suorittamaan rengasrakenteiden esitutkimukseeri. liittyvien paljastuma- ja lohkarenaytteiden petrografiasta,

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "suorittamaan rengasrakenteiden esitutkimukseeri. liittyvien paljastuma- ja lohkarenaytteiden petrografiasta,"

Transkriptio

1 I RO mal E. KO~UO/ERK 25* ) A. Siitosen Sallan ja Savukosken kuntien N-osissa suorittamaan rengasrakenteiden esitutkimukseeri. liittyvien paljastuma- ja lohkarenaytteiden petrografiasta, Mikroskopoinnin yhteydessa ei näytteissa ilmennyt mitäkin suora- naisesti feniitteihin tai alkalikiviin viittaavaa., Apliittigraniiteissa, samiv~lkegneisseissä ja kvartsidioriiteis- sa todetut epidoottijuonet ovat varsin yleinen piirre koko poh- 'jagneissialueella eikä taman sinansa tarvitse merkit8 mitaan fe- nitisaatiota. EmUcsisiki kivi& edustavat naytteet ovat meta- ja uraliittigabro- ja8 ultraemaksiset kivet paäasiassa hienorakeisia, metamorfoitu- neita kloriitti-amfiboli-serpentiinikiviä. Suolti joensuukankaalta löydetty lohkare (näyte ). jota A, ~iitonen on nimittanyt lamprofyyriksi, on hienoraksinen kiilleliuske, jossa aksessorisena on tosin aika runsaasti titaniittia ja.zirkonia. Kivilajikuvauksessa kivet on ryhmitelty alueittain löytöpaikan mukaan.

2 Salla, Naruska, Siekaoja Alueelta on kaksi epidoottijuonia sisaltavati apliittigraniittilohkaretta, Nayte on rapautumispinnaltaan vaaleanharmaa, osittain porfyyrisen ntiköinen kivi. Porfyyrisen ulkonaön saa aikaan plagioklaasin (An 25) esiintyminen osittain suurina (2-6 mm), pyöristyneina rakeina, joita ympkirai hienorakeisempi, granoblastinen harteista, biotiitista ja kloriitista koostuva aines. Akseseorissaa on titaniittia, opakkia, zirkonia ja serieiittia. Hienorakeisissa, leikkaavisea epidoottijuonissa on pieni& kvartsista koostuuia linsseja. I Nayte on pienirakeinen, punertava, ruhjeliuskeinen ja osittain epidoottijuanien breksioima kivi. Mineraalikoostumus: kalimaas&lpa, kvartsi, plagioklaasti ( ~ 20) n ja epidootti (=p&&- asiassa juonimateriaalina). sesisiittia ja biotiittia. Liaaksi esiintyy hieman titaniittia, Salla, Kelloselkki Kelloselasta on kaksi paljastumanhptettki ja yksi lohkarehavaiato. I Lohkare (nayte ) on pienirakeista, palasiassa.augiitieta, sarvivkilkkeesta, skapoliitista ja plagioklaasista ( ~ n 1 r- 10) -400s- tuvaa gabroa, Aksessorisena on aika runsaasti titaniittia seka hieman opakkia ja apatiittia. Kiven rakenne on hypidiomorfinen. Paljaetumanaytteet ( , ) ovat molemmat metagabroa, 1 Nayte on tummanvihrew4, pienirakeista, sarvivalkkeeeta, epidootista ja kvartsista koostuvaa kivea. Aksessorisena on opakkia ja plagioklaasia, Rakenteeltaan blastohypidbomorfinen, kivi on aika voimakkaasti uudestikiteytynyt Ja iluteiseati epidaot ti on syntynyt plagioklaasin muuttumistuloksena., * %,&$-(P-.

3 r.- Metagabroista toinen ( ) on keskirakeista, tummanvihreaa kivea, jossa rapautumispinnalla on pieni& kvartsimanteleita. Aika voimakkaasti rnetamorfoitunut ja uudestikiteytynyt' kivi koor tuu sarvivalkkeesta, epidootista, plagioklaasista (An 10) ja kvartsistai aksessorisenr on opakkia. Salla, Naruska, Pimiaselka Pimiaselasta on kaksi paljastuman~ytett&, joista toinen ( ) on sarviv!4lkegneissi i ja toinen ( ) ultraemaksista kivea. Sarvivalkegneisai on keskirakeista, punertavanharmaata ja sita leikkaa hienorakeinen, vihrea epidoottijuoni. Rakenteeltaan granoblastinen kivi koostuu plagioklaasista (An 25), kvartsista, biotiitista ja sarvivlltkkeesta. Akseesorisena on kalimaasalpaa, titaniittia, apatiittia ja serisiittia, Epidoottijuonessa on epidootin lisaksi hieman sarvivalketta, plagioklaasia ja kvartei Plagioklaasi on voimakkaammin serisiittiytynyt kuin muualla kivessa, VihertSvanharmaa, keskirakeinen ultraemaksinen kivi koostuu va- rittömasta amfibolista (= k~mmin~toniitti), kloriitista, talkis- ta ja serpentiinista (P antigoriitti). naattia, magnetiittia ja apatiittia. Aksessoriaena on karbo- Salla, Naruska, Kullavaara Kullavaarasta oleva nayte ( ) on peraisin amfiboliittipal jastumasta olevasta juonesta. Vaalea, keskirakeinen juonimateri aali koostuu epidootista ja ruskeasta, erittain hienorakeisesta sauseuriitistrn. Saussuriitista osa on varitöntg kiilletta, osa ilmeisesti maasalpaa ja osa ruskean pigmentin samentamaa mikrokiteista, miltei isotrooppista massaa, Naytteessii mukana oleva. amfiboli on vaaleaa ja heikosti pleokroieta (tremoliitti?)

4 * T Salla, Narueka, Tunturainen Tunturaisista oleva paljastumanayte ( ) on alumiinirikasta kiillegneissia. Sinisia kyaniittiporfyroblasteja sisalthva, voimakkaasti tektonisoitunut, karkearakeinen kiillegneissi koostuu biotiitista, plagioklaasista (An 20), kloriitista ja serisiitista. Kyaniitin ohella Al-rikkaana mineraalina esiintyy myös stauroliittia, Aksessorisena on hieman zirkonia, Rakenteeltaan kivi on granoblastista, ruhjeista, jossa mm. kaksostumaton plagioklaasi esiintyy suurina, pyöristyneina osittain rikkoutuneina rakeina. Salla, Suoltijoeneuukangas Suoltijoensuukankaalta loydetty hienorakeinen, tummanharmaa kiilleliuskelohkare (nayte ) koostuu paaasiassa plagioklaaaista (An 20), biotiitista ja kvartsista. Aksessorisina on aika runsaasti titaniittia, apatiittia ja zirkonia, Titaniitti esiintyy paaasiassa raekasaumina; suurimmat zirkonirakeet ovat ne 1 mm:n mittaisia, Muina aksessorisina mineraaleina on hieman opakkia ja sarvivalkett&i, joka esiintyy porfyroblastisina hajarakeina, Voimakkaasti uudestikiteytyneen ja tektonisoituneen kiven rakenne on granoblastinen. a Savukoski, Marjavaara Marjavaarasta otetut lohkarenaytteet ( , ) ovat molemmat keskirakeisba sarvivalkegneisseja, joita leikkaavat hie- norakeiaet, vihreat epidoottijuonet. Granoblastisen kiven paamineraalit ovat plagioklaasi (An 25-30) kvartsi ja sarvivlllke. Aksessorisena on titaniittia, zirkonia, biotiittia, apatiittia ja opakkia, Juonimateriaalissa on epidootin ohella hieman plagioklaasia ja kvartsia. Savukoski, Alasuoltijoki Alasuoltijoen lohkare ( ) on makroskooppisesti tarkastel-

5 . tuna emaksisen vulkaniitin naktiinen kivi, jossa hienorakeisessa, vihreassa perusmassassa on vaaleita karbonaattipitoisia mantelei- ta. ~iner~alikoostumukseltaan kivi on kuitenkin lahinna ultra- emaksinen. Palmineraaleina ovat tremoliitti, kloriitti, karbo- naatti ja hyvin alhaiskahtaistaitteinen, miltei isotrooppinen mineraali (klo?). Aksessorisena on muutamia malmirakeita. Savukoski, Isojankka e Isojangan lohkareista toinen ( ) on apliittigraniittia, jota leikkaavat hienorakeiset epidoottijuonet ja toinen ( ) kvartsidioriittia. Vaalea, keskirakeinen, hieman punertava apliittigraniitti koostuu plagioklaasista (An 10) ja kvartsista. Aksessorisena on kalimaasalpaa, kloriittia, titaniittia ja zirkonia. Kiven rakenne on granoblastinen. Leikkaavissa vihreissa epidoottijuonissa on epidootin ohella hieman kvartsia, plagioklaasia ja ruskeata mikrokitei~t&i.~t&hkpa~ (= saussuriitti?). * Karkearakeisen, rakenteeltaan hypidiomorfisen kvartsidioriitin I paamineraaleina ovat sarvivalke, augiitti, kvartsi, kalimaaealpa ja plagioklaasi ( ~ 2)). n Naiden ohella on hieman titaniittia. 1 Savukoski, Hoikanhongankuusikko Hoikanhongankuusikosta otetut naytteet ovat kaikki lohkareita. Nayte on hienorakeinen paaasiasaa klinozoisiitista ja miltei varitttimasta, heikosti pleokroisesta amfibolista (SVV tai TRE) ja kloriitista koostuva kivi. Aksessorisena on hieman tita- niittia ja ruskeata erittain hienorakeista, miltei isotrooppista wtyhk&av (t saussuriitti 3). vina, reunoiltaan epatasaisina laiskina. Amfiboli on vailla kidemuotoa ole- Lahinna anortosiitteihin kuuluvana on pidettava naytteen edustamaa kivea. Keskirakeinen, harmaa, rakenteeltaan ofiittinen kivi koostuu miltei yksinomaan plagioklaasista ( ~ 30). n

6 i 1 Plagioklaasin ohella on hieman kvartsia, biotiittia, sarvivalketta, epidoottia ja titaniittia. Ultraemaksista tyyppia edustaa nlyte Hienorakeinen, vi< hertavanharmaa massamainen kivi koostuu paaasiassa kloriitista ja varittömasta amfiboliata (P KtJM). Kivessa nakyvkit tummat porfyyriset hajarakeet (prim. oliviini, pyrokseni 3) koostuvat nyt erittain hienorakeisesta magnetiitieta, kellanruskeasta kiilteesta ja varittomasta amfiboliata. NHytteet ja ovat molemmat kvarteidioriitteja. Edellinen koostuu sarvivalldteesfa, plagioklaasista (An 30). diopsidista ja kvartsista; aksessorisena titaniittia, kalimaas&lpa& ja serisiittia. Jalkininiaisessa on sarvivalkkeen, plagioklaasin (An 20) ja kvartsin ohella paikoin runsaasti epidoottia. Diopsidia esiintyy ainoastaan aksesearissna titaniitin, kalimaasalvan ja biotiitin ohella. Molempien kivien rakenne on granoblastinen. Ngyte edustaa sarvivhlkegneissip. Granoblastinen, keskirakeinen kivi koostuu plagioklaasista (Ari 20), kvartsista, biotiitista ja sarviv&lkkeesta. Aksessorisena on apatiittia, titaniittia ja kloriittia. Wlenorakeisessa vihreassa, kivaa leikkaavaesa juonessa on gpidootin lisaksi hieman kvartsia, sarvivalkettl ja voimakkaasti saussuriittiutunutta plagioklaasia. Nayte on myös sarviv&ilkegneissi. Keskirakeisessa, harmaassa, aika voimakkaasti tektonisoituneessa kivessa on sarvivalkkeen, plagioklaasin (An 30) ja kvartsin ohella yhtsna paamineraalina myos diopeidia. Diopsidi on muuttunut osittain amfiboliksi ja epidootiksi, Muina mineraaleina on hieman titaniittia*, kalimaasalpaa, biotiittia ja epidoottia. Naytteet , ja ovat kaikki uraliittigabroja. Naisel on primaarinen pyrokreeni muuttunut táysin hienorakeisekei, heikosti pleokroiseksi amfiboliksi ( z TRE tai SW), uraliitiksi. Uraliitin ohella on plagioklaasia ( ~ 40) n ja epidoottia tai klinozoisiittia,

7 Naytteessa on myös plagioklaasi muuttunut miltei taysin epidootiksi ja skapoliitiksi. Akseasorisena voi olla titaniittia, opakkia, biotiittia ja kloriittia. Rakenne vaihtelee hypidiomorfisesta blastohypidiomorfiseen.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/19/2433/-90/1/10 NIVALA Sarjankylä Esko Sipilä *30

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/19/2433/-90/1/10 NIVALA Sarjankylä Esko Sipilä *30 ARKis,roK, AP f ALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/19/2433/-90/1/10 NIVALA Sarjankylä Esko Sipilä 2.1.1990 95*30 KULTATUTKIMUKSET NIVALAN SARJANKYLÄSSÄ 1985 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMA JOHDANTO 1 1.1. Alueen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996.

MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2441/2000/2 /10 8.8.2000 Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET RAAHEN JA PATTIJOEN KUNTIEN ALUEILLA KARTTA- LEHDELLÄ 2441 08, VUOSINA 1994-1996. 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 11.7/3142/-80/1 Mikkelinmlk Korpijärvi-Mietiäinen Ossi Ikävalko

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 11.7/3142/-80/1 Mikkelinmlk Korpijärvi-Mietiäinen Ossi Ikävalko GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 11.7/3142/-80/1 Mikkelinmlk Korpijärvi-Mietiäinen Ossi Ikävalko 04.09.1980 SELOSTUS KORPIJÄRVI-MIETIÄINEN ALUEEN KALLIOPERÄN TUTKIMUKSISTA KESÄLLÄ 1980 2 1. YLEISTÄ 1.1. Tutkimusalue

Lisätiedot

Pa3lcivilajeina alueella on e~ahomogeeniset kiille- qneissit, Jotka rnineraa1ikokoomuksensa r>uolesta Voidaan

Pa3lcivilajeina alueella on e~ahomogeeniset kiille- qneissit, Jotka rnineraa1ikokoomuksensa r>uolesta Voidaan HAUTAJRRVEN POHJOISPUOLET,LA ESIINTYVISTA KIVILAJEISTA Pa3lcivilajeina alueella on e~ahomogeeniset kiille- qneissit, Jotka rnineraa1ikokoomuksensa r>uolesta Voidaan ta ~orfprob~ast~,-ja (almanfliini, kordieriitti,ja

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 020/4241 b7 A, n, C, D/MTY/I~~~

OUTOKUMPU OY 020/4241 b7 A, n, C, D/MTY/I~~~ 9 OUTOKUMPU OY 020/4241 b7 A, n, C, D/MTY/I~~~ 0 K MALMINETSINTX Martti Yrjöla/LAH 23.9.1982 1(8) KIIHTELYSVAARAN, OSKOLANKOSKEN (4241 07) GEOLOGINEN KARTOITUS KESALLA 1982 Sivu 2 (0 7 Sijainti 1 : 400

Lisätiedot

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS t I. RAUTABUUKPI OY TUTKIMUS Jakelu t! RO mal i OU mal RV/Juopperi - 1 RAt i - RA ttu (2) G6K Laatija Tilaaja K ~einänen/aa A Hiltunen S e 1 v-i t y s n:o 1412.41 KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

SALLA Jäkälätunturi H.Vartiainen Sorsatunturi OU mal

SALLA Jäkälätunturi H.Vartiainen Sorsatunturi OU mal RAU TARUUKKI OY MALMIN ETSIN TÄ Jäkälätunturin kyaniittiaihe N: o 25/68 TUTKIMUSALU E LAATIJA JAKELU Jäkälätunturi H.Vartiainen KUNTA LAAT.PVM H YV. SALLA 8..68 KARTTALE HTI LI ITtKA Rl'AT JA -SELOSTEET

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee 3812 08 Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen 21.11.1983 MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE 1 Professori Herman Stigzeliukselta saatiin syksyllä 1983 tutkittavaksi

Lisätiedot

Rääkkylä. vanha murskelouhos. kiilleliuske

Rääkkylä. vanha murskelouhos. kiilleliuske 61 Rääkkylä Suurin osa Rääkkylän kallioperästä on kiilleliusketta. Kiilleliuskeiden seassa on välikerroksina lisäksi mustaliusketta (grafiittia, kiisuja) monin paikoin. Osa kiilleliuskeesta on kiviaineksena

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTE Mikäli lukuihin ei sisälly analyysivirhetta, erilaisuus viit- taa selvään metallipitoisuuden vaihteluun ko. naytteessa. Taulukossa 4 on annettu AAS- jaxrf-analyysien perusteella

Lisätiedot

TULOSTEN TARKASTELUA POHJAVESITULOSTEN KANNALTA JA YHTEENVETO 14

TULOSTEN TARKASTELUA POHJAVESITULOSTEN KANNALTA JA YHTEENVETO 14 Y30/90/2 Sivu YLIVIESKAN, RANUAN JA KEMINMAAN KERROSINTRUUSIOIDEN MINERALOGINEN KUVAUS 1 Johdanto 1 YLIVIESKAN KERROSINTRUUSIO Yleistä Kairasydamen R-3 13 kivilajikuvaus Ultraemaksisten kivien mineralogia

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 020/2121, 2112/~~~/1982

OUTOKUMPU OY 020/2121, 2112/~~~/1982 9 020/2121, 2112/~~~/1982 J-P Perttula/PAL 8.6.1983 1 (6) Olen suorittanut kartoitustoita karttalehtien 2121 02C, 2121 10B, 2112 06A-D ja 2112 09A-D alueilla seuraavasti. 2121 02C -1ehdella Kiikoisissa

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEISKARTTA

GEOLOGINEN YLEISKARTTA GEOLOGINEN KOMISSIONI SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA LEHTI D 4 NURMES VUORILAJIKARTAN SELITYS TEHNYT W. W. WILKMAN 40 KUVAA JA 5 KARTTAA HELSINKI 1921 GEOLOGINEN KOMISSIONI SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA

Lisätiedot

M19/2431/-77/5/10 Koskee Alavieska Esko Sipilä GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN MALMI- TUTKIMUKSISTA ALAVIESKAN SAARENPERÄLLÄ 1976.

M19/2431/-77/5/10 Koskee Alavieska Esko Sipilä GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN MALMI- TUTKIMUKSISTA ALAVIESKAN SAARENPERÄLLÄ 1976. M19/2431/-77/5/10 Koskee 2431 06-09 Alavieska Esko Sipilä 1978-04-11 RAPORTTI GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN MALMI- TUTKIMUKSISTA ALAVIESKAN SAARENPERÄLLÄ 1976. SISÄLLYSLUETTELO sivu Aikaisemmat tutkimukset

Lisätiedot

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa /\ 1\S ; KAP PALE M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson 31.7.1989 Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen mineralogiaa ja petrografiaa 5 Taulukko 1. Mikroanalyyseja näytteestä M5.8/84,

Lisätiedot

Haukivaaran jakson tut'kimukset Taivalkoekella kesällä 1967

Haukivaaran jakson tut'kimukset Taivalkoekella kesällä 1967 Haukivaaran jakson tut'kimukset Taivalkoekella kesällä 1967 Yleistä ---mm-- Haukivaaran jakso muodostaa Mustavaaran-Porttivaaran jakson läntisen jatkeen. Sen keskeinen kohta on itse Haukivaara. Paikalle

Lisätiedot

SODANKYLÄN KAARESSELÄN KULTAESIINTYMÄN GEOLOGIA JA MINERALOGIA

SODANKYLÄN KAARESSELÄN KULTAESIINTYMÄN GEOLOGIA JA MINERALOGIA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto C/M 19/3714/-98/1/10 18.12.1998 SODANKYLÄN KAARESSELÄN KULTAESIINTYMÄN GEOLOGIA JA MINERALOGIA Sisällysluettelo 1. Eri kivilajien esiintymistapa ja

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen 26.08.1992 LUOMASEN Zn-ESIINTYMÄN, KAIV.REK.NUM. 4466/1, TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 1988-1991 1 JOHDANTO Luomasen Zn-esiintymä si]aitsee

Lisätiedot

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia 46 10.3. Leivonmäki Leivonmäen kallioperä koostuu syväkivistä (graniittiset kivet, gabro) ja pintakivistä (vulkaniitit, kiillegneissi). Graniittia on louhittu murskeeksi. Leivomäen puolella esiintyvää

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA. GEOLOGIAN TUTKINUSKESKUS M 06/3433/-91/1/10 SOTKAMO NÄRHINIENI Timo Heino 9.5.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

# A-11'Ge,40ti) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

# A-11'Ge,40ti) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS # A-11'Ge,40ti) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3334/ 89/4/6 0 g - Nilsiä Sääskiniem i 011i hikäs GEOLOGIAN 12. 4. 1989 TUTKIMUSKESKU S Koskee : 3334 05 2 7 ' a a KIRJASTO VÄLI-SUOM I Et Lk-Uv A-K ' f _

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

tai jokin Cu-faasi). Sarvivalke ja hieman plagioklaasi ovat

tai jokin Cu-faasi). Sarvivalke ja hieman plagioklaasi ovat Näytteet M283--79 ja L-2-ENY-79 on tarkistettu mikroskooppisecti. Ohut- ja pinta-hiekortit on annettu liitteessä. NSyEteiden Cu, Ni, Co, Zn, Ag, (Fe) ja S- pitoisuudet on annettu liitteessa 2. Näyte -

Lisätiedot

kvartsidioriittia,vglimuoto kvartsidioriitin ja myloniitin

kvartsidioriittia,vglimuoto kvartsidioriitin ja myloniitin Y[eta&teknikko Sulo PUinen oli llhett-t Ahlaisten pitiju Lampin kylhsta Poriin radioaktiivisia a&ytteit&,joisaa todettiin olevan uraania,parhaaesa 0.14$. Keaglla 1957 V.O,pohjanlehto $a P,Lammi suorittivat

Lisätiedot

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3323/82/1/10 Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander 23.9. 1982 ~ 0 's`k LOHKARETUTKIMUKSET KIURUVEDEN SULKAVANJÄRVELLÄ KARTTALEHDELLÄ 3323 07 VUOSINA 1981-82 TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

130A/TM/73 Magn.rikaste Magn. Jäte

130A/TM/73 Magn.rikaste Magn. Jäte 2 Malmimineraaleina esiintyy pääasiallisesti magnetiittia ja ilmeniittiä, toisin paikoin kuparikiisua. Vähemmissä määrin on pyriittiä ja kuparikiisurakeiden reunoilla borniittia. Oksidimineraalit sijoittuvat

Lisätiedot

SELOSTUS KUPARIAIHEEN TUTKIMUKSISTA YLITORNION KUNNASSA NÄÄTÄVUOMAN ALUEELLA

SELOSTUS KUPARIAIHEEN TUTKIMUKSISTA YLITORNION KUNNASSA NÄÄTÄVUOMAN ALUEELLA 1 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/2634/-80/1/10 Ylitornio Näätävuoma Pertti Murtovaara 18.12.1980 SELOSTUS KUPARIAIHEEN TUTKIMUKSISTA YLITORNION KUNNASSA NÄÄTÄVUOMAN ALUEELLA 1976 1979 JOHDANTO Tutkimusalue

Lisätiedot

Enon kartta-alueen kalliopera

Enon kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 4242 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 4242 Reino Kesola Enon kartta-alueen

Lisätiedot

Ari LUukkonen. 09~/ 3742/HYO,L apin gran. proj. /86 RAPORTTI NAITASINTRUUSION TUTKIMUKSISTA. Helsingin yliopistö Geölögian laitos.

Ari LUukkonen. 09~/ 3742/HYO,L apin gran. proj. /86 RAPORTTI NAITASINTRUUSION TUTKIMUKSISTA. Helsingin yliopistö Geölögian laitos. 09~/ 3742/HYO,L apin gran. proj. /86 RAPORTTI NAITASINTRUUSION TUTKIMUKSISTA Helsingin yliopistö Geölögian laitos.._. r l '"1. j,.. Lapingraniittiprojekti 28. heimikuuta 1986 Ari LUukkonen SISÄLTö 1. Johdanto.

Lisätiedot

- KIISUISTA. Kvartsidioriittigneissit SELOSTUS LEHDEN D N-OSAN KARTOITUKSESTA. Havainnot ITH - 84 Työaika

- KIISUISTA. Kvartsidioriittigneissit SELOSTUS LEHDEN D N-OSAN KARTOITUKSESTA. Havainnot ITH - 84 Työaika .,., ;;'?*;i:. ',. ',.>. :.,..!..' ;.#::.* ;.",. ;-,* :" SELOSTUS LEHDEN 2114 04D N-OSAN KARTOITUKSESTA Havainnot 500-694 - ITH - 84 Työaika 6.6. - 13.7.1984 SYVAKIVET Gabrot Kvartsidioriitit, Graniitit

Lisätiedot

Aht irin kartta-alueen kalliopera

Aht irin kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 2241 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 2241 Bengt Sjoblom Aht irin kartta-alueen

Lisätiedot

FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA

FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA M 19/3742/-80/1/10 Koskee 3742 04 SODANKYLÄ Kari A. Kinnunen 1980-2-22 FLUIDISULKEUMA-TUTKIMUS SODANKYLÄN PALOKIIMASELÄN KULTAESIINTYMÄN KVARTSIJUONISTA Tiivistelmä Palokiimaselän juonikvartsi sisältää

Lisätiedot

Kallioperän kartoituskurssi

Kallioperän kartoituskurssi Itä-Suomen yksikkö 59/2012 18.6.2012 Kuopio Kallioperän kartoituskurssi Kangasniemi 14.-25.5.2012 Perttu Mikkola GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 59/2012 18.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VALKEALEHDON KAIRAUS 1980 N:qi0 17/80. H. Markkula Indeksi 1:

VALKEALEHDON KAIRAUS 1980 N:qi0 17/80. H. Markkula Indeksi 1: RAUTARUUKKI OY MALMINETSINTA VALKEALEHDON KAIRAUS 980 N:qi0 7/80 TUTKIMUSALUE LAATIJA i JAKELU Mustavaaran ymparistd H. Markkula KUNTA LAAT.PVM HYV. Taivalkoski, Posio KARTTALEHTI 2.0.980 UITEKARTAT JA

Lisätiedot

Posiolla, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä suoritetut malmitutkimukset vuosina

Posiolla, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä suoritetut malmitutkimukset vuosina 1 M 17/Pso.Tk,Pud 60-61/1 Posio, Taivalkoski ja Pudasjärvi P. Ervamaa Posiolla, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä suoritetut malmitutkimukset vuosina 1960-1961. Sen jälkeen kun geologinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Tutkimukset Sodankylän Tankavaarassa 1948

Tutkimukset Sodankylän Tankavaarassa 1948 M/17/Sdk 49/1 Sodankylä, Tankavaara Aimo Mikkola 10.2.-49 Tutkimukset Sodankylän Tankavaarassa 1948 Kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti heinäkuussa 1948 teollisuusneuvos Stigzeliuksen aloitteesta

Lisätiedot

Joutsenon Lipiälän Ni-tutkimukset 1996 ja Markku Tiainen, Tuire Valjus ja Rauli Lempiäinen

Joutsenon Lipiälän Ni-tutkimukset 1996 ja Markku Tiainen, Tuire Valjus ja Rauli Lempiäinen Etelä-Suomen yksikkö M19/4112/2010/71 2.12.2010 Espoo Joutsenon Lipiälän Ni-tutkimukset 1996 ja 2007-2009 Markku Tiainen, Tuire Valjus ja Rauli Lempiäinen Ylätunnisteen tekstirivi 1 Ylätunnisteen tekstirivi

Lisätiedot

SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv

SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv M 19/2732, 2734/-77/3/10 Kittilä, Tiukuvaara Olavi Auranen 26.11.1977 SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA KITTILÄN TIUKUVAARASSA vv. 1975-76 Syystalvella v. 1971 lähetti Eino Valkama Kittilän Tiukuvaarasta geologiselle

Lisätiedot

Alavuden ja Kuortaneen kartta-alueiden kalliopera

Alavuden ja Kuortaneen kartta-alueiden kalliopera SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 2223 ja 2224 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEETS 2223 and 2224 PRE-QUATERNARY ROCKS Aimo Tyrvainen

Lisätiedot

Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953

Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953 M/17/Yt-53/2 Ylitornio V. Yletyinen Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953 Vuonna 1952 suoritetut malmitutkimukset Ylitornion Kivilompolossa, jossa oli tavattu useita

Lisätiedot

Helsingin kartta-alueen kalliopera

Helsingin kartta-alueen kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS Matti Laitala Helsingin kartta-alueen kalliopera

Lisätiedot

SOOMEN GEOLOBINEN KAITTA

SOOMEN GEOLOBINEN KAITTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SOOMEN GEOLOBINEN KAITTA GEOLOUICAL MAP OF FINLAND 1 :100000 LEHTI - SHEET - 2124 VILJAKKALA-TEISKO KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT-BY AHT

Lisätiedot

J ä_., ;;/ <i. r tie..., l::a..-fo~ 1 u. s

J ä_., ;;/ <i. r tie..., l::a..-fo~ 1 u. s V. /!J "J 'l K'. 5 Ö Je,.. J. o /,..,.. ll

Lisätiedot

FA ~ Ki STOKAPPALL. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3234/-91/1/10 JOROINEN Viholanniemi Hannu Makkonen '3otg

FA ~ Ki STOKAPPALL. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3234/-91/1/10 JOROINEN Viholanniemi Hannu Makkonen '3otg FA ~ Ki STOKAPPALL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3234/-91/1/10 JOROINEN Viholanniemi Hannu Makkonen 14.11.1991 '3otg VIHOLANNIEMEN Zn-ESIINTYMÄN TUTKIMUKSET JOROISISSA VUOSINA 1984-1988 TIIVISTELMA Viholanniemen

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEISKARTTA

GEOLOGINEN YLEISKARTTA SUOMEN GEOLOGINEN (I GEOLOGISKA KOMMISSIONEN TOIMIKUNTA I FINLAND SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA LEHTI B 4 KOKKOLA KIVILAJIKARTAN SELITYS KIRJOITTANUT MARTTI SAKSELA 29 KUVAA TEKSTISSÄ (WITH AN ENGLISH

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434, 2441, 2443/2000/1/1 0 VIHANTI, RUUKKI. PATTIJOKI Jarmo Nikander

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434, 2441, 2443/2000/1/1 0 VIHANTI, RUUKKI. PATTIJOKI Jarmo Nikander GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434, 2441, 2443/2000/1/1 0 VIHANTI, RUUKKI. PATTIJOKI 31.01.2000 Jarmo Nikander POKA-KAIRAUKSET VIHANNIN KESKUSTAN LUOTEISPUOLELLA VIHANNIN, RUUKIN

Lisätiedot

RAPAKIVIGRANIITTEIHIN LIITTYVÄ BIMODAALINEN VULKANISMI TAALIKKALAN MEGAKSENOLIITISSA LAPPEENRANNASSA: LITOLOGIS-PETROGRAFINEN JA GEOKEMIALLINEN

RAPAKIVIGRANIITTEIHIN LIITTYVÄ BIMODAALINEN VULKANISMI TAALIKKALAN MEGAKSENOLIITISSA LAPPEENRANNASSA: LITOLOGIS-PETROGRAFINEN JA GEOKEMIALLINEN RAPAKIVIGRANIITTEIHIN LIITTYVÄ BIMODAALINEN VULKANISMI TAALIKKALAN MEGAKSENOLIITISSA LAPPEENRANNASSA: LITOLOGIS-PETROGRAFINEN JA GEOKEMIALLINEN TUTKIMUS Sampo Harju Pro gradu tutkielma Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Havaintoja Kangasniemen pitäjän

Havaintoja Kangasniemen pitäjän Havaintoja Kangasniemen pitäjän 1 STRUALAN KYLLN KALLI OPS~STA. Tutkimukset. Istrualan kylässä on mv. Reino Kuitusen löytiimien kiisuuntumien perusteella suoritettu kallioperiikartoitusta ja lohkare-etsintä%

Lisätiedot

Ranuan Sääskilampien alkalikivi-intruusion petrografia, mineralogia ja geokemia

Ranuan Sääskilampien alkalikivi-intruusion petrografia, mineralogia ja geokemia Ranuan Sääskilampien alkalikivi-intruusion petrografia, mineralogia ja geokemia Pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Kaivannaisalan tiedekunta Päivi Haaranen 2016 Oulun yliopisto Kaivannaisalan tiedekunta

Lisätiedot

I l l 1 RO mal. 1 tutkimus -RO- 16/ VERTAA RAUTARUUKKI OY. K Heinänen. Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen.

I l l 1 RO mal. 1 tutkimus -RO- 16/ VERTAA RAUTARUUKKI OY. K Heinänen. Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen. RAUTARUUKKI OY MALMINETSINTA TUTKIMUSALUE Lounais-Rautuvaara KUNTA Kolari KARTTALEHTI Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen 1 tutkimus -RO- 16/76 - LAATIJA K Heinänen i LAAT.PVM l 15.11.76 i I LIITEKARTAT

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rapakivimassiivin kartta-alueiden kalliopera

Kaakkois-Suomen rapakivimassiivin kartta-alueiden kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 :100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET - SHEETS EXPLANATION TO THE MAPS OF 3023+3014 PRE-QUATERNARY ROCKS 3024 3041 3042 3044 3113

Lisätiedot

- ilmakuvakartta 1:20-000, lehdet , , , I

- ilmakuvakartta 1:20-000, lehdet , , , I Outokumpu Oy Malminetsintä Malminetsintä H Ost e rrnan/hims 22.11.1976 1(7) Raportti koskee lohkare-etsintää, kallioperakartoitusta sekä muuta- mien aeromagneettisten häiriöiden selvittämistä Suonenjoen

Lisätiedot

Selvitys malmien esiintymismahdollisuudesta Hästholmenin alueella

Selvitys malmien esiintymismahdollisuudesta Hästholmenin alueella Työ ra po rtti-97-39 Selvitys malmien esiintymismahdollisuudesta Hästholmenin alueella Aimo Kuivamäki Pasi Nissinen Antero Lindberg Geologian tutkimuskeskus.- Lokakuu 1997 POSI.VA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työraportti 9740 Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HHKR 1, HHKR2 ja HHKR3 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki Olavi Taikinaaho Kivitieto Oy ''oulukuu 1997 POSVA

Lisätiedot

SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA

SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI - SHEET - 2042 KARKKILA KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT - BY MAUNU HARME

Lisätiedot

ARKIS..FC KAPN, r :: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/89/3/10. Reisjärvi Esko Sipilä

ARKIS..FC KAPN, r :: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/89/3/10. Reisjärvi Esko Sipilä ARKIS FC KAPN, r :: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/89/3/10 Reisjärvi Esko Sipilä 27 12 1989 REISJÄRVEN AJAKAISEN ULTRAEMÄKSISEN INTRUUSION MALMITUTKIMUKSET VUONNA 1983-1985 JA 1989 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Alueen geologisen kartoituksen ja lohkaretutkimukset suoritti allekirjoittanut apunaan yo. Risto Valjakka.

Alueen geologisen kartoituksen ja lohkaretutkimukset suoritti allekirjoittanut apunaan yo. Risto Valjakka. 1 M/17/Yt-52/1 Ylitornio Veijo Yletyinen Allekirjoittanut suoritti osaston johtajan toimesta kansannäytteiden No 1208 A. P. Leminen ja No 1244 M. Hautala, tarkastuksen. Tällöin ilmeni, että molemmat molybdeenihohdepitoiset

Lisätiedot

OEOLOOINEN YLEISKARITA

OEOLOOINEN YLEISKARITA GEOLOOINEN TOIMISTO SUOMEN OEOLOOINEN YLEISKARITA LEHTI D 3 JOENSUU VUORILAJIKARTAN SELITYS TEHNEET BENJ. FROSTERUS JA W. W. WILKMAN 70 KUVAA. 4 KARTTAA JA 8 TAULUA HELSINKI 1920] VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

Lisätiedot

Kallioperän kartoituskurssi Kaakkois- Suomessa 22.9.-3.10.2014 Timo Ahtola

Kallioperän kartoituskurssi Kaakkois- Suomessa 22.9.-3.10.2014 Timo Ahtola GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 30.9.2014 94/2014 Kallioperän kartoituskurssi Kaakkois- Suomessa 22.9.-3.10.2014 Timo Ahtola GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 30.9.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100000 LEHTI - SHEET - 2022 MARTTILA KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT- BY AARTO HUHMA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-88/1/10 Kangasniemi, HaukIvuori, Pieksämäen mlk. Venetmäki Jarmo Kohonen, Petteri Pitkänen, Aatto J. 10.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-88/1/10 Kangasniemi, HaukIvuori, Pieksämäen mlk. Venetmäki Jarmo Kohonen, Petteri Pitkänen, Aatto J. 10. ARV\ IS I ppale 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-88/1/10 Kangasniemi, HaukIvuori, Pieksämäen mlk. Venetmäki Jarmo Kohonen, Petteri Pitkänen, Aatto J. 10.12 1988 Laitakari Positiivisten Bouguer-anomalioiden

Lisätiedot

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 K21.42/2006/3 Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 Raporttiyhteenveto Espoo 29.05.2006 Pekka Sipilä Geologian tutkimuskeskus Sisällys 2 Yhteenveto toiminnasta... 3 Raportti alueelta 1...

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHDET - SHEETS 2341-2343 LESTIJARVI-REISJARVI KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYS EXPLANATION TO THE MAPS OF ROCKS KIRJOITTANUT-BY

Lisätiedot

1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN

1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN MAA VESI ILMA MAANPEITE ELOLLINEN LUONTO RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN 4.

Lisätiedot

Suomen geologinen kartta

Suomen geologinen kartta Suomen geologinen kartta 1 :100000 Kallioperakartan selitykset 4222 Outokumpu 4224 Polvijarvi 4311 Sivakkavaara Outokummun, Polvijarven ja Sivakkavaaran kartta-alueiden kalliopera Summary : Precambrian

Lisätiedot

J. ).. Q.,G(.,,... c:, ~ k 0 &. ~ t+i\d) ~ 111/lc;. ~ Ö r a.; o r //,; 0'2.0 J ~ \ '2.'2.. il, 1..) L? ~ 02.. k, e, ~ ;_ lf;:, 1 '1 ~'

J. ).. Q.,G(.,,... c:, ~ k 0 &. ~ t+i\d) ~ 111/lc;. ~ Ö r a.; o r //,; 0'2.0 J ~ \ '2.'2.. il, 1..) L? ~ 02.. k, e, ~ ;_ lf;:, 1 '1 ~' 0'2.0 J ~ \ '2.'2.. il, 1..) L?.. 1 2 ~ 02.. l HAo/-1 J. ).. Q.,G(.,,... c:, ~ k 0 &. 1-(. 0 11:, 10... : ~ t+i\d) ~ 111/lc;. ~ Ö r a.; o r //,; k, e, ~ ;_ lf;:, 1 '1 ~' Kentt äty:.:jra:pojttt l kesältä

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HALSUAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TIENPÄÄ 1, KAIV.REK. N:o 3381/1, SUORITETUISTA MALMI- TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HALSUAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TIENPÄÄ 1, KAIV.REK. N:o 3381/1, SUORITETUISTA MALMI- TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS - M 06/2332/-84/1/10 Halsua Karvonen, Tienpää Kaj J. Västi 5.3.1984 ; TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HALSUAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TIENPÄÄ 1, KAIV.REK. N:o 3381/1, SUORITETUISTA MALMI-

Lisätiedot

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander 9.2.1993 NIKKELI- JA SINKKI-LYIJYMALMITUTKIMUKSET KYYJÄRVEN SAU- NAKYLÄSSÄ, KARTTALEHDELLÄ 2331 12, VUOSINA 1990-1992. TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI-SHEET- 2121 YAM MALA KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT-BY ARVO MATISTO

Lisätiedot

SISÄLLYS Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Väärämäen Cu-lohkare Moreeninäyttee ;, K_allionäyttee t 11 Ki rjalli suus 13

SISÄLLYS Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Väärämäen Cu-lohkare Moreeninäyttee ;, K_allionäyttee t 11 Ki rjalli suus 13 AK ;' :', S-i- - ', E M 19/4121/-79/1/10 Koskee 4121 10, RAUTJÄRVI Kari Kinnunen 1979-03-22 11 g 7 /-f VÄÄRÄSYIÄEN Cu-LOUKARE (K/2986) JA SEN JÄLJITYKSEEN SOV ELTUVISTA MIN-t~xALOGISISTA PIIRTEISTÄ SISÄLLYS

Lisätiedot

Kallioperäkartoituksen jatkokurssi Jämsä

Kallioperäkartoituksen jatkokurssi Jämsä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat tulosyksikkö Kuopio 31.05.2016 Arkistoraportti 35/2016 Kallioperäkartoituksen jatkokurssi Jämsä 16.-27.5.2016 Perttu Mikkola & Esa Heilimo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaMe)

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaMe) Kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen ja hyötykäyttömahdollisuuksien arviointi lysimetrikokeet ja laboratoriotestien tulokset suhteessa kenttätutkimuksiin Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät

Lisätiedot

LOVASJARVEN MAFINEN INTRUUSIO. Jaakko Siivola

LOVASJARVEN MAFINEN INTRUUSIO. Jaakko Siivola LOVASJARVEN MAFINEN INTRUUSIO Jaakko Siivola Siivola, Jaakko, 1987. The mafic intrusion of Lovasjarvi. Geologian tutkimuskeskus - Geological Survey of Finland, Tutkimusraportti - Report of Investigation

Lisätiedot

mpin Malmi AJOKSEN KAIRAUC 1983 ' ' 1030/2541/3~783/17

mpin Malmi AJOKSEN KAIRAUC 1983 ' ' 1030/2541/3~783/17 mpin Malmi AJOKSEN KAIRAUC 1983 ' ' 1030/2541/3~783/17 Tutkinuralue. Liatija Jakolu AJOS ERKKI KORVUO LM (2 kpl) Kunta brt. pw. HYV. KEMI 23.8.1983 Karttalahti Liitekartat jo solorteef 2541 07., KS. LIITELUETTELO

Lisätiedot

Jänisvaara TUTKIMUSTIEDOT

Jänisvaara TUTKIMUSTIEDOT Jänisvaara Kuva 1. Jänisvaaran keskirakeista pyrokseenidiabaasia 7.8 m syvyydeltä. Esiintymän sarvivälke diabaasi vastaa väriltään kuvan pyrokseeni diabaasia. Kiillotettu näyte. Paikka: Jänisvaara, Taivalkoski

Lisätiedot

M/17/Kui 49/1 Kuivaniemi, Jokikylä Aimo Mikkola Malmitutkimukset Kuivaniemellä 1948

M/17/Kui 49/1 Kuivaniemi, Jokikylä Aimo Mikkola Malmitutkimukset Kuivaniemellä 1948 M/17/Kui 49/1 Kuivaniemi, Jokikylä Aimo Mikkola 3.2.49 Malmitutkimukset Kuivaniemellä 1948 Tutkimusten aihe Geologisen yleiskartoituksen yhteydessä oli maist. A. Enkovaara löytänyt Kuivaniemen Jokikylästä

Lisätiedot

M 19/2343/-83/2/10 Haäp~`~~rui, Hinkua,,- Nuottijärvi Kaj J. Västi 14.T3. 198,3 KUPARIMALMITUTKIMUKSET HAAPAJÄRVEN NUOTTIJXRVELLÄ.

M 19/2343/-83/2/10 Haäp~`~~rui, Hinkua,,- Nuottijärvi Kaj J. Västi 14.T3. 198,3 KUPARIMALMITUTKIMUKSET HAAPAJÄRVEN NUOTTIJXRVELLÄ. ARKiSTOKAPPALE GEOL'O Y 1EN TUTKIMUSLAITOS M 19/2343/-83/2/10 Haäp~`~~rui, Hinkua,,- Nuottijärvi Kaj J. Västi 14.T3. 198,3 KUPARIMALMITUTKIMUKSET HAAPAJÄRVEN NUOTTIJXRVELLÄ VUOSINA 1981-1982 YHTEENVETO

Lisätiedot

Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä)

Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä) Kuva: Ville Vesilahti Inarin kalliokulta: kuinka se tehtiin (ehkä) Geologian tutkimuskeskus "Ivalonjoen alue" Saarnisto & Tamminen (1987) Kvartsi-hematiittijuoni Kvartsi-karbonaattijuoni Hematiittikivet

Lisätiedot

MALMINETSIJAN KIVIOPAS

MALMINETSIJAN KIVIOPAS MALMINETSIJAN KIVIOPAS Geologian tutkimuskeskus Opas 38 Espoo 1994 Kivimiehentie 1 F 02150 ESPOO Puh. (90) 4693 2243 Avoinna: Sunnuntaisin 12-15 Arkisin 8-15 Ryhmät sopimuksen mukaan Sisäänpääsy maksuton

Lisätiedot

Pellingin ja Porvoon kartta-alueiden kalliopera

Pellingin ja Porvoon kartta-alueiden kalliopera SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 3012 ja 3021 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEETS 3012 and 3021 Matti

Lisätiedot

KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA. Särkiniemen intruusion lämpövuon vaikutus alueen sivukiviin

KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA. Särkiniemen intruusion lämpövuon vaikutus alueen sivukiviin KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA Särkiniemen intruusion lämpövuon vaikutus alueen sivukiviin Pro gradu -tutkielma Joni Suvanto Oulun yliopisto Kaivannaisalan tiedekunta 2015 Oulun yliopisto Kaivannaisalan tiedekunta

Lisätiedot

Selostus Äkäsjoen kalkkikivialueesta Kolarin pitäjässä.

Selostus Äkäsjoen kalkkikivialueesta Kolarin pitäjässä. M 17/Kol-51/1/84 Kolari Erkki Aurola 18.12.51. Selostus Äkäsjoen kalkkikivialueesta Kolarin pitäjässä. Erkki Aurola Liitteenä 1 kartta. Äkäsjoen kalkkikiviesiintymä Selostaessaan Muonio-Sodankylä-Tuntsajoen

Lisätiedot

2 JOHDANTO. Tutkimusalueen sijainti, kulkuyhteydet ja luonnonolo t

2 JOHDANTO. Tutkimusalueen sijainti, kulkuyhteydet ja luonnonolo t GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S Väli-Suomen aluetoimist o M19/2434 3L.21:28/1/10 Koskee : 2434 08, 09 3412 05, 06 RANTSILA-RUUKKI Honkisalo-Rasinperä-Rankine n Kaj Västi 25.05.1998 SINKKI- JA KUPARIMALMITUTKIMUKSET

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI - SHEET - 2111 LOIMAA KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIR)OITTANUT - BY ILMARI SALLI

Lisätiedot

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 Vuonna 1952 suoritetut malmitutkimukset Ylitornion Kivilompolossa, jossa oli tavattu useita molybdeenihohdelohkareita,

Lisätiedot

Kvartsidioriitit ovat keskirakeisi-a, suuntautuneita ja gneissimaisia seka sisaltavat usein 4F-raekasaumia. Sar

Kvartsidioriitit ovat keskirakeisi-a, suuntautuneita ja gneissimaisia seka sisaltavat usein 4F-raekasaumia. Sar Kartoitusalueen vallitsevina kivilajeina ovat kvartsi- dioriitit, kiillegneissit ja' im~iboli~neissit, jotka esiintyvat pitkina, kapeahkoina vyohykkeina. Luonnolli- sesti kooltaan epamaaraiset, raekooltaan

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI - SHEET - 1033 NO TO KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTANUT - BY NILS EDELMAN

Lisätiedot

Havaintoja Kotalahden alueeneologisis ta töistä w

Havaintoja Kotalahden alueeneologisis ta töistä w ---- ---------- ---- -- -- Havaintoja Kotalahden alueeneologisis ta töistä w. 1954-1956. Geologisen asemansa perusteella kuuluu kuvattava alue lähinnä ns. Savon liuskealueen piiriin. Suoritetun työohjelman

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TAMMELAN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA KIETYÖNMÄKI 1, KAIV.REK.N:O 3991/1, SUORITETUISTA TEOLLISUUSMINERAALITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TAMMELAN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA KIETYÖNMÄKI 1, KAIV.REK.N:O 3991/1, SUORITETUISTA TEOLLISUUSMINERAALITUTKIMUKSISTA RAPORTTITIEDOSTO N:O 3308 1(7) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2024/-93/1/85 Tammela Kietyönmäki Reijo Alviola 31.3.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TAMMELAN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA KIETYÖNMÄKI 1, KAIV.REK.N:O

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

0 Granii tit: KARTOITETUT ALUEET ALUEEN KIVILAJIT

0 Granii tit: KARTOITETUT ALUEET ALUEEN KIVILAJIT Kenttätyöt Laukaan alueella suoritettiin ajalla 1.6.-29.8. Työ oli,pä3asiassa kallioperskartoitusta. Lisäksi teimme hiukan lohkare-etsintää sekä mittasime kartoitettuja alueita skinti~lometrillä. 28.7.-2.8.

Lisätiedot

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND

GEOLOGICAL MAP OF FINLAND GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 :100 000 LEHTI-SHEET-3134 LAPPEENRANTA KALLIOPERAKARTAN SELITYS EXPLANATION TO THE MAP OF ROCKS KIRJOITTAN UT-BY ATSO

Lisätiedot

2. Aivan graniittigneissin reunamilla on noin 100-150 m leveä kvartsiittikerros, joka taipuu graniittigneissiä myötailevanä. k.

2. Aivan graniittigneissin reunamilla on noin 100-150 m leveä kvartsiittikerros, joka taipuu graniittigneissiä myötailevanä. k. Outokumpu Oy ' Mahinetsinta Kallioperakartoitus Leppävirran Samaisissa Kivilajit: 1. Prekarjalainen graniittigneissi 2. Graniittiutunut kvartsiitti 3. Amfiboliit ti-karsikivi- (dolomiittilohkare) 4. Sadekivi-mustaliuske

Lisätiedot

Pegmatiittitutkimukset Kajaanin mlk :ssa ja Vuolijoen kunnan koillisosassa

Pegmatiittitutkimukset Kajaanin mlk :ssa ja Vuolijoen kunnan koillisosassa A K1STOKA M19 Koskee : 3431 3432 Kajaani mlk R. Alviola 23. 2. -71 Pegmatiittitutkimukset Kajaanin mlk :ssa ja Vuolijoen kunnan koillisosassa 1.6. - 27.7. 1970 Kesällä 1970 Kajaanin mlk :ssa ja Vuolijoella

Lisätiedot

Savitaipaleen kartta-alueen kalliopera

Savitaipaleen kartta-alueen kalliopera SUOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHTI 3132 EXPLANATION TO THE MAPS OF PRE-QUATERNARY ROCKS SHEET 3132 Ahti Simonen ja Aimo Tyrvainen

Lisätiedot