TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yksikkö M19/4232/2010/ Kuopio TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ Martti Damsten

2

3

4 Sisällysluettelo Kuvailulehti Documentation page 1 JOHDANTO Tutkimusalueen sijainti Luonnonolot Aikaisemmat tutkimukset 1 2 TUTKIMUSTEN TAUSTA 1 3 SUORITETUT TUTKIMUKSET Geofysikaaliset mittaukset POKA-kairaukset Pohjoinen profiili Eteläinen profiili 6 4 YHTEENVETO 9 5 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 9 6 LIITTYY 10 KIRJALLISUUSLUETTELO

5 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimusalueen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Tohmajärven kuntakeskuksesta (Kemie) luoteeseen karttalehdellä (kuva 1). Kairauksia tehtiin kahdella, toisistaan noin 2 kilometrin etäisyydellä olevilla SW NE-suuntaisella profiililla. Pohjoisempi profiili sijaitsee karttanimien Lehtisaari Harakkakangas välisessä vyöhykkeessä ja eteläisempi profiili karttanimien Hirvisuo Musko vyöhykkeessä (kuva 2). Etäisyys kuntakeskukseen ja rautatielle on noin 6 kilometriä. Alueella on hyvä tieverkosto. 1.2 Luonnonolot Tutkimuskohde sijaitsee laajan suoalueen itälaidalla. Kairausprofiilit seurailevat kovempia maita, sillä kairausyksiköillä ei voitu työskennellä märillä suoalueilla esiintyneistä kantavuusongelmista johtuen. Paikalliset asukkaat suhtautuivat kairauksiin hyvin myönteisesti. 1.3 Aikaisemmat tutkimukset Tutkimusalue on osa Tohmajärven, , 1: mittakaavaista kallioperäkarttaa (Nykänen 1967) ja sen selitystä (Nykänen 1968). Alueen geologiaa ovat selvitelleet pro gradututkielmissaan Tommi Lehtilä, 2007 ja Annukka Torvinen, Merkittäviä malminetsintätöitä alueella ei ole tehty. 2 TUTKIMUSTEN TAUSTA Viisivuotisen, , Itä-Suomen sinkki-kuparipotentiaalin arviointi hankkeen keskeisenä tehtävänä on selvittää Höytiäisen altaan geologiaa ja malmimahdollisuuksia. Työt ovat painottuneet Joensuu-Tohmajärvi alueelle. Yhdeksi kohdealueeksi valittiin Tohmajärven vulkaniittialue ja sen länsipuoli. Matalalentogeofysikaalisten karttojen mukaan se kuuluu Pyhäselän Hammaslahden kaivoksen kautta kulkevaan anomaliavyöhykkeeseen. Tutkimusalueella on Hannu Rantavuoren kansannäytteenä löytämä Hammaslahden malmin tyyppinen kuparimalmilohkare K Lohkareen tiedot ovat: ktl , x= y= , Cu 4.6 %, Zn 0.3 %, Pb 100 ppm, Ni 27 ppm, Co 196 ppm, Ag 45 ppm, Au 2.5 ppm.. Koska alueella ei ole juuri lainkaan kalliopaljastumia, niin tutkimusten pääpaino on geofysikaalissa mittauksissa, syväkairauksissa ja niiden tulosten tulkinnassa.

6 M19/4232/2010/30 Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti. Fig. 1. Location of the exploration area. 2

7 3 3 SUORITETUT TUTKIMUKSET 3.1 Geofysikaaliset mittaukset Kuparimalmilohkareen malmimineraalit esiintyvät epätasaisesti pirotteena ja breksiana. Heterogeenisuus ilmenee petrofysikaalisissa mittauksissa siten, että lohkare on hyvä tai huono johde, kohtalaisesti tai heikosti magneettinen ja sen ominaispaino on noin 3000 kg/m 3. Kairausten tueksi tehtiin viidellä linjalla gravimetrinen, magneettinen ja slingram-mittaus (kuva 2). Tulokset toivat esiin useita rinnakkaisia johdevyöhykkeitä, joista osassa on myös magneettinen ja/tai gravimetrinen anomalia. 3.2 POKA-kairaukset Geologian tutkimuskeskuksen kevyellä karausyksiköllä kairattiin kahdella SW - NE suuntaisella, noin 2 kilometriä toisistaan olevalla profiililla (kuva 2). Pohjoisemmalle profiilille kairattiin kaikkiaan 5 reikää (R ja R337) yhteispituudeltaan metriä. Maapeitteiden paksuudet ko. vyöhykkeessä vaihtelevat metristä metriin keskisyvyyden ollessa metriä. Loput 13 reikää kairattiin eteläisemmälle profiilille (R , R ja R338 yhteispituudeltaan metriä. Maapeitteiden paksuudet ko. profiililla vaihtelevat 4.90 metristä metriin keskisyvyyden ollessa metriä. Vain kahdella profiilin pisteistä maapeite oli alle 10 metriä paksu. Kairareikätiedot on esitetty taulukossa Pohjoinen profiili R319 Profiilin läntisin reikä sijoittuu sähköiseen johdevyöhykkeeseen. Reiän alkuosassa metriin asti esiintyy kiilleliusketta, johon liittyy tyypillisesti karsiutuneita kalkkipitoisia konkreetioita. Paikoitellen kerroksellisuus ja liuskeisuus ovat lähes reiän suuntaisia kuvastaen mahdollisesti vyöhykkeeseen liittyvää isokliinista poimutusta. Yksikköön liittyy jonkin verran kvartsijuonia sekä karbonaattipitoisuutta. Loppuosilla kivi muuttuu hienorakeisemmaksi ja siihen tulee mukaan mustaliuskevälikerroksia sekä rautakiisupitoisia breksioituneita saumoja. Loppuosat reiästä ovat erityyppisiä, rauhallisen kerrostumisvaiheen mustaliuskeita, joissa esiintyy hyvin yleisesti karsiutuneitä osueita sekä rautakiisupirotetta. Analyysien perusteella koostumus muistuttaa Talvivaaran tyyppiä sinkin, nikkelin ja kuparin kohonneiden arvojen perusteella. Parhaassa 4 metrin lävistyksessä ovat Zn-pitoisuudet keskimäärin 2000 ppm (max 3700 ppm), Ni-pitoisuudet noin 750 ppm (max 1270 ppm) ja Cu-pitoisuudet 450 ppm (max 616 ppm). Vyöhykkeeseen ei liity As-anomalisuutta.

8 4 Taulukko 1. Kairareikien tiedot. Table 1. Drill hole data. Reikä x y Pituus m Maata m Suunta Kaltevuus Yhteeensä m m

9 M19/4232/2010/30 Kuva 2. Kairareikien sijainti ja geofysikaaliset mittaustulokset kivilajikartalla. Fig. 2. Drill holes and geophysical measurements on the bedrock map. 5

10 6 R320 Reikä sijoittuu sähköiseen minimivyöhykkeeseen, jossa on heikko gravimetrinen anomalia. Reiässä vuorottelevat kiilleliuskeet ja emäksiset tuffiittiset yksiköt. Kiilleliuskeväleihin liittyy granaatti- ja stauroliittipitoisuutta. Rautakiisuja esiintyy vain satunnaisesti kvartsijuonten yhteydessä. R321 Reikä sijoittuu voimakkaan sähköisen johdevyöhykkeen keskelle magneettiseen anomaliaan. Koko reikä on jokseenkin tasalaatuista mustaliusketta, johon liittyy kauttaaltaan rautakiisupitoisuutta. Yksikössä esiintyy satunnaisesti pienoispoimutusta sekä kvartsiutuneita ja kiisurikkaampia breksiasaumoja. Mustaliuskeiden Zn-pitoisuudet ovat keskimäärin <200 ppm (max 407 ppm), Ni-pitoisuudet keskimäärin 140 ppm (max 191 ppm) ja Cu-pitoisuudet <100 ppm. Aspitoisuudet ovat hyvin alhaiset. R322 Reikä sijoittuu sähköisen johteen NW-kulmaan. Reiän alkuosat ovat metriin saakka turbidiittisia konglomeraatteja ja grauvakoita, joihin liittyy runsaasti karbonaattipitoisuutta. Reiän loppuosaa edustavat rauhallisemman miljöön mustaliuskeet ja fylliitit, joskin vaihettumisvyöhykkeessä edellisestä yksiköstä esiintyy yleisesti grauvakka- ja hiekkavälikerroksia. Mustaliuskeen ja fylliitin kontaktivyöhykkeessä esiintyy runsaammin rautakiisurikkaita kvartsijuonia. Karbonaattipitoisuutta esiintyy yleisesti. Reiän lopulla TOPPI on W. Mustaliuskeiden Znpitoisuudet ovat kokonaisuutena alhaiset (max 2 metriä >1000 ppm, ja 7 metriä ppm). Ni-pitoisuudet jäävät vastaavilla väleillä <40 ppm ja <200 ppm. Cu- ja As-pitoisuudet ovat alhaiset. R337 Reikä sijoittuu sähköiseen minimivyöhykkeeseen. Reiän alkuosat ovat metriin saakka turbidiittisia, karbonaattirikkaita grauvakoita, ohuita fylliittisiä välikerroksia ja konglomeraatteja. Rautakiisuna esiintyy ainoastaan rikkikiisu. TOPPI on W. Reiän keskiosat metriin ovat mustaliuskeita, joihin liittyy jokseenkin runsas rikkikiisupirote. Paikoitellen esiintyy pienoispoimutusta sekä liki reiän suuntaista liuskeisuutta. Reiän loppuosa koostuu konglomeraatti- ja grauvakkayksiköistä, joissa esiintyy jokseenkin runsaasti karbonaattipitoisuutta. 3.4 Eteläinen profiili R335 Profiilin läntisin reikä sijoittuu sähköiseen minimiin, jossa pääkivilaji on jokseenkin tasalaatuinen fylliitti sisältäen kuitenkin metriin saakka emäksistä pyroklastista materiaalia (amfibolipitoisuutta). Tästä eteenpäin kiveen tulee mukaan grafiittipitoista peliittistä materiaalia sekä

11 7 turbidiittista hiekkaista materiaalia, jossa esiintyy granaatti- ja stauroliittipitoisuutta. TOPPI on W. Reiässä ei esiinny kohonneita yhtenäisempiä arvometallipitoisuuksia (Max Zn 568 ppm, Ni 173 ppm ja Cu 150 ppm). As-pitoisuudet ovat kokonaisuutena alhaiset. R334 Reikä sijoittuu sähköiseen johdevyöhykkeeseen, joka on kokonaisuutena turbidiittinen, lähinnä kiilleliuskeeksi luokiteltava yksikkö. Sen alkuosilla esiintyy hiekkaisempia ja amfibolipitoisia kerroksia noin 1 2 metrin amplitudilla metriin. Tästä eteenpäin mukaan tulee grafiittipitoista peliittistä materiaalia sekä ohuita mustaliuskevälikerroksia ( m). Tästä eteenpäin metriin saakka materiaali on jokseenkin felsistä (liki silttikiveä) sisältäen paikoin serisiittiytymistä ja alkavaa biotiittiporfyroblastien kasvua. Reiän loppuosa on tummempaa (grafiittipitoista) tiivistä peliittistä materiaalia. Loppuosalla paikoin hieman granaattipitoisuutta. Kokonaisuutena yksikkö on jokseenkin rikkonainen. TOPPI on W. R333 Reikä sijoittuu sähköiseen johdevyöhykkeeseen, jossa pääkivilaji on kiilleliuske. Kivi on paikoin voimakkaasti serisiittiytynyttä sisältäen pieniä biotiittiporfyroblasteja. Reikä jouduttu lopettamaan syvyydelle metriä, sillä kairan terä jäi reikään. R336 Reikä sijoittuu sähköiseen johdevyöhykkeeseen, jonka alkuosilla esiintyy ohuita mustaliuskevälikerroksia sisältävää kiilleliusketta metriin saakka. Tästä eteenpäin on kivi rikkikiisupirotteista mustaliusketta, jossa esiintyy välillä m rikkikiisupirotteinen silttikivihorisontti. Tästä eteenpäin mustaliuskeeseen tulee mukaan konglomeraattisia piirteitä, mikä ilmenee pieninä pallomaisina pyriittiklasteina. Paikoitellen esiintyy ohuita silttivälikerroksia. Yksikössä esiintyy karsiutumista (rautarikas tremoliitti) metristä alkaen. Kerroksellisuus/liuskeisuus on lähes reiän suuntaista syvyyksillä n m ja m. Karbonaattipitoisuutta esiintyy syvyydeltä m reiän loppuun. Aivan reiän loppuosilla kivi on voimakkaasti rikkonaista. Mustaliuskeiden Zn-pitoisuudet ovat keskimäärin 1000 ppm (max 2070 ppm), Nipitoisuudet keskimäärin 300 ppm (max 418 ppm) ja Cu-pitoisuudet keskimäärin 200 ppm (max 308 ppm). As-pitoisuudet ovat keskimäärin 200 ppm (max 297 ppm). R332 Reikä sijoittuu sähköisen johdevyöhykkeen itälaitaan, jossa esiintyy eri tyyppisiä, rikkikiisupirotteisia ja paikoin pienoispoimuttuneita mustaliuskeyksiköitä. Reiän alkuosilla metriin esiintyy hyvin nopeaa laminaarista vaaleiden karbonaatti- ja tummien grafiittipitoisten kerrosten vaihtelua. Tästä eteenpäin metriin saakka on kivi grafiittirikasta mustaliusketta. Välillä m esiintyy reiän alkuosan laminaarista mustaliusketyyppiä. Tätä seuraa syvyydelle m voimakkaasti kvartsiutunut ja breksioitunut mustaliuske. Reiän loppuosa m on turbidiittista hietavakkaa, johon liittyy ohuita mustaliuskevälikerriksia. TOPPI on W.

12 8 R331 Reikä sijoittuu edellisen reiän R332 itäpuolelle, sähköisen johteen ja minimin kontaktivyöhykkeeseen. Reiän alkuosilla metriin esiintyy mustaliusketta, jossa nopeaa laminaaristen vaaleiden ja tummien kerrosten vaihtelua. Tästä syvyydelle m on hyvin massamainen ja grafiittirikas mustaliuske, jossa on molempia rautakiisuja pirotteena ja ohuina saumoina. Reiän loppuosat edustavat turbidiittista miljöötä, jossa vallitsevat erityyppiset hietavakat, joihin liittyy yleisesti mustaliuskevälikerroksia. Reiän loppuosalla TOPPI on E. R330 Reikä sijoittuu sähköiseen minimivyöhykkeeseen, jossa kivilajit ovat erityyppisiä turbidiittisia grauvakoita ja konglomeraatteja. Niihin liittyy yleisesti grafiittipitoisuutta, karbonaattiutumista sekä ohutta epidoottisuonistoa. Reiän alkuosalla TOPPI on W, kun taasen loppuosalla syvyydellä m TOPPI on E. Kvartsiutuneissa osueissa esiintyy paikoitellen rikkikiisupirotetta sekä merkit sinkkivälkkeestä ja lyijyhohteesta. R329 Reikä sijoittuu sähköiseen johdevyöhykkeeseen. Alusta syvyydelle m kivilajiseuranto edustaa suhteellisen rauhatonta tektonista vaihetta, johon liittyy selkeitä turbitiittisia että vulkaaniseen toimintaan liittyviä yksiköitä. Seurannossa esiintyy hiekkaisen ja konglomeraattisen materiaalin kanssa massamaisia emäksisiä vulkaniitteja sekä emäksisiä tuffiittisia yksiköitä. Reiän loppuosat edustavat rauhallisempaa sedimentaatiovaihetta, jossa magneettikiisupirotteiset mustaliuskeet ovat vallitsevina. Mustaliuskeiden arvometallipitoisuudet ovat alhaiset (Max Zn 282 ppm, Ni 175 ppm ja Cu 164 ppm). As-pitoisuudet ovat alhaiset. R328 Reikä sijoittuu edellisen reiän jatkeille samaan sähköiseen johdevyöhykkeeseen. Reiän alussa on konglomeraattista materiaalia 8.75 metriin. Tästä metriin on vallitsevana pidempää rauhallista vaihetta edustava rautakiisupirotteinen mustaliuske, jossa paikoitellen kerroksellisuus/liuskeisuus ovat lähes reiän suuntaiset. Rauhallisen vaiheen lopussa on 1 metrin vahvuinen turbidiittinen konglomeraattikerros välillä m. Reiän loppuosat edustavat taasen rauhattomampaa tektoonista vaihetta konglomeraattisen materiaalin muodossa. Mustaliuskeiden arvometallien pitoisuudet ovat keskimäärin jokseenkin alhaiset. Zn-pitoisuus 19 metrin välillä on keskimäärin noin 200 ppm (max 579 ppm), Ni-pitoisuus <200 ppm (max 832 ppm), Cu-pitoisuus keskimäärin <100 ppm (max 152 ppm). As-pitoisuuksissa esiintyy heikkoa anomalisuutta (max 208 ppm). R325 Reikä sijoittuu Muskon emäksisten vulkaniittien paljastumavyöhykkeen itäpuolelle. Reiän alussa esiintyy rauhallisemman vaiheen magneettikiisupitoisia mustaliuskeita sekä grafiittipitoisia kiilleliuskeita syvyydelle m. Tästä itään tulee mukaan konglomeraatteja, joista osa sisältää emäksistä pyroklastista materiaalia ja myöskin mustaliuskesaumoja. Reiän loppuosilla emäksinen vulkaaninen-/ sekä tuffiittinen materiaali ovat vallitsevina. Kerrostumismiljöön luonnetta kuvastaa reilun metrin vahvuinen mustaliuskekerros syvyydellä m.

13 9 R324 Reikä sijoittuu edellisen reiän itäpuolelle sähköiseen minimivyöhykkeeseen. Reiässä vuorottelevat tuffiittiset ja massamaistet emäksiset vulkaniitit mustaliuske- ja kiilleliuskevälikerrosten kanssa. Kokonaisuutena reikä edustaa syvän meren miljötä, johon liittyy jokseenkin voimakasta emäksistä vulkanismia. Arvometallien pitoisuudet jäävät alhaisikai (Max Zn 185 ppm, Ni 102 ppm ja Cu 247 ppm. As-pitoisuudet ovat kauttaaltaan alhaiset. R338 Reikä sijoittuu sähköisen johteen länsireunaan. Alussa 9.20 metriin saakka on turbidiittinen konglomeraatti, jossa TOPPI on W. Tästä metriin esiintyy osin granaattipitoinen kiilleliuske, johon liittyy pienoispoimutusta, hieman pyroklastista emäksistä materiaalia ja magneettikiisupirotteisiä kvartsijuonia. Reiän loppuosa on magneettikiisua sisältävää mustaliusketta, jossa paikoitellen pienoispoimutusta. Kokonaisuutena kivilajiseuranto edustaa jokseenkin syvän meren miljötä, jossa on vulkanismin ja rinnevalumien merkit. Reiän arvometalli- ja As-pitoisuudet ovat alhaiset (Max Zn 184 ppm, Ni 158 ppm, Cu 80 ppm). R323 Reikä sijoittuu edellisen reiän itäpuoleille heikkoon sähköiseen johteeseen. Kivi on mustaliusketta, jossa kerroksellisuus ja liuskeisuus ovat lähes reiän suuntaiset. Paikoitellen runsaahkosti magneettikiisua. Reikä kairattu suuntaan 230 o ja se lopetettiin metriin, koska suunta osottautui vääräksi (kerroksellisuuden suuntaisesti). 4 YHTEENVETO Kairatun alueen kivilajit edustavat syvän meren miljöötä, missä rauhalliseen peliittiseen ympäristöön liittyy yleisesti turbidiittisia välikerroksia ja emäksisiä pyroklasteja ja laavoja. Profiilien keskivaiheilla emäksiset vulkaniitit ovat runsaimmin edustettuina. Kairatuissa kivilajiyksiköissä ei tavattu malmiutumia, sen sijaan pääosin mustaliuskeisiin liittyy yleisesti runsaastikin rikki- ja magneettikiisua niin pirotteena kuin silauksina hiertopinnoilla. Rautakiisuja esiintyy lisäksi turbidiittisissa kerrostumissa klastisina fragmentteina, mikä kuvastaa ko. vyöhykkeen lähiympäristössä esiintyneen rautakiisuhorisontteja meren pohjassa. Läntisimmässä mustaliuskehorisontissa esiintyy kohonneita Ni-, Zn- ja Cu-pitoisuuksia, mikä viittaa alueella esiintyneen Talvivaaratyyppistä vulkaanista toimintaa. 5 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN Tutkimusaineisto on talletettu GTK:n arkistointiohjeiden mukaisesti.

14 10 6 LIITTYY SYVÄKAIRAUSRAPORTIT M52.5/4232/2008/R ja R SYVÄKAIRAUSANALYYSIT Reikä / Tilausnumero 319 / , 321 / , 322 / , 324 / , 328 / , 335 /220291, 336 / , 338 / KIILLOITETUT OHUTHIEET , , , , , KIRJALLISUUSLUETTELO Lehtilä, T Palaeoproterozoic and Archaean geology of the Tohmajärvi- Kitee-Sortavala area, SE Finland and NW Russia. Master of Science Thesis, University of Turku. 162 pages and 3 appendices. Nykänen, O Tohmajärvi. Kallioperäkartta 1 : , Nykänen, O Tohmajärvi. Kallioperäkartan selitys 1 : , p. Torvinen, A Geology and geochemistry of the Palaeoproterozoic Tohmajärvi igneous complex, eastern Finland. Master of Science Thesis, University of Turku. 91 pages and 3 appendices.

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006

Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 K21.42/2006/3 Kallioperän kartoituskurssi KK3 Humppila 15 26.5.2006 Raporttiyhteenveto Espoo 29.05.2006 Pekka Sipilä Geologian tutkimuskeskus Sisällys 2 Yhteenveto toiminnasta... 3 Raportti alueelta 1...

Lisätiedot

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Tutkimusraportti 89 Report of Investigation 89 Mikko Honkamo YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti Summary: Volcanic rocks

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera

Haukivuoren ja Pieksamaen kartta-alueiden kalliopera Suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 :100 000 Kallioperakarttojen selitykset Lehti 3231 + 3232 Explanation to the maps of Sheet 3231 +3232 Pre-Quaternary rocks Lauri Pekkarinen Haukivuoren

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEIS KARTTA THE GENERAL GEOLOGICAL MAP OF FINLAND LEHTI - SHEET B 1 TURKU KIVILAJIKARTAN SELITYS WITH AN ENGLISH SUMMARY KIRJOITTANUT MAUNU HARME HELSINKI 1960

Lisätiedot

Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera

Kemin, Karungin, Simon ja Runkauksen kartta-alueiden kalliopera WOMEN GEOLOGINEN KARTTA 1 : 100 000 GEOLOGICAL MAP OF FINLAND 1 : 100 000 KALLIOPERAKARTTOJEN SELITYKSET LEHDET 2541, 2542 + 2524, 2543 ja 2544 EXPLANATION TO THE MAPS OF SHEETS 2541, 2542+2524, 2543 and

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä

Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä 1 (24) Taata-alueen ja sen ympäristön luonnonkiviesiintymistä Heikki Nurmi Pirkanmaalla inventoitiin vuosina 2001 2005 rakennuskivivarantoja 23 kunnan alueella (Härmä et al). Kahdeksan kivialan yrityksen

Lisätiedot

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOTE KNILLISIA JULKAISU JA N:o 63 KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA KIRJOITTANUT ERKKI AUROLA 10 KWAA JA 3 TAULUKROA TBKSTISSfi WITH AN BNGLISH SUMMARY

Lisätiedot

Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014

Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suonen yksikkö Kokkola 15.10.2014 92/2014 Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014 Olavi Kontoniemi, Soile Aatos, Hanna Leväniemi,

Lisätiedot

Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus

Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus Työ r a p o r t t i 2 0 0 1-3 2 Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus V. 2001/1 Tiina Vaittinen, Pauli Saksa, Jorma Nummela, Jorma Palmen, Pirjo Hellä, Henry Ahokas Fintact Oy Jukka

Lisätiedot

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta

Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND TUTKIMUSRAPORTTI N:o 25 REPORT OF INVESTIGATION No. 25 Erkki Lanne Vuotoksen ja Kittilän alueiden geofysikaalisten tietojen tulkinnasta Summary: On

Lisätiedot

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 Perttu Mikkola, Soile Aatos, Martti Damsten, Tapio Halkoaho,

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun geoenergiapotentiaali Työn toteuttaja: Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen

Lisätiedot

METEORIITTI- TÖRMÄYS- KRAATERIT. maan ja taivaan kohtauspaikat. Luku 12. Martti Lehtinen

METEORIITTI- TÖRMÄYS- KRAATERIT. maan ja taivaan kohtauspaikat. Luku 12. Martti Lehtinen Luku 12 METEORIITTI- TÖRMÄYS- KRAATERIT maan ja taivaan kohtauspaikat Martti Lehtinen L U K U 1 2 M E T E O R I I T T I T Ö R M Ä Y S K R A A T E R I T 327 Koulussa opittiin aikoinaan, että Suomessa on

Lisätiedot

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN RAPORTT I 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU Jakelu Hyv. Tg/e VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN 1987 LOPUSSA Sijainti 1:400 000 RAPORTT 1 001/2434 05/UOK/88 2 U rp o Kuronen /AML

Lisätiedot

M19/3344/-91/1/3 0. koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA

M19/3344/-91/1/3 0. koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA M19/3344/-91/1/3 0 koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA Kirsti Loukola-Ruskeeniem i (Suomen Akatemia ) Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAPORTTI KESAN 1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAP0RTT;I KESAN 1978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA Kesän 1978 geologiset kenttätyöt

Lisätiedot

LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori

LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ Oulussa 15.8.2008 Tekijä: Pekka Rossi Työn valvoja ja ohjaaja:

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Document name: Date: 23.4.2014 0000-VO-111-T00015855 Copyright 2014 by Talvivaara Mining Company Plc All rights reserved. No

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kalliokiviaines- ja Luonnonkiviprojekti

Keski-Pohjanmaan Kalliokiviaines- ja Luonnonkiviprojekti Länsi-Suomen Yksikkö M10.4/2008/18 31.3.2008 Kokkola Keski-Pohjanmaan Kalliokiviaines- ja Luonnonkiviprojekti 4903002 Loppuraportti Heidi Laxström Sisällysluettelo 1 KESKI-POHJANMAAN KALLIOKIVIAINES-

Lisätiedot

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti Outokumpu Oy Malminetsintä Sijainti Perapohjan alue Perapohjan alue muodostaa selvästi rajoitetun muodoltaan kolmiomaisen geologisen yksikön, jota pohjoispuolella reunustaa Keski-Lapin graniittialue ja

Lisätiedot

OL -KR2. -KR3. -KR4. -KR5. -KR7.

OL -KR2. -KR3. -KR4. -KR5. -KR7. Työ raportti 2002-04 Matalan lämpötilan rakomineraalit Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteissä OL -KR2. -KR3. -KR4. -KR5. -KR7. ~KRB ja -KR 1 0 Aulis Kärki Tapio Lahdenperä Tammikuu 2002 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa

Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa Työraportti 2010-63 Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa Kenttätyöt kesällä 2009 Pajunen Matti Wennerström Marit Syyskuu 2010 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND

Lisätiedot

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE Ahti Silvennoinen 141 Pohjois-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa arkeeisista ja varhaisproterotsooisista kivilajeista. Nuorempia

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010.

Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010. Konsernipalvelut yksikkö Kuopio 10.12.2010 Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010. Geobotnia

Lisätiedot