Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintolakimies, hallituksen sihteeri"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Esko Kurvinen Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Pekka Kaisto Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto 4 5 Liite Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" 6 6 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus 8 7 Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa 13 9 Liite Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Liite Tilintarkastajan raportti 2/ Liite Valtuustoaloitteiden käsittely Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat 21

3 KOKOUSKUTSU 5/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Jari Latvala (varalla Tuulikki Ukkola ja Jouko Nissinen).

4 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:38/ Katsaus - Tila- ja kiinteistöstrategian tila - Kuntayhteistyö Katsaus merkitään tiedoksi.

5 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:192/ Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2011 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti siten, että lainakannan nettomuutos on euroa. Rahoituslaskelmassa on varauduttu euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja euron pitkäaikaisten lainojen vähennykseen. Talousarvion investointiosan mukaan vuodelle 2011 on suunniteltu 18 milj. euron arvosta rakennusten peruskorjauksia tai perusparannuksia. Suurimmat hankkeet ovat lastenklinikan L4-kaaren peruskorjaus (5 milj. euroa), OYS:n rakennuksen rakennus-, LVI- ja sähkötekniset perusparannukset (3 milj. euroa) sekä muut OYS:n perusparannukset (3,5 milj. euroa). Psykiatrian klinikan PS1:n peruskorjaukseen on arvioitu käytettävän 6 milj. euroa vuonna 2011.Visalan ja kehitysvammahuollon rakennusten perusparannuksiin on varattu rahoitusta yht euroa. Laite- ja kalustoinvestointeihin on sairaanhoitopiirissä varattu investointimäärärahaa 14,5 milj. euroa jakaantuen tulosalueille. Laitehankinnat sisältävät investointiosan luettelon mukaisesti sairaanhoidollisten tulosalueiden lääketieteellisten laitteiden korvaus- tai uushankintoja 6,57 milj. euron arvosta. Hankinta-arvoltaan suurin uushankinta on leikkausrobotti (1,7 milj. euroa.). Laitehankintoihin sisältyy myös Psykiatrian klinikan PS1:n kalustehankinnat ja muita laitehankintoja yhteensä euron arvosta. Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen 4.5 milj. euron laiteinvestoinnit sisältävät sekä lääketieteellisiä että huollon laitehankintoja investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoituksen hankkimiseksi on pyydetty tarjoukset 25,0 milj. euron lainasta klo mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta: Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, ja Sampo Pankki Oyj ja SEB. Rahoituslaitokset antoivat määräaikaan mennessä tarjouksen, paitsi Pohjola Pankki Oyj ja SEB eivät antaneet tarjousta. Tarjouspyyntö seuraa esityslistan liitteenä. Saatujen lainatarjousten perusteella on tehty esityslistan liitteenä oleva korkovertailu. Rahoituslaitokset tarjoavat lainaa tarjouspyynnön mukaisesti 5 tai 8 vuoden laina-ajalle 3 kk:n euriborkorolla lisättynä korkomarginaalilla, lyhennykset puolivuosittain, ilman vakuutta. Luoton nosto tehdään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on 50 % lainamäärästä. Toisesta erästä nostetaan vähintään 80 %. Laina voidaan maksaa osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin koronmaksupäivinä korontarkistuksen yhteydessä. Tarjousvertailu on tehty lainatarjouspyynnön mukaisin perustein. Korkovertailun mukaan Handelsbankenin lainatarjous on edullisin.

6 KOKOUSKUTSU 5/ Talousjohtajan ehdotus: a) päättää hyväksyä vuoden 2011 investointien toteuttamiseksi 25 milj. euron lainarahoituksen Handelsbankenin tarjouksen perusteella kahdeksan vuoden laina-ajalle. b) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

7 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:193/ Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (OYS-erva) kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymä ovat sopineet erityisvastuualueen yhteisen strategian valmistelusta. Tavoitteena on luoda yhteistyötä ja työnjakoa linjaava strategia, jossa kuntayhtymien yhteisin sitoumuksin määritellään ervayhteistyön tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet vuosiksi Strategian valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntayhtymien luottamushenkilöpuheenjohtajiston ja virkamiesjohdon yhteiskokoukset (4 kpl), joista ensimmäinen pidettiin ERVA-kesäpäivien muodossa Oulussa , jossa päätös strategian valmistelusta tehtiin. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireillä on pitkät perinteet yhteistyöstä, mutta näin laaja-alaista kokonaissuunnitelmaa yhteistyöstä ei ole laadittu. Nyt valmisteltu strategia muodostaa ervayhteistyötä koskevan kokonaissuunnitelman, jossa on määritelty yhteiset yhteistyökohteet sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Esitetty strategia täsmentyy ja konkretisoituu suunnitelmassa todettujen yhteistyökohteiden piirissä tapahtuvien jatkovalmistelujen edetessä. Erityisvastuualueen strateginen suunnittelu on välttämätöntä erikoissairaanhoitoon ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin haasteisiin vastaamiseksi (mm. väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos, palvelujen lisääntyvä tarve ja kansalaisten kasvavat vaatimukset, henkilöstön saatavuus ja osaaminen, teknologian ja hoitomenetelmien kehitys, uudet lääkkeet jne). Myös uusi terveydenhuoltolaki korostaa entisestään erityisvastuualueyhteistyön tarvetta. Lain määrittävät erityisvastuualueen tehtäviä, erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatimista, erikoissairaanhoidon keskittämistä ja ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämistä koskevia asioita, jotka tulee hoitaa yhdessä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa. Kokonaisuuteen liittyy myös sairaanhoitopiireittäin laadittavan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoitoa koskevan ervaalueen kattavan järjestämissopimuksen yhteensovittaminen. Nyt laaditun erva-strategian perustana on ollut uusi terveydenhuoltolaki sekä kunkin OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvan organisaation omat strategiat ja toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. Tehdyssä strategiassa (liitteet 1 ja 2) on: - laadittu tavoitteet yhteistyölle ja kumppanuudelle - määritelty erva-yhteistyön tarkoitus (missio) - määritelty OYS-ervan arvot ja periaatteet - määritelty erva-yhteistyön kriittiset menestystekijät ja tavoitetilat vuoteen 2015 mennessä sekä laadittu niille mittarit soveltuvin osin - laadittu ehdotukset keskeisistä toimenpiteistä yhteistyön ja työnjaon kehittämistä varten sekä nimetty toimenpiteille vastuuhenkilöt.

8 KOKOUSKUTSU 5/ Strategian mukaan erva yhteistyön tarkoituksena on rakentaa OYS:n erityisvastuualueelle maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön ja kumppanuuteen. OYS:n erityisvastuualueen yhteistyön tavoitteena on toimivalla työnjaolla ja toiminnan yhteensovittamisella edistää alueen asukkaiden terveyttä ja turvata korkeatasoiset tutkimukseen ja näyttöön perustuvat oikeaaikaiset ja asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi tavoitteena on yhteistyössä huolehtia OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta terveydenhuollon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä yhteen sovittaa alueellinen koulutus ja työvoiman kysyntä. Yhteistyön painopisteet on jaoteltu neljään osa-alueeseen: - työnjako - yhteinen työnantajapolitiikka - tutkimus, kehittäminen ja koulutus - tietoteknologian hyödyntäminen ja tiedonhallinta. päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategiaksi vuosille

9 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:194/ Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus OYS;n erityisvastuualueen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski- Pohjanmaa ja Länsi-Pohja) sairaanhoitopiirit ovat tehneet vuosia tiivistä yhteistyötä drg:n (diagnoosi- ja toimenpideperusteinen potilasryhmittely) käyttöönottamisessa kaikissa viidessä sairaanhoitopiirissä. Käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta resurssipulan, tietojärjestelmien vaatiman kehitystyön sekä yhteisten ohjeistusten puutteen vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirtyi drg:n käyttöön somaattisen vuodeosastotoiminnan laskutuksessa Muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien osalta prosessi on vielä osin kesken. Drg-perusteisessa tuotteistuksessa ja hinnoittelussa (sekä laskutuksessa) potilaan hoitoon liittyvät kustannukset lasketaan tarkan kustannusseurannan (välisuoritteet, kuten käytetty työpanos, tilat, tutkimukset, lääkkeet jne.) avulla. Tällä varmistetaan, että hoidon laskutus perustuu mahdollisimman tarkasti todellisiin kustannuksiin. Erva-alueen yhteisenä tavoitteena on, että koko alue hyödyntää drgtuotteistusta ja kustannuslaskentaa mahdollisimman yhtenäisin perustein. PPSHP tukee muita piirejä drg:n käyttöönotossa. Lapin sairaanhoitopiiri valmistautuu drg-tuotteistuksen käyttöönottoon viimeistään vuoden 2013 alusta. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tavoitteena on ottaa drgtuotteistus ainakin osin käyttöön vuoden 2013 alusta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta aikataulu on avoin. Kainuun maakuntakuntayhtymällä ei ole tuotekohtaista jäsenkuntalaskutusta, mutta drg:tä suunnitellaan hyödynnettäväksi ulkokuntalaskutuksessa, johtamisen tukena ja vertailussa muihin. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien talous- ja laskentatoimen johto on valmistellut yhteistyön tiivistämistä drg-perusteisen, yhtenäisen potilaskohtaisen kustannuslaskentakäytännön toteuttamiseksi viiden sairaanhoitopiirin alueella. Hanke esiteltiin sairaanhoitopiirien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle Kokkolassa pidetyillä erityisvastuualueen johdon neuvottelupäivillä. Hankkeen jatkosuunnittelu sai kaikkien sairaanhoitopiirien yksimielisen tuen. Tavoitteena on luoda perusteiltaan yhtenäinen kustannuslaskenta, tuotteistus ja hinnoittelumalli OYS:n erva-alueen sairaanhoitopiireille. Tämän avulla voidaan tuottaa myös sisällöltään ja rakenteeltaan yhdenmukaiset palveluhinnastot ja näihin palveluihin sisältyvät kustannustekijät. Tavoitteen toteuttamisen edellytys on yhteiseen (erva-alue) tietovarastoratkaisuun perustuva järjestelmä. Potilastietojärjestelmät ovat sairaanhoitopiirikohtaisia, mutta kustannuslaskennan ja tuotteistuksen osalta pyritään yhtenäisyyteen. Jatkossa yhteistä toimintamallia voidaan hyödyntää myös tuotannon ohjaamiseksi niihin yksiköihin, joissa palvelujen tuottaminen on kokonaistaloudellisesti edullisinta ottaen huomioon potilaiden hoitoon pääsy ja hoitoon liittyvät lääketieteelliset ja muut tekijät (palvelujen saavutettavuus, palvelurakenne jne.). Tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden erikoisalakohtaisen yhteistyön ja työnjaon suunnittelussa uuden ( voimaan astuneen) terveydenhuoltolain linjausten mukaisesti

10 KOKOUSKUTSU 5/ (erikoissairaanhoidon järjestämissopimus). Myös tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää drg:n hyödyntämistä, koska muita käyttökelpoisia palvelujen tuotteistus- ja ryhmittelymenetelmiä ei ole käytettävissä. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla myös hoitoketjujen kokonaisuuksien tarkastelu riippumatta hoitopaikasta ja tasosta (pth-esh). Käytännössä em. tavoitteiden toteutuminen merkitsee OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden yhteistyön tiivistymistä entisestään tukemalla voimakkaasti johtamisjärjestelmän kehittämistä yhteisen, uudessa erityisvastuualueen strategiassa esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Aikataulutavoitteena on saada toimintamallin määrittelyt tehtyä , tarvittavan tietojärjestelmän rakentaminen ja testaus ja saattaa toimintamalli ja siihen liittyvä erva-alueen yhteinen tietojärjestelmä käyttöön alkaen. Esitetyn aikataulun toteuttaminen edellyttää työn käynnistämistä jo alkusyksystä Hankkeen tavoitteena on toiminnan yhtenäistämisen ohella myös huomattavat kustannussäästöt. Nykyinen toimintamalli, joka perustuu kunkin sairaanhoitopiirin omaan ratkaisuun, jossa tarvittava asiantuntijapalvelu hankitaan ostopalveluna, on osoittautunut erittäin kalliiksi. Erva-alue käyttää tällä hetkellä noin euroa vuodessa nyt esillä olevaan toimintaan liittyviin asiantuntijapalvelujen ostoihin. Summa kasvaa edelleen, kun mukaan lasketaan erillisenä laskutettavat kehittämistyöt. Tehdyissä vertailulaskelmissa on arvioitu, että mallin toteuttaminen omana työnä olisi kustannuksiltaan korkeintaan puolet em. kustannustasosta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin oman henkilötyöpanoksen käyttöä (kuten nytkin). Päävastuu kohdistuu organisaatioiden talous- ja laskentatoimeen, mutta myös tietojenkäsittelyn ja muiden yksiköiden työpanos on välttämätön. Lisäksi tarvitaan koko erva-alueelle yhteinen noin 3 henkilöresurssin pysyvä työpanos lähinnä tietojärjestelmän määritykseen ja rakentamiseen sekä kustannuslaskennan yhtenäistämiseen. Tarvittavan lisätyöpanoksen ja tietojärjestelmän ylläpidon (mukaan lukien tarvittavat lisenssit) hinnaksi on arvioitu maksimissaan n euroa vuodessa. Kustannukset kohdistuvat kaikille viidelle OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirille asukaslukujen suhteessa. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimana. PPSHP perustaa hanketta varten erillisen projektin, jonka avulla seurataan hankkeen toteutumista, kustannuksia ja kustannusten kohdistumista eri sairaanhoitopiireille. Toteutumista ohjaa sairaanhoitopiirin johtajista ja heidän nimittämistä asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Kehitysjohtajan ehdotus: 1. hyväksyy esitetyn yhteisen toimintamallin Ervaalueen potilaskohtaisen kustannuslaskennan ja tuotteistuksen kehittämiseksi. 2. Samalla hallitus päättää, että tarvittavan henkilöstön rekrytointi voidaan aloittaa välittömästi. 3. Valmisteltava hankesuunnitelma tuodaan tiedoksi sairaanhoitopiirien hallituksille.

11 KOKOUSKUTSU 5/ Hallituksen päätös edellyttää muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien hyväksyvää päätöstä yhteisestä toimintamallista. päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen.

12 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:195/ Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kuntayhtymään kuuluvalla Oulun seudun yhteispäivystyksellä (OSYP) ja osalla sairaanhoitopiirin jäsenkuntia on ollut käytössä terveydenhuollon neuvontapalvelu vuodesta 2006 alkaen. Palveluun on soitettu noin puhelua vuodessa. Volyymin odotetaan säilyvän samana myös lähivuosina. Palvelun suurin käyttäjäryhmä on Oulun seudun yhteispäivystyksen kunnat. Lisäksi palvelua käyttävät Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen kuuluvat kunnat ja sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kunnat (Siikalatva ja Haapavesi). Nykyinen sopimus päättyy Uuden palvelun sisältömääritystä ja kilpailutusta on valmistellut sairaanhoitopiirin johtajan asettama työryhmä, joka koostui palvelua nyt käyttävien kuntien ja yksiköiden edustajista. Oulun seudun yhteispäivystyksen osalta uuden sopimuksen mukainen neuvontapalvelu on tarkoitus aloittaa siten, että palvelua voidaan jatkaa keskeytyksettä. PPSHP:n jäsenkuntien, muiden kuntayhtymien tai muiden organisaatioiden mukaantulo palvelun käyttäjäksi on niiden omassa päätösvallassaan. Palvelun käyttäjäksi voi siten myöhemmin liittyä esitetyn tarjouksen mukaisin ehdoin PPSHP:hen kuuluvia kuntia, kuntayhtymiä ja vastaavia, jotka eivät palvelua käytä tällä hetkellä. Vastaavasti palvelusta voi jäädä pois nyt sitä käyttäviä kuntia. Terveydenhuollon neuvontapalvelun toteuttaminen PPSHP:lle ja sen jäsenkunnille (sisältäen option vuosille ) on kilpailutettu hankintalain mukaisesti ja siitä on julkaistu hankintailmoitus Hilma-portaalissa Tarjouksia on saatu yksi (1) kappale. Tarjoajan kelpoisuus ja tarjouksen vastaavuus tarjouspyyntöön on todettu. Tarjouksen on antanut Mawell Care Oy. Tarjoaja täyttää hankintayksikön ehdot sekä palvelua tuottavalle henkilöstölle että palvelusta vastaavalle henkilöstölle. Palvelun sisältö on tarjouspyynnön mukainen. Tietosuoja ja tietoturva on huomioitu hankintayksikön vaatimusten mukaisesti ja tarjoaja on sitoutunut PPSHP:n tietoturvakäytäntöihin. Terveydenhoidon neuvontapalvelun hinta on puhelun osalta: 6,95 eur/puhelu (alv 0 %) ja yli puhelun osalta 5,95 eur / puhelu (alv 0 %). Verokanta on 0 %. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Kehitysjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Mawell Care Oy:n tarjouksen terveydenhuollon puhelinneuvontapalvelujen tuottamisesta ajalle , mahdollinen optio

13 KOKOUSKUTSU 5/ päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen.

14 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:196/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa Hallitukselle annetaan selostus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden sijoittumisesta kansallisessa vertailussa (eri sairaanhoitopiirit ja sairaalat) kustannusten ja tuottavuuden näkökulmasta. Selostus merkitään tiedoksi.

15 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:191/ Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Palkantarkistukset vuonna 2011 Kertaerä Paikallinen järjestelyerä Kustannusvaikutus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n allekirjoittaman virkaehtosopimus kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkantarkistukset Yleiskorotus on 1,2 % lukien. Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut saakka, maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä 250 euron suuruinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Sairaalalääkärille, joka on päivystysvapaalla koko toukokuun ja jolle ei makseta tältä ajalta mitään palkkaa siitä syystä, että päivystyskorvaukset on jo aiemmin maksettu rahana ja jolta nyt päivystysvapaan takia pidätetään toukokuun palkka, maksetaan kertaerä Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 %. Tästä erästä on varattu 0,36 % käytettäväksi keskitetysti ja siitä sovitaan mennessä siten, että se tulee voimaan Yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2011 aikana lääkärisopimuksen soveltamisalalla 1,3 %. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Liitteenä on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2011 liitteineen. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi.

16 KOKOUSKUTSU 5/ päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 37 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Yleiskorotus lukien Paikallinen järjestelyerä Kuntatyönantajat on antanut yleiskirjeen 20/11 lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisten palkatarkistusten toimeenpanosta (liite). Yleiskorotus on 1,38 %. Korotus muodostuu sovitusta 1,2 %:n erästä ja 0,18 %:n erästä, joka kohdennetaan näin keskitetysti sovittavasta 0,36 %:n erästä. KVTES:n luottamusmiesluvun (VII) 9 :n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa. Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja KVTES:n palkkausluvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettua euromääräistä henkilökohtaista lisää korotetaan alkaen 1,38 %:lla. Sopimuksen palkkahinnoittelujen peruspalkkoja, omalääkärin väestöosaa, liitteiden euromääräisiä palkkioita ja eläinlääkäritaksaa on korotettu em. yleiskorotusta vastaavasti. Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,62 %, joka muodostuu, kun 0,8 %:n paikallisesta erästä vähennetään yleiskorotukseen siirretty 0,18 %. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

17 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:413/ Tilintarkastajan raportti 2/2010 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2010 on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 18 Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja saattaa sen hallituksen tiedoksi. Tilintarkastajan raportti 2/2010 on liitteenä. 1. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2010 tiedoksi. 2. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista hallitukseen.

18 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:185/ Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa Terho Lipsonen jätti seuraavan aloitteen: "Kiinalaisen lääketieteen opetuksen aloittaminen yliopistoissa ja että PPSHP:n hallitus ryhtyy edistämään asiaa valtiovallan suuntaan." Valtuustossa jätetty aloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

19 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:197/ Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna 2011 päättää kokoontua loppuvuonna 2011 seuraavan aikataulun mukaan: Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 8.30 kokous + valtuusto

20 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, opastetyöryhmän nimeämispäätös 18/2011; turvallisuuspäällikön sijaisen nimeämispäätös 20/2011; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutustyöryhmän asettamispäätös 21/2011; ensihoidon palvelutason ja viestitoiminnan määritys - hankkeen hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 22/2011; siviilipalvelusasiain hoito (HS 23 ), päätös 23/ kehitysjohtaja Pasi Parkkila, projektikoordinaattorin tehtävän päättyminen, päätös 1/2011 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, PPSHP:n kahvioiden tulostavoitteet v. 2011, päätös 31/2011; nimityspäätös 33/2011; mikrobiologian laboratorion toimialuejohtajan varahenkilöiden määrittäminen, päätös 35/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), toimivallan (HS 22 ) siirtopäätös 15/2011; nimityspäätös 16/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 15-18/2011; tilausvaltuudet (HS 23 6 mom.), päätös 19/2011 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, päätösvallan siirtäminen erillisten T-tutkimustilien käyttöön, päätös 45/2011 (kumoaa päätöksen 19/2011); 205 tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen vastuualuejohtajien varahenkilöt 24471, 26571, ja K-EVO:jen osalta, päätökset 47-50/2011; vastuualueiden johtajien valtuudet alkaen, vastuualueen 204 hyväksyjän oikeudet, päätös 51/ tulosalueen ylihoitaja Tuula Rissala, nimityspäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan (HS 22 ) siirtäminen, päätös 10/2011; nimityspäätös 11/ vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen (syöpätaudit ja hematologia), vastuualueen johtoryhmän nimeämispäätös 9/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), nimityspäätökset 3-4/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätös 12/2011 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 38/ vs. tulosalueen johtaja Päivi Laurila, tulosalueen ylihoitajan sijaispäätös 1/2011; pään ja kaulan sairauksien vastuualueen ylihoitajan sijaiset alkaen, päätös 2/ tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, ylihoitaja Merja Meriläisen varamiehet alkaen, päätös 10/2011; ylihoitaja Merja Fordellin varamiehet alkaen, päätös 11/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), nimityspäätökset 12/2011 ja 17/2011

21 KOKOUSKUTSU 5/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätökset 9/2011 ja 11/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin- ja neurokirurgia), tiimivastuuahoitajan tehtävään määräämispäätös 19/2011; päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 22/ vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), vastuuyksikön päällikkö (ylilääkäri) Markku Alenin varamiehet, päätös 7/2011 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, lastenpsykiatrian ja nuorisoja yleissairaalapsykiatrian vastuualueiden ylihoitajien varahenkilöt, päätös 8/2011 Hankintapäätökset - Päätös hankintaoikaisuun ( ) / Led-leikkausvalaisimet Hankintapäätös E3024 / Rakennustoimiston konsulttityöt ( ) - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen sääsuojan rakentaminen ja vuokraus - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen purku-urakka ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

22 KOKOUSKUTSU 5/ DIAARI:198/ Tiedoksiantoasiat DN178/324/2011 DN245/321/2010 DN165/174/2011 DN168/174/2011 DN177/172/2011 DN172/174/2011 DN176/174/2011 DN132/244/ Markkinaoikeuden päätös (nro 160/2011, Dnro 137/10/JH) Oulun Kopiokeskus Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; kopiointi- ja monistuspalvelut, liite. - Markkinaoikeuden päätös (nro 162/2011, Dnro 230/10/JH) Roche Diagnostics Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; verensokerimittarit ja tarvikkeet, liite. - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2011, liite. - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus - mahdollisuus tehtävien ja työnjaon uudistamiseen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 17/2011, liite. - Lääkäreiden kaksoislaillistus poistuu, kun laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä muuttuu toukokuun alussa, Valviran ohje 5/ , liite. - Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos - kaksoislaillistus poistuu alkaen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 18/2011, liite. - Lappeenranta-seminaari , Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 19/2011, liite. - Paikallisneuvottelu ECMO-hoidosta, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi.

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot