Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko"

Transkriptio

1 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001

2 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN Sky-kansio 6/9

3 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy

4

5 ELECTROWATT-EKONO OY Viite 60D02615-Q JOHDANTO Kaukolämpötoimintaa koskee yhä enemmän yrityksille tyypillinen liiketoimintaympäristö. Lisäksi toimialaan vaikuttavat poikkeuksellisen voimakkaasti vapautuvien energiamarkkinoiden ja kansainvälisten ympäristösopimusten vaatimat julkisen vallan toimenpiteet. Yleisesti yrityksen valitsema riskipolitiikka määrää, kuinka paljon ja millaisia riskejä liiketoiminnassa voidaan ottaa, eli mikä on hyväksyttävä riskitaso toiminnassa. enhallinnan toimintojen periaatteet ja prosessit kuvataan riskikäsikirjan avulla. käsikirja ohjaa ja tukee riskienhallinnan parissa työskentelevien päivittäistä toimintaa ja yhtenäistää toimintatapoja ja niiden kehittämistä. Päävaiheet kaukolämpöyrityksen riskien hallinnassa ovat samat kuin yleisessä riskienhallintaprosessissa: aluksi riskit tulee tunnistaa ja arvioida, toiseksi riskien hallintavaihtoehdot tulee selvittää, kolmanneksi valitaan omalle vastuulle jätetyn riskin hyväksyttävä maksimitaso, neljänneksi valitaan yrityksen toimintaan parhaiten sopivat riskienhallintamenetelmät ja viidenneksi otetaan ne käyttöön. Kun menetelmät ovat selvillä ja käytössä, tulee prosessia seurata ja kehittää. Electrowatt-Ekono Oy on laatinut tämän kaukolämpötoiminnan riskikäsikirjarungon Suomen Kaukolämpö ry:n toimeksiannosta. Työtä on ohjannut johtoryhmä, jossa ovat olleet seuraavat henkilöt: Juha Hilden, Hyvinkään Lämpövoima Oy Heikki Koivisto, Suomen Kaukolämpö ry Jari Kostama, Suomen kaukolämpö ry Kari Laakso, Jämsän Aluelämpö Oy Hannu Lipsanen, Pieksämäen Energia Oy Jaana Peltomäki, Helsingin Energia Trygve Strandell, Vantaan Energia Oy Tämä riskikäsikirjarunko ei ole täydellinen kuvaus kaikista kaukolämpötoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnan menetelmistä. käsikirjatyön tavoitteena oli luoda perusraportti kaukolämpöyritysten riskienhallintatyön avuksi. Raportin tarkoitus on tuoda esille kaukolämpöalan riskienhallinnan kysymyksiä sekä korostaa systemaattisen lähestymisen hyötyjä riskienhallinnassa. Tavoitteena oli antaa suuntaviivat sille, millä kaukolämpötoiminnan eri osa-alueilla riskejä saattaa olla ja miten niihin voidaan vaikuttaa. en kartoitus, niiden vaikutusten arvioiminen ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus ovat yrityskohtaista työtä, jossa joudutaan käymään läpi kaukolämpöyrityksen toiminnot huomattavasti tätä raporttia perusteellisemmin riskienhallinnan kustannushyötyanalyyseineen. Electrowatt-Ekono Oy, Energiaselvitykset Anja Silvennoinen Johtaja Liiketoiminnan kehittäminen Pasi Vesimäki Projekti-insinööri

6

7 KAUKOLÄMPÖLIIKETOIMINNAN RISKIKÄSIKIRJARUNKO Sisältö OSA A : RISKIENHALLINTA KAUKOLÄMPÖTOIMINNASSA - YLEISTÄ 1 RISKIENHALLINNAN KÄSITTEITÄ 1 2 RISKIENHALLINNAN KATTAVUUS JA SISÄLTÖ KAUKOLÄMPÖTOIMINNASSA 1 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI 4 4 RISKIANALYYSI JA RISKIEN MERKITTÄVYYDEN MÄÄRITYS analyysi eli riskikartoitus en merkittävyyden määrittäminen Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu Varautumissuunnitelma 7 5 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET RISKIENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA 7 OSA B: KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEIDEN KUVAUS KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN RISKIT 9 1 TALOUS Kannattavuus Kohtuullinen tuotto ja liiketoimintariskiä kuvaava Beta kerroin Likviditeettiasema ja rahan riittämättömyysriski Rahoitusrakenneriski Rahan hintariski Inflaatioriski Rahoituksen joustavuus Projektirahoitus Talouden riskien hallinta Lyhyen aikavälin rahoitusmuotojen riskien hallinta Pitkän aikavälin rahoitusriskien hallinta 18

8 2 MARKKINAT, KILPAILUTILANNE Kilpailutilanne eri polttoaineiden välillä Asiakasryhmittäinen kilpailutilanne Asiakaskunnan määrä ja rakenne Volyymiriski Kriittiset asiakkaat Teknologian kehitys Markkinalainsäädännön muutokset 23 3 ASIAKASSUHTEET Palvelu ja reklamaatioiden käsittely Asiakassuhteet Asiakastiedon hankinta Markkinointi ja myynti Kaukolämmön hinnoittelu 26 4 SOPIMUSRISKIT SEKÄ TUOTEVASTUURISKIT Energian osto- ja myyntisopimusten rakenne Indeksisidonnaisuudet Sopimusten kesto Valuuttariski Tuotevastuu Muut sopimukset ja sopimusehdot yleensä 29 5 ASENNUS- YM. PALVELUIDEN MYYNTI 30 6 TOIMINNAN ORGANISOINTI Päätöksentekojärjestelmät Toimivan johdon valtuudet Organisaation rakenne, resurssit Organisaation muuntautuvuus Avainhenkilöt Työyhteisön toiminta Henkilöiden riskinottotapa ja -kyky 34 7 HENKILÖT Henkilöiden osaamistaso Työvoiman saatavuus Henkilöstöhallinto Henkilövalinnat Työvoiman ikärakenne Sitoutuminen Työympäristöriskit Työkyky ja sairastuminen Inhimilliset erehdykset Tahalliset vahingonteot 41

9 8 VIRANOMAISTOIMINTA Politiikka Verotuksen muutokset ja tuet Normit Viranomaisten päätökset Poliittisten ja viranomaisriskien hallinta 42 9 SIDOSRYHMÄT ALIHANKINNAT MUUT Liiketoiminnan ylimääräiset velvoitteet TEKNISET TOIMINTAEDELLYTYKSET Polttoaineiden saatavuus, kuljetukset, vastaanotto ja varastointi Kattilalaitosten laitehäiriöt Yhteistuotantolaitokseen liittyvät riskit Laitteiston sijoittaminen Sähkökatko Ostolämmön laatu Kaukolämmön jakelujärjestelmä Pumput Kaukolämpöverkko Lämmönsiirtimet Asiakaslaitteistot Asiakaslaitevuodot Lämpömäärämittarit Automaatio Kaukokäyttö Käyttövirheet Toimitilat KESKEYTYSRISKIT OMAISUUSRISKIT Tulipalo ja räjähdys Ilkivalta ja rikollisuus Avaimet YMPÄRISTÖRISKIT Öljyvuodot Polttoainekuljetukset Savukaasupäästöt Kemikaalit ja kuuma vesi 61

10 15.5 Maisema INVESTOINNIT Investoinnin valmistelu Investoinnin rahoitus Kustannuslaskelmat ja kannattavuus Vaikutus kilpailukykyyn Investointiprojektin toteutus Investointiin liittyvien riskien hallinta TIEDOT JA TIETOSUOJA 63 Liitteet 1 Käytetty lähdekirjallisuus 2 Lomake riskienhallinnan suunnittelun avuksi

11 sivu 1 (68) OSA A : RISKIENHALLINTA KAUKOLÄMPÖTOIMINNASSA - YLEISTÄ 1 RISKIENHALLINNAN KÄSITTEITÄ Yleisen kielenkäytön mukaan riski on mahdollisuus menettää jotakin tai olla saamatta jotakin äkillisen tapahtuman seurauksena /1/. in kuuluu oleellisesti tapahtuman todennäköisyys. in liittyy myös satunnaisuus tai sattumanvaraisuus. ei kuitenkaan ole aina ennalta arvaamaton. en käsittelyyn liittyviä käsitteitä ovat: n muodostumisen paikka: sisäinen, yrityksen omissa prosesseissa ja toiminnoissa muodostuva tai yrityksen ulkopuolella muodostuva riski. n näkyminen toiminnassa joko välittömästi esimerkiksi toiminnan keskeytymisenä tai välillisesti kuten verotusmuutoksen vaikutuksena yrityksen kannattavuuteen n kohde kuten kone tai laite, henkilöstö jne. Seurausten vakavuus eli jos riski realisoituu (tapahtuu se, mitä on pelätty ), niin miten se vaikuttaa eri osa-alueille kuten kaukolämmön toimitukseen asiakkaille tai ympäristön tilaan ja korvausvelvollisuuksiin tai yrityksen kassavirtaan jne. Toteutumisen todennäköisyys eli arvio siitä, mikä on se todennäköisyys, jolla riski toteutuu. Pääsääntöisesti riskin todennäköisyyden arviointi on viimekädessä subjektiivista eli niiden henkilöiden parhaan tietämyksen ja arvion mukaista, jotka riskikartoitusta tekevät. notto tietoisesti eli päätöksenteko siitä, miten suuri riski otetaan ja missä vaiheessa, millä toimenpiteillä ja millä panostuksella riskin eliminoimiseen investoidaan. notto voi olla myös tiedostamatonta riskikartoituksen tekemättä jättämisen seurauksena enhallinta tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla toteutumisen todennäköisyyteen ja riskin realisoitumisen seurauksiin vaikutetaan. politiikka tarkoittaa niitä raja-arvoja ja ohjeita, joita yrityksen hallitus antaa yritykselle siitä, kuinka isoja riskejä voidaan tietoisesti ottaa, kuinka riskeihin tulee varautua ja miten riskienhallinta yrityksessä organisoidaan. 2 RISKIENHALLINNAN KATTAVUUS JA SISÄLTÖ KAUKOLÄMPÖTOIMINNASSA Kaukolämpötoiminnassa huomio on kiinnittynyt pääosin teknisen järjestelmän toiminnan ylläpitämiseen sekä mahdollisten keskeytysten vaikutusten minimoimiseen. Tämä on yksi keskeisimmistä alueista, joka riskikartoituksessa ja riskipolitiikan määrittelyssä tulee kattaa. Erilaisia ja erisuuruisia riskejä liittyy myös muihin kaukolämpöyrityksen toimintoihin.

12 sivu 2 (68) Kaukolämpötoiminnan prosessit ovat oheisen kuvan 1 mukaiset: REAALIPROSESSI Polttoaineen hankinta Lämmön tuotanto Lämmön jakelu RAHAPROSESSIT Ostojen kassavirta Kassa Myynnin kassavirta korot Osingot Oma/vieras pääoma Kuva 1. Kaukolämpötoiminnan prosessit Reaaliprosessissa polttoaineesta tehdään tuotetta eli kaukolämpöä, joka toimitetaan ja myydään asiakkaalle. Polttoaineeseen tulee prosessissa lisäarvoa, joka muodostaa yrityksen toiminnan perustan. Rahaprosessi yrityksessä kulkee reaaliprosessiin nähden vastavirtaan: kaukolämmön myynnistä saaduilla tuloilla rahoitetaan ja maksetaan menot. Sekä reaaliprosessi että rahaprosessi jakautuvat lukuisiksi osaprosesseiksi ja toiminnoiksi jokapäiväisessä operatiivisessa toiminnassa. enhallinnan kannalta koko toiminta on mielekästä jakaa osaprosesseiksi ja toiminnoiksi, joita tarkastellaan riskianalyysissä. Osaprosesseja ja toimintoja ovat esimerkiksi polttoaineen ostotoiminta sopimuksineen, polttoaineen vastaanotto, kaukolämpölaskutus, kassastamaksu, toiminnan johtaminen, henkilöstöhallinto yms.. On kuitenkin pidettävä mielessä, että prosessien sisällä tehtävillä toimenpiteillä on vaikutus muihin osaprosesseihin. Kaukolämpötoiminnan riskien kuvauksessa osassa B on esitetty eri osa-alueiden liityntöjä muihin osaalueisiin. Huomioitava on myös, että yrityksen toiminta liittyy yhteisöön ja ulkopuoliseen ympäristöön. Kaikkien ulkoisten osapuolten kanssa tapahtuvaan toimintaan liittyy riskejä. Yritystoiminnalle aiheutuu riskejä myös sellaisten ulkopuolisten tahojen toiminnasta, jotka eivät suoranaisesti ole kytköksissä yri

13 sivu 3 (68) tyksen toimintaan. Erimerkiksi valtiovalta on tällainen. Ns. ulkoisia riskejä voivat aiheuttaa: polttoainetoimittajat tavaratoimittajat laitetoimittajat alihankkijat muut sopimuskumppanit kuljetukset julkinen valta rahoituslaitokset omistajat kilpailijat asiakkaat IT-toimittajat ammatti- ja kansalaisjärjestöt yms. analyysin, riskipolitiikan määrittelyn ja toimenpiteiden määrittelyn tulisi ulottua myös ulkoisiin riskitekijöihin. laitetoimittajat muut sopimuskumppanit polttoainetoimittajat tavaratoimittajat alihankkijat REAALIPROSESSI kuljetukset Polttoaineen hankinta Lämmön tuotanto Lämmön jakelu asiakkaat RAHAPROSESSIT Ostojen kassavirta Kassa Myynnin kassavirta julkinen valta kilpailijat korot Osingot Oma/vieras pääoma omistajat ym. rahoituslaitokset IT-toimittajat Kuva 2. Kaukolämpötoiminnan sidosryhmät

14 sivu 4 (68) 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI enhallinta liittyy oleellisesti yrityksen johtamisjärjestelmiin, kuten kuvassa 3 esitetään: en hallinta Strategiaprosessit Laatujärjestelmä ORGANI- SOITUMINEN RISKI- KARTOITUS TOIMEN- PITEIDEN SUUNNITT. TOTEUTUS Ympäristö- YLLÄPITO Muut johtaminen Kuva 3. enhallinta osana yrityksen johtamisjärjestelmää. enhallinta alkaa organisoitumisella eli määritetään tavoitteet, rajaukset, hallinto ja vastuuhenkilöt sekä resurssitarve tehtävälle työlle. Organisoimisvaiheen jälkeen tehdään riskikartoitus eli analysointi. en olemassaolo, mahdollisen toteutumisen todennäköisyys ja vaikutusten suuruus arvioidaan. kartoituksen pohjalta määritetään riskipolitiikka eli yleisohjeistus sille, minkälaisia riskejä voidaan ottaa ja mitä toimenpiteitä tulee tehdä riskien hallitsemiseksi. kartoituksen perusteella tehdään myös kustannushyötytarkastelu eli arvio siitä, miten paljon on järkevää investoida riskin hallitsemiseen. Riskeihin varautumisvaihe tarkoittaa niiden toimenpiteiden toteuttamista, joilla toteutumisen todennäköisyyteen ja riskin realisoitumisen seurauksiin vaikutetaan. Myöskin kriisinhallintaohjeistus kuuluu varautumisvaiheessa tehtäviin töihin. Ylläpitovaiheessa riskienhallinta on integroitu osaksi vuosittaista suunnittelua. Ylläpitovaiheessa riskienhallintaohjelma päivitetään. Oleellisena osana ylläpitoon kuuluu jatkuva seuranta ja rekisteröinti toteutuneista riskeistä, niiden vaikutuksista ja toimintatavoista ja toimenpiteistä, joilla riskin toteutumisen

15 sivu 5 (68) vaikutukset minimoitiin sekä saatettiin toiminta normaalitilaan. Myös ns. vähältä piti -tilanteet, joissa riski melkein tai osittain realisoitui, tulee ottaa seurannan piiriin. 4 RISKIANALYYSI JA RISKIEN MERKITTÄVYYDEN MÄÄRITYS 4.1 analyysi eli riskikartoitus analyysi laaditaan säännöllisesti ja lisäksi aina tilanteiden selvästi muuttuessa tai suunniteltaessa muutoksia osaprosesseihin ja toimintoihin kuten organisaatiomuutokset, investoinnit, yms. analyysi alkaa riskien tunnistamisella. Osassa B on kuvattu niitä osaalueita, joissa kaukolämpötoiminnan riskejä esiintyy. Kuvaus ei ole kattava, ennemminkin se on suuntaa antava. en tunnistamisen jälkeen paneudutaan riskin syiden täsmentämiseen ja arvioidaan riskin toteutumisen todennäköisyys sekä toteutumisen vaikutukset. Näin saadaan priorisoitu lista toimenpiteiden suunnittelua varten. Erityisesti monimutkaisempien kokonaisuuksien, kuten kattilalaitosten ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten, osalta käytössä on muun muassa Suomen kaukolämpö Sky ry:n julkaisut /2/. Vakuutusyhtiöillä ja TU- KES:lla on julkaistua materiaalia tehtävän työn tueksi. Liitteessä 2 on lomake, jota voi käyttää apuna riskikartoituksessa. 4.2 en merkittävyyden määrittäminen en merkittävyyden määrittely ei ole kaikilta osin yksiselitteinen tehtävä. en merkittävyyden määrittelyyn kuuluu sekä realisoitumisen eli toteutumisen todennäköisyyden arviointi että arvio riskin toteutumisen vaikutuksista. en merkittävyyttä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavan jaottelun mukaisesti: Toteutumisen todennäköisyys 1 riski tuskin toteutuu yritystoiminnan eliniän aikana 2 riskin toteutuminen on epätodennäköistä, mutta mahdollista laitoksen eliniän aikana 3 riskin toteutuminen on lievästi todennäköistä (muutama kerta laitoksen eliniän aikana) 4 riski toteutuu melko todennäköisesti 5 riskin toteutuminen on ilmeistä lähitulevaisuudessa Toteutumisen vaikutukset Toteutumisen vaikutuksia voidaan arvioida niiden rahallisten seurausten mukaan. Tällöin tulee huomioida myös välilliset vaikutukset kuten esimerkiksi

16 sivu 6 (68) asiakkaille maksettavat korvaukset, tulevaisuudessa menetettävät myyntitulot tai pitemmän ajan päästä tulevat kustannuserät. Seuraavassa esitettävälle asteikolle tulee määritellä yrityskohtaiset euromääräiset raja-arvot. 1 rahalliset vaikutukset erittäin vähäiset 2 rahalliset vaikutukset heikentävät yrityksen tulosta hieman 3 rahalliset vaikutukset merkittävät yrityksen tuloksen kannalta 4 rahallisten vaikutusten kattamiseksi vaaditaan ulkopuolista pääomaa 5 rahalliset vaikutukset kestämättömät yrityksen kannalta en merkittävyyttä voidaan havainnollistaa kuvassa 4 olevan matriisin avulla: Seuraukset Todennäköisyys 1 merkityksetön riski 2 vähäinen riski 3 kohtalainen riski 4 merkittävä riski 5 sietämätön riski Kuva 4. en merkittävyyden määrittäminen 4.3 Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu Riskejä voidaan hallita monilla eri toimenpiteillä. Toimenpiteet voidaan luokitella seuraavasti: n välttäminen n pienentäminen n siirtäminen n pitäminen omalla vastuulla

17 sivu 7 (68) n välttäminen on usein mahdollista vain, jos pitäydytään toiminnasta kokonaan. n pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaukolämpöpumppauksen varajärjestelmä, jolla varmistetaan jakelu pumpun vikaantuessa, palohälytysjärjestelmä, kulunvalvonta, riittävä varakapasiteetti, ohjeet sähkökatkoksen varalle, työsuojeluohjeistus yms.. Osassa B on kunkin riskikuvauksen jatkona esimerkinomaisesti kuvattu toimenpiteitä, joilla riskin suuruuteen voidaan vaikuttaa. n siirtämisen yleisin tapa on vakuuttaminen. ä voidaan siirtää toiselle myös sopimusteitse, toimintojen ulkoistamisen (alihankinta) kautta tms.. n siirtäminen ei yleensä suojaa riskin toteutumisen vaikutuksilta kokonaan, mutta vähentää niitä. Keskeisenä kysymyksenä riskin siirtämisessä on kustannus-hyötyanalyysin tekeminen. Osa riskeistä on sellaisia, että ne täytyy ja kannattaa pitää omalla vastuulla. Tällaisia ovat esimerkiksi varakattilalaitokset. 4.4 Varautumissuunnitelma enhallintaan liittyy myös varautuminen. Kun toimenpiteet, joilla riskin toteutumisen vaikutuksiin vaikutetaan, on suunniteltu, tulee lisäksi laatia varautumissuunnitelma sille, että riski kuitenkin toteutuu pahimmalla mahdollisella tavalla. Varautumissuunnitelma sisältää toimenpiteet, vastuut, koulutuksen, laitteiston, harjoitus- ja testausohjelmat yms. sekä näiden täytäntöönpanon. Suurimpien riskien osalta suunnitelmaan tulee sisällyttää myös ulkopuoliset organisaatiot ja tarvittavat sidosryhmät. 5 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET RISKIENHALLINNAN NÄKÖ- KULMASTA Suomalaisessa ilmastossa lämpö on elinehto. Kaukolämmitetyissä kohteissa ei useinkaan ole taloudellista ylläpitää korvaavaa lämmityksen lähdettä eikä myöskään vaihtaa sitä. Kaukolämmön teknisten toimintaedellytysten ylläpitäminen on yhteiskunnan kaukolämpötoiminnalle asettama vaatimus. Kaukolämpöyrityksissä on tämä sisäistetty. Yhteisin ponnisteluin on Suomen Kaukolämpö ry:n toiminnassa luotu joukko toimintaohjeita, joita soveltamalla kaukolämpötoiminnan riskejä on hallittu yrityksissä, vaikka toimintaa ei ole suoraan nimetty riskienhallinnaksi. Kaukolämpötoiminnan infrastruktuuri eli tuotannon ja jakelun laitokset, laitteet ja koneet vaativat suhteellisen suuret investoinnit. Vaikkakin liiketoiminta on määräävässä markkina-asemassa toiminta-alueellaan, investointien takaisinmaksu on keskeisessä asemassa toimintaa suunniteltaessa. Kokonaisprosessi polttoaineen hankinnasta kaukolämmön jakeluun ei tapahdu pelkästään suljetulla, rajatulla alueella vaan ulottuu sekä läpi koko markkina-alueen (jakeluverkko) että laajemmallekin polttoaineen hankinnan ja kuljetuksen kautta. Esimerkiksi polttoaineet ovat palo- ja räjähdysherkkiä. Öljypolttoaineiden vuodot ympäristöön voivat olla katastrofaalisia. Kuuman

18 sivu 8 (68) kaukolämpöveden valumat suurempina määrinä ympäristöön ovat paitsi ympäristö- niin myös terveyshaitta sekä keskeyttävät lämmön toimituksen. Merkittävät katkokset lämmön toimituksessa vaikuttavat laajasti. Määräävässä markkina-asemassa oleva toiminta on viranomaisten seurannassa hinnoittelun osalta. Toisaalta kilpailu muiden lämmitysmuotojen kanssa vaatii tehokasta toimintaa. Kaukolämpö on siis toimintaa, jossa suuret investoinnit tulee rahoittaa ja pitää toimintakykyisenä valvotussa ja kilpailukykyisessä tuotehinnoittelussa.

19 sivu 9 (68) OSA B: KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEIDEN KUVAUS KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN RISKIT Tässä luvussa kuvataan kaukolämpötoiminnan niitä osa-alueita, joihin riskejä liittyy. Kuvaus potentiaalisista riskeistä ei ole kaiken kattava, pikemminkin se sisältää suuntaa-antavia näkemyksiä siitä, mitä ja minkä tyyppisiä riskejä eri osa-alueisiin voi liittyä. Yrityskohtaisessa riskikartoituksessa kukin osa-alue analysoidaan järjestelmällisesti. Näin saadaan yrityskohtainen kuva siitä, missä toiminnoissa tai toimintaedellytyksissä on suurimmat epäkohdat. Kaukolämpötoiminnan erityispiirteenä on infrastruktuuri, joka vaatii suuren investoinnin. Toiminnassa käsitellään suurten pääomien lisäksi räjähdys- ja paloherkkiä polttoaineita, raskaita laitteistoja, koneita ja laitteita sekä öljyä varastoissa. Suurimmat riskit liittyvätkin teknisiin toimintaedellytyksiin eli kaukolämmön tuotannon ja jakelun laitteisiin. Vakavia riskiryhmiä ovat tulipalo sekä ympäristöön pääsevät haitat kuten säiliövuotojen aiheuttamat öljymäärät, turvallisuusriskit sekä henkilöihin kohdistuvat työympäristöriskit. Muutkin osa-alueet voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä liiketoiminnan jatkuvuudelle. kartoituksessa tuleekin käydä läpi myös vähäpätöiseltä tuntuvat osaalueet. 1 TALOUS Kaukolämpöyritykset ovat osuuskuntia, osakeyhtiöitä tai kunnallisia liikelaitoksia. Niiden taloudellinen asema on ollut yleensä varsin hyvä. Ongelmana tai riskinä onkin usein ns. helppo raha. Liiketoimintaan sitoutuu merkittävästi pääomia, joiden aikaansaama tuotto verrattuna vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin voisi olla selvästi suurempi. Kaukolämpöyhtiöt ovat usein myös ylilikvidejä. Jos kaukolämpöyritystä ei ole yhtiöitetty, niin kassa ja rahavarat voivat olla osa kunnallisen omistajan kassanhoitoa. Mm. liittymismaksut ovat merkittävä rahoituslähde. Tältä rahoitusmuodolta puuttuu kuitenkin kustannus, joka yleensä vaaditaan muilla toimialoilla toimittaessa. Omalle pääomalle on maksettava osinko ja vieraalle pääomalle korko. Kun viranomaistaho (mm. energiamarkkinaviranomainen) EU- lainsäädännön myötä on edellyttänyt jo maakaasu- ja sähköliiketoimintojen kirjanpidollista eriyttämistä muusta liiketoiminnasta, ja energiayritysten tehokkuutta, kannattavuutta ja rahoitusta voidaan arvioida omistajien, sijoittajien, rahoittajien, liikkeenjohdon ja asiakkaiden näkökulmasta entistä paremmin ja aktiivisemmin, kaukolämpöyhtiöihinkin kohdistuu paineita ja riskejä aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kilpailun voimistuminen aktivoi kaukolämpöyhtiöiden intressiryhmiä seuraamaan ja vertailemaan sekä ohjaamaan näiden yritysten toimintaa.

20 sivu 10 (68) Liiketoimintojen eriyttämisvaatimukset tuovat tavallaan mahdollisuuden, mutta myös riskejä. Kaukolämpöyhtiöiden taloudellisia riskejä on tarkasteltava entistä laajemmasta näkökulmasta. Näkökulmaan liittyy myös uudenlaiset tavoitteet: suuruuden ekonomian ja tehokkuuden tavoittelu mm. yritysjärjestelyin, joissa voi olla mukana kansainvälisiä yrityksiä ja yhteistoimintayhtiöitä, projektirahoitusta jne. Kaukolämpöyrityksen taloudessa riskit voivat liittyä: liiketoiminnan tehokkuuteen kannattavuuteen vakavaraisuuteen ja rahanlähteisiin rahan riittävyyteen rahan hintaan Yrityksen strategisen suunnittelun ja johtamisen keskeisiä asioita ovatkin mm. kannattavuuden, rahoituslähteiden, rahan riittävyyden ja rahavirtojen ajoituksen sekä rahoitusrakenteen suunnittelu. Rahoituksen suunnitteluun liittyy myös rahan hinnoittelu, korkojen ja osinkojen arviointi. 1.1 Kannattavuus Liiketoiminnan edellytetään muiden sille asetettujen odotusarvojen lisäksi olevan kannattavaa. Tuottojen on katettava paitsi kulut myös omistajien tuottovaatimukset. Yrityksen on pystyttävä liiketoiminnallaan hankkimaan pääomalleen vähintään pääoman kustannukset sekä saatava rahaa yrityksen toimintaan. Tulorahoitus on sitä rahaa, joka syntyy kannattavan liiketoiminnan myötä tulojen ja kulujen erotuksena. Pitkällä tähtäyksellä yrityksen tulorahoituksen tulisi riittää ainakin kattamaan yrityksen käyttöpääoman tarve ja investoinnit. Harva yhtiö kykenee tai sen ei edes kannata käyttää pelkkää tulorahoitusta. Riittävän tulorahoituksen tae on kannattava ja tehokas liiketoiminta. Huonosti kannattavaan ja nopeasti kasvavaan liiketoimintaan liittyy usein konkurssiriski. Terve hinnoittelu, riittävä myyntimäärä ja asiakaspohja antavat yrityksen tuloille hyvän suojan. analyysissä käydään läpi: kustannus- ja tuloslaskentajärjestelmä budjetointiprosessi budjetin toteutumisen seurantajärjestelmä tunnuslukujen laskenta, seuranta ja hyödyntäminen taloushallinnon atk-järjestelmät mahdollinen riippuvuus ulkopuolisista palveluista (taloushallinnon palvelut)

21 sivu 11 (68) laskutusjärjestelmä maksatukset laskujen hyväksynnän päätösvalta ja organisaatio raportointi- ja päätöksentekojärjestelmä tehokkuuden mittaaminen (tulos suhteessa panokseen esim. liikevaihto per henkilö) Liitynnät: Tekniset toimintaedellytykset, toiminnan organisointi, henkilöt, hinnoittelu n hallinta Ks. luku Kohtuullinen tuotto ja liiketoimintariskiä kuvaava Beta kerroin Mikäli energiayhtiö harjoittaa muitakin liiketoimintoja kuin kaukolämpöliiketoimintaa, sen on eriytettävä ainakin maakaasu- ja sähköliiketoiminnat ja muut liiketoiminnat kirjanpidollisesti. Energiamarkkinaviranomainen valvoo verkkoliiketoiminnan kohtuullista hinnoittelua. nä voidaan siis pitää sitä, että kilpailun vapauduttua sähkönmyynti- ja maakaasun myyntiliiketoiminnan osalta energiayhtiö pyrkii saamaan korvaavan tuoton verkkoliiketoiminnoistaan. Se voi johtaa liian korkeaan tuottoon verkkotoiminnan osalta. Verkkopalvelujen hinnoittelun kohtuullisuuden periaatteena on, että hinnoittelun tulisi vastata kustannuksia. Tuotolle on kuitenkin asetettu yläraja, jota viranomaiset tarkkailevat. Näin on tärkeätä harkita, mitä kustannuksia verkkoliiketoiminnalle voidaan kustannusvastaavuuden, aiheutumisperiaatteen ja kohtuullisen hinnoittelun valossa kohdistaa. Kysymyksenasetteluun liittyy myös yhteistuotannon kustannusten jako sähkön tuotannolle ja lämmön tuotannolle. Toisaalta hinnoittelun tulisi turvata riittävä tulorahoitus ja vakavaraisuus. Tulot saisivat kattaa siten verkon ylläpidon, käytön ja rakentamisen kohtuulliset kustannukset sekä antaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton. Nykyisin vallitsevan rahoitusteorian mukaan sijoitetun pääoman tuottoa arvioidaan pääoman painotetun kustannuksen (WACC eli weighted average cost of capital) perusteella. Se ilmaisee yrityksen pääoman keskimääräisen kustannuksen, jossa painoina ovat oman ja vieraan pääoman suhteelliset arvot. Oman pääoman kustannusta arvioidaan CAPM-mallilla (Capital Assets Pricing Model), jonka mukaan sijoituskohteen tuoton odotusarvo muodostuu riskittömästä tuotosta ja riskilisästä. lisänä käytetään usein osakemarkkinoiden keskimääräistä riskipreemiota joka koostuu riskittömän koron päälle odotettavasta keskimääräisestä riskilisästä ja beta-kertoimesta. Beta-kerroin kuvaa liiketoiminnan riskiä suhteessa kaikkien sijoituskohteiden keskimääräiseen riskiin. Beta-kerroin saadaan käyttäen hyväksi osakemarkkinoiden ai

22 sivu 12 (68) kaisempaa käyttäytymistä. Mittaustapana käytetään yksinkertaista regressioanalyysia siitä, miten yrityksen tuottavuus reagoi markkinoiden yleisiin muutoksiin. Suomessa energiasektorin osakemarkkinat ovat ohuet. Sähkömarkkinakeskus on kuitenkin suosittanut sähköverkkoliiketoiminnan kohdalla käytettäväksi beta-arvona 0,3. Kaukolämpötoiminnalle ei viranomaistaho ole vielä määritellyt vastaavaa arvoa. Kaukolämpötoimintaan liittyy kuitenkin samanlaisia ominaisuuksia. Kaukolämpöliiketoimintaan liittyy kuitenkin enemmän kilpailua vaihtoehtoisen lämmitysmuodon valinnaisuuden suhteen. Kaukolämpötoiminnan beetakertoimen määritys on yksi keskeisiä haasteita kaukolämpöalalle. Tällä hetkellä ei ole olemassa menetelmää, jolla beta-kerroin määritetään. Kohtuullisen tuoton laskennassa Energiamarkkinaviranomainen on suositellut käytettäväksi ns. WACC-mallia ja CAPM-mallia. Jälkimmäiseen sisältyy kannanotto liiketoiminnan riskipitoisuudesta, jota kuvataan Beta-kertoimella. n hallinta Kohtuullisen tuoton määrittämisessä maakaasu- ja sähköverkkoliiketoiminnoille on noudatettava kustannusten kohdistamisessa ja hinnoittelussa kustannusvastaavuus- ja aiheutumisperiaatetta. Sijoitetun pääoman tuottoa määritettäessä käytetään WACC- ja CAPM-malleja. Liitynnät: Tekniset toimintaedellytykset, toiminnan organisointi, henkilöt, hinnoittelu 1.3 Likviditeettiasema ja rahan riittämättömyysriski Runsas velkaantuminen yhdistettynä likviditeettiongelmaan voi johtaa konkurssiin. Kasvava yritys tarvitsee investointien rahoituksen lisäksi liiketoiminnan kasvuun sitoutuvaa liike- eli käyttöpääomaa. Yrityksen likviditeettiaseman suunnittelu ja seuranta vaatii tällöin erityistä huomiota. Kassanhallinta ja liikepääomaerien kehityksen seuranta ovat välttämättömiä, jotta likviditeettikriisiin ei jouduta. Käyttöpääoman tarve riippuu toiminnan volyymista, hinnoista ja rahan sitoutumisajoista. Jos yrityksen myyntisaamisten ja varaston kiertonopeusluvut ovat selvästi korkeammat kuin ostovelkojen kiertonopeus, yrityksen likviditeettiriski kasvaa. Maksuvalmiuden ollessa huono rahoituksen hintariski suurenee. Rahoitusjärjestelyissä rahan hinta nousee, jolloin kustannukset kasvavat. Yrityksen maksuvalmiuteen liittyy merkittäviä riskejä. Jos kannattavuus heikkenee ja maksuvalmius on huono, kilpailijoilla on erinomainen mahdollisuus pudottaa heikosta maksuvalmiudesta kärsivä yritys pois markkinoilta. Tavaran toimittajat kiristävät maksuehtojaan ja lisäävät kustannuksia mm. viivästyskoron myötä. Luottoajat kiristyvät ja lyhenevät. Vieraan pääomanehtoisen rahan, erityisesti pitkäaikaisen velan saanti käy vaikeaksi. Rahoitus painottuu

23 sivu 13 (68) lyhytaikaiseen velkaan, joka myös merkitsee nopeutuvia takaisinmaksuaikoja ja korkeampi korkoja. Tulorahoitukseen ja kassavirtoihin kohdistuu merkittäviä paineita. analyysissä kartoitetaan: suunnittelu budjetointi kassanhoitosuunnitelmat kustannustarkkailu rahan sitoutuminen käyttöpääomaan (varasto, myyntisaamiset, ostovelat) maksuvalmiusbudjetti ja suunnitelma kassanhallinta jne. Liitynnät: Tekniset toimintaedellytykset, toiminnan organisointi, henkilöt, hinnoittelu n hallinta Ks. luku Rahoitusrakenneriski Yrityksen rahoitusriskit muodostuvat menojen ja tulojen eriaikaisuudesta. Toimiva yritys kattaa suuren osan tuloistaan kannattavan toiminnan myötä syntyvällä tulorahoituksellaan. Uudet investoinnit ja markkina-avaukset vaativat usein enemmän rahaa kuin päivittäinen liiketoiminta tuottaa ja aiheuttavat siten ulkoisen rahoituksen tarpeita. Kasvava yritys tarvitsee jollakin aikavälillä myös pääomarahoitusta eli ulkoista rahaa. Pääomavaltaisten yritysten riski on usein ylisuuret investoinnit, joihin ei ehkä olisi todellista tarvetta. Yritysjohdon, rahoittajien ja sijoittajien intresseissä on terve pääomarakenne monestakin syystä. Lainoilla ja omalla pääomalla on erilaiset velvoitteet ja riskit. Pitkäaikainen vieras pääoma voi olla joukkovelkakirjalainaa, rahoitusyhtiölainaa, eläkelainaa tai muuta lainaa. Omaan pääomaan liittyy suurempi riski kuin vieraaseen pääomaan. Omalla pääomalla on heikompi takaisinmaksuvelvoite konkurssissa kuin vieraalla pääomalla eli lainalla. Lainat maksetaan pois ennen oman pääoman ehtoisia sijoituksia. Oma pääoma maksetaan viimeisenä. Lainalle on yleensä maksettava korko yrityksen tuloksesta riippumatta. Omalle pääomalle ei ole velvollisuutta maksaa tuottoa. Osingon jaosta päätetään erikseen ja sitä maksetaan yleensä vapaista jakokelpoisista varoista. Korko on maksettava tuloksesta riippumatta. Näistä epävarmuussyistä omalla pääomalla on korkea riski ja korkea tuottovaatimus. Lainalla

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Ada Nordberg-Lainonen 2014 Laskentatoimen

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Tuottajaosuuskuntien rahoitus Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Hyväksytty Pellervo-Seuran hallituksessa 7.11.2014 Hyväksytty Pellervo-Seuran valtuuskunnassa 4.12.2014 Osuustoimintayritysten rahoitus

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Projektirahoituksen erikoisnumero PROJEKTITOIMINTA Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Asiakassuhteen hoito Projektihenkilöstön motivointi Hajautetun projektin

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Jussi Rissanen Opinnäytetyö Kesäkuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot