hallituksen erityistehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hallituksen erityistehtävät"

Transkriptio

1 Nä yt es iv ut hallituksen erityistehtävät

2 6 Hallituksen erityistehtävät Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään hallituksen vastuulle edellä käsiteltyjen yleisten tehtävien lisäksi lukuisia erityistehtäviä. Näissä tehtävissä hallituksella on itsenäinen toimivalta (ks. AOYL 6:2 ja 7:2, 2.1.2, 4.1 ja 5.1). Päätöksenteko kuuluu tällöin kokonaan hallitukselle eikä sitä voida siirtää yhtiökokoukselle. Hallituksen erityistehtävien suorittaminen ei useinkaan vaadi hallituksen jäsenten omakohtaista toimintaa, vaan käytännössä ne voi hoitaa isännöitsijä (ks ). Hallituksen on kuitenkin muodollisesti valmisteltava ja suoritettava monet näistä tehtävistä. Koska hallitus on viime kädessä vastuussa erityistehtäviensä hoidosta, sen keskeisenä tehtävänä on valvoa isännöitsijää tai muuta tehtävän suorittajaa siten, että tehtävät tulevat asianmukaisesti suoritetuksi. Kun hallituksen yleisten ja erityisten tehtävien hoitoa täytyy valvoa, hallituksen on oltava selvillä niistä erityistehtävistä, jotka sille asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluu. Aiempaan asunto-osakeyhtiölakiin verrattuna nykyisessä laissa on enemmän erityisesti korjaus- ja kunnossapitotehtäviin liittyviä erityistehtäviä (ks. jäljempänä 7.2 ja 7.3). Jos 114 TOIMIVA HALLITUS TALOYHTIÖN HALLITUKSEN KÄSIKIRJA

3 hallitus ei valvo tehtävien hoitoa, valvontavastuu voi viime kädessä kulminoitua vahingonkorvausvelvollisuuteen, jos tehtäviä ei ole suoritettu lain edellyttämällä tavalla. 6.1 Hallinnolliset tehtävät Osakkeet ja osakeluettelon pitäminen Hallituksen erityistehtävistä erittäin keskeinen on yhtiön osakeluettelosta huolehtiminen. Jotta osakeluetteloa voidaan ylläpitää kunnolla, hallituksen on tunnettava yleiset säännökset osakkeiden tuottamista oikeuksista ja niiden käyttämisestä, osakkeiden vaihdannasta sekä luettelomerkinnän edellytyksistä ja merkityksestä. Osakeluetteloon merkittävät tiedot Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakeluetteloon on merkittävä seuraavat tiedot: 1) kaikki osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä 2) osakehuoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden 3) osakekirjojen antamispäivä 4) osakkaan nimi ja osoite, luonnollisesta henkilöstä syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaikka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oikeushenkilö on rekisteröity 5) muualla laissa osakeluetteloon merkittäväksi säädetyt tiedot sekä 6) huoneiston hallintaoikeuteen muun lain nojalla kohdistuva rajoitus, jos sen merkitsemistä erikseen vaaditaan. (Ks. AOYL 2:12.) Hallituksen erityistehtävät 115

4 Muita kuin edellä mainittuja tietoja, kuten kauppahintoja, lainaosuuksien maksuja tai osakkaiden henkilötunnuksia, ei luetteloon saa merkitä. Muualla kuin asunto-osakeyhtiölaissa erikseen säädetyt merkinnät voivat liittyä osakkeen luovutuksen ja huoneiston hallintaoikeuden rajoituksiin. Näitä säännöksiä on esimerkiksi aravalainsäädännössä. Osakeluetteloon on myös vaadittaessa merkittävä, jos jonkin muun lain määräys rajoittaa osakkeen hallintaoikeutta. Tavallisin tällainen rajoitus on perintökaaren (40/1965) määräys lesken oikeudesta pitää hallinnassaan kodiksi sopivaa asuntoa. Rajoitus voi liittyä myös muutoin käyttöoikeustestamenttiin. Omistusoikeuden siirron merkitseminen osakeluetteloon ja varainsiirtovero Asunto-osakeyhtiön osakkeiden vaihtaessa omistajaa uusi omistaja on viivytyksettä merkittävä osakeluetteloon, kunhan osakkeiden siirtymisestä on ensin esitetty luotettava selvitys. Selvityksen tekee osakas itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Lisäksi tulee esittää selvitys säädetyn varainsiirtoveron suorittamisesta (ks. seuraava alaluku). Asunto-osakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppoja koskeva varainsiirtoverotus muuttui olennaisesti Veroprosentti nousi tuolloin 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Uudistuksen myötä myös veropohja laajeni. Veroa on nyt maksettava kauppahinnan lisäksi osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainaosuudesta. Vero lasketaan niin sanotusta velattomasta myyntihinnasta, johon lasketaan mukaan sellaiset yhtiön velat, jotka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa pois yhtiölle kerralla tai erissä lainaosuutena tai pääomavastikkeena (rahoitusvastikkeena; ks. edellä isännöitsijäntodistuksesta 3.5). 14 Uudiskohteessa veron kohteena on velaton myyntihinta eli koko kauppahinta. 14 Lisäksi edellytyksenä on, että kaupantekopäivään mennessä hallitus tai yhtiökokous on tehnyt yhtiössä päätöksen siitä, että osakkaalla on oikeus maksaa lainaosuus pois ja osakekohtaiset lainaosuudet on euromääräisesti määritelty. 116 TOIMIVA HALLITUS TALOYHTIÖN HALLITUKSEN KÄSIKIRJA

5 Veron piiriin eivät kuulu sellaiset yhtiön velat tai lainat, joita osakas ei ole oikeutettu maksamaan pois lainaosuutena tai pääomavastikkeena. Tällaisia lainoja ovat esimerkiksi yhtiön hoitotalouden tasapainottumiseen ottamat lainat ja niin sanotut limiittilainat. Verovastuuta selvitettäessä isännöitsijäntodistuksen tietosisällön oikeellisuus ja kattavuus on korostunut käytetyn asunnon kaupassa olennaisesti (ks. isännöitsijäntodistuksesta edellä luvussa 3.5). Erityisesti isännöitsijän on oltava perillä varainsiirtoveron oikeasta suorittamisesta ja isännöitsijäntodistuksen oikeellisuudesta, koska isännöitsijäntodistuksessa olevasta virheellisestä yhtiövelkaa koskevasta tiedosta vastaa viime kädessä myös isännöitsijän toiminnasta vastuussa oleva asunto-osakeyhtiö. Veron oikeanmääräisestä suorittamisesta on vastuussa luovutuksensaaja eli ostaja (= 2 kk luovutussopimuksen eli kaupan tekopäivästä). Jos osakkeen siirtyminen merkitään osakeluetteloon, vaikka selvitystä suoritetusta tai peritystä verosta ei ole esitetty, on veron oikeamääräisestä suorittamisesta vastuussa myös asunto-osakeyhtiö (ks. puolestaan hallituksen ja isännöitsijän vastuusta yhtiölle AOYL 24:1 ja luku 10.2). Jos kauppa on tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä, on myös kiinteistönvälittäjällä uuden asunnon kauppaa lukuun ottamatta myös vastuu siitä, että vero suoritetaan oikeamääräisenä. Verohallinto on julkaissut Yhtenäistämisohjeen verohallinnon asiakkaille yleisimmistä tilanteista varainsiirtoveron maksamiseen liittyen. Ohje löytyy Verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta Osakeluettelomerkintöjen päivääminen ja hyväksyntä Osakeluettelomerkintä on päivättävä (ks. AOYL 2:13 ). Saannon laadusta riippumatta on aina tarkastettava, että omistusoikeus osakkeisiin on osakesiirroin ja muun selvityksen nojalla lopullisesti siirtynyt saajalle Hallituksen erityistehtävät 117

6 (ks. AOYL 2:2 ). Tällöin on otettava huomioon myös yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva lunastuslauseke (ks. AOYL 2:13 ). Vaikka hallitus käytännössä yleensä siirtää osakeluettelon pitämisen isännöitsijälle, hallitus on itse viime kädessä vastuussa luettelon asianmukaisesta hoidosta. Tämän vuoksi hallituksen tulisi ainakin jälkeenpäin kokouksissaan käsitellä ja hyväksyä osakeluetteloon tehdyt merkinnät. Luettelomerkinnät kuitenkin päivätään sille päivälle, jolloin isännöitsijä tosiasiallisesti on merkinnät tehnyt. Osakeluetteloon merkitseminen ja siihen liittyvä omistajaolettama voidaan osoittaa myös isännöitsijäntodistukseen otetulla merkinnällä siitä, kenet on kyseisen osakeryhmän omistajana merkitty osakeluetteloon. Osakekirjaan ei tästä ole välttämätöntä kirjoittaa enää todistusta, ellei uusi omistaja sitä nimenomaisesti vaadi (ks. AOYL 2:11, 2:13 ja 7:27 ). Osakeluetteloa on pidettävä luotettavalla tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luotettavaa irtolehti- tai korttijärjestelmää tai automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää (ks. AOYL 2:12 2 mom.). Osakeluettelon on aina oltava nähtävänä yhtiökokouksessa (ks. AOYL 6:23, 4.4.5). Luettelo osakkeen aiemmista omistajista Yhtiön on myös säilytettävä luotettavalla tavalla osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot. Säilytysaika on 10 vuotta siitä, kun uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon. (ks. AOYL 2:14 ). Vanhat omistustiedot voivat olla tarpeen osakkeen nykyisen ja entisten omistajien sekä yhtiön ja muiden osakkaiden vastuiden selvittämiseksi. Vanhat omistajatiedot voidaan säilyttää osakeluettelon yhteydessä tai erikseen. Vanhoihin osakeluettelotietoihin saavat tutustua yhtiön kulloistenkin osakkaiden lisäksi entiset osakkaat ja muut, jotka osoittavat oikeutensa sitä vaativan (ks. AOYL 2:15 ). Tämä koskee säädettyä 10 vuoden säilytysaikaa, jonka jälkeen näitä tietoja voidaan käyttää vain mahdol- 118 TOIMIVA HALLITUS TALOYHTIÖN HALLITUKSEN KÄSIKIRJA

7 liseen historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen taikka tilastointiin (ks. AOYL 2:15 ). Luetteloiden julkisuus Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella halukkaalla on oikeus tutustua siihen. Hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän on varattava tutustumiseen tilaisuus kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstä. Kenellä tahansa on oikeus saada yhtiön kulut korvattuaan myös jäljennös osakeluettelosta tai sen osasta (ks. AOYL 2:15 ). Entisten osakkaiden tietoihin saavat tutustua ja halutessaan saavat jäljennöksen osakekirjasta vain osakkaat ja muut, jotka voivat osoittaa oikeutensa sitä vaativan (ks. AOYL 2:14 yhteydessä). Luonnollisen henkilön osoitteen tai syntymäajan saa luovuttaa vain osakkaalle tai sille, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan (esim. viranomainen). Luonnollisen henkilön osoite- tai syntymätiedot voidaan joutua antamaan tilanteessa, jossa häneltä peritään saatavia tai jossa selvitetään vastuunjakoa. Jos maistraatti on määrännyt väestötietolain ( /661) perusteella osakasta koskevien tietojen luovutusrajoituksesta ja rajoituksesta on ilmoitettu yhtiölle, osakkaan luetteloon merkittyjä tietoja saa luovuttaa vain viranomaiselle sekä sellaiselle osakkaalle tai muulle, joka voi osoittaa oikeutensa sitä vaativan. Tällöin kysymys on niin sanotun turvakiellon huomioon ottamisesta luovutettaessa osakeluetteloon merkittyjä tietoja osakkaasta Huoneiston käytön sekä kunnossapito- ja muutostöiden valvonta Nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa on kiinnitetty erityistä niihin kunnossapito- ja muutostöihin, joita osakkaat tekevät hallitsemissaan huoneistoissa. Yhtiön ja osakkaan välinen kunnossapitovastuu jakautuu Hallituksen erityistehtävät 119

8 pääsääntöisesti samoin kuin aiemmassa laissa (ks. AOYL 4:1 3, 7.2.1). Sen sijaan erityisesti kunnossapitoa koskevia menettelysäännöksiä ja niihin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia sekä yhtiön johdon valvontavastuuta muutettiin ja tarkennettiin olennaisesti lainmuutoksen yhteydessä (ks. AOYL 4:6 9, 7.2.3). Sama koskee huoneistokohtaisia muutostöitä, joihin liittyviä säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta ja yhtiön johdon valvontavastuusta niin ikään tarkennettiin (ks. AOYL 5:1 7, 7.3). Kunnossapitoa tai muutostyötä koskevien ilmoitusten säilyttäminen Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että osakas tekee yhtiölle kirjallisen ilmoituksen suunnittelemastaan kunnossapito- tai muutostyöstä ennen töiden aloittamista (ks. liite 9). Tällöin yhtiö voi hyväksyä työn ja hoitaa sen valvonnan. Kunnossapito- ja muutostyön valvonta kuuluu hallituksen tehtäviin, joten hallituksen jäsenten on tunnettava sitä koskevat lain säännökset. Hallitus voi hoitaa valvontatehtävää yhdessä isännöitsijän kanssa. Hallituksen on myös ylläpidettävä luetteloa osakkaiden yhtiölle toimittamista kunnossapitoa ja muutostöitä koskevista ilmoituksista (ks. AOYL 7:28 ). Ilmoituksista säädetään kunnossapitotyön osalta asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 7 :ssä (ks. jäljempänä 7.2.3) ja muutostyön osalta lain 5 luvun 4 :ssä (ks. jäljempänä 7.3.1). Hallituksen on huolehdittava siitä, että ilmoituksia koskevan luettelon pitäminen järjestetään asianmukaisesti (vrt. AOYL 2:12 ). Ilmoitukset on säilytettävä luotettavalla tavalla yhtiön olemassaolon ajan. Käytännössä ilmoitukset on arkistoitava huoneistokohtaisesti, koska osakkaalla on oikeus saada jäljennökset hallitsemaansa huoneistoa koskevista ilmoituksista (ks. AOYL 7:28 ). Ilmoitustietoja tarvitaan myös isännöitsijäntodistusta varten (ks. AOYL 7:27, 3.5). 120 TOIMIVA HALLITUS TALOYHTIÖN HALLITUKSEN KÄSIKIRJA

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN ASUKASLUETTELOT JA HENKILÖTIETOLAKI

TALOYHTIÖIDEN ASUKASLUETTELOT JA HENKILÖTIETOLAKI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TALOYHTIÖIDEN ASUKASLUETTELOT JA HENKILÖTIETOLAKI Päivitetty 10.02.2011 www.tietosuoja.fi 2 1 Taustaksi Henkilötiedon määritelmä Henkilötietolain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Oikeusministerin esittelystä säädetään paivana kuuta 20 annetun asunto-osakeyhtiölain

Oikeusministerin esittelystä säädetään paivana kuuta 20 annetun asunto-osakeyhtiölain 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen Luonnos 30.12.2009 Valtioneuvoston asetus asunto-osakeyhtiöasetukseksi Oikeusministerin esittelystä säädetään paivana kuuta 20 annetun asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Isännöitsijäntodistuksen antamisesta ja sen sisällöstä on määräykset asunto-osakeyhtiölain

1 YLEISTÄ. Isännöitsijäntodistuksen antamisesta ja sen sisällöstä on määräykset asunto-osakeyhtiölain KH 02-00396 ohjetiedosto XXXXkuu 2007 korvaa KH 02-00292 1 (10) ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSEN LAADINTA isännöitsijäntodistus, asuntokauppa, asunto-osake, energiatodistus, huoneisto, isännöitsijä, kuntotodistus,

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT Satakunnan ammattikorkeakoulu Elina Sairanen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS: TEHTÄVÄT JA VASTUUT Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Päivi Komulainen PIENEN TALOYHTIÖN ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT JA VUOSISUUNNITELMA

Päivi Komulainen PIENEN TALOYHTIÖN ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT JA VUOSISUUNNITELMA Päivi Komulainen PIENEN TALOYHTIÖN ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT JA VUOSISUUNNITELMA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta.

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) ja osakkeiden lukumäärä 31 688 osaketta. As Oy Helsingin Gunillankartano Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on As Oy Helsingin Gunillankartano 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungissa

Lisätiedot

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (6) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 1 (5) KIINTEISTÖ OY HAKANIEMEN TORIPARKKI -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab Hagnäs Torgparkering. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot