1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä"

Transkriptio

1 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstön määrän ja rakenteen lisäksi henkilöstöraporttiin on koottu tietoa henkilöstökustannuksista sekä työnantajan panostuksista henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Nämä tiedot ovat tärkeitä siksi, että tuotettujen palvelujen laatu ja kustannustehokkuus riippuvat olennaisesti henkilöstön motivaatiosta ja osaamisesta sekä käytettävissä olevista henkilöstöresursseista. Kerimäen kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2011 lopussa 50,5 vuotta. Keski-iän vuosittainen nousu asettaa omat vaatimuksensa työelämän laadulle ja erityisesti esimiesten johtamistaidoille, joiden tulisi tukea myös ikääntyvän henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Kerimäen kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2001 lähtien. Raportti on laadittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen antaman henkilöstöraporttisuosituksen pohjalta. Henkilöstön määrää koskevissa luvuissa on tarkastelun ajankohta Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön kokonaismäärä oli 257 henkilöä. Henkilöstön määrä on ollut laskussa koko 2000 luvun ajan. Henkilöstön määrä on pyritty sopeuttamaan vähenevään väestöön ja muuttuviin palvelutarpeisiin. Suurempia muutoksia henkilöstön määriin on tullut maatalouslomituksen laajentumisen myötä ja toisaalta SOSTERIN perustamisen yhteydessä. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksytty henkilöstöohjelma, jonka mukaan vakinaisen henkilöstön määrä vähenee 2010 vuoden 219,1 henkilötyövuodesta 2014 vuoden 195,1 henkilötyövuoteen. Suuri väheneminen ajoittuu vuoden 2011 alkuun, jolloin maatalouslomitus siirtyy Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Siirtyvän henkilöstön määrä on 39 henkilöä 29 vakinaista ja 10 määräaikaista Henkilöstön määrä Kaavio 1.Henkilöstön määrä vv

2 2 Henkilöstön määrä vv on kokonaisuudessaan vähentynyt 14 hengellä. Vuoden 2011 alusta siirtyi lomatoimen 24 henkilöä Parikkalan kunnan palvelukseen. Vuonna 2011 siirtyi eläkkeelle 8 ja irtisanoutui 3 työntekijä. Määräaikaisia vakinaistettiin Henkilöstön määrä päävastuualueittain Kunnan toiminta Kerimäellä on jaettu viiteen päävastuualueeseen, jotka ovat yleishallinto, sosiaalitoimi, terveyden- ja vanhustenhuolto, sivistystoimi ja tekninen toimi. Yleishallinnon päävastuualueeseen kuuluvat yleishallinto- ja talousosastojen lisäksi maatalous- ja lomatoimi, ruokahuolto sekä asuntotoimi. Sosiaalitoimen päävastuualue sisältää sosiaalitoimen lisäksi päivähoitoon, vammaispalveluun, toimeentuloturvaan, lasten ja nuorten asumispalveluun ja laitoshuoltoon sekä vanhusten asumispalveluun liittyvät osa-alueet. Sivistystoimen päävastuualue sisältää koulutoimen, kansalaisopiston sekä kirjasto-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimen. Teknisen toimen päävastuualueeseen kuuluvat kiinteistöjen ja alueiden hoitotyöt, vesi- ja jätehuollon palvelut, rakennusvalvonta sekä ympäristönsuojelu Taulukko1. Henkilöstön määrä päävastuualueittain vv Päävastuualue Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Yleishallinnon päävastuualueen vakinaisten työntekijöiden henkilömäärä väheni 19 henkilöllä vuonna 2011 ja määräaikaisten 11 henkilöllä. Vähennys johtui maatalouslomituksen siirrosta Parikkalaan. Yleishallinnon päävastuualueella oli vuoden lopussa yhteensä 19 työntekijää eli 7,4 prosenttia kaikista kunnan työntekijöistä. Sosiaalitoimen päävastuualueella vakinaisten työntekijöiden määrä lisääntyi 8 henkilöllä. Suurin osa vuonna 2011 vakinaisista työntekijöistä 49 henkilöä eli 84,5 prosenttia työskenteli lasten päivähoitoon liittyvissä tehtävissä. Lisäksi määräaikaisia oli samoissa tehtävissä 22 henkilöä. Vammaisten työ- ja päivätoimessa työskenteli 4 vakinaista. Sosiaalitoimen alaisen henkilöstön osuus kunnan koko henkilöstöstä on 34,2 prosenttia. Sivistystoimen päävastuualueella vakinaisten työntekijöiden määrä väheni kolmella.vakinaisesta henkilöstöstä työskenteli opetustoimessa 52 henkilöä. Määräaikaisia oli opetustoimessa 59 henkilöä, Puruvesi-opiston tuntiopettajat sekä koulunkäyntiavustajat. Kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat eivät sisältyneet vuoden 2008 henkilöstöraporttiin, koska palvelusuhteet eivät olleet voimassa vuoden lopussa. Määräaikaiset tuntiopettajat aloittavat v alussa Puruvesi- opistossa. Sivistystoimen alaisen henkilöstön osuus kunnan kaikista työntekijöistä oli 46,3 prosenttia.

3 3 Teknisen toimen päävastuualueella vakinaisten henkilöiden määrä väheni neljällä. Kiinteistöjen valvonta- ja kunnossapitotehtävistä vastaavia henkilöitä oli yhteensä 5, joista kolme oli talonmiehiä ja kaksi tuntipalkkaista kunnossapitotyöntekijää. Puhtaanapitotehtävissä vakinaisia henkilöitä oli 10 henkilöä. Vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat myös urheilualueiden kuntoa ylläpitävät kolme henkilöä. Määräaikaisista henkilöistä 2 oli puhtaanapitotehtävissä ja 2 rakennusten ja alueiden kunnossapitotehtävissä. Teknisen toimen alaisen henkilöstön osuus kunnan koko henkilöstöstä oli vuoden 2011 lopussa 12,1 prosenttia. 2.3 Henkilöstön sukupuolijakauma Kunnan vakinaisen henkilöstön osalta ei sukupuolijakauma merkittävästi muuttunut vuoden 2010 aikana. Naisten osuus vakinaisista oli 72,5 prosenttia ja heitä oli yhteensä 132. Miehiä oli 50 ja heidän osuutensa oli 27,5 prosenttia. Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma päävastuualueittain Päävastuualue Miehet Naiset Yhteensä Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Vakinaisesti palkattujen naisten lukumäärä väheni 9 henkilöllä ja miesten lukumäärä väheni 20 henkilöllä vuoden 2011 aikana. Kaavio 2. Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma v.2011 Yleishallinnon päävastuualueella miesten osuus oli 10,5 prosenttia ja naisten osuus 89,5 prosenttia. Sosiaalitoimen päävastuualueella naisten osuus oli 98,3 prosenttia. Teknisen toimen päävastuualueella vakinaisista työntekijöistä miehiä oli 56,5 prosenttia. Sivistystoimen päävastuualueella naisten osuus oli 68,4 prosenttia.

4 4 2.4 Henkilöstön ikärakenne Kerimäen kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2011 lopussa 50,5 vuotta.vuonna 2010 vastaavana ajankohtana keski-ikä oli 50,3 vuotta. Keski-ikä nousi edellisestä vuodesta.vuonna 2011 keski-iältään vanhimmat ammattiryhmät olivat hallinto-, maatalous-, kirjasto-, Puruvesi-opisto, tekninen-,kiinteistö-, siivous- ja kunnossapitohenkilöstö. Taulukko 3. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä ammattiluokittain Ammattiluokka Keski-ikä Henkilöitä Hallintohenkilöstö 56,4 8 Maataloustoimi 54,5 2 Ruokahuolto 49,8 9 Sosiaalitoimi 50,8 6 Päivähoitohenkilöstö 48,9 48 Vammaisten päivähoito 43,8 4 Koulutoimi 51,0 2 Kirjasto 55,3 3 Opetushenkilöstö 49,7 49 Puruvesi-opisto 55,8 4 Tekninen toimi 54,7 3 Tuntipalkkaiset 54,1 4 Kiinteistönhuolto 57,3 3 Siivoushenkilöstö 51,4 7 Kunnossapitohenkilöstö 53,0 3 Rakennusvalvonta 51,0 1 Ympäristönsuojelu 47,0 1 Yhteensä 50,5 157 Ammattiryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä 57,3 vuotta oli kiinteistöhuollossa. Seuraavaksi korkein ryhmä keski-iältään on hallintohenkilöstössä, jonka keski-ikä oli 56,4 vuotta. Kolmanneksi vanhin ryhmä oli kirjaston henkilöstö 55,8 vuotta. Keski-iältään nuorimmat ammattiryhmät ovat vammaisten päivähoidon henkilöstö 43,8 sekä päivähoitohenkilöstö 48,9 vuotta. Taulukko 4. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin Päävastuualue Yht Yleishallinto Miehet Naiset Yhteensä ter- Miehet veystoimi Naiset Yhteensä Sivistystoimi Miehet Naiset

5 5 Yhteensä Tekninen toimi Miehet Naiset Yhteensä Kaikki yhteensä Kerimäen kunnan vakinaisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli vuoden 2011 lopussa 58,6 prosenttia eli 92 henkilöä. Alle 50-vuotiaita oli 41,4 prosenttia eli 65 henkilöä. Vuonna 2010 yli 50-vuotiaita oli 59,7 prosenttia ja alle 50-vuotiaita 40,3 prosenttia. Alle 35-vuotiaita vakinaisesta henkilöstöstä oli 3,8 prosenttia eli yhteensä 6 henkilöä. Alle 40-vuotiaita oli yhteensä 18 henkilöä eli 11,5 prosenttia. Vakinaisesta henkilöstöstä suurin ikäryhmä olivat vuotiaat, joita oli 39 henkilöä. Heistä 35,9 prosenttia kuului sosiaalitoimen ja 28,2 prosenttia sivistystoimen alaisuuteen. Toiseksi suurin oli vuotiaiden ryhmä, johon kuului 27 henkilöä. Yleishallinnon päävastuualueella suurimmat ikäryhmät olivat 40-44,50-54,55-59 ja vuotiaat (16 henkilöä). Sosiaalitoimessa suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat (14 henkilöä) sekä vuotiaat (11 henkilöä). Sivistystoimen päävastuualueella suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat (12 henkilöä) sekä vuotiaat (11 henkilöä). Teknisen toimen alueella suurin ikäryhmä oli vuotiaat 10 henkilöä. 2.5 Eläköityminen ja osa-aikaeläkkeellä olevat Taulukossa 5 eläkkeelle jäävien lukumäärät vuosien aikana ovat arvioita. Vuoden 2005 alusta lähtien vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti vuotiaana. Suurimpana eroavaisuutena aikaisempiin eläkesäännöksiin on se, että eläkettä voi kartuttaa merkittävästi jatkamalla työssä 68-vuotiaaksi. Säännösten tarkoituksena on myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää. Taulukko 5. Eläkkeelle jääneet vv ja arvioidut eläkkeelle siirtyvät vv Eläkkeelle jääneet ja arvioidut vv Päävastuualue Y 2020 Yleishallinto

6 6 Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Laaditun taulukon mukaisesti eläkkeelle jääviä vuosina oli yhteensä 52 henkilöä. Vuonna 2011 henkilömäärältään suurin on sosiaalitoimi, josta on jäämässä myös eniten ihmisiä eläkkeelle. Vakinaisesta henkilöstöstä 36,3 prosentilla eli 57 henkilöllä olisi mahdollisuus jäädä eläkkeelle vuosina Osa-aikaeläkkeellä oli 7 henkilöä vuonna Taulukko 6. Osa-aikaeläkkeellä olleet vv Päävastuualue Yleishallinto Sivistystoimi 0 0 Tekninen toimi 2 2 Yhteensä Vakinaisen henkilöstön työhistoria Kerimäen kunnassa v Vakinaisesta henkilöstöstä eniten oli ollut Kerimäen kunnan palveluksessa yli 25-vuotta 22,9 prosenttia eli 36 henkilöä, edellisenä vuonna 23,6 prosenttia eli 44 henkilöä. Toiseksi eniten oli ollut yli 6-10-vuotta 22,2 prosenttia eli 35 henkilöä, vuonna ,3 prosenttia eli 47 henkilöä. Yli 20 vuotta Kerimäen kunnan palveluksessa on ollut 41,4 prosenttia eli 65 henkilöä. Keskimääräinen palveluaika Kerimäen kunnassa oli 16,7 vuotta. Kaavio 3. Vakinainen henkilöstö päävastuualueittain palveluajan pituuden mukaan ryhmiteltynä

7 7 Yli 10 vuotta Kerimäen kunnan palveluksessa olleita oli 57,9 prosenttia vakinaisesta henkilökunnasta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 56,1 prosenttia. Alle 10 vuotta kunnan palveluksessa olleiden osuus oli 42,1 prosenttia. Kaavio 4. Vakinaisten työntekijöiden palveluaika Kerimäen kunnassa päävastuualueittain v.2011

8 8 Yleishallinnon päävastuualueella suurin joukko työntekijöistä, 36,8 prosenttia, oli yli 25 vuotta kunnan palveluksessa seuraavaksi suurin ryhmä oli alle 5 vuotta. Sosiaalitoimen päävastuualueella suurin ryhmä, 29,3 prosenttia, oli alle 5 vuotta toiseksi suurin ryhmä, 27,6 prosenttia, oli 6-10 vuotta kunnan palveluksessa olleita. Sivistystoimessa suurin ryhmä, 21,1 prosenttia, oli 6-10 vuotta seuraavaksi suurin ryhmä, 17,5 prosenttia, oli vuotta ja yli 25 vuotta kunnan palveluksessa olleita. Teknisen toimen päävastuualueen vakinaisesta henkilöstöstä suurin ryhmä, 43,7 prosenttia, oli yli 25 vuotta toiseksi suurin ryhmä, 21,7 prosenttia, oli vuotta kunnan palveluksessa olleita. 3 Henkilöstön palkkakustannukset Kerimäen kunnassa työntekijöille maksetut palkkakustannukset olivat yhteensä euroa, joista vakinaisten henkilöiden palkkojen osuus oli euroa. Vakinaisten henkilöiden palkkakustannusten osuus oli 74,9 prosenttia kaikista maksetuista palkkakustannuksista. Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkakustannusten osuus oli euroa eli 3,7 prosenttia. Määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset olivat euroa eli 18,1 prosenttia. Työllistettyjen palkkakustannukset olivat euroa eli 3,2 prosenttia. Taulukko 7. Työntekijöille maksetut palkkakustannukset työsuhderyhmittäin Henkilöryhmä 2011 Vakinaiset Tuntipalkkaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä

9 9 Vuoden aikana tehtiin virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkkatarkistukset yleiskorotus 1,2 % järjestelyvara 0,2-0,5 % sekä kertaeränä maksetut kvtes ja tekn.tes 100 euroa ja opetuspuolella 140 euroa. Palkkarakenteissa opetuspuolella I ja II kalleusluokan palkkoja lähennettiin. Kaavio 5. Työntekijöille maksettujen palkkakustannusten kehitys vv Vuonna 2011 työntekijöille maksetut palkkakustannukset alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 15,4 prosenttia ollen 6,4 miljoonaa euroa, johtuen maatalouslomittajien Parikkalaan siirrosta. Vuonna 2010 palkkakustannukset olivat 7,2 miljoona ja vuonna ,1 miljoonaa euroa. Työntekijälle maksettujen palkkojen lisäksi palkkakustannuksiin kuuluvat työnantajan maksamat henkilösivukulut, jotka koostuvat sosiaaliturva-, eläkevakuutus- sekä työttömyys- ja tapaturmamaksuista. Henkilösivukulut olivat yhteensä euroa vuodelta Työnantajakustannuksineen palkkakustannukset olivat euroa. Taulukko 8. Palkkakustannukset ryhmiteltyinä työnantajakustannuksineen v.2011 Henkilöryhmä 2011 Vakinaiset Tuntipalkkaiset Määräaikaiset Työllistetyt Jaksotetut palkat Yhteensä Sosiaaliturvamaksut Eläkevakuutusmaksut Työttömyys- ja tapaturmamaksut Palkkakustannukset yhteensä

10 10 Sosiaaliturvamaksujen osuus palkkakustannuksista oli 2,12 prosenttia vuonna Eläkevakuutusmaksuista Kuntien eläkevakuutuksen (KuEL) mukainen työnantajalle kuulu maksuosuus oli 16,1 prosenttia vuodelta Lisäksi Kuntien eläkevakuutukselle maksetaan eläkeperusteista ja varhaiseläkeperusteista maksua. Valtionkonttorin alaisten palkansaajien eläkevakuutusmaksu (VEL) oli suuruudeltaan 22,53 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksun suuruus oli 2,24 prosenttia ja tapaturmavakuutusmaksujen osuus 0,58 prosenttia. Henkilösivukulujen osuus oli kokonaispalkkakustannuksista 34,5 prosenttia. Vuonna 2010 vastaava osuus oli 36,8 prosenttia. 4 Henkilöstön työhyvinvointi ja vaihtuvuus Henkilöstön työhyvinvointi ja vaihtuvuus sisältää henkilöstön poissaolot eriteltyinä poissaolotyypeittäin. Poissaoloista, sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneet poissaolot on eritelty lisäksi päävastuualueittain. Henkilöstön vaihtuvuus kertoo kunnan vakinaisten henkilöiden irtisanomisesta, toisen jäsenyhteisön palvelukseen siirtymisestä, eläkkeelle jäämisestä ja uusien henkilöiden palkkaamisesta. 4.1 Henkilöstön poissaolot Henkilöstön poissaolot on ryhmitelty taulukossa neljään ryhmään. Nämä ovat vuosilomista sekä sairaus- ja työtapaturmista aiheutuneet poissaolot, lakisääteiset poissaolot ja muut poissaolot. Lakisääteiset poissaolot koostuvat äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaista, tilapäisistä hoitovapaista sekä opintovapaista. Muut poissaolot sisältävät julkisten tehtävien hoidosta, yksityisasioista ja vuorotteluvapaista aiheutuneet poissaolot. Lomat ja sairaslomat on laskettu kalenteripäivinä eli ne sisältävät lauantait ja sunnuntait. Taulukko 9. Henkilöstön poissaolot ryhmiteltyinä vv Vuosilomat Sairaus/ Lakisääteiset Muut poissaolot Yhteensä päiviä työtapaturma pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv v , , , , v , , , , v , , , , v , , , , v , , , , v , , , v , , , v , , , v , , , v , , , v , , ,

11 11 Henkilöstön poissaolopäiviä oli yhteensä päivää vuonna Poissaolopäivien yhteismäärä väheni päivällä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöä kohti poissaolot vähenivät noin 7,3 päivällä. Poissaolot vähenivät vuosilomissa ja sairauspoissaoloissa muissa ryhmissä poissaolot lisääntyivät. Poissaolopäivien väheneminen johtui lomituspalvelujen siirtymisestä Parikkalaan. Vuosilomista aiheutuvien poissaolojen määrä väheni verrattuna vuoteen 2010, ollen nyt 37,77 päivää jokaista vakinaista henkilöä kohti. Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuvat poissaolot on eritelty tarkemmin kahdessa myöhemmässä taulukossa. Lakisääteisten poissaolojen ryhmästä suurin ryhmä oli äitiyslomat 895 päivää, hoitovapaat 583 päivää, vanhempainlomat 711 päivää sekä muut lakisääteiset 66 päivää. Äitiys- ja vanhempainlomat sekä hoitovapaat ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna päivällä. Muiden poissaolojen ryhmästä vuorotteluvapaalla oltiin yhteensä 943 päivää, toisen vakanssin hoito yhteensä 365 päivää. Taloudellisiin poissaoloihin perustuvat poissaolot 779 päivää ( päivää) sekä muut poissaolot, mm. yksityisasiat, julkinen tehtävä, oli yhteensä päivää. Taulukko 10. Sairauspoissaolot päävastuualueittain vv Päävastuualue pv yht. pv/hlö pv.yht. pv/hlö pv.yht. pv/hlö pv yht. pv/hlö Yleishallinto , , , , , , , ,12 Sivistystoimi , , , ,93 Tekninen toimi , , , ,50 Yhteensä , , , ,38 Sairauslomien lukumäärä väheni 970 kalenteripäivällä vuonna 2011 verrattuna edelliseen vuoteen. Sairauden vuoksi poissaoloja vuonna 2011 oli yhteensä päivää eli henkilöä kohti 23,18 päivää. Vuonna 2010 sairauspoissaoloja oli yhteensä päivää eli 15,78 päivää henkilöä kohti. Vuonna 2009 sairauspoissaoloja oli yhteensä päivää eli 15,06 päivää henkilöä kohti. Vuonna 2008 sairauspoissaoloja oli yhteensä päivää eli 12,38 päivää henkilöä kohti. Taulukko 11. Työtapaturmien aiheuttamien poissaolojen lukumäärä vv Päävastuualue pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö Yleishallinto 18 0, , , ,19 5 0, , , ,51

12 12 Sivistystoimi 50 0,88 6 0, ,00 Tekninen toimi ,57 Yhteensä 73 0, , , ,45 Tapaturmien aiheuttamia poissaoloja oli vuonna 2011 eniten sivistystoimen päävastuualueella. Yleishallinnossa poissaoloja kertyi 18 päivää eli henkilöä kohti 0,95 päivää. Vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 78 päivää ja henkilöä kohti 1,32 päivää. Sosiaalitoimessa poissaoloja oli 5 päivää eli 0,09 päivää henkilöä kohti, vuonna päivää. Sivistystoimessa tapaturman aiheuttamia poissaoloja oli 50 päivää ja henkilöä kohti 0,88 päivää. Teknisessä toimessa ei tapaturman aiheuttamia poissaoloja ollut vuonna 2011 eikä vuonna Henkilöstön vaihtuvuus Vuonna 2011 vakinaisen henkilöstön määrä väheni 29 henkilöllä, joista irtisanoutuneita kolme henkilö ja eläkkeelle siirtyi kahdeksan henkilöä. Taulukko 12. Päättyneet ja alkaneet palvelujaksot v.2011 Päävastuualue Päättyneet palvelujaksot Alkaneet palvelujaksot Irtisanoutunut Siirtyminen toisen jäsenyhteisön palvelukseen Eläkkeelle Yleishallinto Sivistystoimi 2 1 Tekninen toimi 3 Yhteensä 3 8 Päättyneitä palvelujaksoja oli kolme irtisanoutunut ja kahdeksan jäi eläkkeelle. Määräaikaisia palvelusuhteita vakinaistettiin seitsemän. 5 Investoinnit henkilöstöön Koulutukseen osallistui kunnan vakinaisesta henkilöstöstä 52,9 prosenttia eli 83 henkilöä. Koulutuspäiviä oli yhteensä 246 kappaletta eli keskimäärin 2,96 päivää jokaista vakinaista henkilöä kohti. Koulutuksessa olleita henkilöitä kohti koulutuspäiviä oli 2,87 päivää vuonna 2010.

13 Koulutus ja osaamisen kehittäminen Taulukko 13. Koulutuspäivät ja koulutuksessa olleet henkilöt päävastuualueittain Päävastuualue Koulutuspäivät yhteensä Koulutuk-s essa olleet henkilöt Koulutuk-s essa keskim. pv/henkilö Koulutuk-s essa olleiden osuus Henkilöitä yhteensä päävastuualueella Koulutuspäivät/ henkilö/ päävastuualue Yleishallinto , ,6% 0, , ,5% 1,19 Sivistystoimi , ,2% 2,86 Tekninen toimi 2 5 0, ,7% 0,09 Yhteensä , ,9% 1,56 Koulutuksessa olleiden määrä yleishallinnon päävastuualueella oli 31,6 prosenttia (6 henkilöä), sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueella 34,5 prosenttia (20 henkilöä), sivistystoimen päävastuualueella 91,2 prosenttia (52 henkilöä) ja teknisen toimen alueella 21,7 prosenttia (5 henkilöä) vakinaisesta henkilöstöstä. Yleishallinnossa koulutuksessa ollutta kohti koulutuspäiviä oli keskimäärin 2,00, sosiaali- ja terveystoimessa koulutuspäiviä oli 3,45, sivistystoimessa koulutuspäiviä oli 3,15 sekä teknisessä toimessa 0,40. Yleishallinnon päävastuualueen vakinaisia henkilöitä kohti koulutuspäiviä oli 0,63, sosiaali- ja terveystoimessa 1,19, sivistystoimessa 2,86 sekä teknisessä toimessa 0,09. Kokonaisuudessa koulutukseen oli varattu euroa vuodelle 2011, joista käytettiin euroa eli 105,3 prosenttia. Vuonna 2010 koulutusmäärärahoja oli varattu euroa, joista käytettiin euroa eli 68,9 prosenttia. Taulukko 14. Koulutusmäärärahat Päävastuualue Talousarviossa varatut määrärahat Toteutu-ne et kustan-nuk set Määrärahoista käytetty % / koulutuspäivä /koulutuksessa ollut henkilö /henkilö/ päävastuu-a lude Yleishallinto ,4% 253,75 507,50 160, ,4% 42,48 146,55 50,53

14 14 Sivistystoimi ,7% 58,26 182,63 166,61 Tekninen toimi ,9% 530,50 212,20 46,13 Yhteensä ,3% 67,21 199,21 105,32 Yleishallinnossa koulutukseen oli varattu euroa, josta käytettiin 138,4 prosenttia, sosiaali- ja terveystoimessa koulutusmäärärahaa oli euroa, josta käytettiin 62,4 prosenttia, sivistystoimen koulutusmääräraha oli euroa, josta käytettiin 135,7 prosenttia ja teknisessä toimessa euroa, josta käytettiin 58,9 prosenttia. Koulutuspäivän keskimääräinen kustannus yleishallinnossa oli 253,75 euroa, sosiaali- ja terveystoimessa 42,48 euroa, sivistystoimessa 58,26 euroa ja teknisessä toimessa 530,50 euroa. 5.2 Työterveyshuolto Työterveyshuolto järjestettiin Savonlinnan Seudun Työterveyshuolto ry:n kautta. Työterveyshuoltosopimus kattaa sekä ehkäisevän että työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä sairaanhoidon. Työterveyshuoltomenot olivat yhteensä euroa. Vuonna 2010 työterveyshuollon menot olivat yhteensä euroa, joten menot vähenivät edellisestä vuodesta euroa. Taulukko 15. Käynnit työterveyshuollossa ja tehdyt tutkimukset Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Laboratorio ym. tutkimukset Työympäristöön ja työyhteisöön 12,5 h 14,0 h 37,2 h 35,3 h kohdistunut toiminta Terveystarkastukset 56 kpl 60 kpl 89 kpl 79 kpl 386 kpl 731 kpl Sairaanhoito (käynnit vastaanotolla) 513 kpl 570 kpl 327 kpl 402 kpl 926 kpl kpl Työpaikkaselvityksiä ja tietojen antamista tarvittiin työterveyslääkärin suorittamana 12,5 tuntia ja työterveyshoitajan suorittamana 37,2 tuntia vuoden 2011 aikana. Työterveyslääkärin suorittamia terveystarkastuksia oli 56 kappaletta ja työterveyshoitajan 89 kappaletta. Työterveystarkastuksiin liittyviä laboratorio- ja radiologitutkimuksia suoritettiin 386 kappaletta. Tutkimusten määrä väheni 345 kappaleella edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitoon liittyviä työterveyslääkärikäyntejä oli vuoden 2011 aikana 513 kappaletta ja työterveyshoitajan käyntejä 327 kappaletta. Sairaanhoitoon liittyviä laboratorio- ja radiologiatutkimuksia tehtiin 926 kappaletta. Vuoden aikana on otettu käyttöön seuraavat uudet ohjelmat ja ohjeet: Työtä ja työpaikkaa varten laaditut menettelyohjeet uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, Tasa-arvo-ohjelma yhdenvertaisuuden turvaamiseksi, Varhaisen tuen malli: Työpaikan omasta kulttuurista lähtevä ja yhdessä työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa rakennettu varhaisen puuttumisen malli, joka auttaa tarttumaan työkyvyn ongelmiin ajoissa. 5.3 Työkykyä ylläpitävä toiminta

15 15 Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Kunnan työntekijät voivat käyttää liikuntahallin kuntosalia ilmaiseksi kaksi kertaa viikossa ja työnantaja on hankkinut liikuntaseteleitä, joista työntekijät maksavat puolet. Liikuntasetelin arvo on 4 euroa, josta työntekijän osuus on 2 euroa. 5.4 Työpaikkaruokailu Työpaikkaruokailua järjestettiin myymällä henkilöstölle lounaslipukkeita, jotka kävivät paikallisiin ravitsemusliikkeisiin. Kunta tukee ruokailua verovapaan luontaisedun määrään saakka. Lisäksi kouluilla järjestettiin työpaikkaruokailua. 5.5 Virkistystoiminta Kunnan henkilöstön virkistyskäyttöön osoitettu Kanan mökki oli viikonloppuisin kesällä lähes jatkuvassa käytössä. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteinen tapahtuma järjestettiin syksyllä. Lisäksi kaikille kunnan työntekijöille tarjottiin jouluateria koulukeskuksen ruokalassa.

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 9 1.5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2014

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2014 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 214 Kaupunginhallitus 13.4.215 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 214 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Luvian henkilöstöraportti 2016

Luvian henkilöstöraportti 2016 Luvian henkilöstöraportti 216 1 JOHDANTO Tämä on Luvian kunnan 15. ja samalla itsenäisen kunnan viimeinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja käytöstä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 1 1. Yleistä Kuntatyönantajien antaman suosituksen mukaisesti henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja sukupuolijakaumasta,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle.

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2011 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2007 2011. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta lautakunnittain ja toiminnoittain 31.12.2012... 3 1.2. Henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma...

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Vuolunoja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva Pirkko Kinnunen, Vuolunoja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen, Vuolunoja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Työyhteisötoimikunta / 2013 Kunnanhallitus / 2013 Valtuusto hyväksynyt / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ... 2 2. TILASTO-OSA...

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Yhteistoimintaelin 30.10.2017 Kaupunginhallitus 20.11.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on 1.1.2014

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot