Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 3 Liite 3 Katsaus 4 4 Liite 4 Vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistelun toimenpiteet 5 5 Liite 5 Sopimus tilin luotollisuudesta Sampo Pankki Oyj:n kanssa 8 6 Liite 6 Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 9 7 Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen 11 8 Liite 8 Sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin palkkaus 13 9 Liite 9 Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki alkaen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 11 Tiedoksiantoasiat Liite 12 Salassa pidettävä asia 20

2 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Läsnä :t 1-4 (kesken) Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t 1-3 (kesken) Esko Kurvinen valt. 2. varapj Läsnä 3 (kesken) - Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Poissa 8 Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Poissa 8 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Poissa 8 Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Läsnä :t 1-6 (kesken) Pekka Kaisto talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 1-12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Sari Haataja Puheenjohtaja :t 1-8 Puheenjohtaja :t 9-12 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tuija Haikola Jouko Nissinen Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 1 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Tuija Haikola ja Jari Latvala (varalla Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola). Hall 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Haikola ja Jouko Nissinen (varalla Esko Valikainen ja Maire Mäki). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:38/ Katsaus - Keskeneräiset prosessit - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, liitteenä STM:n selvitys 2010:34 - ERVA-laboratorio - Kuntayhteistyö - Erva-alueen hallitusten yhteisseminaari Kokkolassa - Teknisen johtajan tehtävien hoitaminen Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 3 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1. Keskeneräiset prosessit 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki - Jaettiin PPSHP:n lausuntoluonnos. merkitsee tiedoksi virkamiesten valmisteleman lausuntoluonnoksen. - varaa tilaisuuden antaa lausunto kokouksessa. 3. Kuntayhteistyö 4. ERVA-laboratorio - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli ERVAlaboratorio-yhteistyötä 5. Erva-alueen hallitusten yhteisseminaari Kokkolassa 6. Teknisen johtajan tehtävien hoitaminen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:37/ Vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistelun toimenpiteet Sairaanhoidon toteuma vuodelta 2010 Vuoden 2010 toimintamenot Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 toiminnan ja talouden tiedot ovat varmentuneet riittävällä tarkkuudella tilinpäätökseen vaikuttavien toimenpiteiden päättämiseksi ja toteuttamiseksi. Esityslistan liitteenä seuraa tuotannon, kysynnän ja talouden vertailu sairaanhoitopiirin osalta. Avohoidon osalta vuodelle 2010 suunniteltu toiminta avohoitokäynteinä tarkasteltuna ylittää suunnitelman 3,7 %, josta perusterveydenhuollon päivystyksen käyntejä on 6,3 % yli arvion. Vuodelle 2010 päätettiin 67 hoitopaikan vähennys vuodeosastotoimintaan. Alustavan tilaston mukaan hoitopaikkoja väheni 61. Hoitopäivien määrän suunniteltiin laskevan hoitopäivään. Hoitopäivien määrä on suunniteltua pienempi, hoitopäivää. Avohoitokäyntien ja hoitopäivien avulla tarkasteltuna sairaanhoitopiirin kokonaistuotanto on toteutunut suunniteltua paremmin. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2010 tavoitteiden toteutumisvertailu tuloyksiköittäin ja vastuualueittain. Avohoidon osalta erityisesti Sisätautien, Leikkaus- ja tehohoidon, Lasten ja nuorten, Psykiatrian ja Oulaskankaan tulosyksiköiden palvelujen määrä ylittää suunnitelman. Hoitopäivien määrän lasku on jakaantunut suhteellisen tasaisesti kaikille tulosyksiköille. Esityslistan liitteenä seuraa tilinpäätösennuste vuodelle Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 kokonaismenojen kasvu on Kehitysvammahuollon toiminta mukaan lukien 7,5 %. Kun kokonaisluvusta vertailtavuuden saavuttamiseksi vähennetään Kehitysvammahuollon tulosyksikön menot ja välitettyjen ostopalvelujen ylitys, on menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Vuoden 2010 talousarvio suunniteltiin em. tavalla vertailukelpoisella tarkasteltuna 2,9 % kasvulle vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Käyttösuunnitelmaan verrattuna on merkittävää, että henkilöstö- ja tarvikemenot alittavat varatut määrärahat. Kokonaistyöpanoksen käyttö oli sairaanhoitopiirissä suunniteltu vuosityöpanosta vuodelle 2010 ja työpanoksen toteutuma on Palvelujen ostojen osalta suunnitelma sen sijaan ylittyy n. 10 % ja kasvu edellisestä vuodesta on 5,4 %. Ylitys aiheutuu ennen kaikkea muissa sairaanhoitopiireissä hoidettavien erityispotilaiden arvioitua suuremmasta määrästä (n 4,1 milj. euroa) ja hoitotakuun takia hankitusta vuodeostohoidosta leikkauspotilaille. Tilinpäätösennusteen perusteella voidaan nähdä, että sairaanhoitopiirin toimintatulot oman palvelutoiminnan ja erityisesti välitettyjen palvelujen osalta ylittävät suunnitelman. Jäsenkuntalaskutuksen osalta ylitys on lähes 4 %, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 1/ ulkokuntien ja muiden osalta 2,8 %. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu olisi ennusteen mukaan viime vuoteen verrattuna 6,9 %, kun tavoitteena on rahoitus- ja kehityssopimuksen mukaan keskimäärän 3 % vuodessa. Sairaanhoitopiirin positiivinen tulos aiheutuu osaltaan onnistuneesta menojen hallinnasta ja suunniteltua suuremmasta palvelujen määrästä. Toimenpiteet jäsenkunta- ja erityisvastuualueen laskutuksen pienentämiseksi Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 19 mukaan Kuntayhtymän ja tuloyksiköiden suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon ja muut yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Tulosyksiköiden palveluhinnaston vahvistaa hallitus. saa siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kanssa muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi maksuvelvollisuuden perusteet. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirejä laskutetaan Pohjois-Pohjanmaan shp:n toimesta samoin perustein kuin jäsenkuntia. Menettely perustuu erikoissairaanhoitolain 42 ja 43, joissa todetaan, että Jollei toisin ole sovittu, lasketaan 42 :ssä tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta samoin perustein kuin sairaanhoitopiirin kuntaliiton jäsenkuntien välillä Suomen kuntaliitto /90/2006 on antanut kannanoton Pirkanmaan sairaanhoitopiirille hallituksen päätöksestä asiakashyvityksen antamisesta. Kuntaliiton kannanotto esityslistan liitteenä. Kannanoton perustuu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoon 36/1998 koskien ylijäämän palauttamista kuntayhtymässä. Kuntaliiton kannan mukaisesti on perussopimuksen ja kirjanpitolain mukaista palvelujen hintoja alentava hyvityspäätös jäsenkunnille ja erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireille palvelujen ostojen suhteessa. Sairaanhoitopiiriin tilikauden tulos on ennusteen mukaan 13,7 milj. euroa. Sairaanhoitopiirillä on aikaisemmista vuosilta alijäämää 2,7 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri investoi tulevina vuosina voimakkaasti OYS:n sairaalarakennusten uusintaan ja perusparannuksiin. Rakennusinvestoinneista käyttöönoton jälkeen aiheutuvien poistojen pienentämiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä 2 milj. euron investointivaraus. Noin 3 milj. euron tilikauden tuloksen ja 2 milj. euron investointivarauksen jälkeen jäsenkunnille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille on mahdollista tehdä tilinpäätösennusteen mukaisesti 8,7 milj. euron hyvityslaskutus palvelujen käytön suhteessa. Hyvityslaskun kukin maksaja kohdistaa sairaanhoitopiirin joulukuun laskua pienentäväksi, jolloin tulos vaikuttaa kuntien ja shp:ien vuoden 2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 1/ menoihin. Hyvityslaskusta n. 1,2 milj. euroa kohdistuu erityisvastuualueille ja 7,5 milj. euroa jäsenkunnille. Hyvityksen jälkeen jäsenkuntalaskutus olisi 310,2 milj. euroa, mikä on 4,3 % enemmän kuin vuonna Sairaanhoitopiirissä hyvitys pienetään ylijäämäisen tuloksen saavuttavien Sisätautien, Leikkaus- ja tehohoidon, Aistinelinten ja syöpäsairauksien, Naistentautien ja genetiikan sekä Oulaskankaan tulosyksikköjen tuloja vastuuyksikkötasolle huomioiden. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä 8,7 milj. euron sairaanhoidon palveluhintoja alentavan hyvityksen vuodelle 2010 jäsenkunnille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille palvelujen käytön suhteessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 4 Kokouksessa jaettiin "palveluhintoja alentava hyvitys vuodelle 2010", liite. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:36/ Sopimus tilin luotollisuudesta Sampo Pankki Oyj:n kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tarjouspyynnöllä E2942 kilpailuttanut maksuliikepalvelut ajalle , optio vuosille 2013, 2014 ja Tarjousten perusteella hankintapäätöksellä 2942 maksuliikepalvelut keskitetään Sampo Pankki Oyj:lle. Maksuliikepalveluiden tarjouspyyntöön on sisältynyt maksuliiketilin euron luottolimiitin käyttö. Maksuliiketilin luotollisuus on pitkäaikainen sopimus mahdollisuudesta käyttää luottolimiittiä maksuvalmiuden turvaamiseen. Hallintosäännön 6 mukaisesti lainan ottamisesta ja antamisesta sekä sijoitustoiminnasta päättää hallitus. Esityslistan liitteenä seuraa edellä mainitun tarjouspyynnön mukainen sopimus maksuliiketilin euron luotollisuudesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sampo Pankki Oyj:n välillä. Talousjohtajan ehdotus: hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen maksuliiketilin luotollisuudesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sampo Pankki Oyj:n välillä ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 5 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:348/ Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään (Dnro 979/ /2010) antanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille määräyksen hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle mennessä (viidensadantuhannen) euron sakon uhalla. Samalla kuntayhtymä velvoitetaan huolehtimaan siitä, että hoidon saatavuus myös tulevaisuudessa toteutuu lain mukaisesti. Edelleen Valvira velvoittaa sairaanhoitopiirin antamaan selvityksen siitä, miten hoidon saatavuus on saatettu lain edellyttämälle tasolle. Oulun hallinto-oikeus pidensi määräaikaa saakka tekemällään päätöksellä (10/0463/2). Samalla hallinto-oikeus siirsi selvityksen antoaikaa Sairaanhoitopiirissä oli vuoden vaihteessa yli 6 kk odottaneita hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita 54 kpl. Keskimääräinen hoitoonpääsyaika oli 37 vrk. Viime vuonna sairaanhoitopiiriin saapui lähetettä (poislukien päivystyslähetteet). Lähetteiden käsittelyaika oli koko sairaanhoitopiirin tasolla keskimäärin 3 vrk, mutta 3,4 % lähetteistä käsittelyaika ylitti 21 vrk. Eri yksiköissä keskimääräiset käsittelyajat vaihtelivat yhdestä 14 vuorokauteen. Muutamassa yksikössä käsittelyaika oli yli 21 vrk >5 %:ssa saapuneista lähetteistä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on ollut jatkuvasti vaikeuksia toteuttaa hoidon saatavuus lain asettamissa määräajoissa. Olemme joutuneet vastaamaan koko ajan lisääntyvään kysyntään ostopalveluilla ja lisätöillä, koska sairaanhoitopiirin päiväaikainen resurssi ei ole ollut riittävää. Resurssivaje on ollut osin tilaresurssien puutetta, osin meillä on ollut puutetta osaavasta hoitohenkilöstöstä. Toisaalta myös ulkoiset tekijät, kuten Tehy ry:n työtaistelutoimet vuosina 2007 ja 2010, sikainfluenssapandemia v sekä kuntien vaikea taloustilanne ovat vaikuttaneet erityisen voimakkaasti sairaalamme toimintaan, ja aiheuttivat jonojen kasvua ja odotusaikojen pidentymistä. Sairaanhoitopiiri pyrkii pysyvään ratkaisuun lisäämällä tila- ja henkilöstöresurssia muiden toimien ohella. Aloitimme lisätilojen rakentamisen v. 2008, ja uusi avohoitotalo on nyt valmistumassa ja otetaan käyttöön Tässä yhteydessä saamme operatiiviseen toimintaan lisää poliklinikkatiloja ja vuodeosastokapasiteettia sekä kolme uutta leikkaussalia. Myös psykiatrilla on ollut vaikeita tilaongelmia, jotka ovat viime aikoina vaikeuttaneet hoidon järjestämistä. Valviralle annettu selitys ja selvitys on liitteenä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee Valviralle annetun selityksen ja selvityksen tiedoksi. Hall 6 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:39/ Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen Talousjohtaja Pekka Kaisto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkaen voimaan tulleen hallintosäännön mukaan: 10 : "Sairaanhoitopiirissä on asiantuntijoista koostuva yhtymähallinto " Talousjohtajan tehtävät ovat: "Talousjohtaja: 1. johtaa raha- ja laskentatointa; 2. huolehtii kuntayhtymän rahoituksesta; 3. vastaa kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja tilinpätöksen laadinnasta ja 4. vastaa kuntayhtymän vakuutusasioiden hoitamisesta." 14 : "Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran- tai toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen." "Virka tai toimi julistetaan haettavaksi kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla nimittävän viranomaisen päättämällä tavalla." 15 : "Kelpoisuusvaatimuksen vahvistaa hallitus." 16 : " ottaa yhtymähallinnon johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevan henkilöstön." Talousjohtajan viralle tulisi vahvistaa kelpoisuusvaatimus ja virka tulisi julistaa haettavaksi, niin että se ehditään täyttää ennen talousjohtajan töistä pois jääntiä. Hallituksen tulisi myös päättää haettavaksi julistamisen tavasta ts. missä tiedotusvälineissä hakuilmoitus julkaistaan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1. vahvistaa talousjohtajan viralle seuraavan kelpoisuusvaatimuksen: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 1/ julistaa talousjohtajan viran haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Kalevassa ilmestyvässä numerossa. Hakuilmoituksen tarkempi sisältö esitellään kokouksessa. 3. nimetä haastattelijat ja mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. Hall 7 Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi aikataulutetun valintaprosessin ja hakuilmoituksen sisällön. Päätös: päätti 1. vahvistaa talousjohtajan viralle seuraavan kelpoisuusvaatimuksen: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. 2. julistaa talousjohtajan viran haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Kalevassa ilmestyvässä numerossa. 3. nimetä haastattelijoiksi yhtymähallinnon nimeämien virkamiesten lisäksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsen Juha Kukkosen. Valintaprosessissa on mahdollisuus käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:35/ Sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin palkkaus on päättänyt palkkatoimikunnan perustamisesta valmistelemaan kuntayhtymän johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden palkkausta. Palkkatoimikunta on kokoontunut (pöytäkirja, liite). Palkkatoimikunnan esitys: Osana palkkatoimikunnan tekemää palkkausperusteiden linjausta sairaanhoitopiirin johtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan alkaen ,00 ja johtajaylilääkärin kokonaispalkaksi vahvistetaan alkaen ,00. Hall 8 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Juujärvi selosti asiaa. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi ja jakoi allekirjoitetun palkkatoimikunnan pöytäkirjan. Päätös: päätti hyväksyä palkkatoimikunnan esityksen hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:40/ Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki alkaen Eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvioesityksen vuodelle Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrää korotetaan 0,10 eurolla 1,67 eurosta 1,77 euroon ateriaa kohden alkaen. Opiskelijalta perittävää hintaa tulee alentaa korotetulla ateriatuen määrällä alkaen, liite. Ravitsemisjohtajan ehdotus: alentaa opiskelijoilta perittävää hintaa korotetulla ateriatuen määrällä alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravitsemisjohtajan ehdotuksen. Hall 9 Puhetta johti varapuheenjohtaja Eija Säilynoja puheenjohtaja Kyösti Juujärven poistuttua kokouksesta. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Hallintokeskus ja yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, kehitysvammahuollon tulosalueen vastuualuejohtajien nimeämispäätös 41/2010; OYS-ERVAkoordinaattorin tehtävän jatkamispäätös 42/2010; teknisen johtajan tehtävien hoitaminen, päätös 45/2010; KuntaToimisto-sovelluksen laajennushankintapäätös 47/2010; yhtymähallinnon vastuualuejohtajat, heihin rinnastettavat, vastuuyksikköpäälliköt, toimivalta ja hankintavaltuudet, päätös 48/2010; yhtymähallinnon henkilöille valtuutus tilata keskusvarastotarvikkeita, päätös 1/2011; yhtymähallinnon vastuualueen johtajien ja niihin rinnastettavien henkilöiden sijaiset, päätös 2/2011; yhtymähallinnon johtoryhmän (YJR) asettamispäätös 3/2011; henkilöstön edustajan nimeäminen PPSHP:n kuntayhtymän johtoryhmän jäseneksi, päätös 4/2011; kehitysvammahuollon tulosalueen johtajan sijaiset, päätös 5/2011; sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtajan sijaiset ja potilashoidon palvelujen vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 6/2011; - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, medisiinisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 1/2011; operatiivisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä operatiivisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 2/2011; psykiatrian tulosalueen johtajan sijaiset sekä psykiatrian tulosalueen toiminnan tuki -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 3/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, henkilökohtaisten lisien vuosisidonnaisten osien ja ammattialalisien myöntäminen (HS 22 3 mom. 1 kohta) alkaen, toimivallan siirtopäätökset 27/2010 ja 32/2010; menojen hyväksymisvaltuudet (HS 10 ), toimivallan siirtopäätös 1/2011; hallintosäännön 22 :n 1 mom. 1-6, 8 ja 11 kohtien toimivallan siirtopäätös 2/2011; henkilöstöpalvelujen vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden sijaiset, päätös 3/ talousjohtaja Pekka Kaisto, toimivallan siirto sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista, päätös 11/2010; toimivallan siirto lykkäyksen myöntämisestä asiakasmaksun suorittamisesta, päätös 12/2010; toimivallan siirto erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetusta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävästä maksusta, päätös 13/2010; toimivallan siirto kehitysvammahuollon pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asiakkaalta perittävästä maksusta sekä laitoshoidon asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä, päätös 14/2010; päätösoikeuden edelleen siirtäminen (HS 22 1 mom. 1-6, 8 ja 11 kohdat), päätös 15/2010; laskentapalvelujen vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden sijaiset, päätös 1/ tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, tietohallinnon vastuuyksiköiden päälliköiden sijaisten nimeämispäätös 3/2011 Huoltopalvelujen ty. - tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätös 13/2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. - vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (KNK-taudit), nimityspäätös 14/ ylilääkäri Olli-Pekka Alho (KNK-taudit), nimityspäätös 3/2010 Diagnostiikka-yksikkö - vastuualueen johtaja Aimo Ruokonen (laboratorio), nimityspäätös 15/ ylihoitaja Eila Alavahtola (radiologia), nimityspäätös 20/2010 Leikkaus- ja tehohoidon ty. - ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 22-23/2010, 25-26/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl.), nimityspäätös 12/ ylihoitaja Merja Fordell (Lyhki-yksikkö), nimityspäätös 17/2010 Naistentautien ja genetiikan ty. - tulosyksikön johtaja Juha Tapanainen, naistentautien ja genetiikan tulosyksikön johtoryhmän nimeämispäätös 25/2010 Psykiatrian ty. - vs. ylihoitaja Jukka Korhonen (psykiatria), nimityspäätös 8/2010 Sisätautien ty. - ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätökset 39-40/2010, 43-44/2010, 48-50/2010 Oulaskankaan sairaalan ty. - vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, nimityspäätökset 16-17/2010 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, kuvantamisen vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 1/2010; potilashoidon vastuualueen toimialuejohtajien nimeämispäätös 2/2010; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen ylihoitajien nimeämispäätös 3/2010; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen vastuuyksikköpäälliköiden nimeämispäätös 4/2010; potilashoidon palvelut vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 7/2010; sairaala- ja välinehuollon vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 8/2010; tekniikan palveluiden vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 9/2010; hankintapäätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom.), päätös 10/2010; laboratorioalojen vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 11/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), toimivallan osittainen siirtäminen kuvantamisen vastuualueella (HS 22 1 mom. 1-6, 8-11, 13 kohdat), päätös 8/2010; vastuualueen johtoryhmän nimeämispäätös 1/2011; toimivallan siirtopäätös 2/ vastuualueen johtaja Osmo Tervonen (potilashoidon palvelut), toimivallan osittainen siirtäminen potilashoidon palvelut vastuualueella (HS 22 1 mom. 1-6 ja 8-13 kohdat), päätös 1/2010; ravintopalvelujen toimialueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 2/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), toimivallan osittainen siirtäminen (HS 22 ), päätös 1/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivä Tapanainen, lasten ja naisten tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköt, päätös 2/2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 1/ vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 1-2/2010 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeämispäätös 1/2010; medisiinisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 2/2010; medisiinisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 3/2010; Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 1/2010; operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet, päätös 2/ tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, ylihoitaja Merja Fordellin varamiehet, päätös 5/2011; ylihoitaja Tuula Erveliuksen ja Mirjam Ingetin varamiehet, päätös 6/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), ylihoitaja Annukka Kuusiniemen varamiehet operatiivisella tulosalueella alkaen (vastuualueet: anestesia, pehmytkudoskirurgia sekä tukielin- ja neurokirurgia), päätös 2/2011; toimivallan siirtopäätös 3/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan (HS 22 ) siirtämispäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Ervelius (kuntoutus), nimityspäätökset 1-2/2011 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, lääkäreiden päivystyssuunnitelmien ja -ilmoitusten hyväksyminen, toimivallan siirtopäätös 2/2010; nimityspäätökset 3/2010 ja 6/ tulosalueen johtajan varahenkilö Liisa Kantojärvi, psykiatrian tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 1/ tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, toimivallan osittainen siirtopäätös 1/2011 (HS 22 ); aikuispsykiatrian vastuualueen ylihoitajan varahenkilöt, päätös 2/2011 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, päätösvallan delegointi (HS 22 ) Oulaskangas-Visala tulosalueella (ylihoitajien ja vastuuyksikköpäälliköiden määrääminen), päätös 1/2010 Hankintapäätökset - Hankintapäätös E2938 / Potilaiden hoitolaitossiirrot (taksi, paaritaksi, invataksi ( ) - Hankintapäätös E2822 / Elintarvikkeet ( ) - Hankintapäätös E2943 / Laboratoriotutkimukset ( ) - Hankintapäätös E2948 / Mikrobiologian ja immunologian tutkimukset ( ) - Hankintapäätös 3039 / Laboratoriotutkimukset ( ) - Hankintapäätös 2988 / Ongelmajätteen noutaminen Oulun yliopistollisesta sairaalasta ( ) - Hankintapäätös E2965 / Jätehuolto ( ) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Päätökset EU-kynnysarvon ylittäviin hankintaoikaisuihin - DN427/321/2010, päätös : lääke- ja hoitotarvikejärjestelmä (E2921) - Health Tech AS - DN432/324/2010, päätös : Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden tekstiilihuoltopalvelu - Pattijoen Pesula Oy. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 10 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:41/ Tiedoksiantoasiat DN437/173/2010 DN20/174/ Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta 2010, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2010 ( ), liite. - Työsopimuslain muutos, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1/2011 ( ), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 11 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:300/ Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 :n 25-kohta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot