Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %"

Transkriptio

1 Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä talouden tilasta ja suunnasta mikäli laskee tunnusluvut usealta vuodelta. Tunnuslukujen avulla voi asettaa tavoitteita joiden toteutumista on helppo seurata. Tärkeimpiä tunnuslukuja joista tavoitteita voi asettaa ovat suorat rahamenot tuloista, suhteellinen velkaantuneisuus, poistokelpoisen omaisuuden suhde velkoihin ja poistojen suhde lainan lyhennyksiin. Tunnusluku: Suorat rahamenot tuloista, kuvaa kuinka paljon tilan tulovirrasta ohjautuu tilan ulkopuolelle suorina rahamenoina. Jäljelle jäävällä summalla on hoidettava korot, verot, lainan lyhennykset, investoinnit ja on jäätävä rahaa myös omaan elämiseen. Suoria rahamenoja verrataan tilan liikevaihtoon (tulot yhteensä). Suorat rahamenot noudattavat tiettyä kaavaa, jonka huomaat, mikäli lasket sen muutamalta vuodelta. Tulos lasketaan prosentteina. Laskenta: Tuloista on vähennettävä tasausvarauksen suora tuloutus, joka ei ole kyseisen vuoden tuloa. Tuloina on huomioitava vain vertailuvuoden tulot. Menot yhteensä summasta (2-lomake sivu 2) vähennetään poistot (joka ei ole suora rahameno), verovuodelta tehtävä tasausvaraus (joka on piilevää verovelkaa) sekä sähkön, puhelimen- ja veden yksityiskäyttö (2-lomake sivu 1, kohta 2 muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät). Menoista on myös vähennettävä investointityyppiset menoerät kuten suuret maitokiintiön tai eläinten osto, peruskalkitusmenot jotka vaikuttavat useana vuotena tai muut menot, jotka eivät kohdistu kyseiselle vuodelle. Vähennä myös palkkamenot mikäli et säännöllisesti maksa palkkaa. Saatua summaa verrataan kohtaan tulot yhteensä. Suorien rahamenojen tulos on sitä parempi mitä pienempi on prosenttiluku (jää enemmän rahaa muihin menoihin). Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Vertailutieto: Liikevaihdosta ja viljelyalasta sekä suorien rahamenojen osuudesta. Liikevaihdot ja viljelypinta-alat Liikevaihdot tilaryhmittäin Vuosi Lypsykarjatila Lehmämäärä Viljelyala ,6 lehmää 23,7 lehmää 25,2 lehmää 26,7 lehmää 44 ha 45 ha 48 ha 50 ha Muut nautatilat Viljelyala Sikatilat/sianliha Viljelyala ha 54 ha 57 ha 61 ha ha 53 ha 57 ha 58 ha Viljatilat Viljelyala 56 ha 58 ha 62 ha 59 ha

2 Vertailutieto: Suorat rahamenot tuloista Menot/liikevaihto % tilaryhmittäin Vuosi Lypsykarjatilat 55 % 55 % 54 % 57 % Muut nautatilat 66 % 64 % 69 % 64 % Sikatilat/sianliha 64 % 70 % 76 % 71 % Viljatilat 58 % 58 % 64 % 71 % Tavoitteeksi: Suorien rahamenojen osuudeksi liikevaihdosta voidaan asettaa keskimäärin eri tuotantosuunnissa. Maitotilalla % Lihakarjatilalla % Emakkosikalatilalla % Lihasikalatilalla % Kasvinviljelytilalla % Tunnusluku: Suhteellinen velkaantuneisuus, kuvaa kuinka paljon maatalouden velkaa on suhteessa liikevaihtoon. Suhteellinen velkaantuneisuus on vakavaraisuuden tunnusluku, johon vaikuttaa yrityksen toimiala. Mitä säännöllisemmät kuukausittaiset tulot ovat sitä enemmän yritys kestää velkaa. Kasvitila kestää velkaa vähemmän kuin kotieläintila. Laskenta: Maatalouden velkaa (2-lomake sivu 4) verrataan liikevaihtoon (2-lomake sivu 1). Maatalouden velka / Maatalouden tulot yhteensä (ilman purettua varausta) = suhteellinen velkaantuneisuus Vertailutieto: Velat liikevaihdosta eri tuotantosuunnissa Velat/liikevaihto tilaryhmittäin Vuosi Lypsykarjatilat 69 % 78 % 77 % 83 % Muut nautatilat 98 % 89 % 111 % 102 % Sikatilat/sianliha 84 % 77 % 67 % 70 % Viljatilat 93 % 81 % 81 % 88 % Tavoitteeksi: Kaikilla tiloilla turvallinen velan määrä on enintään liikevaihdon verran, kun lainat ovat normaaliehtoisia, eivätkä sisällä lyhytaikaisia luottoja. Kasvitila ilman sivutuloja kestää velkaa enintään liikevaihdon verran. Kotieläintilalla ollaan riskirajoilla kun velkaa on 2-kertaa liikevaihdon verran. Kotieläintilalla voi olla velkaa yli 2 kertaa liikevaihdon kun on investoitu. Kun tuotanto on saatu vakiinnutettua, velan määrä tulisi olla enintään 2-kertaa liikevaihdon verran.

3 Tunnusluku: Lainojen takaisinmaksuaika, kuvaa kuinka pitkä on lainojen takaisinmaksuaika, jos koko rahoitusjäämä käytettäisiin lainojen lyhennyksiin. Lainojen takaisinmaksuaika on vakavaraisuuden tunnusluku. Rahoitusjäämän laskenta verolomakkeella: Tulot yhteensä suorat rahamenot yksityisosuus menoista(sähkö-, puhelin- ja vesimenot) maksetut korot maksettavat verot = Rahoitusjäämä Laskenta: Lainan määrää (2-lomake sivu 4) / rahoitusjäämä = Lainan takaisinmaksuaika vuosina Tavoitteeksi: Mikäli rahoitusjäämää vastaava summa voitaisiin käyttää lainan lyhennyksiin, tavoitteeksi voidaan asettaa, että lainat tulisi maksaa alle 5 vuodessa. Tunnusluku: Korot liikevaihdosta, kuvaa kuinka suuri osuus liikevaihdosta menee maatalouden velan korkojen maksuun. Laskenta: Maksettujen korkojen määrää verrataan liikevaihtoon Maksetut korot / Liikevaihto (Maatalouden tulot yhteensä ilman purettua varausta) = Korot liikevaihdosta Tavoitteeksi: Korkojen määrä alle 5 % liikevaihdosta Tunnusluku: Lyhennykset liikevaihdosta, kuvaa kuinka suuri osuus liikevaihdosta kuluu lainojen lyhennyksiin. Laskenta: Maatalouden velan lyhennysten määrää verrataan liikevaihtoon Lainan lyhennys / Liikevaihto (Maatalouden tulot yhteensä ilman purettua varausta) = Lyhennykset liikevaihdosta Tavoitteeksi: Lyhennysten määrä suhteessa liikevaihtoon alle 10 % liikevaihdosta Tunnusluku: Poistokelpoisen omaisuuden määrä suhteessa velkoihin. Kuvaa kuinka paljon maataloudessa on poistokelpoista omaisuutta suhteessa velkoihin. Poistokelpoisen omaisuuden määrä auttaa hallitsemaan verotusta ja turvaa lainan takaisin maksua koko lainan kiertoajan. Yleensä voi todeta, että investointeihin otettavan lainan takaisinmaksuaika kannattaa mitoittaa samaksi ajaksi kuin investointi tuottaa tuloja. On siis vältettävä liian lyhyitä lainan takaisinmaksuaikoja. Suurten investointien jälkeen on pyrittävä siihen että poistokelpoista omaisuutta on saman verran kuin velkaa. Poistokelpoisen omaisuuden määrä auttaa hallitsemaan verotusta ja turvaa lainan takaisin maksua koko lainan kiertoajan varsinkin tilanteissa, jossa on tehty tilan liikevaihtoon nähden suuri investointi ja velkaa on yli liikevaihdon. Laskenta: Poistokelpoista omaisuutta on kaikki 2-lomakkeen sivulla 3 oleva omaisuus, eli rakennukset (10 %, 6 %, 20% ja 25 %), koneet, sillat yms. 10 % ja salaojat 20 %. Poistokelpoinen omaisuus lasketaan yhteen ja verrataan maatalouden lainoihin.

4 Poistokelpoinen omaisuus / Maatalouden lainojen määrä = Poistokelpoisen omaisuuden määrä suhteessa velkoihin Tavoitteeksi: Poistokelpoista omaisuutta on vähintään maatalouden lainojen verran varsinkin tilanteessa jossa velan määrä ylittää liikevaihdon. Tunnusluku: Poistojen määrä suhteessa lainan lyhennyksiin, kuvaa kuinka paljon poistoja tehdään suhteessa lainan lyhennykseen. Mikäli poistoja tehdään samassa suhteessa kuin lainaa lyhennetään, voidaan lainan lyhennys hoitaa bruttoliikevaihdosta, eikä velkoja tarvitse lyhentää verotetulla tulolla. Mikäli tilalla ei ole poistokelpoista omaisuutta ollenkaan, lainan lyhennys on tehtävä tulosta josta verot on jo maksettu. Tilan jolla ei ole poisto-oikeutta on synnytettävä suurempi liikevaihto, saadakseen rahat riittämään lainojen lyhennyksiin. Suurempi liikevaihto tarkoittaa myös korkeampia veroja, jolloin tila on vaarassa ajautua lainanlyhennys- ja veronmaksukierteeseen. Tilalla, jolla ei ole poistokelpoista omaisuutta, verojen maksun jälkeen lainan lyhennykseen käytettävä raha on myös pois yksityiskulutuksesta ja investoinneista. Laskenta: Lainan lyhennyksen määrää verrataan tehtyjen maatalouden poistojen määrään. Tehdyt poistot / Lainan lyhennys = poistojen määrä suhteessa lainojen lyhennyksiin Esimerkki: Lainan lyhennykseen tarvittavan rahamäärän laskenta Verotuksen kannalta Tilalla on Poistokelpoista omaisuutta Tilalla Ei ole poistokelpoista omaisuutta Lainan lyhennykseen tarvittavan rahamäärän laskenta Tilalla Tilalla on Ei ole Poistokelpoista poistokelpoista omaisuutta omaisuutta Lainan lyhennykseen tarvittava Liikevaihto Suorat rahamenot 50 % Tehty poisto / Poistojen suuruinen rahamäärä on käytettävissä lainojen lyhennyksiin Varaukset Muut lisäykset Maksetut korot Maatalouden tulos Maksettavat verot 25 % 3334 Lainan lyhennyksiin Yksinkertaisessa esimerkissä on kaksi samansuuruista tulosta tekevää tilaa, toisella on poistokelpoista omaisuutta ja toisella sitä ei ole. Lainan lyhennykseen tarvittavan rahamäärän laskennassa on laskettu lainan lyhennykseen tarvittavaa liikevaihtoa, jolla lainan lyhennys ( ) saadaan hoidettua. Lainan lyhennykseen tarvittavan rahamäärän laskennan perusteella näkee, että tilan jolla ei ole poisto-oikeutta on

5 synnytettävä yli 30 % suurempi liikevaihto saadakseen saman summan lainan lyhennykseen. Tilalla, jolla ei ole poisto-oikeutta on lainan lyhennyksen jälkeen vähemmän rahaa käytettävissä yksityiskulutukseen ja investointeihin, kuin tilan jolla on poisto-oikeutta. Tilan, jolla on velkaa, mutta ei poisto-oikeutta, on synnytettävä suurempi liikevaihto saadakseen rahat riittämään lainojen lyhennyksiin. Suurempi liikevaihto tarkoittaa myös korkeampia veroja. Tilalla, jolla on poisto-oikeutta, lainan lyhennykseen tarvittava rahamäärä saadaan ohjattua bruttoliikevaihdosta tekemällä lainan lyhennyksen suuruinen poisto. Alla olevassa taulukossa vertaillaan kuinka suuri liikevaihto on saatava aikaan, että lainan lyhennykseen tarvittavaa rahamäärää euroa saadaan, tilalla jolla on mahdollisuus tehdä poistoja ja tilalla jolla ei poistoja ole kahdella eri menoprosentilla. Lainan lyhennykseen tarvittavan rahamäärän laskenta kun menoprosentti on 50 % tai 60 % Lainan lyhennykseen tarvittava Lainan lyhennykseen tarvittava rahamäärä rahamäärä kun kun menoprosentti on 50 % menoprosentti on 60 % Poistot Ei poistoja Poistot Ei poistoja Liikevaihto Suorat rahamenot Poistot Maksettavat verot 25 % Lainan lyhennyksiin Tavoitteeksi: Tehdään poistoja enintään lainan lyhennyksen verran varsinkin tilanteissa jossa tilalla on tehty suuri investointi ja velkaa on paljon suhteessa liikevaihtoon. Vertailutieto: Poistojen määrä kannattavuuskirjanpidossa (poisto-%:na käytetään verotusta alhaisempia poistoja, omaisuus arvostetaan eri tavoin kuin verotuksessa, poiston tavoitteena muu kuin verotettava tulos). Huomio että alla olevat poistot ovat tehty kannattavuuskirjanpidossa käytetyistä käyvistä arvoista ja ovat erisuuruiset kuin verotuksessa tehtävät poistot.

6 Poistojen määrä kannattavuuskirjanpidossa eri tilaryhmissä Poistot tilaryhmittäin Vuosi Lypsykarjatilat Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot Yhteensä Muut nautatilat Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot Yhteensä Sikatilat/sianliha Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot Yhteensä Viljatilat Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot Yhteensä Isojen investointien jälkeen verotuksessa kaavamainen maksimipoistojen teko ei ole järkevää verosuunnittelua, jos sillä toiminnalla kulutetaan poistot ennen velan päättymistä. Sen sijaan on pyrittävä tasaiseen verotettavaan tulokseen ja sitä varten on mitoitettava poistot enintään lainan lyhennysten suuruisiksi vaikka se tarkoittaisi lyhyellä aikavälillä korkeampaa maksettavien verojen määrää. Tasainen verotettava tulo luo toimintaan suunnitelmallisuutta ja pitkällä aikavälillä se tuo verosäästöjä. Tasainen verotettava tulo tarkoittaa myös veroennakoiden pysymistä samansuuruisena vuodesta toiseen joka helpottaa maksuvalmiuden suunnittelua.

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015 Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan liiketalous Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Kannattavuus Tarkoittaa

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 119 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 119 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa.

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa. Kotitalouksien taloudellinen liikkumavara Suomessa Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut trendinomaisesti koko 2000-luvun ajan, ja vuonna 2011 suomalaisilla kotitalouksilla oli velkaa

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Hyvä tietää säästämisestä Olipa tavoitteenasi oma asunto tai jokin pienempi hankinta, ennakkosäästäminen helpottaa tavoitteen saavuttamista.

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous

Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous MTT:n selvityksiä 126 Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous Suomen IFCN-maitotilatarkastelu vuosille 2005 2014 Sami Ovaska, Timo Sipiläinen, Matti Ryhänen ja Matti Ylätalo Talous MTT:n selvityksiä

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Maatalousyrityksen rahoitus. 21.04.2015 OP Leppävirta Jukka Kilpeläinen

Maatalousyrityksen rahoitus. 21.04.2015 OP Leppävirta Jukka Kilpeläinen Maatalousyrityksen rahoitus 21.04.2015 OP Leppävirta Jukka Kilpeläinen Suomessa rahoituksen saatavuus on edelleen hyvällä tasolla Suomessa pankit eivät ole talouskasvun pullonkaula % 20 15 Suomi 2013 vs.

Lisätiedot