Asunto- osakerekisteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto- osakerekisteri"

Transkriptio

1 Toimintamallin selvitys

2 Q Q Q Q Q Q Q ProjekBn suunnicelu TarviCavien sääntelymuutosten selvitys n projek0 Rekisterin toteucamismallin selvitys PalvelukonsepB Järjestelmälle asetecavat vaabmukset Hankinta 2015 Esiselvitys MääriCely Hankinta Toteutus PilotoinB KäyCöönoCo n

3 Nyky0lanne Omistusoikeuden osoicaminen PaineCu osakekirja, siirtomerkinnät, merkintä osakelueceloon KäsiCely Paljon osapuolia, todistuksia, paperien fyysistä siirtelyä Osakkeet ja niihin liicyvät Bedot ovat hajallaan Tietoja kerätään eri tarkoituksiin eri tavoin KoskeCaa laajasb kansalaisia, yrityksiä ja viranomaisia Vertailun vuoksi: sähköisinä ovat jo mm. Kiinteistöt Arvopaperit Ajoneuvot 3

4 Keskitetyn asunto- osakerekisterin hyödyt Tietojen saatavuuden parantuminen Sähköisten palvelujen kehicymismahdollisuudet TuoCavuuden kehicyminen VirheeCömyys (Bedon laatu) Tiedon ajantasaisuus Tietojen omistajuus on selkeämpää Tietojen standardoituminen Vakuuden käytecävyys ja pancaus helpocuu 4

5 Keskeiset tarpeet Sähköinen osake ja omistajamerkintä Tämä on ollut aikaisempien selvitysten lähtökohta (painetuista osakekirjoista sähköisiin merkintöihin) Omistus, hallinta, vakuus, luovutus Mahdollistaa sähköisen omistuksenvaihdon ja pancauksen KaCava ja ajantasainen Beto kaikista as oy - Bedoista Laajemmat 9edot kuin vain omistaminen useita tarpeita (9etojen mahdollisimman hyvä saatavuus ja ajantasaisuus) YhBön, rakennusten, huoneistojen, talouden, kunnossapidon, verotuksen, viranomaispäätösten Bedot ja erilaiset yhteysbedot Tiedot kaikista omistuksista riippumaca siitä, ovatko ne sähköisinä omistajamerkintöinä vai painecuina osakekirjoina 5

6 Keskeiset tarpeet => kaksi osarekisteriä Asunto- osakkeiden omistajarekisteri (AsOR) Mahdollistaa sähköiset omistamiseen lii=yvät prosessit Sähköiset omistaja-, hallinta-, luovutus- ja pancausmerkinnät Sähköisten merkintöjen määrä kasvaa asteicain Asunto- osakkeiden Betorekisteri (AsTER) Yksi paikka, josta kaikki as oy - 9eto on saatavissa eri 9etotarpeisiin Kootaan olemassa olevat Bedot yhteen Tiedot kaikista omistuksista (sekä sähköiset ecä painetut osakekirjat) AsOR Asunto- osakkeiden omistajarekisteri AsTER Asunto- osakkeiden Betorekisteri Asunto- osakerekisteri 6

7 Osarekisterien työnjako ja integraa0o AsOR Asunto- osakkeiden omistajarekisteri YhBöiden, rakennusten, huoneistojen ja osakkeiden Bedot Sähköiset omistus-, hallinta-, vakuus- ja luovutusten Bedot Sähköisen kaupan osap Saantojen kirjaajat Omistaja, välicäjä Kaupat, lahjat, ositukset, perinnöt jne. As oy edustaja (isännöitsijä) Omistaja AsTER Asunto- osakkeiden Betorekisteri Viran- omaiset VäliCäjä Tietopalvelu- asiakkaat n n n n

8 AsTER:n ylläpitämisen 0etovirrat AsTER saadaan toimimaan kokoamalla nykyiset mene=elyt yhteen ja kehi=ämällä niitä (ei riipu sähköisistä omistajamerkinnöistä) asunto- oy:tä :ssa amm. isännöinb Yli 1 milj. omistajaa asuntokauppaa/v muuta saantoa/v 80% kaupoista kiint.väl ulosmicausta/v VH 102- lomake (as oy omistukset) Kiinteistöverotuksen ilmoitusosa Tilastokeskuksen keräämät Bedot As oy edustaja (isännöitsijä) Omistaja Varainsiirtoveron ilmoitus Luovutukset ja hallinta- oikeudet (Pääomatulot myöhemmin) n n AsTER Asunto- osakkeiden Betorekisteri Viran- omaiset Mahdollisuus integroida omat päätökset uuteen keskitecyyn rekisteriin VäliCäjä Varainsiirtoveroilmoitus Luovutukset ja hallinta- oikeudet

9 AsTER - 0etojen ylläpito ja liijyminen AsOR - osaan YTJ Kaupparekisteri RHR väestöbetoj/ rakennus KTJ Kiinteistö- Betojärj. AsOR Sähköiset omistusbedot YhBöjärj. + huon.selit. Rakennus ja huoneisto Muut Bedot Vakuudet VH Verohallinto YhBön muut Bedot Kunnossa- pito/talous Huoneiston lisäbedot As oy edust (isän- nöitsijä) Yhteisk. tuet ja rajoitukset Viranomais- päätökset Luovutus- Bedot Omistus Hallinta ja valtuutus VäliC. n n n n ARA VK, Kunta ORK ELY, maistr Omist 9

10 AsTER 0etoryhmät ja muut rekisterit Yhtiöjärj. + huon.selitelmä As Oy perustiedot n Yhtiöjärjestys n Yhtiöjärj. muk. luovutusraj. n Isännöitsijä n Hallituksen jäsen Huoneisto n Huoneistoa vast. osakkeet n Huoneistoselitelmä n Kunnossapito ja talous Kiinteistöveron perusteet Kiinteistöveron määrä Kunnossapitosuunnitelma Kunnossapitohistoria Tilinpäätöstiedot Asumiskustannukset Viranomaispäätökset Yhtiö: turvaamistoimenp. Huoneisto: turv.toimenp. Suojelupäätös Muut tiedot Energiatodistus, kuntoarvio Asukkaat / asuminen n n Yhtiön muut tiedot Osakassopimus RS-kohteen tiedot Kiinteistöhuollon yht.tiedot Pelastusvastaavan yhteystiedot Muut yhteystiedot Yhteiset tilat Rakennuspiirustukset Huoneiston lisätiedot Huoneistokoht. muutokset (hyväksytty hallituksessa) Huon.koht. pienet korjaukset Vuokraus Huoneistokoht. maksut Asukas / kontaktihenkilö Yhteisk. tuet ja rajoitukset Arava / hitas (rajoitukset) Yhtiö: perusparann.tuet Huoneisto: perusparann.tuet Vakuus Vakuus/pantti Pantin haltija ý ý Rakennus ja huoneisto Maanomistaja Kiinteistö (tontti) Rakennus Osoite Sijainti kartalla Rakennuksen tiedot (rak. vuosi, hissi jne.) H. ominaisuudet n n n n n n Omistustiedot Omistajat (osakkaat) ý Omistushistoria n (siirtomerkinnät) Osakkeen muoto sähk/pain. ý Kauppakirja tms. asiakirja ý Optio-oikeus ý Hallinta ja valtuutus Edunvalvoja / asiamies Hallintaoikeus Puolisoiden yhteinen koti Kuolinpesän tiedot Luovutus Kauppahinta Varainsiirtovero ý ý ý ý ý n n ý = AsOR:sta tuleva Beto n = AsTER välttämätön tieto, = eritt. tod.näk. toteutettava 10

11 Suhde muihin rekistereihin / hankkeisiin Keskeiset muut rekisterit ja järjestelmät Asuntojen verotusbedot (ASVA) [1] Kaupparekisteri (YTJ) [2] Rakennus- ja huoneistorekisteri (VTJ) [3] IsännöinBjärjestelmät [3] Väestörekisteri, väestöbedot (VTJ) [4] KiinteistöBetojärjestelmä (KTJ) [4] KiinteistönväliCäjien järjestelmät [4] Omaisuudenhallintajärjestelmät (sijoicajat) [4] Vakuudenhallintajärjestelmät (pankit) [4] Yrityksen asioinbbli (suunniceilla, TEM) [4] Kansallinen palveluväylä [5] Arvo- osuusjärjestelmä [5] Sähköinen kiinteistönvaihdanta (KTJ) [5] [1] = merkicävä työnjaollinen vaikutus, [2] = vaikutus vastuisiin joltain osin, [3] = voi muucaa joiltain osin Betojen päivitystä, [4] = integraabon toteutus, [5] = suunniceluperiaaceet kannacaa huomioida 11

12 Saantojen kirjaaminen AsOR Asunto- osakkeiden omistajarekisteri Sähköiset omistajamerkinnät (AsOR- osarekisteri) Nykyisiä saantojen selvicäjiä Laki- ja asianajotoimistot KiinteistönväliCäjät Isännöitsijät Muut vastaavat Pankit Kirjaamisviranomaiset (esim. MML) MaistraaBt ja PRH TavoiCeena on käycää em. rekisterinpitäjän asiamiehinä Näin saavutetaan riicävän laaja palveluverkko Saantojen kirjaajille asetetaan Betyt soveltuvuusvaabmukset Vastuukysymykset (korvausvelvollisuus), esim. Vastuuvakuutukset RahastoinBmaksut VakavaraisuusvaaBmukset n n n n

13 Asrek kokonaisaikataulu PalvelukonsepBn määricely VaaBmusmääriCely Päätös vastuuviranomaisesta HankesuunniCelu ja rekisterinpitäjät Rekisterien toiminnan suunnicelu Rekisterien kehicäminen Rekisterien testaus Siirtymäaika Rekisterien tuotantokäycö Onnistumisen edellytys: verohallinto mukana hankesuunni=elussa ja projek9en käytännön työn seurannassa n n

14 Kustannukset ja rahoitus Perustamisen kustannukset AsTER - järjestelmän kehicäminen AsOR järjestelmän kehicäminen Muut hankekustannukset Muiden rekisterien integraabot Varsinainen perustaminen Alkuvaiheen ylläpidon tuki Perustamisen kokonaiskustannukset Jatkuvat kustannukset Järjestelmien ylläpito Rekisterin hallinta Yhteensä Tietopalvelutuotot, noin

15 Hyödyt ja vaikujavuus n yhteiskunnalliset hyödyt Rekisterin ollessa täydessä laajuudessa hyödyt (neco) 7,5 M /vuosi Takaisinmaksuaika yhteiskunnallisten hyötyjen perusteella alle 3v, valbon laskennallisten hyötyjen perusteella n. 5v 7 M 6 M 5 M 4 M 3 M 2 M 1 M n n n

16 Rekisterinpitäjä n luonne Poikkihallinnollinen, viranomaisia ja yksityisiä yhdistävä Useita mahdollisuuksia rekisterinpitäjäksi Viranomainen tai valvocu, luotecava yksityinen Valvonta kuitenkin jonkin viranomaisen vastuulla Viranomaisen ollessa rekisterinpitäjänä kuitenkin osa tehtävistä ulkoistetaan: IT- kehicäminen tai laajemmin käytännön vastuita Rekisterinpito voidaan jakaa osarekistereicäin AsOR asunto- osakkeiden omistajarekisteri AsTER asunto- osakkeiden Betorekisteri n n n

17 Rekisterinpitäjä AsOR asunto- osakkeiden omistajarekisteri Mahdollistaa sähköisen kaupankäynnin KaupankäynBjärjestelmät voidaan jäcää yksityisten toimijoiden toteutecavaksi (markkinaehtoisesb) AsTER asunto- osakkeiden Betorekisteri Tietopalvelutoiminta toteutetaan tässä Tiedonluovutuksesta vastaa rekisterinpitäjä, Bedon jakelu voidaan antaa Betopalvelualalla toimivoin kaupallisten toimijoiden tehtäväksi Mahdollisia rekisterinpitäjiä PRH, MML, VRK, ARA, Euroclear Finland Oy Muu toimija, esim. jonkin alan toimijat yhdessä n n n

18 Päätöksenteko SADe- ohjelmassa jatketaan selvityksiä vuoden 2014 ajan Kuitenkin tämän vuoden aikana tarvitaan jo päätös siitä hallinnonalasta, joka ocaa jatkossa vastuuta valmistelusta ja valvonnasta Muuten valmistelu viivästyy liikaa Esim. yksi ministeriö tai sen alainen virasto ocaa vastuun ja muut hallinnonalat mukana yhdessä sovitulla tavalla Lopullinen päätös rekisterin perustamisesta ja rekisterinpitäjistä viimeistään 2015 n n

19 19

20 Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kuka hyötyy rekisteristä? 2a Kuka maksaa rekisterin kustannukset? 2b Mitä kustannuksia on asunnon omistajille / asunto- osakeyhböille? 3 Miten hoidetaan Betojen luovutus ja yksityisyyden suoja? 4a Miten varmistua IT- hankkeen onnistumisesta? 4b Miten varmistua siitä, ecä rekisteri todella toimii? 5 Onko muualla Euroopassa vastaavia rekistereitä? 6 Sähköiseen omistajarekisteriin siirtymisen vapaaehtoisuus 20

21 1 Rekisterin hyödyt Omistaja Asunto- osakeyhbö KiinteistönväliCäjä Rahoituslaitos Viranomaiset 1/6 21

22 1.1 Hyödyt, asunnon omistaja (osakas, myyjä, ostaja, sijoijaja, perinnönsaaja, rakennujaja) Julkisen luotecavuuden antama suoja (à korvaukset) Osakekirja ei voi hävitä (à kuolecaminen) Osakekirjaa ei tarvitse säilycää (à tallelokero) Mahdollisuus sähköiseen kaupankäynbin (à osto/myynb) Vakuuden käytecävyys helpocuu (à lainan hankkiminen) YhBöön liicyviä Betoja helposb saatavissa (24/7) OmistajaBedon selvicäminen ja osoicaminen on selkeää (à esim. vuokraus) Omistusten selvicäminen on helppoa (à esim. perintö) Ei osakekirjojen painacamista (à perustajarakennucaja) Siirtomerkinnät on helpompi ja edullisempaa tehdä (à rakennucaja, muu myyjä/ostaja) 2/6 22

23 1.2 Hyödyt, asunto- osakeyh0ö (ja yh0ön edustaja) Siirtomerkintöjen tarkistaminen poistuu (helpocuu) Varainsiirtoverojen tarkistaminen poistuu (helpocuu) Ei puucuvia siirtomerkintöjä selvitecävänä Tietojen välicäminen verohallintoon on helppoa Ei erillisiä selvityksiä eri viranomaistarpeisiin Benchmarking Betoa saatavissa Tieto rajoituksista saatavissa viivytyksecä (esim. ulosoco, vakuustakavarikko) As Oy Bedoille syntyy standardi As Oy Betojen omistajuus on selkeämpää 3/6 23

24 1.3 Hyödyt, kiinteistönvälijäjä Kohteiden Bedot helposb saatavissa Ei fyysistä paperien etsimistä ja siirtelyä Mahdollisuus sähköiseen kaupankäynbin MarkkinoinB ostotarjoukset sopimus Valtuutus (voi toimia myyjän puolesta) Varainsiirtoveron tarkistaminen helpocuu 4/6 24

25 1.4 Hyödyt, rahoituslaitos Ei tarvita osakkeiden säilytystä ja kuljetusta Sähköiset prosessit mahdollistuvat Vakuuksien hallinnan helpocuminen JälkipanCauksen hallinnan helpocuminen Vakuusarvon arvioiminen on helpompaa 5/6 25

26 1.5 Hyödyt, viranomaiset Tietojen saatavuus paranee ja nopeutuu KaCavaa Betoa asumisesta saatavissa Asuntojen omistajabedot ajantasaisiksi Verojen kerääminen tehostuu Verohallinnon järjestelmien uudistaminen on helpompaa Tietojen kerääminen pitäisi joka tapauksessa uudistaa verohallinnon järjestelmäuudistuksen yhteydessä 6/6 26

27 2 Rekisterin kustannukset osapuolille Lähtökohta Ei kk- tai vuosimaksuja omistajille tai asunto- osakeyhböille Ylläpitokustannukset katetaan Betopalvelutuotoilla Mahdolliset maksut liicyvät saantoihin Asuntokauppa, perintö, lahja jne. Kustannuksena pieni verracuna asuntokauppaan tai perintöön (ja niihin liicyviin palkkioihin ja veroihin) Vrt. kiinteistöihin liicyvät maksut ( ) 1/1 27

28 3 Tietojen luovutuksen periaajeet Kyseessä on henkilörekisteri, Bedonluovutukselle laaditaan säännöt ennen kuin rekisteri otetaan käycöön Vrt. Väestörekisteri Ajoneuvorekisteri Kiinteistörekisteri Omien Betojen luovucamisen esim. suoramarkkinoinbin voi kieltää 1/1 28

29 4 IT- hankkeen suositukset TunneCujen SADe- ohjelman hankkeiden perusteella annecuja suosituksia Rekisterinpitäjällä Bivis hankebimi, jonka vastuulla on vain kyseinen hanke (ei muiden töiden ohessa) ja joka vastaa johtamisesta Muut suunnicelutehtävät hankitaan ulkopuolelta Tietojärjestelmät hankitaan kokonaisvastuulliselta toimicajalta KehiCäminen tehdään suunnitelluissa osissa siten, ecä jatkuvasb syntyy valmista (kecerä kehicäminen) Vastaavalla tavalla on muissa projekteissa pysycy kustannusarviossa ja aikataulussa (SADe: OSY ja RYPK) 1/2 29

30 4 Onnistumisen varmistaminen Rekisterin toiminnan suunniceluja valmistelu rinnakkain Betojärjestelmän suunnicelun ja kehicämisen kanssa Muiden osapuolten mukaan ocaminen Betojärjestelmän suunniceluun Verohallinto Muut rekisterinpitäjät IsännöinB-, pankkien ja kiinteistönvälicäjien järjestelmien kehicäjät IT- järjestelmän kehicämisen ja käycöönoton organisoinb Jakaminen eri versioihin LiiCymien suunnicelu ja toteutus aikaisessa vaiheessa Muut tahot mukana testauksessa ja pilotoinnissa 2/2 30

31 5. Onko muualla Euroopassa vastaavia rekistereitä? Ei täysin vastaavia Asunto- osakeyhbö on suomalainen käytäntö Muualla asunnot ovat kiinteistöjä tai asumisoikeusasuntoja Muualla keskitetyt rekisterit ovat kiinteistörekisterin kaltaisia Ruotsissa on harkicu asumisoikeusasuntoihin liicyvää rekisteriä (BostadsräCsregister) 1/1 31

32 6. Sähköiseen omistajarekisteriin siirtymisen vapaaehtoisuus Selvityksessä lähdetään vapaaehtoisesta siirtymisestä sähköiseen omistajarekisteriin Ajatuksena on se, ecä siirtyminen sähköiseen rekisteriin tapahtuu pikku hiljaa omistajavaihdosten tms. yhteydessä Tällöin siirtymisestä ei tule suurta kertatyötä Kuitenkin voidaan määrätä, ecä esim. uudet asunto- osakeyhböt on perustecava sähköiseen rekisteriin perustuen Siirtymistä sähköiseen omistajarekisteriin voidaan suunnicelun myöhemmässä vaiheessa harkita edellycäen, ecä Siirtymisen kustannukset asuntojen omistajille ja yhböille ovat kohtuulliset Siirtyminen voidaan organisoida siten, ecä ei synny ruuhkaa 1/1 32

33 33

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

KAUPPAREKISTERILEHTI HANDELSREGISTERTIDNING. ESISELVITYS asunto-osakkeiden. omistuksen sähköisestä rekisteröinnistä

KAUPPAREKISTERILEHTI HANDELSREGISTERTIDNING. ESISELVITYS asunto-osakkeiden. omistuksen sähköisestä rekisteröinnistä Suomi - Finland KAUPPAREKISTERILEHTI ESISELVITYS asunto-osakkeiden HANDELSREGISTERTIDNING omistuksen sähköisestä rekisteröinnistä Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuja 1/2004 Patent- och registerstyrelsen,

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI

OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 2013 Jyrki Ylisoivio OMAKOTITALON YHTIÖITTÄMINEN ASUNTO- OSAKEYHTIÖKSI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö 18.5.2010. Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV) (OM 4/41/2004)

Valtiovarainministeriö 18.5.2010. Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV) (OM 4/41/2004) Valtiovarainministeriö 18.5.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan pilotit Arvioinnin kohde: Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV)

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Markku Markkula Maanmittausneuvos 22.9.2011 1 Saapuneet kirjaamisasiat vuonna 2010 Erityiset oik. oikeudet

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI Mitä taloyhtiöstä kannattaa huomioida asuntoa ostaessa? Voit tehdä uuden kodin ostopäätöksen turvallisemmalla mielellä kun olet kartoittanut keskeiset asiat myös taloyhtiön

Lisätiedot

Tarjouspyynnön liite 2. Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus

Tarjouspyynnön liite 2. Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus Tarjouspyynnön liite 2 Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus 28.1.2011 SKV-järjestelmän yleiskuvaus 28.1.2011 2 (13) Sisällys Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

HALLINNANJAKOSOPIMUS / YLEISMALLI. (Päivitetty 4.10.2012/Timo Nurmi)

HALLINNANJAKOSOPIMUS / YLEISMALLI. (Päivitetty 4.10.2012/Timo Nurmi) HALLINNANJAKOSOPIMUS / YLEISMALLI (Päivitetty 4.10.2012/Timo Nurmi) 2 HALLINNANJAKOSOPIMUS / YLEISMALLI (Päivitetty 4.10.2012/Timo Nurmi) Sisällysluettelo (Laajemmissa kohteissa sisällysluettelon laatiminen

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot