Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)"

Transkriptio

1 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden toimenpiteiden suorittamiseen. 2. Sopimuksen kohde Sopimus koskee Nordic C-Creditor Oy:lle lähetettäviä toimeksiantoja. Sopimuksen kohteena olevilla toimeksiannoilla tarkoitetaan toimeksiantajan Nordic C-Creditor Oy:lle sähköisesti tai postitse lähettämiä perintäkelpoisia saatavia. Sopimusehtoja sovelletaan riidattomiin ja erääntyneisiin saataviin, joissa sekä velkoja että velallinen ovat kotimaisia. Tämä sopimus on voimassa kaikkien kauttamme perinnässä olevien saatavien osalta yhdessä, sekä erikseen (toimeksiantokohtaisesti) niiltä osin kuin sopimus tai tapaus sitä edellyttää. Sopimuksella selvitetään toimeksiantajan (velkoja) ja toimeksisaajan (Nordic C-Creditor) vastuut ja velvollisuudet saatavan perinnän eri vaiheissa. 3. Yleiset ehdot Nordic C-Creditor Oy perii toimeksiantajan lähettämät saatavat hyvää perintätapaa ja Suomen lakia noudattaen. Toimeksiantaja vakuuttaa toimeksiantoa lähettäessään, että saatava on erääntynyt, riidaton ja siitä on lähetetty maksumuistutus, joka myös on erääntynyt ennen toimeksiannon lähettämistä. Mikäli maksumuistutusta ei ole lähetetty, on siitä ilmoitettava toimeksiantoa jätettäessä. Toimeksiantaja vastaa muutenkin annettujen tietojen oikeellisuudesta. Toimeksiantaja vakuuttaa, ettei saatava ole jo muualla perittävänä tai muun toimeksiannon kohteena. Kun toimeksianto on toimitettu Nordic C-Creditor Oy:lle, ei velkoja saa siirtää saatavan perintää kolmannelle osapuolelle tai tehdä itse toimenpiteitä saatavan perimiseksi.

2 2(5) Mikäli velkoja vastaanottaa perinnässä olevaan saatavaan liittyvän suorituksen, on velkoja velvollinen ilmoittamaan suorituksen maksupäivän ja summan Nordic C- Creditor Oy:lle välittömästi. Toimeksiantaja sitoutuu myös ilmoittamaan muista muuttuneista tiedoista, jotka liittyvät tämän sopimuksen toimenpiteiden täyttämiseen. Nordic C-Creditor Oy voi sopia velallisen kanssa maksusuunnitelmasta, jos katsoo sen olevan eduksi perinnän loppuun saattamisessa. Maksusuunnitelman mukaan saapuvat suoritukset hyvitetään neljän pankkipäivän kuluessa suorituksen saamisesta. Nordic C-Creditor Oy:lla on oikeus käyttää trattaperintää. Nordic C-Creditor Oy antaa toimeksiantajalle tietoja sopimukseen liittyvistä toimenpiteistä aina kuin tilanne sen vaatii. Lisäksi Nordic C-Creditor Oy luovuttaa tietoja toimeksiantajalle pyynnöstä. Muut asiat, joita tässä sopimuksessa ei ole eritelty noudatetaan Suomen lakia. Muutokset toimeksiantoon tulee tehdä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet ne. 4. Saatavan riitauttaminen Jos velallinen riitauttaa saatavan osaksikaan, sovitaan toimenpiteistä tapauskohtaisesti. Jos saatava riitautetaan Nordic C-Creditor Oy pidättää itsellään oikeuden keskeyttää perintätoimeksiannon. 5. Oikeudellinen perintä 6. Jälkiperintä Oikeudelliseen perintään siirtymisestä päätetään tapauskohtaisesti. Nordic C- Creditor Oy pidättää oikeuden kieltäytyä saatavan siirtämisestä oikeudelliseen perintään. Oikeudellinen perintä on velkojalle maksullista. Toimeksiantaja ottaa vastatakseen taloudellisesta riskistä joka oikeudellisesta perinnästä johtuu. Asia siirtyy jälkiperintään sen jälkeen, kun ulosottoviranomainen toteaa velallisen varattomaksi. Nordic C-Creditor Oy käyttää harkintavaltaa niistä toimenpiteistä, jotka Nordic C-Creditor Oy katsoo tarpeellisiksi jälkiperintää suorittaessa. Nordic C-Creditor Oy saa halutessaan lopettaa jälkiperinnässä olevan toimeksiannon ja palauttaa sen toimeksiantajalleen.

3 3(5) 7. Maksuehdot Jälkiperinnän ehtoja sovelletaan myös silloin, kun velallinen on hakeutunut velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen. Nordic C-Creditor Oy tarjoaa perintäpalveluita toimeksiantajalle. Toimeksiantaja vastaa viranomaismaksuista ja muista maksuista, jotka ovat välttämättömiä perintätoimen hoitamiseksi. Toimeksiantaja on velvollinen maksamaan viranomaiskulut, kun perintätoimeksianto siirretään viranomaisten käsiteltäväksi. Jos perintä onnistuu, viranomaiskulut palautetaan toimeksiantajalle täysimääräisenä. Muut perintäkulut Nordic C-Creditor Oy pidättää ensin velalliselta saaduista suorituksista. Vasta, kun Nordic C-Creditor Oy on saanut omat kulunsa täysimääräisenä katetuiksi, toimeksiantaja on oikeutettu samaan perinnästä kertyneet varat. Nordic C-Creditor Oy tilittää asiakkaalle varoja sitä mukaan, kun suorituksia tulee Nordic C-Creditor Oy:n asiakasvaratilille. Mikäli toimeksiantaja on antanut toimeksiannosta vääriä tai puutteellisia tietoja tai saatava on muuten perintäkelvoton, on Nordic C-Creditor Oy:lla oikeus periä syntyneet kulut toimeksiantajalta. Jos Nordic C-Creditor Oy joutuu keskeyttämään saatavan perinnän saatavan riitauttamisen johdosta, Nordic C-Creditor Oy:lla on oikeus veloittaa toimeksiantajaa. 8. Tilitykset ja arvonlisävero Nordic C-Creditor Oy säilyttää asiakkaalle kuuluvat varat asiakasvarojen tilillä. Nordic C-Creditor Oy tilittää velkojalle saatavat täysimääräisinä neljän pankkipäivän kuluessa velallisen suorituksen vastaanottamisesta. Tilitys suoritetaan alkuperäisen saatavan maksutiedoilla, ellei toisin ole sovittu. Jos velkoja on arvonlisäverovelvollinen, lähettää Nordic C-Creditor Oy perintäkulujen arvonlisäverosta laskun, jonka velkoja voi vähentää kokonaan omassa verotuksessaan. Nordic C-Creditor Oy ei peri velalliselta perintäpalkkion arvonlisävero-osuutta, mikäli toimeksiantajalla on oikeus vähentää perintäpalkkion arvonlisävero.

4 4(5) 9. Sopimuksen voimassaolo ja purkaminen Sopimuksen voimassaolo alkaa toimeksiannon vastaanottamisesta ja päättyy, kun saatavien perintä on saatettu päätökseen. Nordic C-Creditor Oy voi kieltäytyä saatavan perinnästä, mikäli siitä aiheutuisi eturistiriita tai Nordic C-Creditor Oy ei muuten pidä kyseisen saatavan perintää yrityskuvaansa, arvoihinsa tai liiketoimintamalliinsa sopivana. Nordic C-Creditor Oy voi keskeyttää toimeksiannon, kun saatava on peritty, toimeksiantaja peruu toimeksiannon tai velallinen todetaan varattomaksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa perintäsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Velkojan katkaistessa sopimuksen, perinnässä oleviin toimeksiantoihin kohdistuneet kulut laskutetaan velkojalta. Nordic C-Creditor Oy:n katkaistessa sopimussuhteen keskeneräisten toimeksiantojen kuluja ei laskuteta velkojalta, ellei velkoja ole rikkonut sopimusehtoja, tai tästä sopimuksesta ei muuta johdu. Nordic C-Creditor Oy saa purkaa sopimuksen, jos toimeksiantaja lyö maksuvelvollisuutensa tai muuten Nordic C-Creditor Oy:lla on aihetta epäillä toimeksiantajan maksukykyä. Tällöin perinnässä oleviin toimeksiantoihin kohdistuneet kulut laskutetaan velkojalta. Nordic C-Creditor Oy pidättää oikeuden itsellään keskeyttää toimeksianto silloin, jos toimeksiantajan tai velallisen liiketoiminta siirtyy yritysjärjestelyyn tai asetetaan konkurssiin tai velallinen todetaan muuten varattomaksi. 10. Osapuolten vastuut ja vastuunrajoitukset sekä vahingonkorvausvelvollisuus Toimeksiantaja vastaa siitä, että saatavat perustuvat toimintaan, jotka ovat Suomen lain mukaisia. Toimeksiantaja on täysimääräisesti korvausvelvollinen sekä välittömistä että välillisistä kustannuksista, jotka aiheutuu Nordic C-Creditor Oy:lle tämän sopimuskohdan rikkomisesta. Lisäksi toimeksiantaja on myös korvausvelvollinen velalliselle, jos toimeksiantaja rikkoo tätä sopimuskohtaa. Toimeksiantaja vastaa täysimääräisesti muista välittömistä vahingoista, jotka toimeksiantaja on aiheuttanut toiminnallaan Nordic C-Creditor Oy:lle. Nordic C-Creditor Oy ei ole vastuussa velkojalle mahdollisesti aiheutuneista välillisistä vahingoista. Välittömissä vahingoissa, jotka aiheutuvat toimeksiantajalle, Nordic C-Creditor Oy:n vastuu rajoittuu saatavan pääomamäärään vahinkohetkellä, mikäli muuta ei erikseen sovita, mutta kuitenkin enintään euroa.

5 5(5) Nordic C-Creditor Oy ei vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat toimeksiantajalle, jotka ovat Nordic C-Creditor Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, kyseessä on tällöin niin sanotut force majeure -tilanteet. 11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki Siltä osin kun osapuolten toiminnasta johtuvissa erimielisyyksissä tai sopimusrikkomustapauksissa ei päästä osapuolia tyydyttävään sopimukseen, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lakia noudattaen. käräjäoikeudessa Suomen lakia noudattaen.

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013 Lindorff Oy Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 6, Faksi: 010 2700 350 Y-tunnus: 0140351-4 20520

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4 YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY Lindorff Oy Joukahaisenkatu 6 YHTEISTYÖSOPIMUS 2(11) ASIAKAS Nimi Y-tunnus Osoite Tilinumero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin PALVELUN-

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot