Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 3 Liite 3 Katsaus 4 4 Liite 4 Vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistelun toimenpiteet 5 5 Liite 5 Sopimus tilin luotollisuudesta Sampo Pankki Oyj:n kanssa 8 6 Liite 6 Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 9 7 Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen 11 8 Liite 8 Sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin palkkaus 13 9 Liite 9 Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki alkaen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 11 Tiedoksiantoasiat Liite 12 Salassa pidettävä asia 20

2 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Läsnä :t 1-4 (kesken) Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t 1-3 (kesken) Esko Kurvinen valt. 2. varapj Läsnä 3 (kesken) - Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Poissa 8 Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Poissa 8 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Poissa 8 Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Läsnä :t 1-6 (kesken) Pekka Kaisto talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 1-12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Sari Haataja Puheenjohtaja :t 1-8 Puheenjohtaja :t 9-12 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tuija Haikola Jouko Nissinen Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 1 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Tuija Haikola ja Jari Latvala (varalla Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola). Hall 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Haikola ja Jouko Nissinen (varalla Esko Valikainen ja Maire Mäki). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:38/ Katsaus - Keskeneräiset prosessit - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, liitteenä STM:n selvitys 2010:34 - ERVA-laboratorio - Kuntayhteistyö - Erva-alueen hallitusten yhteisseminaari Kokkolassa - Teknisen johtajan tehtävien hoitaminen Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 3 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1. Keskeneräiset prosessit 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki - Jaettiin PPSHP:n lausuntoluonnos. merkitsee tiedoksi virkamiesten valmisteleman lausuntoluonnoksen. - varaa tilaisuuden antaa lausunto kokouksessa. 3. Kuntayhteistyö 4. ERVA-laboratorio - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli ERVAlaboratorio-yhteistyötä 5. Erva-alueen hallitusten yhteisseminaari Kokkolassa 6. Teknisen johtajan tehtävien hoitaminen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:37/ Vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistelun toimenpiteet Sairaanhoidon toteuma vuodelta 2010 Vuoden 2010 toimintamenot Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 toiminnan ja talouden tiedot ovat varmentuneet riittävällä tarkkuudella tilinpäätökseen vaikuttavien toimenpiteiden päättämiseksi ja toteuttamiseksi. Esityslistan liitteenä seuraa tuotannon, kysynnän ja talouden vertailu sairaanhoitopiirin osalta. Avohoidon osalta vuodelle 2010 suunniteltu toiminta avohoitokäynteinä tarkasteltuna ylittää suunnitelman 3,7 %, josta perusterveydenhuollon päivystyksen käyntejä on 6,3 % yli arvion. Vuodelle 2010 päätettiin 67 hoitopaikan vähennys vuodeosastotoimintaan. Alustavan tilaston mukaan hoitopaikkoja väheni 61. Hoitopäivien määrän suunniteltiin laskevan hoitopäivään. Hoitopäivien määrä on suunniteltua pienempi, hoitopäivää. Avohoitokäyntien ja hoitopäivien avulla tarkasteltuna sairaanhoitopiirin kokonaistuotanto on toteutunut suunniteltua paremmin. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2010 tavoitteiden toteutumisvertailu tuloyksiköittäin ja vastuualueittain. Avohoidon osalta erityisesti Sisätautien, Leikkaus- ja tehohoidon, Lasten ja nuorten, Psykiatrian ja Oulaskankaan tulosyksiköiden palvelujen määrä ylittää suunnitelman. Hoitopäivien määrän lasku on jakaantunut suhteellisen tasaisesti kaikille tulosyksiköille. Esityslistan liitteenä seuraa tilinpäätösennuste vuodelle Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 kokonaismenojen kasvu on Kehitysvammahuollon toiminta mukaan lukien 7,5 %. Kun kokonaisluvusta vertailtavuuden saavuttamiseksi vähennetään Kehitysvammahuollon tulosyksikön menot ja välitettyjen ostopalvelujen ylitys, on menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Vuoden 2010 talousarvio suunniteltiin em. tavalla vertailukelpoisella tarkasteltuna 2,9 % kasvulle vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Käyttösuunnitelmaan verrattuna on merkittävää, että henkilöstö- ja tarvikemenot alittavat varatut määrärahat. Kokonaistyöpanoksen käyttö oli sairaanhoitopiirissä suunniteltu vuosityöpanosta vuodelle 2010 ja työpanoksen toteutuma on Palvelujen ostojen osalta suunnitelma sen sijaan ylittyy n. 10 % ja kasvu edellisestä vuodesta on 5,4 %. Ylitys aiheutuu ennen kaikkea muissa sairaanhoitopiireissä hoidettavien erityispotilaiden arvioitua suuremmasta määrästä (n 4,1 milj. euroa) ja hoitotakuun takia hankitusta vuodeostohoidosta leikkauspotilaille. Tilinpäätösennusteen perusteella voidaan nähdä, että sairaanhoitopiirin toimintatulot oman palvelutoiminnan ja erityisesti välitettyjen palvelujen osalta ylittävät suunnitelman. Jäsenkuntalaskutuksen osalta ylitys on lähes 4 %, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 1/ ulkokuntien ja muiden osalta 2,8 %. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu olisi ennusteen mukaan viime vuoteen verrattuna 6,9 %, kun tavoitteena on rahoitus- ja kehityssopimuksen mukaan keskimäärän 3 % vuodessa. Sairaanhoitopiirin positiivinen tulos aiheutuu osaltaan onnistuneesta menojen hallinnasta ja suunniteltua suuremmasta palvelujen määrästä. Toimenpiteet jäsenkunta- ja erityisvastuualueen laskutuksen pienentämiseksi Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 19 mukaan Kuntayhtymän ja tuloyksiköiden suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon ja muut yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Tulosyksiköiden palveluhinnaston vahvistaa hallitus. saa siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kanssa muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi maksuvelvollisuuden perusteet. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirejä laskutetaan Pohjois-Pohjanmaan shp:n toimesta samoin perustein kuin jäsenkuntia. Menettely perustuu erikoissairaanhoitolain 42 ja 43, joissa todetaan, että Jollei toisin ole sovittu, lasketaan 42 :ssä tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta samoin perustein kuin sairaanhoitopiirin kuntaliiton jäsenkuntien välillä Suomen kuntaliitto /90/2006 on antanut kannanoton Pirkanmaan sairaanhoitopiirille hallituksen päätöksestä asiakashyvityksen antamisesta. Kuntaliiton kannanotto esityslistan liitteenä. Kannanoton perustuu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoon 36/1998 koskien ylijäämän palauttamista kuntayhtymässä. Kuntaliiton kannan mukaisesti on perussopimuksen ja kirjanpitolain mukaista palvelujen hintoja alentava hyvityspäätös jäsenkunnille ja erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireille palvelujen ostojen suhteessa. Sairaanhoitopiiriin tilikauden tulos on ennusteen mukaan 13,7 milj. euroa. Sairaanhoitopiirillä on aikaisemmista vuosilta alijäämää 2,7 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri investoi tulevina vuosina voimakkaasti OYS:n sairaalarakennusten uusintaan ja perusparannuksiin. Rakennusinvestoinneista käyttöönoton jälkeen aiheutuvien poistojen pienentämiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä 2 milj. euron investointivaraus. Noin 3 milj. euron tilikauden tuloksen ja 2 milj. euron investointivarauksen jälkeen jäsenkunnille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille on mahdollista tehdä tilinpäätösennusteen mukaisesti 8,7 milj. euron hyvityslaskutus palvelujen käytön suhteessa. Hyvityslaskun kukin maksaja kohdistaa sairaanhoitopiirin joulukuun laskua pienentäväksi, jolloin tulos vaikuttaa kuntien ja shp:ien vuoden 2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 1/ menoihin. Hyvityslaskusta n. 1,2 milj. euroa kohdistuu erityisvastuualueille ja 7,5 milj. euroa jäsenkunnille. Hyvityksen jälkeen jäsenkuntalaskutus olisi 310,2 milj. euroa, mikä on 4,3 % enemmän kuin vuonna Sairaanhoitopiirissä hyvitys pienetään ylijäämäisen tuloksen saavuttavien Sisätautien, Leikkaus- ja tehohoidon, Aistinelinten ja syöpäsairauksien, Naistentautien ja genetiikan sekä Oulaskankaan tulosyksikköjen tuloja vastuuyksikkötasolle huomioiden. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä 8,7 milj. euron sairaanhoidon palveluhintoja alentavan hyvityksen vuodelle 2010 jäsenkunnille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille palvelujen käytön suhteessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 4 Kokouksessa jaettiin "palveluhintoja alentava hyvitys vuodelle 2010", liite. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:36/ Sopimus tilin luotollisuudesta Sampo Pankki Oyj:n kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tarjouspyynnöllä E2942 kilpailuttanut maksuliikepalvelut ajalle , optio vuosille 2013, 2014 ja Tarjousten perusteella hankintapäätöksellä 2942 maksuliikepalvelut keskitetään Sampo Pankki Oyj:lle. Maksuliikepalveluiden tarjouspyyntöön on sisältynyt maksuliiketilin euron luottolimiitin käyttö. Maksuliiketilin luotollisuus on pitkäaikainen sopimus mahdollisuudesta käyttää luottolimiittiä maksuvalmiuden turvaamiseen. Hallintosäännön 6 mukaisesti lainan ottamisesta ja antamisesta sekä sijoitustoiminnasta päättää hallitus. Esityslistan liitteenä seuraa edellä mainitun tarjouspyynnön mukainen sopimus maksuliiketilin euron luotollisuudesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sampo Pankki Oyj:n välillä. Talousjohtajan ehdotus: hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen maksuliiketilin luotollisuudesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sampo Pankki Oyj:n välillä ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 5 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:348/ Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään (Dnro 979/ /2010) antanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille määräyksen hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle mennessä (viidensadantuhannen) euron sakon uhalla. Samalla kuntayhtymä velvoitetaan huolehtimaan siitä, että hoidon saatavuus myös tulevaisuudessa toteutuu lain mukaisesti. Edelleen Valvira velvoittaa sairaanhoitopiirin antamaan selvityksen siitä, miten hoidon saatavuus on saatettu lain edellyttämälle tasolle. Oulun hallinto-oikeus pidensi määräaikaa saakka tekemällään päätöksellä (10/0463/2). Samalla hallinto-oikeus siirsi selvityksen antoaikaa Sairaanhoitopiirissä oli vuoden vaihteessa yli 6 kk odottaneita hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita 54 kpl. Keskimääräinen hoitoonpääsyaika oli 37 vrk. Viime vuonna sairaanhoitopiiriin saapui lähetettä (poislukien päivystyslähetteet). Lähetteiden käsittelyaika oli koko sairaanhoitopiirin tasolla keskimäärin 3 vrk, mutta 3,4 % lähetteistä käsittelyaika ylitti 21 vrk. Eri yksiköissä keskimääräiset käsittelyajat vaihtelivat yhdestä 14 vuorokauteen. Muutamassa yksikössä käsittelyaika oli yli 21 vrk >5 %:ssa saapuneista lähetteistä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on ollut jatkuvasti vaikeuksia toteuttaa hoidon saatavuus lain asettamissa määräajoissa. Olemme joutuneet vastaamaan koko ajan lisääntyvään kysyntään ostopalveluilla ja lisätöillä, koska sairaanhoitopiirin päiväaikainen resurssi ei ole ollut riittävää. Resurssivaje on ollut osin tilaresurssien puutetta, osin meillä on ollut puutetta osaavasta hoitohenkilöstöstä. Toisaalta myös ulkoiset tekijät, kuten Tehy ry:n työtaistelutoimet vuosina 2007 ja 2010, sikainfluenssapandemia v sekä kuntien vaikea taloustilanne ovat vaikuttaneet erityisen voimakkaasti sairaalamme toimintaan, ja aiheuttivat jonojen kasvua ja odotusaikojen pidentymistä. Sairaanhoitopiiri pyrkii pysyvään ratkaisuun lisäämällä tila- ja henkilöstöresurssia muiden toimien ohella. Aloitimme lisätilojen rakentamisen v. 2008, ja uusi avohoitotalo on nyt valmistumassa ja otetaan käyttöön Tässä yhteydessä saamme operatiiviseen toimintaan lisää poliklinikkatiloja ja vuodeosastokapasiteettia sekä kolme uutta leikkaussalia. Myös psykiatrilla on ollut vaikeita tilaongelmia, jotka ovat viime aikoina vaikeuttaneet hoidon järjestämistä. Valviralle annettu selitys ja selvitys on liitteenä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee Valviralle annetun selityksen ja selvityksen tiedoksi. Hall 6 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:39/ Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen Talousjohtaja Pekka Kaisto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkaen voimaan tulleen hallintosäännön mukaan: 10 : "Sairaanhoitopiirissä on asiantuntijoista koostuva yhtymähallinto " Talousjohtajan tehtävät ovat: "Talousjohtaja: 1. johtaa raha- ja laskentatointa; 2. huolehtii kuntayhtymän rahoituksesta; 3. vastaa kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja tilinpätöksen laadinnasta ja 4. vastaa kuntayhtymän vakuutusasioiden hoitamisesta." 14 : "Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran- tai toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen." "Virka tai toimi julistetaan haettavaksi kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla nimittävän viranomaisen päättämällä tavalla." 15 : "Kelpoisuusvaatimuksen vahvistaa hallitus." 16 : " ottaa yhtymähallinnon johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevan henkilöstön." Talousjohtajan viralle tulisi vahvistaa kelpoisuusvaatimus ja virka tulisi julistaa haettavaksi, niin että se ehditään täyttää ennen talousjohtajan töistä pois jääntiä. Hallituksen tulisi myös päättää haettavaksi julistamisen tavasta ts. missä tiedotusvälineissä hakuilmoitus julkaistaan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1. vahvistaa talousjohtajan viralle seuraavan kelpoisuusvaatimuksen: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 1/ julistaa talousjohtajan viran haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Kalevassa ilmestyvässä numerossa. Hakuilmoituksen tarkempi sisältö esitellään kokouksessa. 3. nimetä haastattelijat ja mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. Hall 7 Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi aikataulutetun valintaprosessin ja hakuilmoituksen sisällön. Päätös: päätti 1. vahvistaa talousjohtajan viralle seuraavan kelpoisuusvaatimuksen: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus taloushallinnossa sekä johtamistehtävissä. 2. julistaa talousjohtajan viran haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Kalevassa ilmestyvässä numerossa. 3. nimetä haastattelijoiksi yhtymähallinnon nimeämien virkamiesten lisäksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsen Juha Kukkosen. Valintaprosessissa on mahdollisuus käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:35/ Sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin palkkaus on päättänyt palkkatoimikunnan perustamisesta valmistelemaan kuntayhtymän johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden palkkausta. Palkkatoimikunta on kokoontunut (pöytäkirja, liite). Palkkatoimikunnan esitys: Osana palkkatoimikunnan tekemää palkkausperusteiden linjausta sairaanhoitopiirin johtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan alkaen ,00 ja johtajaylilääkärin kokonaispalkaksi vahvistetaan alkaen ,00. Hall 8 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Juujärvi selosti asiaa. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi ja jakoi allekirjoitetun palkkatoimikunnan pöytäkirjan. Päätös: päätti hyväksyä palkkatoimikunnan esityksen hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:40/ Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki alkaen Eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvioesityksen vuodelle Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrää korotetaan 0,10 eurolla 1,67 eurosta 1,77 euroon ateriaa kohden alkaen. Opiskelijalta perittävää hintaa tulee alentaa korotetulla ateriatuen määrällä alkaen, liite. Ravitsemisjohtajan ehdotus: alentaa opiskelijoilta perittävää hintaa korotetulla ateriatuen määrällä alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravitsemisjohtajan ehdotuksen. Hall 9 Puhetta johti varapuheenjohtaja Eija Säilynoja puheenjohtaja Kyösti Juujärven poistuttua kokouksesta. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Hallintokeskus ja yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, kehitysvammahuollon tulosalueen vastuualuejohtajien nimeämispäätös 41/2010; OYS-ERVAkoordinaattorin tehtävän jatkamispäätös 42/2010; teknisen johtajan tehtävien hoitaminen, päätös 45/2010; KuntaToimisto-sovelluksen laajennushankintapäätös 47/2010; yhtymähallinnon vastuualuejohtajat, heihin rinnastettavat, vastuuyksikköpäälliköt, toimivalta ja hankintavaltuudet, päätös 48/2010; yhtymähallinnon henkilöille valtuutus tilata keskusvarastotarvikkeita, päätös 1/2011; yhtymähallinnon vastuualueen johtajien ja niihin rinnastettavien henkilöiden sijaiset, päätös 2/2011; yhtymähallinnon johtoryhmän (YJR) asettamispäätös 3/2011; henkilöstön edustajan nimeäminen PPSHP:n kuntayhtymän johtoryhmän jäseneksi, päätös 4/2011; kehitysvammahuollon tulosalueen johtajan sijaiset, päätös 5/2011; sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtajan sijaiset ja potilashoidon palvelujen vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 6/2011; - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, medisiinisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 1/2011; operatiivisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä operatiivisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 2/2011; psykiatrian tulosalueen johtajan sijaiset sekä psykiatrian tulosalueen toiminnan tuki -vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 3/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, henkilökohtaisten lisien vuosisidonnaisten osien ja ammattialalisien myöntäminen (HS 22 3 mom. 1 kohta) alkaen, toimivallan siirtopäätökset 27/2010 ja 32/2010; menojen hyväksymisvaltuudet (HS 10 ), toimivallan siirtopäätös 1/2011; hallintosäännön 22 :n 1 mom. 1-6, 8 ja 11 kohtien toimivallan siirtopäätös 2/2011; henkilöstöpalvelujen vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden sijaiset, päätös 3/ talousjohtaja Pekka Kaisto, toimivallan siirto sairaalan varoista maksettavista vahingonkorvauksista, päätös 11/2010; toimivallan siirto lykkäyksen myöntämisestä asiakasmaksun suorittamisesta, päätös 12/2010; toimivallan siirto erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetusta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävästä maksusta, päätös 13/2010; toimivallan siirto kehitysvammahuollon pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asiakkaalta perittävästä maksusta sekä laitoshoidon asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä, päätös 14/2010; päätösoikeuden edelleen siirtäminen (HS 22 1 mom. 1-6, 8 ja 11 kohdat), päätös 15/2010; laskentapalvelujen vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden sijaiset, päätös 1/ tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, tietohallinnon vastuuyksiköiden päälliköiden sijaisten nimeämispäätös 3/2011 Huoltopalvelujen ty. - tulosyksikön johtaja Kaisu Suvanto, nimityspäätös 13/2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. - vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (KNK-taudit), nimityspäätös 14/ ylilääkäri Olli-Pekka Alho (KNK-taudit), nimityspäätös 3/2010 Diagnostiikka-yksikkö - vastuualueen johtaja Aimo Ruokonen (laboratorio), nimityspäätös 15/ ylihoitaja Eila Alavahtola (radiologia), nimityspäätös 20/2010 Leikkaus- ja tehohoidon ty. - ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 22-23/2010, 25-26/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl.), nimityspäätös 12/ ylihoitaja Merja Fordell (Lyhki-yksikkö), nimityspäätös 17/2010 Naistentautien ja genetiikan ty. - tulosyksikön johtaja Juha Tapanainen, naistentautien ja genetiikan tulosyksikön johtoryhmän nimeämispäätös 25/2010 Psykiatrian ty. - vs. ylihoitaja Jukka Korhonen (psykiatria), nimityspäätös 8/2010 Sisätautien ty. - ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätökset 39-40/2010, 43-44/2010, 48-50/2010 Oulaskankaan sairaalan ty. - vs. johtava ylihoitaja Ritva Kesti, nimityspäätökset 16-17/2010 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, kuvantamisen vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 1/2010; potilashoidon vastuualueen toimialuejohtajien nimeämispäätös 2/2010; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen ylihoitajien nimeämispäätös 3/2010; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen vastuuyksikköpäälliköiden nimeämispäätös 4/2010; potilashoidon palvelut vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 7/2010; sairaala- ja välinehuollon vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 8/2010; tekniikan palveluiden vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 9/2010; hankintapäätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom.), päätös 10/2010; laboratorioalojen vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 11/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), toimivallan osittainen siirtäminen kuvantamisen vastuualueella (HS 22 1 mom. 1-6, 8-11, 13 kohdat), päätös 8/2010; vastuualueen johtoryhmän nimeämispäätös 1/2011; toimivallan siirtopäätös 2/ vastuualueen johtaja Osmo Tervonen (potilashoidon palvelut), toimivallan osittainen siirtäminen potilashoidon palvelut vastuualueella (HS 22 1 mom. 1-6 ja 8-13 kohdat), päätös 1/2010; ravintopalvelujen toimialueen johtajan varahenkilöiden määrittämispäätös 2/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), toimivallan osittainen siirtäminen (HS 22 ), päätös 1/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivä Tapanainen, lasten ja naisten tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköt, päätös 2/2010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 1/ vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 1-2/2010 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeämispäätös 1/2010; medisiinisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 2/2010; medisiinisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 3/2010; Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 1/2010; operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet, päätös 2/ tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, ylihoitaja Merja Fordellin varamiehet, päätös 5/2011; ylihoitaja Tuula Erveliuksen ja Mirjam Ingetin varamiehet, päätös 6/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), ylihoitaja Annukka Kuusiniemen varamiehet operatiivisella tulosalueella alkaen (vastuualueet: anestesia, pehmytkudoskirurgia sekä tukielin- ja neurokirurgia), päätös 2/2011; toimivallan siirtopäätös 3/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan (HS 22 ) siirtämispäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Ervelius (kuntoutus), nimityspäätökset 1-2/2011 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, lääkäreiden päivystyssuunnitelmien ja -ilmoitusten hyväksyminen, toimivallan siirtopäätös 2/2010; nimityspäätökset 3/2010 ja 6/ tulosalueen johtajan varahenkilö Liisa Kantojärvi, psykiatrian tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköiden nimeämispäätös 1/ tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, toimivallan osittainen siirtopäätös 1/2011 (HS 22 ); aikuispsykiatrian vastuualueen ylihoitajan varahenkilöt, päätös 2/2011 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, päätösvallan delegointi (HS 22 ) Oulaskangas-Visala tulosalueella (ylihoitajien ja vastuuyksikköpäälliköiden määrääminen), päätös 1/2010 Hankintapäätökset - Hankintapäätös E2938 / Potilaiden hoitolaitossiirrot (taksi, paaritaksi, invataksi ( ) - Hankintapäätös E2822 / Elintarvikkeet ( ) - Hankintapäätös E2943 / Laboratoriotutkimukset ( ) - Hankintapäätös E2948 / Mikrobiologian ja immunologian tutkimukset ( ) - Hankintapäätös 3039 / Laboratoriotutkimukset ( ) - Hankintapäätös 2988 / Ongelmajätteen noutaminen Oulun yliopistollisesta sairaalasta ( ) - Hankintapäätös E2965 / Jätehuolto ( ) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Päätökset EU-kynnysarvon ylittäviin hankintaoikaisuihin - DN427/321/2010, päätös : lääke- ja hoitotarvikejärjestelmä (E2921) - Health Tech AS - DN432/324/2010, päätös : Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden tekstiilihuoltopalvelu - Pattijoen Pesula Oy. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 10 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:41/ Tiedoksiantoasiat DN437/173/2010 DN20/174/ Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta 2010, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2010 ( ), liite. - Työsopimuslain muutos, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1/2011 ( ), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 11 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:300/ Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 :n 25-kohta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka 10.12.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4

14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 16 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4 PÖYTÄKIRJA 2/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.33 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 173 (kesken)-176(kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 5/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.57 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot