Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpidesuunnitelma ehdotus"

Transkriptio

1 Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke

2 1 Sisällys 1. Jhdant Kkelma Kkelman mudstus E-aineistlinjaus Omakustanteet ja digitinti valtakunnallisesti Julkishallinnn tuttama tiet E-aineistn hankinta E-aineistn käyttö ja käytettävyys Käytettävyys Käyttö ja kknaisratkaisu Kirjastn rli verkssa ja muuttuvassa timintaympäristössä Tiedn kkaminen ja e-aineistn löydettävyyden helpttaminen Kuvailutiet E-aineistn löydettävyys Osaamistarpeet ja kulutus Tiedtus ja markkininti Tiedtus Markkininti Tutkimus ja yhteistyö Yhteenvet ja tiivistelmä... 12

3 2 1. Jhdant Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin hanke laati keväällä 2012 e-aineiststrategian, jka n esitelty Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Yleisten kirjastjen neuvstlle. Hyväksytyn strategian phjalta n nyt valmistumassa timenpidesuunnitelma. Timenpidesuunnitelman tarkitus n lla knkreettinen sisältäen sekä yhteisesti svittuja linjauksia että vaihtehtisia tteuttamistapja. Timenpidesuunnitelma n pyritty laatimaan siten, että se justavasti taipuu jatkuvaan muutkseen ja kehitykseen, jka n vallitseva e-aineistmaailmassa. E-aineistt termi viittaa tässä yhteydessä digitaalisessa mudssa leviin tallenteisiin kuten esimerkiksi kirjihin, erilaisiin raprtteihin, lehtiin, musiikkiin, äänikirjihin ja elkuviin. E-aineiststrategiassa käsiteltiin j sitä viitekehystä, jlla n vaikutusta suraan kirjastn palveluihin. E-aineistpalveluja suunniteltaessa n humiitava erityisesti kansalliset linjaukset, jissa tavitteena vat mm. palveluiden yhteen timivuus ja avimet ratkaisut. Valtakunnallisia palveluja rakennettaessa n suunnittelulla ja eri vaihtehtjen arviinnilla erityisen suuri merkitys. Tätä timenpidesuunnitelmaa laaditaan tilanteessa, jssa kirjastjen e-aineistt puhuttavat niin Yhdysvallissa, kuin naapurimaissammekin. Keskustelua herättää erityisesti kirjastjen ikeus päättää itsenäisesti e-aineistkkelmiensa sisällöistä ilman erilaisia aikatai aineistrajitteita. Sumessa e-aineistt vat vasta tulssa yleisten kirjastjen kkelmiin. Erilaisia ratkaisuja arviitaessa nkin tärkeää humiida niiden maiden kkemukset, jissa e-aineistt vat lleet sa yleisten kirjastjen kkelmia j pidemmän aikaa. Kkemukset muualta sittavat, että yleisten kirjastn ma aktiivinen rli e-aineistjen hankinnan, hallinnan ja jakelutapjen suhteen n leellisen tärkeää. Tietämys asiakaskunnan tarpeista syntyy lähellä timintaa ja vain siten vidaan luda timivia ratkaisuja, jtka aidsti palvelevat khderyhmäämme, yleisten kirjastjen asiakkaita. Tekstissä käytettävät lyhenteet: AVI = Aluehallintvirast ELY = Elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus FinElib = Kansallinen elektrninen kirjast JHS = Julkisen hallinnn susitukset KDK = Kansallinen digitaalinen kirjast OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö SSYK = Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin hanke YKN = Yleisten kirjastjen neuvst 2. Kkelma 2.1 Kkelman mudstus E-aineistlinjaus Yleisissä kirjastissa e-aineistkkelman mudstus n llut ngelmallinen tehtävä. Asiakkaille n haluttu tarjta aineistja myös digitaalisessa mudssa, mutta hankittujen aineistjen käyttö n jäänyt vähäiseksi. Yleisten kirjastjen tarjama e-aineist ei vastaa nykyisellään kirjastjen asiakaskunnan tarpeisiin. Tisaalta aineistjen tiedtus, käytönpastus ja markkininti vat myös lleet riittämättömiä.

4 3 Kkelmalinjauksista päätettäessä yleiset kirjastt jutuvat arviimaan vusittain myös e- aineistkkelmansa. Arviinnin tueksi ja avuksi n syytä luda yhteinen yleisten kirjastjen e-aineistlinjaus. E-aineistlinjaus timii kkelmatyön tukena, mutta jkainen kirjast lunnllisesti päättää edelleen itse e-aineistkkelmansa sisällön. E-aineistlinjauksen perustana n kirjastjen hankkimien e-aineistjen aktiivinen käyttö, mikä tarkittaa myös henkilökunnan hyvää perehtyneisyyttä tarjlla levaan aineistn. Kkelman käyttöarv n tärkeämpi tekijä kuin kkelman laajuus. Oleellista n, että käytettävissä levat e-aineistt tunnetaan ja niitä sataan tarjta asiakaskunnalle. Hajanainen useasta eri paikasta hankittu kkelma erilaisine käyttöehtineen n liian hankala ja raskas jalkauttaa tehkkaasti saksi asiakaspalvelua. Hyvin tehty linjaus vaatii infrmaatita. Sitä tarvitaan eri lähteistä ja eri tavin hankittuna. Linjauksen phjaksi tehdään seuraavaa: Teetetään kuluttajatutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään mm. digitaalisen musiikin rlia yleisten kirjastjen kkelmissa. Onk digitaalinen musiikki sa kirjastjen kkelmia, vai nk syytä keskittyä muiden aineistlajien tarjntaan digitaalisena? Tutkimuksen avulla vidaan selvittää myös muiden digitaalisten aineistjen käyttöä, ja löytää mahdllisesti niiden asiakkaiden tarpeet, jtka tällä hetkellä eivät käytä kirjastjen palveluja. Kuluttajatutkimuksen phjaksi mietitään tutkimuskysymykset lkamarraskuun aikana. Yleisten kirjastjen tietkantjen käytöstä pyydetään tilastt FinElibiltä, sekä muutamilta suurilta kirjastkimpilta. Tietkantjen evaluinnilla pystytään selvittämään, mitkä tietkannat vat leellisia kirjastjen kkelmissa. Viitetietkannat vat perusteltuja vain siinä tapauksessa, js niiden käyttö n runsasta, tai ne vat tärkeitä tietpalvelun apuvälineitä. Tällaisia viitetietkantja vivat lla esimerkiksi jtkin artikkeliviitetietkannat. Kirjastjen tulisi myös tarkkaan harkita, nk kuntalaisten edunmukaista, että samja aineistja lisensidaan mnien eri tahjen kautta: krkeakulujen, muiden ppilaitsten ja yleisten kirjastjen timesta. Tutkitaan ereading hankkeen kekäyttövaiheen tulkset. Kekäyttö tteutetaan Helmet-kirjastissa vuden 2012 lpulla ja siitä saadaan alustavaa käyttö- ja käytettävyysinfrmaatita linjauksen tueksi. Tämän avulla pystytään mahdllisesti ennustamaan ktimaisen kirjallisuuden kysyntää ja arviimaan tarjttavan palvelun käytettävyyttä. E-reading hankkeesta saadaan tivttavasti myös ennuste siitä, millin ja minkälaisin ehdin ktimainen kaunkirjallisuus n sa yleisten kirjastjen digitaalista aineista. Yleisille kirjastille tämä infrmaati n tärkeää, jtta hankintihin vidaan varautua määrärahjen puitteissa. Arviidaan Helmet-kirjastjen käyttöönttamaa OverDrive-palvelua. OverDrive antaa viitettä vieraskielisen, erityisesti englanninkielisen aineistn käytöstä ja tarpeesta. Selvitetään yhteistyössä OKM:n kanssa, nk mahdllista staa jitakin aineistja kaikkien yleisten kirjastjen käyttöön. Vapaaksi stettava aineist visi lla esimerkiksi kirjallisuutta, jsta painkset vat lppuneet tai kansallisesti tärkeää ja käyttäjiä kiinnstavaa aineista Omakustanteet ja digitinti valtakunnallisesti Kustannustiminnan muuts ja makustanteiden määrän jatkuva kasvu heijastuu j maa-

5 ilmalla yleisten kirjastjen timintaan. Yhdysvallissa yleiset kirjastt vat j suuntautumassa sellaisten digitaalisten jakeluratkaisujen käyttöönttn, jtka mahdllistavat asiakkaiden makustanteiden ja pienten kustantajien testen liittämisen kirjastn kkelmaan. Suunniteltaessa yleisten kirjastjen e-aineistpalvelukknaisuutta myös tämä mahdllinen kustannuskentän muuts tulisi humiida. Selvitetään valtakunnallista timintatapaa ja prsessia: miten yleiset kirjastt sallistuvat mahdllisesti asiakkaiden mien testen julkaisuun millä tavalla prsessi n järkevintä rganisida minkälaisia kustannuksia se teettää niin henkilö- kuin hjelmisthankintjenkin salta Kirjastissa syntyvän digitaalisen materiaalin hyödyntäminen sana kkelmaa, esim. videidut satutunnit ym. 4 Aineistjen digitinnin suhteen n lisäksi selvitettävä: mikä n yleisten kirjastjen suus ja tehtävä digitinnissa. Yleisten kirjastjen timintakenttään visi kuulua luntevasti paikallisaineistn digitinti ja sen liittäminen saksi yhteiskäyttöistä valtakunnallista kkelmaa, jsta vitaisiin luda haluttaessa näkyminä paikallisia Digitaalisia lähikirjastja. Kirjastt timivat näin kulttuuriperinnön välittäjinä ja kansalaisten sallisuuden rakentajina. Yhteistyö muiden timijiden, kuten maakuntamuseiden kanssa n leellinen sa timintaa. Yleisten kirjastjen tärkeänä tehtävänä n nähtävä myös paikallisen kulttuuriperinnön jakaminen ja sen välittäminen eteenpäin yhteiseen kansalliseen (KDK) ja eurppalaisen (Eurpeana) prtaaliin. tulisik yleisten kirjastjen tarjta digitintimahdllisuus asiakkaiden käyttöön ja minkälaisia kustannuksia palvelun tarjnnasta syntyisi Julkishallinnn tuttama tiet Julkishallint tuttaa suuret määrät sähköisessä mudssa levia julkaisuja, jtka vat tärkeitä yleisten kirjastjen asiakkaille. Ongelmana n, että tiet näistä julkaisuista n hajallaan ja hankalasti hallittavissa. Tiet tulisi kta ja indeksida helpsti löydettäväksi. Julkishallinnn tuttaman tiedn kkamisen eri vaihtehtja n tutkittava. Tärkeää n, että ratkaisu perustuu jatkuvuudelle ja, että se n helpsti yhdistettävissä kirjastjärjestelmiin. Ilman integrintia kirjastjärjestelmiin n vaarana, että tiet jää löytymättä esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa. Kirjastt.fin lppuvudesta julkaistava Makupalat palvelu mahdllistaa julkishallinnn tuttaman tiedn kkamisen ja integrinnin. Makupalat n mahdllista myös yhdistää rajapinnan kautta kirjastjärjestelmiin. Makupalat palvelua ja muita mahdllisia vaihtehtja tutkitaan niin käytettävyyden kuin kknaisarkkitehtuurinkin kannalta. 2.2 E-aineistn hankinta Yleisten kirjastjen timintakenttä n laaja ja asiakkaiden aineistkysyntä vi vaihdella

6 npeassakin syklissä. Asiakastiveisiin vastaaminen vaatii justavaa ja tarpeisiin muuntautuvaa hankintaa. E-aineistjen hankinnassa yleisten kirjastjen yhteistyöllä vidaan saavuttaa merkittävää taludellista ja päällekkäistyön säästöä niin hankinnassa kuin spimusneuvtteluissa. E-aineistn justavan hankinnan tukemiseksi valmistellaan yleisten kirjastn knsrtin kautta tapahtuvaa hankintaa. Yleisten kirjastjen knsrti n llut lemassa vudesta 2004 lähtien. Alun perin knsrti perustettiin verkkpalvelujen kehittämistä sekä sähköisen aineistn keskitettyä hankintaa ja hallinnintia varten. Knsrti li sillin nimeltään Pallas-maakuntaknsrti ja siihen kuului Pallas-kirjastjärjestelmää käyttävät maakuntakirjastt. mukataan em. knsrtispimusta siten, että se kattaa kaikki Sumen yleiset kirjastt. vidaan em. knsrtispimus myös laatia niin, että sen timinta kattaa tarvittaessa sellaisia yhteisiä hankintja ja timintja, jtka n taludellisesti järkevää tehdä knsrtiphjalta. Knsrtin valmisteluryhmään n nimetty Erkki Lunasvuri, Virva Nusiainen-Hiiri, Inkeri Näätsaari ja Rebekka Pilppula. Aija Laine sallistuu valmisteluryhmän työhön hankkeen palkattuna työntekijänä. Kuntaliitn kanssa n alitettu neuvttelut tarkituksena saada heiltä lainpillisia neuvja ja tukea knsrtin spimustekstin laadinnassa. Tavitteena n, että knsrtin avulla tehtäisiin ensimmäisiä hankintja vuden 2013 aikana. Yleisten kirjastjen knsrtin yhteistyö FinELibin kanssa vaatii määrittelyä. FinELib knsrtissa n meneillään palvelujen uudistamisprjekti, missä myös haetaan uutta timintamallia FinElibin ja yleisten kirjastjen yhteistyölle. Tässä yhteydessä n myös syytä miettiä tarvitaank palveluspimuksen uudelleen määrittelyä mitkä e-aineistnhankintaan liittyvät tehtävät säilyvät jatkssakin FinElib-knsrtissa mitkä siirtyvät yleisten kirjastjen knsrtin vastuulle (FinElib hankinnat jatkuvat kuitenkin nrmaalisti vielä ainakin vuden 2013 ajan) E-aineistn käyttö ja käytettävyys Käytettävyys Kirjastissa tarjttavien e-aineistpalvelujen ngelmaksi mudstuu usein niiden heikk käytettävyys. Palvelut vat hajallaan ja käyttö tapahtuu erillisten käyttöliittymien kautta. Usein myös henkilökunta kkee e-aineistt liian mnimutkaiseksi kknaisuudeksi ja näin ne eivät jalkaudu luntevaksi saksi kkelmaa. Kirjastjen mahdllisuus käytettävyysratkaisuihin n rajattu. Aineistn sujauskäytännöt vat ikeudenhaltijiden määräämiä ja näin llen niihin ei kirjastilla le päätäntävaltaa. Sen sijaan kirjastt vivat parantaa käytettävyyttä mm. valitsemalla sellaisia kaupallisia palveluja, jissa asiakkaiden ja kirjastjen tarpeet n humiitu. Julkisia tiethallintpalveluja hjaavat myös JHS susitukset, jissa painpistealueina vat tietjärjestelmien yhteen timivuus, yhteisten tietvarantjen hyödyntäminen, asiintikäyttöliittymät, tietturva ja tietsuja, sekä palvelujen kehittämistä tukevat hyvät käytännöt. JHS susitukset timivat phjana myös e-aineistpalvelujen määrittelyssä.

7 6 Esimerkki timivasta e-aineistpalvelusta asiakkaan näkökulmasta: Yhden kirjautumisen periaate (asiakas kirjautuu kerran kirjastn palveluun ja sen jälkeen hän vi myös halutessaan ladata e-aineista) Kaikki digitaalinen aineist yhden käyttöliittymän kautta (ei välittäjäkhtaisia näkymiä) Kansallinen näkymä, palvelu samanlainen kaikkialla Sumessa; käyttöperiaate n helpp ppia Asiakas saa kirjastn asiakaskäyttöliittymän kautta näkyviin kaikki lainansa ja varauksensa, painetun ja e-aineistn Online ja ffline mahdllisuudet, asiakas valitsee Mbiilikäyttöliittymä Susitukset ja uutuudet helpsti ja hukuttelevasti nähtävillä Helpt hakuminaisuudet Hyvät kuvailutiedt Fasetit Varausmahdllisuus Hankintaehdtukset Selkeät hjeet ja pasvidet Susitukset Aineistn käyttömahdllisuus useammalla laitteella Ominaisuuksia jita pitäisi lla timivassa e-aineistpalvelussa kirjastn näkökulmasta: Aineistn pysyvyys: ei pelka aineistn saatavuuden lppumisesta jhtuen esimerkiksi kustantajien ja välittäjien välisistä spimuksista Hankittu aineist mahdllista siirtää tiseen järjestelmään, js spimus välittäjän kanssa päättyy Integrinti kirjastn muihin järjestelmiin, esimerkiksi yhteiseen valtakunnalliseen käyttöliittymään Erilaiset lisenssit mahdllisia, mnikäyttö/nidekhtainen käyttö, hintavaihtelut aineistn iän mukaan Laina-aikjen päätäntä kirjastlla Avimet rajapinnat Aineistn avimet frmaatit, ei laitesidnnaisuuksia aineistn suhteen Datan avaaminen mahdllista Helpp uutuusseuranta Lisäkappaleiden tilaamisen autmatisintimahdllisuus, esimerkiksi tietty varausmäärä -> autmaattinen tilaus Tietjen siirt kirjastjärjestelmiin autmaattisesti ja npeasti tilauksen jälkeen Mnipuliset tilastintimahdllisuudet. Esimerkkejä tarvittavasta tilastinfrmaatista: lainaustilastt nimekkeittäin, genreittäin ja lukittain lainaustilastt päivämäärän ja kellnajan mukaan keskimääräinen laina-aika nimekkeittäin/lukittain tp-listat yhteydentttilastt jateltuna mbiilsvelluksen/verkkkäyttöliittymän välillä Lisäksi tilastintikyselyjen räätälöintimahdllisuus Aineistn pistmahdllisuus kirjastn kkelmista

8 7 Mahdllisuus asiakkaan lainamäärän rajaamiseen Tilaushistria saatavilla esimerkiksi ajanjaksittain Sujuva ylläpit ja kulutus E-aineistn käyttöä vidaan helpttaa myös yhteisen käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymän rli n erityisen tärkeä, kska se n samalla näyteikkuna ja prtti digitaalisen aineistn maailmaan. Valtakunnalliseen käyttöliittymään vidaan kta myös kaikki pastus- ja tiedtusmateriaali. Käyttöliittymästä n mahdllisuus mukata mbiilisvellus helpttamaan lisääntyvää mbiiilikäyttöä. Lisäksi käyttöliittymään vidaan tuda susituksia, vinkkejä ja uutuusseurantaa Käyttö ja kknaisratkaisu Hankkeen yhtenä päätavitteena n kehittää e-aineistjen jakeluratkaisu yleisille kirjastille. Jakelun käsitetään kattavan kk ketju kirjan julkaisijalta itse lppukäyttäjälle eli kirjastn asiakkaalle. Jakeluratkaisun selvittäminen n eräs hankkeen haastavimpia siita. Digitaalinen maailma n jatkuvassa muutstilassa ja ratkaisussa tulisi humiida myös tulevaisuuden muutkset. Jakeluratkaisun tulee tukea yleisten kirjastjen timintaa ja mahdllistaa eri kanavien kautta tulevien digitaalisten tallenteiden jakaminen, esimerkkinä makustanteet ja tekijänikeusvapaa aineist. Yleinen kirjast ei le vain väylä jakaa aineista julkaisijalta käyttäjälle, vaan kirjastn tulee tuttaa tähän kknaisuuteen myös lisäarva tai palvelua. Maissa, jissa e-aineistt vat lleet j pitkään sa yleisten kirjastjen kkelmia, kehitetään uusia kirjastratkaisuja. Nykyiset palvelut eivät le tyydyttäneet yleisten kirjastjen tarpeita. Nämä kehitystyöt ja niiden seurauksena syntyvät ratkaisut n syytä tutkia hulella. Näkökulma näissä ratkaisuissa n yleisten kirjastjen asiakkaiden kysyntään vastaaminen. Tutkimustyö tehdään mallintamalla erilaisia jakeluratkaisuja. Mallinnukset viedään asteittain khti knkreettisia kuvauksia. Mallinnusten avulla arviidaan eri vaihtehtjen kustannukset ja niiden tarvitsemat resurssit. Päätavite n jka tapauksessa valtakunnallinen yleisten kirjastjen ratkaisu. Jakeluratkaisuun vaikuttaa myös se, mihin kirjastjen infrastruktuuri tulee kehittymään kknaisuudessaan. Siirrytäänkö kirjastjärjestelmissä avimiin ratkaisuihin vai pysyvätkö kirjastjärjestelmät suljettuina jatkssakin. selvitetään, vik KDK:n avimella lähdekdilla tteutettu asiakasliittymä Finna lla yleisten kirjastjen e-aineisttarjnnan ja tiednhaun käyttöliittymä. mallinnetaan maailmalla käytössä levia erilaisiin it -arkkitehtuurin phjautuvia e- aineistn jakeluratkaisuja. Mallinnuksissa arviidaan myös ratkaisujen vaatimat kustannukset, mukaan lukien htv:t ylläpitkustannuksineen. Tutkittavia malleja: Kaupallinen välittäjä(t), stettu metadata, kirjastn ylläpitämä valtakunnallinen käyttöliittymä (ns. Tanskan malli) Kaupallisten välittäjien lisäksi kirjastn ma Adbe Cntent Server, jka mahdllistaa sellaisten testen jakelun ja sujauksen, jtka hankitaan suraan julkaisijilta. (DCL)

9 8 Kknaan ulkistettu jakelujärjestelmä tutkitaan uudet e-aineistn jakeluratkaisut. Esimerkiksi Yhdysvallissa llaan kehittämässä DCL (Duglas Cunty Libraries) -malliin phjautuvaa e-aineistn jakelujärjestelmää, jka tteutetaan kaupallisena palveluna phjautuen kuitenkin avimiin rajapintihin ja avimeen lähdekdiin. Kanadassa pulestaan tullaan tdennäköisesti vielä tämän vuden aikana valitsemaan kirjastn jakelujärjestelmän timittaja, jka vastaa yleisten kirjastjen ja kustantajien vaatimusmäärittelyjä. 3 Kirjastn rli verkssa ja muuttuvassa timintaympäristössä 3.1 Tiedn kkaminen ja e-aineistn löydettävyyden helpttaminen Kuvailutiet Sumeen n parhaillaan rakentumassa kaikille kirjastille yhteinen kansallinen metatietvarant, Melinda. Kansalliskirjastn rganisimana kirjastt vivat sallistua aineistjen yhteiseen kuvailuun jk viemällä uusia tai rikastamalla j lemassa levia kuvailuja. Melindassa levat kuvailutiedt vidaan siirtää maan kirjastjärjestelmään tai mahdlliseen muuhun svellukseen. Melindan kautta näkee myös, missä kirjastissa aineist sijaitsee. E-aineistt eivät mudsta pikkeusta, vaan vat tulevaisuudessa sa Melindaa. Js e- aineistlle löytyy vastaava fyysinen aineist, niin tällöin vidaan käyttää yhteistä sisällöllistä kuvailua. Etenkin julkishallinnn tuttama, usein vain sähköisessä mudssa levat aineistt vat haasteellisia, sillä tällä hetkellä ne vat pääsääntöisesti kirjastjen hakujärjestelmien ulttumattmissa. Tällaisia aineistja vat mm. erilaiset selvitykset, raprtit ja vaikkapa petusvidet. SSYK hanke pyrkii malta saltaan edistämään yhteisen Melindan rakentumista. Timenpidetaslla n tärkeätä, että e-aineistjen kuvailutiet n npeasti käytettävissä kustantajan tai jnkun välittäjän tuttamana ennakktietna tai peruskuvailuna peruskuvailu täydentyy ja rikastuu kirjastjen timesta yleisten kirjastjen knsrti sallistuu aktiivisesti kuvailuprsessien kehittämiseen E-aineistn löydettävyys Asiakkaan kannalta n tärkeätä, että kirjastjen e-aineistt vat mnipulisesti haettavissa ja helpsti käytettävissä Löydettävyys: KDK ja Finna Kansallinen Digitaalinen Kirjast, KDK n kaikkien kirjastjen, museiden ja arkistjen yhteinen palvelukknaisuus. Sen yksi päätehtävä n kirjastjen, arkistjen ja museiden

10 yhteisen asiakasliittymän Finnan ylläpit ja kehittäminen. Finnaan vidaan rakentaa erilaisia asiakasnäkymiä, esim. e-aineistille mansa. Finna timii siten, että se haravi kirjastjen, museiden ja arkistjen taustatietkannista kuvailutietja yhteisiin hakuindekseihin. SSYK-hanke selvittää, miten e-aineistjen haku ja tarjnta vitaisiin järjestää Finnan kautta. Selvitettäviä vaihtehtja n klme: Yleisillä kirjastilla n ma e-aineisttietkanta, jnka Finna haravi miin indekseihinsä ja jiden phjalta räätälöidään yleisten kirjastjen e-aineistille ma asiakasnäkymä tai sitten kirjastjen massa käyttöliittymässä n Finna mana hakuikkunana. E-aineistt ertetaan Finnassa kirjastjen aineisttietkannista maksi kknaisuudeksi, jhn rakennetaan räätälöity asiakasnäkymä. E-aineistjen haku tapahtuu Finnassa kuten muukin aineisthaku ja aineistn mudn rajauksella hakutulksiin tulevat ainastaan e-aineistt. Alustavia keskusteluja n j käyty Finnan edustajien kanssa. Neuvttelut eri vaihtehdista jatkuvat vuden 2013 pulella Löydettävyys: Kustantajat Kustantajat luvat pääsin e-kirjamarkkinat ja tarjnnan. Kustantajilla n käyttökelpista kuvailutieta, jta vi mnipulisesti hakea ja jka laadultaan tyydyttää useimpien yleisten kirjastjen asiakkaiden hakutarpeet. SSYK-hanke selvittää: miten edistää kustantajien ja kirjastjen välistä kuvailuyhteistyötä riippumatta siitä, minkälaiseen asiakas- tai käyttöliittymään SSYK-hankkeessa päädytään. Yksi tärkeä vaikuttamiskanava n NextMedian Reading-hanke, jssa yleisillä kirjastilla n edustus Löydettävyys: Oma käyttöliittymä E-aineistjen man käyttöliittymän etuna vi nähdä sen, että palvelun vi suunnitella yhdessä kustantajien kanssa ja e-aineistja vidaan hakea yhdestä paikasta, mistä niitä vi myös sujuvasti käyttää. Tähän ratkaisuun lisi helpmpi liittää myös mat digitinnit ja halutessa kansalaisten tuttamat digitidut makustanteet. Js tähän ratkaisuun päädytään, niin SSYK-hanke selvittää: miten e-aineistjen haun ja käytön visi tteuttaa Finnan kautta jk mana räätälöitynä asiakasliittymänä tai massa käyttöliittymässä lisi hakuikkuna Finnaan (ks. luku ). miten e-aineistjen haku ja käyttö timisi, js se lisi itsenäinen käyttöliittymä Osaamistarpeet ja kulutus Aineistjen digitalisituessa myös henkilökunnan saamistarpeet muuttuvat. Kirjastissa tarvitaan mnenlaista e-aineistihin liittyvää tieta: yksityiskhtaisesta käytönpastukses-

11 ta digitaalisten sisältöjen tuntemukseen. E-aineistihin liittyvä kulutus n myös jatkuva prsessi. Muutksia tapahtuu niin kirjastmaailman ulkpulella kuin sen sisälläkin. Kulutus pitääkin j alkujaan suunnitella niin, että se päivittyy tarpeiden mukaan. Digitaaliset aineistt n tettava saksi jkapäiväistä timintaa ja ymmärrettävä saamisen ydinalueeksi. Kulutus n myös suunniteltava ja tutettava valtakunnallisesti, jtta erja eri kirjastjen välillä ei syntyisi. Aluehallintvirastjen keskeiset arvit peruspalvelujen tilasta julkaisun arviinnin taustalla levassa kyselyssä kirjastilta tivttiin ehdtuksia verkkaineistjen saatavuuden ja käytön kehittämiseksi. Aineistjen käytön lisäämiseksi kirjastt pitivät ensisijaisen tärkeänä asiantuntemuksen kehittämistä. 10 Kulutuksen phjaksi harkitaan mahdllisuutta laajentaa SSYK työryhmän timintaa maakunnalliseen suuntaan, jllin kkuksia lisi harvemmin, mutta suuremmalla santtajamäärällä. Näin uusin tiet saataisiin kaikkiin maakuntiin ja samalla vitaisiin luda maakunnallisten e-aineisthenkilöiden verkst. E-aineisthenkilöt timivat linkkinä keskitetyn kulutuksen, sekä tiedtuksen ja man maakuntansa välillä Jatkssa kulutusta pyritään tuttamaan keskuskirjastjhtisesti. Yleisten kirjastjen knsrtimalliin perustuva hankinta vidaan rganisida niin, että samalla hulehditaan myös aineistn kulutuksesta. Osaamisen tueksi n tarpeen luda kulutusmalli ja standardit, jiden avulla vidaan suunnitella kulutusten sisältö ja tteutustavat. Standardit tulee päivittää jatkuvasti, jtta ne aidsti vastaavat tarpeisiin. selvitetään, miten kirjastjen laite- ja hjelmistresurssit saataisiin vastaamaan nykypäivän tarpeita. Näistä vidaan ainakin antaa susitukset kirjastille vietäväksi eteenpäin kunnalliselle taslle. Kulutusmateriaalia tutetaan mnen eri kanavan kautta (sivust, videt ja maakuntakulutukset). Yhteistyö ELY ja AVI- keskusten kanssa kulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. 5. Tiedtus ja markkininti 5.1. Tiedtus Hankkeen suunnitteluvaiheessa tulee edistysaskeleista tiedttaa ensisijaisesti alan sisällä. Ulkinen tiedtus n kuitenkin tarpeen, kun hankkeen timenpiteet edistyvät ja vaikuttavat myös kirjastjen sidsryhmiin. Tiedtuksen khderyhmät:

12 11 Kirjastjen jht, hankinnasta vastaavat, FinElibin henkilökunta ja YKN Kirjastjen henkilökunta Kunnalliset päättäjät: lautakunnat ja jhtavat virkamiehet Kustantajat, välittäjät Muut sidsryhmät, esim. Kuntaliitt ja Kunta-IC Media Tiedtuksen pääväline n alkuvaiheessa hankkeen verkksivut, jnne ktaan tärkein infrmaati ja hankkeeseen liittyvä materiaali. Verkksivujen aineiststa tiedtetaan Kirjastt.fi:n tiedtteissa, ammattikalenterissa ja ssiaalisessa mediassa. YKN ja kirjastjen jht saavat tieta surapstituksin ja eri kkusten kautta. YKN:n kkuksissa, Keskuskirjastkkuksessa ja muissa valtakunnallisissa tilaisuuksissa käydään säännöllisesti läpi e-aineisttilanne. Valmistuvaa kirjasthakemista vidaan käyttää henkilökunnan tiedtuksen apuvälineenä. Tiedtus kustannuskentälle sekä NextMedia/eReading-hankkeeseen tapahtuu pääasiassa henkilökhtaisin kntaktein. Tiedtusta hitaa SSYK-työryhmä ja Kirjastt.fi. Jatkssa tiedtustehtäviä siirtyy myös perustettavan yleisten kirjastjen knsrtin tehtäviin. Mediatiedtusta tehdään lähinnä sillin kun käynnistetään kkeiluja, jtka näkyvät asiakkaille. Alan sisäisenä tiedtuskanavana timii Kirjastt.fi:n ympäristön lisäksi Kirjastlehti Markkininti Markkininnissa markkinintimateriaalineuvttelut kuuluvat lennaisena sana näkymättömän hyödykkeen hankintaan. Kustantajien ja välittäjien kanssa neuvtellaan hankinnan ja käytön eri vaiheisiin sijittuvan materiaalin tuttamisesta ja jakelemisesta yhteistyössä Kyseessä n uusi tute, jka vaatii uudenlaista ja tehkasta markkinintia.. Kirjastjen sisäinen markkininti, materiaalit: sähköinen tiedtusmateriaali kkelmaan tulevista uutuuksista tekniset hjeet aineistjen käytöstä ja spimuksista Asiakkaille: Medialle: tekniikan ja käytön pastuksen sähköiset ja paperiset hjeet kkelman esittelyyn liittyvät kuvat ja tekstit sähköisenä, sekä fyysiseen tilaan liittyvinä materiaaleina kuvat ja markkinintitiedtteet kausiphjaisesti Markkinintiaineistn suunnittelu ja tutant tulisi tteuttaa keskitetysti knsrtissa svittavalla tavalla. Aineistn levitystä varten tulee kehittää Kirjastt.fi:n aineistpankkia tai jtain muuta helpsti käytettävä verkktilaa Valmistuvan kirjasthakemistn käyttöä kehitetään niin, että asiakkaat vivat sen avulla helpsti löytää kirjastjen e-aineistt, lainattavat laitteet ym.

13 12 Markkininti- ja tiedtuskanavien timinnasta tulee saada ajantasaisesti tilasttieta ja niiden tulee mahdllistaa myös palautteen antaminen mnipulisella tavalla. Markkinintiyhteistyön kumppaneita vidaan etsiä kustantajista, välittäjistä, hjelmist- ja laitetimittajista. Tavitteena n, että e-aineistjen käyttö tulisi Sumessa tutuksi. 6. Tutkimus ja yhteistyö Tutkimus ja yhteistyö eri tahjen kanssa vat leellinen sa hanketta. Tätä kautta saadaan tärkeää tieta siitä, mitä esimerkiksi kustannusalalla tapahtuu. Tisaalta yhteistyö n hyvä väylä jakaa tieta hankkeesta eteenpäin ja tuda yleisten kirjastjen tarpeita esiin. Yhteistyökumppaneita: Hankkeen seuranta ja arviinti: OKM, YKN Aineistt: Kustantajat, välittäjät, Kansalliskirjast, kirjastjen asiakkaat Tiedtus ja markkininti Kirjastt.fi, kustantajat ja median edustajat, valtakunnalliset hankkeet kuten Next Media (ereading) Tutkimus Krkeakulut. Kansalliskirjast, Next Media Kulutus ELY, AVI Tekniikka Kirjastt.fi, Kansalliskirjast, alan kaupalliset timijat Kansainvälinen yhteistyö E-aineistjen kanssa työskentelevät kirjastalan timijat ja järjestöt kuten EBLIDA 7. Yhteenvet ja tiivistelmä Tässä timenpidesuunnitelmassa käytiin läpi ne asiat, jita SSYK hanke ehdttaa tteuttavaksi yleisten kirjastn e-aineistjen suhteen. Kenttä n laaja. Timenpiteet kskevat e-aineistjen hankintaa, kkelman mudstusta, e-aineistjen käyttöä ja käytettävyyttä, tiedn löydettävyyttä, kulutusta ja markkinintia. Laajasta timinta-alasta hulimatta jkainen si n leellinen kknaisuutta rakennettaessa. Hankinnan kautta saadaan aineistja, jita asiakkaat tivvat, käytettävyydellä ja tiedn löydettävyyden parantamisella ne saatetaan asiakkaiden käyttöön, kulutuksella rakennetaan saamista aineistjen hallintaan, ja tiedtuksen ja markkininnin avulla ne saatetaan henkilökunnan ja asiakkaiden tietn. SSYK - hanke jatkaa timintaansa paneutumalla jkaiseen sin ja selvittämällä timintatavat ja vastuut, jiden avulla timenpiteet tteutetaan käytännön taslla. Laaja timinta

14 vaatii kattavaa yhteistyötä, jssa sallisena n ltava niin yleiset kirjastt kuin sektrin ulkpulisetkin timijat. SSYK hanke n nnistunut timinnassaan siinä vaiheessa, kun yleisten kirjastjen käytössä n asiakkaita tyydyttävä e-aineistkkelma, digitaalinen aineist löytyy helpsti ja asiakkaat saavat sen käyttöönsä justavasti ja tarvittaessa asiantuntevan pastuksen kera. Meillä n kaikki mahdllisuudet nnistua lumaan sumalaisille tasa-arvinen ja laadukas e-aineistjen palvelukknaisuus. Tämä n päämäärä, jhn n pyrittävä. 13

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

CSC:n kehittyvät palvelut tutkijoille tulevaisuudessa

CSC:n kehittyvät palvelut tutkijoille tulevaisuudessa CSC:n kehittyvät palvelut tutkijille tulevaisuudessa Datanhallinnan ja laskennan kehittämishjelma 2017 2021 Tutkijiden ja tutkimusrganisaatiiden työpaja 13.11.2017 Tiina Kupila-Rantala CSC Sumalainen tutkimuksen,

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö n helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja justamatn liikennöintispimus estäneet helmen kirkastumista. Päivitetään enemmän yrittäjävetiseksi ja enemmän Phjis-Karjalan

Lisätiedot