Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera"

Transkriptio

1 WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 2541, , 2543 ja 2544 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEETS 2541, , 2543 and 2544 PRE-QUATERNARY ROCKS Vesa Perttunen Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND ESPOO 1991

2 SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA - GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : Kallioperakarttojen selitykset Lehdet 2541, , 2543 j a 2544 Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks Sheets 2541, , 2543 and 2544 Vesa Perttunen KEMIN, KARUNGIN, SIMON JA RUNKAUKSEN KARTTA-ALUEIDEN KALLIOPERA Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland Espoo 1991

3 Perttunen, V., Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera. Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map sheet areas. Geological map of Finland 1 : Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks, sheets 2541 Kemi, Karunki, 2543 Simo and 2544 Runkaus. 80 pages, 32 figures and 11 tables. The combined area included in the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map sheets is located in northern Finland at the Swedish border, north of the Gulf of Bothnia. The Basement Gneiss area in the southeastern part of the map sheet area belongs to the Archaean Pudasjarvi Granite Gneiss Complex. The gneisses are mostly medium-grained, foliated, banded, and migmatized. According to their mineral composition, the gneisses are quartz diorites, granodiorites and oligoclase granites (trondhjemites). The felsic gneisses contain inclusions of amphibolite, and amphibole and mica gneiss. Microcline porphyroblasts, rarely albite, occur in the gneisses. Granites are medium to coarse-grained and slightly deformed. The rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex are invaded by mafic and felsic dikes. Three layered intrusions exist in the map sheet area between the Perapohja Schist Belt and the Granite Gneiss Complex. The layered intrusions contain chromite layers and PGE mineralizations. The age of the layered intrusions is 2,440 Ma. The early Proterozoic Perapohja Schist Belt comprises most of the area. The Schist Belt is separated by an unconformity from the underlying Pudasjarvi Granite Gneiss Complex and from the rocks of the layered intrusions. The supracrustal rocks include quartzite, conglomerate, dolomite, phyllite and mica schist, as well as mafic volcanic rocks : lava, agglomerate and tuffite. The supracrustal rocks have been classified and described in the explanation as lithostratigraphic formations. The supracrustal rocks are cut by differentiated sills dated about 2,200 Ma, and plutonic intrusions of the Haparanda suite dated 1,890 Ma old. The rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex were folded, migmatized, and metamorphosed in amphibolite facies before the deposition of the rocks of the Perapohja Schist Belt. The supracrustal rocks of the Perapohja Schist Belt in the map sheet area were folded along an east-west fold axis. The metamorphic grade is generally low, reaching amphibolite facies in the western part of the area. In addition to the chromite ore exploited by Outokumpu Chrome Company, dolomite, orthoquartzite, phyllite, gabbro, and tuffite are quarried in the map sheet area on a commercial scale. The paper is in Finnish, with figure and table captions and a summary in English. Key words : areal geology, explanatory text, bedrock, Archaean, Proterozoic, Kemi, Karunki, Simo, Runkaus, Finland. Vesa Perttunen, Geological Survey of Finland, P. O. Box 77, SF Rovaniemi, Finland. ISBN Vanunalan hir)apoino O\ 1991

4 Peritunen, V., Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera. Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas. Suomen geologinen kartta 1 : Kallioperakarttojen selitykset, lehdet 2541 Kemi, Karunki, 2543 Simo ja 2544 Runkaus. 80 sivua, 32 kuvaa ja 11 taulukkoa. Karttalehtien alue sijaitsee Pohjois-Suomessa Perameren pohjoispuolella ja rajoittuu lannessa Ruotsin rajaan. Alueen kalliopera jakautuu kolmeen geologisesti erilaiseen yksikkoon. Paaosa Simon (2543) karttalehden alueen kallioperasta seka Kemin (2541) ja Runkauksen (2544) lehtien kaakkoisosan kalliopera kuuluvat ialtaan arkeeiseen Pudasjarven graniittigneissikompleksiin. Sen kivilajit muodostavat kerrostumisalustan varhaisproterotsooisille Perapohjan alueen liuskeille, jotka ovat toisena karttalehtialueen geologisena paayksikkona. Kolmantena yksikkona ovat varhaisproterotsooiset syvakivet, joista kerrosrakenteiset intruusiot ovat liuskeita vanhempia, mum nuorempia. Pohjagneissialueen gneissit ovat suuntautuneita, usein raitaisia ja migmatiittisia. Mineraalikoostumukseltaan ne ovat kvartsidioriitteja, granodioriitteja ja oligoklaasigraniitteja (tonaliitteja). Niissa on sulkeumina ja jaanteina amfiboliittia seka sarvivalke- ja biotiittigneissia. Paikoitellen on porfyroblasteina mikrokliinia, harvemmin albiittia. Graniittien suuntaus on epaselvempaa. Kaikkia pohjagneissialueen kivilajeja leikkaavat mafiset ja felsiset juonet. Fylliitit ja kvartsiitit ovat karttalehtialueen laajimmalle levinneet sedimenttisyntyiset kivilajit. Dolomiitteja on suhteellisen runsaasti. Niiden lisaksi on ohuita konglomeraattikerroksia. Sedimenttien valiin on kerrostunut vulkaanisia kivilajeja, jotka alkuaan ovat olleet mantelikivilaavoja ja tuhkia, harvemmin agglomeraatteja. Pintasyntyiset kivilajit on jaoteltu ja kasitelty selityksessa litostratigrafisina muodostumina. Liuskeiden ja pohjagneissialueen saumassa on kerrosintruusioita, joiden ika on noin 2440 Ma. Niiden kivilajit oval lahinna pyrokseniitteja, gabroja ja anortosiitteja. Kvartsiiteissa on differentioituneita kerrosjuonia, joiden ika on noin 2200 Ma. Liuskeita leikkaavat syvakivet ja niihin liittyvat juonet kuuluvat Haaparantasarjaan. Niille on tyypillista omamuotoinen, voimakkaasti vyohykkeinen plagioklaasi. Paaosa syvakivista on mineraalikoostumukseltaan kvartsimontsodioriitteja, tonaliitteja, granodioriitteja, kvartsidioriitteja ja dioriitteja. Niiden ika on noin 1890 Ma. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajit ovat metamorfoituneet amfiboliittifasieksen olosuhteissa, poimuttuneet ja migmatisoituneet ennen Perapohjan Liuskeiden kerrostumista. Paaosa liuskealueen kivila_ ;eista on metamorfoitunut vihrealiuskefasieksessa. Karungin lehden lansiosien kivilajeissa on amfiboliittifasieksen mineraaliseurue. Liuskealueen kivilajien poimuakseli on lahes ita-lantinen ja kaade loiva. Seka sedimenttien etta vulkaniittien primaariset rakenteet oval yleensa erinomaisesti sailyneet. Kerrosintruusioissa on kromiittia ja plat inametallimineraaleja sisaltavia kerroksia. Kemin intruusiossa on Outokumpu Chrome Oy :n Kemin kromikaivos. Alueen kivilajeista Louhitaan dolomiittia, puhtaita kvartsiittityyppeja, fylliittia, gabroa ja tuffiittia. Feksti on Suomen kielella. Kuvien, taulukoiden ja tiisistelmien teksti on myos cnulanniksi. 1='esa Perttunen Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetohnisto PL Rotanienti

5 SISALLYS - CONTENTS Tutkim usvaiheet 7 Kallioperan yleispiirteet 9 Pudasjarven graniittigneissikompleksi 16 Kvartsidioriittiset gneissit 18 Oligoklaasigraniittiset ja granodioriittiset gneissit 19 Graniitit 20 Amfiboliitit ja emaksiset sulkeumat 21 Kiillegneissit 21 Liuskeet 22 Fylliitit ja kiilleliuskeet 22 Dolomiitit 23 Kivalon muodostumaii dolomiitit 23 Kvartsimaan muodostuman dolomiitit 24 Rantamaan muodostuman dolomiitit 26 Kvartsiitit 26 Kivalon muodostuman kvartsiitit 27 Kvartsimaan muodostuman kvartsiitit 29 Rantamaan muodostuman kvartsiitit 30 V ulkaniitit 31 Runkauksen muodosturnan vulkaniiitit 31 Jouttiaavan muodostuman vulkaniitit 35 Tuffiitit 35 Konglomeraatit 39 Sompujarven muodostuman konglomeraatit 39 Kvartsimaan muodostuman konglomeraatit 42 Rantamaan muodostuman konglomeraatit 42 Martimon muodostuman konglomeraatit 42 Juonet 44 Pudasjarven graniittigneissikompleksin juonet 44 Liuskealueen juonet 45 Syvakivet 49

6 Kerrosintruusiot 49 H aaparantasarjan syvakivet 51 Kaakamon intruusio 53 Liakan intruusio 54 Napinmaen intruusio 55 Nosan intruusio 58 Ruottalan intruusio 59 Syeniitti 59 Rakenne ja metamorfoosi 60 Radiometriset iat 64 Ruhjeet, rapautuminen ja morfologia 67 Taloudelliset aiheet 68 Malmit ja malmiaiheet 68 Teollisuusmineraalit ja rakennuskivet 69 Korjauksia 69 Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas 71 Introduction 71 Geological outlines 71 Basement Gneiss Area 71 Perapohja Schist Belt 72 Supracrustal rocks 72 Phyllite and mica schist 72 Dolomite 72 Quartzite 72 Volcanic rocks 73 Conglomerate 73 Sills and dikes 74 Plutonic rocks 74 Layered intrusions 74 Haparanda Suite 75 Syenite 75 Structure and metamorphism 75 Radiometric ages 76 Economic geology 76 Kirjallisuutta - Literature 77

7 TUTKIMUSVAIHEET Taman selityskirjan kohteena olevat karttalehdet Kemi (2541), Karunki ( ), Simo (2543) ja Runkaus (2544) kattavat Perameren pohjukan pohjoispuoleisen, Ruotsin rajan tuntumassa sijaitsevan kolkan. Karttalehtien alueelle sijoittuu paaosa Kemin ja Keminmaan seka nykyisen Tornion kaupungin (aiemmin Alatornio, Karunki ja Tornio) maa-alasta seka osia Simon, Tervolan ja Kuivaniemen kunnista. Vanhimmat aluetta esittavat geologiset kartat ovat jo yli sadan vuoden ikaiset (Inberg 1876). Karttalehtialueen alueen pohjois- ja lansiosa on kuvattuna Rovaniemen (C6) (Hackman 1910a) ja Tornion - Ylitornion (B5 - B6) yleiskarttalehdilla (Hackman 1910b) seka niiden selityskirjassa (Hackman 1918). Alueen etelaosa sisaltyy Makisen (1916) karttaan. Alueen dolomiittiesiintymista on tiedot Eskolan ym. (1919) raportissa. Vuonna 1936 julkaisi Hausen tutkimuksensa, jossa kasitellaan koko Perapohjan liuskealuetta. Sotien jalkeen ilmestyi kaksi laajaa, liuskealueen etelaosaa kasittelevaa tutkimusta (Harme 1949, A.Mikkola 1949). Paaosa karttalehtien alueesta sijaitsee Oulun - Tornion (C5 - B5) yleiskarttalehdella, joka selityksineen ilmestyi 1950-luvun alussa (Enkovaara ym. 1952, 1953). Se perustuu Perapohjan liuskealueen osalta edella mainittuun Harmeen (1949) tyohon. Viisikymmenluvun lopussa alkanut kromimalmin prospektaus antoi sysayksen uudelle geologisen tutkimuksen aallolle. Mielenkiinnon kohteena olivat lahinna itse malmi ja sen isantakivet, kerrosrakenteiset gabro-anortosiitti-ultramafiitti-intruusiot (Kahma ym. 1962, Kujanpaa 1964, Malkki 1964, Naykki 1964, Peltonen 1962). Platinametalliaiheet ovat kahdeksankymmenluvulla nousseet kerrosintruusioiden malmigeologisesti kiinnostavimmiksi kohteiksi (Alapieti ja Lahtinen 1986 ja 1989, Alapieti ym. 1986, 1989b ja 1990b, Halkoaho ym. 1989a, 1989b, 1990a ja 1990b, Huhtelin ym. 1989a, 1989b ja 1990, Lahtinen ym. 1989). Vahajoen rautamalmiaihetta ( ) tutkittiin jo sotien aikana (A.Mikkola 1947) ja useasti myohemminkin (Vornanen 1963, Lehto ja Niiniskorpi 1977, Liipo 1990). Perapohjan liuskealueen etelaosan geologinen kartoitus 1 : kaavaista kallioperakarttaa varten alkoi vuonna 1963 ja on siita lahtien jatkunut miltei keskeytyksetta. Tahan mennessa on alueelta painettu nelja kallioperakarttalehtea : Runkaus (2544) ja Kemi (2541) vuonna 1971, Karunki ( ) vuonna 1972 seka Simo (2543) vuonna 1975 (Perttunen 1971a, 1971b, 1972 ja 1975). Koska nama nelja lehtea ovat geologisesti monessa suhteessa hyvin samanluonteiset, julkaistaan niiden selitykset yhdessa.

8 8 Kenttatyot aloitettiin siis vuonna 1963, jolloin kirjoittajan lisaksi aluetta kartoitti Seppo Aaltonen. Vuosina kartoitusryhmaan kuului Kalevi Hokkanen, jalkimmaisena vuonna myos Heikki Rajala. Kesalla 1966 kenttatoihin osallistuivat Sulo Matero ja David H. Mills, Esko Raisanen, Jukka Ranta ja Kai Lahteenmaki. Kartoitus kohdistui vuosina ahinna Karungin ( ) ja vuosina Runkauksen (2544) karttalehtien alueelle. Kesalla 1968 ja 1969 kenttatoita tehtiin Kemin (2541) lehdella ja seuraavien vuosien aikana Simon (2543) karttalehtialueella seka ymparoivilla lehdilla. Kenttatutkimuksissa kaytettiin 1 : kaavaisia topografikarttoja. Peruskartat olivat saatavissa vain Kemijokivarresta seka meren rannikolta Kemin ja Simon seudulta. Topografikunnan 1 : kaavaisia ilmavalokuvia on kaytetty kivilajirajoja piirrettaessa. Tosin laajat Kemi- ja Tornionjoen suupuolen jokikerrostumat ovat tehokkaasti peittaneet allaan olevia kallioperan rakenteita. Geologian tutkimuskeskuksen aerogeofysikaalisista korkealentokartoista on ollut suurta apua kivilajirajoja piirrettaessa. Osasta aluetta on ollut kaytossa myos Outokumpu Oy :n seka Rautaruukki Oy :n matalalentokarttoja. Nailta yhtioilta on saatu myos monenlaista muuta hyodyllista kallioperan koskevaa geologista tietoa. Geologian tutkimuskeskuksen geofysikaaliset matalalentokartat lehtien 2541 (Kemi) ja 2542 (Karunki) alueelta seka samaan materiaaliin perustuvat aeromagneettiset harmaasavykartat ovat ilmestyneet vasta kallioperakarttojen painamisen jalkeen. Vanhaa Oulun - Tornion kuten Rovaniemen - Tornion - Ylitornionkin yleiskarttalehtien kenttatoiden yhteydessa kertynytta materiaalia on kaytetty hyvaksi myos tamankertaisen kartoituksen yhteydessa. Erityisen tarkeita ovat olleet Kemijoen alajuoksun rantojen paljastumahavainnot, joiden hankkiminen jokisuun patoamisen jalkeen on kaynyt mahdottomaksi. Alueelle on kallioperatutkimusten yhteydessa kairattu kahdeksan syvakairausreikaa (taulukko 1). Taulukko 1. Kallioperakartoituksen yhteydessa tehdyt kairaukset. Table 1. Drill holes in the map-sheet area. Reika - Drill hole y Syvyys M Depth m Suunta Direction 0 Kaade Dip K2544/-78/R , , ,35 m K2544/-78/R , ,48 149,05 m K2544/-78/R , ,30 147,30 m K2544/-78/R , ,95 206,10 m K2544/-80/R , ,48 301,20 t K2544/-81/R , ,00 120,20 m K2544/-81/R , ,70 271,30 m K2543/-82/R , ,35 199,40 m

9 9 GTK :n kemian laboratoriossa on analysoitu kivilajinaytteista XRF-menetelmalla paaalkuaineet. Lapin vulkaniittiprojektin tutkimusten yhteydessa on analysoitu paakomponenttien lisaksi XRF-menetelmalla Ba, Cr, Cu, Ni, S, Sr, V, Zn seka Zr Rautaruukki Oy :n Raahen laboratoriossa. Hivenalkuaineet Ag, As, Au, Ba, Br, Co, Cr, Cs, La, Lu, Mo, Ni, Rb, Sb, Sc, Sm, Sn, Ta, Th, U, W ja Zn analysoitiin Valtion teknillisessa tutkimuskeskuksessa INAA-menetelmalla. Analyysimenetelmien maaritysraja ei kaikille alkuaineille ole ollut riittavan alhainen. Taulukoissa on esimerkkeja kivilajien kemiallisista koostumuksista. Vulkaniittitutkimusten tuloksia on esitetty erillisessa julkaisussa (Perttunen 1989b). Olavi Kouvo GTK :n isotooppigeologian yksikosta on tehnyt lukuisia radiometrisia ianmaarityksia karttalehtialueen naytteista ja muutenkin tukenut ja avustanut alueen geologisia ongelmia ratkaistaessa. Elsa Jarvimaki on piirtanyt puhtaaksi kaikki nelja selityksen kohteena olevaa karttalehtea. Marjatta Kanste on viimeistellyt selityskirjan piirrokset. Mikrokuvat on ottanut Erkki Halme ; maastokuvat ovat kirjoittajan. Kasikirjoitukseen ovat sen pitkan kirjoitusvaiheen aikana tutustuneet GTK :n Pohjois-Suomen aluetoimiston kallioperatutkimusryhman geologit. Heilta, samoin kuin llkka Laitakarilta, Tapio Koistiselta ja Olavi Kouvolta, olen saanut rakentavia neuvoja ja ohjeita tata selityskirjaa muokatessani. Esitan kaikille tyohon osallistuneille ja siina avustaneille parhaat kiitokseni. Geologian tutkimuskeskuksen arkistoissa ja varastoissa sailytetaan kallioperakartoituksen yhteydessa kertyneita naytteita ja karttoja seka niista muokattua materiaalia. Naista saa tietoa Geologian tutkimuskeskuksesta. KALLIOPERAN YLEISPIIRTEET Karttalehtialueiden kalliopera voidaan jakaa kolmeen selvaan geologiseen yksikkoon. Kaakkoisosan kivilajit kuuluvat Pudasjarven laaja-alaiseen arkeeiseen graniittigneissikompleksiin. Tahan ryhmaan kuuluvia kivilajeja on myohemmin todettu olevan myos Liakan alueella Tornionjoen suupuolella. Toisena paaryhmana ovat pintasyntyiset Perapohjan liuskeet. Kolmantena kallioperakarttojen ryhmana ovat proterotsooiset syvakivilajit. Kuvassa 1 on esitetty karttalehtialueen graniittigneissit, Perapohjan liuskeet, kerrosintruusiot ja liuskeita leikkaavat syvakivet. Kuvaan on lisatty karttojen painamisen jalkeen todettu Tornion kerrosintruusio ja sen etelapuolinen graniittigneissialue seka merialueelle Ajoksen seka Kuivanuoron intruusiot. Pudasjarven graniittigneissikompleksin paakivilajeina ovat keski-karkearakeiset, syvakivimaiset gneissit, jotka muodostavat Perapohjan liuskeiden kerrostumisalustan. Liuskealueen kalliopera puolestaan koostuu sedimenttikivista, jotka vuorottelevat emaksisten vulkaniittien ja juonikivien kanssa. Naiden kivilajien primaariset rakennepiirteet ovat enimmakseen erinomaisesti sailyneet.

10 1 0 11IDIIII11 ~ih! ''lllllliiiiiiiiii IIIL-,,, uu,t: _~~ylll b I ;,, 11 II II IIII III ~,~11 U,III lu _ -111~111 ~,; ;; ~I IIIi IĪ , ~I I _ I III,- IIIIII~~~~~IIIIII III II IIIh I,, _ ::1; ;iillllh,;- (IIIIII I_IIIIIIIIIIIIIIIII ~IIIIIIIIIL' IIIII-1111 IIIIIII I'%I t111,iiiiiiit 11 """ 'II, "" 1 IIIIII ~,,,, ( 'iul ll >tl - a ,, :. all y, yyw. ~"'".'.~ : I IIIII;. : ul I.:.nq ~i l lh~,~ u_,illlllllllgj~^'r '', ' r l Ill y ( i 11 IIl I ~11 ~ I IIII J ii'~ 111 i t'l ' l ~III~I III dl uiiiiiiiiuuuudl~~l ~iil~llll - Kemi KEAM. % l Kuva 1. Karttalehtialueen geologiset yksikot. Fig. 1. Geological units in the map sheet area.

11 1 1 Haaparantasarjan syvakivia Plutonic rocks of the Haparanda Suite IIIIIIIIIIII 1 Syeniittia Syenite Kerrosrakenteisia intruusioita Layered intrusions Fylliittia ja kiilleliusketta Phyllite and mica schist Kvartsiittia ja dolomiittia Quartzite and dolomite Vihreakivia ja juonia Greenstones and sills Graniittigneissia Granite gneiss 0 perapohjan liuskeet Perapohja schist Belt 10km

12 1 2 Perapohjan liuskeiden ja Pudasjarven graniittigneissikompleksin saumassa on kolmen varhaisproterotsooisen, kerrosrakenteisen intruusion jono (Tornio, Kemi ja Penikat ; kuva 1). Liuskeita lavistavat syvakivet kuuluvat Haaparantasarjaksi nimettyyn ryhmaan (Odman 1957, Odman ym. 1949). Suurin esiintyma sijoittuu Kaakamon-Tornion valiselle rantakaistaleelle. Lisaksi on pienempia syvakivipahkuja, joista suurin on Nosan noin 8 km lapimitaltaan oleva pyoreahko granodioriitti-intruusio (kuva 1). Karttalehtien alue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan jokimaan ja Perapohjolan vaaramaan valimaastoon. Etelaosa on tasaista kohoten hitaasti merenpinnan tasosta pohjoiseen mentaessa viiteen-kuuteenkymmeneen metriin. Tasty laakeasta ymparistosta erottuvat jyrkasti vaarajaksot, joista selvapiirteisin on Penikkain ja Kivaloiden muodostama selanne. Toinen vaarajono on ita-lansisuunnassa Karungin ( ) karttalehden pohjoisreunalla. Korkeuserot ovat suurimmillaan sadan metrin luokkaa. Korkeimmatkin huiput (Kaakamovaara 180 m) ovat mannerjaatikon sulattua olleet vedenpinnan alapuolella. Vaarojen rinteiden laajat kivikot ovat todisteena rantavoimien tyosta. Topografiset erot johtuvat paljolti kallioperasta. Niinpa Kivaloiden selanteen kuten myos karttalehtialueen pohjoisreunan ita-lantisen vaarajonon kalliopera on kvartsiittia. Toinen topografisesti erottuva kivilajiyksikko on Paasivaarasta Penikkain kautta Kirakkajuppuralle ulottuva Penikkain kerrosintruusio. Alue on paljastumasuhteiltaan hyvin vaihteleva. Edella mainittujen kerrosintruusioista ja kvartsiiteista muodostuneiden vaarojen alue on parhaiten paljastunutta. Tosin Runkauksen (2544) lehden pohjoisosan laaja, loiva-asentoinen kvartsiittialue on paljastumatonta ja tavoitettu vain Ossauskosken voimalaitoksen rakentamiseen liittyneissa kairauksissa. Kemin kerrosintruusio on niukasti paljastunut, ja Liakan- Vojakkalan suunnalla olevasta Tornion kerrosintruusiosta on loydetty vain yksi paljastuma. Liuskealueen sisaosassa seka Perameren pohjukan saaristossa on laajoja, heikosti paljastuneita alueita. Pudasjarven graniittigneissikompleksin alueella on kallioperahavaintoja jouduttu tekemaan harvalukuisten paljastumien lisaksi runsaista, paikallisista lohkareikoista. Koska kivilajiyksikoiden valilla on suuria suskeptiivisuuseroja, ovat aeromagneettiset kartat olleet erittain hyodyllisia piirrettaessa kivilajirajoja varsinkin paljastumattomilla alueilla. Kaikissa taman selityskirjan kohteena olevissa kartoissa on kaytetty litologista kivilajiryhmittelya. Niinpa myos selityksessa on kaytetty litologista jakoa. Vain Pudasjarven graniittigneissikompleksin alueen kivilajien merkinta»b» on stratigrafinen ja osoittaa asianomaisen kivilajiyksikon kuuluvan Perapohjan liuskeiden alustaan. Kivilajit on kasitelty samassa jarjestyksessa kuin karttojen merkkien selityksessa. Kivilajien ja kerrosjarjestyksen suhdetta on selvitetty taulukossa 2. Muodostumat on eroteltu myos kartalla kuvassa 2.

13 1 3 Taulukko 2. Stratigrafiset yksikot ja niiden litologia lehdilla Table 2. Stratigraphic units and their lithology in the map-sheet area. MUODOSTUMA FORMATION KARTTOJEN KIVILAJI LITHOLOGY ON THE MAPS Martimon muodostuma Martimo Formation Rantamaan muodostuma Rantamaa Formation Tikanmaan muodostuma Tikanmaa Formation Kvartsimaan muodostuma Kvartsimaa Formation Jouttiaavan muodostuma Jouttiaapa Formation Kivalon muodostuma Kivalo Formation Runkauksen muodostuma Runkaus Formation Sompujarven muodostuma Sompujdrvi Formation Pudasjarven graniittigneissikompleksi Pudasjarui Granite Gneiss Complex Paaosa fylliiteiksi ja kiilleliuskeiksi merkityista alueista. Paaosa dolomiiteista. Usein kvartsiittia seka paikoin fylliittia valikerroksina. Tuffiittisiksi vihreakiviksi merkityt alueet. Vulkaniittien yhteydessa esiintyvat kapeat kvartsiittivyohykkeet. Paikoin dolomiittia ja joskus konglomeraattia valikerroksina. Paaosa ladjoista mantelirakenteisiksi vihreakiviksi merkityista alueista. Laajat, yhtenaiset kvartsiittialueet. Mantelirakenteinen vihreakivisuikale Simon (2543) lehdella gabron ja vihreakiven saumassa. Samassa asemassa myos Kemin (2541) ja Runkauksen (2544) lehdilla, mutta ei erotettuna juonina esiintyvista vihreakivikta. Agglomeraatit Kemin (2541) ja Karungin (2542) lehdilla. Ohuet konglomeraatit Pohjagneissialueen seka kerrosintruusioiden luoteiskontaktissa. Pohjagneissialueen kivilajit, jotka muodostavat liuskeiden alustan. Merkitty symbolilla Most of the phyllite and mica schist areas. Most of the dolomite areas. Contains often quartzite, seldom phyllite as intercalations. All of the tuffite areas. Narrow quartzite zones between extrusive and tuffitic greenstones. Contains dolomite as well as conglomerate intercalations. Most of the areas of extrusive greenstone. Most of the large quartzite areas. Strip of extrusive greenstone between gabbro and greenstone on the Sirno (2543) map sheet. In the equivalent zone on the Kemi (2541) and Runkaus (2544) map sheet area, but not separated on the maps. Agglomerates on the Kemi (2541) and the Runkaus (2544) map sheet areas. Thin conglomerate layers on the layered intrusions and on the Basement gneiss area. Rocks of the Basement gneiss area.

14 1 4 ~~ti~~~~~ ~\ Y1"S'~ 'Z- _Z. :YSSSS!!wu PER A M E R I B O T H N I A N B A Y r, 0 24 VAP 1990 Kuva 2. Karttalehtialueen litostratigrafiset yksikot. Fig. 2. Lithostratigraphic units in the map sheet area.

15 1 5 Tikanmaan muodostuma Tikanmaa Formation Kvartsimaan muodostuma Kvartsimaa Formation Jouttiaavan muodostuma Jouttiaapa Formation Pudasjarven graniittigneissikompleksi Pudasjarvi Granite Gneiss Complex Plutonisia kivilajeja Plutonic rocks

16 1 6 PUDASJARVEN GRANIITTIGNEISSIKOMPLEKSI Kartoilla pohjagneissialueeksi nimetyn alueen kivilajit kuuluvat Pudasjarven graniittigneissikompleksiin. Ne muodostavat sangen epayhtenaisen ryhman, jonka paaosa on sekalaisia, vaihtelevasti deformoituneita, syvakivimaisia gneisseja. Niissa on sulkeumina raitaista sarvivalke- ja biotiittigneissia, amfiboliittia ja jopa karkeita sarvivalkekivia. Naita kaikkia Ieikkaavat juonimaiset kivilajit, joista osa on koostumukseltaan emaksisia, osa happamia. Graniittigneissikompleksin juonet kasitellaan myohempana muiden juonikivilajien yhteydessa. Graniittigneissikompleksin syvakivimaiset gneissit on jaoteltu mineraalikoostumuksensa perusteella kvartsidioriitti-, granodioriitti- ja oligoklaasigraniittigneisseihin seka graniitteihin. Lahinna on kiinnitetty huomiota kalimaasalvan, kvartsin ja plagioklaasin maarasuhteisiin. Eri tyyppeja ei aina ole erotettu kartoilla, koska teravaa rajaa niiden valilla ei ole useinkaan havaittu. Myos paljastumien niukkuus on haitannut kivilajikontaktien sijainnin arviointia. Amfiboliitit ja gneissit ovat Graniittigneissikompleksin vanhimmat kivilajit. Ne ovat sulkeumina syvakivimaisissa gneisseissa, joiden keskinaisia suhteita ei maastos- Kuva 3. Kemin pallokivipaljastuma. Laatta 6 x 6 cm. Fig. 3. The outcrop of Kemi orbicular quartz diorite. Tag 6 x 6 cm. Kemi, C, x = 7293,52 ; y = 2528,66.

17 1 7 Taulukko 3. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoostumuksia. Table 3. Modal composition of the rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex Plagioklaasi Plagioclase KalimaasaIpa Mi cros/im, Kvartsi Quartz Biotiitti Bioti0 Amfiboli Amphibole Epidootti Epidote Seriliitti Sericite Kioriitti Chlorite Opaakki Opoques Apatiitti Apulite Titaniitti Titanite IVluut Others Summa Sung. 5 : : : (l.2 0.(l )) : ((.l =162A PI H ,34 530,39 Dioriitti - Diorite 2 = 188 JH , Dioriitti - Diorite :3 = 216 JR ,85 Dioriitti - Diorite 4=42A HR Graniitti. Granite 5 = 1 14 JR , ,20 Graniitti. Granite 6=35 VP : ,50 Graniitti - Granite 7=21 B VP , Graniitti - Granite sa ole selvitetty. Juonia lukuunottamatta kaikki Graniittigneissikompleksin kivilajit lienevat ialtaan arkeeisia. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoostumuksia on esitetty taulukossa 3.

18 1 8 Taulukko 3. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoosturnuksia (jatkoa). Table 3. Modal composition of the rocks of the Pudasjkrvi Granite Gneiss Complex (continued) Plagioklaasi Kalimaasalpa Kvartsi Biotiitti Amfiboli Epidootti Serisiitti Kloriitti Opaakki Apatiitti Titamitti Muut Summa VP , ,90 Graniitti - Granite 9 = 53A VP , ,25 Graniitti - Granite 10 = 145 JR , ,60 Granodioriitti - Granodiorite 1 1 = 52 VP , ,03 Granodioriitti - Granodiorite 12 = 182 ER , ,81 Kvartsidioriitti - Quartz diorite 13 = 1070 VAP , ,65 Kvartsidioriitti - Quartz diorite 14 = 262 JR ,70 Kvartsidioriitti - Quartz diorite Kvartsidioriittiset gneissit Kvartsidioriittiset gneissit ovat keskirakeisia ja niiden suuntaus on heikkoa. Vari on tumman tai vihertavan harmaa. Paamineraaleina on plagioklaasia, biotiittia, sarvivalketta ja kvartsia. Kvartsi saattaa puuttuakin, jolloin mineraalikoostumus on dioriitin (taulukko 3). Plagioklaasi on useimmiten kirkasta ja muuttumatonta andesiinia, mutta rakeiden reunoilla on ohut albiittisempi keha. Biotiitti on vihreaa ja vain paikoin kloriittiutunutta. Sarvivalke on samaten tervetta ja variltaan tumman vihreaa. Kalimaasalpaa on naissa kivilajeissa vain pienina, kulmikkaina laiskina plagioklaasissa. Kuten yleensa kaikissa pohjakompleksin kivilajeissa on myos kvartsidioriittisissa gneisseissa leikkaavina juonina ja luiroina graniittista tai trondhjemiittista materiaalia Erikoinen, kvartsidioriittisessa gneississa havaittu muodostuma on Kemin kaupungissa Takajarvella, Oklaholmankadun varrella ( ) sijaitseva pieni pallokivipaljastuma (Perttunen 1983). Siina on kymmenittain ehjia tai osaksi syopyneita dioriittisia palloja kvartsidioriittisessa valimassassa (kuva 3).

19 1 9 Taulukko 3. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoostumuksia (jatkoa). Table 3. Modal composition of the rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex (continued) Plagioklaasi Kalimaasalpa Kvartsi Biotiitti Epidootti Serisiitti Kloriitti Opaakki Apatiitti Titaniitti Muut Summa = 24A OK Tonaliitti - Tonalite 16 = 22A VP Tonaliitti - Tonalite 17 = 3A VP Tonaliitti - Tonalite 18 = 55 VP Tonaliitti - Tonalite 19 = 132 JR Tonaliitti - Tonalite Oligoklaasigraniittiset ja granodioriittiset gneissit Oligoklaasigraniiteiksi nimetyissa gneisseissa paamineraaleina ovat oligoklaasialbiitti ja kvartsi (kuva 4). Kalimaasalpaa niissa on tuskin nimeksikaan. Tummina mineraaleina on lahes taydellisesti kloriittiutunut biotiitti, epidootti ja muskoviitti. Naiden mineraalien maara on yleensa pieni. Aksessorisina mineraaleina on apatiittia, zirkonia ja titaniittia. Taman ryhman kivilajit ovat nykyisessa luokitteluissa (Le Maitre 1989) tonaliitteja (taulukko 3). Granodioriittisissa gneisseissa kalimaasalpa on enimmakseen vierasmuotoisena muiden mineraalien seassa ; joskus myos selvina, kulmikkaina porfyroblasteina, joiden koko on 1-3 cm. Plagioklaasin vyohykkeisyys on selvaa. Plagioklaasirakeiden keskus on hieman serisiittiytynytta oligoklaasia, reunat kirkasta albiittia. Tummia mineraaleja, lahinna kloriittiutuvaa biotiittia, on vahanlaisesti. Nama gneissit ovat suuntautuneita, usein myos raitaisia. Niiden punertavat maasalpaporfyroblastit ovat rontgenmaaritysten mukaan yleensa mikrokliinia, mutta joskus albiittia.

20 20 Kuva 4. Oligoklaasigraniittigneissia (tonaliittia). Nik. +. Fig. 4. Oligoclase granite gneiss (tonalite). Nic /ER/68. Ritikka, Kemi ; C. x = 7292,05 ; y = 2527,80. Kuva - photomicrograph Erkki Halme. Graniitit Osa graniittisista pohjagneissialueen kivilajeista on karkeaa, suhteellisen tasarakeista mikrokliinigraniittia. Osa on selvasti porfyyrista, jolloin hajarakeiden koko on neljakin senttia. Kalimaasalvan osuus on aina huomattava. Plagioklaasi on suhteellisen tervetta oligoklaasia. Tummina mineraaleina on kloriittiutuvaa biotiittia seka muskoviittia. Aksessoriset mineraalit ovat samat kuin kaikissa edella mainituissa gneisseissa : zirkoni, apatiitti, titaniitti ja epidootti. Paaosa graniittisten kivilajien maasalpahajarakeista on kalimaasalpaa, mutta myos albiittihajarakeet ovat yleisia. Paljastumilla ei naita maasalpia aina erota toisistaan ilman kemiallista varjaysta. Reagenssien (fluorivetyhappo) vaarallisuudesta johtuen porfyroblasteja ei ole varjatty systemaattisesti.

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Tutkimusraportti 89 Report of Investigation 89 Mikko Honkamo YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti Summary: Volcanic rocks

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEIS KARTTA THE GENERAL GEOLOGICAL MAP OF FINLAND LEHTI - SHEET B 1 TURKU KIVILAJIKARTAN SELITYS WITH AN ENGLISH SUMMARY KIRJOITTANUT MAUNU HARME HELSINKI 1960

Lisätiedot

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE Ahti Silvennoinen 141 Pohjois-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa arkeeisista ja varhaisproterotsooisista kivilajeista. Nuorempia

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOTE KNILLISIA JULKAISU JA N:o 63 KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA KIRJOITTANUT ERKKI AUROLA 10 KWAA JA 3 TAULUKROA TBKSTISSfi WITH AN BNGLISH SUMMARY

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti Outokumpu Oy Malminetsintä Sijainti Perapohjan alue Perapohjan alue muodostaa selvästi rajoitetun muodoltaan kolmiomaisen geologisen yksikön, jota pohjoispuolella reunustaa Keski-Lapin graniittialue ja

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN SUOMEN MINERAALIT Laatinut KAI HYTÖNEN Hytönen, Kai 1999. Suomen Mineraalit. Geologian tutkimuskeskus. Erillisjulkaisu. 399 sivua, 214 kuvaa ja yksi taulukko. Teoksessa on esitetty noin 670:n Suomessa

Lisätiedot

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Liidia Petrell ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Espoon ympäristökeskus Monistesarja 2/2006 Kansikuva: 7.6. Hiidenkirnut, Sorlampi, Brobacka Valokuvat: Liidia Petrell Kartat: Piia Karjalainen Peruskartta-aineistot

Lisätiedot

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAPORTTI KESAN 1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAP0RTT;I KESAN 1978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA Kesän 1978 geologiset kenttätyöt

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun geoenergiapotentiaali Työn toteuttaja: Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen

Lisätiedot

M19/3344/-91/1/3 0. koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA

M19/3344/-91/1/3 0. koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA M19/3344/-91/1/3 0 koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA Kirsti Loukola-Ruskeeniem i (Suomen Akatemia ) Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 19.3.2015 RAPORTTI 16/2015 Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet Peter Johansson Laura S. Lauri 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19.3.20155 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE KARTOITUSRAPORTTI. Rautio 2431 01, 02, 04, 05. Sijainti 1:400 000

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE KARTOITUSRAPORTTI. Rautio 2431 01, 02, 04, 05. Sijainti 1:400 000 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE KARTOITUSRAPORTTI Rautio 2431 01, 02, 04, 05 Sijainti 1:400 000 TARKOITUS TUTKIMUSTOIMINTA KesSn 1980 kartoituksen tarkoituksena oli selvitella Raution batoliitin kivilajistoa,

Lisätiedot

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Vuojoen kartano ja Olkiluodon Vierailukeskus Eurajoki Abstraktikokoelma Toimittanut Mari Lahti Sarja B, Nro 96, Eurajoki 2013 ISBN 978-952-9618-93-4

Lisätiedot

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen 93 94 Y L E I S P I I R T E E T L U K U 3 Suomen kallioperä kuuluu prekambriseen Pohjois- ja Itä-Euroopan peruskallioalueeseen

Lisätiedot

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu.

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. Munkinseudulla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueita Helsingin länsiosassa (kuva

Lisätiedot

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset Geologian tutkimuskeskus Arkistoraportti 11/2012 6.2.2012 Espoo Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2007 Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 1/2007 Julkaisija:

Lisätiedot

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU Pro Gradu tutkielma Helsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen laitos Geologian osasto Mia Buss

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 305 Tapio Muurinen YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 The Mires and Useful Peat Reserves of Yli-Ii, Central Finland Part 2 Espoo 1997 Muurinen,

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. PARAINEN Ålönsaari. Ålönsaaren osayleiskaava alueen inventointi 10.10. 4.12.2013

INVENTOINTIRAPORTTI. PARAINEN Ålönsaari. Ålönsaaren osayleiskaava alueen inventointi 10.10. 4.12.2013 INVENTOINTIRAPORTTI PARAINEN Ålönsaari Ålönsaaren osayleiskaava alueen inventointi 10.10. 4.12.2013 DT2013_62_317 Turun museokeskus Tanja Ratilainen Tiivistelmä Paraisten Ålönsaaren inventointihanke liittyi

Lisätiedot