, jssa kirjastjen e-aineistt puhuttavat niin Yhdysvallissa, kuin naapurimaissammekin. Keskustelua herättää erityisesti kirjastjen ikeus päättää itsenäisesti e-aineistkkelmiensa sisällöistä ilman erilaisia aikatai aineistrajitteita. Sumessa e-aineistt vat vasta tulssa yleisten kirjastjen kkelmiin. Erilaisia ratkaisuja arviitaessa nkin tärkeää humiida niiden maiden kkemukset, jissa e-aineistt vat lleet sa yleisten kirjastjen kkelmia j pidemmän aikaa. Kkemukset muualta sittavat, että yleisten kirjastn ma aktiivinen rli e-aineistjen hankinnan, hallinnan ja jakelutapjen suhteen n leellisen tärkeää. Tietämys asiakaskunnan tarpeista syntyy lähellä timintaa ja vain siten vidaan luda timivia ratkaisuja, jtka aidsti palvelevat khderyhmäämme, yleisten kirjastjen asiakkaita. Tekstissä käytettävät lyhenteet: AVI = Aluehallintvirast ELY = Elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus FinElib = Kansallinen elektrninen kirjast JHS = Julkisen hallinnn susitukset KDK = Kansallinen digitaalinen kirjast OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö SSYK = Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin hanke YKN = Yleisten kirjastjen neuvst 2. Kkelma 2.1 Kkelman mudstus E-aineistlinjaus Yleisissä kirjastissa e-aineistkkelman mudstus n llut ngelmallinen tehtävä. Asiakkaille n haluttu tarjta aineistja myös digitaalisessa mudssa, mutta hankittujen aineistjen käyttö n jäänyt vähäiseksi. Yleisten kirjastjen tarjama e-aineist ei vastaa nykyisellään kirjastjen asiakaskunnan tarpeisiin. Tisaalta aineistjen tiedtus, käytönpastus ja markkininti vat myös lleet riittämättömiä.

4 3 Kkelmalinjauksista päätettäessä yleiset kirjastt jutuvat arviimaan vusittain myös e- aineistkkelmansa. Arviinnin tueksi ja avuksi n syytä luda yhteinen yleisten kirjastjen e-aineistlinjaus. E-aineistlinjaus timii kkelmatyön tukena, mutta jkainen kirjast lunnllisesti päättää edelleen itse e-aineistkkelmansa sisällön. E-aineistlinjauksen perustana n kirjastjen hankkimien e-aineistjen aktiivinen käyttö, mikä tarkittaa myös henkilökunnan hyvää perehtyneisyyttä tarjlla levaan aineistn. Kkelman käyttöarv n tärkeämpi tekijä kuin kkelman laajuus. Oleellista n, että käytettävissä levat e-aineistt tunnetaan ja niitä sataan tarjta asiakaskunnalle. Hajanainen useasta eri paikasta hankittu kkelma erilaisine käyttöehtineen n liian hankala ja raskas jalkauttaa tehkkaasti saksi asiakaspalvelua. Hyvin tehty linjaus vaatii infrmaatita. Sitä tarvitaan eri lähteistä ja eri tavin hankittuna. Linjauksen phjaksi tehdään seuraavaa: Teetetään kuluttajatutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään mm. digitaalisen musiikin rlia yleisten kirjastjen kkelmissa. Onk digitaalinen musiikki sa kirjastjen kkelmia, vai nk syytä keskittyä muiden aineistlajien tarjntaan digitaalisena? Tutkimuksen avulla vidaan selvittää myös muiden digitaalisten aineistjen käyttöä, ja löytää mahdllisesti niiden asiakkaiden tarpeet, jtka tällä hetkellä eivät käytä kirjastjen palveluja. Kuluttajatutkimuksen phjaksi mietitään tutkimuskysymykset lkamarraskuun aikana. Yleisten kirjastjen tietkantjen käytöstä pyydetään tilastt FinElibiltä, sekä muutamilta suurilta kirjastkimpilta. Tietkantjen evaluinnilla pystytään selvittämään, mitkä tietkannat vat leellisia kirjastjen kkelmissa. Viitetietkannat vat perusteltuja vain siinä tapauksessa, js niiden käyttö n runsasta, tai ne vat tärkeitä tietpalvelun apuvälineitä. Tällaisia viitetietkantja vivat lla esimerkiksi jtkin artikkeliviitetietkannat. Kirjastjen tulisi myös tarkkaan harkita, nk kuntalaisten edunmukaista, että samja aineistja lisensidaan mnien eri tahjen kautta: krkeakulujen, muiden ppilaitsten ja yleisten kirjastjen timesta. Tutkitaan ereading hankkeen kekäyttövaiheen tulkset. Kekäyttö tteutetaan Helmet-kirjastissa vuden 2012 lpulla ja siitä saadaan alustavaa käyttö- ja käytettävyysinfrmaatita linjauksen tueksi. Tämän avulla pystytään mahdllisesti ennustamaan ktimaisen kirjallisuuden kysyntää ja arviimaan tarjttavan palvelun käytettävyyttä. E-reading hankkeesta saadaan tivttavasti myös ennuste siitä, millin ja minkälaisin ehdin ktimainen kaunkirjallisuus n sa yleisten kirjastjen digitaalista aineista. Yleisille kirjastille tämä infrmaati n tärkeää, jtta hankintihin vidaan varautua määrärahjen puitteissa. Arviidaan Helmet-kirjastjen käyttöönttamaa OverDrive-palvelua. OverDrive antaa viitettä vieraskielisen, erityisesti englanninkielisen aineistn käytöstä ja tarpeesta. Selvitetään yhteistyössä OKM:n kanssa, nk mahdllista staa jitakin aineistja kaikkien yleisten kirjastjen käyttöön. Vapaaksi stettava aineist visi lla esimerkiksi kirjallisuutta, jsta painkset vat lppuneet tai kansallisesti tärkeää ja käyttäjiä kiinnstavaa aineista Omakustanteet ja digitinti valtakunnallisesti Kustannustiminnan muuts ja makustanteiden määrän jatkuva kasvu heijastuu j maa-

5 ilmalla yleisten kirjastjen timintaan. Yhdysvallissa yleiset kirjastt vat j suuntautumassa sellaisten digitaalisten jakeluratkaisujen käyttöönttn, jtka mahdllistavat asiakkaiden makustanteiden ja pienten kustantajien testen liittämisen kirjastn kkelmaan. Suunniteltaessa yleisten kirjastjen e-aineistpalvelukknaisuutta myös tämä mahdllinen kustannuskentän muuts tulisi humiida. Selvitetään valtakunnallista timintatapaa ja prsessia: miten yleiset kirjastt sallistuvat mahdllisesti asiakkaiden mien testen julkaisuun millä tavalla prsessi n järkevintä rganisida minkälaisia kustannuksia se teettää niin henkilö- kuin hjelmisthankintjenkin salta Kirjastissa syntyvän digitaalisen materiaalin hyödyntäminen sana kkelmaa, esim. videidut satutunnit ym. 4 Aineistjen digitinnin suhteen n lisäksi selvitettävä: mikä n yleisten kirjastjen suus ja tehtävä digitinnissa. Yleisten kirjastjen timintakenttään visi kuulua luntevasti paikallisaineistn digitinti ja sen liittäminen saksi yhteiskäyttöistä valtakunnallista kkelmaa, jsta vitaisiin luda haluttaessa näkyminä paikallisia Digitaalisia lähikirjastja. Kirjastt timivat näin kulttuuriperinnön välittäjinä ja kansalaisten sallisuuden rakentajina. Yhteistyö muiden timijiden, kuten maakuntamuseiden kanssa n leellinen sa timintaa. Yleisten kirjastjen tärkeänä tehtävänä n nähtävä myös paikallisen kulttuuriperinnön jakaminen ja sen välittäminen eteenpäin yhteiseen kansalliseen (KDK) ja eurppalaisen (Eurpeana) prtaaliin. tulisik yleisten kirjastjen tarjta digitintimahdllisuus asiakkaiden käyttöön ja minkälaisia kustannuksia palvelun tarjnnasta syntyisi Julkishallinnn tuttama tiet Julkishallint tuttaa suuret määrät sähköisessä mudssa levia julkaisuja, jtka vat tärkeitä yleisten kirjastjen asiakkaille. Ongelmana n, että tiet näistä julkaisuista n hajallaan ja hankalasti hallittavissa. Tiet tulisi kta ja indeksida helpsti löydettäväksi. Julkishallinnn tuttaman tiedn kkamisen eri vaihtehtja n tutkittava. Tärkeää n, että ratkaisu perustuu jatkuvuudelle ja, että se n helpsti yhdistettävissä kirjastjärjestelmiin. Ilman integrintia kirjastjärjestelmiin n vaarana, että tiet jää löytymättä esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa. Kirjastt.fin lppuvudesta julkaistava Makupalat palvelu mahdllistaa julkishallinnn tuttaman tiedn kkamisen ja integrinnin. Makupalat n mahdllista myös yhdistää rajapinnan kautta kirjastjärjestelmiin. Makupalat palvelua ja muita mahdllisia vaihtehtja tutkitaan niin käytettävyyden kuin kknaisarkkitehtuurinkin kannalta. 2.2 E-aineistn hankinta Yleisten kirjastjen timintakenttä n laaja ja asiakkaiden aineistkysyntä vi vaihdella

6 npeassakin syklissä. Asiakastiveisiin vastaaminen vaatii justavaa ja tarpeisiin muuntautuvaa hankintaa. E-aineistjen hankinnassa yleisten kirjastjen yhteistyöllä vidaan saavuttaa merkittävää taludellista ja päällekkäistyön säästöä niin hankinnassa kuin spimusneuvtteluissa. E-aineistn justavan hankinnan tukemiseksi valmistellaan yleisten kirjastn knsrtin kautta tapahtuvaa hankintaa. Yleisten kirjastjen knsrti n llut lemassa vudesta 2004 lähtien. Alun perin knsrti perustettiin verkkpalvelujen kehittämistä sekä sähköisen aineistn keskitettyä hankintaa ja hallinnintia varten. Knsrti li sillin nimeltään Pallas-maakuntaknsrti ja siihen kuului Pallas-kirjastjärjestelmää käyttävät maakuntakirjastt. mukataan em. knsrtispimusta siten, että se kattaa kaikki Sumen yleiset kirjastt. vidaan em. knsrtispimus myös laatia niin, että sen timinta kattaa tarvittaessa sellaisia yhteisiä hankintja ja timintja, jtka n taludellisesti järkevää tehdä knsrtiphjalta. Knsrtin valmisteluryhmään n nimetty Erkki Lunasvuri, Virva Nusiainen-Hiiri, Inkeri Näätsaari ja Rebekka Pilppula. Aija Laine sallistuu valmisteluryhmän työhön hankkeen palkattuna työntekijänä. Kuntaliitn kanssa n alitettu neuvttelut tarkituksena saada heiltä lainpillisia neuvja ja tukea knsrtin spimustekstin laadinnassa. Tavitteena n, että knsrtin avulla tehtäisiin ensimmäisiä hankintja vuden 2013 aikana. Yleisten kirjastjen knsrtin yhteistyö FinELibin kanssa vaatii määrittelyä. FinELib knsrtissa n meneillään palvelujen uudistamisprjekti, missä myös haetaan uutta timintamallia FinElibin ja yleisten kirjastjen yhteistyölle. Tässä yhteydessä n myös syytä miettiä tarvitaank palveluspimuksen uudelleen määrittelyä mitkä e-aineistnhankintaan liittyvät tehtävät säilyvät jatkssakin FinElib-knsrtissa mitkä siirtyvät yleisten kirjastjen knsrtin vastuulle (FinElib hankinnat jatkuvat kuitenkin nrmaalisti vielä ainakin vuden 2013 ajan) E-aineistn käyttö ja käytettävyys Käytettävyys Kirjastissa tarjttavien e-aineistpalvelujen ngelmaksi mudstuu usein niiden heikk käytettävyys. Palvelut vat hajallaan ja käyttö tapahtuu erillisten käyttöliittymien kautta. Usein myös henkilökunta kkee e-aineistt liian mnimutkaiseksi kknaisuudeksi ja näin ne eivät jalkaudu luntevaksi saksi kkelmaa. Kirjastjen mahdllisuus käytettävyysratkaisuihin n rajattu. Aineistn sujauskäytännöt vat ikeudenhaltijiden määräämiä ja näin llen niihin ei kirjastilla le päätäntävaltaa. Sen sijaan kirjastt vivat parantaa käytettävyyttä mm. valitsemalla sellaisia kaupallisia palveluja, jissa asiakkaiden ja kirjastjen tarpeet n humiitu. Julkisia tiethallintpalveluja hjaavat myös JHS susitukset, jissa painpistealueina vat tietjärjestelmien yhteen timivuus, yhteisten tietvarantjen hyödyntäminen, asiintikäyttöliittymät, tietturva ja tietsuja, sekä palvelujen kehittämistä tukevat hyvät käytännöt. JHS susitukset timivat phjana myös e-aineistpalvelujen määrittelyssä.

7 6 Esimerkki timivasta e-aineistpalvelusta asiakkaan näkökulmasta: Yhden kirjautumisen periaate (asiakas kirjautuu kerran kirjastn palveluun ja sen jälkeen hän vi myös halutessaan ladata e-aineista) Kaikki digitaalinen aineist yhden käyttöliittymän kautta (ei välittäjäkhtaisia näkymiä) Kansallinen näkymä, palvelu samanlainen kaikkialla Sumessa; käyttöperiaate n helpp ppia Asiakas saa kirjastn asiakaskäyttöliittymän kautta näkyviin kaikki lainansa ja varauksensa, painetun ja e-aineistn Online ja ffline mahdllisuudet, asiakas valitsee Mbiilikäyttöliittymä Susitukset ja uutuudet helpsti ja hukuttelevasti nähtävillä Helpt hakuminaisuudet Hyvät kuvailutiedt Fasetit Varausmahdllisuus Hankintaehdtukset Selkeät hjeet ja pasvidet Susitukset Aineistn käyttömahdllisuus useammalla laitteella Ominaisuuksia jita pitäisi lla timivassa e-aineistpalvelussa kirjastn näkökulmasta: Aineistn pysyvyys: ei pelka aineistn saatavuuden lppumisesta jhtuen esimerkiksi kustantajien ja välittäjien välisistä spimuksista Hankittu aineist mahdllista siirtää tiseen järjestelmään, js spimus välittäjän kanssa päättyy Integrinti kirjastn muihin järjestelmiin, esimerkiksi yhteiseen valtakunnalliseen käyttöliittymään Erilaiset lisenssit mahdllisia, mnikäyttö/nidekhtainen käyttö, hintavaihtelut aineistn iän mukaan Laina-aikjen päätäntä kirjastlla Avimet rajapinnat Aineistn avimet frmaatit, ei laitesidnnaisuuksia aineistn suhteen Datan avaaminen mahdllista Helpp uutuusseuranta Lisäkappaleiden tilaamisen autmatisintimahdllisuus, esimerkiksi tietty varausmäärä -> autmaattinen tilaus Tietjen siirt kirjastjärjestelmiin autmaattisesti ja npeasti tilauksen jälkeen Mnipuliset tilastintimahdllisuudet. Esimerkkejä tarvittavasta tilastinfrmaatista: lainaustilastt nimekkeittäin, genreittäin ja lukittain lainaustilastt päivämäärän ja kellnajan mukaan keskimääräinen laina-aika nimekkeittäin/lukittain tp-listat yhteydentttilastt jateltuna mbiilsvelluksen/verkkkäyttöliittymän välillä Lisäksi tilastintikyselyjen räätälöintimahdllisuus Aineistn pistmahdllisuus kirjastn kkelmista

8 7 Mahdllisuus asiakkaan lainamäärän rajaamiseen Tilaushistria saatavilla esimerkiksi ajanjaksittain Sujuva ylläpit ja kulutus E-aineistn käyttöä vidaan helpttaa myös yhteisen käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymän rli n erityisen tärkeä, kska se n samalla näyteikkuna ja prtti digitaalisen aineistn maailmaan. Valtakunnalliseen käyttöliittymään vidaan kta myös kaikki pastus- ja tiedtusmateriaali. Käyttöliittymästä n mahdllisuus mukata mbiilisvellus helpttamaan lisääntyvää mbiiilikäyttöä. Lisäksi käyttöliittymään vidaan tuda susituksia, vinkkejä ja uutuusseurantaa Käyttö ja kknaisratkaisu Hankkeen yhtenä päätavitteena n kehittää e-aineistjen jakeluratkaisu yleisille kirjastille. Jakelun käsitetään kattavan kk ketju kirjan julkaisijalta itse lppukäyttäjälle eli kirjastn asiakkaalle. Jakeluratkaisun selvittäminen n eräs hankkeen haastavimpia siita. Digitaalinen maailma n jatkuvassa muutstilassa ja ratkaisussa tulisi humiida myös tulevaisuuden muutkset. Jakeluratkaisun tulee tukea yleisten kirjastjen timintaa ja mahdllistaa eri kanavien kautta tulevien digitaalisten tallenteiden jakaminen, esimerkkinä makustanteet ja tekijänikeusvapaa aineist. Yleinen kirjast ei le vain väylä jakaa aineista julkaisijalta käyttäjälle, vaan kirjastn tulee tuttaa tähän kknaisuuteen myös lisäarva tai palvelua. Maissa, jissa e-aineistt vat lleet j pitkään sa yleisten kirjastjen kkelmia, kehitetään uusia kirjastratkaisuja. Nykyiset palvelut eivät le tyydyttäneet yleisten kirjastjen tarpeita. Nämä kehitystyöt ja niiden seurauksena syntyvät ratkaisut n syytä tutkia hulella. Näkökulma näissä ratkaisuissa n yleisten kirjastjen asiakkaiden kysyntään vastaaminen. Tutkimustyö tehdään mallintamalla erilaisia jakeluratkaisuja. Mallinnukset viedään asteittain khti knkreettisia kuvauksia. Mallinnusten avulla arviidaan eri vaihtehtjen kustannukset ja niiden tarvitsemat resurssit. Päätavite n jka tapauksessa valtakunnallinen yleisten kirjastjen ratkaisu. Jakeluratkaisuun vaikuttaa myös se, mihin kirjastjen infrastruktuuri tulee kehittymään kknaisuudessaan. Siirrytäänkö kirjastjärjestelmissä avimiin ratkaisuihin vai pysyvätkö kirjastjärjestelmät suljettuina jatkssakin. selvitetään, vik KDK:n avimella lähdekdilla tteutettu asiakasliittymä Finna lla yleisten kirjastjen e-aineisttarjnnan ja tiednhaun käyttöliittymä. mallinnetaan maailmalla käytössä levia erilaisiin it -arkkitehtuurin phjautuvia e- aineistn jakeluratkaisuja. Mallinnuksissa arviidaan myös ratkaisujen vaatimat kustannukset, mukaan lukien htv:t ylläpitkustannuksineen. Tutkittavia malleja: Kaupallinen välittäjä(t), stettu metadata, kirjastn ylläpitämä valtakunnallinen käyttöliittymä (ns. Tanskan malli) Kaupallisten välittäjien lisäksi kirjastn ma Adbe Cntent Server, jka mahdllistaa sellaisten testen jakelun ja sujauksen, jtka hankitaan suraan julkaisijilta. (DCL)

9 8 Kknaan ulkistettu jakelujärjestelmä tutkitaan uudet e-aineistn jakeluratkaisut. Esimerkiksi Yhdysvallissa llaan kehittämässä DCL (Duglas Cunty Libraries) -malliin phjautuvaa e-aineistn jakelujärjestelmää, jka tteutetaan kaupallisena palveluna phjautuen kuitenkin avimiin rajapintihin ja avimeen lähdekdiin. Kanadassa pulestaan tullaan tdennäköisesti vielä tämän vuden aikana valitsemaan kirjastn jakelujärjestelmän timittaja, jka vastaa yleisten kirjastjen ja kustantajien vaatimusmäärittelyjä. 3 Kirjastn rli verkssa ja muuttuvassa timintaympäristössä 3.1 Tiedn kkaminen ja e-aineistn löydettävyyden helpttaminen Kuvailutiet Sumeen n parhaillaan rakentumassa kaikille kirjastille yhteinen kansallinen metatietvarant, Melinda. Kansalliskirjastn rganisimana kirjastt vivat sallistua aineistjen yhteiseen kuvailuun jk viemällä uusia tai rikastamalla j lemassa levia kuvailuja. Melindassa levat kuvailutiedt vidaan siirtää maan kirjastjärjestelmään tai mahdlliseen muuhun svellukseen. Melindan kautta näkee myös, missä kirjastissa aineist sijaitsee. E-aineistt eivät mudsta pikkeusta, vaan vat tulevaisuudessa sa Melindaa. Js e- aineistlle löytyy vastaava fyysinen aineist, niin tällöin vidaan käyttää yhteistä sisällöllistä kuvailua. Etenkin julkishallinnn tuttama, usein vain sähköisessä mudssa levat aineistt vat haasteellisia, sillä tällä hetkellä ne vat pääsääntöisesti kirjastjen hakujärjestelmien ulttumattmissa. Tällaisia aineistja vat mm. erilaiset selvitykset, raprtit ja vaikkapa petusvidet. SSYK hanke pyrkii malta saltaan edistämään yhteisen Melindan rakentumista. Timenpidetaslla n tärkeätä, että e-aineistjen kuvailutiet n npeasti käytettävissä kustantajan tai jnkun välittäjän tuttamana ennakktietna tai peruskuvailuna peruskuvailu täydentyy ja rikastuu kirjastjen timesta yleisten kirjastjen knsrti sallistuu aktiivisesti kuvailuprsessien kehittämiseen E-aineistn löydettävyys Asiakkaan kannalta n tärkeätä, että kirjastjen e-aineistt vat mnipulisesti haettavissa ja helpsti käytettävissä Löydettävyys: KDK ja Finna Kansallinen Digitaalinen Kirjast, KDK n kaikkien kirjastjen, museiden ja arkistjen yhteinen palvelukknaisuus. Sen yksi päätehtävä n kirjastjen, arkistjen ja museiden

10 yhteisen asiakasliittymän Finnan ylläpit ja kehittäminen. Finnaan vidaan rakentaa erilaisia asiakasnäkymiä, esim. e-aineistille mansa. Finna timii siten, että se haravi kirjastjen, museiden ja arkistjen taustatietkannista kuvailutietja yhteisiin hakuindekseihin. SSYK-hanke selvittää, miten e-aineistjen haku ja tarjnta vitaisiin järjestää Finnan kautta. Selvitettäviä vaihtehtja n klme: Yleisillä kirjastilla n ma e-aineisttietkanta, jnka Finna haravi miin indekseihinsä ja jiden phjalta räätälöidään yleisten kirjastjen e-aineistille ma asiakasnäkymä tai sitten kirjastjen massa käyttöliittymässä n Finna mana hakuikkunana. E-aineistt ertetaan Finnassa kirjastjen aineisttietkannista maksi kknaisuudeksi, jhn rakennetaan räätälöity asiakasnäkymä. E-aineistjen haku tapahtuu Finnassa kuten muukin aineisthaku ja aineistn mudn rajauksella hakutulksiin tulevat ainastaan e-aineistt. Alustavia keskusteluja n j käyty Finnan edustajien kanssa. Neuvttelut eri vaihtehdista jatkuvat vuden 2013 pulella Löydettävyys: Kustantajat Kustantajat luvat pääsin e-kirjamarkkinat ja tarjnnan. Kustantajilla n käyttökelpista kuvailutieta, jta vi mnipulisesti hakea ja jka laadultaan tyydyttää useimpien yleisten kirjastjen asiakkaiden hakutarpeet. SSYK-hanke selvittää: miten edistää kustantajien ja kirjastjen välistä kuvailuyhteistyötä riippumatta siitä, minkälaiseen asiakas- tai käyttöliittymään SSYK-hankkeessa päädytään. Yksi tärkeä vaikuttamiskanava n NextMedian Reading-hanke, jssa yleisillä kirjastilla n edustus Löydettävyys: Oma käyttöliittymä E-aineistjen man käyttöliittymän etuna vi nähdä sen, että palvelun vi suunnitella yhdessä kustantajien kanssa ja e-aineistja vidaan hakea yhdestä paikasta, mistä niitä vi myös sujuvasti käyttää. Tähän ratkaisuun lisi helpmpi liittää myös mat digitinnit ja halutessa kansalaisten tuttamat digitidut makustanteet. Js tähän ratkaisuun päädytään, niin SSYK-hanke selvittää: miten e-aineistjen haun ja käytön visi tteuttaa Finnan kautta jk mana räätälöitynä asiakasliittymänä tai massa käyttöliittymässä lisi hakuikkuna Finnaan (ks. luku ). miten e-aineistjen haku ja käyttö timisi, js se lisi itsenäinen käyttöliittymä Osaamistarpeet ja kulutus Aineistjen digitalisituessa myös henkilökunnan saamistarpeet muuttuvat. Kirjastissa tarvitaan mnenlaista e-aineistihin liittyvää tieta: yksityiskhtaisesta käytönpastukses-

11 ta digitaalisten sisältöjen tuntemukseen. E-aineistihin liittyvä kulutus n myös jatkuva prsessi. Muutksia tapahtuu niin kirjastmaailman ulkpulella kuin sen sisälläkin. Kulutus pitääkin j alkujaan suunnitella niin, että se päivittyy tarpeiden mukaan. Digitaaliset aineistt n tettava saksi jkapäiväistä timintaa ja ymmärrettävä saamisen ydinalueeksi. Kulutus n myös suunniteltava ja tutettava valtakunnallisesti, jtta erja eri kirjastjen välillä ei syntyisi. Aluehallintvirastjen keskeiset arvit peruspalvelujen tilasta julkaisun arviinnin taustalla levassa kyselyssä kirjastilta tivttiin ehdtuksia verkkaineistjen saatavuuden ja käytön kehittämiseksi. Aineistjen käytön lisäämiseksi kirjastt pitivät ensisijaisen tärkeänä asiantuntemuksen kehittämistä. 10 Kulutuksen phjaksi harkitaan mahdllisuutta laajentaa SSYK työryhmän timintaa maakunnalliseen suuntaan, jllin kkuksia lisi harvemmin, mutta suuremmalla santtajamäärällä. Näin uusin tiet saataisiin kaikkiin maakuntiin ja samalla vitaisiin luda maakunnallisten e-aineisthenkilöiden verkst. E-aineisthenkilöt timivat linkkinä keskitetyn kulutuksen, sekä tiedtuksen ja man maakuntansa välillä Jatkssa kulutusta pyritään tuttamaan keskuskirjastjhtisesti. Yleisten kirjastjen knsrtimalliin perustuva hankinta vidaan rganisida niin, että samalla hulehditaan myös aineistn kulutuksesta. Osaamisen tueksi n tarpeen luda kulutusmalli ja standardit, jiden avulla vidaan suunnitella kulutusten sisältö ja tteutustavat. Standardit tulee päivittää jatkuvasti, jtta ne aidsti vastaavat tarpeisiin. selvitetään, miten kirjastjen laite- ja hjelmistresurssit saataisiin vastaamaan nykypäivän tarpeita. Näistä vidaan ainakin antaa susitukset kirjastille vietäväksi eteenpäin kunnalliselle taslle. Kulutusmateriaalia tutetaan mnen eri kanavan kautta (sivust, videt ja maakuntakulutukset). Yhteistyö ELY ja AVI- keskusten kanssa kulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. 5. Tiedtus ja markkininti 5.1. Tiedtus Hankkeen suunnitteluvaiheessa tulee edistysaskeleista tiedttaa ensisijaisesti alan sisällä. Ulkinen tiedtus n kuitenkin tarpeen, kun hankkeen timenpiteet edistyvät ja vaikuttavat myös kirjastjen sidsryhmiin. Tiedtuksen khderyhmät:

12 11 Kirjastjen jht, hankinnasta vastaavat, FinElibin henkilökunta ja YKN Kirjastjen henkilökunta Kunnalliset päättäjät: lautakunnat ja jhtavat virkamiehet Kustantajat, välittäjät Muut sidsryhmät, esim. Kuntaliitt ja Kunta-IC Media Tiedtuksen pääväline n alkuvaiheessa hankkeen verkksivut, jnne ktaan tärkein infrmaati ja hankkeeseen liittyvä materiaali. Verkksivujen aineiststa tiedtetaan Kirjastt.fi:n tiedtteissa, ammattikalenterissa ja ssiaalisessa mediassa. YKN ja kirjastjen jht saavat tieta surapstituksin ja eri kkusten kautta. YKN:n kkuksissa, Keskuskirjastkkuksessa ja muissa valtakunnallisissa tilaisuuksissa käydään säännöllisesti läpi e-aineisttilanne. Valmistuvaa kirjasthakemista vidaan käyttää henkilökunnan tiedtuksen apuvälineenä. Tiedtus kustannuskentälle sekä NextMedia/eReading-hankkeeseen tapahtuu pääasiassa henkilökhtaisin kntaktein. Tiedtusta hitaa SSYK-työryhmä ja Kirjastt.fi. Jatkssa tiedtustehtäviä siirtyy myös perustettavan yleisten kirjastjen knsrtin tehtäviin. Mediatiedtusta tehdään lähinnä sillin kun käynnistetään kkeiluja, jtka näkyvät asiakkaille. Alan sisäisenä tiedtuskanavana timii Kirjastt.fi:n ympäristön lisäksi Kirjastlehti Markkininti Markkininnissa markkinintimateriaalineuvttelut kuuluvat lennaisena sana näkymättömän hyödykkeen hankintaan. Kustantajien ja välittäjien kanssa neuvtellaan hankinnan ja käytön eri vaiheisiin sijittuvan materiaalin tuttamisesta ja jakelemisesta yhteistyössä Kyseessä n uusi tute, jka vaatii uudenlaista ja tehkasta markkinintia.. Kirjastjen sisäinen markkininti, materiaalit: sähköinen tiedtusmateriaali kkelmaan tulevista uutuuksista tekniset hjeet aineistjen käytöstä ja spimuksista Asiakkaille: Medialle: tekniikan ja käytön pastuksen sähköiset ja paperiset hjeet kkelman esittelyyn liittyvät kuvat ja tekstit sähköisenä, sekä fyysiseen tilaan liittyvinä materiaaleina kuvat ja markkinintitiedtteet kausiphjaisesti Markkinintiaineistn suunnittelu ja tutant tulisi tteuttaa keskitetysti knsrtissa svittavalla tavalla. Aineistn levitystä varten tulee kehittää Kirjastt.fi:n aineistpankkia tai jtain muuta helpsti käytettävä verkktilaa Valmistuvan kirjasthakemistn käyttöä kehitetään niin, että asiakkaat vivat sen avulla helpsti löytää kirjastjen e-aineistt, lainattavat laitteet ym.

13 12 Markkininti- ja tiedtuskanavien timinnasta tulee saada ajantasaisesti tilasttieta ja niiden tulee mahdllistaa myös palautteen antaminen mnipulisella tavalla. Markkinintiyhteistyön kumppaneita vidaan etsiä kustantajista, välittäjistä, hjelmist- ja laitetimittajista. Tavitteena n, että e-aineistjen käyttö tulisi Sumessa tutuksi. 6. Tutkimus ja yhteistyö Tutkimus ja yhteistyö eri tahjen kanssa vat leellinen sa hanketta. Tätä kautta saadaan tärkeää tieta siitä, mitä esimerkiksi kustannusalalla tapahtuu. Tisaalta yhteistyö n hyvä väylä jakaa tieta hankkeesta eteenpäin ja tuda yleisten kirjastjen tarpeita esiin. Yhteistyökumppaneita: Hankkeen seuranta ja arviinti: OKM, YKN Aineistt: Kustantajat, välittäjät, Kansalliskirjast, kirjastjen asiakkaat Tiedtus ja markkininti Kirjastt.fi, kustantajat ja median edustajat, valtakunnalliset hankkeet kuten Next Media (ereading) Tutkimus Krkeakulut. Kansalliskirjast, Next Media Kulutus ELY, AVI Tekniikka Kirjastt.fi, Kansalliskirjast, alan kaupalliset timijat Kansainvälinen yhteistyö E-aineistjen kanssa työskentelevät kirjastalan timijat ja järjestöt kuten EBLIDA 7. Yhteenvet ja tiivistelmä Tässä timenpidesuunnitelmassa käytiin läpi ne asiat, jita SSYK hanke ehdttaa tteuttavaksi yleisten kirjastn e-aineistjen suhteen. Kenttä n laaja. Timenpiteet kskevat e-aineistjen hankintaa, kkelman mudstusta, e-aineistjen käyttöä ja käytettävyyttä, tiedn löydettävyyttä, kulutusta ja markkinintia. Laajasta timinta-alasta hulimatta jkainen si n leellinen kknaisuutta rakennettaessa. Hankinnan kautta saadaan aineistja, jita asiakkaat tivvat, käytettävyydellä ja tiedn löydettävyyden parantamisella ne saatetaan asiakkaiden käyttöön, kulutuksella rakennetaan saamista aineistjen hallintaan, ja tiedtuksen ja markkininnin avulla ne saatetaan henkilökunnan ja asiakkaiden tietn. SSYK - hanke jatkaa timintaansa paneutumalla jkaiseen sin ja selvittämällä timintatavat ja vastuut, jiden avulla timenpiteet tteutetaan käytännön taslla. Laaja timinta

14 vaatii kattavaa yhteistyötä, jssa sallisena n ltava niin yleiset kirjastt kuin sektrin ulkpulisetkin timijat. SSYK hanke n nnistunut timinnassaan siinä vaiheessa, kun yleisten kirjastjen käytössä n asiakkaita tyydyttävä e-aineistkkelma, digitaalinen aineist löytyy helpsti ja asiakkaat saavat sen käyttöönsä justavasti ja tarvittaessa asiantuntevan pastuksen kera. Meillä n kaikki mahdllisuudet nnistua lumaan sumalaisille tasa-arvinen ja laadukas e-aineistjen palvelukknaisuus. Tämä n päämäärä, jhn n pyrittävä. 13

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot