Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera"

Transkriptio

1 WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 2541, , 2543 ja 2544 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEETS 2541, , 2543 and 2544 PRE-QUATERNARY ROCKS Vesa Perttunen Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND ESPOO 1991

2 SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA - GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : Kallioperakarttojen selitykset Lehdet 2541, , 2543 j a 2544 Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks Sheets 2541, , 2543 and 2544 Vesa Perttunen KEMIN, KARUNGIN, SIMON JA RUNKAUKSEN KARTTA-ALUEIDEN KALLIOPERA Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland Espoo 1991

3 Perttunen, V., Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera. Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map sheet areas. Geological map of Finland 1 : Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks, sheets 2541 Kemi, Karunki, 2543 Simo and 2544 Runkaus. 80 pages, 32 figures and 11 tables. The combined area included in the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map sheets is located in northern Finland at the Swedish border, north of the Gulf of Bothnia. The Basement Gneiss area in the southeastern part of the map sheet area belongs to the Archaean Pudasjarvi Granite Gneiss Complex. The gneisses are mostly medium-grained, foliated, banded, and migmatized. According to their mineral composition, the gneisses are quartz diorites, granodiorites and oligoclase granites (trondhjemites). The felsic gneisses contain inclusions of amphibolite, and amphibole and mica gneiss. Microcline porphyroblasts, rarely albite, occur in the gneisses. Granites are medium to coarse-grained and slightly deformed. The rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex are invaded by mafic and felsic dikes. Three layered intrusions exist in the map sheet area between the Perapohja Schist Belt and the Granite Gneiss Complex. The layered intrusions contain chromite layers and PGE mineralizations. The age of the layered intrusions is 2,440 Ma. The early Proterozoic Perapohja Schist Belt comprises most of the area. The Schist Belt is separated by an unconformity from the underlying Pudasjarvi Granite Gneiss Complex and from the rocks of the layered intrusions. The supracrustal rocks include quartzite, conglomerate, dolomite, phyllite and mica schist, as well as mafic volcanic rocks : lava, agglomerate and tuffite. The supracrustal rocks have been classified and described in the explanation as lithostratigraphic formations. The supracrustal rocks are cut by differentiated sills dated about 2,200 Ma, and plutonic intrusions of the Haparanda suite dated 1,890 Ma old. The rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex were folded, migmatized, and metamorphosed in amphibolite facies before the deposition of the rocks of the Perapohja Schist Belt. The supracrustal rocks of the Perapohja Schist Belt in the map sheet area were folded along an east-west fold axis. The metamorphic grade is generally low, reaching amphibolite facies in the western part of the area. In addition to the chromite ore exploited by Outokumpu Chrome Company, dolomite, orthoquartzite, phyllite, gabbro, and tuffite are quarried in the map sheet area on a commercial scale. The paper is in Finnish, with figure and table captions and a summary in English. Key words : areal geology, explanatory text, bedrock, Archaean, Proterozoic, Kemi, Karunki, Simo, Runkaus, Finland. Vesa Perttunen, Geological Survey of Finland, P. O. Box 77, SF Rovaniemi, Finland. ISBN Vanunalan hir)apoino O\ 1991

4 Peritunen, V., Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera. Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas. Suomen geologinen kartta 1 : Kallioperakarttojen selitykset, lehdet 2541 Kemi, Karunki, 2543 Simo ja 2544 Runkaus. 80 sivua, 32 kuvaa ja 11 taulukkoa. Karttalehtien alue sijaitsee Pohjois-Suomessa Perameren pohjoispuolella ja rajoittuu lannessa Ruotsin rajaan. Alueen kalliopera jakautuu kolmeen geologisesti erilaiseen yksikkoon. Paaosa Simon (2543) karttalehden alueen kallioperasta seka Kemin (2541) ja Runkauksen (2544) lehtien kaakkoisosan kalliopera kuuluvat ialtaan arkeeiseen Pudasjarven graniittigneissikompleksiin. Sen kivilajit muodostavat kerrostumisalustan varhaisproterotsooisille Perapohjan alueen liuskeille, jotka ovat toisena karttalehtialueen geologisena paayksikkona. Kolmantena yksikkona ovat varhaisproterotsooiset syvakivet, joista kerrosrakenteiset intruusiot ovat liuskeita vanhempia, mum nuorempia. Pohjagneissialueen gneissit ovat suuntautuneita, usein raitaisia ja migmatiittisia. Mineraalikoostumukseltaan ne ovat kvartsidioriitteja, granodioriitteja ja oligoklaasigraniitteja (tonaliitteja). Niissa on sulkeumina ja jaanteina amfiboliittia seka sarvivalke- ja biotiittigneissia. Paikoitellen on porfyroblasteina mikrokliinia, harvemmin albiittia. Graniittien suuntaus on epaselvempaa. Kaikkia pohjagneissialueen kivilajeja leikkaavat mafiset ja felsiset juonet. Fylliitit ja kvartsiitit ovat karttalehtialueen laajimmalle levinneet sedimenttisyntyiset kivilajit. Dolomiitteja on suhteellisen runsaasti. Niiden lisaksi on ohuita konglomeraattikerroksia. Sedimenttien valiin on kerrostunut vulkaanisia kivilajeja, jotka alkuaan ovat olleet mantelikivilaavoja ja tuhkia, harvemmin agglomeraatteja. Pintasyntyiset kivilajit on jaoteltu ja kasitelty selityksessa litostratigrafisina muodostumina. Liuskeiden ja pohjagneissialueen saumassa on kerrosintruusioita, joiden ika on noin 2440 Ma. Niiden kivilajit oval lahinna pyrokseniitteja, gabroja ja anortosiitteja. Kvartsiiteissa on differentioituneita kerrosjuonia, joiden ika on noin 2200 Ma. Liuskeita leikkaavat syvakivet ja niihin liittyvat juonet kuuluvat Haaparantasarjaan. Niille on tyypillista omamuotoinen, voimakkaasti vyohykkeinen plagioklaasi. Paaosa syvakivista on mineraalikoostumukseltaan kvartsimontsodioriitteja, tonaliitteja, granodioriitteja, kvartsidioriitteja ja dioriitteja. Niiden ika on noin 1890 Ma. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajit ovat metamorfoituneet amfiboliittifasieksen olosuhteissa, poimuttuneet ja migmatisoituneet ennen Perapohjan Liuskeiden kerrostumista. Paaosa liuskealueen kivila_ ;eista on metamorfoitunut vihrealiuskefasieksessa. Karungin lehden lansiosien kivilajeissa on amfiboliittifasieksen mineraaliseurue. Liuskealueen kivilajien poimuakseli on lahes ita-lantinen ja kaade loiva. Seka sedimenttien etta vulkaniittien primaariset rakenteet oval yleensa erinomaisesti sailyneet. Kerrosintruusioissa on kromiittia ja plat inametallimineraaleja sisaltavia kerroksia. Kemin intruusiossa on Outokumpu Chrome Oy :n Kemin kromikaivos. Alueen kivilajeista Louhitaan dolomiittia, puhtaita kvartsiittityyppeja, fylliittia, gabroa ja tuffiittia. Feksti on Suomen kielella. Kuvien, taulukoiden ja tiisistelmien teksti on myos cnulanniksi. 1='esa Perttunen Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetohnisto PL Rotanienti

5 SISALLYS - CONTENTS Tutkim usvaiheet 7 Kallioperan yleispiirteet 9 Pudasjarven graniittigneissikompleksi 16 Kvartsidioriittiset gneissit 18 Oligoklaasigraniittiset ja granodioriittiset gneissit 19 Graniitit 20 Amfiboliitit ja emaksiset sulkeumat 21 Kiillegneissit 21 Liuskeet 22 Fylliitit ja kiilleliuskeet 22 Dolomiitit 23 Kivalon muodostumaii dolomiitit 23 Kvartsimaan muodostuman dolomiitit 24 Rantamaan muodostuman dolomiitit 26 Kvartsiitit 26 Kivalon muodostuman kvartsiitit 27 Kvartsimaan muodostuman kvartsiitit 29 Rantamaan muodostuman kvartsiitit 30 V ulkaniitit 31 Runkauksen muodosturnan vulkaniiitit 31 Jouttiaavan muodostuman vulkaniitit 35 Tuffiitit 35 Konglomeraatit 39 Sompujarven muodostuman konglomeraatit 39 Kvartsimaan muodostuman konglomeraatit 42 Rantamaan muodostuman konglomeraatit 42 Martimon muodostuman konglomeraatit 42 Juonet 44 Pudasjarven graniittigneissikompleksin juonet 44 Liuskealueen juonet 45 Syvakivet 49

6 Kerrosintruusiot 49 H aaparantasarjan syvakivet 51 Kaakamon intruusio 53 Liakan intruusio 54 Napinmaen intruusio 55 Nosan intruusio 58 Ruottalan intruusio 59 Syeniitti 59 Rakenne ja metamorfoosi 60 Radiometriset iat 64 Ruhjeet, rapautuminen ja morfologia 67 Taloudelliset aiheet 68 Malmit ja malmiaiheet 68 Teollisuusmineraalit ja rakennuskivet 69 Korjauksia 69 Summary : Pre-Quaternary rocks of the Kemi, Karunki, Simo and Runkaus map-sheet areas 71 Introduction 71 Geological outlines 71 Basement Gneiss Area 71 Perapohja Schist Belt 72 Supracrustal rocks 72 Phyllite and mica schist 72 Dolomite 72 Quartzite 72 Volcanic rocks 73 Conglomerate 73 Sills and dikes 74 Plutonic rocks 74 Layered intrusions 74 Haparanda Suite 75 Syenite 75 Structure and metamorphism 75 Radiometric ages 76 Economic geology 76 Kirjallisuutta - Literature 77

7 TUTKIMUSVAIHEET Taman selityskirjan kohteena olevat karttalehdet Kemi (2541), Karunki ( ), Simo (2543) ja Runkaus (2544) kattavat Perameren pohjukan pohjoispuoleisen, Ruotsin rajan tuntumassa sijaitsevan kolkan. Karttalehtien alueelle sijoittuu paaosa Kemin ja Keminmaan seka nykyisen Tornion kaupungin (aiemmin Alatornio, Karunki ja Tornio) maa-alasta seka osia Simon, Tervolan ja Kuivaniemen kunnista. Vanhimmat aluetta esittavat geologiset kartat ovat jo yli sadan vuoden ikaiset (Inberg 1876). Karttalehtialueen alueen pohjois- ja lansiosa on kuvattuna Rovaniemen (C6) (Hackman 1910a) ja Tornion - Ylitornion (B5 - B6) yleiskarttalehdilla (Hackman 1910b) seka niiden selityskirjassa (Hackman 1918). Alueen etelaosa sisaltyy Makisen (1916) karttaan. Alueen dolomiittiesiintymista on tiedot Eskolan ym. (1919) raportissa. Vuonna 1936 julkaisi Hausen tutkimuksensa, jossa kasitellaan koko Perapohjan liuskealuetta. Sotien jalkeen ilmestyi kaksi laajaa, liuskealueen etelaosaa kasittelevaa tutkimusta (Harme 1949, A.Mikkola 1949). Paaosa karttalehtien alueesta sijaitsee Oulun - Tornion (C5 - B5) yleiskarttalehdella, joka selityksineen ilmestyi 1950-luvun alussa (Enkovaara ym. 1952, 1953). Se perustuu Perapohjan liuskealueen osalta edella mainittuun Harmeen (1949) tyohon. Viisikymmenluvun lopussa alkanut kromimalmin prospektaus antoi sysayksen uudelle geologisen tutkimuksen aallolle. Mielenkiinnon kohteena olivat lahinna itse malmi ja sen isantakivet, kerrosrakenteiset gabro-anortosiitti-ultramafiitti-intruusiot (Kahma ym. 1962, Kujanpaa 1964, Malkki 1964, Naykki 1964, Peltonen 1962). Platinametalliaiheet ovat kahdeksankymmenluvulla nousseet kerrosintruusioiden malmigeologisesti kiinnostavimmiksi kohteiksi (Alapieti ja Lahtinen 1986 ja 1989, Alapieti ym. 1986, 1989b ja 1990b, Halkoaho ym. 1989a, 1989b, 1990a ja 1990b, Huhtelin ym. 1989a, 1989b ja 1990, Lahtinen ym. 1989). Vahajoen rautamalmiaihetta ( ) tutkittiin jo sotien aikana (A.Mikkola 1947) ja useasti myohemminkin (Vornanen 1963, Lehto ja Niiniskorpi 1977, Liipo 1990). Perapohjan liuskealueen etelaosan geologinen kartoitus 1 : kaavaista kallioperakarttaa varten alkoi vuonna 1963 ja on siita lahtien jatkunut miltei keskeytyksetta. Tahan mennessa on alueelta painettu nelja kallioperakarttalehtea : Runkaus (2544) ja Kemi (2541) vuonna 1971, Karunki ( ) vuonna 1972 seka Simo (2543) vuonna 1975 (Perttunen 1971a, 1971b, 1972 ja 1975). Koska nama nelja lehtea ovat geologisesti monessa suhteessa hyvin samanluonteiset, julkaistaan niiden selitykset yhdessa.

8 8 Kenttatyot aloitettiin siis vuonna 1963, jolloin kirjoittajan lisaksi aluetta kartoitti Seppo Aaltonen. Vuosina kartoitusryhmaan kuului Kalevi Hokkanen, jalkimmaisena vuonna myos Heikki Rajala. Kesalla 1966 kenttatoihin osallistuivat Sulo Matero ja David H. Mills, Esko Raisanen, Jukka Ranta ja Kai Lahteenmaki. Kartoitus kohdistui vuosina ahinna Karungin ( ) ja vuosina Runkauksen (2544) karttalehtien alueelle. Kesalla 1968 ja 1969 kenttatoita tehtiin Kemin (2541) lehdella ja seuraavien vuosien aikana Simon (2543) karttalehtialueella seka ymparoivilla lehdilla. Kenttatutkimuksissa kaytettiin 1 : kaavaisia topografikarttoja. Peruskartat olivat saatavissa vain Kemijokivarresta seka meren rannikolta Kemin ja Simon seudulta. Topografikunnan 1 : kaavaisia ilmavalokuvia on kaytetty kivilajirajoja piirrettaessa. Tosin laajat Kemi- ja Tornionjoen suupuolen jokikerrostumat ovat tehokkaasti peittaneet allaan olevia kallioperan rakenteita. Geologian tutkimuskeskuksen aerogeofysikaalisista korkealentokartoista on ollut suurta apua kivilajirajoja piirrettaessa. Osasta aluetta on ollut kaytossa myos Outokumpu Oy :n seka Rautaruukki Oy :n matalalentokarttoja. Nailta yhtioilta on saatu myos monenlaista muuta hyodyllista kallioperan koskevaa geologista tietoa. Geologian tutkimuskeskuksen geofysikaaliset matalalentokartat lehtien 2541 (Kemi) ja 2542 (Karunki) alueelta seka samaan materiaaliin perustuvat aeromagneettiset harmaasavykartat ovat ilmestyneet vasta kallioperakarttojen painamisen jalkeen. Vanhaa Oulun - Tornion kuten Rovaniemen - Tornion - Ylitornionkin yleiskarttalehtien kenttatoiden yhteydessa kertynytta materiaalia on kaytetty hyvaksi myos tamankertaisen kartoituksen yhteydessa. Erityisen tarkeita ovat olleet Kemijoen alajuoksun rantojen paljastumahavainnot, joiden hankkiminen jokisuun patoamisen jalkeen on kaynyt mahdottomaksi. Alueelle on kallioperatutkimusten yhteydessa kairattu kahdeksan syvakairausreikaa (taulukko 1). Taulukko 1. Kallioperakartoituksen yhteydessa tehdyt kairaukset. Table 1. Drill holes in the map-sheet area. Reika - Drill hole y Syvyys M Depth m Suunta Direction 0 Kaade Dip K2544/-78/R , , ,35 m K2544/-78/R , ,48 149,05 m K2544/-78/R , ,30 147,30 m K2544/-78/R , ,95 206,10 m K2544/-80/R , ,48 301,20 t K2544/-81/R , ,00 120,20 m K2544/-81/R , ,70 271,30 m K2543/-82/R , ,35 199,40 m

9 9 GTK :n kemian laboratoriossa on analysoitu kivilajinaytteista XRF-menetelmalla paaalkuaineet. Lapin vulkaniittiprojektin tutkimusten yhteydessa on analysoitu paakomponenttien lisaksi XRF-menetelmalla Ba, Cr, Cu, Ni, S, Sr, V, Zn seka Zr Rautaruukki Oy :n Raahen laboratoriossa. Hivenalkuaineet Ag, As, Au, Ba, Br, Co, Cr, Cs, La, Lu, Mo, Ni, Rb, Sb, Sc, Sm, Sn, Ta, Th, U, W ja Zn analysoitiin Valtion teknillisessa tutkimuskeskuksessa INAA-menetelmalla. Analyysimenetelmien maaritysraja ei kaikille alkuaineille ole ollut riittavan alhainen. Taulukoissa on esimerkkeja kivilajien kemiallisista koostumuksista. Vulkaniittitutkimusten tuloksia on esitetty erillisessa julkaisussa (Perttunen 1989b). Olavi Kouvo GTK :n isotooppigeologian yksikosta on tehnyt lukuisia radiometrisia ianmaarityksia karttalehtialueen naytteista ja muutenkin tukenut ja avustanut alueen geologisia ongelmia ratkaistaessa. Elsa Jarvimaki on piirtanyt puhtaaksi kaikki nelja selityksen kohteena olevaa karttalehtea. Marjatta Kanste on viimeistellyt selityskirjan piirrokset. Mikrokuvat on ottanut Erkki Halme ; maastokuvat ovat kirjoittajan. Kasikirjoitukseen ovat sen pitkan kirjoitusvaiheen aikana tutustuneet GTK :n Pohjois-Suomen aluetoimiston kallioperatutkimusryhman geologit. Heilta, samoin kuin llkka Laitakarilta, Tapio Koistiselta ja Olavi Kouvolta, olen saanut rakentavia neuvoja ja ohjeita tata selityskirjaa muokatessani. Esitan kaikille tyohon osallistuneille ja siina avustaneille parhaat kiitokseni. Geologian tutkimuskeskuksen arkistoissa ja varastoissa sailytetaan kallioperakartoituksen yhteydessa kertyneita naytteita ja karttoja seka niista muokattua materiaalia. Naista saa tietoa Geologian tutkimuskeskuksesta. KALLIOPERAN YLEISPIIRTEET Karttalehtialueiden kalliopera voidaan jakaa kolmeen selvaan geologiseen yksikkoon. Kaakkoisosan kivilajit kuuluvat Pudasjarven laaja-alaiseen arkeeiseen graniittigneissikompleksiin. Tahan ryhmaan kuuluvia kivilajeja on myohemmin todettu olevan myos Liakan alueella Tornionjoen suupuolella. Toisena paaryhmana ovat pintasyntyiset Perapohjan liuskeet. Kolmantena kallioperakarttojen ryhmana ovat proterotsooiset syvakivilajit. Kuvassa 1 on esitetty karttalehtialueen graniittigneissit, Perapohjan liuskeet, kerrosintruusiot ja liuskeita leikkaavat syvakivet. Kuvaan on lisatty karttojen painamisen jalkeen todettu Tornion kerrosintruusio ja sen etelapuolinen graniittigneissialue seka merialueelle Ajoksen seka Kuivanuoron intruusiot. Pudasjarven graniittigneissikompleksin paakivilajeina ovat keski-karkearakeiset, syvakivimaiset gneissit, jotka muodostavat Perapohjan liuskeiden kerrostumisalustan. Liuskealueen kalliopera puolestaan koostuu sedimenttikivista, jotka vuorottelevat emaksisten vulkaniittien ja juonikivien kanssa. Naiden kivilajien primaariset rakennepiirteet ovat enimmakseen erinomaisesti sailyneet.

10 1 0 11IDIIII11 ~ih! ''lllllliiiiiiiiii IIIL-,,, uu,t: _~~ylll b I ;,, 11 II II IIII III ~,~11 U,III lu _ -111~111 ~,; ;; ~I IIIi IĪ , ~I I _ I III,- IIIIII~~~~~IIIIII III II IIIh I,, _ ::1; ;iillllh,;- (IIIIII I_IIIIIIIIIIIIIIIII ~IIIIIIIIIL' IIIII-1111 IIIIIII I'%I t111,iiiiiiit 11 """ 'II, "" 1 IIIIII ~,,,, ( 'iul ll >tl - a ,, :. all y, yyw. ~"'".'.~ : I IIIII;. : ul I.:.nq ~i l lh~,~ u_,illlllllllgj~^'r '', ' r l Ill y ( i 11 IIl I ~11 ~ I IIII J ii'~ 111 i t'l ' l ~III~I III dl uiiiiiiiiuuuudl~~l ~iil~llll - Kemi KEAM. % l Kuva 1. Karttalehtialueen geologiset yksikot. Fig. 1. Geological units in the map sheet area.

11 1 1 Haaparantasarjan syvakivia Plutonic rocks of the Haparanda Suite IIIIIIIIIIII 1 Syeniittia Syenite Kerrosrakenteisia intruusioita Layered intrusions Fylliittia ja kiilleliusketta Phyllite and mica schist Kvartsiittia ja dolomiittia Quartzite and dolomite Vihreakivia ja juonia Greenstones and sills Graniittigneissia Granite gneiss 0 perapohjan liuskeet Perapohja schist Belt 10km

12 1 2 Perapohjan liuskeiden ja Pudasjarven graniittigneissikompleksin saumassa on kolmen varhaisproterotsooisen, kerrosrakenteisen intruusion jono (Tornio, Kemi ja Penikat ; kuva 1). Liuskeita lavistavat syvakivet kuuluvat Haaparantasarjaksi nimettyyn ryhmaan (Odman 1957, Odman ym. 1949). Suurin esiintyma sijoittuu Kaakamon-Tornion valiselle rantakaistaleelle. Lisaksi on pienempia syvakivipahkuja, joista suurin on Nosan noin 8 km lapimitaltaan oleva pyoreahko granodioriitti-intruusio (kuva 1). Karttalehtien alue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan jokimaan ja Perapohjolan vaaramaan valimaastoon. Etelaosa on tasaista kohoten hitaasti merenpinnan tasosta pohjoiseen mentaessa viiteen-kuuteenkymmeneen metriin. Tasty laakeasta ymparistosta erottuvat jyrkasti vaarajaksot, joista selvapiirteisin on Penikkain ja Kivaloiden muodostama selanne. Toinen vaarajono on ita-lansisuunnassa Karungin ( ) karttalehden pohjoisreunalla. Korkeuserot ovat suurimmillaan sadan metrin luokkaa. Korkeimmatkin huiput (Kaakamovaara 180 m) ovat mannerjaatikon sulattua olleet vedenpinnan alapuolella. Vaarojen rinteiden laajat kivikot ovat todisteena rantavoimien tyosta. Topografiset erot johtuvat paljolti kallioperasta. Niinpa Kivaloiden selanteen kuten myos karttalehtialueen pohjoisreunan ita-lantisen vaarajonon kalliopera on kvartsiittia. Toinen topografisesti erottuva kivilajiyksikko on Paasivaarasta Penikkain kautta Kirakkajuppuralle ulottuva Penikkain kerrosintruusio. Alue on paljastumasuhteiltaan hyvin vaihteleva. Edella mainittujen kerrosintruusioista ja kvartsiiteista muodostuneiden vaarojen alue on parhaiten paljastunutta. Tosin Runkauksen (2544) lehden pohjoisosan laaja, loiva-asentoinen kvartsiittialue on paljastumatonta ja tavoitettu vain Ossauskosken voimalaitoksen rakentamiseen liittyneissa kairauksissa. Kemin kerrosintruusio on niukasti paljastunut, ja Liakan- Vojakkalan suunnalla olevasta Tornion kerrosintruusiosta on loydetty vain yksi paljastuma. Liuskealueen sisaosassa seka Perameren pohjukan saaristossa on laajoja, heikosti paljastuneita alueita. Pudasjarven graniittigneissikompleksin alueella on kallioperahavaintoja jouduttu tekemaan harvalukuisten paljastumien lisaksi runsaista, paikallisista lohkareikoista. Koska kivilajiyksikoiden valilla on suuria suskeptiivisuuseroja, ovat aeromagneettiset kartat olleet erittain hyodyllisia piirrettaessa kivilajirajoja varsinkin paljastumattomilla alueilla. Kaikissa taman selityskirjan kohteena olevissa kartoissa on kaytetty litologista kivilajiryhmittelya. Niinpa myos selityksessa on kaytetty litologista jakoa. Vain Pudasjarven graniittigneissikompleksin alueen kivilajien merkinta»b» on stratigrafinen ja osoittaa asianomaisen kivilajiyksikon kuuluvan Perapohjan liuskeiden alustaan. Kivilajit on kasitelty samassa jarjestyksessa kuin karttojen merkkien selityksessa. Kivilajien ja kerrosjarjestyksen suhdetta on selvitetty taulukossa 2. Muodostumat on eroteltu myos kartalla kuvassa 2.

13 1 3 Taulukko 2. Stratigrafiset yksikot ja niiden litologia lehdilla Table 2. Stratigraphic units and their lithology in the map-sheet area. MUODOSTUMA FORMATION KARTTOJEN KIVILAJI LITHOLOGY ON THE MAPS Martimon muodostuma Martimo Formation Rantamaan muodostuma Rantamaa Formation Tikanmaan muodostuma Tikanmaa Formation Kvartsimaan muodostuma Kvartsimaa Formation Jouttiaavan muodostuma Jouttiaapa Formation Kivalon muodostuma Kivalo Formation Runkauksen muodostuma Runkaus Formation Sompujarven muodostuma Sompujdrvi Formation Pudasjarven graniittigneissikompleksi Pudasjarui Granite Gneiss Complex Paaosa fylliiteiksi ja kiilleliuskeiksi merkityista alueista. Paaosa dolomiiteista. Usein kvartsiittia seka paikoin fylliittia valikerroksina. Tuffiittisiksi vihreakiviksi merkityt alueet. Vulkaniittien yhteydessa esiintyvat kapeat kvartsiittivyohykkeet. Paikoin dolomiittia ja joskus konglomeraattia valikerroksina. Paaosa ladjoista mantelirakenteisiksi vihreakiviksi merkityista alueista. Laajat, yhtenaiset kvartsiittialueet. Mantelirakenteinen vihreakivisuikale Simon (2543) lehdella gabron ja vihreakiven saumassa. Samassa asemassa myos Kemin (2541) ja Runkauksen (2544) lehdilla, mutta ei erotettuna juonina esiintyvista vihreakivikta. Agglomeraatit Kemin (2541) ja Karungin (2542) lehdilla. Ohuet konglomeraatit Pohjagneissialueen seka kerrosintruusioiden luoteiskontaktissa. Pohjagneissialueen kivilajit, jotka muodostavat liuskeiden alustan. Merkitty symbolilla Most of the phyllite and mica schist areas. Most of the dolomite areas. Contains often quartzite, seldom phyllite as intercalations. All of the tuffite areas. Narrow quartzite zones between extrusive and tuffitic greenstones. Contains dolomite as well as conglomerate intercalations. Most of the areas of extrusive greenstone. Most of the large quartzite areas. Strip of extrusive greenstone between gabbro and greenstone on the Sirno (2543) map sheet. In the equivalent zone on the Kemi (2541) and Runkaus (2544) map sheet area, but not separated on the maps. Agglomerates on the Kemi (2541) and the Runkaus (2544) map sheet areas. Thin conglomerate layers on the layered intrusions and on the Basement gneiss area. Rocks of the Basement gneiss area.

14 1 4 ~~ti~~~~~ ~\ Y1"S'~ 'Z- _Z. :YSSSS!!wu PER A M E R I B O T H N I A N B A Y r, 0 24 VAP 1990 Kuva 2. Karttalehtialueen litostratigrafiset yksikot. Fig. 2. Lithostratigraphic units in the map sheet area.

15 1 5 Tikanmaan muodostuma Tikanmaa Formation Kvartsimaan muodostuma Kvartsimaa Formation Jouttiaavan muodostuma Jouttiaapa Formation Pudasjarven graniittigneissikompleksi Pudasjarvi Granite Gneiss Complex Plutonisia kivilajeja Plutonic rocks

16 1 6 PUDASJARVEN GRANIITTIGNEISSIKOMPLEKSI Kartoilla pohjagneissialueeksi nimetyn alueen kivilajit kuuluvat Pudasjarven graniittigneissikompleksiin. Ne muodostavat sangen epayhtenaisen ryhman, jonka paaosa on sekalaisia, vaihtelevasti deformoituneita, syvakivimaisia gneisseja. Niissa on sulkeumina raitaista sarvivalke- ja biotiittigneissia, amfiboliittia ja jopa karkeita sarvivalkekivia. Naita kaikkia Ieikkaavat juonimaiset kivilajit, joista osa on koostumukseltaan emaksisia, osa happamia. Graniittigneissikompleksin juonet kasitellaan myohempana muiden juonikivilajien yhteydessa. Graniittigneissikompleksin syvakivimaiset gneissit on jaoteltu mineraalikoostumuksensa perusteella kvartsidioriitti-, granodioriitti- ja oligoklaasigraniittigneisseihin seka graniitteihin. Lahinna on kiinnitetty huomiota kalimaasalvan, kvartsin ja plagioklaasin maarasuhteisiin. Eri tyyppeja ei aina ole erotettu kartoilla, koska teravaa rajaa niiden valilla ei ole useinkaan havaittu. Myos paljastumien niukkuus on haitannut kivilajikontaktien sijainnin arviointia. Amfiboliitit ja gneissit ovat Graniittigneissikompleksin vanhimmat kivilajit. Ne ovat sulkeumina syvakivimaisissa gneisseissa, joiden keskinaisia suhteita ei maastos- Kuva 3. Kemin pallokivipaljastuma. Laatta 6 x 6 cm. Fig. 3. The outcrop of Kemi orbicular quartz diorite. Tag 6 x 6 cm. Kemi, C, x = 7293,52 ; y = 2528,66.

17 1 7 Taulukko 3. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoostumuksia. Table 3. Modal composition of the rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex Plagioklaasi Plagioclase KalimaasaIpa Mi cros/im, Kvartsi Quartz Biotiitti Bioti0 Amfiboli Amphibole Epidootti Epidote Seriliitti Sericite Kioriitti Chlorite Opaakki Opoques Apatiitti Apulite Titaniitti Titanite IVluut Others Summa Sung. 5 : : : (l.2 0.(l )) : ((.l =162A PI H ,34 530,39 Dioriitti - Diorite 2 = 188 JH , Dioriitti - Diorite :3 = 216 JR ,85 Dioriitti - Diorite 4=42A HR Graniitti. Granite 5 = 1 14 JR , ,20 Graniitti. Granite 6=35 VP : ,50 Graniitti - Granite 7=21 B VP , Graniitti - Granite sa ole selvitetty. Juonia lukuunottamatta kaikki Graniittigneissikompleksin kivilajit lienevat ialtaan arkeeisia. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoostumuksia on esitetty taulukossa 3.

18 1 8 Taulukko 3. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoosturnuksia (jatkoa). Table 3. Modal composition of the rocks of the Pudasjkrvi Granite Gneiss Complex (continued) Plagioklaasi Kalimaasalpa Kvartsi Biotiitti Amfiboli Epidootti Serisiitti Kloriitti Opaakki Apatiitti Titamitti Muut Summa VP , ,90 Graniitti - Granite 9 = 53A VP , ,25 Graniitti - Granite 10 = 145 JR , ,60 Granodioriitti - Granodiorite 1 1 = 52 VP , ,03 Granodioriitti - Granodiorite 12 = 182 ER , ,81 Kvartsidioriitti - Quartz diorite 13 = 1070 VAP , ,65 Kvartsidioriitti - Quartz diorite 14 = 262 JR ,70 Kvartsidioriitti - Quartz diorite Kvartsidioriittiset gneissit Kvartsidioriittiset gneissit ovat keskirakeisia ja niiden suuntaus on heikkoa. Vari on tumman tai vihertavan harmaa. Paamineraaleina on plagioklaasia, biotiittia, sarvivalketta ja kvartsia. Kvartsi saattaa puuttuakin, jolloin mineraalikoostumus on dioriitin (taulukko 3). Plagioklaasi on useimmiten kirkasta ja muuttumatonta andesiinia, mutta rakeiden reunoilla on ohut albiittisempi keha. Biotiitti on vihreaa ja vain paikoin kloriittiutunutta. Sarvivalke on samaten tervetta ja variltaan tumman vihreaa. Kalimaasalpaa on naissa kivilajeissa vain pienina, kulmikkaina laiskina plagioklaasissa. Kuten yleensa kaikissa pohjakompleksin kivilajeissa on myos kvartsidioriittisissa gneisseissa leikkaavina juonina ja luiroina graniittista tai trondhjemiittista materiaalia Erikoinen, kvartsidioriittisessa gneississa havaittu muodostuma on Kemin kaupungissa Takajarvella, Oklaholmankadun varrella ( ) sijaitseva pieni pallokivipaljastuma (Perttunen 1983). Siina on kymmenittain ehjia tai osaksi syopyneita dioriittisia palloja kvartsidioriittisessa valimassassa (kuva 3).

19 1 9 Taulukko 3. Pudasjarven graniittigneissikompleksin kivilajien mineraalikoostumuksia (jatkoa). Table 3. Modal composition of the rocks of the Pudasjarvi Granite Gneiss Complex (continued) Plagioklaasi Kalimaasalpa Kvartsi Biotiitti Epidootti Serisiitti Kloriitti Opaakki Apatiitti Titaniitti Muut Summa = 24A OK Tonaliitti - Tonalite 16 = 22A VP Tonaliitti - Tonalite 17 = 3A VP Tonaliitti - Tonalite 18 = 55 VP Tonaliitti - Tonalite 19 = 132 JR Tonaliitti - Tonalite Oligoklaasigraniittiset ja granodioriittiset gneissit Oligoklaasigraniiteiksi nimetyissa gneisseissa paamineraaleina ovat oligoklaasialbiitti ja kvartsi (kuva 4). Kalimaasalpaa niissa on tuskin nimeksikaan. Tummina mineraaleina on lahes taydellisesti kloriittiutunut biotiitti, epidootti ja muskoviitti. Naiden mineraalien maara on yleensa pieni. Aksessorisina mineraaleina on apatiittia, zirkonia ja titaniittia. Taman ryhman kivilajit ovat nykyisessa luokitteluissa (Le Maitre 1989) tonaliitteja (taulukko 3). Granodioriittisissa gneisseissa kalimaasalpa on enimmakseen vierasmuotoisena muiden mineraalien seassa ; joskus myos selvina, kulmikkaina porfyroblasteina, joiden koko on 1-3 cm. Plagioklaasin vyohykkeisyys on selvaa. Plagioklaasirakeiden keskus on hieman serisiittiytynytta oligoklaasia, reunat kirkasta albiittia. Tummia mineraaleja, lahinna kloriittiutuvaa biotiittia, on vahanlaisesti. Nama gneissit ovat suuntautuneita, usein myos raitaisia. Niiden punertavat maasalpaporfyroblastit ovat rontgenmaaritysten mukaan yleensa mikrokliinia, mutta joskus albiittia.

20 20 Kuva 4. Oligoklaasigraniittigneissia (tonaliittia). Nik. +. Fig. 4. Oligoclase granite gneiss (tonalite). Nic /ER/68. Ritikka, Kemi ; C. x = 7292,05 ; y = 2527,80. Kuva - photomicrograph Erkki Halme. Graniitit Osa graniittisista pohjagneissialueen kivilajeista on karkeaa, suhteellisen tasarakeista mikrokliinigraniittia. Osa on selvasti porfyyrista, jolloin hajarakeiden koko on neljakin senttia. Kalimaasalvan osuus on aina huomattava. Plagioklaasi on suhteellisen tervetta oligoklaasia. Tummina mineraaleina on kloriittiutuvaa biotiittia seka muskoviittia. Aksessoriset mineraalit ovat samat kuin kaikissa edella mainituissa gneisseissa : zirkoni, apatiitti, titaniitti ja epidootti. Paaosa graniittisten kivilajien maasalpahajarakeista on kalimaasalpaa, mutta myos albiittihajarakeet ovat yleisia. Paljastumilla ei naita maasalpia aina erota toisistaan ilman kemiallista varjaysta. Reagenssien (fluorivetyhappo) vaarallisuudesta johtuen porfyroblasteja ei ole varjatty systemaattisesti.

Päivämäärä 1 Dnro 23.11.2007. Toimeksiantaja

Päivämäärä 1 Dnro 23.11.2007. Toimeksiantaja Va p a u t u u1. 1. 2 0 1 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUV AILULEHTI Päivämäärä 1 Dnro 23.11.2007 Tekijät Raponin laji Vesa Perttunen M10.1 Raponin nimi Lapin kolmion geologinen kehitys ja malmipotentiaali

Lisätiedot

Tormasjarven ja Koivun kartta-alueiden kalliopera

Tormasjarven ja Koivun kartta-alueiden kalliopera Suomen geologinen kartta Geological Map of Finland 1 :100 000 Kallioperakarttojen selitykset Lehdet 2631 ja 2633 Explanation to the Maps of Sheets 2631 and 2633 Pre-Quaternary Rocks Vesa Perttunen ja Eero

Lisätiedot

Ylitornion kartta-alueen kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Ylitornio map-sheet area

Ylitornion kartta-alueen kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Ylitornio map-sheet area Suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehti 2613 Explanation to the maps of Sheet 2613 Pre-Quaternary rocks Vesa Perttunen Ylitornion kartta-alueen

Lisätiedot

Enon kartta-alueen kalliopera

Enon kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 4242 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 4242 Reino Kesola Enon kartta-alueen

Lisätiedot

Helsingin kartta-alueen kalliopera

Helsingin kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS Matti Laitala Helsingin kartta-alueen kalliopera

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Haukiputaan ja Kiimingin kartta-alueiden kalliopera

Haukiputaan ja Kiimingin kartta-alueiden kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 2533 JA 3511 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEETS 2533' AND 3511 PREQUATERNARY ROCKS Mikko Honkamo

Lisätiedot

Muonion kartta-alueen kalliopera

Muonion kartta-alueen kalliopera SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 2723 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEET 2723 PRE-QUATERNARY ROCKS Matti Lehtonen Muonion kartta-alueen

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Nurmeksen kartta-alueen kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Nurmes map-sheet area

Nurmeksen kartta-alueen kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Nurmes map-sheet area suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 kallioperäkarttojen selitykset lehti 4321 explanation to the maps of sheet 4321 pre-quaternary rocks erkki J. luukkonen Nurmeksen kartta-alueen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia 46 10.3. Leivonmäki Leivonmäen kallioperä koostuu syväkivistä (graniittiset kivet, gabro) ja pintakivistä (vulkaniitit, kiillegneissi). Graniittia on louhittu murskeeksi. Leivomäen puolella esiintyvää

Lisätiedot

Rauman kartta-alueen kalliopera

Rauman kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 1132 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 1132 Veli Suominen, Pia Fagerstrom

Lisätiedot

Ontojoen, Hiisijarven ja Kuhmon kartta-alueiden kalliopera

Ontojoen, Hiisijarven ja Kuhmon kartta-alueiden kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 4411, 4412 EXPLANATION TO THE MAPS OF ja 4413 PRE-QUATERNARY ROCKS SHEETS 4411, 4412 and

Lisätiedot

Sieppijärven ja Pasmajärven kartta-alueiden kallioperä

Sieppijärven ja Pasmajärven kartta-alueiden kallioperä Suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 2624 ja 2642 Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks Sheets 2624 and 2642 Jukka Väänänen Sieppijärven

Lisätiedot

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 K21.42/2006/3 Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 Raporttiyhteenveto Espoo 29.05.2006 Pekka Sipilä Geologian tutkimuskeskus Sisällys 2 Yhteenveto toiminnasta... 3 Raportti alueelta 1...

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996.

MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2441/2000/2 /10 8.8.2000 Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996. 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEIS KARTTA THE GENERAL GEOLOGICAL MAP OF FINLAND LEHTI - SHEET B 1 TURKU KIVILAJIKARTAN SELITYS WITH AN ENGLISH SUMMARY KIRJOITTANUT MAUNU HARME HELSINKI 1960

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

SOOMEN GEOLOBINEN KAITTA

SOOMEN GEOLOBINEN KAITTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SOOMEN GEOLOBINEN KAITTA GEOLOUICAL MAP OF FINLAND 1 :100000 LEHTI - SHEET - 2124 VILJAKKALA-TEISKO KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT-BY AHT

Lisätiedot

Seinajoen kartta-alueen kalliopera

Seinajoen kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 2222 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEET 2222 PRE-QUATERNARY ROCKS Hannu Makitie ja Seppo I. Lahti

Lisätiedot

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren Pohjois-Suomen yksikkö M19/2633/2007/10/63 21.12.2007 Rovaniemi Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 020/2121, 2112/~~~/1982

OUTOKUMPU OY 020/2121, 2112/~~~/1982 9 020/2121, 2112/~~~/1982 J-P Perttula/PAL 8.6.1983 1 (6) Olen suorittanut kartoitustoita karttalehtien 2121 02C, 2121 10B, 2112 06A-D ja 2112 09A-D alueilla seuraavasti. 2121 02C -1ehdella Kiikoisissa

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05

TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05 Itä-Suomen yksikkö M19/4232/2010/30 17.3.2010 Kuopio TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05 Martti Damsten Sisällysluettelo Kuvailulehti Documentation page 1 JOHDANTO 1 1.1

Lisätiedot

GTK. Suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000

GTK. Suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 Suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 Kallioperakarttojen selitykset Lehti 2331 ja 2332 Explanation to the maps of Sheet 2331 and 2332 Pre-Quaternary rocks Markus Vaarma ja Fredrik

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rapakivimassiivin kartta-alueiden kalliopera

Kaakkois-Suomen rapakivimassiivin kartta-alueiden kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET - SHEETS EXPLANATION TO THE MAPS OF 3023+3014 PRE-QUATERNARY ROCKS 3024 3041 3042 3044 3113

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

RAPAKIVIGRANIITTEIHIN LIITTYVÄ BIMODAALINEN VULKANISMI TAALIKKALAN MEGAKSENOLIITISSA LAPPEENRANNASSA: LITOLOGIS-PETROGRAFINEN JA GEOKEMIALLINEN

RAPAKIVIGRANIITTEIHIN LIITTYVÄ BIMODAALINEN VULKANISMI TAALIKKALAN MEGAKSENOLIITISSA LAPPEENRANNASSA: LITOLOGIS-PETROGRAFINEN JA GEOKEMIALLINEN RAPAKIVIGRANIITTEIHIN LIITTYVÄ BIMODAALINEN VULKANISMI TAALIKKALAN MEGAKSENOLIITISSA LAPPEENRANNASSA: LITOLOGIS-PETROGRAFINEN JA GEOKEMIALLINEN TUTKIMUS Sampo Harju Pro gradu tutkielma Helsingin yliopisto

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen LIUSKEKIVITUTKIMUKSET PALOVAARAN ALUEELLA KITTILÄSSÄ VUONNA 1984 YHTEENVETO Palovaaran liuskekiviesiintymän pääkivilajeina ovat

Lisätiedot

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Maria Haanela Kandidaatin tutkielma Kaivannaisalan tiedekunta Oulun yliopisto 2016 Abstrakti Tässä työssä

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEISKARITA

GEOLOGINEN YLEISKARITA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARITA THE GENERAL GEOLOGICAL MAP OF FINLAND LEHTI-SHEET B 8 ENONTEKIÖ KIVI LAJI KARTAN SELITYS WITH AN ENGLISH SUMMARY KIRJOITTANUT ARVO MATISTO GEOLOGINEN

Lisätiedot

Suomen geologinen kartta

Suomen geologinen kartta Suomen geologinen kartta 1 :100000 Kallioperakartan selitykset 4222 Outokumpu 4224 Polvijarvi 4311 Sivakkavaara Outokummun, Polvijarven ja Sivakkavaaran kartta-alueiden kalliopera Summary : Precambrian

Lisätiedot

Raakkylan kartta-alueen kalliopera.

Raakkylan kartta-alueen kalliopera. WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 4214 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 4214 Seppo Lavikainen Raakkylan kartta-alueen

Lisätiedot

Kallioperän kartoituskurssi

Kallioperän kartoituskurssi Itä-Suomen yksikkö 59/2012 18.6.2012 Kuopio Kallioperän kartoituskurssi Kangasniemi 14.-25.5.2012 Perttu Mikkola GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 59/2012 18.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tuomo Manninen. Summary: Volcanic rocks in the Salla area, northeas tern Finland A report of the Lapland Volcanite Project

Tuomo Manninen. Summary: Volcanic rocks in the Salla area, northeas tern Finland A report of the Lapland Volcanite Project GEOLOGIAN TUTKIMSJSKESKUS Tutkimusraportti 104 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report of Investigation 104 Tuomo Manninen SALLAN ALUEEN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti Summary: Volcanic rocks

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS 1 :100000 LEHTI'- SHEET - 2122 IKAALINEN KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS 1 :100000 LEHTI'- SHEET - 2122 IKAALINEN KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN NEDLOOINEN KIRTTI UEOLOGICAL MAP IF PINLAND 1 :100000 LEHTI'- SHEET - 2122 IKAALINEN KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANEET - BY A. HUHMA-I.

Lisätiedot

Ritva Karhunen. Iniön ja Turun kartta-alueiden kallioperä. Berggrunden inom Iniö och Åbo kartblad

Ritva Karhunen. Iniön ja Turun kartta-alueiden kallioperä. Berggrunden inom Iniö och Åbo kartblad SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA - GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 Kallioperäkarttojen selitykset, lehdet 1041 ja 1043 Explanation to the maps of Pre-Quaternary rocks, Sheets 1041 and 1043 Ritva Karhunen

Lisätiedot

Suomen geologinen kartta

Suomen geologinen kartta Suomen geologinen kartta 1 :100000 Kallioperakartan selitykset 2114 Toij ala Toijalan kartta-alueen kalliopera Summary : Precambrian rocks of the Toijala map-sheet area Kirj oittanut - by ARVO MATISTO

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

ARKISTOKAPPALE OUTOKUMPU OY VIHANN!N KAIVOS. T. Makela/TS 6.11.1979 001/2441/~~~/79 J. Vesanto/TS 7.8.1981 001/7441/~~~/81

ARKISTOKAPPALE OUTOKUMPU OY VIHANN!N KAIVOS. T. Makela/TS 6.11.1979 001/2441/~~~/79 J. Vesanto/TS 7.8.1981 001/7441/~~~/81 OUTOKUMPU OY VIHANN!N KAIVOS T. Makela/TS 6.11.1979 001/2441/~~~/79 J. Vesanto/TS 7.8.1981 001/7441/~~~/81 TUTKIMUSRAPORTTI RUUKKI, Turtaneva 2441 10 ARKISTOKAPPALE Sijainti 1 : 400 000 Q OUTOKUMPU OY

Lisätiedot

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera Suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 :100 000 Kallioperakarttojen selitykset Lehti 3231 + 3232 Explanation to the maps of Sheet 3231 +3232 Pre-Quaternary rocks Lauri Pekkarinen Haukivuoren

Lisätiedot

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Tutkimusraportti 89 Report of Investigation 89 Mikko Honkamo YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti Summary: Volcanic rocks

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEISKARTTA

GEOLOGINEN YLEISKARTTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA THE GENERAL GEOLOGICAL MAP OF FINLAND LEHTI-SHEET C1-D1 HELSINKI KIVILAJIKARTAN SELITYS WITH AN ENGLISH SUMMARY KIRJOITTANUT MAUNU HÄRME ESPOO GEOLOGINEN

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

KALLIOPERÄKARTOITUKSEN JATKOKURSSI FORSSASSA 11.-22.5.2003

KALLIOPERÄKARTOITUKSEN JATKOKURSSI FORSSASSA 11.-22.5.2003 Etelii-Suomen yksikkö K2 1.42/2006/5 Espoo KALLIOPERÄKARTOITUKSE JATKOKURSSI FORSSASSA 11.-22.5.2003 Mikko ironen GTK PLIPBIP.(XBox% PLIPBIP.O.Boxl237 PLIPBIP.O.Box97 PLIPBIRO.Bos77 Fi-02151 Espoo, P i.d

Lisätiedot

Kilpis j arven ja Haltin kartta-alueiden kalliopera

Kilpis j arven ja Haltin kartta-alueiden kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 1823 ja 1842 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEETS 1823 and 1842 PRE-QUATERNARY ROCKS Jyrki J.

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1.

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1. OUTOKUMPU OY 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985 Tapio Koistinen/LAP 25.'1.198 5 l(10) - MALMINETSINTX ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ.... Tutkimusalue 1 : 400 000 ja 'Möhkö-tyyppisiä'

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Eteläisen Satakunnan kallioperän rakenne ja kehityshistoria

Eteläisen Satakunnan kallioperän rakenne ja kehityshistoria Työraportti 2001-09 Eteläisen Satakunnan kallioperän rakenne ja kehityshistoria Seppo Paulamäki Markku Paananen Toukokuu 2001 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax

Lisätiedot

Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla

Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla Keski-Suomen liitto Regional Council of Central Finland Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla Tekijä: Geologian tutkimuskeskus Kuopion yksikkö Kuopio

Lisätiedot

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 Vuonna 1952 suoritetut malmitutkimukset Ylitornion Kivilompolossa, jossa oli tavattu useita molybdeenihohdelohkareita,

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Luku 2 GEOLOGIAN PERUS- KÄSITTEITÄ. Yrjö Kähkönen ja Martti Lehtinen G E O L O G I A N P E R U S K Ä S I T T E I T Ä

Luku 2 GEOLOGIAN PERUS- KÄSITTEITÄ. Yrjö Kähkönen ja Martti Lehtinen G E O L O G I A N P E R U S K Ä S I T T E I T Ä Luku 2 GEOLOGIAN PERUS- KÄSITTEITÄ Yrjö Kähkönen ja Martti Lehtinen L U K U 2 G E O L O G I A N P E R U S K Ä S I T T E I T Ä 23 Geologiassa tutkitaan Maan ylimpien osien (lähinnä maankuoren ja ylävaipan)

Lisätiedot

# A-11'Ge,40ti) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

# A-11'Ge,40ti) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS # A-11'Ge,40ti) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3334/ 89/4/6 0 g - Nilsiä Sääskiniem i 011i hikäs GEOLOGIAN 12. 4. 1989 TUTKIMUSKESKU S Koskee : 3334 05 2 7 ' a a KIRJASTO VÄLI-SUOM I Et Lk-Uv A-K ' f _

Lisätiedot

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/3311/2002/1/10 _VIITASAARI Ilmolahti 18.09.2002 Olavi Kontoniemi VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET

Lisätiedot

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 Kauppa- ja teollisuusministeriö Ylitarkastaja

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI - SHEET - 1033 NO TO KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT - BY NILS EDELMAN

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEISKARTTA

GEOLOGINEN YLEISKARTTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA THE GENERAL GEOLOGICAL MAP OF FINLAND LEHDET - SHEETS C 5 - B 5 OULU-TORNIO KIVILAJIKARTAN SELITYS WITH AN ENGLISH SUMMARY KIRJOITTANUT A. ENKOVAARA

Lisätiedot

Suomen geologinen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3331 ja 3242

Suomen geologinen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3331 ja 3242 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Suomen geologinen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3331 ja 3242 Siilinjärven ja Kuopion kartta-alueiden kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Siilinjärvi

Lisätiedot

Raportti luonnonkivi- ja kiviainestutkimuksista eteläisessä Keski-Suomessa vuosina 2003-2005

Raportti luonnonkivi- ja kiviainestutkimuksista eteläisessä Keski-Suomessa vuosina 2003-2005 Raportti luonnonkivi- ja kiviainestutkimuksista eteläisessä Keski-Suomessa vuosina 2003-2005 1 1. JOHDANTO 1.1 Yleistä rakennuskivituotannosta ja kiviainestuotannosta Maailmassa tuotetun rakennuskiven

Lisätiedot

Suomen geologinen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3411 ja 3412

Suomen geologinen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3411 ja 3412 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Suomen geologinen kartta 1:100 000 Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 3411 ja 3412 Piippolan ja Rantsilan kartta-alueiden kallioperä Summary: Pre-Quatenary rocks of the Piippola

Lisätiedot

Kansannäytteiden hyödyntäminen Itä- Suomen kriittiset mineraalit-hankkeessa

Kansannäytteiden hyödyntäminen Itä- Suomen kriittiset mineraalit-hankkeessa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 1/2015 Kansannäytteiden hyödyntäminen Itä- Suomen kriittiset mineraalit-hankkeessa Soili Mattila GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI---SHEET 4232-4234 TOHMAJARVI KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT-BY OSMO

Lisätiedot

Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset

Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset Kainuun maaperän ja kallioperän kiviainekset Akseli Torppa Geologian tutkimuskeskus 1 2 Kiviainesten käyttö Yhteen omakotitaloon Yhteen kerrostaloasuntoon Maantiekilometrille Moottoritiekilometrille Pyörätiekilometrille

Lisätiedot

Suomen geologinen kartta

Suomen geologinen kartta Suomen geologinen kartta 1 :100000 Kallioperikartan selitykset 2123 Tampere Tampereen kartta-alueen kalliopera Summary : Precambrian rocks of the Tampere map-sheet area Kirj oittanut - by ARVO MATISTO

Lisätiedot

SUOMEN ROVANIEMI TORNIO

SUOMEN ROVANIEMI TORNIO GEOLOGINEN TOIMISTO SUOMEN 6GEOLOGINEN YLEISKARTTA LEHDET C6 ROVANIEMI H5 TORNIO H6 YLITORNIO VUORILAJIKARTAN SELITYS TEHNYT VICTOR HACKMAN SUOMENTANUT J. N. SOIKERO 24 KUVAA JA 9 TAULUA JIECSIN(JISSÄ

Lisätiedot

Lapin POSKI, vaihe I Kalliokiviainestutkimukset Risto Vartiainen & Panu Lintinen

Lapin POSKI, vaihe I Kalliokiviainestutkimukset Risto Vartiainen & Panu Lintinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 18.5.2015 Raportti 12/2015 Lapin POSKI, vaihe I Kalliokiviainestutkimukset Risto Vartiainen & Panu Lintinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 12/2015

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEISKARTTA

GEOLOGINEN YLEISKARTTA SUOMEN GEOLOGINEN TOIMIKUNTA SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA LEHTI C 3 KUOPIO KIVILAJIKARTAN SELITYS KIRJOITTANUT W. W. WILKMAN 51 KUVAA TEKSTISSÄ JA 2 KARTTALIITETTÄ (WITH AN ENGLISH SUMMARY) HELSINKI 1938

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 63/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN

Lisätiedot

Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä

Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä 1 (24) Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä Heikki Nurmi Pirkanmaalla inventoitiin vuosina 2001 2005 rakennuskivivarantoja 23 kunnan alueella (Härmä et al). Kahdeksan kivialan yrityksen

Lisätiedot

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Kannuksen, Lohtajan ja Toholammin kuntien alueella sijaitsevalla Viitajärven valtauksella, kaivosrekisteri

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Luku 7 SVEKO- FENNISET LIUSKE- ALUEET. merestä peruskallioksi. Yrjö Kähkönen S V E K O F E N N I S E T L I U S K E A L U E E T

Luku 7 SVEKO- FENNISET LIUSKE- ALUEET. merestä peruskallioksi. Yrjö Kähkönen S V E K O F E N N I S E T L I U S K E A L U E E T Luku 7 SVEKO- FENNISET LIUSKE- ALUEET merestä peruskallioksi Yrjö Kähkönen 199 Suurin osa svekofennisten liuskealueiden alkuperäisistä sedimenteistä ja vulkaniiteista kerrostui nopeasti Etelä- ja Keski-Suomen

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

Tampereen alueen kallioperä

Tampereen alueen kallioperä Tampereen alueen kallioperä Yrjö Kähkönen Geologian laitos PL 64, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO Aimo Kuivamäelle 23.2.2009 Suomen kallioperä koostuu lähinnä granitoideista eli graniiteista ja graniitin kaltaisista

Lisätiedot

Eurajoen Olki!uodon kaitausnäytteen OL -KR 11 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Eurajoen Olki!uodon kaitausnäytteen OL -KR 11 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työ raportti 20002 7 Eurajoen Olki!uodon kaitausnäytteen OL KR petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki..Juhani Paakkola Olavi Taikinaaho Toukokuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIIYUSKESKUS M 10.1/-86/1/86 Malmiosasto Markku Rask 5.5.1986 POHJOIS-SUOMEN RAKENNUSKIVIESIINTYMXT

GEOLOGIAN TUTKIIYUSKESKUS M 10.1/-86/1/86 Malmiosasto Markku Rask 5.5.1986 POHJOIS-SUOMEN RAKENNUSKIVIESIINTYMXT GEOLOGIAN TUTKIIYUSKESKUS M 10.1/-86/1/86 Malmiosasto Markku Rask 5.5.1986 POHJOIS-SUOMEN RAKENNUSKIVIESIINTYMXT YHTEENVETO Luonnonkivien kaytto rakentamisessa on lisaantynyt viime vuosina ja maamme rakennuskiviteollisuus

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI Kangasjärvi-Koivujärvi-Hemminki 27.10.2003 Jarmo Nikander

Lisätiedot

Hyv. Jakelu. Rovanie. LÄÄNIssÄ SIMON, KEMI- JA TERVOLAN KUNNISSA. Sijainti 1 : 400 000. Avainsanat: kerrosintruusio, PGE, Penikat

Hyv. Jakelu. Rovanie. LÄÄNIssÄ SIMON, KEMI- JA TERVOLAN KUNNISSA. Sijainti 1 : 400 000. Avainsanat: kerrosintruusio, PGE, Penikat Lapin Malmi/Jarmo Lahtinen Jakelu Hyv. OKME. -VI Rovanie KAiVOSLAiN 19 S:n MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS VALTAUSALUEISTA ERAUS- PENIKKA, kaiv.rek.nro 4687/1, YLIPENIKANOJA, kaiv.rek.nro 4687/2, POOKIJ&~KÄ

Lisätiedot

Kuetsjärven vulkaanisen muodostuman vulkanologia ja geokemia Petsamon vihreäkivivyöhykkeellä

Kuetsjärven vulkaanisen muodostuman vulkanologia ja geokemia Petsamon vihreäkivivyöhykkeellä Kuetsjärven vulkaanisen muodostuman vulkanologia ja geokemia Petsamon vihreäkivivyöhykkeellä Pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Geotieteiden laitos Olli Räisänen 2013 Oulun yliopisto TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943. Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947. Alkulause

M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943. Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947. Alkulause M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943 Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947 Alkulause Syksyn 1946 kuluessa suoritetut lohkarehavainnot Haukiputaan Putaan kylässä (Vrt.

Lisätiedot

FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA

FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA M 19/3742/-80/1/10 Koskee 3742 04 SODANKYLÄ Kari A. Kinnunen 1980-2-22 FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA Tiivistelmä Palokiimaselän juonikvartsi sisältää

Lisätiedot

Heinaveden kartta-alueen kalliopera

Heinaveden kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 4221 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEET 4221 PRE-QUATERNARY ROCKS Tapio Koistinen Heinaveden

Lisätiedot

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE Ahti Silvennoinen 141 Pohjois-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa arkeeisista ja varhaisproterotsooisista kivilajeista. Nuorempia

Lisätiedot

Rovaniemen kartta-alueen kalliopera

Rovaniemen kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 3612 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 3612 Vesa Perttunen, Eero Hanski,

Lisätiedot

PROTERO- TSOOISET OROGEENISET SYVÄKIVET. vuorijononmuodostuksen. hornankattila. Luku 8. Mikko Nironen

PROTERO- TSOOISET OROGEENISET SYVÄKIVET. vuorijononmuodostuksen. hornankattila. Luku 8. Mikko Nironen Luku 8 SYVÄKIVET PROTERO- TSOOISET OROGEENISET vuorijononmuodostuksen hornankattila Mikko Nironen L U K U 6 P R O T E R O T S O O I S E T O R O G E E N I S E T S Y V Ä K I V E 229 T Noin kaksi kolmasosaa

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN VUOSI- JA LOPPURAPORTOINTI

MALMINETSINTÄLUVAN VUOSI- JA LOPPURAPORTOINTI Dragon Mining Oy 12.06.2015 MALMINETSINTÄLUVAN VUOSI- JA LOPPURAPORTOINTI KUVAILULEHTI Kohteen nimi: Sarvisoaivi Sarvi 1-2 Malminetsintäluvan tunnus: Kaiv8330/1-2 Luvan haltija(t): Dragon Mining Oy Raportin

Lisätiedot

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä.

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. M 17 / Mh, Oj -51 / 1 / 84 Muhos ja Oulunjoki E. Aurola 14.6.51. Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. Oulu OY:n puolesta tiedusteli maisteri K. Kiviharju kevättalvella 1951

Lisätiedot

Viipurin pamaus! Suomalaisen supertulivuoren anatomiaa

Viipurin pamaus! Suomalaisen supertulivuoren anatomiaa Viipurin pamaus! Suomalaisen supertulivuoren anatomiaa Iänmäärityksiä ja isotooppigeokemiaa Aku Heinonen, FT Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten tutkijoiden

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN JA VIRON PREKAMBRINEN KALLIOPERÄ

ETELÄ-SUOMEN JA VIRON PREKAMBRINEN KALLIOPERÄ ETELÄ-SUOMEN JA VIRON PREKAMBRINEN KALLIOPERÄ Tallinnan Teknillisen Yliopiston Geologian Instituutti Turun yliopisto, Geologian laitos ETELÄ-SUOMEN JA VIRON PREKAMBRINEN KALLIOPERÄ Tallinna 2007 ETELÄ-SUOMEN

Lisätiedot