Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys"

Transkriptio

1 Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys KV Valtuutettu Irma Taavela jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat hänen lisäkseen allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Oinonen, Kari Ilkkala, Tiina Mustiala, Marko Palm, Jukka Pekka Hämäläinen, Heidi Sulander, Lulu Riikonen, Kimmo Savolainen, Hanna Raita, Kylli Kylliäinen, Irmeli Lehtonen, Teija Arvidsson ja Prabhakaran Ranjith Kumar: Yleiseksi käytännöksi maamme kunnissa on muodostunut se, että niiden laskujen perintä on ulkoistettu yksityisille siihen erikoistuneille yrityksille. Nämä yritykset ovat useimmiten ylikansallisessa omistuksessa ja siirtävät tästä yritystoiminnastaan maassamme saamiaan voittojaan kunnallisten verokertymienkin kannalta kyseenalaisiksi luokiteltuihin nk. veroparatiiseihin. Perintäkulut saattavat olla usein huomattavan suuria jopa kohtuuttomia alkuperäiseen laskuun nähden ja saattavat näin ollen itseisarvoisesti lisätä maksuvaikeuksiin joutuvien kaupunkilaisten määrää, joka vuorostaan lisää esimerkiksi toimeentulotuen tarvetta. Tavallisimpia perittäviä laskuja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja perinnän asiakkaina usein pienituloiset kuntalaiset, joilla lasku saattaa lopulta päättyä jopa perimiskuluineen toimeentulotuen kautta maksettavaksi itse perinnän ulkoistaneelle kunnalle. Tämä ei tue sitä näkemystä, jonka mukaan yksityisten perintäyritysten käyttö tehostaisi julkisten varojen käyttöä. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ongelmallista on myös se, että perintäkulut eivät kasvata vuosittaista julkisen terveydenhuollon maksukattoa, jolloin maksuvaikeuksista kärsivien maksukatto on muita korkeampi. Perinnän ulkoistamisen kautta ylikansallisille perintätoimistoille annetut tulonsiirrot eivät tarkoituksenmukaisesti ja kokonaistaloudellisesti ajatellen palvele kaupunkia kuin sen asukkaitakaan. Esitän, että Hämeenlinnan kaupunki ja sen konserniin kuuluvat yksiköt siirtyvät jatkossa itse huolehtimaan laskujensa perinnästään. Tällä tavoin Hämeenlinna tukee paremmin asukkaidensa etua, sekä paikallista taloutta ja työllisyyttä. Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KH Valmistelija: hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön 3. luvun VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 5 :n mukaan: Kokouksessa mainittujen asioiden

2 käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei heti oteta käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Aloite on tuotava valtuuston käsittelyyn 6 kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talousja hallintojohtaja Ismo Uusitalon valmisteltavaksi. Valmistelu tulee suorittaa mennessä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. KH Valmistelijat: talousarviopäällikkö Päivi Selonen, p ja talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p Laskutuksen ja perinnän tavoitteena on turvata kaupungin tulojen kertyminen tilanteissa, joissa kaupungilla on oikeus saatavaan esim. kuntalaisten asiakaskäynneistä, hoitopaikoista tai muista palveluista tai muutoin sopimusperusteisesti. Velkojan kannalta tärkeää on saatavien kertyminen mahdollisimman joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Toivottavin tilanne on saatavien tuleminen maksetuksi ilman mitään maksumuistutuksia tai perintätoimia. Velallisen kannalta tärkeää on velkomisasian selkeä ja asiallinen hoitaminen mahdollisimman pienin kuluin. Perinnän joutuisa hoitaminen on hyvä asia molemmille osapuolille, jotta viivästys sekä siitä aiheutuvat viivästyskorot ja mahdolliset perintäkulut jäävät mahdollisimman pieniksi. Hämeenlinnan kaupunki on käyttänyt ulkoista palvelua perinnässä vuodesta 2000 alkaen. Maksumuistutukset ulkoisena palveluna alkoivat vuonna Ennen vuotta 2009 myös liittyneillä kunnilla oli käytössään ulkoisia perintäpalveluita. Perintäyhtiö on kaupungin toimeksiannosta hoitanut kaupungin yksityisoikeudellisten ja julkisoikeudellisten saatavien perintää sekä kaupunkiorganisaatioon kuuluvien Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen, Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen ja Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen saatavien perintää. Konserniyhtiöistä esimerkiksi HS-Vesi Oy käyttää perintäyhtiötä mutta Hämeenlinnan Asunnot Oy hoitaa perinnän itse. Kaupungille perintäpalveluita tuottava yhtiö on Lindorff Oy. Sopimus rakentuu periaatteelle, että yhtiö pystyy hoitamaan perintätoimet kulukorvauksia vastaavin kustannuksin, eikä toiminnasta aiheudu merkittäviä kustannuksia kaupungille. Perintä hoidetaan kaupungin, KuntaPro Oy:n ja Lindorff Oy:n välisenä yhteistyönä. Laskutuksen hoitavat kaupungin yksiköt KuntaPro Oy:n hallinnoimilla järjestelmillä. KuntaPro Oy:ssä siirretään sähköisesti perintäyhtiön käsittelyyn ne laskut, joihin suoritusta ei ole saatu. Perintäyhtiö

3 lähettää saatavista maksumuistukset ja käynnistää maksuvaatimukset, jos muistutukset eivät johda suoritukseen. Viimeisenä vaiheena on ulosotto. Vuosina perintäyhtiölle on toimitettu kaupungin toimeksiantoja n kpl vuosittain. Valtaosa maksuliikenteestä tapahtuu kuitenkin ilman perintätoimia. Vuoden 2012 myyntilaskujen määrä kaupungilla oli kpl, josta noin puolet oli Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen laskuja. Perintäyhtiölle siirrettyjen toimeksiantojen euromäärä on ollut keskimäärin n. 2,2 milj. euroa vuodessa. Toimeksiantojen perusteella kaupungille on kertynyt tilityksiä vuosittain keskimäärin 1,9 milj. euroa. Toimenpiteiden lukumäärä ja niiden myötä kertyvä summa on vuosittain merkittävä. Vuosittain on luottotappioksi kirjattu keskimäärin 0,2 milj. euroa sellaisia saatavia, joihin suoritusta ei todennäköisesti saada. Lindorff-konsernin tuloksesta maksetaan yhteisövero Ruotsissa. Yksikään Lindorff-konsernin yhtiöistä ei yhtiön antaman tiedon mukaan ole rekisteröity mihinkään veroparatiisiin. Maksumuistutusten ja perintätoimien kohteena ovat saatavat, joista kaupunki ei ole saanut suoritusta. Perittäviä eriä ovat alkuperäinen saatava ja viivästyskorko sekä perinnästä ja maksusuunnitelmista aiheutuvat kulut. Perintäkuluja muodostuu tehdyistä perintätoimista riippumatta siitä, kuka perintää hoitaa. Perintätoimintaa ohjaa keskeisesti vuonna 2013 uudistettu laki saatavien perinnästä. Laissa korostetaan hyvän perintätavan noudattamista. Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Laissa määritellään velalliselta perittävien kulujen enimmäismäärät. Maksumuistutuskulun enimmäismäärä on tällä hetkellä 5 euroa. Maksuvaatimusten kulujen enimmäismäärä on myös määritelty ja ne on porrastettu pääoman ja saatavatyypin mukaan. Ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen enimmäismäärä on euroa ja toisen maksuvaatimuksen enimmäismäärä 7 25 euroa. Mikäli useampia maksuvaatimuksia lähetetään, niistä ei voi periä enempää kuluja. Jos kaupunki itse hoitaa perinnän, on maksuvaatimusten enimmäismaksu 5 euroa / kpl eli sama summa kuin maksumuistutuksistakin. Kaupungin perintätoimet liittyvät olennaisesti muun taloushallinnon hoitamiseen. Nykyisellään kirjanpito ja reskontranhoito sekä laskutusjärjestelmien ylläpito tapahtuvat ostopalveluna KuntaPro Oy:ssä. KuntaPro Oy hoitaa toimeksiantojen sähköisen lähettämisen perintäyhtiöön ja kohdistaa saadut tilitykset kirjanpitoon. Kaupungin käyttämä perintäyhtiö noudattaa perintälaissa määriteltyjä perintäkulujen enimmäismääriä, hyvää perintätapaa ja muuta lainsäädäntöä. Toimintatapa tältä osin ei voi muuttua, vaikka kaupunki itse hoitaisi perinnän. Maksuvaatimuksista asiakkaalta perittävät kulut alenevat, jos kaupunki itse hoitaa perinnän. Mikäli kaupunki hoitaisi perinnän itse, tulisi maksumuistutukset tehdä laskutusjärjestelmissä. Maksuvaatimusten tekemiseen sekä asiakasyhteydenpitoon ja ulosottotoimien hoitamiseen tulisi hankkia järjestelmä ja

4 tarvittava lisähenkilöstö. Kustannusten kattamiseksi pitäisi perintäkuluja periä velallisilta mutta ne eivät kata kaikkia kustannuksia. Perintäyhtiöt ovat perintään erikoistuneita organisaatioita, joissa on alan asiantuntemus ja järjestelmät. Perintäyhtiön käyttö on ollut kaupungin kannalta hyvin toimiva järjestely, eikä toiminnallisesti ole tullut esiin tarvetta perinnän ottamisesta kaupungin omaksi toiminnaksi. Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen ja ehdottaa, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Isosuon täydennetty ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. antaa kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen ja ehdottaa, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, 2. pyytää KuntaPro Oy:tä selvittämään julkisen hallinnon osalta toimintamahdollisuutensa perinnän ja maksumuistutusten hoitamiseen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi täydennetyn ehdotuksen. Lisätietoja antavat talousarviopäällikkö Päivi Selonen, p ja talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p KV Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Valtuusto lisäsi päätökseen yksimielisesti, että kun KuntaPro Oy on selvittänyt valtuustolta saamansa toimeksiannon, niin asia tuodaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. - KH KuntaPro Oy:n toimitusjohtajan lausunto : KuntaPro tuottaa kunnille, kuntayhtymille ja kuntaomisteisille yhtiöille johtamisen ja hallinnon tukipalveluita. KuntaPro on kuntien omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluitaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti ja samalla liiketoiminnallisesti kuitenkin kannattavasti. Talouspalveluiden osalta palveluun sisältyy mm. kirjanpito ja reskontranhoito sekä laskutusjärjestelmien ylläpito. Perintäprosessien osalta KuntaPro Oy hoitaa toimeksiantojen sähköisen lähettämisen perintäyhtiöön ja kohdistaa saadut tilitykset kirjanpitoon. KuntaPro on tehnyt omia selvityksiään siitä olisiko KuntaProlla juridisesti ja liiketoiminnallisesti mahdollisuutta laajentaa tuotettavien palveluiden valikoimaansa perintäpalveluihin.

5 Juridisia esteitä KuntaPron asiakkaiden perintään liittyvien toimenpiteiden siirtämiselle ei olisi, ts. KuntaPron olisi mahdollista saada lupa hoitaa asiakkaidensa perintää. Mutta perintäasioiden osalta emme ole löytäneet liiketoiminnallisesti kestävää mallia, jossa KuntaPro ottaisi hoitaakseen asiakkaiden saatavat. Syitä tähän ovat: - resurssit: Perintä edellyttää omaa erityisosaamista ja omia tietojärjestelmiään, joita ei KuntaProlla ole olemassa. - volyymit: KuntaPron myyntilaskutukseen ja sitä kautta maksumuistutuksiin ja/tai perintään liittyvät volyymit eivät ole riittävän suuria, jotta toimintaa voisi toteuttaa kustannustehokkaasti. KuntaPro on parhaillaan hakemassa kasvua valtakunnalliseksi toimijaksi. Kasvun myötä saattaa tulla mahdolliseksi harkita uudelleen perintäpalveluiden ottamista osaksi KuntaPron palvelutarjontaa, mutta tällä hetkellä KuntaPro ei pysty perintäpalveluita hoitamaan. Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee KuntaPro Oy:n toimitusjohtajan selvityksen tiedoksi ja antaa selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p KV Keskustelun kuluessa valtuutettu Irma Taavela esitti, että: "Valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja 1. Esittää Kuntaprota käynnistämään tarkemman selvitykset/investointilaskelman laatimisen maksuhuomautusten ja perinnän siirtämisestä yhtiön omaksi työksi. 2. Toivoo muiden osakasyhteisöjen lähtevän tukemaan Kuntapron myyntireskontran kehittämistä ja toivoo Kuntaprolta aktiivista roolia muiden osakasyhteisöjen suuntaan. 3. Pyytää jatkossa Kuntaprolta raportointia asian etenemisestä aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa." Valtuutetut Kylli Kylliäinen, Tiina Mustiala ja Kari Ilkkala kannattivat valtuutettu Taavelan ehdotusta. Keskustelu päättyi. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa valtuutettu Irma Taavela oli tehnyt valtuutettujen Kylli Kylliäisen, Tiina Mustialan ja Kari Ilkkalan kannattamana kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen. Asiasta oli äänestettävä. Selonteko myönnettiin oikeaksi. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät "jaa"

6 ja he, jotka kannattavat valtuutettu Irma Taavelan kannatettua ehdotusta, äänestävät "ei". Äänestyksessä, joka toimitettiin äänestyskonetta käyttäen annettiin 43 "jaa" -ääntä, 16 "ei" -ääntä, 0 tyhjää ja 0 poissa. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tuulleen valtuuston päätökseksi. Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA Sosiaalilautakunta 23 25.04.2007 Kaupunginhallitus 537 03.12.2007 Sosiaalilautakunta 29 16.04.2008 VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan

Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan KV 12.11.2012 17 Varavaltuutettu Rami Aaltonen jätti

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: Lähidemokratian organisointi ja kehittäminen 1273/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 22.04.2013 201 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044 7782020 Kuntaliitoksen ensimmäisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 11.4.2012 Julkaisun nimi Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Edunvalvontapalkkion periminen

Edunvalvontapalkkion periminen OIKEUSMINISTERIÖ, OIKEUSHALLINTO-OSASTO, OIKEUSAPU- JA ULOSOTTOYKSIKKÖ YLEISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ OM 7/33/2014 Edunvalvontapalkkion periminen Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositus

Lisätiedot

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12

Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 2/2008 Luottomiesten iltamat s. 30 Kevätkokouskutsu s. 6 Salainen hanke perintälain muuttamiseksi s. 12 PääkIrjoITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot