VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:"

Transkriptio

1 HALLITUS VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Info-osuus 7 Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen Kati Peltolalle ja uuden jäsenen valinta Päätös: Valtuusto päätti 1. myöntää HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen Kati Peltolalle eron HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä. 2. valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kati Peltolan tilalle HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan uudeksi jäseneksi Sari Laihon. 8 Eron myöntäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta Päätös: Valtuusto päätti 1. myöntää Velipekka Nummikoskelle eron Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä 2. valita Velipekka Nummikosken tilalle uudeksi varajäseneksi Markus Söderlundin. 9 Talousarvion 2010 investointiosan muuttaminen Päätös: Valtuusto päätti muuttaa ( 54) tekemänsä

2 talousarvion 2010 investointiosaa koskevan päätöksen ja vahvistaa, että kuntayhtymän, ilman liikelaitoksia, investointien enimmäismäärä vuonna 2010 on euroa. 10 Esitys vuoden 2010 mahdollisen yli-/alijäämän käsittelystä Päätös: Valtuusto päätti oikeuttaa hallituksen tammikuussa 2011 kohdentamaan vuoden 2010 sairaanhoitoaluekohtaisen ylijäämän jäsenkunnille toteutuneen jäsenkuntakohtaisen palveluiden käytön mukaisessa suhteessa siltä osin kuin sairaanhoitoaluekohtainen tulos ylittää 0-tuloksen tai talousarvion mukaisen ylijäämäisen tuloksen. 11 Esitys vuoden 2011 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi Valtuusto päätti merkitä tiedoksi psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan, vähemmistökielisen lautakunnan sekä henkilöstötoimikunnan antamat lausunnot vuoden 2011 talousarvioesityksestä ja vuosien taloussuunnitelmista (liite 2), merkitä tiedoksi liikelaitosten talousarviot 2011 ja taloussuunnitelmat investointisuunnitelmineen osana kuntayhtymän talousarviota, hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteen hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevan esityksen kuntayhtymän talousarvioksi 2011 ja taloussuunnitelmaksi , vahvistaa talousarviossa sairaanhoitoalueille asetettavat tulos- ja tuottavuustavoitteet, joita ovat tilikauden nollatulos HYKS-sairaanhoitoaluetta ja Porvoon sairaanhoitoaluetta lukuun ottamatta sekä 2 %:n tuottavuuden kasvutavoitteet, pois lukien HYKS, jolle asetetaan 1,5 %:n tuottavuustavoite, vahvistaa HUS:n talousarvion käyttötalousosassa liikelaitoksille asetetut sitovat tavoitteet: nollatulostavoite ja liikelaitoskohtaisesti määritelty 2 %:n tuottavuustavoitteesta johdettu hintatason muutos sekä tuloutustavoite korvauksena kuntayhtymän liikelaitokseen sijoittamalle peruspääomalle 3 %:n koron mukaisesti. Lisäksi pitkäaikaisille lainoille asetetaan enimmäisnostoraja. vahvistaa konsernihallinnon ja Tilakeskuksen tulosalueille nollatulostavoite sekä Tilakeskukselle ylläpitovuokraan kohdistettu 2%:n tuottavuustavoite, HUS-Kiinteistöt Oy:lle asetetaan taloudelliseksi tavoitteeksi tuottavuuden 2 %:n kasvu sekä tuottavuustavoitteesta joh-

3 dettu hintatason muutos-%. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tuottavuustavoitteeksi asetetaan 0 % vuodelle vahvistaa tulosalueiden investointien enimmäismääräksi vuonna milj. euroa, valtuuttaa hallituksen päättämään, että laitehankkeissa voidaan käyttää leasing-rahoitusta, jos se osoittautuu kokonaistaloudellisesti kannattavaksi, hyväksyä talousarvioasiakirjan liitteenä 9 olevan poistosuunnitelman noudatettavaksi alkaen. Valtuusto päätti rahoitusosassa. että kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen lisäykset ovat enintään 90 miljoonaa euroa. tytäryhtiöille ja muille myönnettävien antolainojen enimmäismäärä on euroa. liikelaitokset maksavat 3 %:n koron niihin sijoitetulle peruspääomalle. liikelaitosten rahoitustilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä clearingtilien kautta. Clearingtilin päivittäiselle saldolle lasketaan hyvityskorkoa kuukausittain jälkikäteen yhden viikon Euribor-koron mukaisena. Clearingtilillä voi olla lyhytaikaisesti myös velkasaldoa, jolloin veloituskorko on Euribor 1 kk + 0,50 % p.a. liikelaitosten investointeihinsa tarvitsema pitkäaikainen lainarahoitus järjestetään HUS-kuntayhtymän sisäisenä antolainana liikelaitoksille ja lainalle maksetaan lainannostoajankohtana erikseen määriteltävää korkoa. Lisäksi valtuusto päätti että peruspääomalle maksetaan 3 %:n korko jäsenkuntien syyskuun ennakkolaskutuksen yhteydessä (talousarvioasiakirjan liite 8), myöntää hallitukselle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 90 miljoonaa euroa, myöntää hallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta myöntää hallitukselle oikeuden antaa HUS-Kiinteistöt Oy:lle enintään euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle enintään euroa pitkäaikaista lainaa, myöntää hallitukselle oikeuden antaa liikelaitoksille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa myöntää hallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2011 HUS-kun tayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luot toa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslai tosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuval miuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään euroa,

4 hyväksyä seuraavat talousasiakirjan liitteessä 2 esitetyt tuotteistuksen ja hinnoittelun muutokset vuodelle 2011 valtuuston hyväksymien tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteita koskevien muutosten lisäksi (liite 4) Yhteispäivystyksiin liittyvän uuden terveyskeskuspäivystystuotteen Vaativa tk-käynti lääkäri sekä yhteispäivystyksissä jo käytössä olevien terveyskeskuspäivystystuotteiden: Tk-päivystyskäynti; Tk-käynti, lääkäri; Tk-käynti (yö), lääkäri; Tk-käynti, hoitaja lisäämisen asiakirjaan (liite 2, luku2). Yhteispäivystysten avohoitokäyntituotteet hinnoitellaan erillissopimusten mukaan eikä niitä sisällytetä jäsenkuntien kanssa laadittaviin palvelusuunnitelmiin (liite 2, luku 3). Tuotteistettuja palvelusetelituotteita ovat: Palveluseteli, kaihi (liite 2, luku2). Palvelusetelin arvo vahvistetaan vuosittain. Kuntalaskutuksessa palvelusetelin arvoon lisätään käsittelymaksu (liite 2, luku 3). Erillisillä sopimuksilla myytävien tutkimusten ja toimenpiteiden ym. hinnoittelussa voidaan kilpailutilanteessa käyttää tarjouspyynnön mukaisesti rakennettua hintaa, joka vastaa vähintään omakustannusperiaatetta (liite 2, luku 3). 12 Muut asiat hyväksyä jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset asukasluvun suhteessa talousarvion liitteen 3 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi , että lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa talousarvion liitteen 4 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi , ja että Helsinkiin ja muiden sairaanhoitopiirien alueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu hyväksyä asukasluvun perusteella perittäväksi jäsenkunnilta kalliin hoidon tasausmaksua 28 euroa asukasta kohden talousarvion liitteen 5 mukaisesti siten, että ennakko erääntyy maksettavaksi oikeuttaa hallituksen talousarviovuoden 2011 osalta päättämään harkintansa mukaan mahdollisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tai lisäkannosta jäsenkunnilta ko. tilikauden aikana. Valtuuston jäsen Kalle Könkkölän valtuustoaloite Aloite lähetettiin hallitukselle valmisteltavaksi.

5 Päätösesitys Hallitus päättää 1. että HUS-kuntayhtymän valtuuston päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle ja 2. että HUS-kuntayhtymän valtuuston pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti: 1-6 Ei toimenpiteitä 7 Ote: Kati Peltola, Sari Laiho, HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta. 8 Ote: Veli pekka Nummi koski, Markus Söderlund, Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta. 9 Ote: investointijohtaja. 10 Ote: jäsen kunnat, talousjohtaja. 11 Hallitus päättää oikeuttaa toimitusjohtajan ottamaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2011 enintään euroa, päättämään lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, myöntämään HUS-Kiinteistöt Oy:lle enintään euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, myöntämään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle enintään euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, myöntämään liikelaitoksille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, päättämään HUS-Kiinteistöt Oy:lle, Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle ja liikelaitoksille myönnettävien antolainojen lainaehdoista ja niiden muutoksista sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan edellä mainittujen osapuolien kanssa tehtävät velkakirjamuotoiset lainasopimukset. Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan ottamaan vuonna 2011 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään euroa.

6 Esityslistan asiana 4 on esitetty vuo sien investointiohjelman, asiana 5 henkilös tösuunnitelman ja asiana 6 palveluhinnas ton täytän töönpanoa koske vat esitykset. Ote: toimitusjohtaja, ta lousjohtaja ja rahoituspäällikkö. 12 Hallitus päättää merkitä tiedoksi valtuuston jäsen Kalle Könkkölän valtuustoaloitteen, liite 4. Ote: toimi tusjoh taja ja johtajaylilääkäri. Päätös Esitys hyväksyttiin.

Valtuuston kokouksessa 11.12.2013 käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa 11.12.2013 käsitellyt asiat: HALLITUS 193 11.12.2013 VALTUUSTON 11.12.2013 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 193 Valtuuston kokouksessa 11.12.2013 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) HALLITUS AIKA 15.06.2011 klo 13:00-13:40 PAIKKA Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 107 KUNTALAIN

Lisätiedot

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET HALLITUS 12.05.2014 9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET 238/02/02/00/01/2014 HALL Yleistä Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) HALLITUS AIKA 12.11.2012 klo 08:30-14:45 Tauko klo 9:55-10:50 ja klo 11:40-12:20 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 78 KV 79 KV 80 KV 81 KV 82 KV 83 KV 84 KV 85 KV 86 KV 87 KV 88 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2016

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05

HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) Konsernijaosto Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05 Paikka Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 9 FINNHEMS OY:N

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) HALLITUS AIKA 23.03.2015 klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/18

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/18 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/18 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 16.2.2011 klo 17.00 18.47 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN PERUSSOPIMUS Luonnos

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN PERUSSOPIMUS Luonnos OYS-ERVAlab hanke Liite nro: 3 Valmistelutoimikunta 18.03.2011 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN PERUSSOPIMUS Luonnos 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Liikelaitoskuntayhtymän nimi

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Keskiviikko 30.11.2011 klo 13.00 14.01 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot