Valokuituselvitys, kevät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valokuituselvitys, kevät 2015"

Transkriptio

1 Valokuituselvitys, kevät 2015 Pälkäneen kunta Harri Pinola, Timo Ojala, Aleksi Saukkoriipi

2 1. Johdanto Kiinteitä, nopeita laajakaistayhteyksiä on selvitetty Pälkäneen kunnassa useiden hankkeiden puitteissa. Toistaiseksi nämä hankkeet eivät ole realisoituneet varsinaisen verkon rakentamiseen. Nykyisin asiakkailla on mahdollisuus liittyä tietoverkkoon joko kuparilankayhteyksien tai matkapuhelinverkon (mobiiliverkon) välityksellä. Kuparilankayhteyksillä teoreettinen maksiminopeus on taajamissa 8-24 Mbit/s. Käytännössä tämä ei toteudu ja todelliset maksiminopeudet ovat Mbit/s. Haja-asutusalueilla todelliset nopeudet ovat alle 8 Mbit/s. Mobiiliverkon välityksellä todelliset nopeudet ovat 4G:nä Mbit/s. Valokuituverkon avulla päästään nopeuteen Mbit/s verkon joka osassa. Kuparilankayhteydet on poistettu jo osasta kuntaa ja näitä tullaan poistamaan jatkossa edelleen. Kuparilankayhteydet poistuvat kokonaisuudessaan 2028 mennessä. Mobiiliverkossa siirrytään 4G-yhteyksiin kokonaisuudessaan Pälkäneen kunnan alueella viimeistään 2016 aikana. Tällöin mobiiliyhteydet paranevat tältä osin jonkin verran, mutta ovat edelleen riittämättömiä nopeaan ja käyttövarmaan datansiirtoon. Valokuituverkkoon siirtyminen vähentää mobiiliverkon käyttöä ja vapauttaa siten lisää kapasiteettia hajaasutusalueen asukkaiden käyttöön. Kuntalaisten ja yritysten tiedonsiirtotarpeet kasvavat jatkuvasti ja poistuvat kuparilankaverkot tai mobiiliverkot eivät pysty tyydyttämään käyttötarpeita. Erityisesti yritykset tarvitsevat toimiakseen varmat tietoliikenneyhteydet käytännössä toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat myös kuntaan muuttaville nuoremmille asukkaille jo käytännössä kynnyskysymyksiä. Valokuituyhteyksillä voidaan tulevaisuudessa helpottaa myös vanhusten kotihoitoa, kun vanhusten hyvinvoinnin seuraaminen voidaan tehdä etänä reaaliaikaisesti. Koulutuksen laadun kehittämiseen valokuituyhteyksiä voidaan käyttää erityisesti lukiossa. Lukioyhteistyötä ja etäopetusratkaisuja voidaan harkita helpommin, jos tietoliikenneyhteydet toimivat varmemmin. Euroopan komission esittämä digitaalistrategia on yksi Eurooppa strategian seitsemästä pilarista. Tässä strategiassa vahvistetaan Euroopan unionin (EU) kasvutavoitteet vuotta 2020 varten. Digitaalistrategian tarkoituksena on parantaa tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä innovoinnin, talouskasvun ja kehityksen edistämiseksi. Digitaalistrategiassa on asetettu seuraavat tavoitteet: Luodaan digitaaliset sisämarkkinat, joilla käytetään nopeita tai ultranopeita internetyhteyksiä ja yhteen toimivia sovelluksia. Näillä verkkopalvelujen ja -sisältöjen markkinoilla on - vuoteen 2013 mennessä laajakaistayhteys kaikkien ulottuvilla - vuoteen 2020 mennessä selvästi nopeammat (30 Mb/s tai enemmän) internetyhteydet

3 - vuoteen 2020 mennessä vähintään 50 prosentilla EU:n kotitalouksista internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mb/s. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan (12/2014) nopean laajakaista rakentaminen mahdollistaa seuraavat asiat: 1. Huippunopean laajakaistan ja sen mahdollistamien palvelujen leviäminen koko Suomen kattavaksi mahdollistaisi arviolta yli kahden miljardin euron vuosittaisen resurssien käytön tehostumisen tai vapauttamisen uuteen käyttöön. 2. Tämän lisäksi huippunopeilla laajakaistayhteyksillä on epäsuoria taloudellisia vaikutuksia, jotka voivat olla suuruudeltaan merkittäviä, mutta joiden potentiaalia on vaikea tai mahdoton arvioida etukäteen Sama liikenne- ja viestintäministeriön selvitys esittää, että laajakaistaverkot muodostuvat kolmesta eri osasta 1) Luontaisesti rakennettava laajakaista access (osuus n. 50%, joka voidaan toteuttaa ilman tukea) 2) Tyypillinen tuettava osuus toteutettuna kiinteänä laajakaistana (hieman alle 30%) 3) Tyypillisesti mobiili accessillä rakennettava laajakaista (hieman yli 20%). Pälkäneen kunnan strategia : SWOT analyysissä todettiin tietoliikenneyhteydet yhdeksi kunnan heikkoudeksi. Pälkäneen kuntalaiset ovat kiinnostuneet nopeammista tietoliikenneyhteyksistä mm. Laitikkalan ja Harhalan alueilla. Laitikkalaan on syntynyt oma kuituosuuskunta asian edistämiseksi ja Harhalassa odotetaan kunnan päätöksiä koko kunnan mahdollisesta etenemisestä. 2. Valokuidun rakentamisen vaihtoehdot Valokuituverkon rakentamiseen/rakentumiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Nämä vaihtoehdot ovat (1) markkinaehtoinen toiminta, (2) kunnan oma toiminta, (3) kunnan yhtiö, (4) osuuskunta jossa kunta on mukana, (5) osuuskunta/-kunnat jossa kunta ei ole mukana. Markkinaperusteinen malli tarkoittaa mallia, jossa yhteydet syntyvät ilman julkista tai kuntalaisten omaa toimintaa asian eteen. Käytännössä Pälkäneen väestö ja väestötiheys ovat liian pieniä markkinaehtoisen toiminnan syntymiseen Onkkaalaa lukuun ottamatta, jossa tällä hetkellä yritysten saatavilla on Tampereen Puhelin Oy:n tarjoamana valokuituyhteyksiä. Kunnan oma toiminta tarkoittaisi sitä, että kunta järjestäisi valokuituyhteydet itse omana toimintanaan tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Mallin haasteena on tasapuolisen kohtelun vaatimus, jolloin kunnan on sovellettava samoja periaatteita kunnan eri osissa toimittaessa. Uuden kuntalain mukaan kunnan on pääsääntöisesti yhtiöitettävä sellaiset toiminnot, jotka toimivat liiketaloudellisin periaattein, vaikka toiminta olisikin voittoa tavoittelematonta (Kuntalaki 410/ ). Kunnan yhtiö toimintatapana tarkoittaisi sitä, että kunnan omistama yhtiö toimisi samoin kuin kunta yllä olevassa vaihtoehdossa. Kuitenkin yritys voi rajata rakentamista liiketaloudellisiin periaatteisiin nojaten eli yrityksellä ei olisi velvollisuutta kohdella kaikkia

4 kunnan eri osissa olevia asukkaita/kiinteistöjä tasapuolisesti. Kunnan tuen tai takauksen kannalta kunnan omistama yhtiö on luontevin toimintamuoto. Uuden kuntalain mukaan kunta voi myöntää takauksen tai vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yhteisölle vain jos se kuuluu kuntakonserniin tai on muuten julkisessa määräysvallassa (Kuntalaki 129). Osuuskunta, jossa kunta olisi mukana, voisi toimia pitkälti samoin kuin yllä kuvatussa vaihtoehdossa. Osuuskunnan toimintaa kuitenkin ohjaisivat myös muut osuuskunnassa mukana olevat tahot kunnan lisäksi. Useiden tahojen (esim. kyläyhdistykset) mukana olo voisi heikentää osuuskunnan toimintaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kunta ei voisi tukea tai taata osuuskuntaa, koska osuuskunta ei olisi osa kuntakonsernia. Puhtaassa osuuskuntamallissa esim. kyläyhdistysten kautta (kuten Laitikkalassa on tehty) voitaisiin perustaa paikallisia osuuskuntia yhteyksiä rakentamaan ja hallinnoimaan. Tällöin verkon kokonaishallinta jäisi heikoksi ja syrjäisemmät osuuskunnat joutuisivat maksamaan yhteyksistään enemmän. Esimerkiksi verkon rakentaminen Ämmätsään maksaa enemmän (per liittyjä) kuin Harhalaan, mutta yhdellä yhtiöllä tai osuuskunnalla tehtynä kustannuksia voitaisiin kompensoida jonkin verran alueitten välillä. Tässä mallissa kunta ei vaikuttaisi rakentamiseen muuten kuin mahdollisesti ostamalla liittymiä omiin toimipisteisiinsä. Kaikissa malleissa, markkinaehtoista mallia lukuun ottamatta, toiminta perustuu siihen, että rakennetaan avoimia verkkoja, joita palveluntarjoajat saavat käyttää palvelun toimittamiseen asiakkaalle. Kaikissa näissä malleissa kuntalainen tekee sopimuksen sekä verkkoyhtiön kanssa (kiinteä yhteys) että palveluntarjoajan kanssa (internet-liittymä). Tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen on mahdollista saada tukea. Tuen määrä vaihtelee hankkeittain ja sitä tulisi aina uusia verkon osia suunniteltaessa hakea. Tukea on mahdollista saada jos toimijana on kunta tai voittoa tavoittelematon yhteisö (yhtiö, osuuskunta tai yhdistys). Alla olevan kartan (2010) mukaisesti sekä Harhala että Tausti sijaitsevat alueella, johon tukea ei voisi saada, mutta tukimahdollisuuksien selvittäminen tarkemmin on mahdollista. Tämän tuen saaminen edellyttää yksityistä rahaa vähimmillään vain 30% ja kunnan osuus rahoituksesta olisi 0%. Kaikkien kunnan kiinteistöjen saattaminen valokuituverkon piiriin maksaisi kaikkineen n. 15 milj. euroa vuoteen 2028 mennessä (erillinen Sonera Broadband Services:n tuottama selvitys). Tämä summa laskutettaisiin asiakkailla pidemmän aikavälin kuluessa (esim. 20 vuotta). Koska on odotettavaa, että kaikki kuntalaiset eivät liittymää tarvitse ja ei ole järkevää rakentaa yhteyksiä 100% talouksia, jäävät kustannukset todellisuudessa tätä tasoa alhaisemmiksi. 3. Toimenpidesuositukset Selvityksen perusteella työryhmä suosittelee, että kunta jatkaa valokuituyhteyksien luomista kuntaomisteisen yhtiön (Pälkäneen Valokuitu Oy) kautta. Kunnan kannalta olisi tärkeää perustaa yhtiö mahdollisimman nopeasti aloittamaan Taustin ja Harhalan pilottihankkeiden kautta sekä tekemään yhteistyötä sähköyhtiöiden, puhelinyhtiöiden ja

5 kunnan vesilaitoksen kanssa heidän tekemiensä tulevien kaivuutöiden hyödyntämiseksi. Kuluvan vuoden kesä-syyskuussa on haettavana Ely-keskuksen tukirahoitusta valokuituverkon rakentamiseen. Vaikka tukirahoitusta ei lopulta saisikaan, on hakemuksen tekeminen kuitenkin perusteltua mahdollisuuksien kartoituksena. Taustin ja Harhalan pilottihankkeiden toteuttaminen maksaa korkeintaan euroa. Perustettava yhtiö toteuttaisi hankkeet liiketaloudellisesti kannattavasti. Suorilla liittymämaksuilla voitaisiin rahoittaa osa välittömistä kustannuksista ja loppuosa maksettaisiin lainalla. Laina kuitattaisiin asiakasmaksuilla 20 vuoden maksuajalla. Hankkeiden toteutumisen edellytyksenä on riittävä liittyjämäärä alueittain. Hankkeita voidaan rajata lisää alueellisesti liittyjämäärien mukaan. Pilottihankkeiden myötä saataisiin todellista tietoa kuntalaisten halukkuudesta investoida nopeisiin internetyhteyksiin. Jos pilottihankkeen myötä päädytään siihen, että kiinnostusta ei ole, voidaan toiminta keskeyttää. Yhtiö toimisi aluksi esimerkiksi kunnan viranhaltijan sivutoimisesti johtamana. Yhtiö kasvaisi vasta myöhemmin 1-2 vakituisen työntekijän kokoiseksi. Kunnan roolina pilottihankkeissa olisi tukea toimintaa ja avustaa rahoituksessa esim. takaamalla tai välittämällä laina esim. Kuntarahoitukselta. Pilottihankkeissa tärkeää on selvittää ensimmäisenä asiakkaiden todellinen halukkuus valokuituliittymän hankintaan sekä mahdollisuus Ely-keskuksen tukeen. Taustin ja Harhalan hankkeiden jälkeen tärkeitä kohteita olisivat Aitoon taajama ja Luopioisten taajama, joista kupariyhteydet ovat poistumassa lähitulevaisuudessa. Aitoon ja Luopioisten ydinosat ovat toteutettavissa samansuuntaisin kustannuksin kuin Tausti ja Harhala, jos rakentaminen aloitetaan vain riittävän tiheyden ja liittyjämäärän ylittyessä.

6 Kartta tukialueista.

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Julkaisuja 38/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa.

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Kerisalon kyläläiset ovat hyväkylä hankkeen innoittamana pohtineet kylänkehittämisen mahdollisuuksia ja kehitykseen

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Sisällys 1 Tietoverkkojen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Tietoverkkojen kehitystrendejä Valtiolta tukea haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%.

Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%. Kunnanhallitus 83 30.03.2015 Kunnanhallitus 95 13.04.2015 SIIKAVERKON II VAIHEEN RAHOITUS Kunnanhallitus 30.03.2015 83 Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2008 Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008 Tekijät Oy Omnitele Ab Tapio Haantie, Ari

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot