LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (6) Verohallinto Henkilöverotus, ohjaus- ja kehittämisyksikkö HEVEOKY Sari Wulff PL Vero Diaarinumero A48/200/2014 LAUSUNTO: VEROHALLINNON OHJE RAKENTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidystä ohjeluonnoksesta. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu yhteensä yli asuntotai kiinteistöosakeyhtiötä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry., jossa on jäseninä yli yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat asuin- ja liikehuoneistojaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta noin 2 miljoonaa suomalaista. Suomen Kiinteistöliiton lausunto Taustaksi Rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset tulevat voimaan Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa (lait 363/2013 ja 364/2013, HE 92/2012). Säännösten perusteella tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista

2 Lausunto 2 (6) ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä lukien. Verotusmenettelystä annetun lain 15 b :n 5 momentin, 15 c :n 2 momentin ja 15 d :n 4 momentin valtuutussäännösten nojalla Verohallinnolla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisajankohdasta ja -tavasta tai rajoittaa rakentamisalaan liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Verohallinto on antanut päätöksen rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (Vhp 131/2014). Lisäksi verottaja on antanut rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta koskevan ohjeen (diaarinumero A73/200/2013). Nyt lausuntokierroksella olevan ohjeluonnoksen on tarkoitus korvata aiempi ohje. Kiinteistöliiton lausunto Yleistä Erityisesti tietyistä ohjeluonnoksen muutoksista Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävien säädösten ja normien käyttöönottoa kiinteistöalalla. Kiitämme mahdollisuudesta lausua myös muokatusta ohjeluonnoksesta. Toteamme tehdyistä täsmennyksistä yleisesti seuraavaa: Ohjeeseen on tehty runsaasti laadultaan stilistisiä muutoksia. Lisäksi ohjetta on pyritty havainnollistamaan lisäämällä runsaasti täsmentäviä esimerkkejä. Luonnokseen on tehty myös joitakin tiedonantovelvoitetta laajentavia velvoitteita. Pidämme tehtyjä kielellisiä täsmennyksiä hyvinä ja selkiyttävinä. Lisätyt esimerkit helpottavat nähdäksemme ohjeen ymmärtämistä. Ohjeeseen tehtyjä muutoksia voidaan pääosin pitää ohjeen omaksumista helpottavina ja siten hyvinä. Kiinteistöliitto haluaa kuitenkin kiinnittää verohallinnon huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin. Kiinteistöliiton huomiot esitetään tässä lausunnossa noudattaen ohjeluonnoksen kappalekohtaista numerointia.

3 Lausunto 3 (6) Kuva 1. Tiedonantovelvolliset tahot Kuvaa 1 on täsmennetty. Tehtyjen muutosten johdosta eri relaatiot sekä tiedonantovelvoitteiden ydinsisältö ilmenevät aiempaa paremmin. Kuva muodostaa yleiskuvan kummankin velvoitteen ydinsisällöstä ja sen merkitys velvoitteiden ymmärtämisen osalta onkin tärkeä. Suosittelemmekin stilisoimaan kaaviota vielä seuraavilta osin: - Kuvassa olevien rakennusten rooli jää epäselväksi ja ne kannattaisi poistaa. Tiedonantovelvoitteiden kaksi linjaa voitaisiin erotella kuvaan lisättävin otsikkotekstein ( Yhteisen rakennustyömaan työntekijätiedot ja Urakkatiedot ). - Yhteisen työmaan työntekijätietojen osalta pyytäisimme korostamaan graafisin toimenpitein työnantajien ja työntekijöiden välisiä työmaakohtaisia työsuhderelaatioita kuvaavia merkintöjä. Kohta Erillinen suunnittelu ja valvonta Kiinteistöliitto ehdottaa kursiivilla merkittyä täsmentävää lisäystä ohjeen toiseen kappaleeseen: Edellä mainitut suunnittelu ja valvonta eivät erikseen hankittuina kuulu tiedonantovelvollisuuden piiriin, mutta jos esimerkiksi urakka- tai rakentamissopimuksessa on sovittu, että suunnittelu tilataan rakentamispalvelun suorittavalta yhtiöltä osana kyseistä sopimusta, myös suunnittelu kuuluu tiedonantovelvollisuuden piiriin. Kohta Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä tuotantotoimintaa palvelevien laitteiden asentaminen, korjaaminen ja kunnossapitotyöt Kiinteistöliitto ehdottaa, että otsikkoon tehdään yllä kursiivilla merkitty täsmennys. Tällä muutoksella otsikko saatettaisiin vastaamaan varsinaisen ohjeen sisältöä. Kohta Kiinteistönhoito ja huoltotyöt Kohdan 4. kappale kuuluu seuraavasti: Jos kiinteistönhoitoa harjoittava yritys veloittaa korjauspalvelut erikseen, niitä pidetään rakentamispalveluna ja näin ollen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvana. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi vuosisopimuksen ulkopuolella tehtyä ylimääräistä erillistä korjaustyötä. Merkityksellistä on erillinen maksuperuste, ei laskutustapa.

4 Lausunto 4 (6) Yllä kursiivilla merkitty osio on nähdäksemme tulkinnanvarainen. Ehdotamme osion täsmentämistä vastaamaan kiinteistönhoitosopimuksissa tavanomaisesti noudatettavaa jaottelua: Tällä tarkoitetaan esimerkiksi muita kuin kiinteään veloitukseen kuuluvia, erillisveloitettavia korjaustöitä. Merkityksellistä on erillinen veloitusperuste, ei laskutustapa. Kohta Ilmoittamisen alaraja urakkatiedoissa Ohjeen 2. kappaleeseen tehdyn täsmennyksen mukaan Jos euron rajaarvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvon tiedetään ylittyvän. Esimerkki 3 on lähtökohtaisesti yllä kursiivilla merkittyä lisäystä selventävä. Epäselvyyksien välttämiseksi esimerkkiä tulisi kuitenkin täsmentää. Esimerkissä mainittu kustannusten arvioidaan nousevan euroon tulisi korvata esimerkiksi seuraavalla tiedetään esimerkiksi tarjouksen perusteella nousevan euroon. Kohta 2.4 Sopimuksen pilkkominen ja lisätyöt Kiinteistöliiton käsityksen mukaan muutos- ja lisätöitä voidaan pitää yleisinä etenkin laajamittaisemmissa korjausurakoissa. Näin ollen onkin erityisen tärkeätä, että ohjeen kohta 2.4 ohjaisi tiedonantovelvollisuuden asianmukaiseen täyttämiseen. Ensinnäkin, kiinnitämme Verohallinnon huomiota ensimmäisen kappaleen lisäykseen, jonka mukaan erillisiä tilauksia on pidettävä erillisinä sopimuksina eikä raja-arvoa laskettaessa yhtenä kokonaisuutena. Edellytyksenä lisäyksen mukaan kuitenkin on, että tällainen arviointi on liiketaloudellisesti perusteltua. Nähdäksemme valittu termi ohjaa arvioimaan tilannetta palveluntarjoajan kannalta. Perustellumpaa olisi käyttää termiä rakennusteknisesti tai kiinteistönpidollisesti perusteltua, joka ohjaisi arvioimaan tilanne suoritettavan työkokonaisuuden kannalta. Asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöiden toiminnan tarkoituskin huomioiden pitäisimme tätä termimuutosta parempana. Suosittelemme lisäksi täsmentämään ohjetta vastaamaan YSE ehtojen 43 ja 46 :ssä yksilöityjä muutos- ja lisätyömäärityksiä siltä osin kun ohjeen kohta ja siinä esitetyt esimerkit koskevat alkuperäisen urakan laajentumista tai urakan yhteydessä teetettäviä kokonaan erillisiä töitä. Kohta Yhteinen rakennustyömaa Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 1 kohdan mukaan työpaikkaa, jolla

5 Lausunto 5 (6) tehdään asetuksen soveltamisalassa tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Kiinteistöliitto kiinnittää erityistä huomiota siihen, että yhteisen työmaan työntekijätietojen raportoinnista verottajalle vastaa viime kädessä rakennuttaja. Tällä, kuten myöskään päätoteuttajalla ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa ole tietoa ns. yhteisellä työmaalla työskentelevistä. Osakkeenomistajan tai tämän vuokralaisen käyttämällä urakoitsijalla ei välttämättä ole tietoa myöskään asuntoosakeyhtiön käynnistämästä urakasta. Asunto-osakeyhtiölain (AOYL) 5 luvun 2 ja 7 :t velvoittavat nimittäin osakkaan ilmoittamaan yhtiölle vain sellaisista kunnossapito- ja muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Huomionarvoista on, että laki ei lähtökohtaisesti velvoita osakasta ilmoittamaan yhtiölle esimerkiksi huoneiston pintaremonteista. Lisäksi huomioon on myös otettava se seikka, että osakkaat eivät välttämättä täytä tiedonantovelvollisuuttaa asianmukaisesti. Yhtiö ei näin ollen välttämättä saa tietoa tai tule tietoiseksi kaikista rakennuksessa suoritettavista urakoista. Kiinteistöliitto ennakoi, että yhteisen työmaan muodostumisessa ja toisaalta tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä yhteisen työmaan työntekijätietojen osalta tulee ilmenemään paljon epäselvyyksiä. Pidämme erittäin tärkeänä, että ohjeessa huomioitaisiin nimenomaisesti erilaisten osakasremonttien vaikutus tiedonantovelvoitteeseen ja sen täyttämiseen yhteisen työmaan työntekijätietojen osalta. Ohjeessa tulisi nähdäksemme korostaa erityisesti sopimuskumppanin vastuuta tiedonantovelvollisuuden täyttämisessä. Kohta 5.3. Tiedonantovelvollisuus päättyy, kun työ on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle. Kiinteistöliitto on pitänyt tätä alkuperäistä, velvoitteen määräaikaa selkeänä ja kannatettavana. Kiinteistöliitto kiinnittää huomiota siihen, että työntekijätietojen raportoinnin osalta ohjeluonnokseen on kuitenkin tehty muutos, joka pidentää tiedonantovelvollisuutta yhteisen työmaan työntekijätietojen osalta huomattavasti. Näiden tietojen osalta tiedonantovelvollisuus on olemassa, jos yhteinen työmaa on edelleen käynnissä takuutöiden aikana. Tiedonantovelvoitteen täyttämisestä vastaa tässäkin tapauksessa viime kädessä rakennuttaja.

6 Lausunto 6 (6) Kuten edellä tässä lausunnossa on todettu, yhteisen työmaan muodostumiseen ja tiedonantovelvoitteen asianmukaiseen täyttämiseen ennakoidaan liittyvän tulkintatilanteita. Kohta 8.1 Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan, hänelle voidaan ohjeen mukaan määrätä enintään euron laiminlyöntimaksu. Ohjeluonnoksen lisäyksen mukaan laiminlyöntimaksu on ilmoituskohtainen. Kuten sanottu, Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä talousrikollisuuden torjuntaan tähtääviä toimia. Mitä tiedonantovelvollisuuteen tulee, voidaan velvoitteen täyttämistä urakkatietojen osalta pitää jokseenkin selväpiirteisenä. Erityiset ongelmatilanteet urakkatietojen kohdalla tulevat arviomme mukaan liittymään saneeraushankkeiden yhteydessä sangen yleisiin muutos- ja lisätöihin. Yhteisen työmaan muodostumiseen ja tiedonantovelvollisuuden asianmukaiseen täyttämiseen voidaan ennakoida liittyvän huomattavasti enemmän tulkintatilanteita. Kiinteistöliitto puoltaakin sitä, että ohjeen sanamuotoa muokattaisiin siten, että viranomaisella olisi velvoitteen sijasta oikeus määrätä ilmoituskohtainen laiminlyöntimaksu. Annamme tarvittaessa lisätietoja tästä lausunnosta. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY Jenni Hupli päälakimies, varatuomari Jukka Kero pääekonomisti

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Marjut Jaakola & Liisa Majuri RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Toimenpiteet ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Toimenpiteet ilmoitusvelvollisuuden

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

Lausunto 1 (8) 26.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO

Lausunto 1 (8) 26.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausunto 1 (8) Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 06.05.2014, TEM/877/03.01.01/2014 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ ENERGIATEHOKKUUSLAIKSI Suomen Kiinteistöliitosta

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 13.8.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi TEM/940/00.04.01/2013

Lausunto 1 (5) 13.8.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi TEM/940/00.04.01/2013 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi TEM/940/00.04.01/2013 LAUSUNTO: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KAUPPAREKISTERILAIN, YHDISTYSREKISTERILAIN

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi LAUSUNTO 1 (6) Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi ASIA: TUPAKKAPOLIITTISIA LAINMUUTOKSIA JA TOIMIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta saada antaa

Lisätiedot

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Tuloveroasteikko 2014 (HE 105/2013 täydennys) Progressiivinen tuloveroasteikko 2013 2014 Verotettava

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 4 Kunnossapito Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä. Yksi keskeisistä asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajat ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Isännöintiliitto, Asunto, toimitilaja

Suomen Vuokranantajat ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Isännöintiliitto, Asunto, toimitilaja Sisäasiainministeriö LAUSUNTO Oikeusyksikkö 28.11.2011 lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen LAUSUNTO APULAISOIKEUSASIAMIES JUSSI PAJUOJAN PÄÄTÖKSEN DNRO 1354/2/11 JOHDOSTA KOSKIEN POLIISILLA OLEVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Pihaideoita tiilellä. Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla. Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin

Omataloyhtiö.fi. Pihaideoita tiilellä. Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla. Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin Kesä 2014 Omataloyhtiö.fi Pihaideoita tiilellä Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla Taloyhtiöt kerrospukeutuvat Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin Torinkulma vaihtoi >> >> >> autotallinovet

Lisätiedot