Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - -"

Transkriptio

1 Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite erityisen tarkastuksen suorittamisesta eräissä kaupungin yhtiöissä KV Valtuutettu Hannu Kärpänen jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat hänen lisäkseen allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Pentti Pietilä, Marjatta Rahkio, Satu Leppänen, Pekka Pohjalainen, Jarmo Mäki-Uuro, Päivi Veikkola, Ritva Oinonen, Ismo Soukola ja Lulu Riikonen: "Hämeenlinnan kaupungin sekä kaupungin omistamien yhtiöiden välillä on viime aikoina ollut havaittavissa epäselvyyksiä johtamisessa. Samoin on paljastunut epäselvyyksiä joidenkin kaupungin yhtiöiden (esim Jäähallit Oy ja Innopark Oy) kirjanpidon kirjauksissa ja käytännöissä sekä menettelytavoissa. Yhtiöiden hallitusten ja kaupunginhallituksen vakuutteluista (viime syksystä alkaen) huolimatta ei tilanne ole selkiytynyt. Epäselvyydet yhtiöissä ja kaupunkiorganisaatioiden omissa velvollisuuksissa eivät herätä luottamusta. Asioiden korjaamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin yhtiöissä, -Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy (tytäryhtiöineen), Kantolan Kiinteistöt Oy, Kehittämiskeskus Oy Häme, Hämeen Matkailu Oy, Peruskorjauskeskus Oy Häme, Tekninen Palvelukeskus Oy Häme, Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatahdas Oy, tulee suorittaa erityinen tarkastus ja varata siihen tarvittava määräraha vuoden 2012 talousarvioon. Tulosten perusteella voidaan arvioida onko tarkastusta syytä laajentaa muihin yhtiöihin." Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KH Valmistelija: hallintopäällikkö Helena Hirviniemi, p Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön 3. luvun VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 5 :n mukaan: Kokouksessa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Aloite on tuotava valtuuston käsittelyyn 6 kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen Talous- ja hallintopalvelujen valmisteltavaksi. Valmistelu tulee suorittaa vuoden 2011 loppuun mennessä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

2 KH Valmistelijat kaupunginlakimies Kari Suokas p ja talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo p : Valtuustoaloitteeseen liittyvä kaupungin ohjeistus, joka koskee mm. kaupungin konserniyhteisöjen toiminnan seurantaa ja valvontaa, on käytännössä kokonaisuudessaan uudistettu voimaan tulleen kuntaliitoksen jälkeen. Tärkeimmät uudistetuista ohjeista ovat kaupungin konserniohjeet, riskienhallintapolitiikka sekä sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeet. Kaupungin konserniohjeet Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uudistetut Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet, jotka ovat tulleet voimaan Ohjeiden tavoitteena on varmistaa kaupungin omistajapolitiikan ja tavoitteiden toteutus sekä taloudellinen ja tuloksellinen toiminta ja palvelujen käyttö. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ohjaa kaupunkikonsernia ja vastaa yhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Vastuu konsernin operatiivisesta johtamisesta on kaupunginjohtajalla. Omistajaohjauksesta vastuu on hallintosäännön mukaan apulaiskaupunginjohtajalla. Kaupunginhallitus antaa ohjeet yhteisön hallituksessa toimiville kaupungin edustajille merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista linjaratkaisuista. Edustajien on seurattava toimialan kehitystä sekä arvioitava yhteisön onnistumista toiminta-ajatuksen, strategioiden ja tavoitteiden saavuttamisen näkökulmista. Yhteisöissä toimivien kaupungin edustajien tulee saattaa merkittävät tai periaatteelliset ratkaisut kaupunginhallituksen tietoon. Tarvittavia yksityiskohtaisia toimintaohjeita tulee pyytää riittävän ajoissa. Yhteisön hallitus huolehtii siitä, että yhteisössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhteisössä seurataan valvonnan toimivuutta. Hallituksen tulee säännöllisesti arvioida yhteisön sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta. Yhteisön hallituksen on huolehdittava siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Kokonaisvastuu yhteisön riskienhallinnasta kuuluu yhteisön hallitukselle. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja arvioivat niitä prosesseja, joilla organisaatiossa varmistetaan, että merkittävät riskit on ymmärretty ja että niitä hallitaan asianmukaisesti. Riskien hallintaan ja siihen liittyvä vakuuttamisvastuu on tytäryhteisöillä. Kaupungin riskienhallinnan koordinaatioryhmä tarvittaessa avustaa ja antaa ohjeita vakuuttamiseen ja riskien hallintaan liittyvissä asioissa. Konserniohjeissa on myös määräykset mm. lahjoman vastaisista periaatteista, business controller toiminnasta, tarkastuslautakunnan oikeuksista, kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkastusoikeudesta ja tilintarkastuksesta.

3 Kaupunginhallitus on nimennyt strategisille ja muille konserniyhtiöille ja - yhteisöille toimintaa seuraavan henkilön ja kokousedustajan. Kokouskutsut tuodaan erikseen kaupunginhallitukselle tiedoksi mahdollisten ohjeiden antamista varten. Tytäryhteisöjen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporteissa ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallintapolitiikka Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin riskienhallintapolitiikkaa koskevan asiakirjan, joka koskee myös kaupungin tytäryhteisöjä. Riskienhallintapolitiikka-asiakirjan mukaan Hämeenlinnan kaupungissa, liikelaitoksissa ja tytäryhteisöissä sovelletaan kaupunginvaltuuston hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. Tytäryhteisöillä voi olla myös omaa riskienhallintapolitiikkaa, mutta tällöin tytäryhteisön hallituksen tulee varmistaa, että yhteisön riskienhallintapolitiikka ei ole ristiriidassa kaupungin riskienhallintapolitiikan kanssa. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat konserniyhteisöjen riskienhallinnasta, riskienhallinnan toimenpideohjelman laadinnasta ja riskienhallintaprosessien systemaattisesta toteutuksesta, toimivuudesta ja tehokkuudesta ottaen huomioon kaupungin riskienhallintapolitiikan sekä raportoivat säännöllisesti kaupungille merkittävistä riskeistä ja riskienhallinnasta osana konserniraportointia. Riskienhallinnan toimivuutta ja tehokkuutta seuraa ja arvioi määräajoin kaupunginhallitus. Seuranta ja arviointi ovat pohjana hallituksen selonteolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus voi käyttää apunaan riskienhallinnan seurannassa riskienhallinnan koordinaatioryhmää ja sisäistä tarkastusta. Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Kaupunginhallitus on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin sisäisen valvonnan toimintaohjeen Sisäinen valvonta ja hyvä johtamisja hallintotapa ja määrännyt sen tulemaan voimaan Toimintaohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhteisöissä soveltuvin osin. Valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteet Valtuustoaloitteessa esitetään erityisen tarkastuksen suorittamista seitsemässä yhtiössä tai konsernissa. Näistä kuusi on kaupungin suorassa omistuksessa. Hämeen Matkailu Oy:n omistus on Kehittämiskeskus Oy Hämeen kautta. Kaupunginhallitus on viimeksi mm. nimennyt konserniyhteisöjen toimintaa seuraavat henkilöt ja kokousedustajat. Myös valtuustoaloitteessa mainituille kuudelle kaupungin suorassa omistuksessa olevalle yhtiölle on nimetty toimintaa seuraava henkilöt ja kokousedustajat, jotka ovat kaupungin johtoon kuuluvia tai konsernipalveluiden palveluksessa olevia virkamiehiä. Toiminnan seurannassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi aiheellista suorittaa erityinen tarkastus ko.

4 yhtiöissä. Myöskään yhtiöiden tilintarkastajilta ei ole tullut esitystä erityisen tarkastuksen tarpeellisuudesta. Valtuustoaloitteen johdosta asiaa on vielä erikseen tiedusteltu tilintarkastajilta. Konserniohjauksen ja valvonnan parannukset Tammikuussa 2011 pidettiin konserniyhtiöitä koskeva neuvottelu, jossa oli mukana kaupungin johdon, konsernipalveluiden ja kaupungin tilintarkastusyhteisön edustajat. Neuvottelussa sovittiin mm., että konserniyhtiöiden hallituksille mahdollisesti osoitetut tilintarkastuspöytäkirjat toimitetaan jatkossa myös kaupungin konsernipalveluissa yhtiöasioita hoitaville virkamiehille. Pöytäkirjojen perusteella yhtiöiden johdolle huomautetaan tarvittaessa suoritettavista toimenpiteistä. Konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäminen on toistuvasti ollut esillä kaupungin hallinnossa. Myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota. Kuntaliitoksen jälkeen on asiaan liittyvä kaupungin ohjeistus saatu hyvin ajanmukaiseksi. Ongelmana on ollut ja on edelleen konserniohjauksen ja konsernivalvonnan resurssointi. Päävastuullista henkilöä, jolle edellä mainitut tehtävät kuuluisivat, ei kaupungin palveluksessa ole, vaan tehtäviä hoidetaan oman toimen ohella. Parannuksena konserniohjauksen ja konsernivalvonnan resurssointiin esitetään, että talous- ja hallintopalvelut ei enää alkaen avusta tarkastustoimen tehtävissä, vaan töitä uudelleen järjestelemällä lisätään controllerin työpanosta konsernin ja varsinkin strategisten yhtiöiden asioiden seurantaan. Strategisilta yhtiöiltä pyydetään kolmannesvuosiraporttiin tiedot toiminnan ja talouden toteutumisesta ja talouspalvelujen edustajat käyvät vielä joka kerta keskustelut toimitusjohtajien kanssa. Raportti esitellään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Yhtiöiden tilanteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle tarpeen mukaan useamminkin. Raportoinnissa käytetään uudistettuja lomakkeita. Kun talouspalveluissa jää controller eläkkeelle keväällä 2013, edellytetään tehtävään valittavalta henkilöltä yrityselämän tuntemusta ja esimerkiksi yksityissektorin controller-kokemusta. Viitteenä 1/KH kaupungin konserniohjeet, riskienhallintapolitiikka asiakirja sekä sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeet. Materiaali toimitetaan sähköisesti myös kaupunginvaltuuston jäsenille ja liitetään kokousasiakirjoihin. Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle talous- ja hallintojohtajan ja kaupunginlakimiehen esittämän lausunnon. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että konserniohjausta ja valvontaa parannetaan edellä esitetyllä tavalla ja asiaan kiinnitetään myös jatkossa erityistä huomiota. Valtuustoaloitteessa esitetyn erityisen tarkastuksen suorittamiseen ja määrärahan varaamiseen ei ole esitetty perusteita. Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustolle edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen ja ehdottaa, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

5 Lisätietoja antavat kaupunginlakimies Kari Suokas p ja talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo p KV Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien vauhdittamisesta n. kolmella miljoonalla eurolla KV 9.2.2015 30 Valtuutettu Hannu Kärpänen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Hyvinkään kaupunkikonsernin. Tytäryhteisössä kaupunki käyttää kirjanpitolain mukaista määräysvaltaa, joka tarkoittaa emoyhteisön

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2008 Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys

Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys KV 4.3.2013 26 Valtuutettu Irma Taavela jätti valtuustolle,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje

RAAHEN KAUPUNKI. Konserniohje RAAHEN KAUPUNKI Konserniohje Kaupunginhallitus 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 12.1.2015 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet... 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 3. Konserniohjeen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje 2 (9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 104 ja tulee voimaan 1.1.2013. Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Vanha konserniohje PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat

Lisätiedot

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen

KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen Kunnanhallitus 24.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2. Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valtuutettu Lulu Ranteen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Hämeenlinnan kaupunkikonsernin rahaliikenteen avoimuudesta KV 9.12.2014 154 Valtuutettu Lulu Ranne jätti valtuustolle,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 13.2.2012/10 Voimaantulo 1.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ Voimaantulo xx.xx.xxxx Kh 26.8.2014 184 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Yhtiökokous... 3 3. Hallitus... 3 3.1. Hallituksen tehtävät ja

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot