Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman."

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty siitä, että talouden liikkumavara supistuu edelleen ja kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat. Tilinpäätösarviossa toimintakatteen lasketaan heikkenevän. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2015, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2015 rahan arvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset keskenään. Merkittävät toiminnalliset muutokset on budjetoitu suunnitelmaan. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma on linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjua tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. Määrärahoihin liittyvissä toiminnoissa oleviin ylityspaineisiin liittyvät kriteerit on määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkastamisen yhteydessä. Käyttösuunnitelman määrärahojen ylityksen hyväksymisen yhteydessä on tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Mäntsälän kunta hakee vuonna 2015 säästöjä kustannus- ja menokehityksen hallitsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Säästämisen keinoina yhteistoimintamenettelyt on aloitettu vuoden 2015 talousarviossa hyväksytyille 1,5 miljoonan henkilöstösäästöille. Lisäksi säästöä haetaan toimintojen kehittämis- ja tehostamishankkeiden, työhyvinvoinnin kehittämisen, työaikasäästöjen, henkilökuntaetujen karsinnan ja sairauspoissaolojen vähentämisen kautta. Henkilöstön ja esimiesten työssä jaksamista tuetaan. Kunnanhallitus tulee valmistelemaan valtuustolle erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille Kunnan koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma valmistuu keväällä Tämä tulee vaikuttamaan teknisten palvelujen

2 suunnitelmiin ja toteutuksiin. Määrärahojen käytön säästöjen seurantaraportointia tehdään lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Taloussuunnitelmaa tehdessä on huomioitu, että jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat ovat budjetoitu keskitetysti kunnan hallinnon alle, eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan. Henkilöstösuunnitelmassa on huomattu virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu 0,5 toimistosihteeri. Ruokapalvelupäällikkö muuttuu palvelupäälliköksi. Siivoustyönjohtajan muuttuminen kokopäiväiseksi on ollut jo aikaisemmin hyväksyttynä, mutta talousarviokäsittelyssä asia on edelleen epäselvä. Palkkakohta on kuitenkin jo budjetoitu ja hyväksytty. Teknisten palvelujen henkilötyövuodet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstökustannuksista tulisi löytää pitkäaikaisia, lyhytaikaisia sekä rakenteellisia ratkaisuja. Lyhytaikaisena säästökeinona kunta toteuttaa seitsemän kalenteripäivän vastaavan lomautuksen / palkattoman vapaan toimenpiteen vuonna Yhteensä se tuottaa noin säästön. Teknisissä palveluissa säästötarve on , joka tarkoittaa 9 % osuutta kunnan henkilöstöstä. Yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta lomautetaan koko henkilöstö. Seitsemän päivän lomautuksesta saatava säästö toimialan keskipalkkojen mukaan tuottaa noin Jäljellä oleva säästötarve on suunniteltu tehtäväksi rekrytointimenettelyssä, joka tarkoittaisi noin 1,6 täytämättä jätettävää tehtävää koko vuoden ajan. Toimitilapalvelut Toimitilapalveluiden kunnossapitopuolen palkkakuluja oli leikattu vuoden 2015 budjetin karsinnan yhteydessä yhteensä (sis. sos.kuluja n. 30 %), ilmeisesti olettaen ettei vuoden 2014 palkkakustannukset toteutuisi budjetoinnin mukaisesti. Kunnossapitopuolen osa palkkakustannuksista on siirretty vuoden 2014 hankkeiden kustannuksiin eli yhteensä ,67 (tilanne ) ja siksi tämä summa erotti budjetiin varatun määrärahan.

3 Kunnossapitopuolen palkkakuluja oli varattu vuodelle 2015 yhteensä ja valtuuston päätöksen mukaisesti palkkasumma oli Tarvittava lisämääräraha palkkakustannuksiin on yhteensä ( sos.kulut).tulosalueen sisältä siirretään palvelujen ostoista sekä ostoista tilikauden aikana määrärahaa niin, että tarvittava lisämääräraha on yhteensä Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet, irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntatekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Toimitilapalvelut Ehnroosin lisäväistötiloihin oli vuodelle 2014 varattu määrärahaa euroa (alv 0 %), joista 1) (alv 0 %) on rakennusten 1-3 kuljetus- ja asentamiskustannuksia. Vuoden 2014 aikana saatiin asennettua rakennukset 1 (2 krs. opetusrakennus) ja 3 (hallintorakennus). Kun kustannukset jaetaan rakennusten pinta-alojen suhteessa, niin viime vuodelle kohdistuu kustannuksia: x ( ,5)/2567,5 = ,08 alv 0 % Rakennusten todelliset pinta-alat: Rakennus 1: 1094 kem2 (asennettu 2014) Rakennus 2: 940 kem2 (asennetaan 2015) Rakennus 3: 533,5 kem2 (asennettu 2014) 2 krs. opetustilat 2 krs. opetustilat Hallintorakennus Vuodelle 2015 kohdistuu :sta yhteensä ,92 alv 0 %.

4 2) (alv 0 %) on erikoistilojen (kotitalous ja ruokala) kuljetus- ja asentamiskustannuksiin. Erikoistilojen asentamis- ja kuljetuskustannukset kohdistuvat kokonaisuudessaan vuodelle ) (alv 0 %) oli muihin kustannuksiin esim. Ehnroosin koulun eri tutkimuksiin, sisäilmapuhdistimien vuokraus-, ja irtaimiston puhdistuskustannuksiin ja muuttokustannuksiin. Vuoden 2014 osalta nämä kustannukset kattavat noin , loput esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015, koska siirrettävän irtaimiston puhdistus ja muuttokustannukset kohdistuvat vielä vuodelle Vuoden 2014 investointeihin varatuista määrärahoista Ehnroosin lisäväistötilojen osalta esitetään siirrettäväksi yhteensä alv 0 % vuodelle Kuntatekniikka Kapuli III alueen investointeihin oli varattu vuodelle ,5 miljoonaa. Hanke ei käynnistynyt vuoden 2014 aikana, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös ympäristölupaa ja aloituslupaa koskien on saatu vasta vuoden 2015 puolella. Vuodelle 2015 varattuihin investointien määrärahoihin tulisi siirtää vuoden 2014 määrärahoja Vuoden 2015 talousarviokäsittelyn jälkeen tehdään muutos uusiin laskentatunnisteisiin ja tilikarttoihin. Ohjelman muutoksessa on pääosin kysymys teknisestä muutoksesta. Muutoksesta johtuen talouden seurantaa pystytään toteuttamaan todennäköisesti vasta maaliskuun jälkeen. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä taloushallintoon toimitettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh: , tilapäällikkö Soile Karhinen , katupäällikkö Asko Määttänen, puh: , palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh: ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä toimialan vuoden 2015 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja toimittaa ne taloushallintoon ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että toimitilapalveluihin lisätään määrärahaa kunnossapitopalveluihin palkkakustannuksiin yhteensä Puuttuva osuus määrärahasta siirretään tulosalueen sisältä palveluiden ostoista ja ostoista tilikauden aikana. 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Ehnroosin lisäväistötiloihin vuodelle 2014 varatut investointien määrärahat,

5 yhteensä alv 0 %, siirretään vuodelle esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäys puuttuva 0,5 toimistosihteeri. 5. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kapuli III alueen investointiin vuodelle 2015 varattuihin määrärahoihin siirretään vuoden 2014 määrärahoja Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2015 ja taloussuunnitelma Liite 3. Hankkeiden yleisaikataulu Liite 4. Toimitilojen investointien hankekortit 2015 Liite 5. Toimitilojen käyttötalouden hankekortit 2015 Liite 6. Kuntatekniikan investointien hankekortit 2015 Liite 7. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalous 2015 Liite 8. Investoinnit 2015 Liite 9. Henkilöstösuunnitelma 2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 Lautakunnille, ja kuntakonsernin tytäryhtiöille TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 1. YLEISTÄ 1.1. Kunnanvaltuuston talousarvioraami 15.6.2015 Kunnanvaltuusto käsitteli

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus 17.2.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT Kunnanvaltuusto 130 14.10.2013 Kunnanhallitus 305 28.10.2013 Tekninen lautakunta 156 26.11.2013 VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT 31//2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2014 224 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot