Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintolakimies, hallituksen sihteeri"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Esko Kurvinen Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Pekka Kaisto Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto 4 5 Liite Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" 6 6 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus 8 7 Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa 13 9 Liite Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Liite Tilintarkastajan raportti 2/ Liite Valtuustoaloitteiden käsittely Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat 21

3 KOKOUSKUTSU 5/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Jari Latvala (varalla Tuulikki Ukkola ja Jouko Nissinen).

4 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:38/ Katsaus - Tila- ja kiinteistöstrategian tila - Kuntayhteistyö Katsaus merkitään tiedoksi.

5 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:192/ Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2011 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti siten, että lainakannan nettomuutos on euroa. Rahoituslaskelmassa on varauduttu euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja euron pitkäaikaisten lainojen vähennykseen. Talousarvion investointiosan mukaan vuodelle 2011 on suunniteltu 18 milj. euron arvosta rakennusten peruskorjauksia tai perusparannuksia. Suurimmat hankkeet ovat lastenklinikan L4-kaaren peruskorjaus (5 milj. euroa), OYS:n rakennuksen rakennus-, LVI- ja sähkötekniset perusparannukset (3 milj. euroa) sekä muut OYS:n perusparannukset (3,5 milj. euroa). Psykiatrian klinikan PS1:n peruskorjaukseen on arvioitu käytettävän 6 milj. euroa vuonna 2011.Visalan ja kehitysvammahuollon rakennusten perusparannuksiin on varattu rahoitusta yht euroa. Laite- ja kalustoinvestointeihin on sairaanhoitopiirissä varattu investointimäärärahaa 14,5 milj. euroa jakaantuen tulosalueille. Laitehankinnat sisältävät investointiosan luettelon mukaisesti sairaanhoidollisten tulosalueiden lääketieteellisten laitteiden korvaus- tai uushankintoja 6,57 milj. euron arvosta. Hankinta-arvoltaan suurin uushankinta on leikkausrobotti (1,7 milj. euroa.). Laitehankintoihin sisältyy myös Psykiatrian klinikan PS1:n kalustehankinnat ja muita laitehankintoja yhteensä euron arvosta. Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen 4.5 milj. euron laiteinvestoinnit sisältävät sekä lääketieteellisiä että huollon laitehankintoja investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoituksen hankkimiseksi on pyydetty tarjoukset 25,0 milj. euron lainasta klo mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta: Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, ja Sampo Pankki Oyj ja SEB. Rahoituslaitokset antoivat määräaikaan mennessä tarjouksen, paitsi Pohjola Pankki Oyj ja SEB eivät antaneet tarjousta. Tarjouspyyntö seuraa esityslistan liitteenä. Saatujen lainatarjousten perusteella on tehty esityslistan liitteenä oleva korkovertailu. Rahoituslaitokset tarjoavat lainaa tarjouspyynnön mukaisesti 5 tai 8 vuoden laina-ajalle 3 kk:n euriborkorolla lisättynä korkomarginaalilla, lyhennykset puolivuosittain, ilman vakuutta. Luoton nosto tehdään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on 50 % lainamäärästä. Toisesta erästä nostetaan vähintään 80 %. Laina voidaan maksaa osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin koronmaksupäivinä korontarkistuksen yhteydessä. Tarjousvertailu on tehty lainatarjouspyynnön mukaisin perustein. Korkovertailun mukaan Handelsbankenin lainatarjous on edullisin.

6 KOKOUSKUTSU 5/ Talousjohtajan ehdotus: a) päättää hyväksyä vuoden 2011 investointien toteuttamiseksi 25 milj. euron lainarahoituksen Handelsbankenin tarjouksen perusteella kahdeksan vuoden laina-ajalle. b) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

7 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:193/ Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (OYS-erva) kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymä ovat sopineet erityisvastuualueen yhteisen strategian valmistelusta. Tavoitteena on luoda yhteistyötä ja työnjakoa linjaava strategia, jossa kuntayhtymien yhteisin sitoumuksin määritellään ervayhteistyön tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet vuosiksi Strategian valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntayhtymien luottamushenkilöpuheenjohtajiston ja virkamiesjohdon yhteiskokoukset (4 kpl), joista ensimmäinen pidettiin ERVA-kesäpäivien muodossa Oulussa , jossa päätös strategian valmistelusta tehtiin. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireillä on pitkät perinteet yhteistyöstä, mutta näin laaja-alaista kokonaissuunnitelmaa yhteistyöstä ei ole laadittu. Nyt valmisteltu strategia muodostaa ervayhteistyötä koskevan kokonaissuunnitelman, jossa on määritelty yhteiset yhteistyökohteet sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Esitetty strategia täsmentyy ja konkretisoituu suunnitelmassa todettujen yhteistyökohteiden piirissä tapahtuvien jatkovalmistelujen edetessä. Erityisvastuualueen strateginen suunnittelu on välttämätöntä erikoissairaanhoitoon ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin haasteisiin vastaamiseksi (mm. väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos, palvelujen lisääntyvä tarve ja kansalaisten kasvavat vaatimukset, henkilöstön saatavuus ja osaaminen, teknologian ja hoitomenetelmien kehitys, uudet lääkkeet jne). Myös uusi terveydenhuoltolaki korostaa entisestään erityisvastuualueyhteistyön tarvetta. Lain määrittävät erityisvastuualueen tehtäviä, erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatimista, erikoissairaanhoidon keskittämistä ja ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämistä koskevia asioita, jotka tulee hoitaa yhdessä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa. Kokonaisuuteen liittyy myös sairaanhoitopiireittäin laadittavan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoitoa koskevan ervaalueen kattavan järjestämissopimuksen yhteensovittaminen. Nyt laaditun erva-strategian perustana on ollut uusi terveydenhuoltolaki sekä kunkin OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvan organisaation omat strategiat ja toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. Tehdyssä strategiassa (liitteet 1 ja 2) on: - laadittu tavoitteet yhteistyölle ja kumppanuudelle - määritelty erva-yhteistyön tarkoitus (missio) - määritelty OYS-ervan arvot ja periaatteet - määritelty erva-yhteistyön kriittiset menestystekijät ja tavoitetilat vuoteen 2015 mennessä sekä laadittu niille mittarit soveltuvin osin - laadittu ehdotukset keskeisistä toimenpiteistä yhteistyön ja työnjaon kehittämistä varten sekä nimetty toimenpiteille vastuuhenkilöt.

8 KOKOUSKUTSU 5/ Strategian mukaan erva yhteistyön tarkoituksena on rakentaa OYS:n erityisvastuualueelle maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön ja kumppanuuteen. OYS:n erityisvastuualueen yhteistyön tavoitteena on toimivalla työnjaolla ja toiminnan yhteensovittamisella edistää alueen asukkaiden terveyttä ja turvata korkeatasoiset tutkimukseen ja näyttöön perustuvat oikeaaikaiset ja asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi tavoitteena on yhteistyössä huolehtia OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta terveydenhuollon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä yhteen sovittaa alueellinen koulutus ja työvoiman kysyntä. Yhteistyön painopisteet on jaoteltu neljään osa-alueeseen: - työnjako - yhteinen työnantajapolitiikka - tutkimus, kehittäminen ja koulutus - tietoteknologian hyödyntäminen ja tiedonhallinta. päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategiaksi vuosille

9 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:194/ Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus OYS;n erityisvastuualueen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski- Pohjanmaa ja Länsi-Pohja) sairaanhoitopiirit ovat tehneet vuosia tiivistä yhteistyötä drg:n (diagnoosi- ja toimenpideperusteinen potilasryhmittely) käyttöönottamisessa kaikissa viidessä sairaanhoitopiirissä. Käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta resurssipulan, tietojärjestelmien vaatiman kehitystyön sekä yhteisten ohjeistusten puutteen vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirtyi drg:n käyttöön somaattisen vuodeosastotoiminnan laskutuksessa Muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien osalta prosessi on vielä osin kesken. Drg-perusteisessa tuotteistuksessa ja hinnoittelussa (sekä laskutuksessa) potilaan hoitoon liittyvät kustannukset lasketaan tarkan kustannusseurannan (välisuoritteet, kuten käytetty työpanos, tilat, tutkimukset, lääkkeet jne.) avulla. Tällä varmistetaan, että hoidon laskutus perustuu mahdollisimman tarkasti todellisiin kustannuksiin. Erva-alueen yhteisenä tavoitteena on, että koko alue hyödyntää drgtuotteistusta ja kustannuslaskentaa mahdollisimman yhtenäisin perustein. PPSHP tukee muita piirejä drg:n käyttöönotossa. Lapin sairaanhoitopiiri valmistautuu drg-tuotteistuksen käyttöönottoon viimeistään vuoden 2013 alusta. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tavoitteena on ottaa drgtuotteistus ainakin osin käyttöön vuoden 2013 alusta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta aikataulu on avoin. Kainuun maakuntakuntayhtymällä ei ole tuotekohtaista jäsenkuntalaskutusta, mutta drg:tä suunnitellaan hyödynnettäväksi ulkokuntalaskutuksessa, johtamisen tukena ja vertailussa muihin. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien talous- ja laskentatoimen johto on valmistellut yhteistyön tiivistämistä drg-perusteisen, yhtenäisen potilaskohtaisen kustannuslaskentakäytännön toteuttamiseksi viiden sairaanhoitopiirin alueella. Hanke esiteltiin sairaanhoitopiirien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle Kokkolassa pidetyillä erityisvastuualueen johdon neuvottelupäivillä. Hankkeen jatkosuunnittelu sai kaikkien sairaanhoitopiirien yksimielisen tuen. Tavoitteena on luoda perusteiltaan yhtenäinen kustannuslaskenta, tuotteistus ja hinnoittelumalli OYS:n erva-alueen sairaanhoitopiireille. Tämän avulla voidaan tuottaa myös sisällöltään ja rakenteeltaan yhdenmukaiset palveluhinnastot ja näihin palveluihin sisältyvät kustannustekijät. Tavoitteen toteuttamisen edellytys on yhteiseen (erva-alue) tietovarastoratkaisuun perustuva järjestelmä. Potilastietojärjestelmät ovat sairaanhoitopiirikohtaisia, mutta kustannuslaskennan ja tuotteistuksen osalta pyritään yhtenäisyyteen. Jatkossa yhteistä toimintamallia voidaan hyödyntää myös tuotannon ohjaamiseksi niihin yksiköihin, joissa palvelujen tuottaminen on kokonaistaloudellisesti edullisinta ottaen huomioon potilaiden hoitoon pääsy ja hoitoon liittyvät lääketieteelliset ja muut tekijät (palvelujen saavutettavuus, palvelurakenne jne.). Tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden erikoisalakohtaisen yhteistyön ja työnjaon suunnittelussa uuden ( voimaan astuneen) terveydenhuoltolain linjausten mukaisesti

10 KOKOUSKUTSU 5/ (erikoissairaanhoidon järjestämissopimus). Myös tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää drg:n hyödyntämistä, koska muita käyttökelpoisia palvelujen tuotteistus- ja ryhmittelymenetelmiä ei ole käytettävissä. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla myös hoitoketjujen kokonaisuuksien tarkastelu riippumatta hoitopaikasta ja tasosta (pth-esh). Käytännössä em. tavoitteiden toteutuminen merkitsee OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden yhteistyön tiivistymistä entisestään tukemalla voimakkaasti johtamisjärjestelmän kehittämistä yhteisen, uudessa erityisvastuualueen strategiassa esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Aikataulutavoitteena on saada toimintamallin määrittelyt tehtyä , tarvittavan tietojärjestelmän rakentaminen ja testaus ja saattaa toimintamalli ja siihen liittyvä erva-alueen yhteinen tietojärjestelmä käyttöön alkaen. Esitetyn aikataulun toteuttaminen edellyttää työn käynnistämistä jo alkusyksystä Hankkeen tavoitteena on toiminnan yhtenäistämisen ohella myös huomattavat kustannussäästöt. Nykyinen toimintamalli, joka perustuu kunkin sairaanhoitopiirin omaan ratkaisuun, jossa tarvittava asiantuntijapalvelu hankitaan ostopalveluna, on osoittautunut erittäin kalliiksi. Erva-alue käyttää tällä hetkellä noin euroa vuodessa nyt esillä olevaan toimintaan liittyviin asiantuntijapalvelujen ostoihin. Summa kasvaa edelleen, kun mukaan lasketaan erillisenä laskutettavat kehittämistyöt. Tehdyissä vertailulaskelmissa on arvioitu, että mallin toteuttaminen omana työnä olisi kustannuksiltaan korkeintaan puolet em. kustannustasosta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin oman henkilötyöpanoksen käyttöä (kuten nytkin). Päävastuu kohdistuu organisaatioiden talous- ja laskentatoimeen, mutta myös tietojenkäsittelyn ja muiden yksiköiden työpanos on välttämätön. Lisäksi tarvitaan koko erva-alueelle yhteinen noin 3 henkilöresurssin pysyvä työpanos lähinnä tietojärjestelmän määritykseen ja rakentamiseen sekä kustannuslaskennan yhtenäistämiseen. Tarvittavan lisätyöpanoksen ja tietojärjestelmän ylläpidon (mukaan lukien tarvittavat lisenssit) hinnaksi on arvioitu maksimissaan n euroa vuodessa. Kustannukset kohdistuvat kaikille viidelle OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirille asukaslukujen suhteessa. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimana. PPSHP perustaa hanketta varten erillisen projektin, jonka avulla seurataan hankkeen toteutumista, kustannuksia ja kustannusten kohdistumista eri sairaanhoitopiireille. Toteutumista ohjaa sairaanhoitopiirin johtajista ja heidän nimittämistä asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Kehitysjohtajan ehdotus: 1. hyväksyy esitetyn yhteisen toimintamallin Ervaalueen potilaskohtaisen kustannuslaskennan ja tuotteistuksen kehittämiseksi. 2. Samalla hallitus päättää, että tarvittavan henkilöstön rekrytointi voidaan aloittaa välittömästi. 3. Valmisteltava hankesuunnitelma tuodaan tiedoksi sairaanhoitopiirien hallituksille.

11 KOKOUSKUTSU 5/ Hallituksen päätös edellyttää muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien hyväksyvää päätöstä yhteisestä toimintamallista. päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen.

12 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:195/ Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kuntayhtymään kuuluvalla Oulun seudun yhteispäivystyksellä (OSYP) ja osalla sairaanhoitopiirin jäsenkuntia on ollut käytössä terveydenhuollon neuvontapalvelu vuodesta 2006 alkaen. Palveluun on soitettu noin puhelua vuodessa. Volyymin odotetaan säilyvän samana myös lähivuosina. Palvelun suurin käyttäjäryhmä on Oulun seudun yhteispäivystyksen kunnat. Lisäksi palvelua käyttävät Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen kuuluvat kunnat ja sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kunnat (Siikalatva ja Haapavesi). Nykyinen sopimus päättyy Uuden palvelun sisältömääritystä ja kilpailutusta on valmistellut sairaanhoitopiirin johtajan asettama työryhmä, joka koostui palvelua nyt käyttävien kuntien ja yksiköiden edustajista. Oulun seudun yhteispäivystyksen osalta uuden sopimuksen mukainen neuvontapalvelu on tarkoitus aloittaa siten, että palvelua voidaan jatkaa keskeytyksettä. PPSHP:n jäsenkuntien, muiden kuntayhtymien tai muiden organisaatioiden mukaantulo palvelun käyttäjäksi on niiden omassa päätösvallassaan. Palvelun käyttäjäksi voi siten myöhemmin liittyä esitetyn tarjouksen mukaisin ehdoin PPSHP:hen kuuluvia kuntia, kuntayhtymiä ja vastaavia, jotka eivät palvelua käytä tällä hetkellä. Vastaavasti palvelusta voi jäädä pois nyt sitä käyttäviä kuntia. Terveydenhuollon neuvontapalvelun toteuttaminen PPSHP:lle ja sen jäsenkunnille (sisältäen option vuosille ) on kilpailutettu hankintalain mukaisesti ja siitä on julkaistu hankintailmoitus Hilma-portaalissa Tarjouksia on saatu yksi (1) kappale. Tarjoajan kelpoisuus ja tarjouksen vastaavuus tarjouspyyntöön on todettu. Tarjouksen on antanut Mawell Care Oy. Tarjoaja täyttää hankintayksikön ehdot sekä palvelua tuottavalle henkilöstölle että palvelusta vastaavalle henkilöstölle. Palvelun sisältö on tarjouspyynnön mukainen. Tietosuoja ja tietoturva on huomioitu hankintayksikön vaatimusten mukaisesti ja tarjoaja on sitoutunut PPSHP:n tietoturvakäytäntöihin. Terveydenhoidon neuvontapalvelun hinta on puhelun osalta: 6,95 eur/puhelu (alv 0 %) ja yli puhelun osalta 5,95 eur / puhelu (alv 0 %). Verokanta on 0 %. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Kehitysjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Mawell Care Oy:n tarjouksen terveydenhuollon puhelinneuvontapalvelujen tuottamisesta ajalle , mahdollinen optio

13 KOKOUSKUTSU 5/ päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen.

14 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:196/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa Hallitukselle annetaan selostus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden sijoittumisesta kansallisessa vertailussa (eri sairaanhoitopiirit ja sairaalat) kustannusten ja tuottavuuden näkökulmasta. Selostus merkitään tiedoksi.

15 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:191/ Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Palkantarkistukset vuonna 2011 Kertaerä Paikallinen järjestelyerä Kustannusvaikutus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n allekirjoittaman virkaehtosopimus kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkantarkistukset Yleiskorotus on 1,2 % lukien. Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut saakka, maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä 250 euron suuruinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Sairaalalääkärille, joka on päivystysvapaalla koko toukokuun ja jolle ei makseta tältä ajalta mitään palkkaa siitä syystä, että päivystyskorvaukset on jo aiemmin maksettu rahana ja jolta nyt päivystysvapaan takia pidätetään toukokuun palkka, maksetaan kertaerä Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 %. Tästä erästä on varattu 0,36 % käytettäväksi keskitetysti ja siitä sovitaan mennessä siten, että se tulee voimaan Yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2011 aikana lääkärisopimuksen soveltamisalalla 1,3 %. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Liitteenä on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2011 liitteineen. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi.

16 KOKOUSKUTSU 5/ päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 37 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Yleiskorotus lukien Paikallinen järjestelyerä Kuntatyönantajat on antanut yleiskirjeen 20/11 lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisten palkatarkistusten toimeenpanosta (liite). Yleiskorotus on 1,38 %. Korotus muodostuu sovitusta 1,2 %:n erästä ja 0,18 %:n erästä, joka kohdennetaan näin keskitetysti sovittavasta 0,36 %:n erästä. KVTES:n luottamusmiesluvun (VII) 9 :n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa. Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja KVTES:n palkkausluvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettua euromääräistä henkilökohtaista lisää korotetaan alkaen 1,38 %:lla. Sopimuksen palkkahinnoittelujen peruspalkkoja, omalääkärin väestöosaa, liitteiden euromääräisiä palkkioita ja eläinlääkäritaksaa on korotettu em. yleiskorotusta vastaavasti. Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,62 %, joka muodostuu, kun 0,8 %:n paikallisesta erästä vähennetään yleiskorotukseen siirretty 0,18 %. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

17 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:413/ Tilintarkastajan raportti 2/2010 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2010 on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 18 Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja saattaa sen hallituksen tiedoksi. Tilintarkastajan raportti 2/2010 on liitteenä. 1. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2010 tiedoksi. 2. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista hallitukseen.

18 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:185/ Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa Terho Lipsonen jätti seuraavan aloitteen: "Kiinalaisen lääketieteen opetuksen aloittaminen yliopistoissa ja että PPSHP:n hallitus ryhtyy edistämään asiaa valtiovallan suuntaan." Valtuustossa jätetty aloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

19 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:197/ Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna 2011 päättää kokoontua loppuvuonna 2011 seuraavan aikataulun mukaan: Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 8.30 kokous + valtuusto

20 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, opastetyöryhmän nimeämispäätös 18/2011; turvallisuuspäällikön sijaisen nimeämispäätös 20/2011; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutustyöryhmän asettamispäätös 21/2011; ensihoidon palvelutason ja viestitoiminnan määritys - hankkeen hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 22/2011; siviilipalvelusasiain hoito (HS 23 ), päätös 23/ kehitysjohtaja Pasi Parkkila, projektikoordinaattorin tehtävän päättyminen, päätös 1/2011 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, PPSHP:n kahvioiden tulostavoitteet v. 2011, päätös 31/2011; nimityspäätös 33/2011; mikrobiologian laboratorion toimialuejohtajan varahenkilöiden määrittäminen, päätös 35/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), toimivallan (HS 22 ) siirtopäätös 15/2011; nimityspäätös 16/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 15-18/2011; tilausvaltuudet (HS 23 6 mom.), päätös 19/2011 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, päätösvallan siirtäminen erillisten T-tutkimustilien käyttöön, päätös 45/2011 (kumoaa päätöksen 19/2011); 205 tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen vastuualuejohtajien varahenkilöt 24471, 26571, ja K-EVO:jen osalta, päätökset 47-50/2011; vastuualueiden johtajien valtuudet alkaen, vastuualueen 204 hyväksyjän oikeudet, päätös 51/ tulosalueen ylihoitaja Tuula Rissala, nimityspäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan (HS 22 ) siirtäminen, päätös 10/2011; nimityspäätös 11/ vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen (syöpätaudit ja hematologia), vastuualueen johtoryhmän nimeämispäätös 9/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), nimityspäätökset 3-4/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätös 12/2011 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 38/ vs. tulosalueen johtaja Päivi Laurila, tulosalueen ylihoitajan sijaispäätös 1/2011; pään ja kaulan sairauksien vastuualueen ylihoitajan sijaiset alkaen, päätös 2/ tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, ylihoitaja Merja Meriläisen varamiehet alkaen, päätös 10/2011; ylihoitaja Merja Fordellin varamiehet alkaen, päätös 11/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), nimityspäätökset 12/2011 ja 17/2011

21 KOKOUSKUTSU 5/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätökset 9/2011 ja 11/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin- ja neurokirurgia), tiimivastuuahoitajan tehtävään määräämispäätös 19/2011; päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 22/ vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), vastuuyksikön päällikkö (ylilääkäri) Markku Alenin varamiehet, päätös 7/2011 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, lastenpsykiatrian ja nuorisoja yleissairaalapsykiatrian vastuualueiden ylihoitajien varahenkilöt, päätös 8/2011 Hankintapäätökset - Päätös hankintaoikaisuun ( ) / Led-leikkausvalaisimet Hankintapäätös E3024 / Rakennustoimiston konsulttityöt ( ) - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen sääsuojan rakentaminen ja vuokraus - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen purku-urakka ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

22 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:198/ Tiedoksiantoasiat DN178/324/2011 DN245/321/2010 DN165/174/2011 DN168/174/2011 DN177/172/2011 DN172/174/2011 DN176/174/2011 DN132/244/ Markkinaoikeuden päätös (nro 160/2011, Dnro 137/10/JH) Oulun Kopiokeskus Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; kopiointi- ja monistuspalvelut, liite. - Markkinaoikeuden päätös (nro 162/2011, Dnro 230/10/JH) Roche Diagnostics Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; verensokerimittarit ja tarvikkeet, liite. - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2011, liite. - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus - mahdollisuus tehtävien ja työnjaon uudistamiseen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 17/2011, liite. - Lääkäreiden kaksoislaillistus poistuu, kun laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä muuttuu toukokuun alussa, Valviran ohje 5/ , liite. - Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos - kaksoislaillistus poistuu alkaen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 18/2011, liite. - Lappeenranta-seminaari , Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 19/2011, liite. - Paikallisneuvottelu ECMO-hoidosta, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka 22.4.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja

Lisätiedot

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Valtuuston 3. varapuh.joht. Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 6/2011 Kokousaika 6.6.2011 klo 08.30 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.20 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 43-50 (kesken) Muut osallistujat Läsnä :t 43-47 (kesken) Läsnä :t 43-50 (kesken) Kyösti

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.33 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 173 (kesken)-176(kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka 21.1.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.02 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 61 kohta 2 Läsnä :t 58-71 (kesken) Läsnä :t 58-71 (kesken) Läsnä :t 58-71 (kesken) Antti

Lisätiedot

Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Valtuuston kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 19.4.2010 klo 13.00-14.11 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

12.11.2012 klo 09.00-12.55. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.55 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 138-147 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144 (kesken) Läsnä :t 138-144

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala & työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro Organisaatio 1.1.2011 n. 6 700 henkilöstöä n. 300 ammattinimikettä TULOSALUEET

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kokousaika Kokouspaikka 17.12.2012 klo 8.30-9.39 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 9/2012 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 12.30-12.54. Paikka Puhelinkokous Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Timo Tiainen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Ajankohtaiskatsaus Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Organisaatio 1.1.2013 15 jäsenkuntaa Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Johtoryhmä Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2009 Kokousaika 14.12.2009 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Lainatarjouspyyntö. Iisalmen kaupunki Taloustoimi 26.1.2016 1 (3)

Lainatarjouspyyntö. Iisalmen kaupunki Taloustoimi 26.1.2016 1 (3) 26.1.2016 1 (3) Iisalmen kaupunki (sisältää myös Iisalmen Vesi -liikelaitoksen) sekä tytäryhteisöt Ylä- Savon SOTE kuntayhtymä, Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja Kiinteistö Oy Petterinkulma pyytävät rahalaitoksenne

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 42 Kokousaika 24.5.2016 klo 17.00 18.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kallio Reino Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-10.52 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 141 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA Tiistai 08.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus KUTSUTUT Ahlgrén Merja Arhenius Päivi Autio Kauko Hannu Jouko Heinäsuo Jukka Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Koskinen

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 12.30-14.05 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP 26.11.2014 MITEN YHTEISTYÖTÄ ON TEHTY TÄHÄN ASTI? - Tuotekohtainen yhteistyö, ns. toimittajalukitus - Sairaanhoitopiirien tietohallintojohtajien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot