OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMI Työn ja palveluiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMI Työn ja palveluiden kuvaus"

Transkriptio

1 Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma Ohjaustoiminnan artenomit OTA ry OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMI Työn ja palveluiden kuvaus Työryhmä Arja Anttila Sinikka Kaurahalme Heli Kemppinen Minna Nurmi Paula Rantamaa Silva Siponkoski Helka Yletyinen

2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 OHJAUSTOIMINNAN HISTORIAA... 1 OHJAUSTOIMINNAN TARKOITUS JA MÄÄRITELMÄ... 1 Ohjaustoiminnan artenomi... 2 OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMIN TULEVAISUUS OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMIN TEKEMÄ ARVIOINTI Ohjauksen tarpeen alustava arviointi Voimavarojen arviointi OHJAUSTOIMINNAN SUUNNITTELU Ohjauksen tavoitteiden määrittely Ohjauksen toteutukseen liittyvä suunnittelu OHJAUSTOIMINTA Ohjauksen toteutusmuodot Ohjausmenetelmät Muu osallistumisen mahdollistaminen Tilojen järjestäminen Tapahtumien järjestäminen ja koordinointi Työ-/apuvälineiden käytön edistämiseen tähtäävä neuvonta ja ohjaus Muu ohjaus ja neuvonta MUU ASIAKASTYÖ valmennus ja koulutus Verkostoyhteistyö asiakkaan, hänen omaisten ja tukiverkostojen kanssa DOKUMENTOINTI Kirjaaminen potilasasiakirjoihin Valokuvaus, videointi Asiakkaan oma dokumentointi Toiminnan seuranta ja dokumentointi Muu dokumentointi ASIANTUNTIJA JA KOULUTUSTEHTÄVÄT Asiantuntija ja konsultaatiotehtävät Koulutustehtävät Ohjaus ja perehdytystehtävät (opiskelijat, uudet työntekijät) Aineiston tuottaminen Muut asiantuntija ja koulutustehtävät KEHITTÄMINEN JA HALLINTO... 12

3 7.1 Toiminnan hallinnointi ja johtaminen Ammatillinen kouluttautuminen Tutkimus- ja kehitystyö Tiedottaminen ja markkinointi Liite 1. Liitteen nimi... 15

4 OHJAUSTOIMINNAN HISTORIAA Ohjastoiminnan koulutuksen aloittamiseen vaikuttivat 1800-luvulla alkanut sairaaloiden työterapia ja toimintahoito sekä 1900-luvun alun aktiivinen järjestö- ja nuorisotyö sekä leikkipuistotoiminta. Valtion nuorisotyölautakunnasta lähtenyt innostus ja koulutustarve johtivat askartelunohjaajakoulutuksen aloittamiseen ja 1954 perustettiin Riihimäelle Askartelutoiminnan kurssikeskus. Se tarjosi täydennyskoulutuksena askartelukursseja nuoriso-ohjaajille, opettajille ja laitosten ohjaajille. Oppilaitoksen johtajana toiminut Waldemar Buhler ja lehtori Guy von Weissenberg olivat merkittäviä koulutuksen kehittäjiä. Opetusministeriö teki Valtion Askarteluopiston perustamispäätöksen ja vuonna 1965 oppilaitoksen nimi vaihtui Valtion Askartelunohjaajaopistoksi ja 1994 kunnallistamisen yhteydessä Riihimäen ohjaajainstituutiksi. Vuonna 1996 koulutus muuttui nelivuotiseksi ja tutkintonimike vaihtui askartelunohjaajasta artenomiksi luvun koulutusuudistuksen yhteydessä opistokoulutus siirtyi Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) ohjaustoiminnan koulutusohjelmaksi (1999). Tutkintonimike on artenomi (amk) ja koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Oppilaitokset ovat olleet ainoita, jotka ovat antaneet alan vakinaista suomenkielistä opetusta. Valmistuneet sijoittuvat työelämässä hyvin laajalle kentälle terveys- ja sosiaalitoimen-, kulttuurin-, kansalaistoiminnan- ja opetuksen alueelle sekä yrittäjiksi. Riihimäeltä valmistui askartelunohjaajia 1673 vuosina , ohjaustoiminnan artenomeja 98 ja vuoden 2010 loppuun mennessä on valmistunut 246 artenomia (amk). Ohjaustoiminnan artenomit - OTA ry. on marraskuussa 2008 perustettu ammatillinen yhdistys alan toimijoille ja sillä on yhdyshenkilöt eri ammattijärjestöihin (Taku, Talentia ja JHL). Sen tarkoitus on edistää ohjaustoiminnan ammattilaisten verkostoitumista ja yhteistoimintaa, parantaa alan toimintaedellytyksiä, lisää ammattikunnan tunnettavuutta sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, osallistua alaa koskevaan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyöhön sekä pitää yllä alaan liittyviä kansainvälisiä suhteita. Aiemmin vastaavassa tehtävässä toimi Kunta-alan ammattiliittoon (KTV) kuulunut Askartelunohjaajat ry. OHJAUSTOIMINNAN TARKOITUS JA MÄÄRITELMÄ Ohjaustoiminnan artenomin ydinosaamista on hyvinvoinnin edistäminen ja osallistumisen mahdollistamien kulttuuri- ja taidetoiminnan keinoin. Ohjaustoiminnan artenomin toiminnan viitekehys voi olla kasvatuksellinen ja/tai kuntoutuksellinen. Ohjaustoiminnan artenomin työ sisältää asiakastarpeiden arvioinnin, toiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä ohjaustoiminnan arvioinnin ja kehittämisen. Yksittäisten henkilöiden lisäksi ohjaustoiminnan asiakkaina voivat olla myös erilaiset ryhmät tai yhteisöt. Ohjaustoiminnassa on olennaista asiakkaan kokonaisvaltainen ja kunnioittava kohtaaminen. Ohjaustoiminta perustuu asiakkaan toimintatarpeiden, -mahdollisuuksien ja -tavoitteiden huolelliseen arviointiin ja määrittelyyn. Lähtökohtana on, että asiakas yhdessä ohjaustoiminnan artenomin kanssa määrittelee toiminnan tarpeet ja tavoitteet. Tarvittaessa määrittelyyn voivat osallistua myös asiakkaan omaiset/läheiset ja tukiverkostot. Ohjauksen tavoitteiden määrittelyssä otetaan huomioon myös organisaation tehtävät ja toimintaperiaatteet. Toimintatarpeiden, -mahdollisuuksien ja kykyjen pohjalta laaditaan suunnitelma, jossa kuvataan toiminnalle asetetut tavoitteet, käytettävät toimintamuodot, menetelmät ja keinot sekä toiminnan ja 1

5 tavoitteiden arviointi. Tavoitteet kuvaavat asiakkaan toimintamahdollisuuksissa ja kyvyissä tavoiteltavaa muutosta. Ohjaustoiminnan artenomi soveltaa tilanteeseen ja käytössä oleviin resursseihin nähden sopivat menettelytavan ja toimintamuodot. Ohjaustoiminnan artenomin työn tavoitteena on asiakkaan luovuuden, itsensä kehittäminen, elämänlaadun ja toimintakyvyn edistäminen kulttuuri- ja taidetoiminnan keinoin. Tavoitteena on, että ohjaustoiminnan avulla asiakas pystyy hyödyntämään luovan kulttuurisen toiminnan eri muotoja ja näin selviytyy hänelle merkityksellisistä toiminnoista ja tilanteista elämän eri osa-alueilla (arki, työ, opiskelu, perhe, vapaa-aika, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen). Toimintaympäristöstä riippuen ohjaustoiminnan artenomilla on erilaisia rooleja voimauttajana, osallisuuden mahdollistajana ja innostajana. Ohjaaja käyttää erilaisia menetelmiä, ohjaa ja neuvoo asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjaustoiminnan artenomi ja asiakas sekä tarvittaessa myös muut toimijat arvioivat ohjaussuunnitelman toteutumista ja tavoitteiden toteutumista koko prosessin ajan sekä tarvittaessa tarkentavat ja muuttavat sitä. Ohjaustoiminnan artenomi Ohjaustoiminnan artenomit ovat ohjaustyön ammattilaisia, joilla on valmiudet kulttuuristen menetelmien ohjaamisen, suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen. Menetelmäosaaminen kattaa käsityön, kuvallisen -, sanallisen - ja kehollisen ilmaisun sekä mediaperusteisen ja ryhmätoiminnan eri muodot. Työssään ohjaustoiminnan artenomit pyrkivät edistämään asiakkaan luovuutta, itsensä kehittämistä, hyvinvointia ja toimintakykyä kulttuurisin keinoin. Ohjaustoiminnan artenomi myös markkinoi ja tiedottaa kulttuurisista tilaisuuksista ja tapahtumista, joiden tuottamisessa hänellä on toteuttava ja koordinoiva rooli. Ohjaustoiminnan artenomit osaavat asiakastyön lisäksi toimia projekteissa ja alansa johtamistehtävissä sekä arvioida ja kehittää toimintaa tutkivalla otteella. Ohjaustoiminnan ammattikorkeakouluopinnot ovat laajuudeltaan 240 op ja opinnot kestävät keskimäärin 4 vuotta. Ohjaustoiminnan artenomeja koulutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa, joka on ainoa Suomessa suomenkielistä korkeakoulutasoista kulttuurialan ohjaustoiminnan koulutusta tarjoava oppilaitos. Koulutusohjelmasta valmistuvan ohjaustoiminnan ohjaajan tutkintonimike on artenomi (AMK). Myös askartelunohjaajakoulutuksen saaneet voivat työskennellä vastaavissa työtehtävissä kuin ohjaustoiminnan artenomit. Ohjaustoiminnan artenomit työskentelevät julkisella sektorilla sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, sivistys- ja vapaa-aikatoimessa tai kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten palveluksessa. Lisäksi ohjaustoiminnan artenomit voivat työskennellä yrittäjinä. Ammattinimikkeitä voivat olla ohjaaja, toiminnanohjaaja, virkistystoiminnanohjaaja, projektityöntekijä, virkistystoiminnan suunnittelija, kulttuuritoiminnan ohjaaja, vapaa-ajan ohjaaja, työvalmentaja, työtoiminnanohjaaja ja päivätoiminnanohjaaja. OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMIN TULEVAISUUS Ohjaustoiminnan artenomit (AMK) ovat työllistyneet hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin sekä julkiselle että yhdistys- ja järjestösektorille. Jo nyt on nähtävissä, että osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kulttuuri- ja taidetoiminnallisen osaamistarve laajenee ja vahvistuu. Osana Opetus- ja kulttuuriministeriön selontekoa Kulttuuri tulevaisuuden voima vuonna 2010 julkistettiin Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ehdotus toimintaohjelmaksi Ohjelman mukaan painopistealueita ovat: 1) kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ym- 2

6 päristön edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Myös uusin tutkimustieto ja yhteiskunnan ja työllisyyden muutostrendit puhuvat taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistumisen puolesta. Aineeton, eettinen ja ekologinen kulutus ja kulttuurin kulutus kasvavat, elämänlaatua ja elämyksellisyyttä korostava elämäntapa vahvistuu sekä vapaa-ajan ja kulttuurin käyttö työelämässä lisääntyvät. Kulttuurisen osaamisen tarve kasvaa tuotannossa, tuotekehityksessä, palveluissa ja toimintakonsepteissa. Ohjaustoiminnan ohjausosaamista sekä kulttuuri- ja taidetoiminnallista osaamista ja tietoutta tarvitaan monikulttuurisessa maahanmuuttotyössä, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä, päihdetyössä, vammaistyössä, mielenterveystyössä ja vanhustyössä. Lisäksi taiteen ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin edistämisen ammattilaiset työllistyvät aiempaa enemmän perinteisten ydinalojen ulkopuolelle. Nuoret luovien alojen ammattilaiset ovat aiempaa yrittäjyyshakuisempia ja luovan alan yrittäjyydessä työkenttää löytyy sekä ohjaustoiminnan palveluiden ja toimintamuotojen koordinoinnissa ja manageroinnissa että palveluiden tuotannossa. 3

7 1 OHJAUSTOIMINNAN ARTENOMIN TEKEMÄ ARVIOINTI Ohjaustoiminnan artenomi arvioi asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja toimintakykyä. Arviointia tapahtuu koko ohjausprosessin ajan, asiakkuuden alkuvaiheessa, työskentelyvaiheessa ja asiakkuuden loppuvaiheessa. 1.1 Ohjauksen tarpeen alustava arviointi Ohjaustoiminnan artenomi arvioi alustavasti asiakkaan ohjauksen tarpeen. Alustavan arvioinnin jälkeen määritellään asiakkaalle sopivin toiminnan toteutusmuoto. Tämän kohdan arviointia käytetään mm. avoimessa ryhmässä, jonne ei tarvita lähetettä. 1.2 Voimavarojen arviointi Ohjaustoiminnan artenomi tekee asiakkaan kokonaistilanteen arviointia koko ohjausprosessin ajan. Ohjaustoiminnan artenomi selvittää asiakkaan taustatiedot ja perehtyy lähetteeseen. Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Mukana voivat olla myös hänen läheisensä, moniammatillinen työryhmä ja/tai asiakkaan muut sidosryhmät. Arvioinnin menetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, tutustuminen dokumentteihin tai asiakkaan valmistamat tuotokset (mm. videot, valokuvat, asiakkaan tekemät tehtävät ja portfoliot). Arvioinnin tavoitteena on löytää asiakkaan voimavarat, erityistä tukea kaipaavat osa-alueet ja mielenkiinnon kohteet. Arviointia tehdään yksilötekijöiden ja ympäristötekijöiden näkökulmasta. Yksilötekijät ovat yksilön itsensä kokemat osallistumista mahdollistavat tai estävät tekijät. Näitä ovat mm. asiakkaan kokemukset häneen kohdistuvista asenteista, kokemus omasta pystyvyydestä, kokemus osallisuudesta yhteisön ja yhteiskunnan elämään, opiskeluun ja työhön. Ympäristötekijöitä ovat fyysinen -, sosiaalinen - ja asenneympäristö. Nämä tekijät ovat asiakkaan välitön ympäristö ja yleiset ympäristötekijät. Ne vaikuttavat hänen suoriutumiseensa yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä, kykyyn toteuttaa elämään sisältyviä toimia ja tehtäviä sekä vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa Elämänkulun vaiheet Elämän kulun vaiheiden ja merkityksellisten mieltymysten kartoitus. Näitä ovat mm. elämäntavat, tottumukset, entiset ja nykyiset kokemukset, kasvatus, entiset ja nykyiset elämäntapahtumat Tiedot ja taidot Tietojen ja taitojen arvioinnilla realisoidaan asiakkaan selviytymistä arjessa ja etsitään alueita, jotka kaipaavat harjoitusta. Tavoiteltavien tietojen ja taitojen opetteluun liittyy kokemuksellinen oppiminen, jatkuva toiminnan reflektointi ja arviointi. Erityisesti korostetaan asiakkaan vahvuuksia ja hänelle henkilökohtaisesti merkityksellisiä osa-alueita Fyysisen toimintakyvyn arviointi Ohjaustoiminnan artenomi arvioi asiakkaan fyysistä toimintakykyä toiminnan toteutumisen kannalta huomioiden toimintaympäristön. Arvioitavia osa-alueita ovat mm. aistitoiminnot, hieno- ja karkeamotoriikka. Ympäristötekijöitä ovat mm. esteetön ja fyysisesti turvallinen ympäristö ja apuvälineiden käyttö. 4

8 1.2.4 Sosiaalisen toimintakyvyn arviointi Ohjaustoiminnan artenomi arvioi asiakkaan sosiaalista toimintakykyä toiminnan toteutumisen kannalta huomioiden toimintaympäristön. Osa-alueita ovat vuorovaikutus ja aktiivisuus toimijana. Arvioitavia seikkoja ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu sekä tarvittavan tuen määrä. Näitä ovat mm. osallistuminen ryhmän toimintaan, kyky ilmaista itseään vuorovaikutuksessa, ohjauksen määrä tarve ja kyky vastaanottaa ohjausta, yhteisön asenteiden, normien ja sääntöjen tiedostaminen. Ympäristötekijöitä ovat mm. mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen, taloudelliset seikat, ryhmän suhtautuminen yksilöön Psyykkisen toimintakyvyn arviointi Ohjaustoiminnan artenomi arvioi asiakkaan psyykkistä toimintakykyä toiminnan toteutumisen kannalta huomioiden toimintaympäristön. Arvioitavia asioita ovat psyykkisten voimavarojen tiedostaminen, kokemus psyykkisestä hyvinvoinnista, elämän mielekkyyden kokemus, minäkäsitys ja itseluottamus. Voidaan arvioida mm. tunteiden säätelyä ja tarkoituksenmukaisuutta, kykyä tehdä valintoja, mielialaa, keskittymiskykyä, käyttäytymistä eri tilanteissa ja käsitystä omasta identiteetistä (kuka olen ja mihin kuulun). Ympäristötekijöitä ovat yhteisön ja yhteiskunnan asenneympäristö, asuinympäristö turvallisuus ja viihtyisyys, ympäristön psyykkiset haasteet ja mahdollisuudet Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi Ohjaustoiminnan artenomi arvioi asiakkaan kognitiivista toimintakykyä toiminnan toteutumisen kannalta huomioiden toimintaympäristön. Arvioitavia asioita ovat mm. kyky hyödyntää ohjausta, muisti, ajan hallinta, järjestely ja suunnittelu, oivalluskyky ja ongelmanratkaisutaidot. Ympäristötekijöitä ovat ympäristön haasteet ja mahdollisuudet Muu arviointi 2 OHJAUSTOIMINNAN SUUNNITTELU Ohjaustoiminnan suunnittelu perustuu tehtyyn arviointiin ja on pohjana toiminnan toteutukselle. Ohjaustoiminnan artenomi määrittelee ohjauksen tavoitteet ottamalla huomioon organisaation tehtävät ja toimintaperiaatteet. Ohjaustoiminnan viitekehys voi olla kasvatuksellinen ja/tai kuntoutuksellinen. Toiminta tähtää ongelmien ennaltaehkäisyyn, ylläpitää - ja korjaa toimintakykyä. Ohjaustoiminnan artenomilla on laaja tietämys erilaisista menetelmistä ja niiden soveltamisesta yksittäiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjaustoiminnan suunnittelussa huomioidaan lähettävän tahon ja palvelun maksajan asettamat tavoitteet toiminnalle. Näistä lähtökohdista asiakas määrittelee toiminnan tavoitteet yhdessä ohjaustoiminnan artenomin kanssa. 3.1 Ohjauksen tavoitteiden määrittely Lähtökohtana on, että asiakas määrittelee omat tavoitteensa ja saa tähän ohjaustoiminnan artenomin tukea. Tavoitteiden määrittelyn perustana käytetään suoritettua arviointia. Tavoitteiden määrittelyyn voi osallistua moniammatillinen ryhmä, omaiset ja läheiset tai muu verkosto. Ryhmätoiminnassa tavoitteiden määrittely voi tapahtua myös ryhmän yhteisistä tarpeista ja toiveista. 5

9 Kasvatukseen tähtäävässä ohjaustoiminnassa tavoitteita ovat mm. käytännöllisten taitojen oppiminen, taiteellisten ja muiden luovien itseilmaisun taipumusten kehittäminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääminen, irtautuminen arkirutiineista ja stressistä ja vapaa-ajan mielekäs käyttäminen. Kuntouttavan ohjaustoiminnan tavoitteena ovat lisätä asiakkaan elämänhallintaa, edistää minäkuvan eheytymistä, - omanarvontunteen lisääntymistä, vähentää asiakkaan osallistumiseen liittyviä esteitä ja vahvistaa psykososiaalista hyvinvointia. Lähtökohtana ovat asiakkaan voimavarat. Kuntoutusta edistävällä ohjaustoiminnalla tuetaan muuta hoitoa ja kuntoutusta. 3.2 Ohjauksen toteutukseen liittyvä suunnittelu Ohjausprosessin suunnittelu Ohjaustoiminnan artenomi suunnittelee ohjausprosessin aikataulut, ohjauskertojen rakenteen ja määrän, sisällön sekä käytettävän kulttuurisen menetelmän Käytettävien materiaalien ja välineiden valinta Ohjaustoiminnan artenomi valitsee ohjauksessa tarvittavat materiaalit ja välineet, hankkii ne ja mahdollisesti muokkaa niitä Tilojen suunnittelu Ohjaustoiminnan artenomi suunnittelee tilat esteettömiksi, esteettisiksi ja elämyksellisiksi Muut suunnittelutehtävä 3 OHJAUSTOIMINTA Ohjaustoiminnan artenomi toteuttaa ohjauksen suunnittelun pohjalta. Laajempi toiminnan viitekehys voi olla kasvatuksellinen ja/tai kuntoutuksellinen. Ohjaaja käyttää erilaisia menetelmiä asiakaslähtöisesti. Hän mahdollistaa asiakkaan osallistumisen sekä ohjaa ja neuvoo toiminnan toteutuksessa tarpeiden mukaan. Ohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena. Ryhmätoiminta toteutetaan yleensä vertaisryhmässä. Toimintaan voi tarvittaessa osallistua mm. omaiset tai toiset ammattihenkilöt. Ohjaustoiminnan artenomi markkinoi ja tiedottaa kulttuurisista tilaisuuksista ja tapahtumista, joiden tuottamisessa hänellä on toteuttava sekä usein koordinoiva rooli. Erityisen merkittävää koko ohjausprosessin aikana on asiakkaan motivoiminen ja innostaminen. 3.1 Ohjauksen toteutusmuodot Ohjaustoiminnan artenomi valitsee ohjauksen toteutusmuodon arvioinnin ja suunnittelun pohjalta Avoin ryhmä Avoimeen ryhmään voi osallistua omien tavoitteiden ja mielenkiinnon mukaan. Tarjonnasta voi valita halutut päivät tai kellonajat. Avoin ryhmä voidaan muuttaa suljetuksi ryhmäksi, jos halutaan lisätä ryhmän vuorovaikutusta tai paneutua syvemmin jonkin teemaa käsittelyyn. 6

10 3.1.2 Suljettu ryhmä Suljetun ryhmän asiakasmäärä sovitaan etukäteen tai ensimmäisellä tapaamiskerralla. Suljetulle ryhmälle määritellään teema ja tapaamiskertojen määrä. Pääsääntöisesti ryhmän toiminnan aikana ei oteta uusia asiakkaita, mutta erityistilanteissa ryhmää voidaan täydentää Yksilöllinen ohjaus Yksilötoimintaan osallistuvat asiakkaat, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Tuen tarvetta ei pystytä huomioimaan riittävästi ryhmätoiminnan aikana. Tätä toimintamuotoa käytetään esim. kun asiakkaaseen luodaan luottamuksellinen suhde ennen ryhmätoimintoihin siirtymistä Virtuaalinen ohjaus 3.2 Ohjausmenetelmät Ohjaustoiminnan artenomi käyttää työssään erilaisia kulttuurisia menetelmiä. Menetelmiä ovat: käsityö, kuvallinen -, sanallinen -, ja kehollinen ilmaisu, draaman, mediaperusteiset ja muut toiminnalliset menetelmät kuten portfoliot ja muut asiakkaan tuotokset sekä kulttuuritoiminnan seuraaminen. Menetelmän valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti asiakkaan mielenkiinnon kohteisiin. Ohjaustoiminnan artenomin ammattitaitoon sisältyy kyky soveltaa menetelmiä asiakkaan tai ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti Käsityömenetelmät Käsityömenetelmien materiaaleja ovat mm. paperi, tekstiili, puu, metalli. Eri tekniikoita ovat mm. kudonta, ompelu, veisto, taonta ja huovutus. Yksilötoimintaan sisältyy kaikki ohjattavat käsityömenetelmät. Ryhmätoiminnassa voidaan järjestää esim. käsityökursseja ja työpajoja Ilmaisulliset menetelmät Ilmaisullisia menetelmiä ovat kuvallinen -, sanallinen - ja kehollinen ilmaisu sekä musiikki. Yksilötoiminnassa voidaan käyttää esim. saduttamista, elämänkerran kirjoittamista, kirjallisuusterapiaa, aarrekarttatyöskentelyä, muistelua, voimauttavan musiikin kuuntelua. Ryhmätoiminnassa voidaan käyttää esim. teatteria ja draamaa sekä näiden soveltamista peleihin ja leikkeihin Mediaperusteiset menetelmät Mediaperustaisia menetelmiä ovat mm. kuvankäsittely, valokuvaus, digitaalisen materiaalin tuottaminen, liikkuvan kuvan kuten elokuvan käyttämisen ohjaustoiminnassa. Yksilötoiminnassa voidaan esim. järjestää ja katsoa henkilökohtaisien kuvia. Ryhmätoiminnassa esimerkiksi elokuvaillat, elokuvan tekeminen, valokuvauskurssit Kulttuuritoiminnan seuraaminen 7

11 Kulttuuritoiminnan seuraamisen muotoja ovat esim. luennot, näyttelyihin tutustuminen, konsertit, teatteriesitykset, oopperaesitykset, urheilukisojen seuraaminen, ikäihmisten yliopisto, matkakertomukset. Ohjaustoiminnan artenomi mahdollistaa toimintaan osallistumisen tukemalla itsenäistä selviytymistä Muut toiminnalliset menetelmät Näitä ovat mm. luontoretket ja leirit, puutarhanhoito, seikkailukasvatus ja sirkus. Ryhmätoiminnassa voidaan käyttää mm. toimintakokemusmenetelmää, retkiä ja rastiratoja. Ohjaustoiminnan artenomin rooli on mahdollistaa osallistuminen toimintoihin ja niissä selviytymisen tukeminen. Asiakas tekee portfolioita tai muita tuotoksia, jolloin ohjaustoiminnan artenomi mahdollistaa tekemisen ja ohjaa teknisessä toteutuksessa. 3.3 Muu osallistumisen mahdollistaminen 3.4 Tilojen järjestäminen Ohjaustoiminnan artenomi luo ja soveltaa tiloja asiakkaan tarpeiden mukaan. Tilojen toteuttamisessa ja järjestämisessä otetaan huomioon niiden esteettömyys, esteettisyys ja elämyksellisyys. Tiloja ovat esim. näyttelytilat, juhlat ja vuoden aikoihin sekä juhlapyhiin liittyvä yleisten tilojen somistaminen. 3.5 Tapahtumien järjestäminen ja koordinointi Ohjaustoiminnan artenomi toteuttaa, järjestää ja koordinoi erilaisia virikkeellisiä ja elämyksellisiä kulttuurisia tapahtumia yhdessä asiakkaiden ja muun henkilökunnan kanssa. Tähän liittyy esiintyjien hankinta, tilojen varaaminen ja avustajien hankinta. 3.6 Työ-/apuvälineiden käytön edistämiseen tähtäävä neuvonta ja ohjaus Ohjaustoiminnan artenomi neuvoo ja ohjaa erilaisten työvälineiden käyttöä ja niiden hankintaa/lainausta. Voidaan myös käyttää apuvälineitä toiminnan tukena. 3.7 Muu ohjaus ja neuvonta Ohjauksella ja neuvonnalla pyritään edistämään asiakkaan itsenäisyyttä ja hyvinvointia kulttuuriin liittyvän toiminnan avulla. Asiakasta ohjataan ja neuvotaan erilaisiin ryhmätoimintamuotoihin erilaissa elämäntilanteissa (esim. laitoksesta kotiutuessa). 4 MUU ASIAKASTYÖ 4.1 valmennus ja koulutus Ohjaustoiminnan artenomi kouluttaa asiakkaita/asiakasryhmiä, mm. työelämävalmennukset, vertaistukiryhmät. 4.2 Verkostoyhteistyö asiakkaan, hänen omaisten ja tukiverkostojen kanssa 8

12 Ohjaustoiminnan artenomi tekee yhteistyötä asiakkaan, hänen omaisten ja tukiverkoston kanssa. Yhteistyö tukee asiakkaan ohjauksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Yhteistyö voi tapahtua esimerkiksi keskustelujen tai erilaisten tiedonkeruulomakkeiden ja muun yhteydenpidon avulla Hoitoneuvotteluihin ja kuntoutusyhteistyöhön osallistuminen Ohjaustoiminnan artenomi osallistuu asiakkaan hoitoa, hoivaa, kuntoutusta ja muuta palvelua koskeviin suunnittelu- ja arviointikokouksiin sekä muihin neuvotteluihin ja yhteistyöryhmiin. Ohjaaja tuo esiin oman ammatillisen näkemyksensä asiakkaan hoitoon osallistuvalle muulle moniammatilliselle ryhmälle asiakkaan tilanteesta Yhteistyö vapaaehtoistyötä tekevien kanssa 5 DOKUMENTOINTI Ohjaustoiminnan artenomi dokumentoi asiakkaan ohjaustoiminnan suunnitelman sisällön tavoitteineen ja menetelmineen, toteutuksen sekä tiedon asiakkaan suorituskyvystä ja toimintakyvystä sekä sen muutoksista potilas/asiakasasiakirjoihin ja muihin dokumentteihin, esimerkiksi kirjaamalla, videoimalla ja valokuvaamalla. Dokumentointi sisältää myös asiakaskohtaisen ja ryhmäkohtaisen tilastoinnin sekä ohjaustoiminnan prosessin tallentamisen esimerkiksi portfoliona. Kohtaa 5.5 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun dokumentoinnin sisältöä ei haluta tarkemmin täsmentää. Ohjaustoiminnan artenomi on tietoinen kirjaamiseen liittyvistä laeista, asetuksista ja hyvistä käytännöistä. 5.1 Kirjaaminen potilasasiakirjoihin Ohjaustoiminnan artenomi kirjaa ohjaustoiminnan suunnitelman, toteutuksen ja arvioinnin potilasasiakirjoihin. Kirjaaminen sisältää toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä jatkosuunnitelmat Palautteen/yhteenvedon laatiminen Ohjaustoiminnan artenomi tekee palautteen/yhteenvedon toiminnasta tilaajalle tai toiminnan maksajalle tai muulle taholle Jatkosuositus asiakkaalle tai muulle taholle 5.2 Valokuvaus, videointi Ohjaustoiminnan artenomi dokumentoi ohjaustilanteen tai ohjausprosessin esim. valokuvaten tai videoimalla. Tarkastelukohteena voi olla esim. asiakkaan suorituskyky tehtävässä tai toimessa tai toimintakyvyn osa-alueella. 5.3 Asiakkaan oma dokumentointi Portfoliot esim. työtoiminnassa 5.4 Toiminnan seuranta ja dokumentointi 9

13 5.4.1 Toiminnan soveltuvuuden arviointi Ohjaustoiminnan artenomin tekemä toiminnan soveltuvuuden arviointi tarkoittaa toteutuneen toiminnan arviointia (mm. käytettyjen toimintamuotojen ja menetelmien hyödyntämistä) ja toiminnan oikea-aikaisuuden arviointia ja dokumentoi tämän potilasasiakirjoihin Toiminnan vaikutusten arviointi Ohjaustoiminnan artenomi arvioi toteutuneen toiminnan vaikutusta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Toiminnan vaikutusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kohtaan 1.1 sisältyvät toimintaa mahdollistavat tai estävät tekijät Tilastointi 5.5 Muu dokumentointi 6 ASIANTUNTIJA JA KOULUTUSTEHTÄVÄT Ohjaustoiminnan artenomin tutkinto on perusta kulttuuritoiminnan ohjaamisen asiantuntijaosaamiselle, joka syvenee ja laajenee työkokemuksen myötä. Osaaminen perustuu ohjaustyön teoreettiseen ja tutkittuun tietoon, käytännön tuottamaan kokemustietoon sekä aina asiakaslähtöiseen ja - keskeiseen toimintaan (ohjaukseen). Asiantuntemuksen sisältö ja laatu ovat aina suhteessa toimintaympäristöön ja työtehtäviin (toimintaintentioihin). Asiantuntemus voi olla laaja-alaista ohjaustyön hallintaa tai syvällistä osaamista joltain ohjaustyön osa-alueelta. Ohjaustoiminnan artenomi toimii asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä kansalaisten elämänlaadun, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ohjaustoiminnan artenomin työhön kuuluu koulutus-, ohjaus- ja konsultointitehtäviä, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaan tai asiakasryhmän ohjaukseen. Ohjaustoiminnan artenomi myös vastaa alaan liittyvän tiedon tuottamisesta sekä välittämisestä. 6.1 Asiantuntija ja konsultaatiotehtävät Ohjaustoiminnan artenomi toimii asiantuntijana monella erityisosaamisen alueella. Hän voi toimia esimerkiksi tietyn menetelmän, työmuodon, kuntoutuksen tai taidon oppimisen asiantuntijana. Ohjaustoiminnan artenomi toimii asiantuntijana erilaisissa työtehtävissä, hankkeissa ja organisaatioissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Hän osallistuu yhteiskunnan eri tasoilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun sekä aiheeseen liittyvään yleiseen keskusteluun ja tarvittaessa myös päätöksentekoprosessiin. Ohjaustoiminnan artenomi antaa asiantuntija-apua/tukea kollegoille sekä muiden ammattiryhmien työntekijöille. Asiantuntijana toimiessaan ohjaustoiminnan artenomi noudattaa sekä yleisiä että toimialakohtaisia ammattieettisiä ohjeita. 6.2 Koulutustehtävät Ohjaustoiminnan artenomi tekee työtään tunnetuksi ja markkinoi kulttuuritoiminnan palveluita kouluttamalla ja ohjaamalla kollegoja, opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita omaa ammattialaa ja erityisosaamista koskevissa asioissa. Ohjaustoiminnan artenomi on työelämän asiantuntija suhteessa kulttuuri- ja taidelähtöisen ohjaustyön koulutuksiin sekä uusissa lyhyt- ja pitkäkestoisissa koulutuksissa että ammattikorkeakoulussa ohjaustoiminnan artenomiin johtavan koulutuksen arvioinnissa ja kehittämisessä. 10

14 6.2.1 Muut koulutustehtävät Ohjaustoiminnan artenomi toimii kouluttajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa esimerkiksi yleisöluentoja, toimipaikkakoulutuksia sekä koulutuspäiviä ja luentoja muiden ammattiryhmien työntekijöille, eri alojen opiskelijoille ja muille kohderyhmille, paitsi kohdan 3.5 mukaisesti asiakkaille. 6.3 Ohjaus ja perehdytystehtävät (opiskelijat, uudet työntekijät) Ohjaustoiminnan artenomi perehdyttää ja ohjaa opiskelijoita ja uusia työntekijöitä toimialaansa kuuluviin tehtäviin. Kohtaa 6.3 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun ohjaus ja perehdytystehtävissä toimimisen sisältöä ei haluta tarkemmin täsmentää Opiskelijoiden ohjaus ja opettaminen Ohjaustoiminnan artenomi mahdollistaa opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen suunnittelemalla ja järjestämällä käytännön työharjoittelumahdollisuuksia. Ohjaustoiminnan artenomi osallistuu opiskelijan työn ohjaamiseen, oppimisen arviointiin ja toimii työelämän asiantuntijana alan koulutukseen liittyvän työharjoittelun kehittämisessä Muu henkilökunnan ja opiskelijoiden ohjaus Ohjaustoiminnan artenomi ohjaa ja opastaa muuta henkilökuntaa tai opiskelijoita ohjaustoiminnan alaan tai yksikön toimintaan liittyvissä asioissa. Ohjaus on kertaluonteista, esimerkiksi palvelutoiminnan esittelyä Työhön perehdytys Ohjaustoiminnan artenomi perehdyttää uusia, työhön palaavia tai työtehtäviä vaihtavia kollegoja tai muita työntekijöitä. Perehdyttämisellä pyritään siihen, että työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa sekä kulttuuritoiminnan eri muodot ja mahdollisuudet tämän osana, työpaikan toiminta-ajatuksen, palveluidean sekä toimintakulttuurin. Tämä tarkoittaa työtovereiden, asiakkaiden sekä työhön liittyvien odotusten, velvollisuuksien ja oikeuksien tuntemista. Perehdyttäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista Työnohjajana toimiminen Ohjaustoiminnan artenomi antaa työnohjausta kollegoille tai muulle henkilökunnalle. Työnohjaus perustuu yhteiseen sopimukseen työnohjaajan ja ohjattavan välillä. Työnohjaaja tukee ohjattavaa työn kehittämisessä, työssä oppimisessa ja jaksamisessa sekä yhteistyössä. Työnohjaajana ohjaustoiminnan artenomilla on siihen vaadittava erityisosaaminen ja koulutus. 6.4 Aineiston tuottaminen Ohjaustoiminnan artenomi tuottaa julkaistua tai julkaisematonta aineistoa mm. oppimateriaaliksi tehdäkseen alaa tunnetuksi eri ammattiryhmien työntekijöille sekä laajemminkin työelämässä. Aineisto voi olla luonteeltaan ohjaustyön sisältöjä ja toimintamuotoja esittelevää ns. ohjausopasmateriaalia tai ohjaustyön erityiskysymyksiä tai tutkimustuloksia käsitteleviä julkaisuja. Kollegoille suunnatun aineiston tarkoitus on dokumentoida ja tehdä toimintaa näkyväksi, herättää keskustelua sekä tukea ohjaustyön kehittymistä ja asemaa osana moniammatillista työyhteisöä. Kohtaa 6.4 voi- 11

15 daan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun aineiston tuottamisen sisältöä ( ) ei haluta tarkemmin täsmentää Ohjaustyössä käytettävän aineiston tuottaminen Ohjaustoiminnan artenomi valmistaa eri asiakasryhmille tai eri väestöryhmille kohdennettua ohjaustyön aineistoa, esimerkiksi ohjausmenetelmien ohjaamiseen liittyviä ohjeita ja oppaita sekä muuta yleistä neuvonta- ja ohjausmateriaalia Julkaisutoiminta Ohjaustoiminnan artenomi tuottaa oppimateriaalia, ohje- ja opaskirjoja, raportteja, artikkeleita, verkkojulkaisuja ja audiovisuaalista materiaalia sekä osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. 6.5 Muut asiantuntija ja koulutustehtävät Asiantuntijalausunnot: Ohjaustoiminnan artenomi laatii ja antaa ammattialaa, alan koulutusta ja tutkimusta koskevia lausuntoja viranomaistahoille ja muille tahoille. 7 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Ohjaustoiminnan artenomi osallistuu organisaation ja työyhteisönsä hallintoon sekä toiminnan kehittämiseen. Hän kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamistaan sekä huolehtii myös toimintansa ja palvelujensa laadusta. Ohjaustoiminnan artenomi huolehtii esimiehenä tai itsenäisenä ohjaustoiminnan artenomina työhönsä kuuluvista yleis- ja henkilöstöhallinnollisista tehtävistä sekä yksikön toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen sisältyvistä tehtävistä. Hallinnollisia tehtäviä ovat esimerkiksi oman työn tai yksikön johtaminen, tilastointi, kehityskeskustelut sekä toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten laatiminen. Kohtaa 9.1 voidaan käyttää itsenäisenä toimintoluokkana silloin, kun toimintakokonaisuuksien hallinnan edistämisen sisältöä ( ) ei haluta tarkemmin täsmentää. 7.1 Toiminnan hallinnointi ja johtaminen Ohjaustoiminnan artenomi suunnittelee ja tekee päätöksiä koskien talousarviota, toimintasuunnitelmaa, toimintakertomuksen ja tilastojen laatimista sekä budjetointia, hankintoja sekä tarjousten ja tarjouspyyntöjen laatimista. Toiminnan ja talouden johtaminen sisältää myös tiloihin ja varusteisiin sekä työn organisointiin ja palveluihin liittyvän suunnittelun ja seurannan. Ohjaustoiminnan artenomi tekee esimiestyötä, kuten henkilöstön työ- ja koulutussuunnitelmien laatimista, henkilöstön kehittämistoimien ja työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelua, henkilöstön rekrytointia ja sijaisten hankkimiseen liittyviä tehtäviä, kehityskeskustelujen suunnittelua ja toteutusta sekä muita työnjohdollisia tehtäviä. 7.2 Ammatillinen kouluttautuminen Ohjaustoiminnan artenomi osallistuu työpaikalla ja sen ulkopuolella tapahtuvaan lisäkoulutukseen (täydennys- ja jatkokoulutus) sekä työssä ja ammatissa kehittymiseen tähtäävään muuhun toimin- 12

16 taan. Ammatillinen kouluttautuminen sisältää myös oman alan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraamisen Koulutukseen osallistuminen Ohjaustoiminnan artenomi kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan osallistumalla omaa teoreettista tai käytännöllistä tietouttaan kehittävälle yksittäiselle luennolle, koulutuspäiville, pidemmälle koulutusjaksolle tai täydennys- tai jatkokoulutukseen Työnohjaukseen osallistuminen Ohjaustoiminnan artenomi huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja jatkuvasta kehittämisestä osallistumalla yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen Ammatillisen osaamisen muu kehittäminen Ohjaustoiminnan artenomi perehtyy muuhun omaa ammatillista osaamistaan kehittävään aineistoon, kuten esimerkiksi ammatillisiin julkaisuihin, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä ohjaustoiminnan alan tieteellisiin tutkimuksiin ja valtakunnallisiin suosituksiin sekä lainsäädäntöön. Sisältää myös työssä oppimisen. 7.3 Tutkimus- ja kehitystyö Ohjaustoiminnan artenomi tekee tutkimus- ja kehittämistyötä tai osallistuu kehittämishankkeisiin ja muihin selvitystöihin yhteistyössä sidosryhmien kanssa oman yksikön ja organisaation sisällä, kansallisen tai kansainvälisen kehittämistyöryhmän jäsenenä. Sisältää myös työyhteisön kehittämiseen liittyvän toiminnan ja oman tutkimustyön tai kehittämishankkeen toteuttamisen Laadunhallinta ja palvelujen tuotteistus Ohjaustoiminnan artenomi osallistuu ohjaustoiminnan laadun jatkuvaan ja systemaattiseen parantamiseen sekä varmistamiseen. Laadunhallinta sisältää ohjaustoiminnan palvelujärjestelmän kuvaamisen ja arvioinnin sekä tarvittavien parannusten toteuttamisen. Toimintajärjestelmän kuvaaminen ja arviointi sisältää mm. asiakaspalautteen hankkimisen ja hyödyntämisen, itsearvioinnin, vertaisarvioinnin, sisäisen ja ulkoisen arvioinnin, ohjaustoiminnan toimintajärjestelmän laatujärjestelmien luomisen ja dokumentoinnin. Palvelujen tuotteistus sisältää palvelujen sisällön tarkemman määrittelyn sekä kustannusten arvioinnin ja hinnoittelun (tuotteistus). 7.4 Tiedottaminen ja markkinointi Ohjaustoiminnan artenomi markkinoi ja tiedottaa ohjaustoiminnan palveluista esittelemällä työn ja palvelun sisältöä työyhteisölle tai eri sidosryhmille. Markkinointi- ja tiedotustilaisuuksia ovat myös avoimet ovet ja muut PR -tilaisuudet sekä vierailijoiden opastus. Kirjallisen ja audiovisuaalisen sekä intra- ja internetin välityksellä levitettävän esittelyaineiston ja esitteiden laatiminen ovat osa markkinointi- ja tiedotustoimintaa Muu tiedottaminen Ohjaustoiminnan artenomi tiedottaa kulttuurisesta toiminnasta ja tapahtumista erilaisia kanavia käyttäen. Ohjaaja markkinoi organisaatiossa sisäisesti sekä tarpeen mukaan ulkoisesti mm. muille 13

17 toimijoille kulttuurisesta toiminnasta. Muita toimijoita ovat esim. yhdistykset, järjestöt, yritykset, seurakunnat. 14

18 Liite 1. Liitteen nimi 15

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi Ohjeistus: Taulukko on työväline oman työsi kehittämiseen hyvien käytäntöjen mukaiseksi. Tarkastele työtäsi oheisessa taulukossa kuvattujen toimintojen mukaan. Voit käyttää taulukkoa yksittäisen tai usean

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla. Tutkinnon perusteet: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, 2014

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla. Tutkinnon perusteet: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, 2014 TYÖVALMENNUSÄÄTIÖ AVITUS EKOCENTER Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla Tutkinnon perusteet: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, 2014 Paikka: EkoCenter

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA OPINTOJEN OHJAAJANA

KOKEMUSASIANTUNTIJA OPINTOJEN OHJAAJANA KOKEMUSASIANTUNTIJA OPINTOJEN OHJAAJANA Itsearviolomake ja eri sidosryhmien arviolomake kokemusasiantuntijan toimimisesta opintojen ohjaajana ( kopona ) OPISKELIJA / PROJEKTI YHTEISÖ - OPINNÄYTETYÖN AIHE

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op 1 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op Opetussuunnitelma Rakenne 1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op) 2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op) 3. Moniammatillisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

RAI-tietojen hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön tukena

RAI-tietojen hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön tukena RAI-tietojen hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön tukena Kehittämishankkeen yhteenveto AILI-verkoston selvitys 2018 Silva Siponkoski 1 Kehittämishanke lyhyesti Kehittämishankkeen RAI-järjestelmästä on

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Mikä on ajankohtaista kulttuurihyvinvointialan koulutuksen kehittämisessä juuri nyt?

Mikä on ajankohtaista kulttuurihyvinvointialan koulutuksen kehittämisessä juuri nyt? Mikä on ajankohtaista kulttuurihyvinvointialan koulutuksen kehittämisessä juuri nyt? Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö Kuva: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, JiiPee Photography, 2016. Taiteesta ja kulttuurista

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Hopealuuppi. Tornion etsivän Seniorityön toimintamalli

Hopealuuppi. Tornion etsivän Seniorityön toimintamalli Hopealuuppi Tornion etsivän Seniorityön toimintamalli 2016-2018 Etsivä Seniorityö Etsivää seniorityötä ei Suomessa ole määritelty, mutta sen määrittelyssä voidaan soveltaa etsivän nuorisotyön määritelmää

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toimintakyky. Toimiva kotihoito Lappiin , Heikki Alatalo

Toimintakyky. Toimiva kotihoito Lappiin , Heikki Alatalo Toimintakyky Toimiva kotihoito Lappiin 10.4.2018, 19.4.2018 Mitä toimintakyky on? Mitä ajatuksia toimintakyky käsite herättää? Mitä toimintakyky on? Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson

Lisätiedot

SATAOSAA työhönvalmennus

SATAOSAA työhönvalmennus SATAOSAA työhönvalmennus Yhteistyöterveiset SATAOSAA-hankkeesta. Olemme kehittämässä Satakuntalaisten osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi maakunnallista, eri toimijat yhdistävää

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ammattitaitoa yhdessä -kysely Keskeiset tulokset

Ammattitaitoa yhdessä -kysely Keskeiset tulokset Ammattitaitoa yhdessä -kysely Keskeiset tulokset Kyselyn tausta ja toteutus Ammatillisen koulutuksen uudistus lisää työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Kyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden ohjauksen nykytilaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Reformi työelämän näkökulmasta Työpaikalla tapahtuva koulutus Sosiaali- ja terveysalan uusi tutkinnon peruste 1.8.2018 alkaen Uusi ammatillinen koulutus Henkilökohtainen

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (80op) 13.4.2011 31.12.2013 Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittämis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa pääpaino on voimavaroissa, taidoissa, onnistumisissa, luovuudessa

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Ajankohtaiset asiat Syksyn verkoston päivämäärät: 26.10 Jatketaan tämän kerran teemoja 14.11. Rovaniemen kaupungin kotikuntoutuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄSIKIRJA. Anna Vilen

ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄSIKIRJA. Anna Vilen ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄSIKIRJA Anna Vilen YHDESSÄ TEHTY! 125 kyselyvastausta 283 työpajaosallistujaa Kommenttikierroksia tammikuu2017 - helmikuu2018 ETSIVILLE NUORISOTYÖNTEKIJÖILLE Työn tueksi ja perehdytykseen

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4. Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.2018 Satakunnan maakuntauudistuksen tarkennettu toimintasuunnitelma ajalle

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

SISÄLLY SISÄLL SL Y UETTEL

SISÄLLY SISÄLL SL Y UETTEL SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1 AMMATTILAISENA KASVATUS-, SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 1.1 Lähihoitaja 1.2 Lähihoitajan toimintaympäristöt 1.2.1 Lähihoitajan toimintaympäristö muuttuu 1.3 Kasvun ja osallisuuden

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Info- tilaisuus Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelelin käyttöönotosta Ritva Anttonen, Laura Vänttinen, Susanna Hult

Info- tilaisuus Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelelin käyttöönotosta Ritva Anttonen, Laura Vänttinen, Susanna Hult Info- tilaisuus Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelelin käyttöönotosta 6.9.2018 Ritva Anttonen, Laura Vänttinen, Susanna Hult 6.9.2018 Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu Edistynyt osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA POGOSTAN KOULU 1. TOIMINTA-AJATUS Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (19.12.2003/1136)

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ. Tuomo Lukkari

HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ. Tuomo Lukkari HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ Tuomo Lukkari 8.5.2019 HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ KEHITTÄMISEN PERUSAJATUS Hyvinvointia voidaan vaikuttavimmin tukea siellä missä lapset ja perheet elävät arkeaan. Sen vuoksi kasvuympäristöissä

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot