Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SIIKAVERKON II VAIHEEN RAHOITUS Kunnanhallitus Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%. Siikaverkko Osuuskunnan tarkoituksena on jatkaa laajakaistaverkon rakentamista kattamaan Rantsilan v ja Pulkkilan ja Piippolan vuonna Vaiheen II kustannusarvio on 7,82 M. Hanke käsittää runkoverkkoinvestoinnin 3,1 M ja kyläverkot taajamiin ja hajaasutusalueelle 4,4 M. Valtion tuki arvioidaan 2,1 M :ksi. Viestintävirasto on jo myöntänyt runkoverkkoon avustusta ja kyläverkkoon osuuskunta on hakenut tukea ELYkeskukselta. Kunta on aiemmin sitoutunut runkoverkon osalta 8 %:n kuntaosuuteen. Osuuskunta hakee hankkeen toteutuksen mahdollistamiseksi kunnalta pitkäaikaista 20 v. lainaa 6,1 M ja rakentamisaikaista 3 v. lainaa 1,58 M. Valtion tuen arvioidaan jäävän tukikelvottomat investointiosat (kirkonkylät) huomioon ottaen n. 23 %:iin. Rahoituksen saamiseksi mahdollisimman edulliseksi ja avustusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi on tullut esille ilmeinen tarve erilliseen toimijaan kyläverkkojen investoinnin osalta. Osuuskunta onkin tässä tarkoituksessa perustanut Siikalatvan Kyläverkot Oy:n. Osuuskunta ei kuitenkaan voi olla tässä yhtiössä jatkossa pääomistajana, vaan siinä tarvitaan jotain muuta, käytännössä kuntaomistajuutta. Tulevaisuuden ja tämän päivänkin tarpeita tiedonsiirtokyvyssä täyttävät laajakaistaratkaisut ovat maaseudulla ja suurempien keskustenkin laita-alueilla jääneet muiden kuin kaupallisten teleoperaattorien vastattaviksi. Esim. Siikalatvan alueelta Pohjois-Pohjanmaan Liiton tarjouskyselyssä ei jätetty yhtään kaupallisen yhtiön tarjousta. Maaseudun tietoliikenteen infran rakentaminen perustuukin ratkaisevasti osuus- tai yhdistystoimintaan tai paikallisten yhtiöiden toimintaan ja keskeisesti kunnan taloudelliseen riskinottoon lainojen tai takausten muodossa. Langaton teknologia tulee varmasti edelleenkin kehittymään, mutta tarvitsee aina suurten datamäärien välittämiseksi perustakseen valokuituyhteyden. Mobiilitekniikka nähdäänkin valokuitua täydentävänä. Valokuituverkon teknisen kestoiän arvioidaan olevan 30-50

2 vuotta ja valokuidun tiedonsiirtokyvyn olevan lähes rajaton. Siikaverkon rahoitustarve on niin suuri, että se edellyttää huolellista arviota liiketoimintasuunnitelmasta, sen perusteista ja kunnan rahoitus-/takausriskeistä. Tämän vuoksi ja asian käsittelyn helpottamiseksi kunnanjohtaja on tilannut rahoituskonsultoinnin Kuntarahoitus Oy:n omistamalta Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ltä. Selvitys valmistuu mennessä tavoitteena, että se voidaan toimittaa kunnanhallituksen käyttöön jo edellisenä perjantaina. Kunnanvaltuuston seminaarissa hanketta käytiin läpi toimitusjohtaja Merja Louetin, seutujohtaja Hannu Saarisen ja yritysasimies Markku Pietikäisen esitysten pohjalta. Päätösehdotus (kj.): Kunnanhallitus tutustuu Inspira Oy:n laatimaan selvitykseen ja käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin hankkeen organisoinnissa ja rahoituksessa. Hankkeesta tehdään myös päätöksen vaikutusten ennakkoarvio mm. elinvoimakysymyksenä. Kunnanhallitus katsoo, että jatkoselvityksiä tulee tehdä. Mm. selvitetään, onko kyläverkko-yhtiöllä mahdollisuus toimia väliyhtiönä. Rahoitusjärjestelyissä ensisijaisena nähdään takausvaihtoehto. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Kaisa Louet-Similä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kunnanhallitus 95 Rahoitukseen ja organisointiin liittyviä vaihtoehtoja on edelleen selvitetty ottaen huomioon myös uuden kuntalain vaikutukset kunnan konsernitaseeseen ja konsernin tunnuslukujen merkityksen ns. erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn joutumisessa. Uuden kuntalain 129 :n mukaan (tulee voimaan ) kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan

3 kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunta voi kuitenkin myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Laajakaistarakentamisen tuki on tällainen poikkeus. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Valtiontukiehtojen mukaan korkotason tulee olla markkinaehtoinen ja tuki-intensiteettirajoitus huomioon ottaen vähintään 3,3 %. Hankkeen kuntarahoituksen merkitsemästä taloudellisesta riskistä: Liiketoimintasuunnitelman arvioinnissa Inspira on todennut, että hankkeen kassavirta juuri ja juuri riittää lainan hoitoon. Kriittisiä kysymyksiä kannattavuuden kannalta ovat liittymien määrän toteutuminen ja investoinnin kustannusten pysyminen suunnitellussa. Tavoitteena on 50 %:n kattavuus potentiaalisista liittyjätalouksista. Määrän jääminen 40 %:iin merkitsisi lainanhoitokyvyn huomattavaa vaikeutumista, samoin jos investointikustannukset ylittäisivät arvion yli 5 %:lla. Toteutetun I vaiheen investointikustannukset olivat 11 % arvioitua pienemmät ja myös tavoitetta asiakasmäärän suhteen voidaan pitää realistisena. Kunnan suora lainarahoitus ja myös tytäryhtiön lainat näkyvät kuntakonsernin taseessa ja tunnusluvuissa, joiden perusteella määräytyy uuden kuntalain mukaisesti mm. se, milloin kunnan talous on ns. kriisikuntatilassa, mistä seuraa selvittelymenettelyyn joutuminen. Siikaverkko II vaiheen rahoitus esitetyllä tavalla heikentäisi konsernitaseen tunnuslukuja velkamäärän ja suhteellisen velkaantuneisuuden osalta merkittävästi, mutta ei vaikuttaisi kunnan tuloskehitykseen muutoin kuin siinä tapauksessa, että kunnan rahoitusriski realisoituisi. Selvää on, että kuntakonsernin vastuiden kasvaessa riittävän ja poistot reilusti kattavan vuosikatteen tärkeys on entistäkin suurempi. Rahoitusriskin arvioinnissa keskeinen merkitys on myös käytettävissä olevilla vastavakuuksilla. Näistä todetaan, että vakuusarvo perustuu lähinnä liiketoiminnan kassavirtaan ja on siten

4 toiminnan alkuvaiheessa heikko vahvistuen menestyksekkään toiminnan myötä. Kunnalla on I vaiheen osalta vastavakuutena yrityskiinnitys liiketoimintaan ja omaisuuteen ja samaa vakuusmuotoa käytettäisiin myös II vaiheen rahoituksessa. Vaihtoehtoisena järjestelyinä on selvitetty myös ns. väliyhtiömallia, jossa kunnan 100 %:sti omistama ja takaama yhtiö myöntää lainat osuuskunnalle ja kyläverkkoyhtiölle. Tällä ei kuitenkaan olisi vaikutusta konsernitaseen tunnuslukuihin ja kunnan riski olisi sama kuin jos rahoitustarpeet hoidettaisiin kunnan suoralla lainoituksella. Kuntakonsernissa tytäryhtiöiden määrää ei ole mielekästä lisätä ellei siihen liity selvää lisäarvoa. Järjestely, että Siikalatvan Kyläverkoy Oy toimisi samalla myös ns. väliyhtiönä Siikaverkko Osuuskunnan rahoituksessa, on teoriassa mahdollista, mutta siihen nähdään liittyvän tunnistamattomia epävarmuustekijöitä ja Inspira katsoo, että erillinen väliyhtiö olisi selkeämpi eikä suosita näiden roolien yhdistämistä. Menettelyssä, että kunta takaisi Siikaverkko Osuuskunnan hankkimat lainat Osuuskunnan rahoituskustannukset nousisivat liian korkeiksi markkinaehtoisen takausprovisiovaatimuksen ja markkinakoron yhteisvaikutuksena. Selkein ja laajakaistatuen edellytykset ja toisaalta rahoituskustannusten minimointitarpeen huomioonottava järjestely olisi jäljempänä päätösehdotuksessa esitetty menettely. Päätösehdotus (kj.): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 1) Kunta myöntää Siikaverkko Osuuskunnalle pitäaikaisen 20 v. lainan, jonka korkotaso on valtiontukisäädösten edellyttämä vähimmäistaso, nyt lähtötilanteessa 3,3 %. Lainan määrä on ,00 euroa. 2) Kunta antaa omavelkaisen takauksen Siikalatvan Kyläverkot Oy:n rahalaitoksilta hankittavalle ja korkotasoltaan kuntien pitkäaikaisen lainarahoituksen hintaa vastaavalle ,00 euron määräiselle pitkäaikaiselle lainalle. Takausprovisio on 1,0 % vuodessa jäljellä olevalle pääomalle. 3) Kunta ostaa Siikaverkko Osuuskunnalta Siikalatvan Kyläverkot Oy:n osakekannasta 51 %, eli 51 x 25,00, yhteensä 1 270,00 euroa. 4) Kunta myöntää Siikaverkko Osuuskunnalle ,00 euron rakentamisaikaisen lainan. Laina-aika 3 vuotta. Vuotuinen korko 3,3%.

5 5) Kunta myöntää Siikalatvan Kyläverkot Oy:n rakentamisaikaiselle, enintään ,00 euron määräiselle lainalle kunnan omavelkaisen takauksen. Takausprovisio on 1,0 % vuodessa jäljellä olevalle pääomalle. 6) Kunta edellyttää vastavakuutena saavansa Siikalatvan Kyläverkot Oy:n liiketoimintaan ja omaisuuteen takausmääräriä vastaavat yrityskiinnitykset parhaalla etuoikeudella. 7) Kunta edellyttää vastavakuutena saavansa Siikaverkko Osuuskunnan liiketoimintaan ja omaisuuteen lainamääriä vastaavan yrityskiinnityksen heti kunnan aikaisemmin kiinnittämien panttikirjojen jälkeen. 8) Kunnanhallitus valtuutetaan päättämään lainojen ja takausten yksityiskohdista. 9) Kunta myöntää aikaisemman kuntasitoumuksen toteuttamiseksi enintään :n suuruisen avustuksen, josta puolet maksetaan v ja toinen puoli maksetaan v Vuoden 2015 maksuosuus esitetään lisämäärärahana vuoden 2015 muutostalousarvioon. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Ira Toppinen katsoi itsensä esteelliseksi (yhteisöjäävi) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaarina Forsström. Todetaan, että ennen tämän asian varsinaista käsittelyä Timo Hänninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja Merja Louet Siikaverkko Osuuskunnasta kutsuttuina asiantuntijoina esittelivät hanketta.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle www.pwc.com Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle Sisältö Tausta ja tavoitteet slide 3 Osuuskuntamallin lainsäädännöllinen perusta slide 8 Rahoitus slide

Lisätiedot

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet slide 3 2. Rahoitusmallit / osakeyhtiö slide 10 3. Rahoitusmallit / osuuskunta slide 17 4. Rahoittajat ja vakuudet

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö, 27.2.2015. Valtiovarainministeriö, ei lausuntoa. 1 TEM/149/00.07.02.01/2015 27.2.2015 Lausunto VTV:n

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ Päivitetty kaupunginjohtajan esityksen pohjalta 10.2.2014 10.2.2014 Lähtökohta eli suunniteltu

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot