SUUNNITELMA. Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke. Tiivistelmä. Lähtökohdat ja perustelut. Pirkanmaan liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMA. Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke. Tiivistelmä. Lähtökohdat ja perustelut. Pirkanmaan liitto"

Transkriptio

1 SUUNNITELMA Pirkanmaan avoin kuitu tukihanke Pirkanmaan liitto Tiivistelmä Tietoliikenteen merkitys osana yhteiskuntaa kasvaa ja vaikuttaa toimintoihin kaikkialla. Maaseudun tietoliikenneyhteydet ovat tällä hetkellä selvästi heikommat kuin taajamissa tarjottavat tietoliikenneyhteydet. Monin paikoin ne ovat lähes olemattomat. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat asutuksen edellytys lähitulevaisuudessa. Ne mahdollistavat kokonaan uudet palvelujen ja sisältöjen käyttömahdollisuudet, joista maaseutuväestö voi jäädä paitsi ilman alueiden omaa aktiivisuutta. Tällä hankkeella edistetään tietoverkkojen, niiden käyttämisen ja sisältöjen kehittymistä siten, että maaseudulla syntyy riittävä kysyntä nopeiden tietoliikenneverkkojen kannattavalle toteuttamiselle ja alueen kunnilla valmius ottaa aktiivinen rooli laajakaistayhteyksien rakentamisessa, koska yhteydet eivät muutoin rakennu. Hankkeella tuetaan kuntien, kuntaryhmien ja muiden yhteisöjen toimesta toteutettavia laajakaistarakentamista edistäviä esiselvityksiä. Haja-asutusalueiden nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen on myös mahdollista saada valtion, kuntien ja EU:n tukea Laajakaista kaikille 2015 periaatteiden mukaisesti tukikelpoisiksi määritellyillä alueilla. Lähtökohdat ja perustelut Hallitus teki periaatepäätös kahdesta tavoitetasosta laajakaistayhteyksien suhteen. Koko maassa asetettiin teleoperaattoreille 1 Mbit/s yleispalveluvelvoite omalla toimialueellaan kesällä Toiseksi tavoitteeksi asetettiin vuoteen 2015 mennessä saada yli 99 % vakinaisista asunnoista sekä yritysten että julkishallinnon vakinaisista toimipaikoista enintään 2 kilometrin etäisyydelle 100 Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta tai vertautuvalla radiotekniikalla toteutetusta yhteydestä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi laadittiin laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueille (1186/2009) ja käynnistettiin kansallinen maakuntien alueilla toimeenpantava, kaikkein syrjäisimmät alueet kattava Laajakaista kaikille 2015 hanke. Nykyinen hallitusohjelma linjaa tavoitteeksi Edistetään huippunopean laajakaistan tarjonta ja käyttöä, jotta Suomi nousee Euroopan johtavaksi laajakaistamaaksi. Vastaavasti eurooppalainen digitaalinen agenda asettaa tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä kaikkien eurooppalaisten saatavilla tulisi olla yli 30 Mbit/s Internet-yhteys, ja vähintään puolella eurooppalaisista kotitalouksista tulisi olla käytössä yli 100 Mbit/s liittymä. Isot teleyhtiöt tarjoavat langatonta yhteyttä, mikä ei nopeutensa eikä varmuutensa puolesta tyydytä maaseudun käyttäjien tarpeita nyt eikä tulevaisuudessa. Parhaillaan muutamassa suurimmassa kaupungissa testauksessa oleva langaton 4G tuskin tuo helpotusta haja-asutusalueiden tilanteeseen. Sen laajempi käyttöönotto koko maassa vaatii tiheän tukiasemaverkon ja kuidun tuomisen tukiasemiin. Liittyjämäärien kasvaessa, ja kun maksimikapasiteetti jakautuu kaikkien verkossa samanaikaisesti olevien kesken, jäädään kauas huippunopeista yhteyksistä. Uudet palvelut vaativat suuria tiedonsiirtonopeuksia,

2 joihin mokkulat ja nykyiset ADSL-yhteydet eivät yllä. Valokuitu on ominaisuuksiltaan ja tiedonsiirtokyvyltään ylivoimainen kuparikaapeleihin verrattuna. Sen etuja ovat luotettavuus ja rajaton kapasiteetti. Kuitu mahdollistaa nykyiset ja tulevat palvelut ainakin 50 vuodeksi. Valtakunnallisen Laajakaista kaikille hankkeen toimeenpano on Pirkanmaalla edennyt suunnitelman mukaisesti, vaikka kaikilla alueilla ei tarjouksia ole saatu ja ajallista viivettä on ollut suunniteltuun nähden. Tarjouksia on saatu noin puoleen hankkeista. Teleyritysten välillä on eroja osallistumisessa kilpailutuksiin. Suuret teleyritykset eivät katso haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen olevan itselleen kannattavaa liiketoimintaa. Kysyntää ei juuri ole niiden alueilla selvitetty. Isot teleyritykset arvioivat julkisesti tuettuja hankkeita osana kiinteän ja mobiilin verkon kattavaa kokonaisstrategiaa. Suurilla yhtiöillä on investoineilleen lyhyempi takaisinmaksuajan vaatimus kuin paikallisilla teleyrityksillä tai voittoa tavoittelemattomilla yrityksillä tai osuuskunnilla. Pirkanmaalla laajakaista hanke on edennyt suhteellisen hyvin pienten alueellisten operaattoreiden toimialueilla, missä operaattorilla on jo aikaisemmin ollut suunnitelma varsin kattavan ja pitkällä aikavälillä kannattavan toiminnan puitteissa tehdä saman tavoitteisia investointeja. Niissä kunnissa, joissa tarjouksia on saatu, on myös ollut viivettä hanketarjousten hyväksymisessä ja siten myös toteutuksessa. Tätä ei voi pitää kummallisena asian vaikeus ja laajuus huomioon ottaen. Hankkeiden kustannukset ovat olleet useimmiten maakunnallisissa esisuunnitelmissa arvioidut kustannukset ylittäviä. Korkeiden kustannusten ja rakentamisen maantieteellisesti rajoitetun kattavuuden vuoksi kunnat ovat olleet pidättyväisiä tekemään toteutuksesta sopimuksia. Kuntien on mahdollista hylätä tarjous, jos se uskoo saavansa paremman ja kattavamman tarjouksen esimerkiksi myöhemmin perustettavalta julkisomisteiselta verkkoyhtiöltä. Yhteyksien rakentaminen ja julkinen keskustelu aiheesta on Laajakaista hankkeessa saatu hyvin liikkeelle joissain osissa maakuntaa, mutta investointipäätös on niin merkittävä kunnille, että harkinta ja vaihtoehtojen tunnustelu on ymmärrettävää. Kuntien omistamia verkkoyhtiöitä ei Pirkanmaalla juuri ole, mutta vaihtoehtoja nykyisten verkko-operaattoreiden tarjousten hyväksymiselle on syytä harkita. Näyttää siltä, ettei kansallista tavoitteita tulla Pirkanmaalla saavuttamaan, sillä Laajakaista 2015 hankkeessa toteutetaan sitä osaa verkosta, minkä toteutumista kaupallisesti ei oletetakaan, ja mikä sijoittuu ns. viimeisen 5 %:n osalle väestöstä. Niillä alueillakaan ei kaikissa kunnissa ole tarjouksia hankealueille saatu. Tämän ja kaupallisesti helposti etenevän alueen väliin jää runsaasti väestöä ja laaja maantieteellinen alue, minkä kattaminen laajakaistaverkolla on mittavuudeltaan Laajakaista 2015 hankkeen tavoitetta huomattavasti mittavampi. Tuon alueen toteutumista kattavasti kuituyhteyksillä ei voi pitää realistisena. Jotta tavoitteet Pirkanmaalla voidaan saavuttaa, edellytetään sekä markkinaehtoisen palvelun kehittymistä, että kuntien omaa aktiivisuutta. Ratkaisuja ovat eräät kunnat ja maakunnat lähteneet hakemaan toteuttamistavasta, missä suunnitellaan perustettavaksi osuuskunta, yhtiö tai muu juridinen toimija, jonka vaatimukset sijoitettavan pääoman tuotolle eivät ole nyt markkinoilla toimivien operaattoreiden tuottojen tasoisia. Viestinnälliset haasteet ovat nousseet esiin kansallisen hankkeen toteuttamisessa. Tiedotus ja aktivointi hankealueella ovat osoittautuneet puutteellisiksi ja siitä johtuen tieto mahdollisesti alueelle rakennettavan verkon liittyjäpotentiaalista on Laajakaista 2015 hankkeessa osalta jäänyt vajavaiseksi. Kylissä oleva tieto ja tuntemus omasta alueestaan ja sen ihmisistä, yrityksistä, maataloudesta, matkailijoista, kesäasukkaista, etätyöntekijöistä ja muista kysyntään vaikuttavista tekijäöistä pitää saada käyttöön kuntien tehdessä päätöksiä investoinneista pitkävaikutteiseen infrastruktuuriin. Hyöty- ja palvelunäkökulman esiin

3 nostamisen sijasta on käytetty teknologiajargonia, mikä on vienyt keskustelua väärään suuntaan. Nyt on tarpeen levittää tietoisuutta tulevaisuuden yhteiskunnan vaateista. Tavoitellut tulokset ja vaikutukset Hyvien tietoliikenneyhteyksien maaseutupoliittinen merkitys on suuri. Nykyaikaisen asuinmaaseudun perusinfrastruktuuriin kuuluvat tie-, vesi, sähkö- ja viemäriliittymä sekä laajakaista. Jos alueelta puuttuu joku näistä, voi alueen määritellä vajaiden palvelujen maaseuduksi. Sama perusinfravaatimus koskee pääosin myös yritystoimintaa. Valokuituverkko antaa mahdollisuuden hyödyntää kehittyneempiä julkisia ja yksityisiä verkkopalveluja ja kehittää niitä edelleen. Tällä hankkeella ja sen kanssa yhtä aikaa toteutettavilla Pirkanmaan kuntien ja muiden yhteisöjen esiselvityshankkeilla halutaan viime kädessä varmistaa maaseudun vetovoimaisuus toteuttamalla laadukasta maaseudun asumis- ja elinkeinopolitiikkaa ja rakentamalla täyden palvelun maaseutua ja modernia vapaa-ajan maaseutua. Hyvät tietoliikenneyhteydet houkuttelevat yrityksiä antamalla kilpailuetua, lisäävät toimeentulo- ja työmahdollisuuksia, ja tuovat siten lisää verotuloja kuntaan. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on synnyttää kasvua tuovan positiivisen kehityksen kierre, jossa pirkanmaalaiset kunnat ja kuntien asukkaat toimivat draivereina. Tavoitteena on, että kunnilla olisi mahdollisuus jatkossa tarjota hyviä tietoliikenneyhteyksiä tasapuolisesti kaikille niiden asukkaille ja kesäasukkaille. Yhteydet lisäävät kuntien kilpailukykyä ja elinvoimaa, tarjoavat asukkaille lisää elämismukavuutta ja tuovat kuntalaiset osaksi tietoyhteiskuntaa. Muualla Suomessa toteutetut verkkohankkeet ovat saaneet positiivisen vastanoton maaseudun asukkaiden ja tiedotusvälineiden taholta. Hanke tukee kuntien valmiutta päätöksentekoon ja kunnan kannalta kokonaistaloudellisen ja kuntalaiset mahdollisimman tasavertaiseen asemaan asettavan toteuttamismallin rakentamiseen laajakaista-asioissa. Hankkeella voidaan edistää kansallisen Laajakaista 2015 hankkeen toimeenpanoa Pirkanmaalla. Hanke tarjoaa myös mahdollisuuden valmistella kunnan tai muun yhteisön omassa hallinnassa oleva, avoimen palveluntarjonnan ja palvelurakenteen kehittymisen mahdollistava verkkoinfrastruktuuri. Avoimessa verkossa mikä tahansa palveluntarjoaja voi tarjota palvelujaan ja jokainen liittyjä voi ostaa niitä palveluja, joita tarvitsee. Täysin avoin verkko mahdollistaa laajan palvelutarjonnan ja palvelujen kohtuullisen kustannustason liittyjille. Palvelurakenne ei kehity eikä mahdollista tehokasta toimintaa tulevaisuudessa, jos ei ole olemassa palveluja tukevaa infrastruktuuria. Kuntien omat tietoliikennetarpeet, kuntapalvelujen yhdistämiseen liittyvät tarpeet ja tietoverkkojen kehittämiseen liittyvät tarpeet tulevat huomioon otetuiksi laajakaistarakentamisen suunnittelussa. Hyvä tietoverkko mahdollistaa mm. kunnan toiminnan tehostamisen terveydenhuollossa, koulutoimessa ja muiden peruspalvelujen tuottamisessa. Kunnan palveluita voidaan kehittää kustannustehokkaasti esimerkiksi käyttämällä videoyhteyksiä. Hankkeessa nostetaan esiin myös mahdollisuudet yhteistyöhön kunnan muiden fyysisen infran rakentamishankkeiden kanssa ja mahdollisuudet yhteisrakentamiseen tulevat hyödynnetyksi, mikä mahdollistaa kunnan kannalta kustannustehokkaat, pitkävaikutteiset investoinnit.

4 Toteutustapa ja toimenpiteet Hanke on osa Pirkanmaan avoin kuitu yhteistyökonseptia, jonka toisen osan muodostavat kuntien tai muiden yhteisöjen toteuttamat esiselvityshankkeet. Hanke tukee kuntien ja muiden yhteisöjen laajakaistarakentamista koskevia esiselvityshankkeita ja näin edistää televerkkojen rakentamista Pirkanmaan kunnissa. Esiselvityksissään kunnat käynnistävät alueellaan viestintä- ja markkinointioperaatioita liittyjäpotentiaalin kartoittamiseksi, alustavan verkkosuunnitelman laatimiseksi ja pysyvän toimintamallin valmistelemiseksi televerkon toteuttamista ja sen operointia varten alueellaan. Suunnitelmilla myös varmistetaan valmius verkon ylläpitämiseen ja jatkokehittämisen suunnitteluun. Sekä tässä hankkeessa että kuntien esiselvityshankkeissa tehtävä viestintä ja markkinointi nostavat keskusteluun tulevaisuuden yhteiskunnan ja yritysten vaateet tietoliikenneyhteyksien suhteen ja investoinnin mahdollistamat hyödyt ja palvelut, mikä edesauttaa yleisesti ottaen palvelujen kehittämistä, mutta myös kuntien omien tietoverkkojen kehittämiseen liittyvien tarpeiden hahmottamista. Hankkeet yhdessä tuottavat riittävän tiedon laajakaistarakentamista koskevan päätöksenteon ja organisoitumisen tueksi. Pirkanmaan avoin kuitu -yhteistyökonseptin etenemisvaiheet on kuvattu seuraavassa: Hankkeen toimenpiteet muodostavat kolme kokonaisuutta: Roadmap Laaditaan yhteinen roadmap sille miten Pirkanmaalla edetään tietoliikenneverkkojen rakentamisen edistämiseksi sellaisilla alueilla, joilla ne eivät teleyritysten toimesta tule rakennetuiksi.

5 Tiedotus Suunnitellaan viestintää, markkinointia ja liittyjäpotentiaalin kartoitusta varten rakennetuille nettisivuille sisältö ja ylläpidetään sivujen sisältöä yhdessä sivuston toteuttajan kanssa. Tuotetaan havainnollistavaa viestintä- ja markkinointimateriaalia tukemaan kuntien, kuntaryhmien ja muiden yhteisöjen esiselvityksiä. Kerrotaan esimerkkien avulla mahdollisuuksista, joita tehokkaat tietoliikenneyhteydet tarjoavat eri palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen ja välittämiseen. Esitellään jo saatavilla olevia palveluja ja visioidaan tulevaisuuden palveluja. Materiaalin fokuksen tulee olla enemmänkin hyvien tietoliikenneyhteyksien tarjoamissa hyödyissä ja niiden mahdollistamissa palveluissa kuin tekniikassa. Käytetään havainnollistavaa materiaalia ja demonstrointivälineitä. Käytetään myös Liikenne- ja viestintäministeriön tuottamaa markkinointimateriaalia. Suunnitellaan ja kohdennetaan tiedotusta esimerkiksi yrittäjille. Järjestetään tilaisuuksia, seminaareja ja kunta- ja kyläkierroksia yhdessä esiselvityshankkeiden kanssa. Tilaisuuksissa syntyvä keskustelu voi myös nostaa esiin tarpeita yhteisten palvelujen kehittämiseksi. Verkonrakentamisen edistäminen Annetaan tukea kunnille alkuvaiheen esiselvitysten suunnitteluun, käynnistämiseen ja läpiviemiseen. Ylläpidetään liittyjäpotentiaalin seurantaa (nettisivuston karttasovellus, tietokanta ja raportointi) ja vastataan siihen liittyvästä sosiaalisessa mediassa käytävästä keskustelusta. Tuetaan esiselvityshankkeissa tehtävää verkon alustavaa suunnittelua. Selvitetään ja pohjustetaan mahdollisuuksia vesihuoltoverkon ja kuituverkon yhteisrakentamiseen ELY-keskuksen, kuntien ja vesiosuuskuntien kanssa. Edistetään yhteisrakentamista ja muita yhteistyömahdollisuuksia infrastruktuurin rakentamiseen liittyvien organisaatioiden kanssa. Annetaan tukea fyysiseen verkon suunnitteluun, kilpailutuksiin, lupien hankintaan, urakointiin, dokumentoinnin suunnitteluun, ohjeistuksiin, infran laatukysymyksiin, jne. Tuetaan rakentamisvaiheen jälkeisten toimintamallien, liiketoimintasuunnitelmien ja rahoitusjärjestelyjen arvioinnissa. Varmistetaan verkon ylläpidon ja jatkokehittämisen perusta. Kohderyhmät ja edunsaajat Hankkeiden kohderyhmänä ovat kaikki pirkanmaalaiset kunnat, jotka investoivat rakennettaviin televerkkoihin, haja-asutusalueiden yritykset, vakinaiset ja vapaa-ajanasukkaat sekä muut toimijat, kuten vesiosuuskunnat, sekä sisältöpalveluja televerkkoihin tuottavat yritykset ja teleoperaattorit. Hankkeen aikataulu ja organisointi Hankkeen aikataulu on Hankkeeseen palkataan kiinteässä yhteistyössä esiselvityshankkeiden vetäjien kanssa toimiva projektiasiantuntija/projektipäällikkö vuoden 2013 loppuun asti. Tarpeen mukaan pidetään yllä ja muokataan tarpeen mukaan Pirkanmaan avoin kuitu nettisivustoa vuoden 2014 loppuun asti. Rekrytoinnit tehdään ja hankinnat kilpailutetaan hankesäädösten mukaisesti. Hankkeen hakijana on Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan Yrittäjät ry osallistuu hankkeeseen sekä toteuttajana että yksityisen rahoituksen osalta. Hankkeeseen perustetaan ohjausryhmä, jossa on Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan yrittäjien ja esiselvityksiin mukaan lähtevien yhteisöjen edustajia. Ohjausryhmän jäsenet nimetään sitä mukaa kuin kunnat ilmoittavat kiinnostuksensa käynnistää esiselvityshankkeita

6 Hankkeen kustannusarvio on euroa, josta 90 % haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , toimenpide 321: Yleishyödyllinen kehittämishanke) ja yksityisestä rahoituksesta, 10%, vastaa Pirkanmaan Yrittäjät ry. Lisätietoja: Erityisasiantuntija Marja-Riitta Mattila-Nurmi, puh tai ja tulevaisuus- ja innovaatiojohtaja Petri Räsänen, puh tai

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Keski-Suomen laajakaistastrategia

Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen liitto Maakuntahallitus 20.10.2004 2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Yhteydet:

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 13/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

TIETOA KUNTAPÄÄTTÄJILLE

TIETOA KUNTAPÄÄTTÄJILLE TIETOA KUNTAPÄÄTTÄJILLE 1 Sisällys Huippunopea tietoverkko on kunnalle lähes elinehto Valtiolta tukea huippunopeiden verkkojen rakentamiseen Kunnalla keskeinen rooli Ruotsissa kunnat hyötyvät nopeasta

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

Maaseudun infra syntyy yhteistyöllä

Maaseudun infra syntyy yhteistyöllä Osuuskunta rakensi valokuituverkon Tammela tehostaa jätevesihuoltoa Euroopan maaseutu ikääntyy Kyläsuunnitelma muutosten edessä 1 / 2 0 1 1 K Y L I E N J A P A I K A L L I S K E H I T T Ä J I E N Ä Ä N

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Julkaisuja 38/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy Reijo Salminen, 2011 - 2-1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...- 2-2 Tiivistelmä...- 5-3 Alueverkkohankkeen alustavat valmistelut...-

Lisätiedot

Valokuituselvitys, kevät 2015

Valokuituselvitys, kevät 2015 Valokuituselvitys, kevät 2015 Pälkäneen kunta Harri Pinola, Timo Ojala, Aleksi Saukkoriipi 3.6.2015 1. Johdanto Kiinteitä, nopeita laajakaistayhteyksiä on selvitetty Pälkäneen kunnassa useiden hankkeiden

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

Yhteenveto. Sisällysluettelo

Yhteenveto. Sisällysluettelo 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 26.6.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI; KESKUSTELUMUISTIO Yhteenveto Laajakaista kaikille 2015 hankkeen ensimmäinen väliarviointi valmistui alkuvuodesta 2012.

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Sisällys 1 Tietoverkkojen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Tietoverkkojen kehitystrendejä Valtiolta tukea haja-asutusalueiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.3.2009 KOM(2009) 103 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle {SEC(2009) 254} FI FI

Lisätiedot

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Ristijärven kylien ja järjestöjen ilta 24.2.2010 Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö Lait, asetukset

Lisätiedot

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Sivu 1 25.1.2011 Laajakaista kaikille 2015: Lähtökohdat Valtioneuvoston teki 4.12.2008

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta jaosto, 2006 1. Yhteenveto jaoston toiminnasta vuonna 2006 Tietoliikenne- ja digi-tv-jaosto keskittää toimintansa tietoyhteiskuntaneuvoston

Lisätiedot