MÄNTSÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus ( 7 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 1 ( 7 )"

Transkriptio

1 1 ( 7 ) Lautakunnille Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 syksyn tilinpäätösarviossa lasketaan toimintakatteen heikkenevän tänä vuonna -5,7 milj. euroa (6,2 %) -99 milj. euroon. Marraskuun lopussa toimintakate (-87,4 milj. euro) alittaa talousarvion laskennallisen toteutuman 3,6 milj. euroa toteutuman ollessa 88 %. Valtuusto on myöntänyt lisämäärärahoja käyttötalouteen brutto 0,6 miljoona euroa ja netto 0,4 milj. euroa. Vuosikate on tilinpäätösennusteessa arviolta 0,8 milj. euroa ja tilikauden tulos ilman konsernijärjestelyn myyntivoittoa noin -5 milj. euroa. Kunnan lainakannan arvioidaan supistuvan pari miljoonaa euroa 54,2 miljoonaan euroon ja asukasta kohden euroon. Tarkempi tilinpäätösennuste valmistuu viikolla 3 ja annetaan tilastokeskukselle mennessä. On varsin todennäköistä, että ennuste on edellä esitettyä arviota parempi käyttötalouden osalta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 toimintakate heikkenee -99,7 milj. euroon muutoksen ollessa 0,4 milj. euroa (0,4 %) ja ilman myyntivoittoja samoin 0,4 milj. euroa (0,4 %) muutettuun talousarvioon verrattuna. Verorahoitus kasvaa 5,1 milj. euroa (5,1 %), josta verotulojen osuus 3,8 milj. euroa. Verotulojen arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä. Vuosikate 5,6 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot 96 %. Tilikauden tulos on -0,2 milj. euroa alijäämäinen. Bruttoinvestoinnit ovat 7,2 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 1,4 milj. euroa 57,6 milj. euroon ja asukasta kohden euroon. Kustannus- ja menokehityksen hallitsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi Mäntsälän kunta hakee vuonna 2015 säästöjä seuraavasti: Kunnanhallitus on päättänyt yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta tavoitteena saavuttaa vuoden 2015 talousarviossa hyväksytyt vähintään 1,5 milj. euron henkilöstösäästöt eri toimialoilla. Säästöä haetaan lisäksi toimintojen kehittämis- ja tehostamishankkeiden, työhyvinvoinnin kehittämisen, työaikasäästöjen, henkilökuntaetujen karsinnan ja sairauspoissaolojen vähentämisen kautta. Henkilöstön ja esimiesten työssä jaksamisen tukeminen on keskeistä. Kevään 2015 kuntastrategian päivittämisen yhteydessä kunnanhallitus valmistelee valtuustolle erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille Kunnan koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma valmistuu keväällä 2015 Määrärahojen käytön säästöjen seurantaraportointia tehdään lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä. Kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden voimassa ollessa, kun myös talouden yleinen suhdannetilanne on epävarma.

2 2 ( 7 ) Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Erityisesti tilivelvolliset ovat vastuussa valtuuston tulosalueille hyväksyttyjen määrärahojen riittävyydestä ja kohdentamisesta koko vuodelle. Määrärahojen riittävyydestä koko vuodelle tulee toimielimen päättää viimeistään tammikuussa tarkistaessaan yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman vuodelle Kate (= tulot, alitukset, siirrot) määrärahan riittävyyteen tulee ensisijaisesti hakea tulosalueen tai toimialan sisältä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee määrärahan tarpeesta tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Määrärahojen ylitysten perusteleminen aiemmilla talousarviokarsinnoilla on jälkikäteen perusteltuna virheellinen. Toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta. Kunnanhallitukselle toteutumasta raportoidaan normaalien huhtikuun ja elokuun osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain Kunta-alan nykyinen virka- ja työehtosopimuskausi on voimassa Palkantarkistuksen on varattu 0,3 % korotus lukien, joka käytetään kokonaan keskitetysti sopijaosapuolten esittämällä tavalla. KVTES:ssa ei ole yleiskorotusta tai paikallista järjestelyvaraerää. Mäntsälän kunnan palkkausmäärärahat on budjetoitu talousarvioon voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisina vuosipalkkoina. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2015 ovat seuraavat: - sairasvakuutusmaksu 2,13 % - työttömyysvakuutusmaksu on 2,95 %, taloudellinen tuki 0,035 % ja lakisääteinen tapaturmavakuutus 0,15 %. KVTEL -maksu koostuu o palkkaperusteisesta maksusta, arvio 17,05 % o varhaiseläkeperusteisesta maksusta: vuosina alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet, työttömyyseläkkeet, yksilölliset varhaiseläkkeet ja kuntoutustuet, joiden alkamisesta on vuoden 2015 alkuun mennessä alle 36 kk. Kuntien eläkevakuutus ilmoittaa tarkan summan tammikuussa 2015 lähettämällä euromääräiset laskut kuntiin. o eläkemenoperusteisesta maksun alustava arvio jää hieman alle vuoden 2014 arvion. Maksu määräytyy ennen vuotta 2005 karttuneiden maksussa olevien eläkemenojen perusteella. - VaEL maksu on vuodelle 2015 arviolta 21,06 % Kuluttajahintaindeksin muutos vuonna 2015 arviolta 1,1 %.

3 3 ( 7 ) 1. Käyttösuunnitelmat Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kunnanhallituksen tai johtokunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja -tuloarviot tarkempiin osiin. Mikäli talousarvio jaetaan vielä tarkemmalle tasolle kuin tulosyksikkö 2-taso, niin tulosyksikkö I-tason vastuuhenkilö jakaa määrärahan III-tasolle jne. Lautakunnan/kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä myös bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Uudet laskentatunnisteet ja tilikartat tallennetaan kunnan "Mantraan". Laskentatunnisteista järjestää taloushallinto yhteisen koulutuksen toimialoille. Laskentatunnisteet ovat kuitenkin asiasisällöltään merkittäviltä osin toimialakohtaisia, jolloin viimekätinen vastuu koulutuksesta ja osaamisesta on asianomaisen hallintokunnan tilivelvollisilla viranhaltijoilla. Konversioajo uusista laskentatunnisteista tehdään Kuntapron toimesta ja on käytettävissä viimeistään mennessä vuoden 2015 käyttösuunnitelmien valmistelua varten. Kysymys on pääosin ns. teknisestä muutoksesta, joka tehdään valtuuston hyväksymän vuoden 2015 talousarviokäsittelyn jälkeen. Mahdolliset poikkeamat valtuuston hyväksymän talousarvion pohjana olleeseen käyttösuunnitelmaan tehdään manuaalisesti. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä taloushallintoon toimitettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätökset tulosalueiden/ tulosyksiköiden vastuuhenkilöistä ja tulosyksikköjaosta tulee toimittaa taloushallintoon välittömästi päätöksenteon jälkeen. 2. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään.

4 4 ( 7 ) Tuloslaskelmaosa Kunnanvaltuustoon nähden sitovat tasot ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitus netto ja satunnaiset tuotot ja kulut. Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja käyttötalouteen kuuluvia vuosihankintoja. Rahoitusosa 3. Määrärahojen käyttö Rahoituslaskelmassa kunnanvaltuustoa sitovat tasot ovat antolainojen muutos ja lainakannan muutos. Kunnanvaltuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Mikäli ylitysuhka ilmenee, tulee hallintokunnan pikimmiten selvittää mahdollisuus kattaa ylitysuhka ao. toimielimen alaisuuteen kuuluvista muista määrärahoista. Toimielinten tulee talousarviovuoden aikana seurata tulosalueiden toimintatulojen ja menojen käyttöä siten, että poikkeamat voidaan viipymättä käsitellä ao. toimielimessä, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja. Toimintoketjuja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. 4. Talousarvion seuranta Tilinpäätösennusteet huhtikuun ja elokuun toteutumien pohjalta käsitellään kunnanvaltuuston kokouksissa kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsauksissa seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä ennustetaan lopullista tilinpäätöstä ja poikkeamia sekä niistä aiheutuvia muutoksia suunniteltuun. Talouden tarkemmasta seurannasta ja raportointivelvoitteesta on kerrottu edellä sivulla 1.

5 5 ( 7 ) Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta seuraavat systemaattisesti talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulosyksikkö I-tasolla tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Kunnanhallitus ja kunnan johtoryhmä seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Kunnan nykyinen poistosuunnitelma tuli voimaan alkaen ja koskee erityisesti uusia, valmistuvia hyödykkeitä, joille tulee määritellä poistosuunnitelman mukaiset poistoajat. Palvelukeskukset tekevät ilmoitukset (jotka tilivelvollinen tarkistaa ja hyväksyy) valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Lisätietoja ja ohjeita saa teknisistä palveluista ja taloushallinnosta. 5. Palkat Palkasta on aina toimitettava ennakonpidätys ja palkkausmenot tulee kirjata palkkatileille (palkkatilit Kuntaprossa muuttuvat uuden tilikartan mukaisiksi). Laskut, joihin sisältyy palvelua tai palkkiota, eikä työn suorittajaa ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, kirjataan ja maksetaan palkkojen kautta, jotta ennakonpidätys voidaan suorittaa. Jos kunta solmii muun kuin työsopimuksen sellaisen henkilön kanssa, joka säännöllisesti tekee kunnalle työsuorituksia, kunnan (ao. esimiehen) tulee varmistaa, että työsuorituksen toteuttaja on selvittänyt Eläketurvakeskukselta, onko hän velvollinen järjestämään itselleen eläketurvan. Lisätietoja antaa palkanlaskennasta. 6. Koulutus Matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaisesti. Jos matka on laskutettu muun kuin halvimman tavan mukaisesti, on tarvittaessa selvitettävä vertailu kustannuksista, miksi matka on ollut kunnalle edullisinta tehdä muulla tavoin. Työmarkkinakoulutukseen osallistumisesta ja kustannusten korvausten maksamisesta päättää henkilöstöjohtaja talousarviossa olevan koulutusmäärärahan puitteissa. 7. Laskujen käsittely Tositteesta on käytävä selväkielisesti ilmi, mihin kirjauksen aiheuttama tapahtuma perustuu. Lisäksi siinä tulee olla täydellinen tiliöinti (tunnisterakenteen kaikki tarvittavat koodit mukaan lukien alv. koodit), josta laskun hyväksyjä vastaa. Tositteessa tulee olla selväkielinen asiaselostus. Jos tapahtuma perustuu jonkin toimielimen tai viranhaltijan päätökseen tulee päätösmerkintä tehdä tositteeseen. Perehdy tarkemmin sisäisen valvonnan ohjeen kohtaan

6 6 ( 7 ) "8.1. Menojen hyväksymisvaltuudet". Lautakuntien päätökset hyväksyjistä tulee toimittaa taloustoimistoon. Lisäksi muistutetaan, että ne hyväksyjät, jotka eivät ole tilivelvollisia, toimivat tilivelvollisten viranhaltijoiden alaisuudessa ja vastuulla. Tarkemmat laskujen käsittelyyn liittyvät ohjeet mm. arvonlisäveron osalta löytyvät kunnan "Mantrasta" ja lisäohjeita saa talouspalveluista. Kunnan maksuvalmiuden ennakoinnissa on tärkeää, että laskut käsitellään viipymättä. Laskujen kiertokulun sujuvoittaminen on tärkeä, jotta vältytään turhilta korkolaskuilta ja maksuvalmius voidaan turvata. Laskujen järkevä ja tarkoituksenmukainen kiertokulku edellyttää yhteistyötä palvelukeskusten sisällä ja välillä sekä jatkossa uusien tilausviitteiden käyttöä. Maksuvalmiuden varmistamiseksi tulee suurista laskuista koskien erityisesti investointien maksuposteja ilmoittaa etukäteen. Toimielimen on määrättävä henkilöt, jotka niiden puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Hyväksymisoikeudet päätetään toistaiseksi voimassa oleviksi ja muutetaan välittömästi, jos olosuhteissa ja henkilöissä tapahtuu muutoksia. Pöytäkirjanote hyväksyjistä tulee toimittaa talouspalveluihin, jossa pidetään päivitettyä luetteloa hyväksyjistä ja asiatarkastajista. 8. Kirjaaminen meno- ja tulokohdille 9. Kassatilitykset 10. Hankinnat Menot ja tulot tulee kirjata oikeille meno- ja tulokohdille riippumatta siitä, onko ao. meno- tai tulokohdalla määrärahaa (tai tuloarviota). Kunnanvaltuustoon nähden tulosalueen toimintakate on sitova lukuun ottamatta tilapalveluiden tulosaluetta, jossa sitovuustason on tilikauden tulos. Kirjaukset tehdään johdonmukaisesti sille laskentayksikölle, jolle ne luontaisesti kuuluvat. Uudet tilikartat ja tilipuitteet vuodelle 2015 tallennetaan "Mantraan". Kaikki kunnalle kuuluvat tulot ja menot kirjataan kunnan kirjanpidon tilien kautta. Kuntaprohon siirtymisen johdosta laskentatunnisteiden käytöstä annetaan tarkempaa tietoa erillisissä koulutuksissa. Tilivelvollisten tulee huolehtia siitä, että kassa- ja alitilitykset tehdään pankkiin ajallaan. Kassatilitykset taloustoimistoon tulee toimittaa kuukausittain. Vastuullisen kassanhoitajan on täsmäytettävä tilitykset kirjanpidosta tulostettaviin raportteihin välittömästi kuukauden päättymisen jälkeen. Kassojen ja alitilittäjien työnkulussa tulee varmistua siitä, että työketjut toimivat aukottomasti ja teknisesti oikein. Kassojen tarkastamisesta vastaa toimialan tilivelvollinen viranhaltija, jonka tulee sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tehdä tarkastuksesta viranhaltijapäätös toimitettavaksi kunnankamreerille. Hankinnoissa ja niiden kilpailuttamisessa on noudatettava hankinnoista annettuja lakeja, kunnan hankintaohjeita ja kunnan hallintosääntöä. Hankinnat on

7 7 ( 7 ) 11. Avustukset suoritettava järkevästi ja taloudellisesti kilpailuttaminen huomioiden. Hankinnoissa on pyrittävä kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Mäntsälän kunnalla on hankintaohjeet (Kh ), ohjeistus koskee kuntien pienhankintoja, jotka jäävät alle kansallisen kynnysarvon ja joita hankintalaki ei koske. Toimialojen tulee huolehtia, että tarvittavat delegointipäätökset ovat ajan tasalla. Kunnan keskitettyjen hankintojen koordinoijana toimii hallintopalveluissa hankinta-asiantuntija. Hankintoja koskevat kaikki päätökset ja niitä koskevat sopimukset on dokumentoitava Dynastia asianhallintaohjelmaan. Avustusten myöntämisessä tulee ottaa huomioon sisäisen valvonnan ohjeet (kohta 13). Varainhoitovuoden päätyttyä tulosyksikön on vaadittava avustuksen käytöstä tilitys (pyydettävä toimintakertomus ja tilinpäätös), joka osoittaa avustuksen käytön. Jos avustuksen käytössä ilmenee epäselvyyttä, on asia saatettava ao. toimielimen tai tarvittaessa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. MÄNTSÄLÄN KUNNANHALLITUS ESKO KAIRESALO kunnanjohtaja ANJA TUPAMÄKI kunnankamreeri Jakelu Kunnanhallitus/Hallintopalvelut/Esa Siikaluoma, Mika Lindgren, Eero Laaksonen Maankäyttölautakunta/Ympäristöpalvelut/Lauri Pouru Tarkastuslautakunta/pj. Perusturvalautakunta/Perusturvapalvelupalvelut Mustijoen perusturva/eija Rintala, Sivistyslautakunta/Sivistyspalvelut/Pekka Lintonen Tekninen lautakunta/tekniset palvelut/hannu Seppälä sekä jaettavaksi edelleen tulosalueiden ja tulosyksiköiden vastuuhenkilöille