Kunta selvittää myös kuinka valokuituverkko saataisiin rakennettua Onkkaalan alueen yrityksille ja kotitalouksille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta selvittää myös kuinka valokuituverkko saataisiin rakennettua Onkkaalan alueen yrityksille ja kotitalouksille."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valokuituyhtiön perustaminen KH Elenia Oy siirtää sähköverkkoaan maakaapeleihin Onkkaalassa ja lähialueilla kymmeniä kilometrejä tämän vuoden aikana, kaapelointi koskee lähes tuhatta kiinteistöä. Urakointi on aloitettu Laitikkalassa ja Onkkaalan pohjoispuolella. Elenia ottaa mielellään mukaan myös muita toimijoita, koska maanrakennuskustannuksia saadaan tällöin jaettua. Laitikkalassa kyläläiset ovat perustaneet osuuskunnan, joka asennuttaa valokuituja sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä. Kunnan on myös tässä yhteydessä syytä rakennuttaa valokuitu Laitikkalassa olevaan kiinteistöönsä, jossa toimii ryhmäperhepäiväkoti ja lainausasema. Kunnalla on Onkkaalassa ja lähialueilla useita toimipisteitä, joissa ei vielä ole valokuitua tai valokuitu on operaattorin omistuksessa. Kunnalla on tarve saada oma verkko kattamaan myös kyseiset toimipisteet. Osassa toimipisteitä on pelkkä mobiiliyhteys ja osassa elinkaarensa lopussa oleva kuparikaapelointi. Kunta selvittää myös kuinka valokuituverkko saataisiin rakennettua Onkkaalan alueen yrityksille ja kotitalouksille. Kunnanhallitus päättää, että Laitikkalassa olevaan kunnan kiinteistöön rakennutetaan valokuitu sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä. Hinta-arvio on noin Muilta osin asiaa edelleen selvitellään ja tuodaan myöhemmässä vaiheessa hallitukselle päätettäväksi. Tietohallintopäällikkö Harri Pinola oli kokouksessa selostamassa asiaa. KH Pinola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

2 Elenia Oy:n Nuijantalolla järjestämässä yleisötilaisuudessa saatiin tarkentavaa tietoa maakaapelointihankkeen aikatauluista ja vai ku tuk sista olemassa oleviin kuparikaapeliyhteyksiin. Selvisi, että osalla kaa pe loi tavas ta alueesta kuparikaapelointia puretaan, joten alueet jäävät vaille kiintei tä laajakaistayhteyksiä. Tämä herätti laajasti keskustelua Onkkaalan alueen asukkaissa ja yrittäjissä. Kunnan toimesta on perustettu karttapalvelu, jossa voi ilmoittaa ha luk kuuten sa valokuituliittymän tilaajaksi, jotta saamme selville mahdollisen liit ty jäpo ten ti aa lin. Tässä vaiheessa ei ole vielä selvillä tahoa, joka rakentaisi verk koa asukkaiden ja yritysten käyttöön, joten kunta on pyytänyt tar jouksia valokuituverkon suunnittelutyöstä siten, että suunnitelma kattaisi myös mui den kuin kunnan liittymien suunnittelun. Koska kaapelointityöt ovat jo käynnissä ja valokuituverkolla on tarvetta mui den kin käyttöön, olisi kunnan syytä rakentaa valmiudet tulevan verk koyh tiön tarpeisiin omien kuitukaapeliasennusten yhteydessä. Kunta on antanut Timo Ojalalle tehtäväksi selvittää verkkoyhtiön pe rus tami seen liittyviä toimintamalleja. Kunnalla on Timo Ojalan kanssa pui te so pimus ATK-palveluihin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Kunta on tilannut Soneralta koko kunnan kattavan karkean suunnittelun, jon ka perusteella voidaan arvioida kustannuksia ja suunnitella verkon laajen ta mis ta muille alueille. Kunnassa ei ole varauduttu näin laajaan verkkohankkeeseen, joten hanke ei toteudu ilman lisämäärärahaa. Kunnanhallitus päättää anoa valtuustolta lisämäärärahaa va lokui tu ver kon suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia varten. Lisäksi kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi, että Timo Ojala selvittää verk ko yh tiön toimintamalleja ja Sonera selvittää koko kunnan kattavan verkon toteuttamismahdollisuuksia. Tietohallintopäällikkö Harri Pinola oli kokouksessa selostamassa asiaa. Merkittiin tiedoksi Pälkäneen Yrittäjiltä saapunut kirje asiaan liittyen. KV Pinola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Kunnanvaltuusto päättää myöntää :n lisämäärärahan va lo kui tu-

3 ver kon suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia varten. KH Keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen eh do tuksen. Timo Ojala ja Sonera Broadband Services ovat selvittäneet Pälkäneen kun nal le valokuituverkon rakentamista koko kunnan tarpeeseen. Val mis tuneen selvityksen mukaan kunnan kaikkien kiinteistöjen saaminen va lo kuitu ver kon piiriin maksaisi vuoden 2028 loppuun mennessä n. 15 milj.. Tämä summa laskutettaisiin asiakkailla pidemmän aikavälin kuluessa (esim. 20 vuotta). Koska on odotettavaa, että kaikki kuntalaiset eivät liit tymää tarvitse ja ei ole järkevää rakentaa yhteyksiä 100% talouksia, jäävät kus tan nuk set todellisuudessa tätä tasoa alhaisemmiksi. Tehtyjen selvitysten mukaan paras toimintatapa valokuituverkon ra ken tami sek si kuntaan olisi toimiminen 100 %:sti kunnan omistaman yhtiön kautta. Valokuituverkon rakentaminen olisi järkevää aloittaa kahdella pi lot ti alueel la Taustissa ja Harhalassa. Kunnan kannalta olisi tärkeää perustaa yhtiö mahdollisimman nopeasti aloit ta maan Taustin ja Harhalan pilottihankkeiden kautta sekä tekemään yh teis työ tä sähköyhtiöiden, puhelinyhtiöiden ja kunnan vesilaitoksen kanssa heidän tekemiensä tulevien kaivuutöiden hyödyntämiseksi. Kuluvan vuo den kesä-syyskuussa on myös haettavana Ely-keskuksen tu ki ra hoi tusta valokuituverkon rakentamiseen. Taustin ja Harhalan valokuituyhteyksien rakentaminen ja yrityksen toi minnan aloittaminen maksaa noin euroa. Tästä on tarkoitus rahoittaa merkittävä osa esimerkiksi Kun ta ra hoi tuk sen lainarahalla, mutta yritys tarvitsee myös omaa pääomaa toiminnan aloit ta mi sek si. Tätä oman pääoman osuutta on tarpeen selvittää ra hoit ta jil ta rahoitusneuvotteluiden yhteydessä kuluvan vuoden aikana. Kunnan on tässä vaiheessa tarpeen perustaa yhtiö markkinoinnin ja liit tyjien kartoittamiseksi sekä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksia selvittämään. Yri tyk seen ei tässä vaiheessa palkattaisi henkilökuntaa vaan sen toimintaa hoi det tai siin kunnassa aluksi sivutoimisesti ja tarpeen mukaan pro jek ti työnä. Soneran ja Timo Ojalan työryhmän selvitykset ovat oheismateriaalina. Aleksi Saukkoriipi, ma kehittämispäällikkö p , Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

4 1. perustaa voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön suunnittelemaan, sel vit tä mään ja rakentamaan valokuituverkkoa Pälkäneen kunnan alueel le, 2. myöntää lisämäärärahaa euroa osakeyhtiöön sijoitettavaksi omak si pääomaksi. KV Kehittämispäällikkö Aleksi Saukkoriipi selosti kokouksessa asiaa. Oheismateriaali: Soneran ja Timo Ojalan työryhmän selvitykset Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen esityksen osakeyhtiön perustamisesta ja euron lisämäärärahan myöntämisestä osakeyhtiöön sijoitettavaksi omaksi pääomaksi. KH 183 Valokuituyhtiön perustamisen yhteydessä on tarpeen nimetä yhtiölle yh tiöko kous edus ta jat ja hallitus ohjaamaan yhtiön toimintaa kunnan etujen mukai ses ti. Hallitus on tarpeen nimetä jo ennen yhtiön perustamista, jotta halli tus voi aloittaa työskentelyn heti perustamisen jälkeen. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus; 1. nimeää edustajat tytär- ja osakkuus yh tei sö jen yhtiökokouksiin tai vas taa viin kokouksiin. 2. antaa ohjeet yh tiö ko kouk sis sa tai vastaavissa eli mis sä kuntaa edustaville henkilöille kun nan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioi hin, jollei ohjeiden antamista ole hallintosäännöllä annettu kunnan muul le viranomaiselle. Yhtiön varsinainen perustava yhtiökokous on tarkoitus pitää elokuun ai kana. Aleksi Saukkoriipi, ma. kehittämispäällikkö p , Kunnanhallitus päättää nimetä perustettavalle valokuituyhtiölle yh tiö kokous edus ta jat ja hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan virallisesti pe rus ta vas sa yhtiökokouksessa. Kunnanhallitus päätti 1) nimetä kunnanjohtaja Janita Koiviston valokuituyhtiön yh tiö ko kousedus ta jak si, 2) nimetä Pauliina Jaakkolan, Tero Ahlqvistin, Jukka Lindforsin, Virpi

5 Poh jo lan ja hallintojohtaja Jarno Moisalan hallituksen jäseniksi, joista Moi sa la toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenet va litaan virallisesti perustavassa yhtiökokouksessa. 3) läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa on kunnanjohtajalla, kun nanhal li tuk sen puheenjohtajalla ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja 4) nimetä tietohallintopäällikkö Harri Pinolan hallitukseen asian tun ti ja jäse nek si.

Valokuituselvitys, kevät 2015

Valokuituselvitys, kevät 2015 Valokuituselvitys, kevät 2015 Pälkäneen kunta Harri Pinola, Timo Ojala, Aleksi Saukkoriipi 3.6.2015 1. Johdanto Kiinteitä, nopeita laajakaistayhteyksiä on selvitetty Pälkäneen kunnassa useiden hankkeiden

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot