Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilöille sekä työterveyshuoltopalveluja tuottaville kunnallisille ja yksityisille terveydenhuollon yksiköille. Kirje on luettavissa myös internetosoitteessa > Työnantajat > Työterveyshuolto > Ilmoitustaulu > Ohjeita työterveyshuoltoa varten. Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Työterveyshuolto oikeus korvaukseen ja hyväksyttävät kustannukset Työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon kustannusten korvaaminen työnantajalle ja yrittäjälle perustuu työterveyshuoltolain (1383/2001) 9 :ään ja sairausvakuutuslakiin (1224/2004). 1. Työterveyshuoltolaista Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työntekijöilleen työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitetun ehkäisevän työterveyshuollon työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Myös maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluva yrittäjä voi järjestää itselleen ehkäisevän työterveyshuollon, vaikka lakiin perustuvaa velvoitetta ei siihen ole. Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan (ja yrittäjän) tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Laissa on säännökset mm. työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä työterveyshuollon ammattihenkilöistä ja asiantuntijoista työterveyshuollon palveluista sopimisesta palvelujen tuottamisesta yhteistoiminnasta työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta työntekijän suojelusta työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta työterveyshuollon sisällöstä ja työterveyshuollon lisäksi järjestettävästä sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta. (Vrt. työterveyshuoltolaki 1383/2001, 1 14.) Ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi kustannuksellaan järjestää työntekijöilleen ja YEL- ja MYEL-yrittäjä itselleen lain 14 :ssä tarkoitettuja yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon palveluja. Niiden järjestämisessä tulee noudattaa työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun perustuvaa käytäntöä, josta on säädetty työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 :ssä. Sen mukaan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa ja työnantajan on muutenkin kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. (Vrt. HE 114/2001, Yksityiskohtaiset perustelut, 3 luku 12.) Postiosoite Käyntiosoite 1 (11) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 2. Kustannusten korvaaminen Työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitetun ehkäisevän työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn, työterveyshuoltolain 14 :ssä tarkoitetun, sairaanhoidon korvaukset rahoitetaan sairausvakuutuksen työtulovakuutuksesta. Työnantajan oikeudesta korvaukseen on säädetty sairausvakuutuslain 13 luvun 1 :ssä. Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) tai yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluvan yrittäjän oikeudesta korvaukseen on säädetty sairausvakuutuslain 13 luvun 2 :ssä. Kunnan oikeudesta saada korvausta yrittäjille järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista on säädetty sairausvakuutuslain 13 luvun 8 :ssä. Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle ja yrittäjälle työterveyshuollon ja sairaanhoidon tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia, kun palvelut on toteutettu työterveyshuoltolaissa ja sen perusteluissa tarkoitetun hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Korvauksen piiriin kuuluu työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitettu ehkäisevä työterveyshuolto sekä työnantajan kokonaan kustantama yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen avosairaanhoito, jos se on järjestetty työterveyshuollon lisäksi ja sitä toteuttavat samat työterveyshuollon ammattihenkilöt, jotka toteuttavat työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitetun työterveyshuollon. Sairaanhoidon kustannusten korvaamisen edellytys on lisäksi, että myös sairaanhoidon palveluista on sovittu kirjallisesti palveluntuottajan kanssa samassa sopimuksessa kuin ehkäisevästä työterveyshuollosta. Työterveyshuoltopalvelut itselleen järjestänyttä MYEL-/YEL-yrittäjää koskevat samat korvaamisen edellytykset kuin työnantajaa. Yrittäjän oikeus työterveyshuollon korvaukseen lakkaa, kun hän jää eläkkeelle tai lopettaa yritystoiminnan. Jos vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjä työskentelee yrityksessä ja maksaa vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua, hän on oikeutettu työterveyshuollon korvaukseen siihen saakka, kun täyttää 68 vuotta. Maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvalla apurahansaajalla ei ole oikeutta työterveyshuollon korvaukseen. 3. Työterveyshuollon korvauksen suhde muihin korvauksiin Sairausvakuutuslain 13 luvun säännösten perusteella korvataan kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet työterveyshuoltolaissa tarkoitetuista ehkäisevästä työterveyshuollosta (korvausluokka I) ja sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta (korvausluokka II). (Ks. TTHL 1383/ ja 14.) Työterveyshuollon korvauksen ulkopuolelle jäävät mm. sairausvakuutuslain muiden kuin työterveyshuoltoa koskevien säännösten sekä kuntoutuslainsäädännön ja liikenne- ja tapaturmavakuutuslain piiriin kuuluvat kustannukset. Niille on omat lakisääteiset korvausjärjestelmät. Kun työnantaja on valinnut yksityisen sairauskuluvakuutuksen korvaamaan työntekijöiden sairaanhoidosta aiheutuvan yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannukset, ei kysymyksessä ole edellä tarkoitettu työnantajan kustantama palvelu eikä sairaanhoidon kustannuksista makseta työnantajalle korvausta sairausvakuutuslain 13 luvun korvaussäännösten nojalla. Jos yksittäisiä työntekijöitä jää sairauskuluvakuutuksen vakuutusehtojen vuoksi ko. vakuutuksen ulkopuolelle, heidän kustannuksistaan ei voi hakea korvausta työterveyshuollon korvausjärjestelmän kautta. 2 (11)

3 4. Hyväksyttävät kustannukset Valtioneuvoston asetuksessa (1338/2004) on määritelty hyväksyttävät kustannukset. Niitä ovat hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamiseksi tarpeelliset ja kohtuulliset työterveysaseman perustamis- ja käyttökustannukset eivät kuitenkaan kiinteistön rakennuskustannukset eivätkä kiinteiden kalusteiden kustannukset. Yksityisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan ja kunnallisen terveyskeskuksen sekä työterveyshuoltopalveluja antavan ammatinharjoittajan perimät maksut ja palkkiot ovat hyväksyttäviä edellyttäen, että ne vastaavat työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita hyväksyttäviä perustamis- ja käyttökustannuksia. (Ks. liite 1.) 4.1. Yleis- ja perusmaksujen korvaamisesta Useat terveyskeskukset, lääkärikeskukset ja lääkäriasemat perivät työnantajilta ja yrittäjiltä työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan käynti- ja toimenpidekohtaisten palkkioiden lisäksi ns. yleistai perusmaksuja. Niiden perusteista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (ks. liite 1). Sen mukaan kustannukset, jotka liittyvät muiden kuin työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaan, voidaan periä yleis- tai perusmaksuina tai muina vastaavina maksuina edellyttäen, että ne vastaavat hyväksyttäviä perustamis- ja käyttökustannuksia eikä kustannuksia ole sisällytetty muihin voimavaraperusteisiin maksuihin ja palkkioihin. Jos työterveyshuollon ammattihenkilöiden toiminnasta perityt palkkiot eivät sisällä asetuksessa tarkoitettuja kustannuksia kaikilta osin (esim. työterveyshuoltoon liittyvä toimistohenkilökunnan työn osuus), on mahdollista periä puuttuva osuus yleis- tai perusmaksuina. Tähän osuuteen voi sisällyttää vain sellaisia kustannuksia, jotka eivät jo sisälly muihin, esimerkiksi työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan työstä perittyihin aika-, toimenpide- tai käyntikertaperusteisiin maksuihin ja palkkioihin tai laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittyihin maksuihin. Kela maksaa korvausta toteutuneen toiminnan tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Työnantajien ja yrittäjien hakemusten ja terveyskeskusten tilitysten yhteydessä on ilmennyt, että useat palveluntuottajat perivät yleis- tai perusmaksuja ennakkoon. Kela pitää yleis- ja perusmaksujen korvaamisen edellytyksenä, että korvauksenhakija on saanut tilikauden/kalenterivuoden aikana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan perustuen työterveyshuollon tai sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon palveluja, joista on aiheutunut myös työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja/tai asiantuntijoiden käynti- tai aikaperusteisia maksuja ja palkkioita. Kela suosittelee, että palveluntuottaja sopii työnantajan tai yrittäjän kanssa erikseen yleismaksun ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I) ja sairaanhoitoa (korvausluokka II) varten, jotta yleismaksut voitaisiin Kelalle tehtävässä korvaushakemuksessa ilmoittaa korvausluokittain. Tämä vähentäisi hakemuksen käsittelyä pitkittävää selvittelyä. 5. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma 5.1. Työterveyshuoltoa koskeva sopimus Työnantajan tai itselleen työterveyshuollon järjestävän yrittäjän ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa sopimusta on tarkistettava. Jos työnantaja järjestää työterveyshuollon palvelut itse ylläpitämällään työterveysasemalla, tulee edellä tarkoitetut asiat kuvata sopivalla tavalla. 3 (11)

4 Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on pidettävä työterveyshuoltolaki ja sen nojalla annetut säädökset, työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta sekä lain 12 :n 1 momentissa tarkoitettu työpaikkaselvitys työntekijöiden nähtävinä työpaikalla. (Ks. L 1383/2001, 25.) 5.2. Toimintasuunnitelmaa koskevia säännöksiä Työnantajan tulee toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa valmistellessaan työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeellisia päätöksiä. Näitä ovat työpaikan yleiset työterveyshuollon järjestelyt, toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelma, palvelujen sisältö ja laajuus sekä työterveyshuollon toteutus ja vaikutusten arviointi. Yhteistoimintaan kuuluu myös, että työnantaja antaa työntekijöille tai heidän edustajilleen riittävän ajoissa asioiden käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. (Vrt. työterveyshuoltolain 8, Yhteistoiminta.) Jos toimintasuunnitelma koskee useita toimipaikkoja, tulee ne kaikki (osoitteineen) luetella suunnitelmassa. Toimintasuunnitelman tulee sisältää työpaikan työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Suunnitelmassa on tärkeää ottaa huomioon, mitä työterveyshuoltolaissa säädetään lain tarkoituksesta, työterveyshuollon järjestämisestä ja työnantajan järjestettäväksi säädetyn työterveyshuollon sisällöstä. Toimintasuunnitelman suunnittelujakson pituus voi olla enimmillään kolmesta viiteen vuoteen. Suunnitelmaa tulee kuitenkin tarkistaa työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen. Tarkistaminen tehdään vuosittain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista ottaen huomioon mm. työpaikan koko, työpaikalla tapahtuneet muutokset sekä työpaikan henkilöstö ja työjärjestelyt. (Vrt. työterveyshuoltolain 1, 4, 12 ja 14.) 5.3. Toimintasuunnitelma ja korvaushakemus Työnantajan korvaushakemukseen tulee liittää jäljennös sellaisesta toimintasuunnitelmasta, joka on voimassa vähintään sen tilikauden ajan, jota hakemus koskee. (Alkuperäisen toimintasuunnitelman säilyttää työnantaja.) Suunnitelmaa ei voi laatia takautuvasti koskemaan jo umpeutunutta tilikautta. Siinä tulee olla päiväys ja työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan edustajan allekirjoitus. Jos hakemuksen liitteenä lähetetty toimintasuunnitelma koskee useita vuosia/tilikausia, Kelaan ei tarvitse suunnitelman voimassaoloaikana lähettää uutta suunnitelmaa. Jos toimintasuunnitelmaa tarkistetaan tai muutetaan ennen sen voimassaoloajan päättymistä, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa jäljennös uudesta allekirjoitetusta ja päivätystä suunnitelmasta, josta muutosajankohta ja muutoksen sisältö ovat todettavissa. Myös maatalousyrittäjän eläkelain ja yrittäjän eläkelain piiriin kuuluvien yrittäjien työterveyshuollosta tulee tehdä kirjallinen toimintasuunnitelma, mutta suunnitelmaa tai sen jäljennöstä ei liitetä yrittäjän korvaushakemukseen tai terveyskeskuksen tilitykseen. 6. Kauttakulkulaskutus Useilla työnantajilla on toimipisteitä eri paikkakunnilla, jolloin myös työterveyshuollon palvelut tulee sopia ja suunnitella paikkakuntakohtaisesti. Tällaisessa tilanteessa jotkut työnantajat ovat antaneet eri palveluntuottajien toiminnan ja laskutuksen koordinoinnin jollekin näistä palveluntuottajista. Koska Kela korvaa työnantajille vain työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon kustannuksia, eivät palvelujen koordinoinnista tai laskutuspalvelusta (kauttakulkulaskutuksesta) aiheutuneet kustannukset kuulu korvauksen piiriin. Niitä ei saa ilmoittaa korvaushakemuksessa. 4 (11)

5 Koordinoiva yksikkö ei voi laskutusta tai palveluja välittäessään hinnoitella muiden palveluntuottajien palveluja oman hinnastonsa mukaisesti. Sen tulee välittää työnantajalle muiden palveluntuottajien toiminta- ja kustannustiedot siten, että työnantajalle lähtevästä laskusta ja sen liitetiedoista on selvitettävissä todelliset palvelun toteuttaneen yksikön kustannus- ja toimintatiedot ja erikseen mahdolliset koordinoinnista ja laskutustyöstä perityt maksut, joita ei ilmoiteta hakemuksessa. 7. Työterveyshuollon lomakkeet Työterveyshuollon kustannuksista ei voi hakea korvausta muilla kuin tähän tarkoitukseen laadituilla Kelan lomakkeilla tai lomakkeilla, jotka Kela on hyväksynyt käytettäviksi työterveyshuollon tietojärjestelmissä. Työnantajan ja yrittäjän korvauksen hakemisessa käytetään eri lomakkeita Työnantajan hakemuslomakkeet Työnantajan korvaushakemus työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista (SV 98 TTH) Työnantajan / työnantajien yhteisen työterveysaseman perustamiskustannusten ja tulojen erittely (SV 99 TTH) Työterveyshuollon asiantuntijoiden kustannusten ja toiminnan erittely (SV 100 TTH) Täyttöohjeita työnantajan korvaushakemukseen työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista (SV 101 TTH) Lomaketta Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista (SV 98 TTH) käyttää työnantaja, joka hakee korvausta työntekijöidensä ehkäisevän työterveyshuollon ja sen lisäksi työntekijöilleen järjestämänsä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Työnantaja voi olla yritys, yhtiö, rekisteröity yhdistys, säätiö, kunta- tai valtiotyönantaja tai näitä vastaava työnantaja, jolla on palveluksessa työsopimus- tai virkasuhteessa olevia työntekijöitä. Lomaketta ei saa käyttää yrittäjä, jolla ei ole ollut työsuhteessa olevia työntekijöitä tilikauden aikana tai joka ei ole järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon palveluja. Yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) piiriin kuuluva yrittäjä, on työnantajan asemassa, jos hänellä / hänen yrityksessään / maatilallaan on työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä. Tällöin yrittäjä käyttää työnantajan lomaketta hakiessaan korvausta työntekijöidensä kustannuksista. Jos tällainen yrittäjä on palveluntuottajan kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen järjestänyt myös itselleen samat palvelut kuin työntekijöilleen, hän voi hakea omista kustannuksistaan korvausta samalla hakemuksella kuin työntekijöidensä kustannuksista. Jos yrittäjän palvelujen sisältö on sovittu ja/tai suunniteltu erilaiseksi kuin työntekijöiden, tulee yrittäjän hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjäkohtaisilla lomakkeilla. (Ks. kohta 7.2.) Työnantajan korvaushakemuksessa ilmoitetaan korvausta hakevan yrityksen kirjanpidon mukaisen tilikauden aikana aiheutuneet työterveyshuollon kustannukset. Kustannusten tulee perustua yrityksen kirjanpitoon. Hakemukseen ei liitetä laskujäljennöksiä tai muita tositteita. Kela pyytää erikseen lisäselvityksiä, jos niitä tarvitaan. Korvauksen hakuaika on kuusi kuukautta työnantajan kirjanpidon mukaisen tilikauden päättymisestä Yrittäjän työterveyshuollon hakemuslomakkeet Yrittäjän työterveyshuollon lomakkeilla voi hakea korvausta vain maatalousyrittäjän eläkelain ja yrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän kustannuksista. Palveluntuottajan tulee ennen palveluista sopimista selvittää yrittäjän kuuluminen em. eläkelakien piiriin, jotta vältytään väärien lomakkeiden käyttämiseltä. 5 (11)

6 Terveyskeskuksen tilitys (lomake 114 TTH) ja siihen liitettävät yrittäjäkohtaiset selvitykset (lomakkeet SV 112 TTH, SV 113 TTH) Kunta/terveyskeskus laatii maatalousyrittäjän ja yrittäjän eläkelain piiriin kuuluville yrittäjille antamistaan palveluista Kelalle tilityksen. Tilitykseen kuuluu yhteenvetolomake Terveyskeskuksen tilitys Kelan toimistolle (lomake 114 TTH) ja yrittäjäkohtaiset selvityslomakkeet Selvitys terveyskeskuksessa yrittäjälle järjestetystä työterveyshuollosta (SV 112 TTH) tai Selvitys terveyskeskuksen tekemästä maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä (SV 113 TTH). Samaan tilitykseen ei saa liittää selvityslomakkeita, jotka ajoittuvat eri kalenterivuosille Yksityisen palveluntuottajan lomakkeet (SV 111 TTH, SV 115 TTH) Yrittäjän ja yksityisen palveluntuottajan välisen sopimuksen perusteella toteutettavasta työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestetystä sopimukseen perustuvasta sairaanhoidosta palveluntuottaja voi käyttää ainoastaan otsikossa mainittuja tähän tarkoitukseen laadittuja Kelan lomakkeita tai niitä vastaavia Kelan työterveyshuollon tietojärjestelmien toimittajille hyväksymiä lomakkeita. Yrittäjä hakee korvausta näillä, palveluntuottajalta saamillaan, työterveyshuollon lomakkeilla. Lomakkeiden etusivun täyttää palvelujen tuottaja ja takasivun korvaushakemuksen yrittäjä. Lomakkeisiin tulee liittää maksukuitti tai muu todiste kustannusten maksamisesta. Palveluntuottaja ei saa käyttää työterveyshuollon lomakkeita, jos yrittäjä haluaa saada sairaanhoidon kustannuksistaan korvauksen sairausvakuutuslain muiden kuin työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevien säännösten perusteella. Tällöin tulee käyttää lomakkeita, joilla haetaan korvausta sairausvakuutuslain vakuutettukohtaisen lääkärinpalkkioiden ja tutkimuksen ja hoidon korvaustaksoihin perustuvan korvausjärjestelmän kautta. Yrittäjä, jolla ei ole työntekijöitä ja joka ostaa itselleen työterveyshuollon palvelut yksityiseltä työterveyshuoltopalvelujen tuottajalta (esim. lääkärikeskukselta), hakee korvausta palvelujen tuottajalta saamallaan lomakkeella SV 111 TTH, Selvitys yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle annetusta työterveyshuollosta. Ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon palvelut selvitetään erillisillä lomakkeilla. Lomakkeella ei ilmoiteta maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksen kustannus- eikä toimintatietoja. Maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon kuuluvan työpaikkaselvityksen toiminta- ja kustannustietojen selvittämiseen yksityinen työterveyshuoltopalvelujen tuottaja käyttää lomaketta SV 115 TTH, Selvitys maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä. Työpaikkaselvityksen kustannuksia ovat tilakäynnistä, työterveyshoitajan vastaanotollaan tekemästä maatalousyrittäjän työolosuhdehaastattelusta sekä toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuneet kustannukset. Lomakkeen sivulla 2 on korvaushakemus, jonka maatalousyrittäjä täyttää. Kela maksaa maatalousyrittäjälle työpaikkaselvityksen kustannuksista enintään yrittäjäkohtaisen vuotuisen enimmäismäärän, josta 60 % on sairausvakuutuslain mukaista ja 40 % valtion muista varoista erillislain nojalla (L 859/1984) maksettavaa korvausta. Maatalousyrittäjä hakee Kelalta samalla lomakkeella sekä sairausvakuutuslain mukaista että valtion varoista maksettavaa korvausta. Lomakkeeseen tulee liittää maksukuitti tai vastaava muu todiste kustannusten maksamisesta Yrittäjän hakemus työterveyshuoltoon liittyvistä ensiapuvalmius- ja matkakustannuksista Lomakkeella SV 116 TTH, Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista, yrittäjä hakee korvausta työterveyshuoltoon liittyvistä matkakustannuksistaan sekä sellaisista ensiapuvalmiuskustannuksista (esim. ensiapupakkauksen kustannukset), jotka eivät sisälly työterveyshuoltopalveluja antaneen yksikön laskuttamiin. 6 (11)

7 Ensiapuvalmiuskustannuksista tulee liittää hakemukseen maksukuitti tai muu sitä vastaava selvitys, jossa on tieto kustannusten sisällöstä. Kustannusten korvaamisen edellytys on, että yrittäjä on järjestänyt itselleen ehkäisevän työterveyshuollon palvelut ja niistä on kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Lomakkeeseen tulee liittää maksukuitti aiheutuneista kustannuksista. 8. Ajankohtaista tietoa korvaamisesta 8.1. Julkisilta sairaaloilta hankittavat tukipalvelut lukien tulee voimaan työterveyshuoltolain 7 :n muutos (HE 260/2009), jonka mukaan työterveyshuollon palvelujen tuottaja voi hankkia sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tukipalveluja, joihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset. Näistä tukipalveluista aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvataan osana työterveyshuoltoon kuuluvaa ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa. Uusi laki asettaa kaikki työterveyshuollon palvelujen tuottajat tasavertaiseen asemaan hankittaessa tukipalvelut sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä. Kelan korvaustoiminnassa lakia sovelletaan niihin työnantajiin, joiden tilikausi alkaa tai sen jälkeen sekä niihin yrittäjän työterveyshuollon kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet tai sen jälkeen Maatalouden asiantuntijan käyttö maatalousyrittäjän työterveyshuollossa Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin sisältyy säännös, jonka mukaan maatalouden asiantuntija voi toteuttaa maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon kuuluvan työpaikkakäynnin, jos työterveyshuolto ei ole toteuttanut työpaikkakäyntiä viimeistään neljän vuoden kuluessa edellisestä työpaikkakäynnistään. Maatalouden asiantuntijan itsenäisesti suorittaman tilakäynnin kustannusten korvaaminen edellyttää aina, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos on ennen työpaikkakäyntiä yhteydessä maatalousyrittäjän työterveyshuollosta vastaavaan palveluntuottajaan ja että kyseinen palveluntuottaja antaa käynnistä toimeksiannon oman tarpeellisuusharkintansa perusteella. (Vrt. L 1026/1981,17 5 mom.) 8.3. Työterveyshuollon hyväksyttävien kustannusten ja korvausten enimmäismäärät Kansaneläkelaitos on vahvistanut vuodelle 2009 seuraavat työnantajien työterveyshuollon hyväksyttävien kustannusten ja korvausten työntekijäkohtaiset laskennalliset enimmäismäärät: Korvausluokat Kustannukset enintään, e Korvaus enintään, e Korvausluokka I, ehkäisevä työterveyshuolto 148,70 89,22 Korvausluokka II, sairaanhoito 223,10 111,55 Yrittäjien työterveyshuollon kustannusten ja korvausten vuotuiset yrittäjäkohtaiset enimmäismäärät ovat v seuraavat: Ehkäisevä toiminta Kustannukset enintään, e Korvaus enintään, e Tilakäynnit ja työpaikkaselvitykset 774,75 464,85 Muu ehkäisevä työterveyshuolto 387,50 232,50 Sairaanhoito 276,50 138,25 7 (11)

8 8.4. Rokotusten korvaaminen työterveyshuoltona Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeita pandeemisen A(H1N1)V -influenssan rokotuksista (STM/4452/2009, Tilannekirje 8). A(H1N1)V-rokotusten (sikainfluenssarokotteen) kustannuksista vastaa yleensä rokotukset toimeksi antanut kunta. Kela ei korvaa rokotteen eikä rokotuskäynnin kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluvat työn vuoksi tarpeellisten rokotusten ja lääketieteellisille riskiryhmille annettujen kausi-influenssarokotusten kustannukset. Työnantaja ilmoittaa työn vuoksi tarpeellisten rokotusten kustannukset lomakkeella SV 98 TTH korvausluokassa I ja riskiryhmien kausiinfluenssarokotusten kustannukset ilmoitetaan korvausluokassa II hakemuksen kohdassa Muut käyttökustannukset. Jos korvauksen piiriin kuuluvista rokotuksista on aiheutunut kustannuksia yrittäjälle, palveluntuottaja ilmoittaa rokotukset ja niistä aiheutuneet kustannukset yrittäjäkohtaisella lomakkeella SV 111 TTH tai SV 112 TTH kohdassa 6 Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta. Työn vuoksi tarpeellisten rokotusten kustannukset korvataan muuna ehkäisevänä työterveyshuoltona ja riskiryhmään kuuluvan yrittäjän kausi-influenssarokotuksen kustannukset sairaanhoitona Ensiapuvalmiuskustannusten korvaamisesta Kela korvaa työnantajalle tai yrittäjälle aiheutuneita ensiapukoulutuksen, -välineiden ja tarvikkeiden kustannuksia vain, jos työterveyshuolto on järjestetty työterveyshuoltolaissa tarkoitetun hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti (ks. kohta 5. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma ). Käytännössä tämä tarkoittaa, että työterveyshuollon ammattihenkilö on työpaikkakäynnin yhteydessä arvioinut työpaikan ensiapuvalmiustarpeen ja antanut siitä työpaikkakohtaisen suosituksen. Korvauksen piiriin eivät kuulu suuronnettomuusvaaraan varautumisesta aiheutuneet kustannukset eivätkä Ensiapu III -kurssin kustannukset. 9. Työnantajan hakemus Kelaan vasta tilikauden päätyttyä Työnantajan tulee hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista yhdellä hakemuksella koko tilikauden ajalta. Kela hylkää sellaiset työnantajien hakemukset, jotka saapuvat ennen työnantajan kirjanpidon mukaisen tilikauden päättymistä, sillä hakuaika on kuusi kuukautta työnantajan tilikauden päättymisestä. 10. TOL luokituksen käyttöönotto Työterveyshuollon korvaushakemuksissa otetaan käyttöön Tilastokeskuksen uusi toimialaluokitus (TOL luokitus) vuodesta 2010 alkaen seuraavasti: yrittäjien työterveyshuolto: jälkeen annetuissa palveluissa työnantajien työterveyshuolto: tai sen jälkeen alkavista työnantajien tilikausista. Jos tilikausi alkaa vuoden 2009 aikana ja ajoittuu suurimmaksi osaksi vuodelle 2010, otetaan käyttöön TOL luokitus. Jos tilikausi jakautuu tasan vuosille 2009/2010, käytetään TOL luokitusta. Tilastokeskuksen informaatio löytyy osoitteesta > Tilastot 8 (11)

9 11. Internetissä (www.kela.fi) tietoa työterveyshuollon korvaamisesta Kelan internetsivuilta löytyy tietoa työnantajille, yrittäjille ja työterveyshuollon palveluntuottajille työterveyshuollon hyväksyttävistä kustannuksista, kustannusten korvaamisesta, korvausten määristä ja korvauksen hakemisesta, > Työnantajat > Työterveyshuolto; tämän sivuston kautta löytyvät myös työterveyshuollon toteuttamista ja kustannusten korvaamista koskevat keskeiset lait ja asetukset sekä Kelan aikaisemmin työnantajille ja palveluntuottajille lähettämiä kirjeitä (> Ilmoitustaulu > Ohjeita työterveyshuoltoa varten ja Ilmoitustaulu > Lait ja asetukset) Henkilöasiakkaat > Sairastaminen > Työterveyshuolto (= yrittäjän työterveyshuoltoa koskevat sivut) Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Työterveyshuolto Tietoa Kelasta > Julkaisut > Esitteet > Tunne perusturvasi -esitteet, Työterveyshuolto Työterveyshuollon hakemusten käsittelypaikat ja niiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta > Työnantajat > Työterveyshuolto, oikeanpuoleisen palstan otsikko Neuvontaa korvauksen hakijoille Henkilöasiakkaat > Sairastaminen >Työterveyshuolto, oikeanpuoleisen palstan otsikko Lisätietoa. 12. Työnantajan korvauksen sähköinen hakeminen mahdolliseksi Osana Kelan verkkopalveluiden kehittämisohjelmaa on käynnistynyt työnantajien työterveyshuollon korvausten sähköisen hakemisen suunnittelu. Suunnitelman mukaan ensimmäiset hakemukset voi tehdä sähköisesti tilikauden 2011 kustannuksista. Sähköisen hakemisen rinnalla säilyy edelleen nykymuotoinen korvauksen hakeminen paperilomaketta käyttäen. Korvaushakemuksen sisältö ja rakenne muuttuvat nykyisestä. Työterveyshuollon järjestelmäntoimittajia on informoitu tulevista muutoksista. Vuoden 2010 aikana Kela tiedottaa asiasta lisää mm. verkkosivuillaan (www.kela.fi > Työnantajat > Työterveyshuolto > Ilmoitustaulu) ja järjestää koulutusta työterveyshuollon palveluntuottajille. Ystävällisin terveisin Osastopäällikkö Elise Kivimäki Työterveyspäällikkö Arto Laine Liite 1: Ote sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetusta valtioneuvoston asetuksesta 1338/2004 (muutos 99/2006) 9 (11)

10 JAKELU TIEDOKSI Työterveyshuollon korvausta hakevat työnantajat Työterveyshuollon palveluntuottajat Akava ry Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Kommunförbund Kirkon sopimusvaltuuskunta Kunnallinen työmarkkinalaitos Lääkärikeskusten yhdistys ry Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Maaseudun työnantajaliitto ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ry Maatalousyrittäjien eläkelaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö / TTL Pienteollisuuden Yleinen Ryhmä ry Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Ergonomiayhdistys ry Suomen Fysioterapeuttiliitto ry Suomen Fysioterapiayrittäjät, FYSI ry Suomen Kuntaliitto Suomen Lääkäriliitto Suomen Puheterapeuttiliitto ry Suomen Psykologiliitto ry Suomen Silmäoptikkojen Liitto ry Suomen Terveydenhoitajaliitto ry Suomen Työhygienian seura ry Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Suomen Varustamoyhdistys Suomen Varustamot ry Suomen Yrittäjät Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TEHY ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Työeläkevakuuttajat TELA ry Työfysioterapeutit ry Työterveyslaitos aluelaitoksineen Työterveysyhteisöjen Liitto Valtiokonttori Valtion työmarkkinalaitos Ålands Landskapsstyrelse Ålands Redarförening Osoitelähde: Työnantajien korvaushakemustiedot Terveydenhuollon palveluntuottajarekisterin työterveyshuollon palveluntuottaja -tiedot 10 (11)

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä korvauksista. Sivuilla 2 6 ovat lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH selvitysosien täyttöohjeet palveluntuottajalle.

Lisätiedot

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi.

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien HE 133/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sivu 1/4 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ työterveyshuoltolaki 1383/2001 6 1 mom. 1. SOPIJAOSAPUOLET 1.1. Asiakas Päätoimipaikka: Virallinen nimi SIUN SOTE POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI-

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta Oulu 27.9.2016 Nina Jaakkola, suunnittelija, TtM Tampere 29.9.2016 Marja Toivanen, suunnittelija, TtM Työterveyshuollon palveluverkko tavoitteena

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Tarjouspyynnön kohtaa Perusmaksu on muokattu. Tarjouspyynnön liite 3, Hintalomake, on muokattu. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset

Lisätiedot

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Koulutuspaikkasopimus

Koulutuspaikkasopimus Koulutuspaikkasopimus Työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoon johtava koulutusohjelma Tämä sopimus on tehty Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan työterveyshuollon koulutusalan ja alla mainitun

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen HE 156/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax Ilmoitus/ Valtionosuusselvitys saapunut Diaarinro Vastaanottaja: x Perustoimeentulotuki Ennakkojen tarkistaminen (TTTL 5 b 4 mom.). Tiedot varainhoitovuonna ajalla 1.1. - 30.6. aiheutuneista sekä arvio

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Esitiedot Tarkista tiedot Hakemus Hakijan tiedot Toimiala ja henkilömäärä Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Työfysioterapeutit ry:n kevätopintopäivät 2016 Marja Toivanen, suunnittelija, TtM 12.5.2016 Korvausjärjestelmän tavoitteet - työterveyshuolto Edistää, kannustaa

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Teija

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain. mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt Sisällysluettelo Asunnon muutostyöt Mitä muutostöitä korvataan?...2 Korvattavat peruskorjaustyöt...4 Kuinka korvausta haetaan?...5 Korvausmäärät...6 Korvausten

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Terveydenhuollon palveluntuottajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eveliina Leinonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot