Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto TEM/940/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto 1 (5) 13.8.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi TEM/940/00.04.01/2013"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto TEM/940/ /2013 LAUSUNTO: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KAUPPAREKISTERILAIN, YHDISTYSREKISTERILAIN JA YRITYS- JA YHTEISÖTIETOLAIN MUUTTAMISESTA (LUONNOS ) Suomen Kiinteistöliitosta Taustaksi (Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidystä esityksestä. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu yhteensä yli asuntotai kiinteistöosakeyhtiötä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry, jossa on jäseninä yli yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat asuin- ja liikehuoneistojaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta noin 2 miljoonaa suomalaista. Nykytilanne Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely on voimassa olevan lainsäädännön perusteella jakautunut kahdelle viranomaiselle seuraavasti: - Maistraatit huolehtivat asunto-osakeyhtiöiden perus- ja muutosilmoituksista lukuun ottamatta osakepääoman alentamista, sulautumista, jakautumista ja yhteisömuodon muutosta koskevia ilmoitusasioita.

2 Lausunto 2 (5) - Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) huolehtii asunto-osakeyhtiöiden osakepääoman alentamista, sulautumista, jakautumista ja yhteisömuodon muutosta koskevien ilmoitusten käsittelystä niiden edellyttämän kuulutusmenettelyn johdosta. PRH käsittelee keskitetysti myös kiinteistöosakeyhtiöitä koskevat kaupparekisteri-ilmoitukset. Suomessa on yhteensä 11 maistraattia, joiden asioita hoidetaan yhteensä 41 yksikössä. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. PRH:n toimipiste sijaitsee Helsingissä. Tehdyt jatkoselvitykset Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan PRH:n paikallisviranomaisverkoston uudistamista. Työryhmän tehtävänä oli mm. valmistella kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisverkoston uudistaminen ja selvittää uudistamisen vaikutukset. Työryhmä on selvittänyt keskittämisen vaikutukset ja päätynyt käsittelemään muistiossaan seuraavaa kahta ratkaisuvaihtoehtoa: 1) Kauppa- ja yhdistysrekisteriasioiden vastaanotto, käsittely ja neuvonta keskitettäisiin kokonaisuudessaan PRH:lle. 2) Kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävissä yksi tai muutama erikseen nimettävä maistraatti erikoistuisi tehtävään ja käsittelisi sekä ratkaisisi kaikki asunto-osakeyhtiöitä koskevat asiat ja ottaisi vastaan muita kauppa- ja yhdistysrekisterin asioita. Muistio on lähetetty lausuntokierrokselle Kiinteistöliitto on lausunut asiassa päivätyllä lausunnolla. Maistraattien toimipisteverkoston uudistamistarpeista on valmistunut maaliskuussa 2014 kokonaistarkastelu (Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 19/2014). Asetetun työryhmän tehtävänä oli selvittää maistraattien palvelupisteverkon sopeuttamista siten, että toiminta on tuloksellista, mutta silti asiakaslähtöistä. Työryhmä ehdotti, että maistraattien toimipisteverkostoa supistettaisiin nykyisestä 41 yksiköstä 25 yksikköön. Näin ollen 16 maistraattien nykyistä yksikköä lakkaisi ja niiden palvelut korvattaisiin perustettavilla julkisen hallinnon yhteisillä asiakaspalvelupisteillä. Valtionvarainministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta. Hallituksen esityksen taustalla on valtionvarainministeriössä toiminut julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke (Asiakaspalvelu hanke). Hankkeen kesäkuussa 2013 valmistuneen loppuraportin mukaan Suomeen perustettaisiin koko maan kattava lakisääteinen julkisen hallinnon yhteisten

3 Lausunto 3 (5) Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö Kiinteistöliiton lausunto asiakaspalvelupisteiden verkko. Kuntien ylläpitämässä yhteisessä asiakaspalvelussa on tarkoitus tarjota mm. maistraatin asiakaspalveluja. Yhteisen asiakaspalvelun valmistelua on jatkettu kevään 2014 aikana julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmässä. Yhteisten asiakaspalvelupisteiden sijaintiehdotus ei ole tätä lausuntoa laadittaessa tiedossa. Palvelupisteitä tultaisiin perustamaan vaiheittain Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän laatimaan muistioon liittyneen lausuntokierroksen jälkeen hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisverkoston lakkauttamista ja tehtävien siirtämistä Patentti- ja rekisterihallitukselle siten, että täytäntöönpanossa varmistetaan kielellisten oikeuksien toteutuminen. Tämän valmistelun pohjalta on laadittu nyt lausuntokierroksella oleva luonnos hallituksen esitykseksi. Hallituksen esityksen kohdan Esityksen pääasiallinen sisältö mukaan: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia, yritys- ja yhteisötietolakia ja yhdistyslakia. Esityksessä ehdotetaan, että maistraattien ja elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävät keskitettäisiin Patentti- ja rekisterihallitukselle. Palvelujen sähköistämisen myötä suuri osa tehtävistä automatisoituu ja lakkaa vuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen kyseisten tehtävien hoitoon jäävän henkilöstön vähäinen määrä edellyttää asioiden keskittämistä. Tehtävien siirrolla Patentti- ja rekisterihallitukseen voidaan varmistaa käsittelyn ja asiakaspalvelun tasainen laatu ja asiantunteva palvelu tilanteessa, jossa käytettävissä oleva henkilöresurssi samanaikaisesti vähenee. Toimintojen keskittäminen keventää lisäksi hallinnollista ohjausta ja vähentää poikkihallinnollisen yhteistyön tarvetta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisäämistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä koskevien viranomaisasioiden hoidossa. Sähköinen käsittelyjärjestelmä on otettu käyttöön keväällä Kaikkien yhtiöiden, ml. asunto-osakeyhtiöiden edustamiseen liittyvien asioiden sähköistä ilmoittamista Kiinteistöliitto pitää erittäin hyvänä tulossa olevana

4 Lausunto 4 (5) uudistuksena. Sähköinen ilmoitusmahdollisuus helpottaa näiden laadultaan rutiininomaisten ilmoitusten tekoa. Edustamiseen liittyvien ilmoitusten sähköinen palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuussa Samoin Kiinteistöliitto pitää hyvin tärkeänä ns. sähköisen asiointipalvelukanavan rakentamista. Palvelukanavaa rakennetaan tällä hetkellä yhteistyössä PRH:n ja Verohallinnon kanssa ja se on tarkoitus ottaa käyttöön esityksen mukaan arviolta syksyllä Kyseessä on interaktiivinen asiointijärjestelmä, jonka yhteydessä ilmoitettavat asiat pyritään tarkistamaan mahdollisimman pitkälle jo siinä vaiheessa, kun asiakas syöttää tietoja sähköiselle ilmoituslomakkeelle. Järjestelmässä on mahdollista luoda dokumentteja ja dokumentit allekirjoitetaan sähköisesti. Sähköistämisen johdosta osa ilmoituksista, esim. useat edustamiseen liittyvät ilmoitukset menevät rekisteriin asiakkaan omin toimin eli ilman virkailijakäsittelyä. Kiinteistöliitto pitää erittäin hyvänä seikkana ylipäänsä sähköisten asiointimahdollisuuksien lisäämistä sekä erilaisten, varsinkin interaktiivisten asiointipalvelukanavien rakentamista. On selvää, että sähköisten asiointikanavien sekä ilmoitusjärjestelmien luominen ja käyttöönotto ovat vähentäneet ja tulevat vähentämään palvelun tarjoamiseen nyt vaadittavien henkilötyövuosien määrää viranomaisessa. Tätä taustaa vasten ehdotusta kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien keskittämisestä yhdelle keskusviranomaiselle voidaan pitää perusteltuina. Keskittämisellä voidaan Kiinteistöliiton mukaan turvata parhaiten palvelujen tasainen laatu ja asiakkaiden oikeus yhdenvertaisiin palveluihin. Kiinteistöliitto haluaa tässä yhteydessä korostaa erityisesti laadukkaiden neuvontapalvelujen merkitystä. Tarve neuvontapalveluille on ilmeinen. Tuija Kanervan laatimasta muistiosta per ilmenee, että korjausta vaatien perusilmoitusten ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitusten osuus on kokonaisuutena arvioiden merkittävä. Neuvontapalveluja organisoitaessa huomiota on kiinnitettävä palvelujen alueelliseen saatavuuteen. Kiinteistöliitto pitää hyvänä sitä, että mahdollisuus käyntiasiointiin säilyisi Verohallinnon toimipisteissä 59 paikkakunnalla. Tämän lisäksi pidämme erittäin tärkeänä sitä, että Patentti- ja rekisterihallitus liittyisi julkishallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin. Toistaiseksi tiedossa ei ole, mistä kunnista ja millä laajuudella asunto-osakeyhtiöihin liittyviä palveluja on tarkoitus tarjota sopimusperusteisesti. Palvelujen alueelliseen saatavuuteen on kiinnitettävä osaltaan erityistä huomiota. Neuvontapalvelujen ei nähdäksemme kuitenkaan tarvitse olla organisoitu siten, että neuvonta tapahtuu ns. samassa tilassa fyysisesti läsnä ollen. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että myös asunto-osakeyhtiöille suunnattaisiin selkeästi enemmän ennakollista ohjausta ilmoitusten täyttöön, muutosten tekoon ja

5 Lausunto 5 (5) asiointiin. Neuvontaa voidaan antaa myös puhelimitse, sähköpostitse sekä videoneuvotteluyhteyden välityksin. Toiminnan keskittämisen yhteydessä tulee näiden palvelumuotojen riittävä saatavuus ja toimivuus osaltaan turvata. Laadukkaat neuvontapalvelut edellyttävät oikeasuhtaisesti mitoitettua osaavaa henkilöstöä. Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä siitä huolehtimista, että muutoksen myötä maistraateista siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukseen asuntoosakeyhtiöiden käsittelyyn erikoistunutta henkilökuntaa, mukaan lukien lakimiehiä. Pidämme tätä välttämättömänä asunto-osakeyhtiöihin liittyvän osaamisen ja soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden takaamiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on kiinnitettävä jatkossakin huomiota. Lainmuutosten ehdotetaan tulevan voimaan Valtiohallinnon yhteisten palvelupisteiden perustaminen sekä esityksen mukaisen asioinnin keskittäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle on lomitettava siten, että asunto-osakeyhtiöiden tarvitsemaa palvelua on saatavilla eri toimintojen toteuttamiseen liittyvien siirtymäaikojen aikanakin. Kiinteistöliitto pitää lisäksi kriittisenä sitä, että lakiehdotuksen mukainen keskittäminen ajoitetaan asunto-osakeyhtiöitä koskevien sähköisten palvelujen käyttöönottoon. Annamme tarvittaessa lisätietoja tästä lausunnosta. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY Harri Hiltunen toimitusjohtaja Jenni Hupli päälakimies, varatuomari

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp)

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Lausunto 1 (6) Eduskunta Ympäristövaliokunta HE 154/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Suomen Kiinteistöliitosta

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille 2014-2017 Dnro PRH/1157/20/2012 19.9.2012 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset 5 3.1 Vaikuttavuus

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki markkinaoikeudesta

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot