Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilöille sekä työterveyshuoltopalveluja tuottaville kunnallisille ja yksityisille terveydenhuollon yksiköille. Kirje on luettavissa myös internetosoitteessa > Työnantajat > Työterveyshuolto > Ilmoitustaulu > Ohjeita työterveyshuoltoa varten. Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Työterveyshuolto oikeus korvaukseen ja hyväksyttävät kustannukset Työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon kustannusten korvaaminen työnantajalle ja yrittäjälle perustuu työterveyshuoltolain (1383/2001) 9 :ään ja sairausvakuutuslakiin (1224/2004). 1. Työterveyshuoltolaista Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työntekijöilleen työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitetun ehkäisevän työterveyshuollon työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Myös maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluva yrittäjä voi järjestää itselleen ehkäisevän työterveyshuollon, vaikka lakiin perustuvaa velvoitetta ei siihen ole. Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan (ja yrittäjän) tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Laissa on säännökset mm. työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä työterveyshuollon ammattihenkilöistä ja asiantuntijoista työterveyshuollon palveluista sopimisesta palvelujen tuottamisesta yhteistoiminnasta työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta työntekijän suojelusta työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta työterveyshuollon sisällöstä ja työterveyshuollon lisäksi järjestettävästä sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta. (Vrt. työterveyshuoltolaki 1383/2001, 1 14.) Ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi kustannuksellaan järjestää työntekijöilleen ja YEL- ja MYEL-yrittäjä itselleen lain 14 :ssä tarkoitettuja yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon palveluja. Niiden järjestämisessä tulee noudattaa työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun perustuvaa käytäntöä, josta on säädetty työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 :ssä. Sen mukaan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa ja työnantajan on muutenkin kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. (Vrt. HE 114/2001, Yksityiskohtaiset perustelut, 3 luku 12.) Postiosoite Käyntiosoite 1 (11) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 2. Kustannusten korvaaminen Työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitetun ehkäisevän työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn, työterveyshuoltolain 14 :ssä tarkoitetun, sairaanhoidon korvaukset rahoitetaan sairausvakuutuksen työtulovakuutuksesta. Työnantajan oikeudesta korvaukseen on säädetty sairausvakuutuslain 13 luvun 1 :ssä. Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) tai yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluvan yrittäjän oikeudesta korvaukseen on säädetty sairausvakuutuslain 13 luvun 2 :ssä. Kunnan oikeudesta saada korvausta yrittäjille järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista on säädetty sairausvakuutuslain 13 luvun 8 :ssä. Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle ja yrittäjälle työterveyshuollon ja sairaanhoidon tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia, kun palvelut on toteutettu työterveyshuoltolaissa ja sen perusteluissa tarkoitetun hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Korvauksen piiriin kuuluu työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitettu ehkäisevä työterveyshuolto sekä työnantajan kokonaan kustantama yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen avosairaanhoito, jos se on järjestetty työterveyshuollon lisäksi ja sitä toteuttavat samat työterveyshuollon ammattihenkilöt, jotka toteuttavat työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitetun työterveyshuollon. Sairaanhoidon kustannusten korvaamisen edellytys on lisäksi, että myös sairaanhoidon palveluista on sovittu kirjallisesti palveluntuottajan kanssa samassa sopimuksessa kuin ehkäisevästä työterveyshuollosta. Työterveyshuoltopalvelut itselleen järjestänyttä MYEL-/YEL-yrittäjää koskevat samat korvaamisen edellytykset kuin työnantajaa. Yrittäjän oikeus työterveyshuollon korvaukseen lakkaa, kun hän jää eläkkeelle tai lopettaa yritystoiminnan. Jos vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjä työskentelee yrityksessä ja maksaa vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua, hän on oikeutettu työterveyshuollon korvaukseen siihen saakka, kun täyttää 68 vuotta. Maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvalla apurahansaajalla ei ole oikeutta työterveyshuollon korvaukseen. 3. Työterveyshuollon korvauksen suhde muihin korvauksiin Sairausvakuutuslain 13 luvun säännösten perusteella korvataan kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet työterveyshuoltolaissa tarkoitetuista ehkäisevästä työterveyshuollosta (korvausluokka I) ja sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta (korvausluokka II). (Ks. TTHL 1383/ ja 14.) Työterveyshuollon korvauksen ulkopuolelle jäävät mm. sairausvakuutuslain muiden kuin työterveyshuoltoa koskevien säännösten sekä kuntoutuslainsäädännön ja liikenne- ja tapaturmavakuutuslain piiriin kuuluvat kustannukset. Niille on omat lakisääteiset korvausjärjestelmät. Kun työnantaja on valinnut yksityisen sairauskuluvakuutuksen korvaamaan työntekijöiden sairaanhoidosta aiheutuvan yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannukset, ei kysymyksessä ole edellä tarkoitettu työnantajan kustantama palvelu eikä sairaanhoidon kustannuksista makseta työnantajalle korvausta sairausvakuutuslain 13 luvun korvaussäännösten nojalla. Jos yksittäisiä työntekijöitä jää sairauskuluvakuutuksen vakuutusehtojen vuoksi ko. vakuutuksen ulkopuolelle, heidän kustannuksistaan ei voi hakea korvausta työterveyshuollon korvausjärjestelmän kautta. 2 (11)

3 4. Hyväksyttävät kustannukset Valtioneuvoston asetuksessa (1338/2004) on määritelty hyväksyttävät kustannukset. Niitä ovat hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamiseksi tarpeelliset ja kohtuulliset työterveysaseman perustamis- ja käyttökustannukset eivät kuitenkaan kiinteistön rakennuskustannukset eivätkä kiinteiden kalusteiden kustannukset. Yksityisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan ja kunnallisen terveyskeskuksen sekä työterveyshuoltopalveluja antavan ammatinharjoittajan perimät maksut ja palkkiot ovat hyväksyttäviä edellyttäen, että ne vastaavat työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita hyväksyttäviä perustamis- ja käyttökustannuksia. (Ks. liite 1.) 4.1. Yleis- ja perusmaksujen korvaamisesta Useat terveyskeskukset, lääkärikeskukset ja lääkäriasemat perivät työnantajilta ja yrittäjiltä työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan käynti- ja toimenpidekohtaisten palkkioiden lisäksi ns. yleistai perusmaksuja. Niiden perusteista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (ks. liite 1). Sen mukaan kustannukset, jotka liittyvät muiden kuin työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaan, voidaan periä yleis- tai perusmaksuina tai muina vastaavina maksuina edellyttäen, että ne vastaavat hyväksyttäviä perustamis- ja käyttökustannuksia eikä kustannuksia ole sisällytetty muihin voimavaraperusteisiin maksuihin ja palkkioihin. Jos työterveyshuollon ammattihenkilöiden toiminnasta perityt palkkiot eivät sisällä asetuksessa tarkoitettuja kustannuksia kaikilta osin (esim. työterveyshuoltoon liittyvä toimistohenkilökunnan työn osuus), on mahdollista periä puuttuva osuus yleis- tai perusmaksuina. Tähän osuuteen voi sisällyttää vain sellaisia kustannuksia, jotka eivät jo sisälly muihin, esimerkiksi työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan työstä perittyihin aika-, toimenpide- tai käyntikertaperusteisiin maksuihin ja palkkioihin tai laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittyihin maksuihin. Kela maksaa korvausta toteutuneen toiminnan tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Työnantajien ja yrittäjien hakemusten ja terveyskeskusten tilitysten yhteydessä on ilmennyt, että useat palveluntuottajat perivät yleis- tai perusmaksuja ennakkoon. Kela pitää yleis- ja perusmaksujen korvaamisen edellytyksenä, että korvauksenhakija on saanut tilikauden/kalenterivuoden aikana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan perustuen työterveyshuollon tai sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon palveluja, joista on aiheutunut myös työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja/tai asiantuntijoiden käynti- tai aikaperusteisia maksuja ja palkkioita. Kela suosittelee, että palveluntuottaja sopii työnantajan tai yrittäjän kanssa erikseen yleismaksun ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I) ja sairaanhoitoa (korvausluokka II) varten, jotta yleismaksut voitaisiin Kelalle tehtävässä korvaushakemuksessa ilmoittaa korvausluokittain. Tämä vähentäisi hakemuksen käsittelyä pitkittävää selvittelyä. 5. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma 5.1. Työterveyshuoltoa koskeva sopimus Työnantajan tai itselleen työterveyshuollon järjestävän yrittäjän ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa sopimusta on tarkistettava. Jos työnantaja järjestää työterveyshuollon palvelut itse ylläpitämällään työterveysasemalla, tulee edellä tarkoitetut asiat kuvata sopivalla tavalla. 3 (11)

4 Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on pidettävä työterveyshuoltolaki ja sen nojalla annetut säädökset, työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta sekä lain 12 :n 1 momentissa tarkoitettu työpaikkaselvitys työntekijöiden nähtävinä työpaikalla. (Ks. L 1383/2001, 25.) 5.2. Toimintasuunnitelmaa koskevia säännöksiä Työnantajan tulee toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa valmistellessaan työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeellisia päätöksiä. Näitä ovat työpaikan yleiset työterveyshuollon järjestelyt, toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelma, palvelujen sisältö ja laajuus sekä työterveyshuollon toteutus ja vaikutusten arviointi. Yhteistoimintaan kuuluu myös, että työnantaja antaa työntekijöille tai heidän edustajilleen riittävän ajoissa asioiden käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. (Vrt. työterveyshuoltolain 8, Yhteistoiminta.) Jos toimintasuunnitelma koskee useita toimipaikkoja, tulee ne kaikki (osoitteineen) luetella suunnitelmassa. Toimintasuunnitelman tulee sisältää työpaikan työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Suunnitelmassa on tärkeää ottaa huomioon, mitä työterveyshuoltolaissa säädetään lain tarkoituksesta, työterveyshuollon järjestämisestä ja työnantajan järjestettäväksi säädetyn työterveyshuollon sisällöstä. Toimintasuunnitelman suunnittelujakson pituus voi olla enimmillään kolmesta viiteen vuoteen. Suunnitelmaa tulee kuitenkin tarkistaa työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen. Tarkistaminen tehdään vuosittain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista ottaen huomioon mm. työpaikan koko, työpaikalla tapahtuneet muutokset sekä työpaikan henkilöstö ja työjärjestelyt. (Vrt. työterveyshuoltolain 1, 4, 12 ja 14.) 5.3. Toimintasuunnitelma ja korvaushakemus Työnantajan korvaushakemukseen tulee liittää jäljennös sellaisesta toimintasuunnitelmasta, joka on voimassa vähintään sen tilikauden ajan, jota hakemus koskee. (Alkuperäisen toimintasuunnitelman säilyttää työnantaja.) Suunnitelmaa ei voi laatia takautuvasti koskemaan jo umpeutunutta tilikautta. Siinä tulee olla päiväys ja työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan edustajan allekirjoitus. Jos hakemuksen liitteenä lähetetty toimintasuunnitelma koskee useita vuosia/tilikausia, Kelaan ei tarvitse suunnitelman voimassaoloaikana lähettää uutta suunnitelmaa. Jos toimintasuunnitelmaa tarkistetaan tai muutetaan ennen sen voimassaoloajan päättymistä, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa jäljennös uudesta allekirjoitetusta ja päivätystä suunnitelmasta, josta muutosajankohta ja muutoksen sisältö ovat todettavissa. Myös maatalousyrittäjän eläkelain ja yrittäjän eläkelain piiriin kuuluvien yrittäjien työterveyshuollosta tulee tehdä kirjallinen toimintasuunnitelma, mutta suunnitelmaa tai sen jäljennöstä ei liitetä yrittäjän korvaushakemukseen tai terveyskeskuksen tilitykseen. 6. Kauttakulkulaskutus Useilla työnantajilla on toimipisteitä eri paikkakunnilla, jolloin myös työterveyshuollon palvelut tulee sopia ja suunnitella paikkakuntakohtaisesti. Tällaisessa tilanteessa jotkut työnantajat ovat antaneet eri palveluntuottajien toiminnan ja laskutuksen koordinoinnin jollekin näistä palveluntuottajista. Koska Kela korvaa työnantajille vain työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon kustannuksia, eivät palvelujen koordinoinnista tai laskutuspalvelusta (kauttakulkulaskutuksesta) aiheutuneet kustannukset kuulu korvauksen piiriin. Niitä ei saa ilmoittaa korvaushakemuksessa. 4 (11)

5 Koordinoiva yksikkö ei voi laskutusta tai palveluja välittäessään hinnoitella muiden palveluntuottajien palveluja oman hinnastonsa mukaisesti. Sen tulee välittää työnantajalle muiden palveluntuottajien toiminta- ja kustannustiedot siten, että työnantajalle lähtevästä laskusta ja sen liitetiedoista on selvitettävissä todelliset palvelun toteuttaneen yksikön kustannus- ja toimintatiedot ja erikseen mahdolliset koordinoinnista ja laskutustyöstä perityt maksut, joita ei ilmoiteta hakemuksessa. 7. Työterveyshuollon lomakkeet Työterveyshuollon kustannuksista ei voi hakea korvausta muilla kuin tähän tarkoitukseen laadituilla Kelan lomakkeilla tai lomakkeilla, jotka Kela on hyväksynyt käytettäviksi työterveyshuollon tietojärjestelmissä. Työnantajan ja yrittäjän korvauksen hakemisessa käytetään eri lomakkeita Työnantajan hakemuslomakkeet Työnantajan korvaushakemus työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista (SV 98 TTH) Työnantajan / työnantajien yhteisen työterveysaseman perustamiskustannusten ja tulojen erittely (SV 99 TTH) Työterveyshuollon asiantuntijoiden kustannusten ja toiminnan erittely (SV 100 TTH) Täyttöohjeita työnantajan korvaushakemukseen työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista (SV 101 TTH) Lomaketta Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista (SV 98 TTH) käyttää työnantaja, joka hakee korvausta työntekijöidensä ehkäisevän työterveyshuollon ja sen lisäksi työntekijöilleen järjestämänsä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Työnantaja voi olla yritys, yhtiö, rekisteröity yhdistys, säätiö, kunta- tai valtiotyönantaja tai näitä vastaava työnantaja, jolla on palveluksessa työsopimus- tai virkasuhteessa olevia työntekijöitä. Lomaketta ei saa käyttää yrittäjä, jolla ei ole ollut työsuhteessa olevia työntekijöitä tilikauden aikana tai joka ei ole järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon palveluja. Yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) piiriin kuuluva yrittäjä, on työnantajan asemassa, jos hänellä / hänen yrityksessään / maatilallaan on työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä. Tällöin yrittäjä käyttää työnantajan lomaketta hakiessaan korvausta työntekijöidensä kustannuksista. Jos tällainen yrittäjä on palveluntuottajan kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen järjestänyt myös itselleen samat palvelut kuin työntekijöilleen, hän voi hakea omista kustannuksistaan korvausta samalla hakemuksella kuin työntekijöidensä kustannuksista. Jos yrittäjän palvelujen sisältö on sovittu ja/tai suunniteltu erilaiseksi kuin työntekijöiden, tulee yrittäjän hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjäkohtaisilla lomakkeilla. (Ks. kohta 7.2.) Työnantajan korvaushakemuksessa ilmoitetaan korvausta hakevan yrityksen kirjanpidon mukaisen tilikauden aikana aiheutuneet työterveyshuollon kustannukset. Kustannusten tulee perustua yrityksen kirjanpitoon. Hakemukseen ei liitetä laskujäljennöksiä tai muita tositteita. Kela pyytää erikseen lisäselvityksiä, jos niitä tarvitaan. Korvauksen hakuaika on kuusi kuukautta työnantajan kirjanpidon mukaisen tilikauden päättymisestä Yrittäjän työterveyshuollon hakemuslomakkeet Yrittäjän työterveyshuollon lomakkeilla voi hakea korvausta vain maatalousyrittäjän eläkelain ja yrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän kustannuksista. Palveluntuottajan tulee ennen palveluista sopimista selvittää yrittäjän kuuluminen em. eläkelakien piiriin, jotta vältytään väärien lomakkeiden käyttämiseltä. 5 (11)

6 Terveyskeskuksen tilitys (lomake 114 TTH) ja siihen liitettävät yrittäjäkohtaiset selvitykset (lomakkeet SV 112 TTH, SV 113 TTH) Kunta/terveyskeskus laatii maatalousyrittäjän ja yrittäjän eläkelain piiriin kuuluville yrittäjille antamistaan palveluista Kelalle tilityksen. Tilitykseen kuuluu yhteenvetolomake Terveyskeskuksen tilitys Kelan toimistolle (lomake 114 TTH) ja yrittäjäkohtaiset selvityslomakkeet Selvitys terveyskeskuksessa yrittäjälle järjestetystä työterveyshuollosta (SV 112 TTH) tai Selvitys terveyskeskuksen tekemästä maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä (SV 113 TTH). Samaan tilitykseen ei saa liittää selvityslomakkeita, jotka ajoittuvat eri kalenterivuosille Yksityisen palveluntuottajan lomakkeet (SV 111 TTH, SV 115 TTH) Yrittäjän ja yksityisen palveluntuottajan välisen sopimuksen perusteella toteutettavasta työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestetystä sopimukseen perustuvasta sairaanhoidosta palveluntuottaja voi käyttää ainoastaan otsikossa mainittuja tähän tarkoitukseen laadittuja Kelan lomakkeita tai niitä vastaavia Kelan työterveyshuollon tietojärjestelmien toimittajille hyväksymiä lomakkeita. Yrittäjä hakee korvausta näillä, palveluntuottajalta saamillaan, työterveyshuollon lomakkeilla. Lomakkeiden etusivun täyttää palvelujen tuottaja ja takasivun korvaushakemuksen yrittäjä. Lomakkeisiin tulee liittää maksukuitti tai muu todiste kustannusten maksamisesta. Palveluntuottaja ei saa käyttää työterveyshuollon lomakkeita, jos yrittäjä haluaa saada sairaanhoidon kustannuksistaan korvauksen sairausvakuutuslain muiden kuin työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevien säännösten perusteella. Tällöin tulee käyttää lomakkeita, joilla haetaan korvausta sairausvakuutuslain vakuutettukohtaisen lääkärinpalkkioiden ja tutkimuksen ja hoidon korvaustaksoihin perustuvan korvausjärjestelmän kautta. Yrittäjä, jolla ei ole työntekijöitä ja joka ostaa itselleen työterveyshuollon palvelut yksityiseltä työterveyshuoltopalvelujen tuottajalta (esim. lääkärikeskukselta), hakee korvausta palvelujen tuottajalta saamallaan lomakkeella SV 111 TTH, Selvitys yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle annetusta työterveyshuollosta. Ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon palvelut selvitetään erillisillä lomakkeilla. Lomakkeella ei ilmoiteta maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksen kustannus- eikä toimintatietoja. Maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon kuuluvan työpaikkaselvityksen toiminta- ja kustannustietojen selvittämiseen yksityinen työterveyshuoltopalvelujen tuottaja käyttää lomaketta SV 115 TTH, Selvitys maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä. Työpaikkaselvityksen kustannuksia ovat tilakäynnistä, työterveyshoitajan vastaanotollaan tekemästä maatalousyrittäjän työolosuhdehaastattelusta sekä toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuneet kustannukset. Lomakkeen sivulla 2 on korvaushakemus, jonka maatalousyrittäjä täyttää. Kela maksaa maatalousyrittäjälle työpaikkaselvityksen kustannuksista enintään yrittäjäkohtaisen vuotuisen enimmäismäärän, josta 60 % on sairausvakuutuslain mukaista ja 40 % valtion muista varoista erillislain nojalla (L 859/1984) maksettavaa korvausta. Maatalousyrittäjä hakee Kelalta samalla lomakkeella sekä sairausvakuutuslain mukaista että valtion varoista maksettavaa korvausta. Lomakkeeseen tulee liittää maksukuitti tai vastaava muu todiste kustannusten maksamisesta Yrittäjän hakemus työterveyshuoltoon liittyvistä ensiapuvalmius- ja matkakustannuksista Lomakkeella SV 116 TTH, Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista, yrittäjä hakee korvausta työterveyshuoltoon liittyvistä matkakustannuksistaan sekä sellaisista ensiapuvalmiuskustannuksista (esim. ensiapupakkauksen kustannukset), jotka eivät sisälly työterveyshuoltopalveluja antaneen yksikön laskuttamiin. 6 (11)

7 Ensiapuvalmiuskustannuksista tulee liittää hakemukseen maksukuitti tai muu sitä vastaava selvitys, jossa on tieto kustannusten sisällöstä. Kustannusten korvaamisen edellytys on, että yrittäjä on järjestänyt itselleen ehkäisevän työterveyshuollon palvelut ja niistä on kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Lomakkeeseen tulee liittää maksukuitti aiheutuneista kustannuksista. 8. Ajankohtaista tietoa korvaamisesta 8.1. Julkisilta sairaaloilta hankittavat tukipalvelut lukien tulee voimaan työterveyshuoltolain 7 :n muutos (HE 260/2009), jonka mukaan työterveyshuollon palvelujen tuottaja voi hankkia sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tukipalveluja, joihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset. Näistä tukipalveluista aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvataan osana työterveyshuoltoon kuuluvaa ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa. Uusi laki asettaa kaikki työterveyshuollon palvelujen tuottajat tasavertaiseen asemaan hankittaessa tukipalvelut sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä. Kelan korvaustoiminnassa lakia sovelletaan niihin työnantajiin, joiden tilikausi alkaa tai sen jälkeen sekä niihin yrittäjän työterveyshuollon kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet tai sen jälkeen Maatalouden asiantuntijan käyttö maatalousyrittäjän työterveyshuollossa Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin sisältyy säännös, jonka mukaan maatalouden asiantuntija voi toteuttaa maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon kuuluvan työpaikkakäynnin, jos työterveyshuolto ei ole toteuttanut työpaikkakäyntiä viimeistään neljän vuoden kuluessa edellisestä työpaikkakäynnistään. Maatalouden asiantuntijan itsenäisesti suorittaman tilakäynnin kustannusten korvaaminen edellyttää aina, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos on ennen työpaikkakäyntiä yhteydessä maatalousyrittäjän työterveyshuollosta vastaavaan palveluntuottajaan ja että kyseinen palveluntuottaja antaa käynnistä toimeksiannon oman tarpeellisuusharkintansa perusteella. (Vrt. L 1026/1981,17 5 mom.) 8.3. Työterveyshuollon hyväksyttävien kustannusten ja korvausten enimmäismäärät Kansaneläkelaitos on vahvistanut vuodelle 2009 seuraavat työnantajien työterveyshuollon hyväksyttävien kustannusten ja korvausten työntekijäkohtaiset laskennalliset enimmäismäärät: Korvausluokat Kustannukset enintään, e Korvaus enintään, e Korvausluokka I, ehkäisevä työterveyshuolto 148,70 89,22 Korvausluokka II, sairaanhoito 223,10 111,55 Yrittäjien työterveyshuollon kustannusten ja korvausten vuotuiset yrittäjäkohtaiset enimmäismäärät ovat v seuraavat: Ehkäisevä toiminta Kustannukset enintään, e Korvaus enintään, e Tilakäynnit ja työpaikkaselvitykset 774,75 464,85 Muu ehkäisevä työterveyshuolto 387,50 232,50 Sairaanhoito 276,50 138,25 7 (11)

8 8.4. Rokotusten korvaaminen työterveyshuoltona Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeita pandeemisen A(H1N1)V -influenssan rokotuksista (STM/4452/2009, Tilannekirje 8). A(H1N1)V-rokotusten (sikainfluenssarokotteen) kustannuksista vastaa yleensä rokotukset toimeksi antanut kunta. Kela ei korvaa rokotteen eikä rokotuskäynnin kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluvat työn vuoksi tarpeellisten rokotusten ja lääketieteellisille riskiryhmille annettujen kausi-influenssarokotusten kustannukset. Työnantaja ilmoittaa työn vuoksi tarpeellisten rokotusten kustannukset lomakkeella SV 98 TTH korvausluokassa I ja riskiryhmien kausiinfluenssarokotusten kustannukset ilmoitetaan korvausluokassa II hakemuksen kohdassa Muut käyttökustannukset. Jos korvauksen piiriin kuuluvista rokotuksista on aiheutunut kustannuksia yrittäjälle, palveluntuottaja ilmoittaa rokotukset ja niistä aiheutuneet kustannukset yrittäjäkohtaisella lomakkeella SV 111 TTH tai SV 112 TTH kohdassa 6 Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta. Työn vuoksi tarpeellisten rokotusten kustannukset korvataan muuna ehkäisevänä työterveyshuoltona ja riskiryhmään kuuluvan yrittäjän kausi-influenssarokotuksen kustannukset sairaanhoitona Ensiapuvalmiuskustannusten korvaamisesta Kela korvaa työnantajalle tai yrittäjälle aiheutuneita ensiapukoulutuksen, -välineiden ja tarvikkeiden kustannuksia vain, jos työterveyshuolto on järjestetty työterveyshuoltolaissa tarkoitetun hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti (ks. kohta 5. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma ). Käytännössä tämä tarkoittaa, että työterveyshuollon ammattihenkilö on työpaikkakäynnin yhteydessä arvioinut työpaikan ensiapuvalmiustarpeen ja antanut siitä työpaikkakohtaisen suosituksen. Korvauksen piiriin eivät kuulu suuronnettomuusvaaraan varautumisesta aiheutuneet kustannukset eivätkä Ensiapu III -kurssin kustannukset. 9. Työnantajan hakemus Kelaan vasta tilikauden päätyttyä Työnantajan tulee hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista yhdellä hakemuksella koko tilikauden ajalta. Kela hylkää sellaiset työnantajien hakemukset, jotka saapuvat ennen työnantajan kirjanpidon mukaisen tilikauden päättymistä, sillä hakuaika on kuusi kuukautta työnantajan tilikauden päättymisestä. 10. TOL luokituksen käyttöönotto Työterveyshuollon korvaushakemuksissa otetaan käyttöön Tilastokeskuksen uusi toimialaluokitus (TOL luokitus) vuodesta 2010 alkaen seuraavasti: yrittäjien työterveyshuolto: jälkeen annetuissa palveluissa työnantajien työterveyshuolto: tai sen jälkeen alkavista työnantajien tilikausista. Jos tilikausi alkaa vuoden 2009 aikana ja ajoittuu suurimmaksi osaksi vuodelle 2010, otetaan käyttöön TOL luokitus. Jos tilikausi jakautuu tasan vuosille 2009/2010, käytetään TOL luokitusta. Tilastokeskuksen informaatio löytyy osoitteesta > Tilastot 8 (11)

9 11. Internetissä (www.kela.fi) tietoa työterveyshuollon korvaamisesta Kelan internetsivuilta löytyy tietoa työnantajille, yrittäjille ja työterveyshuollon palveluntuottajille työterveyshuollon hyväksyttävistä kustannuksista, kustannusten korvaamisesta, korvausten määristä ja korvauksen hakemisesta, > Työnantajat > Työterveyshuolto; tämän sivuston kautta löytyvät myös työterveyshuollon toteuttamista ja kustannusten korvaamista koskevat keskeiset lait ja asetukset sekä Kelan aikaisemmin työnantajille ja palveluntuottajille lähettämiä kirjeitä (> Ilmoitustaulu > Ohjeita työterveyshuoltoa varten ja Ilmoitustaulu > Lait ja asetukset) Henkilöasiakkaat > Sairastaminen > Työterveyshuolto (= yrittäjän työterveyshuoltoa koskevat sivut) Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Työterveyshuolto Tietoa Kelasta > Julkaisut > Esitteet > Tunne perusturvasi -esitteet, Työterveyshuolto Työterveyshuollon hakemusten käsittelypaikat ja niiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta > Työnantajat > Työterveyshuolto, oikeanpuoleisen palstan otsikko Neuvontaa korvauksen hakijoille Henkilöasiakkaat > Sairastaminen >Työterveyshuolto, oikeanpuoleisen palstan otsikko Lisätietoa. 12. Työnantajan korvauksen sähköinen hakeminen mahdolliseksi Osana Kelan verkkopalveluiden kehittämisohjelmaa on käynnistynyt työnantajien työterveyshuollon korvausten sähköisen hakemisen suunnittelu. Suunnitelman mukaan ensimmäiset hakemukset voi tehdä sähköisesti tilikauden 2011 kustannuksista. Sähköisen hakemisen rinnalla säilyy edelleen nykymuotoinen korvauksen hakeminen paperilomaketta käyttäen. Korvaushakemuksen sisältö ja rakenne muuttuvat nykyisestä. Työterveyshuollon järjestelmäntoimittajia on informoitu tulevista muutoksista. Vuoden 2010 aikana Kela tiedottaa asiasta lisää mm. verkkosivuillaan (www.kela.fi > Työnantajat > Työterveyshuolto > Ilmoitustaulu) ja järjestää koulutusta työterveyshuollon palveluntuottajille. Ystävällisin terveisin Osastopäällikkö Elise Kivimäki Työterveyspäällikkö Arto Laine Liite 1: Ote sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetusta valtioneuvoston asetuksesta 1338/2004 (muutos 99/2006) 9 (11)

10 JAKELU TIEDOKSI Työterveyshuollon korvausta hakevat työnantajat Työterveyshuollon palveluntuottajat Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Kommunförbund Kirkon sopimusvaltuuskunta Kunnallinen työmarkkinalaitos Lääkärikeskusten yhdistys ry Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Maaseudun työnantajaliitto ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ry Maatalousyrittäjien eläkelaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö / TTL Pienteollisuuden Yleinen Ryhmä ry Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Ergonomiayhdistys ry Suomen Fysioterapeuttiliitto ry Suomen Fysioterapiayrittäjät, FYSI ry Suomen Kuntaliitto Suomen Lääkäriliitto Suomen Puheterapeuttiliitto ry Suomen Psykologiliitto ry Suomen Silmäoptikkojen Liitto ry Suomen Terveydenhoitajaliitto ry Suomen Työhygienian seura ry Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Suomen Varustamoyhdistys Suomen Varustamot ry Suomen Yrittäjät Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TEHY ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Työeläkevakuuttajat TELA ry Työfysioterapeutit ry Työterveyslaitos aluelaitoksineen Työterveysyhteisöjen Liitto Valtiokonttori Valtion työmarkkinalaitos Ålands Landskapsstyrelse Ålands Redarförening Osoitelähde: Työnantajien korvaushakemustiedot Terveydenhuollon palveluntuottajarekisterin työterveyshuollon palveluntuottaja -tiedot 10 (11)

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

TYÖNANTAJALLE JA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TUOTTAJALLE

TYÖNANTAJALLE JA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TUOTTAJALLE Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto 8.4.2005 Kirje pyydetään välittämään tiedoksi työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavalle henkilöstölle sekä työpaikan henkilöstö- ja taloushallinnosta

Lisätiedot

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä korvauksista. Sivuilla 2 6 ovat lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH selvitysosien täyttöohjeet palveluntuottajalle.

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi.

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

SV 101a TTH. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä.

SV 101a TTH. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien HE 133/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille 5.9.2017, klo 13.00-14.30 Skype Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus Etuuspalveluiden

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

HE 132/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien

HE 132/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 :n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa Kela, Terveysosasto Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen Terveysosasto Dno 3/310/2014 Terveydenhuoltoryhmä Työterveyshuoltotiimi 15.5.2014 Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen 1 Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta Oulu 27.9.2016 Nina Jaakkola, suunnittelija, TtM Tampere 29.9.2016 Marja Toivanen, suunnittelija, TtM Työterveyshuollon palveluverkko tavoitteena

Lisätiedot

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista - mitä hakemisen uudistaminen ja sähköinen asiointi edellyttää palvelujen tuottajalta - korvauslainsäädäntö muuttuu työkyvyn

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:10 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot 1998 Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2001 Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:10 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Lisätiedot

SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ

SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ Sopimus xx.xx.20xx SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ 1 Sopimuksen osapuolet Kela, vakuutuspiiri (jäljempänä Kela ) Yhteystiedot

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:9 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot 1997 Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2000 Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:9 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Terveysosasto I Työterveyshuoltoryhmä Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Korvauksen hakeminen Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon järjestämisestä

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sivu 1/4 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ työterveyshuoltolaki 1383/2001 6 1 mom. 1. SOPIJAOSAPUOLET 1.1. Asiakas Päätoimipaikka: Virallinen nimi SIUN SOTE POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 19.6.2017 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Vaikka Kelakin korvaa Työterveyshuollon ammattihenkilöt voivat ehkäisevää työterveyshuoltoa toteuttaessaan käyttää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 38/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä 9-12/2010 Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Hakumenettely uudistuu 2011 Uudistamisen tavoitteena on tukea ja ohjata

Lisätiedot

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS 1/10 KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta.

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. 1 of 9 27/05/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 21.12.2001/1383 21.12.2001/1383 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. JM/2013 Sivu 1 / 9 21.12.2001/1383 Työterveyshuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Työfysioterapeutit ry:n syysopintopäivät 11.-12.11.2015 Marianne Meyer-Arnold, TtM 11.11.2015 Korvausjärjestelmän tavoitteet - työterveyshuolto Edistää, kannustaa

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Työfysioterapeutit ry:n kevätopintopäivät 2016 Marja Toivanen, suunnittelija, TtM 12.5.2016 Korvausjärjestelmän tavoitteet - työterveyshuolto Edistää, kannustaa

Lisätiedot

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Tarjouspyynnön kohtaa Perusmaksu on muokattu. Tarjouspyynnön liite 3, Hintalomake, on muokattu. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen HE 156/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa

Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa Jukka Mäittälä, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö Työterveyshoitajien koulutuspäivät 9.9 Oulu ja 11.9

Lisätiedot

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Esitiedot Tarkista tiedot Hakemus Hakijan tiedot Toimiala ja henkilömäärä Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Koulutuspaikkasopimus

Koulutuspaikkasopimus Koulutuspaikkasopimus Työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoon johtava koulutusohjelma Tämä sopimus on tehty Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan työterveyshuollon koulutusalan ja alla mainitun

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot