Talvivaara Sotkamo Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaara Sotkamo Oy"

Transkriptio

1 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v Yhteenveto

2

3 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v Yhteenveto 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS 1 3 KÄYTTÖTARKKAILU 2 4 RAKENTAMISVAIHEEN AIKAINEN TARKKAILU 2 5 PÄÄSTÖTARKKAILU 2 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILU Pintavedet Veden laatu Kalasto ja kalastus Pohjavedet Biologinen tarkkailu maa-alueilla Pölylaskeuma ja leijuma Melu Tärinä 7 7 YHTEENVETO 7 Pöyry Finland Oy Pirkko Virta, FM Eero Taskila, FM Susanna Ylitervo, FM Pekka Keränen, FM Juha Parviainen, FM Yhteystiedot Tutkijantie 2 A, Oulu PL 20, Oulu puh sähköposti

4

5 1 1 JOHDANTO Talvivaaran monimetalliesiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista tunnetuista sulfidisen nikkelin varannoista. Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot ovat nykyisen arvion mukaan 642 Mt. Nämä varannot riittävät ylläpitämään suunniteltua tuotantoa yli 60 vuotta. Kaupallinen tuotanto aloitettiin alkuvuodesta 2009, ja vuosittainen nikkelin tuotantomäärä on noin tonnia. Lisäksi kaivoksen odotetaan tuottavan prosessin sivutuotteena vuosittain noin tonnia sinkkiä, tonnia kuparia ja tonnia kobolttia. Suunniteltu malmin louhintamäärä on noin 15 miljoonaa tonnia vuodessa. Tuotanto perustuu biokasaliuotukseen, jossa alueella luonnostaan esiintyvien bakteerien avulla metallit liuotetaan malmista. Talvivaaran kaivoksen rakentaminen aloitettiin keväällä Rakentamistyöt olivat käynnissä koko vuoden 2008 ja samanaikaisesti käynnisteltiin myös tuotantoa, lähinnä louhintaa ja bioliuotusta. Vuonna 2009 rakennustyöt jatkuivat ja tuotanto oli käynnissä, mutta se ei ollut jatkuvaa teknisistä ongelmista johtuen. Talvivaaran kaivoksen tarkkailu on toteutettu vuonna 2009 voimassa olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailuun sisältyy rakentamisvaiheen aikainen kiintoainepitoisuuden ja ph:n tarkkailu, päästötarkkailu ja ympäristövaikutusten tarkkailu. Ympäristövaikutuksien tarkkailussa oli suppeampi vuosi, johon sisältyi pintavesien tarkkailu, pohjavesien tarkkailu, biologisesta tarkkailusta liito-oravien tarkkailu, pölylaskeuman ja leijuman tarkkailu sekä melun ja tärinän tarkkailu. Koko tarkkailun raportointi on jaettu viiteen osaan: Yhteenveto Osa I Tarkkailun taustatiedot Osa II Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Osa III Päästötarkkailu Osa IV Ympäristövaikutusten tarkkailu Osa IV Ympäristövaikutusten tarkkailu sisältää seitsemän alakohtaa (a-g). 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS Talvivaaran kaivos sai Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta ympäristö- ja vesitalousluvan 33/07/ Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen tietyin osin. Vaasan hallintooikeus antoi päätöksensä 08/0039/ Päätös sisälsi mm. muutoksia päästörajaarvoihin, mikä vaikutti myös tarkkailusuunnitelmaan. Luvasta valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä Vuosi 2009 oli Kajaanissa tavanomaista lämpimämpi ja sateisuudeltaan lähes normaali. Erityisesti marras- ja syyskuu, mutta myös touko- ja elokuu olivat keskimääräistä lämpimämpiä. Keskimääräistä enemmän satoi touko-, heinä- ja syyskuussa. Niukkasateisinta oli maaliskuussa, mutta myös kesä-, loka- ja joulukuu olivat selvästi tavanomaista niukkasateisempia. Vallitsevat tuulen suunnat olivat vuositasolla etelän-lännen suunnalta. Tyyntä oli selvästi edellisvuotta useammin ja toisaalta tuulen nopeuden vaihtelu edellisvuotta suurempaa, vaikka tuulen keskinopeus oli sama. Jormasjärven vedenkorkeus oli vuonna 2009 huhtikuusta marraskuuhun tavanomaista alempana ja myös virtaama Jormasjoen luusuassa oli noin neljänneksen normaalia pienempi. Tarkkailun taustatiedot on esitetty osaraportissa I.

6 2 Tarkkailusta vastasi konsulttina pääasiassa Pöyry Environment Oy. Ilmapäästöjen mittauksen toteutti Nab Labs Oy, leijumamittaukset Ilmatieteen laitos ja melutarkkailun Pöyry Energy Oy. 3 KÄYTTÖTARKKAILU Käyttötarkkailu toteutettiin tarkkailusuunnitelman mukaisesti kirjaamalla mm. rakentamistöiden ja louhinnan eteneminen, käytetyt kemikaalit, polttoaineet ja vesimäärät sekä tuotetut jätteet. Poikkeustilanteiksi luokiteltuja vesipäästöjä ei tapahtunut vuoden 2009 aikana. Pieniä öljyvahinkoja kaivosalueella tapahtui vuonna 2009 yhteensä 19. Pölyämisen vähentämiseksi on tehty useita korjaustoimenpiteitä murskaamolla ja malminkäsittelyssä, tärinän mittausta kiinteistöillä on lisätty ja hajuhaittoja on pyritty vähentämään prosessiteknisin toimin. Käyttötarkkailun tulokset on esitetty osaraportissa II. 4 RAKENTAMISVAIHEEN AIKAINEN TARKKAILU Rakentamisvaiheen tarkkailu toteutettiin pääasiassa kahdella pisteellä, Sekundäärikasa SeP2 ja Mourunpuro-Kortelammen eteläpuoli, viikoittain. Vuoksen vesistön suunnalla Mourunpurossa tarkkailu päättyi joulukuussa rakennustöiden päätyttyä ja alkoi Kuusijoen suunnalla yhdellä lisäpisteellä. Kyseisellä suunnalla Sekundäärikasan SeP1 ja Härkäpuron tarkkailu lopetettiin maaliskuussa. Kuusijoen kautta Oulujoen vesistöön tuli vesiä sekundäärikasan rakennustyömaalta, kaivosvarikon alueelta sekä avolouhoksen ympäristöstä. Mourunpurossa Kortelammen vesienkäsittely-yksikön alapuolella kiintoainepitoisuudet pysyivät vuonna 2009 varsin alhaisena, alle lupa-rajan, yhtä tulva-aikana mitattua poikkeusta lukuun ottamatta. Myös veden ph:n vaihteli edellisvuotta vähemmän ja taso oli korkeampi, keskimäärin 6,8. Havaintopaikalla Sekundäärikasa P2 kiintoainepitoisuus oli ajoittain koholla, mikä selittyy osin vähäisellä vesimäärällä. Härkäpurossa ja Sekundäärikasa SeP1:ssä maaliskuulle asti mitatut kiintoainepitoisuudet olivat alle 30 mg/l. Havaintopaikalla Sekundäärikasa P4 kiintoainepitoisuus oli korkea joulukuun alkupuolella kahdessa ensimmäisessä näytteessä, mutta laski sen jälkeen selvästi. Rakentamisvaiheen aikaisen tarkkailun tulokset on esitetty osaraportissa II. 5 PÄÄSTÖTARKKAILU Prosessin ylijäämävesiä johdettiin loppuvuodesta 2009 jälkikäsittely-yksiköille noin m 3. Määrä jakautui suurin piirtein tasan pohjoiselle ja eteläiselle jälkikäsittely-yksikölle. Prosessin ylijäämävesissä kaikki yksittäiset metallipitoisuudet alittivat luparajat. Talvivaaran saniteettijätevedenpuhdistamo toimi vuonna 2009 tarkkailutulosten mukaan hyvin ja täytti sille asetetut lupavaatimukset. Päästötarkkailujen tulokset on esitetty osaraportissa III. Ensimmäinen ilmaan menevien päästöjen tarkkailu tehtiin joulukuussa 2009 Nab Labs Oy:n toimesta. Mittaus koski 10 MW:n POR -kattiloiden savukaasupäästömittausta. Mittauksissa osa typen oksidien pitoisuuksista ylitti, mutta hiukkaspitoisuudet alittivat päästöraja-arvot.

7 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILU Pintavedet Talvivaaran kaivoksen tarkkailussa vuosi 2009 oli ns. suppea vuosi, jolloin pintavesien tarkkailu sisälsi tarkkailusuunnitelman mukaiset veden fysikaalis-kemiallisen laadun tarkkailun sekä kalastus- ja ravustuskirjanpidon. Lisäksi tarkkailuun kuului vuosittainen sähkökoekalastus Tuhkajoella. Pintavesien tarkkailun tulokset on esitetty osaraportissa IV a Veden laatu Kuusilammen avolouhoksen ympäristöstä mustaliuskealueelta vedet kulkevat useiden pienten lampien ja purojen kautta Kuusijokeen ja edelleen Kalliojoen kautta Kolmisoppeen. Mustaliuskealueen vesistöt ovat luonnostaan happamia ja metalleja vedessä voi olla runsaasti. Myös sulfaattipitoisuus ja sähkönjohtavuus ovat luonnostaan koholla. Kaivospiirin alueella mustaliuskealueella sijaitsevissa lammissa ja puroissa happamuus oli vähentynyt edellisvuodesta ollen paikoin samaa tasoa tai vähäisempää, mutta Kuusilammessa edelleen happamampaa kuin ennen kaivostoimintaa. Edellisvuodesta poiketen vedet olivat hyvin tummia ja humuspitoisia lukuun ottamatta Kuusilampea, missä alhainen ph sakkasi humuksen ja fosforia varsinkin kesällä. Kokonaisravinteiden pitoisuudet olivat pintakerroksessa pääosin edellisvuotta suurempia. Typpeä oli eniten, mutta selvästi edellisvuotta vähemmän, Kaivoslammen alusvedessä ja vähiten Kuusilammessa kesällä. Typpeä tulee vesiin räjäytysainejäämänä. Vesi lammissa oli useimmiten silminnähden sameaa. Mustaliuskealueen vesissä oli runsaasti metalleja. Pitoisuudet olivat kevättalvella yleensä selvästi suurempia kuin kesällä. Nikkelin, sinkin, kuparin ja koboltin pitoisuudet pääosin laskivat edellisvuodesta, mutta olivat edelleen korkeampia kuin ennen kaivostoiminnan aloittamista tehdyssä perustilaselvityksessä. Kadmiumpitoisuus pieneni edellisvuodesta Kaivoslammessa, mutta kasvoi alempana Härkälammen-Kuusilammen alueella. Oulujoen vesistöalueen suuntaan tuli vesiä kaivosalueelta Kuusijoen suunnalta ja jossain määrin pohjoiselta jälkikäsittely-yksiköltä Salmisen suunnalta Kalliojokeen ja edelleen Kolmisoppeen. Oulujoen vesistöalueella veden laatu oli yleisesti heikoin vesireitin yläosan pienissä järvissä ja veden laatu parani alavirtaa kohden. Vuonna 2009 veden ph-arvot olivat jonkin verran korkeampia kuin vuonna 2008 erityisesti kesäaikana. Kolmisopessa vesi on luontaisesti hapanta mustaliuskealueen vesien vaikutuksesta. Ravinnepitoisuudet laskivat alavirtaan, mutta kasviplanktonin määrää kuvaavan a-klorofyllipitoisuuden perusteella vesistöt olivat pääosin reheviä, Jormasjärvi ja Nuasjärven Jormaslahti kuitenkin lievästi reheviä. Kolmisopen säännöstelypadon rakennustöiden vaikutus oli nähtävissä maaliskuussa selvästi kohonneina kiintoaine- ja fosforipitoisuuksina ja veden voimakkaana sameutena järvestä lähtevässä vedessä. Kalliojoessa metallipitoisuudet olivat koholla mustaliuskealueelta tulevien vesien vaikutuksesta. Kalliojoessa, Kolmisopessa, Kolmisopesta lähtevässä vedessä ja Tuhkajoessa nikkelin ja sinkin pitoisuudet olivat noususuunnassa. Kalliojoen suulla ja Kolmisopessa kadmiumin pitoisuus ylitti hieman määritysrajan maaliskuussa. Koboltin ja kuparin pitoisuudet olivat pääosin määritysrahaa pienempiä tai sen tuntumassa. Edellä mainituilla havaintopaikoilla nikkelin ja sinkin pitoisuudet ylittivät eräiden tutkimusten mukaan vesieliöstölle haitallisena pidettävän tason lähinnä talvella. Jormasjärveen tultaessa sinkin ja nikkelin pitoisuudet edelleen laskivat ja olivat samaa tasoa kuin vuonna Nuasjärvessä sinkin, nikkelin, kuparin ja koboltin pitoisuudet olivat pääsääntöisesti alle määritysrajojen. Vuoksen vesistöalueella vedet eivät yleensä ole niin happamia ja vesi on tummempaa, humuspitoisempaa ja ravinteikkaampaa kuin Oulujoen vesistöalueen puolella. Kyseiseen suuntaan ei päätynyt mustaliuskealueen happamia vesiä edellisvuoden poikkeustilanteen tapaan. Typpipitoisuudet laskivat Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa ja Kivijärvessä, kun typpeä räjäytysainejääminä

8 4 sisältävät kuivatusvedet vähenivät kaivoksen rakennustöiden päätyttyä. Kasviplanktonin määrää kuvaavan a-klorofyllin keskimääräinen pitoisuus oli Ylä-Lumijärvessä lievästi rehevien ja Kivijärvessä sekä Laakajärvessä rehevien vesien tasoa. Ylä-Lumijärven, Lumijoen ja Kivijärven metallipitoisuuksissa ei ollut enää edellisvuoden kaltaista suurta ajallista vaihtelua, ja myös keskimääräiset pitoisuudet olivat huomattavasti edellisvuotta pienempiä. Laakajärvessä nikkeli- ja sinkkipitoisuudet olivat talvella lievästi koholla ja Itkonniemessä määritysrajan tuntumassa tai sen alle. Koboltin ja kuparin pitoisuudet olivat lähes poikkeuksetta alle määritysrajojen. Ylä-Lumijärvessä nikkelin pitoisuus ylitti eräiden tutkimusten mukaan kirjolohelle haitallisena pidettävän tason puolessa näytteistä hieman tai jonkin verran ja sinkin pitoisuus yhdessä näytteessä vesikirpuille haitallisena pidetyn tason. Kaivoksen läheisyydessä sijaitsevista vesistöistä suurimmat, Hakonen ja Iso Savonjärvi, sekä Kivipuro ja Pirttipuro sijaitsevat kaivospiirirajan tuntumassa sen ulkopuolella ja muut pienemmät lammet rajan sisäpuolella. Lampien happamuus oli alueelle tyypillinen, paikoin varsin hapan, mutta ph-arvot olivat kuitenkin yleisesti samaa tasoa kuin ennen kaivostoiminnan aloittamista tehdyssä perustilaselvityksessä. Lampien ja purojen veden väri ja humuspitoisuus vaihtelivat melko suuresti samoin kuin ravinnepitoisuudet. Myllylammessa typpipitoisuus oli talvella korkea johtuen ilmeisesti räjähdysainejäämiä sisältävistä kuivatusvesistä. Hoikanlammessa nitraattitypen pitoisuudet olivat edelleen koholla, mutta selvästi alhaisempia kuin edellisvuonna, jolloin niiden arvioitiin johtuvan läheisellä tietyömaalla tehdyistä räjäytyksistä sekä tien runkoon käytetyssä louheessa räjähdysainejäämänä olevasta typestä. Kaivoksen ympäristössä sijaitsevissa pienissä lammissa ja puroissa ei todettu kaivostoiminnasta johtuvia kohonneita metallipitoisuuksia Kalasto ja kalastus Kalataloustarkkailuun sisältyivät v kalastus- ja ravustuskirjanpito sekä Tuhkajoen vuotuiset sähkökoekalastukset. Kirjanpitokalastajia oli Kolmisopella kaksi ja Jormasjärvellä viisi. Kolmisopella ei tiettävästi ole enää nykyisin muita kalastajia. Kolmisopella harjoitettiin pienimuotoista katiskakalastusta. Kalastajakohtainen saalis oli 74 kg, mistä haukea oli kolme neljännestä. Lisäksi saatiin vähän ahventa ja madetta. Hauen yksikkösaalis Kolmisopella oli hyvä. Kalastajat eivät kommentoineet Kolmisopella pyydysten likaantumista tai kalojen makuvirheitä. Jormasjärvellä kalastus oli pääasiassa talviverkkokalastusta. Kalastajakohtainen saalis oli Jormasjärvellä kotitarvekalastuksen luonne huomioon ottaen varsin suuri eli 131 kg. Kuhan osuus saaliista oli puolet. Muita merkittäviä saalislajeja olivat hauki ja made. Lisäksi saatiin hieman siikaa, muikkua, ahventa, lahnaa ja särkeä. Käytetty verkkojen solmuväli oli niin harva, että niillä saatiin ahventa vain hiukan ja särkeä ei ollenkaan. Kuhan, hauen ja mateen verkkoyksikkösaaliit olivat pieniä. Kurenuotalla saadut muikkusaaliit olivat pieniä ja muikku oli pienikokoista. Jormasjärven kalastajista vain yksi kommentoi pyydysten likaantumista. Hänen mukaansa likaantuminen oli talvella vähäistä lukuun ottamatta maaliskuuta, jolloin se vaikeutti kalastusta. Jormasjärvellä ravustaneiden neljän kirjanpitoravustajan kokonaissaalis oli 890 rapua. Ravun yksikkösaalis mertavuorokautta kohden oli pieni. Ravustuskirjanpidon mukaan rapukanta vaikuttaa olevan Talvilahdella heikompi kuin muualla Jormasjärvessä. Tuhkajoen vuosittain seurattavat sähkökoekalastuskohteet edustavat Tuhkajoen alaosan parhaita taimenen pienpoikashabitaatteja. Koealojen kalasto oli v pääasiassa taimenta, jonka tiheys

9 5 oli kuitenkin melko pieni. Taimenen lisäksi saatiin molemmilta koealoilta pienin tiheyksin kesänvanhaa harjusta sekä madetta. Tuhkajoesta saadut taimenet olivat luonnonkantaa. 6.2 Pohjavedet Pohjaveden laatua tarkkailtiin lähiasutuksen kaivoista sekä tehdasalueen (P1) ja Valkealammen (P4) porakaivosta. Pohjavesien tarkkailun tulokset on esitetty kokonaisuudessaan osaraportissa IV b. Tarkkailussa ei todettu merkittävästi kohonneita metallipitoisuuksia ja paikoin esimerkiksi kaivoissa havaitut kohonneet pitoisuudet johtuivat alueen kallioperän laadusta. Kohonneita pitoisuuksia havaittiin etenkin raudan, mangaanin ja nikkelin osalta. Tehdasalueen porakaivon ja lähellä kaivospiirin länsirajaa sijaitsevan Valkealampi P4 porakaivon kohonneet nitraattipitoisuudet johtuvat todennäköisesti rakentamisessa käytetyn kiviaineksen räjähdysainejäämistä. Muiden seurantapaikkojen paikoin kohonneet typpipitoisuudet johtuvat muista tekijöistä kuin kaivostoiminnasta. Kaikilta osin veden laatu ei täyttänyt talousvedelle annettuja laatunormeja. Nitriittitypen osalta talousvesinormi ylittyi yhdessä pisteessä ja nitraattitypen osalta tehdasalueen pisteessä P1 molemmilla kierroksilla ja pisteessä P4 kevään kierroksella. Metallien osalta pitoisuuksien ylitykset olivat suurimmat raudan ja mangaanin osalta. Kevään kierroksella talousvesinormi ei täyttynyt raudan osalta kolmessa pisteessä ja syksyn kierroksella viidessä pisteessä. Mangaanin osalta normi ei täyttynyt seitsemässä pisteessä (kevät ja syksy). Nikkelin osalta pitoisuudet ylittivät talousvesinormin kolmessa pisteessä keväällä ja kahdessa pisteessä syksyllä. Talousvesinormin mukainen ph-taso ei täyttynyt kevään kierroksella seitsemässä pisteessä ja syksyn kierroksella viidessä. Malmirannan ja Paavolan kaivoissa vesipinta oli syyskuun kierroksella selvästi alempana kuin keväällä. Syy ei ole tiedossa, mutta jatkotarkkailussa selviää onko kyseessä kertaluoteinen havainto. 6.3 Biologinen tarkkailu maa-alueilla Maa-alueiden biologinen tarkkailu sisälsi liito-oravan esiintymisen tarkkailun. Maa-alueiden biologisen tarkkailun tulokset on esitetty kokonaisuudessaan osaraportissa IV c. Liito-oravan esiintymistä selvitettiin ns. papanakartoitusmenetelmällä. Lajin kannalta potentiaaliset ydinalueet sekä lajin asuttamat metsäkuviot olivat suurimmaksi osaksi säilyneet ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Tarkkailun alussa vuonna 2007 liito-oravatarkkailun kohteena oli 22 metsäkuviota, joista v ennallaan oli 15 kuviota. Hävinneitä kuvioita oli tuolloin 4 kappaletta. Vuonna kuviota oli säilynyt ennallaan, 5 kuviota oli heikentynyt ja yksi kohde tulkittiin hävinneiksi pääasiassa hakkuiden ja kaivoksen toimintaan liittyvien rakentamistoimien seurauksena. Tarkkailun alussa kohteina olleista 22 metsäkuviosta vuoden 2009 tulosten perusteella ennallaan oli siis hieman alle puolet kohteista. 6.4 Pölylaskeuma ja leijuma Pölylaskeumaa tarkkailtiin yhteensä 16 kohteessa kaivospiirin alueella ja sen ulkopuolella. Tarkkailu on jatkuvaa. Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) pitoisuutta tarkkailtiin Ilmatieteen laitoksen toimesta kahdessa kohteessa, joista toinen sijaitsi kaivoksen tehdasalueen läheisyydessä ja toinen kaivospiirin ulkopuolella lähiasutuksen pihapiirissä. Mittaus tehtiin jatkuvatoimisella analysaattorilla välisenä aikana. Pölylaskeuman tarkkailun tulokset on esitetty kokonaisuudessaan osaraportissa IV d ja Ilmatieteen laitoksen laatima raportti hengitettävien hiukkasten tarkkailusta (leijuma) on tämän raportin osana IV e. Vuoden 2009 laskeumatarkkailussa keräysastioiden veden ph-arvot vaihtelivat pääosin välillä 4-8 eli ph:n ajalliset vaihtelut olivat suuria. Keskimäärin alhaisimmat ph-arvot todettiin liuo-

10 6 tusalueen itäpuolella keräimissä 12 ja 13, joissa myös ph:n muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli suurin. Kiintoainelaskeumat olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Kiintoainelaskeumat olivat suurimmillaan kesäaikaan, jolloin useimmilla keräysasemilla laskeumasta suuri osa oli orgaanista alkuperää ollen siten peräisin muualta kuin kaivostoiminnasta. Kaivosalueen ulkopuolella epäorgaanisen laskeuman osuus oli huomattava Tuhkakylän koululla (keräin 9) ja Myllyniemessä (keräin 6) keräysjaksolla. Kyseisellä jaksolla yleisesti myös muualla kaivosalueen ulkopuolella vähintään neljäsosa kiintoainelaskeumasta oli epäorgaanista alkuperää. Kauimpana kaivosalueesta sijaitsevalla Lahnasjärven metsästysmajan keräimellä 8 kesäajan laskeumista vähintään neljäsosa oli epäorgaanista alkuperää. Myös kaivosalueelta mitatut suurimmat laskeumat kesäaikana olivat pääasiassa orgaanista ainetta. Liuotusalueen itäpuolella keräimissä 12 ja 13 epäorgaanisen laskeuman osuus oli kesäaikana suuri. Keräysjaksolla kaivosalueen keräimissä epäorgaanisen laskeuman osuus kiintoainelaskeumasta oli minimissään lähes 50 prosenttia. Talvivaaran pölylaskeuman tarkkailussa seurataan metalleista nikkeliä, kuparia, kobolttia ja sinkkiä. Vuosien 2008 ja 2009 metallitulokset eivät ole suoraan verrannollisia keskenään, sillä vuonna 2008 tuloksista on poistettu laskennallisesti verkostoveden vaikutus pitoisuuksiin. Vuonna 2009 määritykset tehtiin maaliskuusta lähtien puhdistetusta vedestä, jolloin on saatu selville todelliset metallilaskeumat. Vuoden 2009 keskimääräiset metallilaskeumat olivat kobolttia lukuun ottamatta pääosin edellisvuotta suurempia. Vuonna 2009 yleistä tasoa korkeampia nikkelilaskeumia todettiin kaivosalueella tehdasalueen pohjoispuolella (keräin 1), avolouhoksen pohjoispuolella (keräin 14) sekä liuotusalueen itäpuolella (keräimet 12 ja 13). Kaivosalueella monin paikoin nikkelilaskeumat olivat koholla alkuvuodesta ja loppuvuodesta. Ympäristön seurantapisteissä nikkelilaskeumat olivat yleisesti kaivosaluetta alhaisempia. Jonkin verran ympäristön pisteiden yleistä tasoa korkeampia nikkelilaskeumia todettiin harvakseltaan kaivospiirin itäreunalla (keräimet 3, 4 ja 6). Elo-syyskuussa Metsäpirtin keräimessä 5 todettu selvästi kohonnut laskeuma voi johtua läheisen tietyömaan pölyämisestä. Kobolttilaskeumat olivat pieniä. Kobolttilaskeuman alueellinen ja ajallinen jakauma oli varsin samankaltainen kuin nikkelilaskeuman jakauma. Sinkkilaskeuman keräinten välinen vaihtelu oli selvästi suurempaa kuin muilla tutkituilla metalleilla. Suurimmat sinkkilaskeumat mitattiin kuitenkin pääosin samaan aikaan ja samoista keräimistä kuin suurimmat nikkelin ja koboltin laskeumat. Kuparilaskeumat olivat pääasiassa hyvin pieniä, mutta yksittäisiä kohonneita laskeuma-arvoja havaittiin eri puolilla tarkkailualuetta. Kuparilaskeumat olivat yleisesti hieman korkeampia kaivosalueella kuin sen ympäristössä. Selvästi suurin yksittäinen laskeuma mitattiin kuitenkin huhtikuussa kaivosalueen ulkopuolella Pappilan keräimestä 2, missä myös kahdella edellisellä keräysjaksolla laskeumat olivat yleistä tasoa korkeampia. Kohonnut yksittäinen kuparilaskeuma todettiin myös Kalliojärvellä (keräin 16) elo-syyskuussa. Varsinkin Kalliojärven kohonnut kuparilaskeuma johtuu todennäköisesti muista tekijöistä kuin kaivostoiminnoista. Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta mitattiin jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, joilla saadaan selville myös pitoisuuksien lyhytaikaisvaihtelut. Kaivosalueen toiminnot vaikuttivat merkittävästi hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin tehdasalueen mittauspisteessä. Myllyniemen mittauspisteessä vaikutukset olivat vähäisempiä ja pitoisuuksiin näyttäisivät vaikuttaneen ajoittain voimakkaasti lähiympäristön toiminnot, kuten asuinrakennuksen lämmitys ja liikennöinti kiinteistön piha-alueella ja se läheisyydessä. Myllyniemessä esiintyi syys- ja lokakuussa 2008 ja helmikuussa 2009 yhteensä neljä kohonnutta hiukkasten tuntipitoisuutta (saman vuorokauden aikana), joihin kaivostoiminnalla on todennäköisesti ollut vaikutusta. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden terveysvaikutusperusteinen vuorokausiohjearvo ylittyi mittausjaksolla selvästi kaivoksen tehdasalueen mittauspisteessä syyskuussa Jaksolla

11 7 syyskuu helmikuu 2009 ohjearvoon verrattavat vuorokausipitoisuudet olivat tehdasalueen mittauspisteessä % ohjearvosta ja Myllyniemen pisteellä % ohjearvosta. Valtioneuvoston antaman ilmanlaatuasetuksen mukaiset hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia koskevat raja-arvot on annettu vuositasolla. Lyhyemmän mittausjakson pitoisuuksia voidaan sen takia tarkastella vain suuntaa-antavasti suhteessa raja-arvoihin. Raja-arvojen ylityksiä sallitaan vuositasolla 35 kpl ennen kuin varsinaisen vuorokausiraja-arvon ylityksen katsotaan tapahtuneen. Kaivoksen tehdasalueen mittauspisteessä esiintyi kuuden kuukauden mittausjaksolla 12 ylitystä. Myllyniemen mittauspisteessä ylityksiä ei esiintynyt lainkaan. Molemmissa mittauspisteissä mittausjakson keskiarvot alittivat hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvoa koskevan raja-arvon. Raja-arvot ovat sitovia ja ohjearvo tavoitteellinen, mutta niitä ei sovelleta työpaikoilla eikä tehdasalueilla. Hengitettävien hiukkasten tuntipitoisuudet olivat tehdasalueen mittauspisteessä keskimäärin suurimmillaan tyynellä tai kaakkoistuulella. Myllyniemen mittauspisteessä tuntipitoisuudet olivat keskimäärin suurimmillaan tyynellä tai tuulen käydessä etelästä tai kaakosta. 6.5 Melu Melumittaukset tehtiin yhden kerran vuonna 2009 Pöyry Energy Oy:n toimesta. Melumittausten ajankohtana lokakuussa kaivoksen rakennustoiminnan aktiivisuustaso oli normaali ja lisäksi alueella tehtiin louhintaräjäytys, joka mitattiin Taattolassa (P3). Mittauskohteita oli seitsemän ja ne sijaitsivat kaivospiirin välittömässä läheisyydessä eri puolilla kaivospiiriä. Pöyry Energy Oy:n laatima raportti melumittauksista on esitetty osaraportissa IV f. Kaivostoiminnasta aiheutuva melutaso ei ylittänyt päivä- eikä yöajan ohjearvoa missään mittauspisteessä. Ottaen huomioon alueen tyypillisen matalan taustamelun tason etenkin yöaikaan, voidaan kaivostoiminnan melu kuulla hyvinkin kaukana ja yleisesti matalataajuisena meluna. Melupiikkejä aiheuttivat satunnaiset iskumaiset äänet, louhosräjäytys sekä raskaiden ajoneuvojen ohiajot. 6.6 Tärinä Tärinää mitattiin yhden kerran vuoden 2009 syyskuussa kaivosalueen ympäristössä kahdessa rakennuksessa kaivosalueen ympärillä. Talot sijaitsevat noin 2 3,2 kilometrin etäisyydellä louhintapaikasta. Mitatut louhintatärinäarvot alittivat selvästi rakennusten vauriovaaran raja-arvot. Molemmissa kohteissa mitatut maksimitärinäarvot voivat aiheuttaa häiriötä herkimmille ihmisille ja alentaa asumisviihtyvyyttä. Lausunto melumittauksesta on esitetty osaraportissa IV g. 7 YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2009 tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Prosessijätevesipäästöjen ja ilmapäästöjen tarkkailu alkoi loppuvuodesta. Kaivoksen rakentaminen saatiin päätökseen, mutta tuotanto ei ollut jatkuvaa teknisten ongelmien vuoksi. Vuonna 2009 rakennettiin myös Kolmisopen säännöstelypatoa. Vesistökuormitusta syntyi rakentamistöistä, prosessivesistä loppuvuodesta ja saniteettijätevedenpuhdistamolta. Saniteettijätevedenpuhdistamo toimi hyvin ja täytti sille asetetut lupavaatimukset. Jälkikäsittely-yksiköille johdetussa loppuneutralointivedessä raja-arvoihin voidaan verrata vain yksittäisiä metallipitoisuuksia ja ne olivat lupaehtojen mukaiset. POR -kattiloiden savukaasupäästöissä osa typen oksidien pitoisuuksista ylitti, mutta hiukkaspitoisuudet alittivat päästöraja-arvot. Rakentamisvaiheen aikaisessa tarkkailussa Mourunpurossa Kortelammen eteläpuolella kiintoainepitoisuudet olivat pääosin pieniä. Sekundäärikasan P2 ja P4 rakennustyömaiden alapuolisella tarkkailupaikalla kohonneet kiintoainepitoisuudet johtuivat osin pienestä

12 8 vesimäärästä. Kolmisopen säännöstelypadon rakentaminen näkyi mm. kohonneina kiintoainepitoisuuksina ja sameutena järvestä lähtevässä vedessä maaliskuussa. Talvivaaran kaivos sijaitsee mustaliuskealueella, mistä johtuen alueen vedet ovat luontaisesti happamia ja niissä on todettu luontaisesti kohonneita sulfaatin ja metallien pitoisuuksia. Kaivoksen rakentamistyöt nostivat mustaliuskealueen pienten lampien ja purojen metallipitoisuuksia, mikä oli havaittavissa lievempänä myös alapuolisessa Kolmisopessa ja Jormasjärvessä Tuhkajoen edustalla. Ylä-Lumijärven, Lumijoen ja Kivijärven metallipitoisuuksissa ei ollut enää edellisvuoden kaltaista poikkeuksellisesta päästöstä johtunutta suurta ajallista vaihtelua, ja myös keskimääräiset pitoisuudet olivat huomattavasti edellisvuotta pienempiä. Myös veden happamuus oli palautunut tavanomaiselle tasolle. Typpipitoisuudet laskivat Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa ja Kivijärvessä, kun typpeä räjäytysainejääminä sisältävät kuivatusvedet vähenivät. Varsinaisen kaivostoiminnan ohella alueella tehtyjen tietöiden vaikutus veden laatuun näkyi vielä lievänä Hoikanlammen typpipitoisuuksissa. Kirjanpitokalastajien kalastus oli Jormasjärvellä pääasiassa talviverkkokalastusta. Kuhan osuus saaliista oli puolet. Muita merkittäviä saalislajeja olivat hauki ja made. Lisäksi saatiin hieman siikaa, muikkua, ahventa, lahnaa ja särkeä. Kuhan, hauen ja mateen verkkoyksikkösaaliit olivat pieniä. Kolmisopella harjoitettiin pienimuotoista katiskakalastusta. Kirjanpitäjien saaliista haukea oli kolme neljännestä. Lisäksi saatiin vähän ahventa ja madetta. Hauen yksikkösaalis Kolmisopella oli hyvä. Jormasjärvellä ravustaneiden neljän kirjanpitoravustajan kokonaissaalis oli 890 rapua. Ravun yksikkösaalis mertavuorokautta kohden oli pieni. Tuhkajoessa on harva alkuperäinen taimenkanta. Kallioperän vaikutukset olivat havaittavissa myös alueen pohjavesissä. Alueella todettiin luontaisesti kohonneita metallipitoisuuksia. Pohjavesitarkkailussa ei kuitenkaan havaittu kaivostoiminnasta johtuneita vaikutuksia lukuun ottamatta kohonneita typpipitoisuuksia tehdasalueella (P1) ja lähellä kaivospiirin länsirajaa Valkealammen (P4) alueella. Pitoisuuksien kohoaminen johtui rakennusalueilla käytetyn louheen räjähdysainejäämistä. Liito-oravan elinalueet ovat jonkin verran supistuneet kaivoksen rakentamisen ja metsähakkuiden seurauksena. Kaivosalueella todettiin kaivostoiminnasta johtuvaa pölylaskeuman lisääntymistä ja myös ilmassa leijuvien hengitettävien hiukkasten pitoisuus oli lisääntynyt. Kaivospiirin ulkopuolella ei sen sijaan todettu juurikaan kaivostoiminnasta johtuvaa hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien kasvua. Suurimat pölylaskeumat mitattiin kaivospiirin ulkopuolella kesällä, jolloin pölylaskeuma oli pääosin orgaanista alkuperää. Joillakin paikoilla esiintyi lähinnä keväällä ja kesällä myös epäorgaanista, mahdollisesti kaivokselta peräisin olevaa laskeumaan. Kaivospiirin alueella kesällä mitatut suurimmat laskeumat olivat myös pääasiassa orgaanista alkuperää. Vuoden 2009 keskimääräiset metallilaskeumat olivat kobolttia lukuun ottamatta pääosin edellisvuotta suurempia. Tehdyissä melumittauksissa ei todettu melun päivä- tai yöohjearvojen ylittymistä mahdollisissa häiriintyvissä kohteissa. Taustamelun vähäisyydestä johtuen kaivostoiminnan aiheuttama melu voidaan kuitenkin kuulla kaukana matalataajuisena. Räjäytysten aiheuttama melu aiheuttaa hetkellisiä melupiikkejä lähiympäristössä. Kaivoksen louhintatärinäarvot alittivat selvästi rakennusten vauriovaaran raja-arvot. Tärinä voi kuitenkin alentaa herkimpien ihmisten asumisviihtyvyyttä kaivoksen lähiympäristössä.

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 27.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Yhteenveto Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Yhteenveto 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS 1 3

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M608035 27.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 23.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV d Pölylaskeuman tarkkailu 9M609005 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV d Pölylaskeuman tarkkailu Sisältö

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 28.1.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 29.3.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Yhteenveto Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010, Yhteenveto 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS 1 3

Lisätiedot

YHTEENVETO Vesistökuormitusta Ilmapäästöjen vesistöihin

YHTEENVETO Vesistökuormitusta  Ilmapäästöjen vesistöihin YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2012 tarkkailusuunnitelman ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten sekä kaivoksen teettämien lisäselvitysten mukaisesti. Tavanomaiseen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÖLYLASKEUMAN TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu 2012

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2014 Päivämäärä 27.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA IX: TALVIVAARAN KAIVOKSEN PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÖLYLASKEUMAN TARKKAILU 211 16WWE993 29.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa IV c Pölylaskeuman tarkkailu 211 1 Sisältö

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M607035 24.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M607035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

9M Talvivaara Sotkamo Oy

9M Talvivaara Sotkamo Oy 25.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 0 Yhteenveto 1 Osa I: Tarkkailun taustatiedot 2 Osa II: Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 3 Osa III: Päästötarkkailu

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2011 16WWE0993 30.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 1 Yhteenveto 2 Osa I: Tarkkailun taustatiedot 3 Osa II a: Käyttötarkkailu 4 Osa II b: Rakentamisvaiheen tarkkailu

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 18.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV c Biologinen tarkkailu maa-alueilla 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IVc Biologinen tarkkailu

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Vastuuvapauslauseke Työ on suoritettu normaalilla perusteellisuudellamme ja ammattitaidollamme pätevien ja

Lisätiedot

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2015 Päivämäärä 10.2.2016 TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 TERRAFAME OY KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA X: PÖLYLASKEUMA

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 212 16UEC5 25.3.213 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot Sisältö

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen tarkkailuraportti vuodelta 2010

Talvivaaran kaivoksen tarkkailuraportti vuodelta 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 204 08.06.2011 Talvivaaran kaivoksen tarkkailuraportti vuodelta 2010 STLTK 204 Talvivaara Sotkamo Oy on lähettänyt Kainuun maakunta-kuntayhtymän terveydensuojelu-viranomaiselle

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 18.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M608035 26.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV e Biologinen tarkkailu maa-alueilla 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV e Biologinen tarkkailu

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 2013 16X154566 16X170605 16X170583 6.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 1 Osa I Tarkkailun

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 19.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa II Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE0242 28.1.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa IV d Biologinen tarkkailu maa-alueilla 16WWE0242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa IV d Biologinen tarkkailu

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 211 16WWE993 3.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 26.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV e Biologinen tarkkailu maa-alueilla Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV e Biologinen tarkkailu maa-alueilla 1

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 11.3.215 Viite 1511636-7 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 214

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014, YHTEENVETO

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014, YHTEENVETO Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.5.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014, YHTEENVETO

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 24.2.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 1 2.1 Aineisto

Lisätiedot

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen 17.1.212 7.11.212 28.11.212 19.12.212 9.1.213 3.1.213 2.2.213 13.3.213 3.4.213 24.4.213 15.5.213 5.6.213 Laboratorion esimies Henna Mutanen 16.7.213 Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY KALATALOUSTARKKAILU 16X170583 10.4.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVc Kalataloustarkkailu Talvivaaran kaivoksen kalataloustarkkailu v. 2013 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2012 16UEC0005 28.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Kupari mg/kg tp. Sinkki mg/kg tp. Arseeni mg/kg tp

Kupari mg/kg tp. Sinkki mg/kg tp. Arseeni mg/kg tp Taulukko 6. Kierros 2 Jormasjärvi Jormasjärvi ahven 0,037 0,78 0,023

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena

Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Inarin kalantutkimus ja vesiviljely Ahti Mutenia Lokan ja Porttipahdan ominaisuuksia Rakennettu

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Norilsk Nickel Oy Harjavallan tehtaan nikkelipäästön kalataloudelliset vaikutukset

Norilsk Nickel Oy Harjavallan tehtaan nikkelipäästön kalataloudelliset vaikutukset Norilsk Nickel Oy Harjavallan tehtaan nikkelipäästön kalataloudelliset vaikutukset xxx.xx.2012 Kokemäki Heikki 24.3.2015 Holsti Kokemäki Anna Väisänen, KVVY ry Nikkelipäästö Laiterikko 5.-6.7.2014 Tehtaan

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

16WWE Talvivaara Sotkamo Oy

16WWE Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE0242 29.3.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 0 Yhteenveto 1 Osa I: Tarkkailun taustatiedot 2 Osa II: Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 3 Osa III:

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS 2 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on keskeinen osa Talvivaaran strategiaa Talvivaara

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Velvoitetarkkailun vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Otteita Talvivaaran ympäristötarkkailu suunnitelmasta: 4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Lupamääräyksen 5 mukaisesti rakentamisvaiheessa yli 10 ha:n suuruisten

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki (./) 0 UJ I (./) c::: UJ > UJ Pohjois-Suomen alueha llintovirasto PL 293, 90101 Oulu kirjaamo. pohjois@avi.fi Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki Finland T: +358 (0)10 684

Lisätiedot

7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7.1 Talvivaaran kaivoksen sijainti Talvivaaran kaivoksen sijainti on kuvattu seuraavan auekeaman kuvassa 7-1. 47 Talvivaaran

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY

FORTUM POWER AND HEAT OY KALATALOUSTARKKAILU 16X147918 2.4.215 FORTUM POWER AND HEAT OY Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu v. 212-214 Kalastuskirjanpito, kalastustiedustelu ja kalakantanäytteet Sotkamon ja Hyrynsalmen

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA IX: PÖLYLASKEUMA. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA IX: PÖLYLASKEUMA. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 9.5.2017 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2016 OSA IX: PÖLYLASKEUMA TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa I Tarkkailun taustatiedot Sisältö

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 17.8.07 täydennys 8.4.08 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 HANKKEEN KUVAUS JA AIKATAULU 1 3 TARKKAILUALUE

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1 HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka 1 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää huleveden yleistä laatua Helsingissä Arvioida huleveden puhdistustarvetta Vertailla huleveden

Lisätiedot

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy 16.6.211 Fortum Power and Heat Oy Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta 27-21 Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot