Sosiaali-ja terveysministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (6) Sosiaali-ja terveysministeriö ASIA: TUPAKKAPOLIITTISIA LAINMUUTOKSIA JA TOIMIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta saada antaa lausunnon tupakkapoliittisia lainmuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän ehdotuksista. Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 25 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti noin asunto-osakeyhtiöistä. Uudenmaan alueella toimiva Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry on Kiinteistöliittoon kuuluvista alueellisista kiinteistöyhdistyksistä suurin. Sillä on jäsenenä yli asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistöliittoon kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry, jonka jäsenenä ovat pääasiallisesti yksityiset pienvuokranantajat. Kiinteistöliitto jäsenpalveluihin kuuluu mm. ilmainen puhelinneuvonta juridisissa ja teknisissä kysymyksissä. Lisäksi Liitto laatii asiantuntijalausuntoja jäsenilleen. Jäsenkuntamme piiriin kuuluu yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Yleistä Kiinteistöliiton jäsenkunnasta tulee aika-ajoin yhteydenottoja tupakointiin liittyen. Jäsenkunnassamme ovat ongelmia joissakin tilanteissa aiheuttaneet huoneistoista toiseen rakenteiden /ilmanvaihdon kautta kulkeutuva tupakansavu, joka ongelma on saattanut aiheuttaa merkittäviä kustannuksia kun vikaa on selvitetty ja rakenteita on korjattu taloyhtiöissä. Tässä valossa tarkasteluna voidaankin tupakointia huoneistoparvekkeilla pitää kannatettavampana kuin tupakointia sisätiloissa kun tupakointi ei aiheuta toisille asukkaille haittaa. Erityisesti ongelmia ovat aiheuttaneet tilanteet, joissa tupakansavu siirtyy huoneistoparvekkeelta toisiin huoneistoihin ikkunoiden ja ilmanottoaukkojen kautta. Ongelma ilmenee useimmiten sellaisissa yhtiöissä, joissa kaikki tai osa parvekkeista on lasitettu.

2 LAUSUNTO 2 (6) Yleistä esityksestä Oikeuskäytännön valossa (KKO Dnro S2007/13) voidaan pitää epäselvänä missä tilanteissa taloyhtiöillä on oikeus kieltää tupakointi huoneistoparvekkeilla. Tapauksessa riita koski yhtiön oikeutta kieltää tupakointi huoneistoparvekkeilla. Jutussa ei käsitelty yhtiön asettaman kiellon rikkomista. Taloyhtiöiden on yhtiön sisäisesti hyvin vaikea puuttua häiritsevään tupakointiin huoneistoparvekkeilla. Mikäli taloyhtiö puuttuisi yhtiöoikeudellisin keinoin parveketupakointiin, tulisi yhtiön ensin kieltää tupakointi huoneistoparvekkeilla. Mikäli kieltoa rikottaisiin olennaisesti voisi yhtiö ottaa varoituksen jälkeen osakkaan huoneiston hallintaansa. Asiasta ei ole oikeuskäytäntöä. Mikäli osakas moittisi taloyhtiön päätöstä tuomioistuimessa saattaisi taloyhtiö joutua maksamaan jutun hävitessään merkittäviä kustannuksia oikeudenkäyntikulujen muodossa. Määrittelemättä on siis se milloin tupakointia voidaan pitää sillä tavoin kohtuuttomana, että siihen voitaisiin puuttua. Terveydensuojelulaki mahdollistaa sen, että viranomainen voi puuttua terveyshaittaa aiheuttavaan tupakointiin parvekkeilla ja viranomaisella on oikeus velvoittaa tupakoitsija ryhtymään toimenpiteisiin. Tätä oikeutta eivät terveysviranomaiset ole käyttäneet. Pidämme tätä ongelmana. Pidämme tärkeänä, että mikäli tupakointiin nimenomaan huoneistoparvekkeilla halutaan puuttua perustuu tämä viranomaisen päätökseen ja myös viranomaisen poliisin tai terveysviranomaisen määräämään seuraamukseen. Tupakointia huoneistoparvekkeilla ei mielestämme ole syytä kategorisesti kieltää koska tupakointi parvekkeilla ei aina aiheuta haittaa. Sen sijaan tulisi puuttua kohtuuttomia ongelmia aiheuttavaan tupakointiin, jonka viranomainen todentaa asiantuntemuksellaan ja määrää siitä seuraamuksen. Nyt tehty esitys on tupakointiin liittyen hyvin monimuotoinen, laaja-alainen ja sen vuoksi haastava. Tämä on saattanut johtaa siihen, että esityksen jotkut yksityiskohdat ovat vielä täsmentymättömiä. Toivomme, että jatkovalmistelussa kiinnitettäisiin huomiota esityksen jäsentelyyn asiakokonaisuuksina ja toisaalta määritelmien täsmentämiseen. Ehdotammekin, että esimerkiksi kiinteistöjä tai asunto-osakeyhtiöitä koskeva sääntely yhdistettäisiin samaan pykälään. Joitakin esityksen määritelmiä olisi syytä harkita uudelleen esim. Ulkotilalla tarkoitettaisiin osittain suljettua tilaa, joka ei ole sisätila. Mitä taas tulee tupakointiin kiinteistöllä tavoitteena mielestämme tulisi olla tupakoinnista aiheutuvien haittojen minimoiminen. Me emme valitettavasti usko, että tupakointi kiinteistöillä loppuu lainsäädäntöä tiukentamalla. Näkemyksemme mukaan tupakoinnin perusteeton kieltäminen esim. taloyhtiön tuuletusparvekkeilla voi johtaa

3 LAUSUNTO 3 (6) uusiin ongelmiin asukkaiden kannalta. Esityksen ei mielestämme tule kannustaa tupakointiin sisätiloissa, joka aiheuttaa terveyshaittaa tupakoitsijalle itselleen ja mahdollisesti perheenjäsenille, jopa alaikäisille lapsille. Tupakointi tuleekin ohjata ulkotiloihin tai sellaisille parvekkeille, joista ei aiheudu toisille haittaa. Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen vaikutus tupakkalakia koskevaan esitykseen Ehdotuksista Todettakoon, että tällä hetkellä vireillä olevan asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistusta koskeva sääntely tulee mielestämme olennaisesti vaikuttamaan nyt esillä olevan tupakkalain tulkintoihin. Asunto-osakeyhtiölakia koskeva hallituksen esitys tullaan antamaan eduskunnalle tiettävästi heti maaliskuun alussa ja laki tullee voimaan aikaisintaan tammikuussa 2010 tai mahdollisesti heinäkuussa Tulevassa asunto-osakeyhtiölaissa (1 luku 3 ) osakehuoneistoon kuuluviksi katsottaisiin myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Tämä siis tarkoittaisi sitä, että niin sanotut huoneistoparvekkeet kuuluisivat jatkossa osakashallintaan eivätkä olisi enää yhtiön hallinnassa olevia tiloja. Tämä johtaa siihen, että huoneistoparveke mielletään lain voimaantultua huoneistoon kuuluvaksi, yksityisomaisuudeksi ja enenevässä määrin haltijan itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluviksi. Tupakoinnin kieltämistä kategorisesti huoneistoparvekkeilla katsottaisiin puuttumiseksi omaisuuden hallinnan suojaan ja sitä kautta puuttumisena hallitusmuodossa määriteltyyn perusoikeuteen. On kuitenkin selvää, että yhteisöasumisessa tulee voida puuttua haittaa aiheuttavaan toimintaan parvekkeella vastaavalla tavalla kuin metelöintiin huoneistossa. Kiellettäessä tupakointi kiinteistön sisätiloissa tulisi huomioida myös ne tilanteet, että yhtiömuotoinen kiinteistö voi olla yhden tahon omistuksessa. Suomessa on asuntoosakeyhtiömuotoisia omakotitaloja. Näissä tilanteissa ei liene mahdollista kieltää kiinteistön omistajalta tupakointia esim. omassa pyöräkellarissaan. Näkemyksemme mukaan jäsenkuntaamme koskevat lähinnä annetun esityksen 12 :n ja 13 :n säännökset. Esityksen 12 :n pykälän mukaan (sivu 20) Tupakointi on kielletty: 7) asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa 9) ulkona rakennusten ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihto -ja muiden vastaavien aukkojen edessä.

4 LAUSUNTO 4 (6) Yksityiskohtaisessa perustelussa (sivu 22): Kohdan 7) tavoite on saattaa tupakkalain säännöksin asuinkiinteistöjen yhteiset ja yleiset sisätilat samalla tavalla savuttomiksi kuin muut sisätilat ovat ja näin suojata asuintiloissa oleskelevia ympäristön tupakansavulle altistumiselta. Ehdotuksen kohdan 9 tavoitteena on estää tupakansavun kulkeutuminen ilmanvaihdon kautta savuttomiin sisätiloihin ja suojella rakennuksessa sisällä olevia ulkoa tulevalta tupakansavulle altistumiselta. Esityksen 13 :n mukaan (sivu 23) 12 :ssä tarkoitetun sisä- tai ulkotilan tai ulkoalueen omistaja tai haltija tai näiden edustaja voi kieltää tupakoinnin tai rajoittaa sitä muuallakin omistamassaan tai hallinnassaan olevassa sisä- ja ulkotilassa ja ulkoalueella, jossa tupakointi ei ole kielletty, suojellessaan sisä- ja ulkotiloissa ja ulkoalueella asioivia tai oleskelevia tupakansavualtistukselta Yksityiskohtaisessa perustelussa (sivu 24) Tupakkalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sisä- ja ulkotilan ja ulkoalueen omistaja tai haltija voisi kieltää tupakoinnin tai rajoittamaan sitä niissä omistamissaan tai hallinnoimissaan sisä- ja ulkotiloissa ja ulkoalueilla niissä asioivien ja oleskelevien suojelemiseksi tahattomalta ympäristön tupakansavualtistukselta. Kannatamme työryhmän ehdotusta kohdassa 7) kieltää suoraan tupakkalaissa tupakointi asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Jo nykyisin on kiinteistöalalla katsottu, että asunto-osakeyhtiöillä on oikeus rakennuksen ja kiinteistön omistajana kieltää järjestysmääräyksillään tupakointi yhtiön yleisissä ja yhteisissä sisätiloissa. Kun em. kielto tulisi ehdotuksen mukaisesti suoraan tupakkalaissa kielletyksi, ei asunto-osakeyhtiöillä olisi enää jatkossa tarvetta määräyksissään erikseen kieltää tupakointia em. sisätiloissa. Ehdotusta voidaan muutoinkin tältä osin pitää perusteltuna ja kansalaisten oikeustajun mukaisena. Tupakointikielto yhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei ole ollut juurikaan ongelma taloyhtiöissä, koska kansalaiset ovat mieltäneet, että edellä esitetyissä tiloissa ei tupakointi ole hyväksyttävää. Esitys mahdollistaisi sen, että ongelmatilanteessa voitaisiin vedota kaikkia kansalaisia koskevaan säätelyyn eikä sitä koettaisi yksittäisessä taloyhtiöissä yhtiön kieltämänä päätöksenä kyseenalaisena ja jonka kiellon rikkomista saatettaisiin taloyhtiön antamana helpommin koetella. Esitystä voidaan myös paloturvallisuussyistä pitää erittäin kannatettavana. Mielestämme perusteluissa tulisi avata yksityiskohtaisemmin ja esimerkein mainiten mitä esityksen mukaisilla yleisillä ja yhteisillä sisätiloilla tarkoitetaan. Esityksen perustelujen sivun 21 mukaan Asuinkiinteistöjen yhteisillä ja yleisellä tilalla ehdotuksessa tarkoitettaisiin asuinkiinteistöissä asuvien ja siellä asioivien henkilöiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja sisätiloja.

5 LAUSUNTO 5 (6) Ehdotamme esitykseen tältä osin seuraavia täsmennyksiä: Asuinkiinteistöjen yleisillä tiloilla tarkoitetaan sellaisia tiloja, joihin voivat päästä myös ulkopuoliset henkilöt. Tällaisia ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden rappukäytävät. tiloilla tarkoitetaan sellaisia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tiloja, joita kiinteistöllä asuvat voivat käyttää esim. rappukäytävä, ullakkotilat, pyöräkellarit yms. säilytystilat, kerhohuoneet, saunatilat ja pesutuvat. Huoneistoparvekkeet ja tuuletusparvekkeet Tupakointi piha-alueella Mielestämme esityksessä tulisi erotella edellä esitetyistä yleisistä ja yhteisistä sisätiloista yhtiön hallinnassa olevat tuuletusparvekkeet ja huoneistoparvekkeet tuleva asunto-osakeyhtiölaki huomioiden. Esityksen perusteella jää epäselväksi onko asuntoosakeyhtiön tuuletusparveke esityksessä mainittua ulkotilaa vai sisätilaa vai onko se kumpaakaan? Joka tapauksessa emme pidä perusteltuna kieltää tupakointia suoraan lain nojalla kaikkien taloyhtiöiden tuuletusparvekkeilla esityksen 12 :n nojalla. Kielto voitaisiinkin perustaa harkintaan esityksen 13 :n nojalla ja mainita tämä esityksen perusteluissa. Kielto tuuletusparvekkeilla perustuisi haittaan, kun tupakansavun on mahdollista siirtyä ilmanottoaukkojen tai ikkunoiden kautta häiritsevästi toisiin huoneistoihin, jolloin suojataan asukkaita ja muita henkilöitä altistukselta savuun. Mielestämme haittaa aiheuttamaton tupakointi tuuletusparvekkeilla on asunto-osakeyhtiön näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin polttaminen huoneiston sisätiloissa tai häiritsevä/tarpeeton liikkuminen yhtiön rappukäytävässä siirryttäessä esim. yöaikaan piha-alueelle polttamaan. Kuten edellä todettu uusi asunto-osakeyhtiölaki säätää huoneistoparvekkeet suoraan osakashallintaan. Tupakoinnin kieltäminen huoneistoparvekkeilla voisi perustua nähdäksemme vain terveyshaittaan. Terveysviranomainen voisi puuttua terveyshaittaa aiheuttavaan tupakointiin ja määrätä siitä sanktion terveydensuojelulain nojalla. Ymmärrämme esityksen siten, että yhtiön piha-alueella kielto perustuisi 13 :ään kun tupakointi aiheuttaa haittaa siirtyessään sisätiloihin ilmanottoaukkojen tai ikkunoiden kautta. Mielestämme on selvää, että yhtiö voisi kieltää tupakoinnin taloyhtiön alueella myös lasten leikkipaikoilla. Voisiko esitykseen lisätä tämän mahdollisuuden.

6 LAUSUNTO 6 (6) Olemme myös valmiita ohjeistamaan omaa jäsenkuntaamme merkitsemään sallitut tupakointipaikat ja ei-sallitut paikat taloyhtiöiden piha-alueella. Muuta Pidämme tärkeänä ja esitämme pohdittavaksi termin asuinkiinteistö käsitteen määrittelemistä. Tarkoitetaanko esityksessä sellaisia kiinteistöjä, joissa on ylipäätään asuinhuoneistoja? Sanktioista Mielestämme lakiin ei voida kirjata sitä, että asunto-osakeyhtiölle voidaan määrätä sakkorangaistus, jos joku tupakoi kiinteistöllä. Yhtiöllä ei ole tehokkaita pakkokeinoja tupakoinnin estämiseksi. Seuraamus tulee kohdistaa tupakoijaan ja laissa määrätyn sanktion voisi määrätä terveystarkastaja tai poliisi. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO ry Harri Hiltunen toimitusjohtaja Anu Kärkkäinen päälakimies

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi LAUSUNTO 1 (7) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista Kiitämme mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04.

Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04. Lausunto 1 (11) Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 19.04.2012, LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA JA RAKENNUKSEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta 6/ 2009 Kutsu syyskokoukseen Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä vai netti- TV taloyhtiöösi Kiinteistöliiton puheenjohtajasta rahoitusneuvos Uusi asunto-osakeyhtiölaki etenee eduskunnassa

Lisätiedot

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 54/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI

HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI TIEDOTUS LAUSUNNOT 2009 Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 10.6.2009 HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI Olemme jättäneet kirjallisen kannanoton eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot