Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti LAUSUNTO KOSKIEN SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERIN TOIMINTAMALLIA KOSKEVAA SELVITYSTÄ Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidystä loppuraportista. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu yhteensä yli asuntotai kiinteistöosakeyhtiötä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry., jossa on jäseninä yli yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat asuin- ja liikehuoneistojaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta noin 2 miljoonaa suomalaista. Suomen Kiinteistöliiton lausunto Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Kiitämme mahdollisuudesta osallistua sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamallia koskeneen, ympäristöministeriön asettaman työryhmän työskentelyyn. Selvitystyön tarkoituksena on ollut kartoittaa sähköisen asunto-osakerekisterin toteuttamis- ja rahoitusmallit sekä keskeisimmät sääntelymuutostarpeet.

2 Lausunto 2 (5) Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, jonka avulla voidaan rekisteröidä asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti samaan tapaan kuin kiinteistöjen yhteydessä on toteutettu sähköiset kirjaukset kiinteistötietojärjestelmään. Sähköinen kiinteistön omistus- ja kiinnitystietojen rekisteröinti on mahdollistanut myös sähköisen kiinteistökauppajärjestelmän (KVP) käyttöönoton lukien. Osakkeiden omistus osoitetaan asunto-osakeyhtiöissä nykyisin (painettujen) osakekirjojen ja niihin tehtävien siirtomerkintöjen avulla. Osakkeenomistaja kirjauttaa saantonsa yhtiön osakeluetteloon, jonka tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Saantojen selvittäminen tapahtuu käytännössä isännöitsijän toimesta, mutta asunto-osakeyhtiölain mukaan osakeluettelon ylläpidosta vastaa virallisesti yhtiön hallitus. Saantojen selvittäminen edellyttää paikoin laajan ja monimutkaisen saantoaineiston läpikäyntiä sekä saannon asianmukaisuuden selvittämiseksi vaadittavan juridiikan hallintaa. Saantoselvitysten tutkiminen edellyttää siis usein erityistä ammattitaitoa. Sähköinen asunto-osakerekisteri mahdollistaisi siirtymisen osakeomistusta nykyisin osoittavien osakekirjojen käytöstä sähköisiin omistuskirjauksiin. On tietysti selvä, että siirtyminen osittainkin sähköisiin omistuskirjauksiin hyödyttäisi ennen kaikkea osakkeenomistajia sekä pankkeja. Sähköinen asuntoosakerekisteri mahdollistaisi sähköisen asunto-osakekaupan, jonka avulla olisi mahdollista laskea asuntokauppoihin tyypillisesti liittyviä transaktiokustannuksia. Kiinteistöliitto erittäin tärkeänä asumisen ja rakentamisen palveluihin liittyvien sähköisten asiointimahdollisuuksien lisäämistä ja kehittämistä perinteisen asioinnin rinnalla. Kiinteistöliitto onkin osallistunut patentti- ja rekisterihallituksen jo vuonna 2004 julkaistun selvityksen laatimiseen ( Esiselvitys asunto-osakkeiden omistuksen sähköisestä rekisteristä ). Kiinteistöliitto kannattaa erityisesti AsOR-osarekisteriä Loppuraportista ilmenee, että asunto-osakerekisterin on kaavailtu sisältävän kaksi osarekisteriä: - asunto-osakkeiden omistajarekisteri, AsOR - asunto-osakkeiden tietorekisteri, AsTER Kiinteistöliitto on osallistunut työryhmän työskentelyyn ennen kaikkea omistajarekisterin (AsOR) osalta. Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä tämän osarekisterin perustamista jäljempänä yksilöidyin tarkemmin rajauksin. AsOR-osaan on tarkoitus sisällyttää tiedot muun muassa osakeryhmistä ja huoneistoista, joiden hallintaan osakeryhmät oikeuttavat, omistajista ja omistusosuuksista, hallintaoikeuksista,

3 Lausunto 3 (5) luovutuksista sekä panttauksista. AsOR mahdollistaisi myös sähköisen asuntoosakekaupan käyttöönoton perinteisen kaupankäynnin rinnalla. Kiinteistöliitto ei sen sijaan kannata toisen osarekisterin eli asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) perustamista ainakaan kaavaillussa laajuudessa. Sikäli kuin viranomaiset katsovat perustelluksi koota eri virallisrekisterilähteistä jo saatavaa tietoa yhteen rekisteriin ja/tai avata pääsyn eri rekisterien tietoihin yhden rekisterin kautta, voidaan tätä tavoitetta lähtökohtaisesti tukea. Kiinteistöliitto kiinnittää kuitenkin huomiota AsTER-tietorekisterin sangen korkeisiin kehityskustannuksiin. Raportin sivulta 24 ilmenee, että AsTERjärjestelmän kehityskustannukset ovat peräti 1,6 miljoonaa euroa AsORjärjestelmän kehittämiskustannusten ollessa 1,07 miljoonaa euroa, kummankin osakerekisterin perustamisen kokonaiskustannusten noustessa 4,7 miljoonaa euroa. Raportista ilmenee myös, että AsTER-osarekisteriin on kaavailtu kirjattavaksi tietoa, joka on laadultaan yksityistä, luottamuksellista tai muutoin rajoitetun joukon saatavilla. Esimerkkinä rekisteriin kirjattavista tiedoista voidaan mainita esimerkiksi RS-kohteiden tiedot, rakennuksen kunnossapitohistoria ja - suunnitelma ja yhtiön hallituksessa käsitellyt huoneistokohtaiset muutostyöt taikka tieto osakassopimuksesta. Tällaisten tietojen rekisteröinnin osalta Kiinteistöliitto ei puolla AsTER-osarekisteriä. Viitatun tiedon rekisteröinti palvelisi ennen kaikkea asuntokaupan osapuolia. Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan myyjän asuntokauppalakiin kirjattu tiedonantovelvollisuus ostajalle kauppaan vaikuttavista seikoista toteutuu asuntokauppojen yhteydessä kohtuullisen hyvin ilman vastaavan tiedon laajamittaista rekisteröintiä julkiseen rekisteriin ja tiedon avointa saatavilla oloa. Mikäli tällaisen tiedon rekisteröintiin päädyttäisiin, tulisi rekisteröinnin nähdäksemme joka tapauksessa olla vapaaehtoista. Jatkoselvitysvaiheessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaisella yhtiöoikeudellisella päätöksentekovaateella yhtiön tietojen rekisteröinnistä voitaisiin asunto-osakeyhtiöissä päättää ja vastaavasti miltä osin tietojen rekisteröinti edellyttäisi osakkaan suostumusta. Loppuraportin mukaan AsTER-osarekisteri tarjoaisi sähköisen hallinnointitietojärjestelmän niille yhtiöille, joilla ei ole tällaista järjestelmää käytössään. Kiinteistöliitto korostaa erityisesti, että asunto-osakeyhtiöt voivat niin halutessaan hankkia erittäin kustannustehokkaasti esimerkiksi taloyhtiön hallinnoinnissa tarvittavia kiinteistötoimialan palveluja ja tietoteknisiä järjestelmiä niitä tuottavilta/myyviltä tahoilta. Julkisen rekisterin ei ole nähdäksemme tarkoituksenmukaista täyttää tällaista tarvetta/tehtävää.

4 Lausunto 4 (5) Tarkempia näkökulmia AsOR-rekisteriin Kuten edellä tässä lausunnossa on todettu, Kiinteistöliitto pitää AsORosarekisteriä pääpiirteittäin kannatettavana. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kiinteistöliitto nostaa seuraavaksi esiin vain olennaisia ja ainoastaan AsSOR-osarekisteriin tai siihen liittyvien tietojen luovuttamiseen / kirjaamiseen liittyviä seikkoja. Emme ota kantaa loppuraporttiin tai siinä esitettyihin johtopäätöksiin yksityiskohtaisemmin. Kiinteistöliiton olennaisimmat kannat loppuraporttiin AsSOR-osarekisterin osalta: - AsOR-rekisterin ja siellä olevien tietojen tulee nauttia julkista luotettavuutta. Tämä seikka aiheuttaa luonnollisesti erityisiä vaatimuksia itse järjestelmän ja toisaalta kirjausprosessien toimivuudelle. - Rekisterinpitäjän ei tarvitse olla viranomainen. Näkemyksemme mukaan rekisterinpitäjälle ja rekisterinpidolle asetettavat vaateet tulisi kuitenkin määrittää tarkoin ja toisaalta varmistaa, että valittava toimija täyttää asetetut edellytykset. - Loppuraportin mukaan rekisterinpitäjiä voisi käytännössä avustaa joukko yksityisiä toimijoita kuten laki- ja asianajotoimistot, kiinteistönvälittäjät, pankit, isännöitsijät, kirjaamisviranomaiset jne. Kiinteistöliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että rekisterinpitäjälle säädettäisiin nimenomainen velvoite rekisterikirjausten tekoon. Yksityisistä toimijoista huolimatta on mahdollista, ettei kirjauspalvelua ole saatavilla esimerkiksi saannon erityislaadun ja sen selvittämiseen liittyvien erityispiirteiden johdosta. Kiinteistöliitto kannattaa lisäksi jatkoselvityksiä, joiden avulla tarkennettaisiin yksityisten palvelutuottajien mahdollista käytettävyyttä prosessissa. Vähintään yksityiset palveluntuottajat voisivat toimia Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan saantoselvityksen esihyväksyjinä. Esimerkkinä tällaisesta osakeluettelomerkinnän tekoa nykyisin helpottavasta esityöstä voidaan nostaa esiin esimerkiksi maistraatin vahvistama perukirjan osakasluettelo. - Projektin jatkovaiheissa on erityisen tärkeää selvittää ja määrittää tarkemmin tietojen kirjaamiseen liittyvän vahingonkorvausvastuun perusteita ja ulottuvuutta. - Erityisen tärkeää on selvittää myös rekisteriin kirjattujen tietojen oikaisutavat ja -perusteet sekä se, kenellä on ns. asianosaisasema hakea rekisteröityjen tietojen oikaisemista.

5 Lausunto 5 (5) - Sähköisiin asunto-osakkeisiin siirtymisen tulisi olla vapaaehtoista. Yksittäinen osakas voisi halutessaan hakea omistamiensa osakkeiden vaihtoa sähköisiin osakkeisiin. Uudiskohteiden kohdalla voitaisiin pitää perusteltuna sitä, että kaikki yhtiön osakkeet muutettaisiin sähköisiksi jo alun perin. Vanhempien asunto-osakeyhtiöiden kohdalla asuntoosakeyhtiölakia tulee harkita muutettavaksi siten, että päätöksentekovaateet kaikkien osakkeiden siirtymisen osalta ilmenisivät nimenomaisesti laista. - Jatkoselvitysvaiheessa tulisi selvästi kannoittua myös siihen, mikä merkitys asunto-osakeyhtiölaissa säädetyllä osakeluettelolla tulee jatkossa olemaan tilanteissa, joissa yhtiössä on kokonaan tai osittain käytössä AsORosarekisteri. - AsOR-osarekisterin perustamiskulut tulisi nähdäksemme kohdistaa ensisijaisesti AsOR-rekisteristä hyötyville, ennen kaikkea osakkeenomistajille ja pankeille. Osarekisterin ylläpitokustannukset tulisi pitkällä tähtäimellä kattaa käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Annamme mielellämme lisätietoja tästä lausunnosta ja osallistumme tarvittaessa asian jatkovalmisteluun. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY Harri Hiltunen toimitusjohtaja Jenni Hupli päälakimies, varatuomari Maria Kulomäki lakimies

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp)

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Lausunto 1 (6) Eduskunta Ympäristövaliokunta HE 154/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Suomen Kiinteistöliitosta

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta 1 (7) Valtiovarainvaliokunnan mietintö 33/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista TIKU-SL-J muistioluonnos 1 (10) Dnro: 20.2.2015 93/501/2014 TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista 2 (10) 1 Muistion tarkoitus Tämä muistio on osa keväällä

Lisätiedot