MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ , VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996."

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2441/2000/2 / Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ , VUOSINA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI... 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET... 4 TUTKIMUSTEN PERUSTEET... 6 SUORITETUT TUTKIMUKSET... 6 Geofysikaaliset mittaukset... 6 Syväkairaukset ja POKA-kairaukset... 6 KAIRAREIKIEN JA KIVILAJIEN KUVAUS... 7 RAKENNEGEOLOGIAA JA STRATIGRAFIAA LYIJYISOTOOPEISTA Ryhmä 1568 Ma Hiekkakivet YHTEENVETO KIRJALLISUUS LIITTEET LIITTYY... 17

3 3 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee Raahen ja Pattijoen kuntien alueilla, niiden keskustojen tuntumassa, välittömästi Ouluun vievän valtatie 8 kaakkoispuolella (kuva 1).

4 4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Geologinen tutkimuslaitos teki malmitutkimuksia Pattijoella ja Raahessa vuosina Tutkimukset käynnisti korkealentogeofysikaalisissa mittauksissa esiintullut laaja magneettinen ja sähköinen anomalia. Alueella tehtiin kallioperäkartoitusta, lohkare-etsintää ja geofysikaalisia maastomittauksia. Geofysikaaliselta anomalia-alueelta ei löytynyt yhtään kalliopaljastumaa. Anomalia-alueen, 1 km x 4 km, malmimahdollisuuksien selvittämiseksi kairattiin 14 syväkairausreikää. Tutkimuksia ovat raportoineet Pehkonen 1953 ja Veltheim 1953, 1954 ja Vuodenvaihteessa Outokumpu Oy kairasi anomalia-alueen SW-osaan 5 syväkairausreikää. Tutkimusten tuloksena paikannettiin NE-SW-suuntainen noin 4 km pitkä suprakrustisten kivilajien muodostuma (kuva 2). Koillisosassa se on noin 1 km ja lounaisosassa noin 0.5 km leveä. Vyöhyke rajoittuu sekä NW- että SE-reunaltaan keskirakeiseen suonikkaaseen kiillegneissiin. Itse vyöhyke koostuu hyvin hienorakeisista kiilleliuskeista, silttikivistä, karbonaattikivistä, karsista ja cherteistä, jotka ovat usein hyvin hienorakeisen grafiitin värjäämiä. Sedimenttien keskellä on paksu kerros emäksistä laavaa, josta osa on voimakkaasti hydrotermisesti muuttunutta. Vyöhykkeessä on myös intrusiivisia kivilajeja kuten gabroa, dioriittia ja monzodioriittia. Noin 0.5 km vyöhykkeen NW-puolelle laajaan gravimetriseen maksimiin kairattu reikä lävisti emäksisiä vulkaniitteja. Vyöhykkeen SE-reunassa on noin 90 m paksu sulfidimineralisaatio silttikivissä, karsikivissä ja karbonaattikivissä. Päämalmimineraalit ovat magneettikiisu ja/tai rikkikiisu, jotka esiintyvät hienorakeisena pirotteena ja breksiana. Niiden määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen, mutta toisinaan niitä on hyvinkin runsaasti, jopa lähes kompakteina raitoina. Kuparikiisua ja sinkkivälkettä on vaihtelevasti heikkona pirotteena. Mangaanimineraalia, alabandiittia, on joissakin kerroksissa heikkona pirotteena. Geologian tutkimuskeskuksen vanhojen kairaustulosten mukaan mineralisaatiosta voidaan erottaa noin 40 m leveä ja 1300 m pitkä vyöhyke, jossa sinkkiä on noin 0.4 %, kuparia 0.1 %, rikkiä 11 % ja mangaanioksidia 5 %. Parhaissa 3 m pitkissä analyysinäytteissä on sinkkiä noin 0.9 %, kuparia 0.2 %, rikkiä 18 %, hopeaa 28 ppm ja mangaanioksidia 13 %. Suprakrustisen kivilajivyöhykkeen NW-reunassa on runsaasti karbonaattikiviä. Paksuimmillaan karbonaattikiveä on 70 m. Osa karbonaattikivistä on kalsiittivaltaisia ja osa dolomiittivaltaisia. Niissä on epäpuhtauksina silikaattimineraaleja, sulfideja ja grafiittia, jotka tekevät niistä käyttökelvottomia (Puustinen 1973). Nykänen (1959) kuvaa Raahen-Paavolan kallioperäkartan selityksessään hyvin säilyneitä vulkaanisia ja sedimenttisiä kiviä Saloisten ja Pattijoen alueilta ja nimittää niiden esiintymisaluetta Saloisten-Pattijoen vyöhykkeeksi. Nykäsen mukaan Saloisissa on hyvin hienorakeisten fylliittisten kivien lisäksi runsaasti hieman karkeampaa grauvakkaa ja siinä paksuja grauvakkakonglomeraattikerroksia. Sedimenttien joukossa ja Raahen länsipuolella on runsaasti diabaasimaista plagioklaasiporfyriittiä, jota mikrokliinigraniitti breksioi.

5 5

6 6 TUTKIMUSTEN PERUSTEET Osana GTK:n Väli-Suomen aluetoimiston Vihanti-Pyhäsalmi-hankkeen kallioperä- ja malmitutkimuksia tutkittiin Pattijoen ja Raahen kairasydämiä ja perehdyttiin aikaisempiin tutkimuksiin. Alueen suprakrustiset kivilajit ovat poikkeuksellisen hienorakeisia, niiden deformaatio on vähäistä ja niissä on nähtävissä primäärisiä sedimenttirakenteita ja vulkaanisia rakenteita.tämä kivilajiassosiaatio nimettiin Pattijoen muodostumaksi. Silttikivessä oleva sinkkimalmiutuma on huomattavan suuri ja se poikkeaa muista Suomen malmiutumista ja malmeista. Kairareiästä Ptj-2 vuonna 1994 otetun lyijyhohdenäytteen isotooppitutkimukset osoittivat, että alkuperäinen lyijy on selvästi poikennut Vihanti-Pyhäsalmivyöhykkeelle tyypillisen lyijyn koostumuksesta. Lyijyn malli-iäksi saatiin 1568 Ma. Havainnot antoivat aiheen pohtia Pattijoen muodostuman rinnastamista Gothian orogenian, Ma, ikäisiin muodostumiin Etelä- Ruotsissa ja -Norjassa. Malmigeologisesti innostavinta on verrata Pattijoen muodostumaa Kanadan ja Australian Gothian orogenian ikäisiin muodostumiin ja niihin liittyviin suuriin sedimenttisiin (sedex) sinkki-lyijy-kuparimalmeihin kuten Sullivan, McArthur River ja Mount Isa. Raahen ja Pattijoen kuntien asutus peittää nykyisin valtaosan Pattijoen muodostumasta ja estää siten maastotyöskentelyn. Rakentamatonta aluetta oli kuitenkin riittävästi harjoitusraviradan ympäristössä Geologisen tutkimuslaitoksen ja Outokumpu Oy:n kairauskohteiden välillä Tämä alue valittiin uudeksi tutkimuskohteeksi, jonka geologiaa ja malmimahdollisuuksia päätettiin selvittää. SUORITETUT TUTKIMUKSET Geofysikaaliset mittaukset Vuonna 1995 tehtiin 1 km 2 alueella magneettisia, slingram- ja SP-mittauksia. Syväkairaukset ja POKA-kairaukset Mittaustulosten ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella määritettiin syväkairausreikien ja POKA-reikien paikat. Marraskuussa 1995 kairattiin GTK:n kevyellä kairausyksiköllä (POKA) 5 reikää, R , SPja slingram-anomalioiden aiheuttajien selvittämiseksi ( taulukko 1, kuva 1). Joulukuussa 1995 Geotek Oy urakoi 2 syväkairausreikää, R 335 ja R 336. Rei'illä tutkittiin niinikään SP- ja slingram-anomalioiden aiheuttajia ( taulukko 1, kuva 1).

7 reikä x y suunta/kalt maata pituus R / R / R / R / R / R / R / Taulukko 1. Kairausreikätiedot. 7 Yhteensä m KAIRAREIKIEN JA KIVILAJIEN KUVAUS R 330 Koko reikä on hienorakeista sarvivälkepitoista amfiboliittia, joka on pintaosiltaan rapautunutta. R 331 Koko reikä on hienorakeista homogeenista monzodioriittia, joka on rapautunut pinnasta aina 9 m syvyyteen. Kiven päämineraalit ovat serisiittiytynyt plagioklaasi, vihreä biotiitti, kalimaasälpä ja sarvivälke. Aksessorisina mineraaleina ovat kvartsi ja apatiitti. Rikkikiisua on heikkona pirotteena. Rikkikiisussa on toisinaan vähän borniittia ja siinä digeniittilamelleja. R 332 Reikä alkaa keskirakeisella homogeenisella dioriitilla, jonka päämineraalit ovat sarvivälke ja plagioklaasi. Vaalean vihreä, heikosti pleokroinen sarvivälke esiintyy myös muita suurempina liistakkeina. Kivessä ei ole sulfideja, eikä oksideja. Dioriitin jälkeen on hyvin hienorakeista amfiboliittia, jonka yläkontakti on voimakkaasti hiertynyt. Kiven päämineraalit ovat sarvivälke, kvartsi ja plagioklaasi. Amfiboliitissa on heikko magneettikiisupirote, jossa on sulkeumina kuparikiisua. Amfiboliitin alapuolella on kahden metrin lävistys hyvin hienorakeista silttikiveä. Kivi koostuu hienorakeisesta kvartsista ja deformaation jälkeen syntyneistä tremoliittiporfyroblasteista. Grafiittia on kohtalaisesti hienorakeisina suomuina. Malmimineraaleista rikkikiisua on kohtalaisena pirotteena ja breksiaraitoina. Sinkkivälkettä on satunnaisina rakeina. Ilmeniitti esiintyy heikkona pirotteena. Reikä päättyy diopsidikarteen, joka on raitaista ja heterogeenista. Diopsidikarren päämineraalit ovat diopsidi, karbonaatti, plagioklaasi ja flogobiitti. Kivessä on arpeutunutta breksiaa. Malmimineraaleista rikkikiisua on heikkona pirotteena ja sinkkivälkettä on muutamia rakeita. R 333

8 8 Koko reikä on hienorakeista amfiboliittia. Sen päämineraalit ovat sarvivälke, plagioklaasi ja kvartsi. Reikä menee lähes pitkin liuskeisuutta, jonka suuntaisesti kivi on myös hiertynyttä. R 334 Reikä on hienorakeista amfiboliittia, jonka päämineraaleina on serisiittiytynyt plagioklaasi, sälöinen sarvivälke ja kvartsi. Kuparikiisua on mitättöminä hippuina. Magnetiittia ja ilmeniittiä on sarvivälkkeen muuttumistuloksina. R 335 Kairareiän alusta syvyydelle m on hieno-keskirakeista suonittunutta kiillegneissiä, jossa on kapeita hienorakeisia emäksisiä juonia. Tämän jälkeen syvyydelle m on kiillegneissimuodostumaan kuuluva hienorakeinen emäksinen juoni, jonka kontaktit ovat terävät. Juonessa on välillä m voimakas myloniittinen ruhje. Tämä tulkittiin ylityöntöpinnaksi, jota pitkin kiillegneissi on liukunut sitä oletettavasti nuoremman Pattijoen-Raahen kivilajimuodostuman päälle. Syvyysvälillä m on Pattijoen-Raahen muodostuman silttikiveä, jossa on ohuiden sulfidipitoisten hiertopintojen rajaamia hiertopoimuja. Tämän jälkeen on syvyydelle m kiillegneissimuodostumaan kuuluva voimakkaasti hiertynyt emäksinen juoni, jossa on pieni silttikivipoimun pää. Emäksisen juonen kontaktit ovat terävät. Emäksisen juonen jälkeen kairareiässä on syvyydeltä m alkaen vain Pattijoen muodostuman sedimenttikiviä, jotka alkavat silttikivellä, jonka yläkontaktissa on hiertopoimu. Silttikiveä on syvyydelle m saakka. Silttikiven jälkeen on syvyydelle m vuorokerroksina diopsidikiveä, diopsiditremoliittikiveä ja karbonaattikiveä. Välillä m on silttikivikonglomeraattia ja silttikiveä, jossa on load cast-rakennetta ja eroosiokouruja, joista topin suunnan on määritetty olevan ylöspäin. Välillä m on vuorokerroksina karbonaattikiveä, diopsidi-tremoliittikartta ja silttikiveä. Seuraavaksi on 2.7 m karbonaattikivikonglomeraattia, jonka jälkeen on 4.4 m cherttiä ja toinen 7.0 m pitkä lävistys karbonaattikivikonglomeraattia. Välillä m on silttikiveä ja karbonaattikivivälikerroksia. Reiän loppuun syvyydelle m on kerroksellista, osin laminaarista silttikiveä, jossa on runsaasti täysin serisiittiytynyttä chiastoliittia.. Kiillegneissi Kivi on hieno-keskirakeista suonigneissiä. Sen päämineraalit ovat kvartsi, plagioklaasi, biotiitti ja muskoviitti/serisiitti, joka on kalimaasälvän muuttumistulosta. Rikkikiisua ja kuparikiisua on pieninä rakeina ja rakosilauksina. Magnetiittia on vähän pieninä rakeina. Liitteessä 1 on mikroskooppikuva kiillegneissistä.

9 9 Emäksiset juonet Kiillegneississä olevia emäksisiä juonia on kahta eri tyyppiä. Toinen on hienorakeista ja homogeenista, jossa on paikoin hieman suonitusta. Päämineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi, biotiitti ja sarvivälke. Plagioklaasia ja kvartsia on kahta eri generaatiota. Heikkona pirotteena on rikkikiisua, joka on muuttumassa vesikiisuksi. Toinen juonityyppi on hienorakeista ja sen päämineraalit ovat sarvivälke, biotiitti, plagioklaasi ja kvartsi. Magneettikiisua on kohtalaisesti hienorakeisena pirotteena. Magneettikiisussa on pentlandiittia hyvin pieninä suotautumina. Pattijoen muodostuman kontaktissa olevat emäksiset juonet ovat voimakkaasti hiertyneitä. Silttikivi Silttikivi on hyvin hienorakeinen, raekoko alle 0.05 mm, epämääräisesti raitainen, kerroksellinen ja usein se sisältää kivilajipalloja. Grafiitti värjää kiven tumman harmaaksi, jopa lähes mustaksi. Kiven mineraalikoostumus vaihtelee runsaasti. Kivi koostuu kapeista kerroksista joissa on seuraavia mineraalikoostumuksia: 1. plagioklaasi, kvartsi, sarvivälke, flogobiitti, grafiitti ja rikkikiisu. 2. kvartsi, flogobiitti, tremoliitti, plagioklaasi ja rikkikiisu. Toisinaan kivi koostuu vain kvartsista, rikkikiisusta ja tremoliitista. Silttikiveksi on nimitetty myös kiveä, jossa halkaisijaltaan noin 2 mm olevat hienorakeisesta kvartsista koostuvat kappaleet uivat runsaassa magneettikiisugrafiittipirotteessa. Silttikiven kivilajipalloista useimmat ovat itse silttikiveä, lisäksi on cherttiä, rikkikiisuklasteja ja magneettikiisuklasteja Rikkikiisun ja magneettikiisun lisäksi silttikivessä on muina malmimineraaleina hyvin vähän kuparikiisua sekä sinkkivälkettä. Liitteessä 2 on vasemmalla cherttiraitainen silttikivi ja siinä load cast-rakenne. Oikealla on silttikivikonglomeraatti. Liitteessä 4 on vasemmalla kerroksellista silttikiveä. Liitteessä 5 on mikroskooppikuva silttikivestä, jossa on rikkikiisuklasti ja krenulaatio. Chiastoliittisilttikivi Chiastoliittisilttikivi on hienorakeista, kauniisti kerroksellista, jopa laminaarisesti kerrallista. Kiven päämineraalit ovat kvartsi, serisiitti, grafiitti, rikkikiisu ja magneettikiisu sekä andalusiitti, joka on muuttunut kokonaan serisiitiksi, chiastoliitiksi. Sinkkivälkettä on vähän hienorakeisena pirotteena. Muut mineraalit ovat hyvin hienorakeisia, paitsi chiastoliitti, joka esiintyy jopa 5 mm pitkinä porfyroblasteina. Niissä on grafiittisulkeumien aiheuttama Maltan risti- rakenne. Chiastoliittiporfyroblastit ovat syöpyneitä ja ne ovat eri asennoissa kerroksellisuuteen ja liuskeisuuteen nähden. Ne ovat deformaation jälkeen syntyneitä porfyroblasteja. Liitteessä 6 on mikroskooppikuva chiastoliittisilttikivestä. Silttikivikonglomeraatti Konglomeraatin kivilajipallot ovat enimmäkseen melko teräväsärmäisiä ja halkaisijaltaan alle 1 cm. Hienorakeisen silttisen väliaineksen mineraalit ovat kvartsi, maasälpä, rikkikiisu, magneettikiisu, tremoliitti, serisiitti ja titaniitti. Kuparikiisua ja sinkkivälkettä on muutamia rakeita. Konglomeraatin palloina on silttikiveä, plagioklaasiporfyriittiä, jonka liistakkeista osa on

10 10 kvartsia, karbonaattikiveä, cherttiä, magneettikiisua ja rikkikiisua. Kivessä on myös ohuita homogeenisia silttikivikerroksia. Liitteessä 2 on oikealla silttikivikonglomeraattia. Liitteessä 3 on mikroskooppikuva silttikivikonglomeraatista. Diopsidikivi Diopsidikivi on tumman harmaa, keskirakeinen ja melko homogeeninen. Kiven ainoa päämineraali on diopsidi. Tämän lisäksi on vähän plagioklaasia, tremoliittia, kvartsia ja grafiittia, jota voi olla melko runsaastikin. Magneettikiisua ja rikkikiisua on toisinaan runsaanakin pirotteena. Sinkkivälkettä ja kuparikiisua on vain satunnaisina rakeina. Diopsidi-tremoliittikarsi Diopsidi-tremoliittikarren päämineraalit ovat diopsidi, tremoliitti ja kvartsi, sekä grafiitti, joka värjää kiven tummaksi. Aksessorisina mineraaleina on plagioklaasia ja karbonaattia. Kivessä on yleisesti cherttiraitoja ja -kappaleita. Cherttiraitojen ympärillä kiven päämineraalit ovat kvartsi, kalimaasälpä, tremoliitti, grafiitti ja magneettikiisu. Diopsidi-tremoliittikarressa on magneettikiisua runsaana pirotteena ja rikkikiisua heikkona pirotteena. Sinkkivälkettä ja kuparikiisua on vain satunnaisina rakeina. Karbonaattikivi Karbonaattikivi voi koostua pelkästä karbonaatista, mutta usein muina päämineraaleina on vähän kloriittia, tremoliittia ja diopsidia. Grafiittia on joissakin kerroksissa runsaastikin, jolloin kivi on tumman harmaata. Magneettikiisua on yleisesti hienorakeisena pirotteena ja toisinaan myös rikkikiisua. Karbonaattikivelle ovat tyypillisiä kloriitti-serisiitti-opaakki-karbonaattilaikut, joiden ympärillä on toisinaan karkearakeinen karbonaattikehä. Lisäksi varsin yleisiä ovat liukenemisrakenteiksi tulkitut mutkittelevat putkimaiset muodostumat. Putkien halkaisija on enimmillään n. 1 cm. Putken sisus koostuu värittömästä kloriitista, jossa on vähän karbonaattia ja serisiittiä. Putkien reunat varjää tummiksi hienorakeinen magneettikiisu-grafiitipirote. Liitteessä 7 on mikroskooppikuva laikukkaasta karbonaattikivestä. Liitteessä 4 on oikealla liukenemisrakenteista karbonaattikiveä. Liitteessä 8 on mikroskooppikuva liukenemisrakenteesta karbonaattikivessä. Karbonaattikivikonglomeraatti Karbonaattikivikonglomeraatin väliaines on hienorakeista vaaleaa karbonaattia. Kivilajipalloina on karbonaattikiveä, diopsidi-tremoliittikartta, serisiittiliusketta ja grafiittista silttikiveä sekä kloriittipalloja. Kivilajipalloissa on magneettikiisua hienorakeisena pirotteena.

11 11 Chertti Chertiksi on kutsuttu muissa kivilajeissa, erityisesti silttikivessä olevia kapeita hienorakeisesta kvartsista koostuvia kerroksia ja raitoja. Niissä grafiittipölyn reunustamat, eri raekokoa olevat kvartsiraidat muodostavat saostumisrakenteiksi tulkittuja kuvioita. Cherttiä on myös konglomeraattien palloina. Chertissä ei ole muita malmimineraaleja, kuin vähän rikkikiisua. Liitteissä 9 ja 10 on mikroskooppikuvia chertistä. R 336 Reikä koostuu emäksisestä laavasta, gabrosta ja dioriitista, sekä ohuesta cherttikerroksesta. Pääkivilaji on emäksinen laava, jonka primäärit laavarakenteet ja hydrotermisen metamor- foosin synnyttämät rakenteet ovat hyvin säilyneitä. Gabroa on jopa 29 m pitkänä lävistyksenä. Kivi on lähes suuntautumatonta ja sen kontaktit ovat terävät. Kontaktien läheisyydessä kivi on hiertynyttä. Gabro esiintyy leikkaavina juonina. Cherttiä on 0.8 m pitkä lävistys. Sen molemmin puolin on emäksistä laavabreksiaa. Emäksistä laavaa on lähes 10 m paksu kerros, jota leikkaa 6 m leveä gabrojuoni. Gabro Gabro on keski-hienorakeista ja lähes suuntautumatonta. Sen päämineraalit ovat sarvivälke ja plagioklaasi. Aksessoreina on apatiittia ja runsaasti titaniittia. Sarvivälke esiintyy joko liistakkeina tai lyhyinä tolppina. Gabrossa on ilmeniittiä karkeana pirotteena. Rikki-magneetti- ja kuparikiisua on muutamia hippuja ja vähäisinä rakosilauksina. Dioriitin molemmilla puolilla oleva gabro on hienorakeista ja hiertynyttä. Sen päämineraalit ovat sarvivälke ja biotiitti. Aksessorisina mineraaleina ovat plagioklaasi, titaniitti ja zirkoni. Malmimineraaleista ilmeniittiä on karkeana pirotteena, kuparikiisua on vähän rakotäytesilauksina ja hienorakeisena pirotteena silikaattien lohkoraoissa. Suurimmissa kuparikiisurakeissa on borniittia. Liitteessä 11 on mikroskooppikuva gabrosta. Dioriitti Dioriitti on vaaleaa keskirakeista ja homogeenista. Sen kontaktit viereisiin hiertyneisiin gabroihin ovat terävät. Dioriitin päämineraalit ovat plagioklaasi, sarvivälke, biotiitti, kvartsi ja tremoliitti, joka on sarvivälkkeen muuttumistulosta. Aksessorisina mineraaleina ovat apatiitti, titaniitti ja karbonaatti. Ilmeniittiä on karkeana pirotteena ja kuparikiisua on muutamia pieniä rakeita. Emäksinen laava Emäksinen laava on lähes monomineraalista ja hyvin hienorakeista amfibolikiveä. Sen raekoko on alle 0.01 mm, jossa suurimmatkin tremoliittirakeet ovat alle 0.2 mm pitkiä. Kivi on asultaan laikukasta. Laikkujen koko on alle 5 mm. Laikukkuuden lisäksi kivessä on yleisesti laavabreksiaa ja arpeutunutta rikkonaisuutta. Laavassa on ohuita raitoja, kerroksia, joissa grafiittipigmentti värjää tremoliitin ja kloriitin mustaksi.

12 12 Laavan mineraalikoostumus kairareiässä muuttuu siten, että karbonaattipitoisuus kasvaa reiän loppua kohti. Reiän alussa kivi koostuu tremoliitista ja vähäisestä määrästä kloriittia. Vaaleissa, muuta kiveä hienompirakeisissa laikuissa ei ole juuri lainkaan kloriittia. Paikoin on myös muuta kiveä karkeampia ja tummempia biotiitti-magneettikiisulaikkuja. Reiän loppupuolella laava koostuu hyvin hienorakeisesta karbonaattipitoisesta tremoliittimassasta ja siinä olevista karkeammista tremoliitti-karbonaatti-kloriittilaikuista. Viimeisin laavakerros koostuu tremoliitista, talkista ja karbonaatista. Laikkuina erottuvat osat ovat erittäin hienorakeista talkki- ja karbonaattivaltaista kiveä. Emäksiselle laavalle on tyypillistä hienorakeinen ilmeniittipirote ja 1-2 mm pitkät eri suunnissa olevat ilmeniittisälöt, joiden ympärillä on paikoin rutiilikehä. Ilmeniitin ohella on paikoin magnetiittipitotetta.vähäisenä hienorakeisena pirotteena on lisäksi magneettikiisua, jossa on paikoin karkearakeisenakin suotautumana pentlandiittia. Magneettikiisun yhteydessä on myös vähän kuparikiisua, rikkikiisua ja nikkoliittia. Lisäksi on havaittu muutamia rakeita mikroskooppityössä tunnistamattomaksi jäänyttä sinertävän valkoista, heikosti anisotropista, kovaa mineraalia. Kiven särkymisraoissa ja hiertovyöhykkeissä on paikoin runsaastikin magneettikiisua, rikkikiisua, ilmeniittiä ja usein grafiittia. Mineraalien särkymisraoissa on usein kuparikiisua. Kiven kerroksellisuuden suunnassa on kapeita mustia raitoja, joissa grafiittipigmentti värjää tremoliitin ja kloriitin mustaksi. Kivi muistuttaa mineraalikoostumukseltaan ja asultaan hydrotermisessä metamorfoosissa metasomaattisesti muuttunutta meren pohjan basalttia (Yardley et al. 1990). Liitteessä 12 on mikroskooppikuva laavan breksiarakenteesta ja hiertovyöhykkeestä. Liitteessä 13 on mikroskooppikuva ilmeniittisälöisestä emäksisestä laavasta. Chertti Hienorakeinen kvartsikivi koostuu yksinomaan kvartsista ja kivi on voimakkaasti breksioitunutta. Kvartsikivibreksian breksiarakojen täytteenä on karbonaattia. Kivessä on heikko grafiittipirote. Lisäksi kivessä on hyvin heikko kuparikiisupirote, muutamia magneettikiisurakeita, vähän ilmeniittiä ja magnetiittia sekä rikkikiisujuonia. RAKENNEGEOLOGIAA JA STRATIGRAFIAA Pattijoen muodostuma rajautuu niin luoteessa kuin kaakossakin kiillegneissiin (kuva 2 ). Kairarei=istä tehtyjen havaintojen perusteella kiillegneissin ja Pattijoen muodostuman väliset kontaktit ovat ylityöntöpintoja. Matalalentomagneettisen kartan tulkinnan mukaan muodostuma rajoittuu lounaassa ja koillisessa pohjois-eteläsuuntaisiin siirroksiin. Samansuuntainen siirros leikkaa muodostumaa sen keskivaiheilla. Muodostuma rajautuu siten koillinen-lounas-suuntaisiin ylityöntöpintoihin ja pohjois-etelä-suuntaisiin siirroksiin, jotka myös pilkkovat itse muodostumaa. Liitteessä 14 on esitetty Pattijoen muodostuman keskikohdan yli SE-NW-sunnassa ulottuva kairausprofiili A= (kuva 2). Kaakkoisreunalla muodostuma alkaa paksulla silttikivellä, jossa on chiastoliittipitoisia kerroksia. Sinkkimalmiutuman alueella silttikivessä on runsaasti kapeita karsi- ja karbonaattikivikerroksia. Malmiutuman jälkeen on runsaasti karsikiviä ja

13 13 silttikiveä hieman karkeampaa serisiittipitoista kvartsi-maasälpäliusketta. Muodostuman keskiosassa on paksu kerros emäksistä laavaa, joka on valtaosin hydrotermisesti muuttunutta. Laavan luoteispuolella on kerrostumisalustan kiillegneissikiila. Sen jälkeen on paksu kerros karbonaattikiveä. Ennen kerrostumisalustan kiillegneissiä on vielä vuorokerroksina silttikiveä, karsikiveä ja karbonaattikiveä. Kerrostumisalustaa vasten on chiastoliittipitoista silttikiveä. Kairarei=istä tehtyjen havaintojen mukaan muodostuman kaakkoisreunalla nuorentumissuunta on luoteeseen ja luoteisreunalla kaakkoon. Pattijoen kivet muodostavat siten siirrosten rajaaman synformin, jossa alinna ovat silttikivet. Karsi- ja karbonaattikivien määrä lisääntyy stratigafiassa ylöspäin. Voimakkain sinkkimalminmuodostus on tapahtunut silttikivien ja karsivaltaisten kivien vaihettumisalueella. Karbonaattikivet vaikuttaisivat olevan sedimenttien stratigrafiassa ylimpänä. Sedimenttien yläpuolella on vielä paksu kerros emäksistä laavaa. LYIJYISOTOOPEISTA Ryhmä 1568 Ma Geologian tutkimuskeskuksen isotooppigeologian laboratoriossa tohtori Matti Vaasjoki määritti lyijyn isotooppikoostumuksia Pattijoen muodostumaan vuonna 1953 kairatuista rei'istä Ptj-53/R1 ja Ptj-53/R5. Reiästä Ptj-53/R1 isotoopit määritettiin yhdestä lyijyhohdenäytteestä ja reiästä Ptj-53/R5 kahdesta totaalisulfidinäytteestä. Kaikki näytteet ovat radiogeenisiä ja 206 Pb/ 204 Pb- 207 Pb/ 204 Pb diagrammilla näytteet muodostavat lineaarisen jakauman. Vaasjoen mukaan tämä indikoi sitä, että lyijyhohdenäyte edustaa systeemin initiaalilyijyä, jonka koostumus muissa sulfideissa on ajan myötä muuttunut radiogeenisen lyijyn kehittymisen kautta. Vaikuttaa siltä, että analysoitujen näytteiden alkuperäinen lyijy on selvästi poikennut Vihanti- Pyhäsalmi-vyöhykkeelle tyypillisen lyijyn isotooppikoostumuksesta. Pattijoen muodostumalle saadaan Stacey-Kramersin mallilla lyijyn malli-iäksi 1568 Ma. Pattijoen muodostuman lyijyn isotooppikoostumus on Vaasjoen mukaan hyvin samanlainen kuin rapakivien yhteydessä olevissa greisen-muodostumissa. Kärsämäen Pyrrönperän vanhoista tunnetuista kuparikiisumalmilohkareista tehtiin myös totaalisulfidinäytteistä lyijyisotooppitutkimus kahdesta näytteestä. Molempien näytteiden lyijyt asettuvat samalle suoralle kuin Pattijoen muodostuman näytteet. Pyrrönperän lohkareilta on matkaa Pattijoelle 90 km. Matka on pitkä, mutta Pyrrönperän maaperägeologisissa tutkimuksissa moreenin minikivistä oli jopa 1-2 % samoja rikkikiisupitoisia hiekkakiviä, joita on runsaasti lohkareina Pattijoen ja Raahen edustalla meren rannalla ja saarissa. Tulokset osoittavat, että Pyrrönperän kuparimalmilohkareiden lähtöpaikkaa on etsittävä Pattijoen muodostumasta tai sen kanssa analogisesta geologisesta ympäristöstä..

14 14 Hiekkakivet Laajalla alueella Raahen rannikolla ja Raahen edustan saarissa on runsaasti hiekkakivilohkareita, joiden iskoksena on usein rikkikiisua ja toisinaan myös sinkkivälkettä ja lyijyhohdetta (Niemelä 1983 ). Sinkki- ja lyijypitoisuudet ovat parhaimmillaan useita prosentteja. Matti Vaasjoki määritti kolmen lyijyhohdeiskoksisen lohkareen lyijyhohteen isotooppikoostumuksen. Hänen mukaansa isotooppikoostumus on samanlainen kuin Ahvenanmaan Ådön saarella rapakiven raossa olevan kambrisen hiekkakiven lyijyhohdejuonen isotooppikoostumus. Tulos merkitsee sitä, että Raahen edustan hiekkakivi, hiekkakiven lyijyhohde ja siten malminmuodostus on kambrikautista tai sitä nuorempaa. YHTEENVETO Pattijoen muodostuman sinkkimalmitutkimukset eivät tuottaneet uusia malmiviitteitä, mutta ne toivat esiin merkittäviä geologisia havaintoja. Saloisten-Pattijoen vyöhykkeen hyvin säilyneet primäärirakenteiset vulkaaniset ja sedimenttiset kivet, sekä niihin liittyvät emäksiset-happamat intrusiivikivet poikkeavat ympäristönsä svekofennialaisista kivistä makroskooppisilta ja mikroskooppisilta ominaisuuksiltaan. Myös niiden deformaatioaste on alhaisempi kuin svekofennialaisten kivien. Pattijoen muodostumasta tehdyt lyijyisotooppitutkimukset osoittavat, että niiden alkuperäisen lyijyn isotooppikoostumus on selvästi poikennut svekofennialaisen lyijyn isotooppikoostumuksesta. Lyijyn malli-iäksi saadaan Stacey-Kramersin mallilla 1568 Ma. Pattijoen muodostumaan liittyy merkittävä sinkkimalmiutuma ja Pyrrönperän rikkaiden kuparikiisulohkareiden lyijyn isotooppikoostumus on sama kuin Pattijoen muodostumassa. Edellä lyhyesti esitetyt havainnot antavat tilaa ajatuksille. Vaikuttaa siltä, että svekofennialainen orogenia ei ole ollut viimeinen orogenia Suomenkaan alueella, vaan että Gothian orogenian, Ma, muodostumat on löydettävissä Perämeren alueelta. Tähän orogeniaan on liittynyt myös malminmuodostusta samaan tapaan kuin samanikäisiin kiviin esimerkiksi Australiassa ja Kanadassa. Hiekkakivimalmilohkareet osoittavat lisäksi, että Perämeren alueen geologinen kehitys ja malminmuodostus on jatkunut vielä ainakin kambrikaudella. Tämän työn aikana tehdyt tutkimukset eivät läheskään kaikilta osiltaan täytä tieteellisen työn kriteereitä ja siten tuloksista tehdyt johtopäätökset ovat viitteellisiä. Toisaalta tehdyt havainnot poikkeavat niin paljon tavanomaisista ja avaavat uusia ulottuvuuksia Suomen alueen geologiseen kehitykseen ja malmimahdollisuuksiin, että niihin tulisi suhtautua vakavasti ja käynnistää Saloisten-Pattijoen vyöhykkeen tutkimukset.

15 15 KIRJALLISUUS Niemelä, M., Sinkki-, lyijy- ja kuparipitoisten hiekkakivilohkareiden tutkimukset Raahessa vuosina Geologinen tutkimuslaitos, raportti M19/2441/-83/1/10. Nykänen, Osmo., Raahe-Paavola. Suomen geologinen kartta 1: , kallioperäkartan selitys, lehdet 2441 ja Geologinen tutkimuslaitos, Helsinki, 36 s. Pehkonen, Eero., Malmitutkimukset Revonlahden pitäjän eteläosassa ja osassa Pattijoen pitäjää. Raportti M17/Rl-Ptj/53/1. Geologian tutkimuskeskuksen arkisto. Puustinen, Kauko., Pattijoen karbonaattikiviesiintymä. Raportti M19/2441/73/1/84. Geologian tutkimuskeskuksen arkisto. Veltheim, Valto.,1953. Selostus vuoden 1953 malmigeologisista tutkimuksista Pattijoella. Raportti M/17/Ptj/53/1. Geologian tutkimuskeskuksen arkisto. Veltheim, Valto.,1954. Selostus vuoden 1954 malmigeologisista tutkimuksista Pattijoen, Piehingin ja Pyhäjoen alueilla. Raportti M/17/Ptj/54/1. Geologian tutkimuskeskuksen arkisto. Veltheim, Valto., Selostus malmigeologisista tutkimuksista Pattijoella aikana Raportti M/17/Ptj/56/1. Geologian tutkimuskeskuksen arkisto.

16 16 LIITTEET Liite 1. Mikroskooppikuva kiillegneissistä. Liite 2. Kairasydämiä, leveys 32 mm. Vasemmalla cherttiraitainen silttikivi ja siinä oleva load cast-rakenne. Oikealla silttikivikonglomeraatti. Liite 3. Mikroskooppikuva silttikivikonglomeraatista. Liiten 4. Kairasydämiä, leveys 32 mm. Vasemmalla kerroksellinen silttikivi. Liite 5. Mikroskooppikuva silttikivestä, jossa on rikkikiisuklasti ja krenulaatio. Liite 6. Mikroskooppikuva chiastoliittisilttikivestä. Liite 7. Mikroskooppikuva laikukkaasta karbonaattikivestä. Liite 8. Mikroskooppikuva karbonaattikivessä olevasta liukenemisrakenteesta. Liite 9. Mikroskooppikuva chertistä. Liite 10. Osasuurennos liitteen 9 mikroskooppikuvasta. Liite 11. Mikroskooppikuva gabrosta. Liite 12. Mikroskooppikuva emäksisen laavan breksiarakenteesta ja hierrosta. Liite 13. Mikroskooppikuva ilmeniittisälöisestä emäksisestä laavasta. Liite 14. Syväkairausprofiili A=

17 17 LIITTYY GEOFYSIKAALISET MITTAUKSET Slingram Q24.111/ /1995/1 Slingram Q24.112/ /1995/1 SP Q28.1/ /1995/1 Magneettinen Q22.23/ /1995/1 Magneettinen Q22.11/ /1995/1 KIILLOTETUT OHUTHIEET Ku , , SYVÄKAIRAUSRAPORTIT M52.4/2441/95/R SYVÄKAIRAUSANALYYSIT Analyysitilausnumerot 62128,

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434, 2441, 2443/2000/1/1 0 VIHANTI, RUUKKI. PATTIJOKI Jarmo Nikander

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434, 2441, 2443/2000/1/1 0 VIHANTI, RUUKKI. PATTIJOKI Jarmo Nikander GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434, 2441, 2443/2000/1/1 0 VIHANTI, RUUKKI. PATTIJOKI 31.01.2000 Jarmo Nikander POKA-KAIRAUKSET VIHANNIN KESKUSTAN LUOTEISPUOLELLA VIHANNIN, RUUKIN

Lisätiedot

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10 Lestijärvi Syri Kaj J. Västi 30.1.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LESTIJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSA- LUEELLA SYRI 1, KAIV. REK. N:o 4512/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen 26.08.1992 LUOMASEN Zn-ESIINTYMÄN, KAIV.REK.NUM. 4466/1, TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 1988-1991 1 JOHDANTO Luomasen Zn-esiintymä si]aitsee

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LIEKSAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA TAINIOVAARA 1, KAIV. REK. N:O 2538/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LIEKSAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA TAINIOVAARA 1, KAIV. REK. N:O 2538/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M06/4332/-81/1/10 Lieksa Tainiovaara Jouko Vanne 30.10.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LIEKSAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA TAINIOVAARA 1, KAIV. REK. N:O 2538/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI Kangasjärvi-Koivujärvi-Hemminki 27.10.2003 Jarmo Nikander

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa /\ 1\S ; KAP PALE M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson 31.7.1989 Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen mineralogiaa ja petrografiaa 5 Taulukko 1. Mikroanalyyseja näytteestä M5.8/84,

Lisätiedot

VALKEALEHDON KAIRAUS 1980 N:qi0 17/80. H. Markkula Indeksi 1:

VALKEALEHDON KAIRAUS 1980 N:qi0 17/80. H. Markkula Indeksi 1: RAUTARUUKKI OY MALMINETSINTA VALKEALEHDON KAIRAUS 980 N:qi0 7/80 TUTKIMUSALUE LAATIJA i JAKELU Mustavaaran ymparistd H. Markkula KUNTA LAAT.PVM HYV. Taivalkoski, Posio KARTTALEHTI 2.0.980 UITEKARTAT JA

Lisätiedot

ARKI, 1`t_'+i APU IALk GEO Väli-Suomen aluetoimisto M19/2431/2000/1/10 ALAVIESKA Juku Jarmo Nikander SKUS KULTATUTKIMUKSET ALAVIESKASSA KART

ARKI, 1`t_'+i APU IALk GEO Väli-Suomen aluetoimisto M19/2431/2000/1/10 ALAVIESKA Juku Jarmo Nikander SKUS KULTATUTKIMUKSET ALAVIESKASSA KART ARKI, 1`t_'+i APU IALk GEO Väli-Suomen aluetoimisto M19/2431/2000/1/10 ALAVIESKA Juku 28.1.2000 Jarmo Nikander SKUS KULTATUTKIMUKSET ALAVIESKASSA KARTTALEHDELLÄ 243108, KOHTEESSA JUKU, VUONNA 1998. 1 TUTKIMUSKOHTEEN

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

suorittamaan rengasrakenteiden esitutkimukseeri. liittyvien paljastuma- ja lohkarenaytteiden petrografiasta,

suorittamaan rengasrakenteiden esitutkimukseeri. liittyvien paljastuma- ja lohkarenaytteiden petrografiasta, I RO mal E. KO~UO/ERK 25*2. 1977 1 0 ) A. Siitosen Sallan ja Savukosken kuntien N-osissa 20.9-22.10.1976 suorittamaan rengasrakenteiden esitutkimukseeri. liittyvien paljastuma- ja lohkarenaytteiden petrografiasta,

Lisätiedot

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1:

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1: 001/2434 08/ UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, "ULKOKAARI" Sijainti 1: 400 000 0 OMALMINETSINTA U~O~U~PU U Kuronen, T ~hokas/phm 001/2434 08/ UOK, TA/86 - - Sijainti Kohde sijaitsee Vilmingon kylän

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek. M 06/3312/-83/1/10 Keitele Kangasjärvi Jarmo Nikander 31.10.1983 KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.n :o 3535/1) 2

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3144/-93/1/10 Sulkava Sarkalahti Hannu Makkonen 11.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA 1990-1992 SUORITETUISTA

Lisätiedot

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3323/82/1/10 Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander 23.9. 1982 ~ 0 's`k LOHKARETUTKIMUKSET KIURUVEDEN SULKAVANJÄRVELLÄ KARTTALEHDELLÄ 3323 07 VUOSINA 1981-82 TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05

TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05 Itä-Suomen yksikkö M19/4232/2010/30 17.3.2010 Kuopio TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05 Martti Damsten Sisällysluettelo Kuvailulehti Documentation page 1 JOHDANTO 1 1.1

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SUURI- KUUSIKKO 1, KAIV. REK. N:O 4283/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SUURI- KUUSIKKO 1, KAIV. REK. N:O 4283/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2743/-92/1/10 Kittilä Suurikuusikko Ilkka Härkönen 24.11.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SUURI- KUUSIKKO 1, KAIV. REK. N:O 4283/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA. GEOLOGIAN TUTKINUSKESKUS M 06/3433/-91/1/10 SOTKAMO NÄRHINIENI Timo Heino 9.5.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1834/-87/1/60 Enontekiö Palkiskuru Ritva Karttunen 13.8.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N:0 3226

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

SINKKI-KUPARIMALMITUTKIMUKSET TERVON KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA VEHKALAMPI 1 (kaiv.rek. N:o 4789/1) JA VEHKALAMPI 2 (kaiv.rek.

SINKKI-KUPARIMALMITUTKIMUKSET TERVON KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA VEHKALAMPI 1 (kaiv.rek. N:o 4789/1) JA VEHKALAMPI 2 (kaiv.rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M 06/3313/94/1/10 TERVO Vehkalampi Jarmo Nikander 4.2.1994 SINKKI-KUPARIMALMITUTKIMUKSET TERVON KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA VEHKALAMPI 1 (kaiv.rek. N:o

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTALEHDILLÄ JA , VUOSINA

MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTALEHDILLÄ JA , VUOSINA AR. KIS FOKKAr PALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2434/-95/1/10 VIHANTI, PATTIJOKI Jarmo Nikander 17.2.1995 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTALEHDILLÄ

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi 30.9.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA VESIPERÄ 1, KAIV. REK. N:o 3853/1, SUORI- TETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3722/-81/1/10 Kittilä Jalkajoki Markku Rask 30.11.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi 8.10.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA KIIMALA 1, KAIV. REK. N:o 4125/1, JA KIIMALA 2,

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

ARK RAPORTT 1 080/ /AAK/1989. JAKELU Kauppa- ja te01 1 isuusministeriö TALLEN NE^^^ OKME/Outokumpu OKME/Vammala

ARK RAPORTT 1 080/ /AAK/1989. JAKELU Kauppa- ja te01 1 isuusministeriö TALLEN NE^^^ OKME/Outokumpu OKME/Vammala RAPORTT 1 080/2143 09/AAK/1989 JAKELU Kauppa- ja te01 1 isuusministeriö TALLEN NE^^^ OKME/Outokumpu OKME/Vammala 2 1. 08. 2006 KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELQSTUS KUHMOINEN, MARKKAVUORI 1, kaivosrekisterinumero

Lisätiedot

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 Vuonna 1952 suoritetut malmitutkimukset Ylitornion Kivilompolossa, jossa oli tavattu useita molybdeenihohdelohkareita,

Lisätiedot

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3724/-89/1/10 Sodankylä Syväoja Olavi Auranen 5.4.1989 TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA 1988-89 Aihe

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS t I. RAUTABUUKPI OY TUTKIMUS Jakelu t! RO mal i OU mal RV/Juopperi - 1 RAt i - RA ttu (2) G6K Laatija Tilaaja K ~einänen/aa A Hiltunen S e 1 v-i t y s n:o 1412.41 KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN KUNNAN ALPUAN KYLÄN VUORISAAREN JA PAAKUN TUTKIMUSKOHTEISSA KARTTALEHDELLÄ VUOSINA

MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN KUNNAN ALPUAN KYLÄN VUORISAAREN JA PAAKUN TUTKIMUSKOHTEISSA KARTTALEHDELLÄ VUOSINA J HKKI`iI,_;i\~~r, \L J GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/24$4/-97/5/10 VIHANTI Vuorisaari, Paakku Jarmo Nikander 26 9 1997 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN KUNNAN ALPUAN KYLÄN VUORISAAREN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

KAOLIINI- JA SULFIDITUTKIMUKSET TERVOLAN YMPÄRISTÖSSÄ, KL , 07, O8, , 03, JA 08 VUONNA 1992

KAOLIINI- JA SULFIDITUTKIMUKSET TERVOLAN YMPÄRISTÖSSÄ, KL , 07, O8, , 03, JA 08 VUONNA 1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/2631/-93/2/82 (Liittyy 2633 ja 2732) Tervolan ympäristö Teollisuusmineraalit Antero Karvinen 17.12.1993 KAOLIINI- JA SULFIDITUTKIMUKSET TERVOLAN

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Niilo Kärkkäinen Koukunkangas (Ristikallio, Kopsanneva, Vanhahaudankangas Toholampi M19/2342/1999/10/1,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Niilo Kärkkäinen Koukunkangas (Ristikallio, Kopsanneva, Vanhahaudankangas Toholampi M19/2342/1999/10/1, ARKISTO KAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Niilo Kärkkäinen 30.5.1997 Koukunkangas (Ristikallio, Kopsanneva, Vanhahaudankangas Toholampi M19/2342/1999/10/1, ILMENIITIN ETSINTÄÄ TOHOLAMMILLA v. 1994-1997

Lisätiedot

SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv

SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv M 19/2732, 2734/-77/3/10 Kittilä, Tiukuvaara Olavi Auranen 26.11.1977 SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv. 1975-76 Syystalvella v. 1971 lähetti Eino Valkama Kittilän Tiukuvaarasta geologiselle

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee 3812 08 Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen 21.11.1983 MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE 1 Professori Herman Stigzeliukselta saatiin syksyllä 1983 tutkittavaksi

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET TAMPEREEN LIUSKEJAKSOLLA KESÄLLÄ -85

KULTATUTKIMUKSET TAMPEREEN LIUSKEJAKSOLLA KESÄLLÄ -85 RAPORTTITIEDOSTO N:O 2435 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2124/-87/2/10 Ylöjärvi, Tampere, Kangasala Olli Sarapää 28.10.1987 KULTATUTKIMUKSET TAMPEREEN LIUSKEJAKSOLLA KESÄLLÄ -85 1. JOHDANTO Työn tarkoituksena

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANUAN JA ROVANIEMEN KUNNISSA, SAARIAAVAN - KILVENJÄRVEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANUAN JA ROVANIEMEN KUNNISSA, SAARIAAVAN - KILVENJÄRVEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANUAN JA ROVANIEMEN KUNNISSA, SAARIAAVAN - KILVENJÄRVEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA 2000-2010 SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUKSEN YHTEENVETO Valtauksen nimi Valtauksen

Lisätiedot

Keiteleen VTEM-anomalioiden kairaukset vuonna 2010 Jarmo Nikander ja Aimo Ruotsalainen

Keiteleen VTEM-anomalioiden kairaukset vuonna 2010 Jarmo Nikander ja Aimo Ruotsalainen Itä-Suomen yksikkö M19/3314/2010/48 18.10.2010 Kuopio Keiteleen VTEM-anomalioiden kairaukset vuonna 2010 Jarmo Nikander ja Aimo Ruotsalainen Geologian tutkimuskeskus 4 Sisällysluettelo Kuvailulehti Documentation

Lisätiedot

RAPORTTI PIELAVEDELLÄ VUONNA 1974 SUORITETUISTA U--MALMITUTKIMUKSISTA

RAPORTTI PIELAVEDELLÄ VUONNA 1974 SUORITETUISTA U--MALMITUTKIMUKSISTA ARK 5 i C,", PALE M 19/3314/76/1/10 Koskee 3314 06 Pielavesi Elias Ekdahl 1976-12-30 53 RAPORTTI PIELAVEDELLÄ VUONNA 1974 SUORITETUISTA U--MALMITUTKIMUKSISTA TUTKIMUSKOHTEET Vuonna 1974 Pohjois-Pielavedellä

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953

Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953 M/17/Yt-53/2 Ylitornio V. Yletyinen Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953 Vuonna 1952 suoritetut malmitutkimukset Ylitornion Kivilompolossa, jossa oli tavattu useita

Lisätiedot

KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA

KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4523/-90/1/10 Kuusamo Vitikkolampi Erkki Vanhanen 15.10.1990 KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1989 1990 2 YHTEENVETO Aihe malminetsintöiden

Lisätiedot

RAPORTTITIEDOSTO N:O GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen

RAPORTTITIEDOSTO N:O GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen RAPORTTITIEDOSTO N:O 3426 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ISONKYRÖN KUNNAN ORISBERGIN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUEITA

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

NIKKELIMALMITUTKIMUKSET VIHANNIN HETANSAARESSA, KARTTALEHDEL- LÄ , VUONNA 1996.

NIKKELIMALMITUTKIMUKSET VIHANNIN HETANSAARESSA, KARTTALEHDEL- LÄ , VUONNA 1996. ARKIS Ts ;KAE-I r\l` GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2434/-97/1/10 VIHANTI Hetansaari Jarmo Nikander 14 2 1997 NIKKELIMALMITUTKIMUKSET VIHANNIN HETANSAARESSA, KARTTALEHDEL- LÄ 2434

Lisätiedot

M 06/3311/87/2 VIITASAARI. Esko Sipilä SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782

M 06/3311/87/2 VIITASAARI. Esko Sipilä SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782 M 06/3311/87/2 VIITASAARI Niinilahti - Pyydysmäki Esko Sipilä 3.12.1987 SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782 - 2 - JOHDANTO Alueen sijainti Tutkimusalue on nelostien välittömässä

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS NILSIÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AHOLA 1, KAIV.REK.N:o 2985/1 SUORITETUISTA MALMITUTKI- MUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS NILSIÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AHOLA 1, KAIV.REK.N:o 2985/1 SUORITETUISTA MALMITUTKI- MUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06 3334/-81/1/10 NILSIÄ Aholansaari Esko Sipilä 4.11.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS NILSIÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AHOLA 1, KAIV.REK.N:o 2985/1 SUORITETUISTA MALMITUTKI- MUKSISTA

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943. Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947. Alkulause

M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943. Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947. Alkulause M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943 Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947 Alkulause Syksyn 1946 kuluessa suoritetut lohkarehavainnot Haukiputaan Putaan kylässä (Vrt.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/19/2433/-90/1/10 NIVALA Sarjankylä Esko Sipilä *30

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/19/2433/-90/1/10 NIVALA Sarjankylä Esko Sipilä *30 ARKis,roK, AP f ALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/19/2433/-90/1/10 NIVALA Sarjankylä Esko Sipilä 2.1.1990 95*30 KULTATUTKIMUKSET NIVALAN SARJANKYLÄSSÄ 1985 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMA JOHDANTO 1 1.1. Alueen

Lisätiedot

Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen Malmi

Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen Malmi ARkI,I, i dc,,.=t= i E 7i71T M 19/2333 Kivijärvi A. L onka 21. 11. 7 2 Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä 1970-72 HISTORIA : Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen LIUSKEKIVITUTKIMUKSET PALOVAARAN ALUEELLA KITTILÄSSÄ VUONNA 1984 YHTEENVETO Palovaaran liuskekiviesiintymän pääkivilajeina ovat

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

K Heinänen. nnukainen. olari. Ro k. Rs k. RAUTARUUKKI OY Hannukaisen malmioiden minsra- MALMINETSINTA hginen tutkimus N:o Ro 21/75

K Heinänen. nnukainen. olari. Ro k. Rs k. RAUTARUUKKI OY Hannukaisen malmioiden minsra- MALMINETSINTA hginen tutkimus N:o Ro 21/75 RAUTARUUKKI OY Hannukaisen malmioiden minsra- MALMINETSINTA hginen tutkimus N:o Ro 21/75 ' TUTKIMUSALUE nnukainen K Heinänen JAKELU Ro k olari KARTTALEHTI 2714 10 KOORDINAATIT VERTAA LIITEKARTAT JA -SELOSTEET

Lisätiedot

KULTAMALMITUTKIMUKSET PYHÄJOEN OLTAVASSA, KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA 1998 JA 1999.

KULTAMALMITUTKIMUKSET PYHÄJOEN OLTAVASSA, KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA 1998 JA 1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-99/2/10 PYHÄJOKI Oltava 26.11.1999 Jarmo Nikander Liittyy raporttiin M06/2432/-99/1/10 KULTAMALMITUTKIMUKSET PYHÄJOEN OLTAVASSA, KARTTALEHDELLÄ

Lisätiedot

FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA

FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA M 19/3742/-80/1/10 Koskee 3742 04 SODANKYLÄ Kari A. Kinnunen 1980-2-22 FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA Tiivistelmä Palokiimaselän juonikvartsi sisältää

Lisätiedot

I l l 1 RO mal. 1 tutkimus -RO- 16/ VERTAA RAUTARUUKKI OY. K Heinänen. Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen.

I l l 1 RO mal. 1 tutkimus -RO- 16/ VERTAA RAUTARUUKKI OY. K Heinänen. Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen. RAUTARUUKKI OY MALMINETSINTA TUTKIMUSALUE Lounais-Rautuvaara KUNTA Kolari KARTTALEHTI Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen 1 tutkimus -RO- 16/76 - LAATIJA K Heinänen i LAAT.PVM l 15.11.76 i I LIITEKARTAT

Lisätiedot

Haapajärvi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2344/-86/1/10. Kopsa Jarmo Nikander

Haapajärvi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2344/-86/1/10. Kopsa Jarmo Nikander GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2344/-86/1/10 Haapajärvi Kopsa Jarmo Nikander 1.4.1986 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KOPSA 1, KAIV. REK. N:O 3665/1 SUORITETUISTA KUPARIMALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander 9.2.1993 NIKKELI- JA SINKKI-LYIJYMALMITUTKIMUKSET KYYJÄRVEN SAU- NAKYLÄSSÄ, KARTTALEHDELLÄ 2331 12, VUOSINA 1990-1992. TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY TUTKIMUSTÖSELOSTUS ROVANIEMEN KUNNASSA, NARKAUDEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY TUTKIMUSTÖSELOSTUS ROVANIEMEN KUNNASSA, NARKAUDEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ TUTKIMUSTÖSELOSTUS ROVANIEMEN KUNNASSA, NARKAUDEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA 2000-2010 SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUKSEN YHTEENVETO Valtauksen nimi Valtauksen numero Valtausalueen

Lisätiedot

AEROMAGNEETTISIIN HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT RUHJEET JA SIIRROKSET KARTTALEHDEN 3612, ROVANIEMI ALUEELLA

AEROMAGNEETTISIIN HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT RUHJEET JA SIIRROKSET KARTTALEHDEN 3612, ROVANIEMI ALUEELLA . - - - ':&*, =....-.-..-, ARtC,is,-Clr&j,;,ALE Q/22.16/94/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Erkki Lanne Pohjois-Suomen aluetoimisto 02.03.1994 TUTKIMUSRAPORTTI AEROMAGNEETTISIIN HAVAINTOIHIN PERUSTUVAT RUHJEET

Lisätiedot

MAGNETIITISTA JA MAGNEETTISISTA OMINAISWRSISTA KESKI-LAPIN VIHRE#KIVISSA

MAGNETIITISTA JA MAGNEETTISISTA OMINAISWRSISTA KESKI-LAPIN VIHRE#KIVISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geofysiikan osasto Raportti Q19/3712,3714/1994/1 MAGNETIITISTA JA MAGNEETTISISTA OMINAISWRSISTA KESKI-LAPIN VIHRE#KIVISSA Meri-Liisa Airo Espoo 1994 English abstract JOHDANTO...

Lisätiedot

SINKKIMALMINETSINNÄSTÄ KIURUVEDEN KOIVUJÄRVEN KYLMÄ- LAHDESSA KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA

SINKKIMALMINETSINNÄSTÄ KIURUVEDEN KOIVUJÄRVEN KYLMÄ- LAHDESSA KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3323/-93/1/1 0 Kylmälahti Jarmo Nikande r 1.2.199 3 SINKKIMALMINETSINNÄSTÄ KIURUVEDEN KOIVUJÄRVEN KYLMÄ- LAHDESSA KARTTALEHDELLÄ 3323 01, VUOSINA 1991-1992. TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

KAOLIINITUTKIMUKSET SAVUKOSKEN PURNUOJALLA 1990

KAOLIINITUTKIMUKSET SAVUKOSKEN PURNUOJALLA 1990 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3733/91/2/82 Pohjois-Suomen aluetoimisto Malmitutkimus Risto Vartiainen 20.12.1991 KAOLIINITUTKIMUKSET SAVUKOSKEN PURNUOJALLA 1990 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 1. JOHDANTO

Lisätiedot

VIHANNIN LAMPINSAAREN YMPÄRISTÖN JA KUUHKAMON KAIRAUKSET KARTTALEHDELLÄ VUOSINA

VIHANNIN LAMPINSAAREN YMPÄRISTÖN JA KUUHKAMON KAIRAUKSET KARTTALEHDELLÄ VUOSINA Itä-Suomen yksikkö M19/2434/2005/2/10 Kuopio 15.12.2005 VIHANNIN LAMPINSAAREN YMPÄRISTÖN JA KUUHKAMON KAIRAUKSET KARTTALEHDELLÄ 2434 05 VUOSINA 2004-2005 Jarmo Nikander, Jouni Luukas, Aimo Ruotsalainen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka 8.9.1988 GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS RIIMINOJALLA SODANKYLÄN KUNNASSA VUOSINA 1980 1984 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

2 JOHDANTO. Tutkimusalueen sijainti, kulkuyhteydet ja luonnonolo t

2 JOHDANTO. Tutkimusalueen sijainti, kulkuyhteydet ja luonnonolo t GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434 3L.21:28/1/10 Koskee : 2434 08, 09 3412 05, 06 RANTSILA-RUUKKI Honkisalo-Rasinperä-Rankine n Kaj Västi 25.05.1998 SINKKI- JA KUPARIMALMITUTKIMUKSET

Lisätiedot

Kallioperän kartoituskurssi

Kallioperän kartoituskurssi Itä-Suomen yksikkö 59/2012 18.6.2012 Kuopio Kallioperän kartoituskurssi Kangasniemi 14.-25.5.2012 Perttu Mikkola GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 59/2012 18.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

J ä_., ;;/ <i. r tie..., l::a..-fo~ 1 u. s

J ä_., ;;/ <i. r tie..., l::a..-fo~ 1 u. s V. /!J "J 'l K'. 5 Ö Je,.. J. o /,..,.. ll

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot