OHJE 1 (6) Hallintokunnille TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE 1 (6) Hallintokunnille TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012"

Transkriptio

1 OHJE 1 (6) Hallintokunnille TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Yleistä Yli-Iin kunta liitetään osaksi Oulun kaupunkia Taloussuunnitelma laaditaan vuosille , ja tavoitteena on pyrkiä talouden tasapainoon kuntaliitossopimuksen mukaisesti. Yli-Iin kunnan taloussuunnitelman laadinnassa otetaan huomion kunnanvaltuuston hyväksymä päivitys kuntasuunnitelmaan Yli-Ii Mahdollisesti elokuun ja syyskuun aikana neuvotellut palvelujen siirtosopimukset Oulun kaupungin kanssa otetaan hallintokunnittain myös huomioon. Lisäksi tulee ottaa huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomukset edellisiltä vuosilta ja hallintokuntien ennusteet kuluvan vuoden talousarvion toteutumisesta. Talouden tasapaino Taloussuunnitelma laaditaan voimaan tulleen kuntalain 65 :n mukaisesti. Suunnittelukauden nettomenot tulee sovittaa niin, että talouden tasapaino saavutetaan. Taloussuunnitelma ja sitovuus Tarkastuslautakunta arvioi tilinpäätöksissä talouden tasapainottamisen toteutumista. Taloussuunnitelma laaditaan kolmelle seuraavalle vuodelle; vuoden 2013 alusta Yli-Iin talousarvio on osa Oulun kaupungin talousarviota. Taloussuunnitelman vuosi 2010 on talousarviovuosi, jonka toiminnalle ja suoritteille määritetään mittarit ja vastaavat määrärahat Yli-Iin mallin mukaisesti. Vuoden 2011 talousarvio tehdään ns. Oulun suunnittelumallin mukaisesti syksyllä Hallintokuntien tulee arvioida myös taloussuunnitelmavuosien toimintaa ja niiden muutosten vaikutusta talouteen, jotta kunnanhallitus pystyy antamaan valtuustolle tilinpäätöksessä arvion sopeutustoimien riittävyydestä ja realistisuudesta. 2 Talousarvion rakenne vastaa vuodesta tehtävän tilinpäätöksen rakennetta. Tästä syystä tavoitteiden ja mittareiden taulukointi ja esittäminen tulee tehdä niin, että seuranta ja toteutuman raportointi voidaan toteuttaa vaivatta.

2 Talousarvio on sitova kunnanvaltuustoon nähden toimielimen päätehtävätasolla; tavoitteet, tulot, menot ja netto. Investointiosa on sitova hankekohtaisena. Toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista kustannuspaikkatasolla. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa toimielinten on otettava huomioon kunnanvaltuuston päätehtävätasoille hyväksymät määrärahat. Konserniohjaus Kuntalain muutos kuntakonsernista ja sen ohjauksesta tuli voimaan Sen mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Yli-Iin kuntakonsernin liikevaihto ylittää lain määrittämän konsernin minimiliikevaihdon, joten konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran vuodelta Kunnanvaltuuston tulee myös päättää vuoden 2010 talousarvioon kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja hyväksyä konserniohjauksen periaatteet. Jotta konsernin tuloslaskelmien yhdistelyt voidaan toteuttaa, laaditaan konserniyhtiöille erillinen ohjeistus mahdollisista yhteensovittamisen yksityiskohdista. Yli-Iin kuntakonserniin kuuluvat vuoden 2009 elokuussa seuraavat yhtiöt, joiden toimintaan konserniohjaus vaikuttaa: Yli-Iin Sähkö Oy ( siirto v 2009 Oulun kaupungille mahdollinen) Yli-Iin Vesihuolto Oy As Oy Myllykartano As Oy Myllykartano II As Oy Yli-Iin Revonmylly As Oy Iiveitsi 3 Aikataulu Hallintokuntien tulee toimittaa taloussuunnitelmaesityksensä määrärahoineen kunnanhallitukselle mennessä. Kunnanhallitus käsittelee taloussuunnitelman ja

3 Hallintokunnittain huomattavaa Hallintokuntien tulee suunnitella toiminta siten, että se mahdollistaa talouden tasapainottamisen. Mikäli palveluja siirretään Oulun järjestettäväksi jo ensi vuoden alusta, tulee niiden vaikutus ottaa hallintokuntien menoissa ja henkilöstösuunnitelmissa huomioon. Taloussuunnitelman rakenne Hallintokunnat tekevät omat ehdotuksensa tavoitteista ja niiden mittaamisesta. Talousarvion rakenne noudattelee vuoden 2009 talousarviota ja voimassa olevia tai syksyn 2009 aikana erikseen muutettavaksi sovittuja johtosääntöjä. Numero-osassa huomioon otettavaa Talousarvion numero-osan syöttäminen tapahtuu hallintokunnittain kirjanpidon erillisen ohjeen mukaan. Toimintatuotot Kaikki maksut ja taksat hinnoitellaan ylimpään mahdolliseen tasoon. Avustusten hakuun ja tilitysten teon nopeuteen on kiinnitettävä huomiota jo ennen uuden talousarviovuoden alkua. Toimintakulut Palkat Vakinaisen henkilöstön kuukausipalkat ja mahdolliset muut palkkausmäärärahat hallintokunnat arvioivat itse. Palkanlaskennasta toimitetaan vakinaisten henkilöiden kuukausipalkkatiedot talousarvioiden laatijoille. Palkkausmäärärahojen laskennallinen korotus on vuonna 2010 keskimäärin 1,5 % ( Oulu) Suunnitelmavuosille vastaava korotus arvioidaan 2%:n mukaan. Lomaraha on joko 72 % tai 60 % tai 48 % kuukausipalkasta riippuen työssäoloajan pituudesta. Opetusalan palkkausmäärärahat lasketaan talousarvioon toistaiseksi 2. kalleusluokan mukaan. Työllistettävien palkat 4 Palkkojen sivukulut Hallintokunnat varaavat meno- ja tulomäärärahat myös työllistämistuella palkattavia varten. Kunta pyrkii työllistämään noin yhden prosentin työvoiman määrästä eli keskimäärin kahdeksan työtöntä. Sosiaaliturvamaksu on 4,3 % ja se sisältää sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun. KuEL maksu on yhteensä 17,5 % ja siihen sisältyy taloudellinen tu-

4 ki 0,1 %, palkkaperusteinen KuEL-maksu 15,8 % ja VARHE -maksu 1,6 %. Vuoden 2010 aikana toteutuva VARHE -maksu kirjataan osittain aiheuttamisperiaatteen mukaan ja osittain palkkojen suhtessa. KuEL:n eläkemenoperusteinen maksuosuus Yli-Iin kunnalle on ensi vuonna noin euroa. Tämä maksu jaetaan hallintokunnille keskustoimiston toimesta talousarvion valmistelun aikana. VaEL:n piiriin kuuluvien opettajien eläkemaksu on 20,4 % vuonna Luottamushenkilöiden kokouspalkkioista lasketaan vain sv-maksut yhteensä 2,2 %, mutta vuosipalkkioista ja ansionmenetyskorvauksista KuEL (17,5 %) ja sosiaaliturvamaksu 4,3 %). Henkilöstökorvaukset (esim. sv-korvaukset) ovat menon oikaisuja. Arvio menon oikaisusta on esitettävä. prosenteilla. Palkkojen sivukulut arvioidaan suunnitelmavuosille em. Palvelujen ostot, materiaalit ja muut kulut Kustannustason nousuksi arvioidaan vuodelle 2010 noin 2,5 % ja suunnitelmavuosille samoin noin 2,5 %. Arvonlisävero Määrärahat arvioidaan talousarvioon ilman arvonlisäveroa. Käyttökulut/investoinnit Irtaimiston osalta käyttötalouteen otetaan alle euron yksikköhintaiset hankinnat ja tätä suuremmat investointeihin. 5 Vuosikorjauksia ovat alle euron hankkeet ja ne esitetään käyttötaloudessa. Suuremmat hankkeet esitetään investoinneissa. Investoinnit Sisäisen palvelun myyjä ja ostaja neuvottelevat keskenään sisäisen määrärahan määrän, mikä varataan talousarvioon. Esim. ruokapalvelut keskuskeittiöltä vuodeosastolle tai kiinteistömenot teknisestä toimesta päiväkodille. Määräraha-arvio on esitettävä traktoripalveluja, puhelin- ja kopiointikuluja ja kiinteistömenoja varten. Kiinteistömenoista määräraha tulee varattavaksi silloin kun kyseessä on hallintokunnan oma rakennus sekä kun ostetaan esim. Vorellin tiloja määräajaksi käyttöön. Arvio sisäisen palvelun myynnistä tulee neuvotella maksavaa hallintokuntaa varten viimeistään Hallintokunnan esittelijän on keskusteltava investointihankkeen esittämisestä taloussuunnitelmaan kunnan johtoryhmässä ennen varsinaista toimielinkäsittelyä.

5 Investointiesityksissä on otettava huomioon Oulun kaupungin ja Yli-Iin kunnan välinen kuntaliitossopimus ja investointien toteuttamisesta erikseen käydyt neuvottelut. Investoinnit esitetään hankekohtaisina. Investointien perusteluihin tulee sisältyä suhteutus kunnan ja hallintokunnan strategian tavoitteisiin. Tietoina on esitettävä hankkeen kustannusarvion lisäksi esim. pinta-ala, sijoituspaikka, maanomistusolot, kuntoarvio peruskorjauskohteista, työllisyysvaikutukset, valtionosuus ja hankkeen sijoittuminen läänin hankkeissa. Kalustohankinnat on nimettävä! Määrärahan käyttötarkoitus on sidottu ko. hankintaan ja poiketa saa vain valtuuston luvalla. Verotulot Liitteenä on arvio verotuloista. Laskelmissa oletetaan, että tuloveroprosenttia ei koroteta vuodelle Käyttötalousmenot on suunniteltava niin, että korotus on tarpeen aikaisintaan vuoden 2011 alusta lukien. Kiinteistöveroprosenttien, ml. voimalaitosvero, rajojen korotuksiin saadaan vahvistus syksyllä Valtionosuudet Arvioidut valtionosuudet ovat: t Yleinen 111 Sos/terv 3223 Sivistyst 1560 Verot tas 1879 Yhteensä Vuodelle 2010 tulevasta valtionapu-uudistuksesta saadaan tarkempi tieto marraskuulla 2009, mutta ennakkotiedon mukaan valtionavut eivät alene vuoteen 2009 verrattuna Rahoitustuotot ja kulut Arvioitujen rahoitustuottojen ja kulujen nettoerät ovat: t Netto Kunnan lainakanta kasvaa investoinneista johtuen ja korot kääntynevät nousuun parin vuoden sisällä. YLI-IIN KUNNANHALLITUS Rauni Nokela Pekka Tolonen

6 kunnanjohtaja kunnansihteeri Liitteeksi käyttötalouden seurantaraportti 1-6/2009 ja arvio verotuloista ja verotulotasauksesta

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden

Lisätiedot

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Strategiset lähtökohdat vuosille 2013 2016: Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Ilman mittavia rakenteellisia

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 Lautakunnille, ja kuntakonsernin tytäryhtiöille TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 1. YLEISTÄ 1.1. Kunnanvaltuuston talousarvioraami 15.6.2015 Kunnanvaltuusto käsitteli

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/6 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2016. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017 2018 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 1.6.2015 Aikataulu:

Lisätiedot

Talousarvio- ja tilauskehykset

Talousarvio- ja tilauskehykset VUODEN 2014 TALOUSARVION TEKNISET LAADINTAOHJEET TALOUSARVION VALMISTELUN AIKATAULU Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on käynnistynyt hallintokuntien kanssa 14.-30.5. käytävillä tilaaja-tuottaja -neuvotteluilla.

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1 Kankaanpään kaupunki Kaupunginhallitus 25.08.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE Sisällysluettelo 1. Aikataulu ja prosessin vaiheet 2. Tilinpäätös 2013

Lisätiedot

27.4.2014. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 ja talousarvion 2016 laadintaohjeet

27.4.2014. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 ja talousarvion 2016 laadintaohjeet 1 (17) 27.4.2015 99 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 ja talousarvion 2016 laadintaohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 1.1. Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen... 2 1.1.1. Uuden strategian valmistelu...

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2

TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2 I TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2 3. KUNTATALOUS VUOSINA 2009 2011 2 4. PUNKAHARJUN KUNNAN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot