Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien"

Transkriptio

1 Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien vauhdittamisesta n. kolmella miljoonalla eurolla KV Valtuutettu Hannu Kärpänen jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat hänen lisäkseen allekirjoittaneet valtuutetut Pekka Pohjalainen, Marjatta Rahkio, Leena Pietilä, Lulu Ranne, Tauno Lahtinen, Heidi Sulander, Jani Koivusaari, Irmeli Lehtonen, Marko Palm, Jukka Sorvari, Antti Leinikka, Antero Niemelä, Kari Ilkkala, Kimmo Savolainen, Ritva Oinonen, Tiina Mustiala, Irma Taavela, Kylli Kylliäinen ja Jukka Pekka Hämäläinen: Hämeenlinnan kaupungilla on edessään mittavat palvelukiinteistöjen (esim. koulut ja päiväkodit) peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet. Valtuusto on v 2015 budjettia laatiessaan listannut tulevien vuosien hankkeet. Nyt kun Linnan Kehitys Oy on onnistuneesti päässyt eroon riskialttiista korkojohdannaisista, sille on kotiutunut n. 3 milj. (rahastoidut 1,1 ja myyntivoitto n. 2 milj.) euroa aiemmin budjetoimatonta tai rahastoon sidottua pääomaa. Me allekirjoittaneet edellytämme pikaisesti ohjausta ja päätöksiä valtuustolta, kaupunginhallitukselta ja konsernijaostolta mainittujen n. kolmen miljoonan euron ohjaamiseen palvelukiinteistöjen rakentamiseen yhteistyössä Linnan Kehitys Oy:n ja/tai muiden kaupungin yhtiöiden kanssa. Tämä toiminta helpottaisi suuresti tulevia investointitarpeita. Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KH Valmistelija hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön 3. luvun VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 5 :n mukaan: Kokouksessa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei heti oteta käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Aloite on tuotava valtuuston käsittelyyn 6 kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen talousja hallintopalvelujen ja omistajaohjauksen valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä mennessä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

2 KHKOJA Valmistelijat vs. controller Saija Palosaari, p , liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p ja talous- ja hallintojohtaja Jussi oksa, p Linnan Kiinteistökehitys Oy sai alkuvuodesta 2015 noin 2 miljoonaa euroa myyntituottoa strukturoitujen korkojohdannaisten myynnistä. Aiempaa korkojohdannaisista saatua myyntituottoa yhtiöllä on rahastoituna noin 1,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on vuonna 2009 ottanut lainan Kuntarahoitukselta alkuperäiseltä pääomaltaan euroa Teknologiakeskus Innoparkin rakennusten rahoittamiseksi. Lainalla on kaupungin takaus. Kyseisen lainan lyhennykset kasvavat voimakkaan takapainotteisesti niin, että vuosittaiset lainanlyhennysmäärät ovat lyhennysohjelman mukaan seuraavat: : : : : : : : Yhtiön on toiminnassaan varauduttava tulevina vuosina kasvaviin lainanlyhennyksiin. Yhtiön hallitus on käsitellyt korkojohdannaisista saadun tuoton käyttöä ja tuotto tulisi yhtiön näkökulmasta käyttää tuottavien kiinteistö- ja aluekehityskohteiden toteutukseen sekä lainajärjestelyihin siten, että tulevina vuosina kohoavista lainanhoitokuluista selvitään. Muussa tapauksessa jokaiseen kehittämiskohteeseen on erikseen haettava rahoituksen takausta kaupungilta. Toisaalta kaupungin konserniyhtiöiden jokainen merkittävä kehittämiskohde ja siihen liittyvä rahoitus tuleekin konserniohjeiden mukaisesti käsitellä erikseen konsernijaoston, kaupunginhallituksen tai valtuuston toimesta. Talous- ja hallintojohtaja : Hämeenlinnan kaupunkikonsernin investoinneista on tarkoituksenmukaisinta päättää tilausbudjetin yhteydessä syksyisin. Kaikki investoinnit tulee huolellisesti valmistella ennen niistä päättämistä. Linnan Kiinteistökehityksen strukturoitujen korkojohdannaisten myynnistä saatujen satunnaisten tulojen hyödyntäminen kaupungin hankalan taloustilanteen eduksi on ensiarvoisen tärkeää. Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt vuonna 2011 arvonalentumiskirjauksen pääomalainasaamisestaan Linnan Kiinteistökehitys Oy:ltä arvoltaan euroa. Saamisen arvo on nolla kaupungin taseessa. Linnan Kiinteistökehitys Oy:llä on mainittu pääomalainavelka edelleen taseessaan, koska velkaa ei ole annettu anteeksi. Yhtiön talousjohtajalta saadun tiedon mukaan yhtiön hallitus on esittänyt, että yhtiö käyttäisi osan saaduista rahoista lyhentääkseen kaupungin yhtiölle myöntämiä muita kuin edellä mainittuja pääomalainoja. Yhtiö olisi siis halukas maksamaan pois kaupungin myöntämät normaalit velkakirjalainat (kolme kappaletta) yhteensä Perusteluna ky-

3 seessä olevien lainojen takaisinmaksulle on käytetty niiden korkeita korkokustannuksia. Koska yhtiö on itse esittänyt lainojen lyhennystä yhtenä rahojen käytön vaihtoehtona, tulisi lainojen lyhentämiseen suostua. Tältä osin lainojen lyhentäminen tulee kuitenkin kohdistaa kaupungilla alaskirjattuun pääomalainaan, eikä yhtiön esittämiin normaaleihin velkakirjalainoihin, joiden korkokustannukset tulevat alenemaan, kun korot määräytyvät uudelleen tarkistuspäivinä, lukuun ottamatta yhtä kiinteäkorkoista lainaa. Alaskirjatun lainan lyhennyksen vastaanottaminen lisää kaupungin tulosta. Pääomalainaa tulisi lyhentää johdannaisten myynnistä saadun satunnaisen tuoton verran, eli 2 milj. euroa. Tästä saatu tulo voidaan käyttää osana kaupungin talouden tasapainottamista, esimerkiksi kattamaan vuodelle 2015 mahdollisesti osuvat satunnaiset kertaluonteiset ja budjetoimattomat kiinteistön purkukustannukset (esim. Kaurialan yläaste n. 2,1 milj. euroa). Tällöin kaupungin tulos ei ko. kertaluontoisista kulueristä johtuen heikentyisi. Edellä kuvattu kaupungin talouden tasapainottaminen on varsin perusteltua, koska kaupunki on kaupunkikonsernin yksittäisistä toimijoista taloudellisesti kaikkein ahtaimmassa tilanteessa. Pääomalaina on lyhennettävissä osittain tai kokonaan, kun lainan antaja sitä vaatii. Lyhennys ei ole sidoksissa velallisen muiden velkojen kuten rahoituslaitoslainojen määrään tai lyhennyksiin, ellei rahoituslaitoslainojen ehdoissa ole asetettu rajoituksia pääomalainan takaisinmaksulle. Osakeyhtiölaki ei aseta muita rajoituksia kun että pääomalainan pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain silta osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääomalainan lyhennystä puoltavia seikkoja ovat mm BDO Oy : Linnan Kiinteistökehitys Oy:n vapaa oma pääoma oli noin 4,9 miljoonaa euroa plussalla, joten vapaa oma pääoma ei ole rajoitteena pääomalainan lyhentämiselle tai jopa kokonaan pois maksamiselle. Pääomalainan lyhentäminen ei vähennä Linnan Kiinteistökehitys Oy:n omaa pääomaa. Linnan Kiinteistökehityksen rahavarat olivat noin 5,2 miljoonaa euroa*. Rahavarat ovat kaupungin konsernitilillä. Rahavaroja ovat kasvattaneet joulukuussa Hätäkeskuslaitokselta saatu 1,4 miljoonan euron kertakorvaus ja tammikuussa saatu noin 2 miljoonan euron suuruinen koronvaihtosopimusten myyntihinta. Tämän hetken rahavarat mahdollistavat pääomalainan merkittävän lyhennyksen. *kaupungin talouspalvelut: rahavarat olivat 7,3 milj. euroa.

4 Pääomalainan lyhennyksessä huomioitavia muita seikkoja BDO Oy : Pääomalainan lyhennys vähentää Linnan Kiinteistökehitys Oy rahavaroja. Linnan Kiinteistökehitys Oy:n laina Kuntarahoitukselta, 17,4 miljoonaa euroa, on lyhennysohjelmaltaan takapainoinen ja lainan lyhennykset tuplaantuvat kesäkuussa Yhtiöllä on rahalaitoslainoja kaikkiaan noin 29 miljoonaa euroa ja kassassa tarvitaan puskuria lainojen hoitamiseen sekä investointitarpeisiin. Linnan Kiinteistökehityksen rahoituslaitoslainasopimukset eivät tiettävästi estä pääomalainan takaisinmaksamista, mutta ainakin Handelsbankenin lainassa on seuraavan sisältöinen ehto: Velka erääntyy pankin vaatiessa sitä kirjallisesti heti maksettavaksi, jos -velallisen tai velalliseen olennaisessa taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa etuyhteydessä olevan yhteisön tai henkilön taloudellinen asema heikkenee huomattavasti Todennäköisesti suurikin lyhennys pääomalainaan on pankeille selitettävissä, eikä aiheuta rahoituslaitos-lainojen heti erääntymistä. Johdannaisten myynnistä saatujen satunnaisten tuottojen yhteydessä on myös keskusteltu vuonna 2011 alaskirjatun mainitun n. 4,125 milj. euron pääomalainan alaskirjausten peruuttamisesta ilman, että järjestelyyn liittyisi kyseisen pääomalainan todellista takaisinmaksua tai lyhentämistä. Talouspalvelut ovat pyytäneet kaupungin tilintarkastajan näkemystä asiaan. Tilintarkastaja toteaa: Varovaisuuden periaatteella selvintä olisi, että yhtiö maksaa kaupungille rahana omistajan osana konserniohjausta määrittelemän osuuden pääomalainasta, jonka kaupunki kirjaa aiemmin tehtyjen arvonalennuskirjausten peruutuksena. Mikäli raha ei liiku, mutta kaupunki päätyy alaskirjausten peruuttamiseen, tulee pysyvien vastaavien sijoitusten arvostamiseen ja arvostusten perusteisiin vähintään osana tilinpäätösdokumentaatiota kiinnittää erityistä huomiota. Tällöin kirjallisina perusteina tulee käyttää kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnossa nro 106 todettuja käyvän arvon perusteita. Näkemykseni mukaan arvostamisen tulisi tällöin perustua ulkopuolisen asiantuntijan luotettavaan arvioon. Yhtiön rahalaitoksilta ottamien lainojen takaisinmaksuohjelma on takapainotteinen. Tästä syystä johtuen yhtiö joutunee joka tapauksessa järjestelemään lainojaan uusiksi tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä kaupungin lainoihin myöntämät takaukset tulevat myös uudelleen käsiteltäviksi.

5 Yhtiön tulevaisuuden taloudelliset haasteet huomioiden en näe perusteita mainitun pääomalainan alaskirjauksen peruuttamiselle ilman, että yhtiö oikeasti lyhentää mainittua pääomalainaa. Edellä esitetyn perusteella katson, että kaupungin tulisi edellyttää yhtiötä lyhentämään kaupungilla alaskirjattua n. 4,125 milj. euron pääomalainaa 2 milj. eurolla. Saatu raha voidaan tarvittaessa tulevaisuudessa käyttää kaupungin tilausbudjetissa erikseen niin päätettäessä esimerkiksi kaupungin investointien mahdollistajana tai yhtiöiden pääomitukseen. Kenakkalan ehdotus: Konsernijaosto päättää 1. esittää kaupunginhallitukselle, että Linnan Kiinteistökehitys Oy:n edellytetään lyhentävän kaupungin yhtiölle myöntämää ja vuonna 2011 kaupungin taseessa alaskirjattua euron pääomalainaa 2 milj. eurolla, 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Merkittiin, että Sari Rautio ja Iisakki Kiemunki ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi. Asian käsittelyn alussa heitä kuultiin asiantuntijoina ja he poistuivat kokoushuoneesta kuulemisensa jälkeen. Päätös: Konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. KH Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. että, Linnan Kiinteistökehitys Oy:n edellytetään lyhentävän kaupungin yhtiölle myöntämää ja vuonna 2011 kaupungin taseessa alaskirjattua euron pääomalainaa 2 milj. eurolla, 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Kallioinen ja Iisakki Kiemunki ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävit) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Muutoksenhaku: Liite 1 (kohta 1) Liite 2 (kohta 2) Lisätietoja antavat vs. controller Saija Palosaari, p , liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p ja talous- ja hallintojohtaja Jussi oksa, p

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014 KH 212 Valmistelija:

Lisätiedot

Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan

Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan KV 12.11.2012 17 Varavaltuutettu Rami Aaltonen jätti

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Sivistyslautakunta 49 27.02.2013 Kaupunginhallitus 142 04.03.2013 Kaupunginhallitus 154 05.03.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA Sosiaalilautakunta 23 25.04.2007 Kaupunginhallitus 537 03.12.2007 Sosiaalilautakunta 29 16.04.2008 VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot