Lausunto 1(5) Oikeusministeriö LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto 1(5) 17.4.2009. Oikeusministeriö LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007)."

Transkriptio

1 Lausunto 1(5) Oikeusministeriö ASIA LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007). Suomen Kiinteistöliitto ry, Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry ja Suomen Vuokranantajat SVA ry kiittävät mahdollisuudesta saada antaa lausunto arviomuistiosta maanvuokralain tarkistamiseksi. Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 25 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti noin asunto-osakeyhtiöistä. Uudenmaan alueella toimiva Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry on Kiinteistöliittoon kuuluvista alueellisista kiinteistöyhdistyksistä suurin. Sillä on jäsenenä noin asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistöliittoon kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat SVA ry, jonka jäsenenä ovat pääasiallisesti yksityiset vuokranantajat. Kiinteistöliiton, sen jäsenyhdistysten ja Kiinteistöliiton toimialajärjestön Suomen Vuokranantajien jäsenpalveluihin kuuluu mm. ilmainen puhelinneuvonta juridisissa kysymyksissä. Lisäksi Kiinteistöliitto laatii asiantuntijalausuntoja jäsenilleen. Yleistä Suomessa on taloyhtiötä. Valtaosassa asunto-osakeyhtiöitä on kiinteistön pihaalueella autopaikkoja. Autopaikkojen järjestämisvelvoite johtuu rakennusluvasta ja toisaalta yhtiöissä voi olla ylitetty rakennusluvassa määrätty autopaikkojen vähimmäismäärä. Autopaikat voivat olla katospaikkoja, avopaikkoja tai ns. sähköpistokepaikkoja. On huomattava, että suurin osa asunto-osakeyhtiöiden autopaikoista on sellaisia, jotka eivät ole osakashallinnassa. Tyypillistä ja tavanomaista siis on se, että asunto-osakeyhtiöllä on piha-alueellaan autopaikkoja, joita vuokrataan maksua vastaan taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Mielestämme nyt käsillä olevan esityksen selvityksissä ei ole

2 Suomen Kiinteistöliitto Lausunto 2(5) tullut riittävästi esiin se, kuinka merkittävässä määrin autopaikkoja koskevia vuokrasopimuksia on maassamme. Autopaikkojen jakamiseen ja niiden vuokrasuhteisiin liittyviä kysymyksiä tulee lähes päivittäin Kiinteistöliiton ja sen jäsenyhdistysten puhelinneuvontaan. On valitettavasti todettava, että asunto-osakeyhtiöissä on runsaasti autopaikkojen jakoon ja ko. sopimusten päättämiseen liittyviä riitoja. Autopaikkoihin liittyy ongelmia sekä maanvuokralain tulkinnan osalta että yhtiöoikeudelliseen yhdenvertaisuuteen ja yhtiön päätöksentekoon liittyen. Useat yhtiöt päättävät autopaikkojen jonotusperusteista yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti talossa asuvien osakkaiden, muualla asuvien osakkaiden ja vuokralaisten kesken. Loput paikat voidaan vuokrata ns. kakkospaikoiksi. Vain harvoin yhtiöillä jää paikkoja vuokrattavaksi ulkopuolisille tahoille. Kun paikat on jaettu esim. ensimmäisellä kerralla arpomalla halukkaiden kesken, muodostetaan yhtiössä autopaikkajono, jota yleensä isännöitsijä ylläpitää. Kun osakas myy huoneistonsa tai vuokralainen muuttaa muualle saa seuraavana jonossa oleva vapautuvan autopaikan. Vain harvassa asuntoosakeyhtiössä autopaikkoja on riittävästi edes talossa asuville osakkaille tai asukkaille. Autopaikkoja koskee yleinen ja jatkuva niukkuus taloyhtiöissä ja jotkut jonottavat autopaikkoja asunto-osakeyhtiössä useita vuosia saamatta koskaan autopaikkaa. Nyt esillä oleva maanvuokralain muuttaminen on jäsenkuntamme kannalta hyvin tärkeä koska kysymys on siis maassamme kymmenien tuhansien autopaikkaa koskevien vuokrasuhteiden sääntelystä. Tarve sääntelyn tarkistamiseen on mielestämme ilmeinen. Nykyisen sääntelyn ongelmat Vaikka autopaikan käyttäjät suorittavat autopaikoistaan asunto-osakeyhtiölle ns. käyttöoikeusmaksua on kysymys kuitenkin maanvuokrasuhteesta. Käyttöoikeusmaksun suuruus päätetään asunto-osakeyhtiössä hallituksen toimesta tai vuosittain yhtiökokouksessa talousarvion yhteydessä. Kysymys on maa-alueen vuokrauksesta eli ns. maanvuokralain 5 luvun muun maan vuokrasta ja johon sovelletaan myös ko. lain yleisiä säännöksiä. Nykyistä maanvuokralakia ja sen 5 luvun muun maan vuokraa koskeva sääntelyä ei ole aikanaan tarkoitettu lainkaan autopaikkojen vuokrauksen säätelyyn. Tämä johtaa siihen, että voimassa oleva laki aiheuttaa nimenomaan autopaikkojen vuokraukseen liittyen tulkintaongelmia. Toisaalta kyseisen lain 5 luvun ja ko. 1 luvun lain yleiset sääntelyt koskien erityisesti irtisanomista ovat vähintäänkin epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Myös purkamismenettelyä ja irtisanomismenettelyä koskeva terminologia tulee selkeyttää. Maanvuokralain 5 luvun 72 :n mukaan muun maan vuokrasopimukseen sovelletaan maanvuokralain 1, 6 ja 7 luvun säännöksiä. Maanvuokralain 1:4:n mukaan vuokraso-

3 Suomen Kiinteistöliitto Lausunto 3(5) pimusta älköön irtisanottako muulla perusteella kuin mistä tässä laissa säädetään. Saman luvun 1:22 :n toinen momentti taas kertoo, että toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa, mutta laki ei ota kantaa irtisanomisperusteeseen. Maanvuokralain 1:4:n lause ja olkoon muu sopimusehto, paitsi milloin on kysymys 5 luvussa tarkoitetusta vuokrasta, mitätön tarkoittanee nykyisellään sitä, että autopaikan vuokrasopimuksissa osapuolet saavat sopia muistakin kuin 1:21:n mukaisista irtisanomisperusteista. Autopaikoista on useimmiten sovittu yhtiön ja käyttäjän välillä suullisesti, joka johtaa näyttöongelmiin osapuolten kesken sopimuksen sisällöstä. Tyypillisin irtisanomisperuste asunto-osakeyhtiössä on ollut osakkaiden yhdenvertaisuus. Maanvuokralaki (edellä mainittuun viitaten) mahdollistaa sen, että vuokrasopimukseen lisätään irtisanomisperusteita. Sääntelyn ongelmana onkin se, että osapuolten välillä ei pystytä näyttämään, että irtisanomisperusteista on sovittu luovuttamalla vuokralaiselle asuntoosakeyhtiössä päätetyt autopaikkojen jakoperusteet ja yhtiön ylläpitämät jonotuslistat. Toisaalta kirjallisten autopaikan vuokrasopimusten osalta ongelmaksi on muodostunut maanvuokralain 1 luvun 3, jonka mukaan kirjallisesti tehtävään vuokrasopimukseen on otettava kaikki sopimusehdot ja ehto, jota ei ole sopimukseen otettu on mitätön. Tästä on seurannut tulkintaongelmia siitä, voidaanko kirjallisesti tehtyä vuokrasopimusta irtisanoa asunto-osakeyhtiöoikeudellisen yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi. Edellä mainittuun perustuen on välttämätöntä, että lakia muutettaisiin tältä osin oikeustilaa selventäväksi. Ehdotuksemme maanvuokralain muutoksiksi Sopimuksen muoto Ehdotamme, että maanvuokralakiin otettaisiin oma luku autopaikkojen vuokrauksesta. Tämä on perusteltua, koska autopaikan vuokrauksen erityispiirteet sekä sääntelyn tarve poikkeavat huomattavasti tavanomaisesti tontin tai maan vuokrauksesta. Esitämme että maanvuokralain autopaikan vuokrausta koskevat säännökset sekä sääntely kokonaisuutena muistuttaisivat mahdollisimman paljon huoneenvuokraa koskevia säännöksiä (laki asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrauksesta) Sääntelyn yhtenäisyys helpottaa lain soveltamista. Tähän liittyy mm. jo aikaisemmin mainittu tarve terminologian yhtenäistämiseen. Esitämme, että autopaikan vuokrasopimus voidaan tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti. Kirjallisen sopimisen muoto tulisi kuitenkin olla ensisijainen sopimuksen sisäl-

4 Suomen Kiinteistöliitto Lausunto 4(5) lön selvittämisen johdosta ja sopijapuolia tulisi ohjata kirjallisen sopimuksen tekemiseen esim. lain perusteluissa. Sopimuksen päättäminen Purkaminen Esitämme, että sopimuksen purkamisperusteet olisivat pääkohdiltaan yhtenevät lain asuinhuoneiston vuokrauksesta kanssa. Sopimus voitaisiin siten lähtökohtaisesti purkaa päättymään välittömästikin, jos laissa säädetty peruste on käsillä. Lisäksi purkuperusteen tulisi aina olla olennainen. Irtisanominen Nykytilanteessa suurimman tulkintaongelman ovat aiheuttaneet sopimuksen irtisanomistilanteet silloin, kun sopimuksia tehtäessä on pyritty sopimaan irtisanomisoikeudesta/ irtisanomisen perusteista. Usein irtisanomisen perusteista sopiminen on jäänyt puutteelliseksi ja irtisanomisoikeus mm. taloyhtiössä noudatettujen autopaikkojen jakosääntöjen perusteella on ollut tulkinnanvaraista. Sääntelyä tulisikin mielestämme selkeyttää siten, että laissa säädettäisiin ensinnäkin, että autopaikan vuokraa koskeva sopimus on aina irtisanottavissa autopaikan vuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan mukaisella perusteella (vrt. AHVL) ja että tällaisesta irtisanomisen perusteesta voidaan myös ottaa nimenomainen ehto kirjallisesti tehtävään vuokrasopimukseen (kirjallinen ehto ei siten olisi välttämätön edellytys irtisanomiselle mainitulla perusteella). Mainitulla sääntelyllä saavutettaisiin se, että autopaikan vuokrasopimus olisi aina irtisanottavissa nykyisin tyypillisimmillä perusteilla, joita ovat asunto-osakeyhtiölaista seuraava osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttaminen sekä esim. kohtuullinen vuokrataso. Ehdotamme lisäksi ja pidämme erittäin tärkeänä, että lain perusteluissa mainitaan esimerkkeinä autopaikan vuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan mukaisista perusteista juuri asunto-osakeyhtiöoikeudellinen osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattaminen ja siihen perustuvat autopaikkojen jakosäännöt (jakojärjestykset) sekä mm. kohtuullinen vuokrataso. Todettakoon, että taloyhtiössä osakkeenomistajilta ja talon asukkailta / käyttäjiltä ei lähtökohtaisesti peritä ns. käypää vaan tätä alhaisempaa kohtuullisista vuokraa. Irtisanomisaika Esitämme, että autopaikkojen osalta sekä vuokranantajan että vuokralaisen irtisanomisajaksi säädettäisiin 1 kuukausi, ellei kirjallisessa vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu. Kun kyseessä on autopaikan irtisanominen, emme pidä tätä pidempää irtisanomisaikaa tarpeellisena.

5 Suomen Kiinteistöliitto Lausunto 5(5) Irtisanomisajan laskemisen osalta ehdotamme, että normisto vastaisi huoneenvuokralakeja ja irtisanomisaika laskettaisiin sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei irtisanomispäivästä vuokrasopimuksessa toisin sovita. Irtisanomismenettely Esitämme, että irtisanominen tulee (näyttöongelmien poistamiseksi) tehdä aina kirjallisesti ja todistettavasti. Vuokranantajan tulee lisäksi mainita irtisanomisilmoituksessaan irtisanomisen peruste. Tältäkin osin olisi hyvä saattaa maanvuokralain normisto vastaamaan huoneenvuokralakien vastaavia säännöksiä. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO ry Harri Hiltunen Toimitusjohtaja Anu Kärkkäinen Päälakimies UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS ry Kai Haarma Toiminnanjohtaja Mia Pujals Vastaava lakimies SUOMEN VUOKRANANTAJAT SVA ry Virpi Hienonen Toiminnanjohtaja

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi LAUSUNTO 1 (6) Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi ASIA: TUPAKKAPOLIITTISIA LAINMUUTOKSIA JA TOIMIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta saada antaa

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen

Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö - Avainturvallisuus - Valvontakamerat - Talvikunnossapidon erityiskysymyksiä

Lisätiedot

Maanvuokralain tarkistaminen

Maanvuokralain tarkistaminen 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010 31.8.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 4 Kunnossapito Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä. Yksi keskeisistä asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan?

Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan? Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan? Kiinteistömessut 14.10.2011 Timo Salonen VT, toimitusjohtaja REIM Lahti Oy www.reimgroup.com Isännöintiliiton isännöintipalvelujen sopimisen kehittämishanke

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Näytesivut. 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto. 27.1 Rahana suoritettavan vuokran maksuaika

Näytesivut. 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto. 27.1 Rahana suoritettavan vuokran maksuaika 4 VUOKraN MAKSAMINEN 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto Rahana suoritettava vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta ole toisin sovittu.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot