Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen."

Transkriptio

1 Valtuutettu Lulu Ranteen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Hämeenlinnan kaupunkikonsernin rahaliikenteen avoimuudesta KV Valtuutettu Lulu Ranne jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat hänen lisäkseen allekirjoittaneet valtuutetut Antero Niemelä, Vesa- Matti Seppälä, Marko Palm, Jorma Pipatti, Janne Ilonen, Jukka Pekka Hämäläinen, Hanna Raita, Kari Ilkkala, Kimmo Savolainen, Heidi Sulander, Tiina Mustiala, Irma Taavela, Teija Arvidsson, Irmeli Lehtonen ja Kylli Kylliäinen: Suomessa kaikki julkisen sektorin tieto on lähtökohtaisesti julkista, mikäli toisin ei ole säädetty. Myös koko kaupunkikonsernin rahaliikenteen tulisi olla julkista tietoa. Käytännössä näin ei vielä ole. Veronmaksajilla tulee olla oikeus valvoa kaikkea julkisen rahan käyttöä, päätösten valmistelun laatua ja kansalaisten edun toteutumista. Läpinäkyvyyden parantaminen vahvistaa paitsi demokratiaa ja päätöksenteon laatua, myös taloutta. Nyky-yhteiskunnassa läpinäkyvyys on mahdollisuus, lisäresurssi ja kehittymistä edistävä voima. Kaikkien hämeenlinnalaisten on jatkossa päästävä seuraamaan ja tarkastamaan, miten kaupunki on käyttänyt yhteisiä rahoja erityisesti ostopalveluihin. Tämän mahdollistamiseksi kaupunkikonsernin tulee julkistaa kaikki laskutiedot tekemistään tavara- ja palveluostoista. Hyvä ja ajankohtainen esimerkki laskutietojen julkistamisesta löytyy Helsingistä. Kaupunki julkisti marraskuussa 2014 tiedot kaikista kaupungin tekemistä ostoista vuosilta 2012 ja Tietojen avaaminen on tuonut rahankäyttöön lisää harkintaa ja tarkkuutta, koska sitä voi joutua perustelemaan julkisuudessa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hämeenlinnan kaupunki aloittaa koko kaupunkikonsernin rahaliikenteen julkistamiseksi tarvittavat toimet niin, että kaupunki voi julkistaa kaikki palvelu- ja tavaraostotiedot vuodesta 2013 alkaen. Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi KH Valmistelija hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön 3. luvun VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 5 :n mukaan: Kokouksessa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei heti oteta käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Aloite on tuotava valtuuston käsittelyyn 6 kuukauden kuluessa sen jättämisestä.

2 Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen talousja hallintopalvelujen valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä mennessä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. KH Valmistelijat kaupunginlakimies Merja Korhonen ja talousja hallintojohtaja Jussi Oksa Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 1 :n 1 momentin mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Mainitun lain 24 :ssä on lueteltu salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. Sen mukaan salassa pidettäviä ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai säätiön liike- tai ammattisalaisuudesta (kohta 17) taikka tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta (kohta 20). Näin ollen sellaiset laskutustiedot, jotka sisältävät tietoja kaupungin tai yksityisen yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta, ei julkaista. Samasta syystä ei ole tarkoituksenmukaista julkaista kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden vastaavien laskujen laskutietoja. Mainitun lain 24 :ssä on useita kohtia, joiden mukaan yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot ja asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Tällaisia tietoja ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työhallinnon asiakkuus (kohta 25). Salassapitosäännöksistä johtuen laskutietoja ei julkaista siltä osin kuin ne koskevat yksityisiä henkilöitä. Kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävistä lunastuksista ja asiakirjojen lähettämisestä kannettavista maksuista. Sen 2 :n mukaan tavanomaisen pöytäkirjanotteen, asiakirjan jäljennöksen ja muun tulosteen antamisesta peritään lunastusta kultakin sivulta 4 euroa. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan: Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 15 euroa 30 euroa 50 euroa Perusmaksun lisäksi peritään lunastusta kultakin sivulta 4 euroa. Maksuihin ja lunastukseen lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

3 Mainitun taksan 4 :n mukaan lunastusta ei kuitenkaan peritä kaupungin omilta viranomaisilta, laitoksilta, yhteisöiltä ja toimielimiltä (kohta 2), kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse (kohta 9) ja kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin (kohta 10). Mikäli julkaistuista laskutiedoista pyydetään tarkempia tietoja tai asiakirjoista jäljennöksiä, peritään edellä selostetusta taksasta ilmenevät maksut. Myöhemmin kuvattua listausta tarkempien tietojen antamisesta perittävät maksut tulee määräytyä erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta määritellyn taksoituksen mukaisesti. Laskutietojen antamisen ei voida kuitenkaan katsoa kuuluvan kaupungin tiedotusvelvollisuuden piiriin. Mikäli julkaisusta päätetään, lähtökohtana laskutustietojen julkaisulle tulee olla muiden kaupunkien tapaan vientilistaustyyppinen Excel-tiedosto. Esimerkkejä julkaisutavasta löytyy mm. Tampereen ja Helsingin kaupungin internet-sivuilta. Laskutustietonsa ovat tähän mennessä julkaisseet mm. Tampere, Helsinki, Espoo, Oulu ja Jyväskylä. Laskutietojen julkaisemisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia, joita ei ole huomioitu vuoden 2015 budjettia tai 2016 ja 2017 taloussuunnitelmaa tehtäessä. Kustannukset muodostuvat seuraavasti: - julkaistavan Excel-tiedoston luonti - tiedoston julkaisusta aiheutuvien kyselyiden prosessointi - prosessityö kyselyihin ja tarkemman tiedon välittämiseen liittyen - asiantuntijatyö laskun sisällön tulkinnasta salassapidettävän tiedon suhteen (käytännössä työllistää tietosuojasta vastaavia henkilöitä) Laskujen Excel-tiedoston sisältö tulisi kaupungin osalta olemaan esimerkiksi seuraava (noudattelee pääpiirteissään esimerkiksi Tampereen kaupungin periaatteita): Tiedot julkaistaisiin tilistä 4301 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta tiliin 4949 Muut kulut saakka. Lukuun ottamatta seuraavia: - sisäiset menot ja tulot (sis. ja LL sis. tilit) - oikaisut (tositelajit excel1-3) - avustuksia koskevat tilit kaikki pois lukuun ottamatta tiliä 4740 Avustukset yhteisöille, joka saa näkyä. - yksityishenkilöille maksetut suoritukset kaikilta tileiltä Kaupungin taloushallinnon järjestelmästä saatava laskuaineisto sisältää yritysten ja muiden y-tunnuksellisten yhteisöjen tietojen lisäksi tietoja yksityishenkilöille ja vähäisessä määrin joillekin muille y- tunnuksettomille yhteisöille tapahtuneista suorituksista. Julkistettava aineisto tulee rajata vain y-tunnuksellisten yhteisöjen laskuihin, jolloin merkittävin osa aineistosta tulee julkistettua ilman, että on vaaraa salassa pidettävän tiedon tulemisesta julki. KuntaPro Oy:lta on pyydetty kustannusarvio laskutiedoston luomisesta. Kustannusarvio on n euroa per vuosi. Tämän lisäksi kustannuksia muodostuu tiedoston julkaisusta aiheutuvien kyselyiden prosessoin-

4 nista. Tarkempien laskutietojen kyselyt tullevat tiedoston julkaisemisesta johtuen selvästi lisääntymään. Laskutusaineisto muodostettaisiin vuosittain toukokuussa sen jälkeen kun edellisen vuoden kirjanpitoaineisto on täysin valmis. Vuosien 2013 ja 2014 osalta aineisto julkaistaisiin vasta elo-syyskuussa Edellä kuvattuun tiedon prosessointiin liittyen KuntaPro Oy on tarjonnut tarkempien laskutietojen prosessointiin liittyen asiantuntijatyötä hintaan 90 euroa / tunti, minimiveloituksen ollessa 15 minuuttia, eli 22,50 euroa/kysely. Tämän lisäksi tulevat oman henkilöstön kyselyiden prosessointiin liittyvät kustannukset, jotka vaihtelevat n. 30 euroa/tunti aina 70 euroon per tunti riippuen tietoa prosessoivasta henkilöstä. Tarkempaa kokonaiskustannusarviota tarkempien laskutietojen prosessoinnista ei voida etukäteen tehdä. Käytännössä edellä kuvatut kustannukset osoittavat, että kaupungin nykyinen taksoitus erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta ei tule kattamaan edes tietojen prosessoinnista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi huomioitavaksi tulevat Excel-tiedoston julkaisusta aiheutuvat kustannukset. Kustannuksista johtuen taksoituksen tasoista tulisi päättää uudelleen. Laskutietojen julkaisusta aihetuvat kustannukset tulevat kertaantumaan moninkertaisiksi, mikäli julkaisuvelvollisuus laajennetaan yhtiöihin liittyväksi. Ainakin osa yhtiöistä tullee tulevaisuudessa toimimaan myös markkinoilla. Näiden yhtiöiden tilanteessa julkaisuun liittyy myös kilpailutilanteesta johtuvia näkökulmia, jolloin saattaa olla yhtiöiden edun vastaista heidän ostolaskutietojensa julkaiseminen. Näistä syistä johtuen laskutietojen julkaisu tulisi aloittaa pilotoimalla sitä vain kaupungin osalta. Hämeenlinnan kaupungin tilausbudjetin 2015 yhteydessä päätettiin kaupungin henkilöstötuloksellisuusohjelmasta, joka sisältää tavoitteen vähentää kaupungin henkilöstöresurssia vuosina 2015 ja henkilötyövuoden verran. Aiemmin vuoden 2014 aikana kaupunginhallitus päätti, että johto-, asiantuntija-, esimies- ja hallintohenkilöstöä pyritään vähentämään 10% eläköitymisten avulla. Henkilöstöresurssien vähentämiseen liittyvistä tavoitteista johtuen kaupungin tulisi saada aikaan myös töitä vähentäviä muutoksia sekä välttää töitä lisääviä päätöksiä. Edellä esitetystä huolimatta kaupungin ostolaskutietojen julkaiseminen on perusteltua ja ajan hengen mukaista. Kaupungin tulee kuitenkin samalla huomioida päätöksestä aiheutuvat kustannukset, epäloogisuus asetettujen resurssitavoitteiden ja budjettiin sekä taloussuunnitelmaan varattujen määrärahojen sekä työmäärän lisäämisen osalta. Tulevien vuosien budjettiin on varattava määräraha päätöksestä aiheutuvien kustannusten varalle. Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 1. Hämeenlinnan kaupungin ostolaskutiedot julkaistaan kaupungin internetsivuilla vuodesta 2013 alkaen vuosittain 2. valtuustoaloite ei anna aihetta laajempiin toimenpiteisiin 3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

5 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja antaa kaupunginlakimies Merja Korhonen ja talous- ja hallintojohtaja Jussi Oksa KV Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys

Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys Valtuutettu Irma Taavelan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Yksityisestä perinnästä luovuttava / KuntaPro Oy:n selvitys KV 4.3.2013 26 Valtuutettu Irma Taavela jätti valtuustolle,

Lisätiedot

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien vauhdittamisesta n. kolmella miljoonalla eurolla KV 9.2.2015 30 Valtuutettu Hannu Kärpänen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi Kaupunginvaltuusto 9 17.02.2014 Kaupunginhallitus 90 03.03.2014 Kaupunginhallitus 25 02.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 09.03.2015 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 26.1.2015 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot