Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? OKM/AMOS Elise Virnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? OKM/AMOS Elise Virnes"

Transkriptio

1 Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? OKM/AMOS Elise Virnes

2 Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen järjestelmä vastaamaan paremmin eriytyvän asiakaskunnan ja työelämän tarpeita uudistetaan ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö yhdistämällä ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevat lait uudeksi lainsäädännöksi virtaviivaistetaan toiminnan ohjausta; järjestämisluvat, tulosohjaus ja rahoitus puretaan asiakaslähtöisyyden toteuttamista rajoittavia säädöksiä rahoitusta kehitetään toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta korostavaksi tutkintorakennetta kootaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittymistä tuetaan

3 Ammatillisen koulutuksen reformin muutokset Hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset koulutuspolut ja oppimisympäristöt Työpaikalla tapahtuvan opiskelun kehittäminen: koulutussopimus ja oppisopimus päämuotoina Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen Tutkintotavoitteinen ja osa ei-tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää Koulutuksen järjestäjärakenteen uudistaminen Rahoitus ja ohjaus

4 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristössä tapahtuu nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio, robotisaatio, massadata, keinoäly ym. toimiala- ja tehtävärakenteiden muutokset toiminta- ja ansaintalogiikoiden muutokset: jakamistalous, alustatalous ym. koulutuksen on vastattava uusiin osaamistarpeisiin Osaamistarpeet kasvavat ja muuttuvat dynamiikka lisääntyy, osaaminen vanhenee nopeammin monissa tehtävissä luku-, numero- ja tietotekniikkataitojen merkitys kasvaa asiakaskunnan tarpeet yksilöllistyvät ja eriytyvät massakoulutuksen aika on ohi osaamisen jatkuvan kehittämisen ja uudistamisen tarve läpi työuran Koulutukseen käytettävissä olevat resurssit pienenevät pysyväisluonteisesti

5 Reformin keskeiset tavoitteet Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus, laatu!

6 Osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen koulutus mitä tavoitellaan? Nopeampaa, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin Tarjontalähtöisyydestä kysyntälähtöisyyteen osaamistarpeet palveluiden rakentamisen lähtökohtana Asiakaslähtöisiä ja joustavia osaamisen kehittämispolkuja Opintopolut rakennetaan yksilöiden ja työelämän tarpeiden ja edellytysten mukaisesti (nuoret, työssä olevat, yrittäjät, työttömät, freelancerit, alanvaihtajat ) Työelämälähtöisiä, joustavia ja tehokkaita koulutuksen toteuttamistapoja (työpaikat, digi, ym.) Tehokasta aiemmin ja eri tavoin hankitun osaamisen tunnustamista, osaamisen kehittämisen henkilökohtaistamista - keskittyminen yksilöltä puuttuvan osaamisen hankkimiseen Osaamistavoitteen saavuttamiseksi tarvittava ohjaus ja tuki oppijalle Selkeitä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja matala kynnys palveluihin, raja-aitojen poistaminen sujuvampaa, kevyempää ja virtaviivaisempaa hallintoa Parempaa laatua ja vaikuttavuutta Vahvempi rooli työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä ja innovaatiotoiminnan tukemisessa.

7 Koulutukseen hakeutuminen ja pääsy Tavoitteena ympärivuotinen haku ja pääsy osaamisen kehittämispalveluihin yksilölle mahdollisuus koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen tarvelähtöisesti Vapaa hakeutumisoikeus ammatilliseen koulutukseen jatkossakin Hakeudutaan osaamiseen, ei oppilaitokseen Osaamisen kehittämispalveluihin voi hakeutua eri väylien kautta Jatkuva haku omaehtoisen osaamisen kehittämisen pääväyläksi hakeutuminen tutkintoihin, tutkinnon osiin ja ei-tutkintotavoitteiseen koulutukseen Yhteishaku perusopetuksen hakeutumisvuonna päättäneiden pääasiallinen hakuväylä ammatilliseen perustutkintoon ja valmentavaan koulutukseen Yhteishaussa käytettävillä valintaperusteilla turvataan perusopetusta päättäneiden ja vailla perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa olevien pääsyä koulutukseen Kehitetään kattavia ja avoimia sähköisiä hakupalveluita edistämään koulutukseen pääsyä Sähköisen hakeutumisen ohella myös muita hakeutumisen tapoja: TE-hallinnon asiakkaat (työvoimakoulutus), oppisopimuskoulutus, henkilöstökoulutus TE-hallinto päättää jatkossakin asiakkaidensa koulutukseen pääsystä Monikanavaisilla hakuväylillä ja -palveluilla mahdollistetaan joustavat siirtymät ja turvataan koulutuspolkujen jatkuminen

8 Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset opintopolut - tutkinnot ja muut osaamiskokonaisuudet Osaamistarpeisiin vastataan tutkinnoilla, tutkinnon osilla ja eitutkintotavoitteisella koulutuksella sekä valmentavilla koulutuksilla Ammatillisia tutkintoja ovat ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto Perusasteen päättäneille ensisijainen ammatillinen tutkinto olisi ammatillinen perustutkinto. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta kehitetään nykyistä joustavammaksi ja selkeämmäksi Tutkintoja kootaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi, joiden puitteissa voi erikoistua. Tutkintojen määrä vähenee nykyisestä merkittävästi (noin 360:sta noin 170:een). Valmentavat koulutukset (valma & telma) jatkossakin, valma valmentaa jatkossa kaikkeen ammatilliseen koulutukseen Osaamispisteet käyttöön kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa Ammatilliset tutkinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy myös kaikille tutkinnoille yhteisiä tutkinnon osia. Yhteiset tutkinnon osat ovat pakollisia ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, lisäksi huolehditaan myös muilla tavoin geneeristen/perustaitojen vahvistamisesta myös aikuisten osalta. Ammatillisten perustutkintojen vapaasti valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina luovutaan

9 Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset opintopolut - tutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi Siirrytään yhteen näyttöperusteiseen ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. luovutaan nykyisistä ns. oppilaitosmuotoisesta perustutkinnon suorittamistavasta sekä näyttötutkinnoista ja kehitetään niistä uusi näyttöperusteinen malli luovutaan tutkintotoimikuntien kanssa solmittavista tutkinnon järjestämissopimusmenettelystä (useita tuhansia sopimuksia) ja siirretään tutkinnon myöntämisoikeus koulutuksen järjestäjälle Puretaan merkittävästi rinnakkaista ja päällekkäistä hallintoa ja virtaviivaistetaan toimintaprosesseja. Henkilökohtaistamisen avulla varmistetaan, että kaikki ammatillista tutkintoa suorittavat saavat tarvitsemansa opetuksen ja ohjauksen saavuttaakseen tavoitteena olevan osaamisen. Osaaminen osoitetaan pääasiallisesti aidoissa työelämän tilanteissa Myös muut näyttöympäristöt mahdollisia erityisin perustein. Osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain kuten nykyisin. Työ- ja elinkeinoelämällä vahva rooli osaamisen arvioinnissa ja laadun varmistuksessa Osaamisen arvioinnista vastaavat koulutuksen järjestäjän nimeämät arvioijat, joita on kaksi ja joista toinen edustaa koulutuksen järjestäjää ja toinen työelämää. Tutkintotoimikuntien tilalle perustetaan työelämätoimikunnat, joiden tehtävänä on mm. osaamisen laadunvarmistukseen ja tutkintojen kehittämiseen osallistuminen.

10 Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset opintopolut - henkilökohtaistaminen Laajennetaan henkilökohtaistaminen kaikille ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavalle Henkilökohtaistamisprosessissa valitaan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvalle soveltuva tutkinto, tutkinnon osa tai muu osaamiskokonaisuus (perusopetuksen päättäneille perustutkinto edelleenkin ensisijainen lähtökohta). Tunnistetaan ja tunnustetaan olemassa oleva osaaminen. Suunnitellaan tarvittavan osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen ja arviointi sekä tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat tukitoimet. Hakeutumiseen ja opiskelijaksi ottamiseen liittyvät henkilökohtaistamista koskevat vastuut ja menettelyt voivat poiketa hakeutumisväylän mukaan. Henkilökohtaistamisella turvataan opintopolun jatkuminen esim. virheellisen koulutusvalinnan jälkeen. Osaamisen tunnustaminen säädetään tutkintojen ja koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen Turvataan riittävä opetus ja ohjaus kaikille asiakasryhmille. Koulutuksen järjestäjä laatii yhdessä tutkinnon suorittajan tai valmentavan koulutuksen opiskelijan kanssa henkilökohtaistamisesta asiakirjan (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) jatkossa yksi asiakirja.

11 Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset koulutuspolut opintopolut osaamisen hankkiminen Tutkinnon suorittajalla ja opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa opetusta sekä henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta, jonka perusteella hän voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määritellyn osaamisen. Koulutuksen järjestäjä päättää ammattiosaamisen hankkimiseksi tarvittavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon ja valmentavan koulutuksen perusteiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjille nykyistä laajempi toimivalta rakentaa opintopolkuja ammatillisen koulutuksen eri toteuttamistavoista. Osana ammattiosaamisen hankkimiseksi tarvittavaa koulutusta voidaan järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tuetaan esim. maahanmuuttajien ja heikot perustaidot omaavien ammatillisen osaamisen kehittämistä ja työmarkkinakelpoisuutta VALMA-koulutusta voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin tukemaan ammatillisen tutkinnon suorittamista. Erityisopetusta myös uudessa järjestelmässä. Opiskelijan, joka tarvitsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, opetusta tuetaan erityisopetuksena järjestettävällä erityisellä tuella

12 Työpaikalla tapahtuva oppiminen Lähtökohtana ohjattu ja tavoitteellinen oppiminen työpaikoilla selkeä, toimiva ja yhdenmukainen prosessi tarpeellinen tuki niin opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle kuin työpaikalle koulutuksen järjestäjän vahvempi rooli oppimisen tukemisessa joustavuus, vaikuttavuus ja laatu Jatkossa kaksi päämuotoa sopia työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta Koulutussopimus (ei-työsuhde) Oppisopimus (työsuhde) Lisäksi henkilökohtaistaminen mahdollistaa myös muut yksilölliset tavat oppia työtehtävien yhteydessä (esim. jo työssä olevat, jotka voivat opiskella työn yhteydessä, josta ei koidu velvoitteita työnantajalle) Koulutussopimus ja oppisopimus muodostavat kokonaisuuden, jonka puitteissa työpaikalla voidaan sopia tavoitteellisesta ja ohjatusta oppimisesta opiskelijan ja työnantajan kannalta kulloinkin soveltuvimmalla tavalla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagoginen prosessi mahdollisimman yhdenmukainen (käsitteet, sopimukset ja toimintamallit) Koulutussopimus ja oppisopimus suunnitellaan ja toteutetaan tutkinnon osittain opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Opiskelijan asema turvataan siten, että jatkossakaan opinnot eivät keskeydy siirryttäessä saman koulutuksen järjestäjän sisällä esimerkiksi koulutussopimuksesta oppisopimuskoulutukseen tai päinvastoin.

13 Koulutussopimus Koulutussopimuksella opiskelija voi hankkia henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettua osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Työpaikalla tapahtuvan oppiminen voi toteutua eri laajuisena, joten sen minimi- tai maksimimäärää ei määritellä. Koulutussopimuksella opiskeltaessa opiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että työpaikalla tapahtuva oppiminen järjestetään siten, että opiskelijalle asetetut osaamistavoitteet saavutetaan. Työpaikka ja koulutuksen järjestäjä molemmat nimeävät vastuuhenkilön työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista varten koulutuksen järjestäjällä päävastuu pedagogisesta prosessista koulutuksen järjestäjän osalta opettajat vastaavat pääasiallisesti opiskelun ohjauksesta ja tuesta Työpaikka vastaa opiskelijan työturvallisuudesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. Työpaikka ei maksa korvausta opiskelijalle Työpaikalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen ajalta. Päätoimisella opiskelijalla on koulutussopimuksessa oikeus opintotukeen ja koulumatkatukeen (arvioidaan etuuksiin liittyvät muutostarpeet).

14 Oppisopimus Oppisopimuksella opiskelija voi hankkia henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettua osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Oppisopimuskoulutus perustuu työ- tai virkasuhteeseen. Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena olevan osaamisen hankkiminen tapahtuu pääosin työpaikalla, ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että opiskelija voi aidosti hankkia pääosan tavoitteena olevasta osaamisesta kyseisellä työpaikalla. Työpaikka ja koulutuksen järjestäjä molemmat nimeävät vastuullisen ohjaajan. Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle hakemuksesta koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksesta sopivat koulutuksen järjestäjä ja työnantaja. Oppisopimukseen sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti pääosin työlainsäädäntöä.

15 Sopiminen Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimuksena työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta työnantajan ja opiskelijan kanssa. Yrittäjän koulutussopimuksesta sopivat yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä. Yhtenäisemmät puitteet sopimiselle Koulutuksen järjestäjällä on kokonaisvastuu työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta. Koulutuksen järjestäjä vastaa sopimusten laadinnasta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelusta. Oppisopimuksessa ja koulutussopimuksessa hyödynnetään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa suunniteltua sisältöä siten, että tietosisältö on siirrettävissä työelämän kanssa sovittaviin sopimuksiin. Selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus Päällekkäisen työn ja suunnittelun poistaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa

16 TE-hallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämispalvelut (1) Tutkintotavoitteinen ja osa ei-tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää Määrärahojen ja koulutuskokonaisuuksien siirroista on sovittu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriöin välillä. Vuoden 2017 työvoimakoulutuksen hankintamäärärahasta ei tehdä siirtoja OKM:n valtionosuusrahoitukseen. Vuonna 2018 tehdään määrärahasiirrot siten, että TEM:n vastuulla olevaan kokonaisuuteen kohdentuisi vuonna 2018 maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen ja työelämälähtöiseen ammatillisesti suuntautuneeseen koulutukseen yhteensä 112 M (josta kotoutumiskoulutuksen osuudeksi arvioitu 50 M ) ja OKM:n vastuulla olevaan ammatillisesti suuntautuneeseen koulutukseen siirrettäisiin 90 M. Pitkäkestoisen työvoimakoulutuksen tarjonta turvataan myös siirtymävaiheessa TEM:n ja OKM:n yhteistyönä.

17 TE-hallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämispalvelut (2) OKM:n vastuulla ovat 2018: Tutkintoon johtava toisen asteen ammatillinen koulutus (koko tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen) Korkea-asteen tutkintoon johtava koulutus Aikuisten perusopetus (kaikki kolme edellä mainittua yhteensä M ALV-siirtoosuudesta, koska myös OKM maksaa ALVin osasta koulutusta) Luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutus (5 M ) Osa ei-tutkintoon johtavasta ammatillisesti suuntautuneesta koulutuksesta (35 M ) TEM:n vastuulla ovat 2018: Pääosa ei-tutkintoon johtavasta ammatillisesti suuntautuneesta koulutuksesta (60 M ) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (52 M )

18 Uusi rahoitusjärjestelmä - tavoitteita tukee osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä toimintaa kannustaa tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan tukee ja mahdollistaa yksilöllisten koulutuspolkujen rakentaminen (eri järjestämismuotojen yhdistely asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, tutkintojen ja niiden osien suorittaminen, ei-tutkintotavoitteinen koulutus ym.) yhtenäinen ja nykyistä selkeämpi kokonaisuus ohjaa tehostamaan opiskeluprosesseja, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja lyhentämään koulutuspituuksia tunnistaa keskeiset kustannuksia aiheuttavat tekijät edistää oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun järjestämistä turvaa rahoituksen riittävän/tarkoituksenmukaisen ennakoitavuuden

19 Uuden rahoitusjärjestelmän peruselementit Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli muodostuu neljästä peruselementistä: perusrahoitus, suoritusrahoitus, vaikuttavuusrahoitus strategiarahoitus Rahoitus myönnetään ja maksetaan koulutuksen järjestäjälle. Rahoitus on laskennallista ja koulutuksen järjestäjä päättää sen käytöstä. Yhtenäisen rahoitusjärjestelmän puitteissa rahoitettaisiin kaikkea ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksen taso määräytyy valtion talousarviossa, ja sitä tarkistettaisiin vuosittain indeksillä. Rahoituksesta vastaavat valtio ja kunnat yhdessä yksi valtionosuusprosentti kaikessa ammatillisessa koulutuksessa.

20 Uuden rahoitusjärjestelmän peruselementit - tavoitteet Perusrahoitus luo ennakoitavan perustan koulutuksen järjestämiselle luo puitteet tutkintojen ja niiden osien suorittamiselle sekä valmistavan koulutuksen järjestämiselle kaikille ammatillisen koulutuksen asiakasryhmille. Suoritusrahoitus ohjaa ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä vastaamaan asiakkaiden osaamistarpeisiin tehokkaasti ja tuloksellisesti (mm. koulutuspituuksien lyhentäminen). Vaikuttavuusrahoitus kannustaa ja ohjaa koulutuksen järjestäjiä kohdentamaan koulutusta niille aloille, joilla on työvoimatarvetta, huolehtimaan koulutuksen työelämävastaavuudesta ja laadusta sekä tarjoamaan edellytyksiä jatko-opintoihin. Strategiarahoitus varmistaa esim. strategisten koulutuksen kehittämishankkeiden toteuttamista tukee koulutuksen järjestäjien strategista kehittämistoimintaa, ammattitaitokilpailujen järjestämistä, rakenteellista kehittämistä sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin vastaamista.

21 Toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa lisätään koulutuksen järjestäjien rahoituksessa yhteenveto Suoritusrahoituksen käyttöönotto (osa rahoituksesta määräytyy tutkintojen ja niiden osien perusteella) kannustaa ja ohjaa tunnustamaan aikaisempaa osaamista ja tehostamaan koulutusprosesseja ja lyhentämään koulutuspituuksia. Vaikuttavuusrahoituksen osuuden lisääminen ja mittariston kehittäminen -> toteutetun koulutuksen ja aikaansaatujen suoritteiden (tutkinnot ja niiden osat) vaikuttavuudella suurempi osuus rahoituksessa Vaikuttavuuden mittaamisessa otettaisiin työllistymisen ja jatkoopintoihin sijoittumisen ohella huomioon myös opiskelijapalaute. Lisäksi selvitetään muita soveltuvia mittareita.

22 Uusi ohjaus- ja säätelyjärjestelmä Vahvistetaan tulosohjauksen roolia koulutuksen järjestäjien ohjauksessa. Uusi ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja sääntelyjärjestelmäkokonaisuus muodostuu kolmesta elementistä: järjestämisluvat, suoritepäätökset, tulosohjaus. Järjestämisluvassa määritellään kullekin järjestäjälle kaikki se toiminta, johon järjestäjällä on oikeus, ja kaikki ne velvollisuudet, joita järjestäjälle on asetettu. (yksi lupa) Tulosohjausmenettelyssä asetetaan yhdessä OKM:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa strategisia tavoitteita koskien mm. koulutustarjonnan suuntaamista. Vuotuisella suoritepäätöksellä myönnetään resurssit koulutuksen järjestäjälle. Toiminnan volyymin sääntely tapahtuu suoritepäätöksen avulla (tai osin järjestämisluvan puitteissa). Koulutuksen järjestäjien asiointia ja ohjausta varten otetaan käyttöön sähköinen järjestämislupa ja siihen kytkeytyvä asiointi- ja päätöksentekojärjestelmä (Oiva)

23 Miten koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjataan? Järjestämislupa koulutustehtävä ja siihen liittyvät tarpeelliset määräykset puite toiminnalle tehtäväkokonaisuudet voivat olla järjestäjittäin erilaisia Ohjauskeskustelu/tulosohjausmenettely yhteisten strategisten tavoitteiden ja painopisteiden asettaminen koulutustarjonnalle ja järjestäjän toiminnalle asetettujen tavoitteiden seuranta OKM:lle pohja resurssien vuotuiselle kohdentamiselle (liikkumavaran puitteissa) Rahoitus suoritepäätöksellä vuotuiset resurssit koulutuksen järjestäjälle toiminnan laajuuden säätely opiskelijavuosimäärän puitteissa (valtaosa volyymistä joko järjestämisluvassa tai aikaisemman toteuman perusteella, pieni osa ministeriön harkinnan perusteella) rahoitusperusteet: rahoituselementit, porrastuskertoimet (alat, järjestämismuodot ym.)

24 Koulutuksen järjestäjärakenteen uudistaminen - lähtökohtia Väestökehitys ja muuttoliike: tarve varmistaa koulutuksen alueellinen saatavuus maan kaikissa osissa Osaamisvaatimusten kasvu ja muuttuminen: tarve turvata työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta riittävän vahvat toimintaedellytykset Resurssien pienentyminen: hallituskauden aikana ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee n. 15 % Nykyisin ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on 175 Kuntia ja kuntayhtymiä näistä on 45 yksityisoikeudellisia (oy, yhdistys, säätiö) näistä on 130 lisäksi valtio voi ylläpitää oppilaitoksia

25 Sääntelyn purkaminen ja hallinnon keventäminen keskeisiä uudistuksia Siirrytään yhteen tapaan suorittaa tutkinto Tutkinnon myöntämisoikeus siirretään koulutuksen järjestäjille Yksi henkilökohtaistamisprosessi kaikille tutkinnon tai osan suorittajille Yhdenmukaisemmat prosessit esim. työpaikalla tapahtuva opiskelu prosesseja ja hallintoa tukevat digitaaliset palvelut Rahoitusjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus erillisten rahoitusväylien purkaminen rahoituksen määräytymiseen vaikuttavien porrastustekijöiden vähentäminen rahoituksen perusteena olevien suoritteiden yhdenmukaistaminen Yksi järjestämislupa kaikkea toimintaa varten Työvoimakoulutuksen yhdistäminen uuteen ammatillisen koulutuksen järjestelmään Digitalisaation hyödyntäminen toiminnassa ja hallinnon prosesseissa

26 Reformin valmistelun aikataulu 5/2016 Rake-toimenpideohjelma käynnistyy 4-8/2016 Toimintaprosessien kehittämistoimet (ml. digitalisointi) käynnistyvät 5-9/2016 Tulosohjauspilotit käynnistyvät 3 + 9/2016 Rahoitusuudistuksen 1. vaiheen säädösmuutokset Eduskunnalle (vuoden 2017 säästöt) 4-9/2016 Reformin valmistelu eri foorumeilla (työpajat, netti ym.) 10/2016 Reformi -HE lausuntokierrokselle 1-2/2017 Reformi -HE eduskunnalle 2-6/2017 Uusien järjestämislupien valmistelu 2-6/2017 Asetusten valmistelu 6-8/2017 Uudistetut järjestämisluvat koulutuksen järjestäjille 1/2018 Uudistettu lainsäädäntö voimaan 1/2018 Reformin toimeenpanon tukitoimet jatkuvat

27 Ohjaamot ja reformi? ohjaamoissa oltava riittävästi tietoa reformista ja sen tuomista muutoksista ammatilliseen koulutukseen => seurattava aktiivisesti reformin etenemistä ohjaamoissa oltava osaamista alueen / paikkakunnan koulutuksen järjestäjien käytännön toimista ja muutoksista reformiin liittyen muutosten ennakointi hyvä aloittaa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa

28 KIITOS!

Miten ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa osaamisen tunnistamisen käytäntöihin? Elise Virnes

Miten ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa osaamisen tunnistamisen käytäntöihin? Elise Virnes Miten ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa osaamisen tunnistamisen käytäntöihin? Elise Virnes 13.9.2016 Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen järjestelmä vastaamaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tredu

Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Ajankohtaista Tredu Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.2.2017 Ajankohtaista Tredu Aira Rajamäki, opetusneuvos Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi - lähtökohtia Poistetaan nuorten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi - tilannekatsaus

Ammatillisen koulutuksen reformi - tilannekatsaus Ammatillisen koulutuksen reformi - tilannekatsaus Liikunta-alan tutkintojen kehittämispäivät 30.1.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtia

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Ylijohtaja Mika Tammilehto 16.2.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä. Poistetaan nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia Yli-insinööri Timo Repo Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus ELO

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus ELO Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus ELO 18.10.2016 Osaaminen ja koulutus: Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018 Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut

Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaaliset ratkaisut Yhteentoimivuusfoorumi 6.9.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtia Poistetaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus Etelä-Karjalan ELO-ohjausryhmän kokous 24.10.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Osaaminen ja koulutus: Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista 17.11.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä tavoitellaan? Nopeampaa, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Anna-Leena Kivipuro

Ammatillisen koulutuksen reformi. Anna-Leena Kivipuro Ammatillisen koulutuksen reformi Anna-Leena Kivipuro 9.2.2017 13.2.2017 2 Miksi reformi tarvitaan? Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja laajamittaisesti. Osaamistarpeet muuttuvat, kasvavat ja moninaistuvat.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto 10.6.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto 10.6.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia Ylijohtaja Mika Tammilehto 10.6.2016 Toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset

Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset 16.11.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 2 Ammatillisia tutkintoja ja ammatillista koulutusta säädellään yhdellä lailla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi - keskeisiä ehdotuksia Ylijohtaja Mika Tammilehto 13.6.2016 Toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen reformi A.Kakkuri 8.5.2017 Yksi lainsäädäntö - Nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uudeksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tilannekatsaus valmistelun etenemisestä

Ammatillisen koulutuksen reformi tilannekatsaus valmistelun etenemisestä Ammatillisen koulutuksen reformi tilannekatsaus valmistelun etenemisestä 28.9.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät 3.-4.11.2016 Koli Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi, esityksen sisältö

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi maahanmuuttajataustainen opiskelija

Ammatillisen koulutuksen reformi maahanmuuttajataustainen opiskelija Ammatillisen koulutuksen reformi maahanmuuttajataustainen opiskelija Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 14.3.2017, Helsinki Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Osaaminen ja koulutus: Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja laadunhallinta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja laadunhallinta Ammatillisen koulutuksen reformi ja laadunhallinta Laatua laineilla seminaari 1.9.2016 Vierumäki Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin lähtökohtia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutusta ennen, nyt ja. Merja Lahdenkauppi

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutusta ennen, nyt ja. Merja Lahdenkauppi Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutusta ennen, nyt ja tulevaisuudessaennakoiden kohti reformia Merja Lahdenkauppi 1.2.2017 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutus 1980 1990 Keskiaste 1995

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko KOULUTUKSEN REFORMI PKKY:n tulevaisuuspäivät 27. 28.2.2017 Tahko Ammatillinen koulutus tänään - ammatillinen peruskoulutus - ammatillinen lisäkoulutus - molempia voidaan järjestää oppilaitosmuotoisena

Lisätiedot

Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? Muutoksen tuomat vai viemät mahdollisuudet työpajayhteistyössä? Elise Virnes 27.4.

Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? Muutoksen tuomat vai viemät mahdollisuudet työpajayhteistyössä? Elise Virnes 27.4. Mitä ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa? Muutoksen tuomat vai viemät mahdollisuudet työpajayhteistyössä? Elise Virnes 27.4.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu. ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu. ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Onnistuneella ohjauksella eteenpäin ohjauksen rooli tulevaisuudessa. Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Elise Virnes

Onnistuneella ohjauksella eteenpäin ohjauksen rooli tulevaisuudessa. Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Elise Virnes Onnistuneella ohjauksella eteenpäin ohjauksen rooli tulevaisuudessa Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät 5.-6.10.2015 Elise Virnes Osaaminen ja koulutus: hallituskauden tavoitteet Oppimisympäristöjä on

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta. Synergiaseminaari, Hämeenlinna Ulla-Jill Karlsson, OKM

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta. Synergiaseminaari, Hämeenlinna Ulla-Jill Karlsson, OKM Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Synergiaseminaari, 10.10.2017 Hämeenlinna Ulla-Jill Karlsson, OKM Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa. Elise Virnes

Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa. Elise Virnes Hyvinvoinnin polut ammatillisen koulutuksen reformissa Elise Virnes 24.5.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet (10 20 vuotta) Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

AJANKOHTAISKATSAUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AJANKOHTAISKATSAUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Sujuvat siirtymät teemaseminaari Paasitorni 27.9.2016 Johtaja Esa Karvinen Ammattikoulutus toimintayksikkö, OPH AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - etenee suunnitelmien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Puutarha-alan tutkintotoimikunnan infopäivä 23.3.2017 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen muutokset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari 21.3.2016 yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Satu Neuvonen Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Satu Neuvonen Tampereen Aikuiskoulutuskeskus AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Satu Neuvonen 6.6.2017 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi 1 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tutkintojärjestelmä 3. Yksilöllinen opintopolku 4. Tutkintojen perusteet 5. Hakeutuminen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Lähteet Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut http://www.okm.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusref ormi/index.html Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 8.4.2016 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - TILANNEKATSAUS. Ammatillinen koulutus ajassa -seminaari Helsinki Opetusneuvos Seija Rasku

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - TILANNEKATSAUS. Ammatillinen koulutus ajassa -seminaari Helsinki Opetusneuvos Seija Rasku AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI - TILANNEKATSAUS Ammatillinen koulutus ajassa -seminaari Helsinki 5.4.2017 Opetusneuvos Seija Rasku Miksi ammatillinen koulutus uudistetaan? Työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari 10.11.2017 Jatta Herranen Kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 Ajankohtaista Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 20.10.2015. Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaiskatsaus 20.10.2015. Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaiskatsaus 20.10.2015 Elise Virnes Ammatillisen koulutuksen osasto Osaaminen ja koulutus: hallituskauden tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Opinnollistaminen nuorten työpajatoiminnassa ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes

Opinnollistaminen nuorten työpajatoiminnassa ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes Opinnollistaminen nuorten työpajatoiminnassa ja ammatillisen koulutuksen reformi Elise Virnes 17.5.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet (10 20 vuotta) Suomi on maa,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Ammatillinen erityisopettaja mukana muutoksessa Ammatilliset erityisopettajapäivät 3-4.11.2017 opetusneuvos Anne Mårtensson OSAAMISPERUSTEISUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS HENKILÖKOHTAISET

Lisätiedot

Opiskelijan hyvinvointi ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes

Opiskelijan hyvinvointi ja ammatillisen koulutuksen reformi. Elise Virnes Opiskelijan hyvinvointi ja ammatillisen koulutuksen reformi Elise Virnes 8.6.2016 Osaaminen ja koulutus hallitusohjelmassa Kymmenen vuoden tavoitteet (10 20 vuotta) Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työelämäyhteistyön näkökulmat Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Jalkojenhoidon ja kipsausalan yhteistyöpäivä 14.12.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämispäivät , Helsinki Ulla-Jill Karlsson

Ohjauksen kehittämispäivät , Helsinki Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen reformi ja vaikutus ohjaukseen Ohjauksen kehittämispäivät 20-21.4.2017, Helsinki Ulla-Jill Karlsson 20.4.2017 Osaaminen ja koulutus: Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkintorintamalla. Aira Rajamäki Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Orton

Ajankohtaista näyttötutkintorintamalla. Aira Rajamäki Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Orton Ajankohtaista näyttötutkintorintamalla Aira Rajamäki Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 9.6.2016 Orton Aiheet Uusi Opetushallitus 1.1.2017 Tutkintorakenne Tutkintojen perusteet Tutkintotoimikunnat 1.8.2016

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi luonnos uudeksi lainsäädännöksi. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen reformi luonnos uudeksi lainsäädännöksi. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen reformi luonnos uudeksi lainsäädännöksi Yli-insinööri Timo Repo Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto. Yli-insinööri Timo Repo

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto. Yli-insinööri Timo Repo Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto Yli-insinööri Timo Repo Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus vahvistuu lainsäädännössä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys ja ammatillisen koulutuksen reformi tulossa

Osaamisperusteisuus vahvistuu lainsäädännössä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys ja ammatillisen koulutuksen reformi tulossa Osaamisperusteisuus vahvistuu lainsäädännössä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys ja ammatillisen koulutuksen reformi tulossa ECVET Round Table 2016 Paasitorni ti 13.12.2016 opetusneuvos

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät Helsinki 3.11.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia Yli-insinööri Timo Repo Palvelujen jatkuva kehittäminen, henkilöstön osaaminen ja toimintatavat Muutosvoimat Jokainen yritys ja muu yhteisö tarvitsee

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Seija Eskola Jyväskylä ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Validia Ammattiopisto)

Seija Eskola Jyväskylä ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Validia Ammattiopisto) Miten reformi haastaa uudistamaan ammatillista erityisopetusta? Mitkä ovat keskeiset muutokset uudessa lainsäädännössä? Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki 14.9.2017 Seija Eskola Jyväskylä ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mistä uudistuksessa on kyse?

Ammatillisen koulutuksen reformi mistä uudistuksessa on kyse? Ammatillisen koulutuksen reformi mistä uudistuksessa on kyse? OAJ / Pohjois-Savo Kuopio 13.11.2015 Esa Karvinen Opetusneuvos Yksikön päällikkö Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TULEVAISUUDESTA

AIKUISKOULUTUKSEN TULEVAISUUDESTA AIKUISKOULUTUKSEN TULEVAISUUDESTA AIKUISOPETTAJIEN LIITTO AKOL RY Långvik, Kirkkonummi 16.4.2016 Johtaja Esa Karvinen Ammattikoulutus, OPH Ammatillisen koulutuksen reformin muutosehdotuksia Yksi ammatillisen

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOIMEENPANON SUUNTAVIIVAT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOIMEENPANON SUUNTAVIIVAT Ammatillisen koulutuksen reformin projektiryhmä 9.2.2016 Käsitelty seurantaryhmässä 16.2.2016 LUONNOS 10.3.2016 JA 11.3.2016 TYÖPAJOJA VARTEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOIMEENPANON SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

MIKÄ MUUTTUU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA S A R I K I V I O J A

MIKÄ MUUTTUU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA S A R I K I V I O J A MIKÄ MUUTTUU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA S A R I K I V I O J A 2 MIKÄ MUUTTUU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä Puretaan nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Työpajapäivät Rokualla

Työpajapäivät Rokualla Työpajapäivät Rokualla 14.-15.11.2017 Kohti uutta ammatillista koulutusta Kati Pääkkönen Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 Miten tähän on tultu? Mitä amisreformi tarkoittaa? Miten se näkyy meidän kaikkien

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Elise Virnes

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta. Elise Virnes Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Elise Virnes 22.11.2017 Mikä tukee muutosta? 1. Mitkä nykykäytännöt tukevat muutosta? 2. Miten toimintaa on muutettava? 3. Millaista tukea tarvitsette muutoksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta.

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Muistio 1 (6) OAJ NÄKÖKULMIA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SOPEUTTAMINEN/ REFORMI Aikataulu Hallinto Saavutettavuuden turvaaminen ja opetuksen laatu edellyttävät, että

Lisätiedot