TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018"

Transkriptio

1 Lautakunnille, ja kuntakonsernin tytäryhtiöille TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE YLEISTÄ 1.1. Kunnanvaltuuston talousarvioraami Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2016 talousarvioraamin kokouksessa. Toimintakatteen arvioidaan ensi vuonna kasvavan 1,6 miljoonaa euroa 100,3 milj. euroon kasvun ollessa 1,6 % vuoden 2014 muutettuun talousarvioon verrattuna. Verorahoituksen ennakoidaan kasvavan 106,8 milj. euroon eli 2,2 %. Valtionosuudet 26,1 milj. euroa säilyvät edellisvuoden tasolla. Tarkemmat kuntakohtaiset laskelmat valtionosuuksista päivitetään elo-syyskuussa. Kunnan veroprosentit sisältyvät nykyisen suuruisina. Vuosikate paranee 7,1 milj. euroon, 340 euroon per asukas kattaen suunnitelmapoistot. Tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa. Uutta lainaa tarvitaan 24,8 milj. euroa 27,8 milj. euron investointien rahoittamiseen. Kunnan lainakanta kasvaa 76,4 milj. euroon, mikä nousee asukasta kohden euroon. Valtuuston hyväksymän strategian mukaan kunnan talouden tulee olla tasapainossa siten, että vuosikateella voidaan kattaa vähintään suunnitelmapoistot kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi lainakannan kasvu ei saa ylittää vuosittaista keskimääräistä muutosta Talousarvion laadinnan lähtökohta

2 Vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman valmistelussa talouden liikkumavara supistuu edelleen, kun talouden kasvunäkymät ovat edelleen vaatimattomat ja ja valtionosuuksien indeksitarkistukset jäädyttäneen. Tilinpäätösennusteessa 2015 arvioidaan vuosikatteen kattavan suunnitelmapoistot ja tilikauden tuloksen olevan 0,5 milj. euroa positiivinen. Investointien kasvusta johtuen kunta velkaantuu kuitenkin arvioitua enemmän arviolta 8 milj. euroa, yhteensä 56,4 milj. euroon. Lautakuntien tulee vuoden 2016 talousarvion valmistelussa huomioida mm - kunnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet (valtuusto ) palvelutarveanalyysin pohjalta. Kuntastrategian tavoitetasojen tulee näkyä tulosyksiköiden tavoitteistossa, - talouden tasapainottamisohjelma valmistelun jatko osana talousarvion valmistelua. Tärkeimmät tunnusluvut talousarvion valmistelussa ovat mm.: - toimintakate 100,3 milj. euroa, muutos 1,6 milj. euroa, +1,4 % muutettuun talousarvioon verrattuna - vuosikate 7,1 milj. euroa, 340 euroa/asukas - investoinnit brutto 27,8 milj. euroa - lainakannan lisäys netto 20 milj. euroa - lainakanta 76,4 milj. euroa - lainakanta per asukas enintään euroa Talousarvion laadinnan laskentaperusteet vuodelle 2016: Kunta-alan nykyinen sopimuskausi on voimassa saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta erillisestä jaksosta 1) ja 2) Toisen jakson sopimuskorotuksista on päätetty kesäkuussa Neuvottelutuloksen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen

3 mukaisia palkkoja korotetaan toisen sopimuskauden alusta tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa kuukaudelta tai kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Palkkahallinto laskettaa vakinaisesta henkilöstöstä vuosipalkat materiaalin toimialoille käytettäväksi budjetoinnissa. Kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksut ovat keskimäärin 29,26 % (alustavasti), josta - sairasvakuutusmaksu 2,13 % - työttömyysvakuutusmaksu on 2,95 %, taloudellinen tuki 0,035 % ja lakisääteinen tapaturmavakuutus 0,15 %. KVTEL -maksu koostuu o palkkaperusteisesta maksusta, arvio 17,25 % o varhaiseläkeperusteisesta maksusta: vuosina alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet, työttömyyseläkkeet, yksilölliset varhaiseläkkeet ja kuntoutustuet, joiden alkamisesta on vuoden 2016 alkuun mennessä alle 36 kk. Kuntien eläkevakuutus ilmoittaa tarkan summan tammikuussa 2016 lähettämällä euromääräiset laskut kuntiin. o eläkemenoperusteisesta maksun alustava arvio tehdään tarkistamalla vuoden 2015 ennakkomaksut tarkemmin ilmoitettavalla kertoimella. Maksu määräytyy ennen vuotta 2005 karttuneiden maksussa olevien eläkemenojen perusteella. - VaEL maksu opettajille on vuodelle 2016 arviolta 21,06 %; maksu tulee tarkistaa syksyllä Sosiaaliturvamaksuprosentteihin palataan tarkemmin elosyyskuussa valtioneuvoston budjettikäsittelyn jälkeen. Kuluttajahintaindeksin muutos on vuonna 2016 arviolta 1,4 %. Suunnitelmavuodet Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2016, johon tehdään ja perustellaan reaaliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2016 rahanarvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset talousarviovuoden kanssa. Merkittävät

4 toiminnalliset muutokset kustannusvaikutuksineen tulee budjetoida. 2. KÄYTTÖTALOUS Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana käytetään kunnanvaltuuston hyväksymää Mäntsälän kuntastrategiaa. Strategia sisältää vision vuoteen 2020 ja siitä johdetut strategiset päämäärät ja tavoitteet - palveluille - elinkeinoille - yhdyskuntarakenteelle - seutuyhteistyölle ja - taloudelle Strategisten päämäärien tavoitteet ja menestystekijöiden tavoitetasot on tarkennettu tuloskorteilla vuosille Talousarvion 2016 tulosalueet Toimielinten talousarvioehdotukset esitetään toimintatuotot ja kulut (ulkoiset ja sisäiset) sekä toimintakate muodossa. Toimielimet laativat tulosalueittain ehdotukset sarakkeeseen TOE 2016, TOE 2017 ja TOE TOE 2016 täytetään (100) euron tarkkuudella ja suunnitelmavuodet (1000) euron tarkkuudella. Talousarvion tekstiosassa tulee tulosalueittain olla seuraavat asiat: Tuloalueittain/suurtuotteittain esitetään 1. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella merkittävät lainsäädännön muutokset - merkittävät toiminnalliset muutokset 2. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016

5 3. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella huomioiden mm. kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja riskienhallinta Tavoitteita voidaan asettaa taloudellisuudelle, tuottavuudelle, vaikuttavuudelle, kehittämiselle ja riskienhallinnalle. Asetettujen tavoitteiden tulee keskeisesti tukea ja edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja huomioida riskienhallintaan liittyvät näkökohdat tai kysymykset. Tavoitteita voidaan asettaa seuraavista näkökulmista: - vastaavat asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeisiin - kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta - kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja - ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin ja - ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa - edistävät kunnan menestymistä tehtävissään - huomioivat ja parantavat riskienhallintaa - ovat mittavissa! 2.2. Lautakuntien käyttösuunnitelma (yksityiskohtainen suunnitelma talousarvioksi) Käyttösuunnitelma on talousarvioon sisältyvä yksityiskohtainen asiakirja, joka muodostuu numeraalisesta ja kirjallisesta osasta. Talousarvio on tulosaluetason tavoiteasetanta ts. koonti yksityiskohtaisesta käyttösuunnitelmasta. Talousarvion ja käyttösuunnitelman tulee olla yhtäpitävät ja laatia tästä johtuen samanaikaisesti. Laskentayksiköt muodostavat budjetin alimman tason, jolle määrärahat on tarkoituksenmukaista kohdentaa budjettiseurantaa varten. Pääprosesseja hyvin tukeva käyttösuunnitelma on budjetoinnin ja määrärahaseurannan perusta. 1. Tulosyksikön tavoitteet

6 Tulosyksikköjen tavoitteet perustuvat ylemmän tason tulosaluetavoitteille ja tukevat niiden toteuttamista. Tulosyksiköiden tavoitteissa korostuu toiminnan ohjaaminen ja organisaation johtaminen. Käyttösuunnitelmien tulosyksikkökohtaiset tavoitteet ovat osaltaan lisäksi työnjohdollisia. Käyttösuunnitelma ja talousarvio tuottavat taloussuunnitteluun, päätöksentekoon ja talousseurantaan toisiaan täydentävää informaatiota organisaation toiminnasta. Valtuuston tulosaluetavoitteet tarkentuvat alemman tason tavoitteissa (tulosyksikkö 1 ja 2 tasoilla) ja edelleen esimies- ja alaiskeskusteluissa. 2. Tulosyksikön toiminnan painopisteet ja oleelliset muutokset talousarviovuoden aikana Tarvittaessa, vapaamuotoinen 3. Numeraalinen osa Käyttösuunnitelman numeraalinen osa tallennetaan kustannuspaikkatasolla taloussuunnitteluohjelmaan. Käyttösuunnitelma täsmäytetään taloussuunnitteluohjelmassa kustannuspaikka- ja tilitasolla. Talousarvion/käyttösuunnitelman laadintaraportit tulostetaan taloussuunnitteluohjelmasta talousarvion tasapainotusta varten. Talousarviovuoden kaikki toimintakulut ja toimintatuotot arvioidaan ja budjetoidaan talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin bruttoperiaatteella Muut käyttötalousosan ohjeet Maksut ja taksat Toimialojen tulee päivittää maksut ja taksat vastaamaan kustannustason muutosta. Maksujen ja taksojen yleinen

7 tarkistusperuste on viranomaispäätökset ja -määräykset sekä omakustannusperuste. Sisäiset vuokrat, ruoka- ja siivouspalvelut Tekninen toimiala valmistelee sisäiset vuokrat suoraan käyttösuunnitelmiin ja talousarvioon elokuun alkuun mennessä. Vuokrien vahvistaminen tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn syyskuun alussa. Sisäinen vuokra sisältää 1) pääomavuokraosuuden, johon sisältyy 4 %:n korkokustannus rakennuksen tekniselle arvolle sekä 1,75 % korjausvastuu rakennuksen jälleenhankinta-arvolle. Samoin vuokraan sisältyy 2) ylläpitovuokra, joka muodostuu kunnossapidosta, kiinteistönhoidosta, käyttökuluista ja muista käyttäjäpalvelueristä. Siivouspalvelut budjetoidaan ja laskutetaan erikseen. Tilavuokrista ja sisäisten vuokrien budjetoinnista saa lisätietoa Soile Karhiselta puh Jokaiselle keittiölle tai toimipisteelle tehdään oma budjetti, jossa arvioidaan tuotettava suoritemäärä ja sen perusteella lasketaan kunkin yksikön yksikköhinta. Yksikköhinnan ja toteutuviksi arvioitujen suoritemäärien perusteella lasketaan yksikön ruokailupalvelujen ostomääräraha vuodelle Ruokailupalveluiden budjetti valmistuu alustavasti ja lopullisesti mennessä. Toimialojen tulee alkukesän aikana arvioida aterioiden ostomäärät vuodelle Palvelupäällikkö käy kesäkuussa palvelukeskusten kanssa neuvottelut ruokailupalvelujen sisäisistä ostosta. Lisätietoja antaa Irma Virtanen puh Numeraalisten tietojen tallennus taloussuunnitteluohjelmaan Käyttösuunnitelman/talousarvion laadintapohjat on tehty valmiiksi taloussuunnitteluohjelmaan. Numeraaliset tiedot

8 tallennetaan laskelmatyypille toimielimien esitys 2016 (TOE 2016). Henkilöstösuunnittelussa/budjetoinnissa käytetään apuna Pegasos ohjelmaa (HENSU). Hallintokunnat tallentavat sekä käyttötalousosan että investointiosan eurotiedot. Suunnitelmavuodet 2017 ja 2018 tallennetaan laskelmatyyppeihin TOE 2017 ja Tallennustaso Eurotiedot tallennetaan seuraaville tasoille: Käyttötalousosa: tili, kustannuspaikka, vapaavalintaiset toiminto-, seuranta1 ja seuranta2 tunnistetasot Investointiosa: tili, kustannuspaikka, investointikohde Sisäiset menot ja tulot: kukin toimiala vastaa omien sisäisten tulojen meno- ja tuloerien budjetoinnista. Talousarvioehdotukset tehdään 100 euron tarkkuudella. Suunnitelmavuodet esitetään taulukossa 1000 euron tarkkuudella. Henkilöstösuunnitelma Talousarvion ja -suunnitelman liitteeksi laaditaan henkilöstösuunnitelma. Henkilöstöjohtaja lähettää henkilöstösuunnitelman laadintaa varten hallintokunnille erillisen ohjeen. Henkilöstösuunnitelmaehdotus palautetaan talousarvion yhteydessä mennessä kunnanhallitukselle ja henkilöstöjohtajalle. Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa talousarvioehdotuksen sisältöä. Suunnitelmasta tulee selvitä henkilöstömuutokset aikavälillä TP 2014, TPE 2015, TA 2016 ja TS

9 3. INVESTOINNIT Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja , sitä pienemmät hankinnat ovat lähtökohtaisesti käyttömenoja. Tulkinta ei ole yksiselitteinen ja tulkinta kannattaa tarkistaa taloushallinnosta, koska yksityiskohtaisten tarkkojen tulkintaohjeiden antaminen etukäteen ei ole mahdollista. Jos hankkeen tai sen osan toteuttaminen viivästyy kuluvan vuoden arvioidusta aikataulusta ja talousarvioon varattu määräraha jää käyttämättä, esitetään investoinnin rahoitustarve uudelleen seuraaville vuosille arvioidun käytön mukaisena. Talousarvioraamin investointikokonaisuutta tarkennetaan kesän ja syksyn aikana. 5. TYTÄRYHTIÖT Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tulee esittää näitä ohjeita soveltaen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka tukevat kunnan strategisia päämääriä. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista seurataan talousarviovuoden aikana niin, että yhtiöt raportoivat palvelukeskusten tapaan tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsausten ja konsernitilinpäätöksen yhteydessä. Tytäryhtiöiden tulee laatia vähintään kolmevuotinen talousarvio ja taloussuunnitelma sisältäen tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiohjelman vuosille samanaikaisesti kunnan kanssa. Laskelmiin tulee sisältyä TP 2014, TA 2015, TPE 2015, TA 2016 ja TS 2017 ja TS 2018 tulos- ja rahoituslaskelmatiedot. Tulostavoitteiden asettaminen koskee tytäryhtiöitä samalla tavalla kuin kuntaakin. Kuntastrategiasta johdettujen talousarviotavoitteiden asettamisen merkitystä on painottanut tarkastuslautakunta vuoden 2014 arvioitikertomuksessa. Elokuussa pidetään talousarviotavoitteiden asettamisesta koordinointipalaveri yhdessä konserniyhtiöiden kanssa.

10 6. STRATEGISET OHJELMAT Kunnan strategiset ohjelmat (henkilöstöpoliittiset periaatteet, elinkeino-, asunto- ja maankäyttö- jne. suunnitelmat) tulee valmistella samanaikaisesti kunnan talousarvion ja taloussuunnitelmana kanssa liitettäväksi talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. 7. PALAUTUS Lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle ja kunnankamreerille keskiviikkoon mennessä. Palautettavaan materiaaliin tulee liittää erillisenä asiakirjana talousarvion käyttösuunnitelma. Kunnanhallituksen ja valtuuston erilliset talousarvioseminaarit pidetään 17. ja Lisäksi kunnanhallitus antaa elokuussa tarkennettuja lisäohjeita VM:n budjettiesityksen julkistamisen jälkeen talousarvion valmisteluun. Kunnanjohtajan ehdotus julkaistaan perjantaina Kunnanvaltuusto päättää tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista valtuuston kokouksessa ja lopullisesta talousarviosta kokouksessa. Lisätietoja talousarvion ja -suunnitelman laadinnasta saa kunnanjohtajalta tai kunnankamreerilta. MÄNTSÄLÄN KUNNANHALLITUS Esko Kairesalo kunnanjohtaja Anja Tupamäki kunnankamreeri

11 LIITTEET L-aseman hakemisto TA 2016/ Liite 1: Kunnanvaltuuston talousarvioraami liitteineen Liite 2: Tulosalueen talousarvioehdotus (malli) valmistellaan mennessä Liite 3: Tulosyksikön talousarvioehdotus (malli) valmistellaan mennessä L-asemalle Liite 4. Investointisuunnitelma (2022 saakka) JAKELU Kairesalo Esko Siikaluoma Esa Lindgren Mika Mäkelä Sirkku Rintala Eija Komulainen Satu Seppälä Hannu Karhinen Soile Savolainen Pekka Salminen Sirpa Lintonen Pekka Virolainen Jarkko Yli-Tolppa Hanna Maatalous Lundell Seppo (Pouru Lauri) Tuomisto Kaija-Leena Gustafsson-Kaipainen Riitta Virtanen Irma Kainulainen Saija Mäntsälän Yrityskehitys Oy/Kari Harri Mäntsälän Sähkö/Muukka Esa Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy/Ohvo Rauni Mäntsälän Jäähalli Oy/Taljavaara Jorma Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo/rauni Ohvo

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot