Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj"

Transkriptio

1 Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj

2 Johdanto Mitä rahoitusriskit ovat? Miten Euroopan velkakriisi vaikuttaa meidän kuntamme toimintaan? Saammeko uusittua rahoituksen vanhojen lainojen erääntyessä? Miksi marginaalit muuttuvat eri laina-aikojen välillä? Mikä on korkoriski? Mihin euriborit liikkuvat? Kenen kanssa uskallan toimia markkinoilla? Riskiin liittyy aina tappion mahdollisuus. Rahoitusriskien hallinnan merkitys kasvanut voimakkaasti finanssikriisin synnyn seurauksena! --> Jotta riskejä voidaan hallita, täytyy ne ensin tunnistaa! 2

3 Rahoitusriskien jaottelu Rahoitusriskit Likviditeettiriski Luottoriski Markkinariski Maksuvalmiusriski Myyntisaamiset Korkoriski Jälleenrahoitusriski Sijoitusten likvidiys Vastapuoli Sijoitukset Valuuttariski Hyödykehintariski 3

4 Likviditeettiriski teoria ja käytäntö Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että kunta ei kykene selviämään maksuvelvoitteistaan ajallaan ilman merkittäviä tappioita. Maksuvalmiusriski Riittääkö kunnan rahoitusvarat kattamaan sen toiminnan tulevia tarpeita? Tätä varten kunnalla tulisi olla riittävän suuri maksuvalmiusvaranto, joka määritellään ennakoitujen kassavirtojen pohjalta. Huomioitavaa: Maksuvalmiussuunnittelu lähtökohtana (ennusteet menoista ja tuloista) Kassan optimointi: koko vs. hinta Riittävät maksuvalmiuslimiitit KT-ohjelma Saamisten ja velkojen netotus Varat sijoitettu riittävän likvideihin ja lyhyisiin instrumentteihin 4

5 Likviditeettiriski teoria ja käytäntö Jälleenrahoitusriski Pystyykö kunta joka tilanteessa jälleenrahoittamaan tulevat tarpeensa? Huoli rahoituksen saatavuudesta on kasvanut finanssikriisin myötä! Huomioitavaa: Lainojen maturiteetin riittävä hajautus Lainojen riittävä pituus lisää kassavirtojen ennustettavuutta (KT-ohjelma ensisijaisesti kassanhallinnan väline) Miksi marginaalit poikkeavat toisistaan eri laina-aikojen välillä? Sijoittajat haluavat korkeamman tuoton epävarmuuden kasvaessa Markkinoiden epävarmuus näkynyt kohonneiden marginaalien myötä myös Kuntarahoituksen varainhankinnassa -> nousupainetta antolainauksen marginaaleissa? Huom! Jälleenrahoitusriski ei ole sama asia kuin korkoriski! Mitä jos rahaa ei saadakaan millään hintaa?!? 5

6 Likviditeettiriski teoria ja käytäntö Jälleenrahoitusriski Käytännön esimerkki: Finanssikriisin vaikutus rahan saatavuuteen ja marginaaleihin Finanssikriisin alkaessa vuonna 2007 likviditeetti (luottamus toisiin pankkeihin) väheni markkinoilta. Varainhankintakustannukset nousivat nopeasti ja pankkien halukkuus/mahdollisuus rahoittaa kuntasektoria pieneni merkittävästi (marginaalit nousseet selvästi!). Mitä jos finansssikriisin syventyessä jopa AAA-kerho (Kuntarahoitus) ei saa rahoitusta markkinoilta, eikä näin ollen pysty turvaamaan pitkällä aikavälillä omaa lainanantoaan asiakkailleen?!? Sääntelyn vaikutukset lainanantoon? Asiakkaat eivät selviydy omista velvoitteistaan! 6 Lainojen maturiteetin riittävä hajautus!

7 Likviditeettiriski teoria ja käytäntö Sijoitusten likvidiys Pystyykö kunta joka tilanteessa realisoimaan sijoituksensa markkinoilla järkevään hintaan? Huomioitavaa: Likviditeettipolitiikka määrittää raamit toiminnalle Sijoitusten likvidiys tärkeä (lyhyt sijoitus ja luotettava vastapuoli) Sijoitusten riittävä hajautus Läheinen yhteys luottoriskiin ja markkinariskiin! Käytännön esimerkki: Tuottoa vai turvallisuutta Korot ovat ennätysalhaalla euroalueella. Lisätuottoa voi hakea vieraasta valuutasta. Johdannaisten avulla suojaudutaan markkinariskiltä (käännetään vieras valuutta euroiksi). Jos sijoitus joudutaan purkamaan kesken juoksuajan, on sijoituksen ja suojauksen markkina-arvo voinut muuttua. Onko markkinoilla likividiteettiä? 7 Mahdollinen tappio sijoitusta myytäessä!

8 Luottoriski teoria ja käytäntö Luottoriski Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että vastapuoli ei suoriudu velvoitteestaan lainan erääntyessä. Luottoriskiä voidaan tarkastella myyntisaamisten, sijoitusten tai johdannaissopimusten kautta. Myyntisaamisten luottoriski on yleensä keskitetty muille yksiköille, kun taas sijoituksiin ja johdannaissopimuksiin kohdistuva vastapuoliriski on keskitetty rahoitustoimintoon. 8 Huomioitavaa: Hyvä luottoluokitus tärkeä sijoitus- ja johdannaisvastapuolta valittaessa Hajautus eri instrumentteihin ja vastapuoliin Johdannaissopimusten vastapuoliriskiä voidaan pienentää vakuusjärjestelyjen avulla (CSA) -> positiivinen markkina-arvo saadaan vastapuolelta kollateraalina

9 Luottoriski teoria ja käytäntö Luottoriski Käytännön esimerkki: Vastapuolen merkitys markkinoilla Kunta ottaa valuuttamääräisen lainan (SEK). Kuntaa suojaa pankki X:n kanssa valuuttariskin valuutanvaihtosopimuksella (markkinariski). Ennen sopimuksen erääntymistä pankin taseesta löytyy kupruja (esim. Societe Generale: Jerome Kervielin johdannaiskaupat toivat 4,9 miljardin euron tappiot pankille). Pankki ajautuu konkurssiin ja kunta kärsii nahoissaan mahdollisen luottotappion johdannaisesta. Vastapuolen valinta tärkeä! Luottoriskiä voidaan pienentää vakuusjärjestelyjen avulla! 9

10 Markkinariskit teoria ja käytäntö Markkinariskillä tarkoitetaan markkinahintojen epäedullisten muutosten tuomaa tappion mahdollisuutta! Korkoriski Koronmuutoksen aiheuttama epävarmuus kunnan korkokassavirroissa (korkovirtariski) ja sijoitusten arvossa (hintariski) muodostaa korkoriskin. 10 Huomioitavaa: Lähtökohtana oman riskiaseman tunnistaminen Tavoitteena ennustettavuus kassavirroissa (ja alhaiset korkokulut) Lainasalkun riittävä hajautus eri maturiteetteihin (kiinteä vs. vaihtuva) Saamisten ja velkojen netotus Johdannaisinstrumenteilla voidaan säätää lainasalkun profiilia! Voidaan soveltaa myös sijoituksiin. Näkemyksenotto: jos et tee mitään, niin sekin on näkemyksenottoa!

11 Markkinariskit teoria ja käytäntö Korkoriski Käytännön esimerkki: Kunnalla pitkäaikainen investointi - milloin korot lähtevät nousuun? Finanssikriisin aikana korot nousivat nopeasti aina viiteen prosenttiin. EKP on pyrkinyt rauhoittamaan Euroopan velkakriisiä rahoitusoperaatioilla (lisää likviditeettiä markkinoille). Tämän seurauksena korot ovat pysyneet historiallisen alhaisella tasolla jo jonkin aikaa. Vallitseva epävarma taloustilanne tukee alhaista korkotasoa. Milloin korot lähtevät nousuun? Miten se vaikuttaa korkokuluihin? Korkojen nousulta voidaan suojautua koronvaihtosopimuksilla tai ottamalla kiinteitä lainoja (kassavirtojen ennustettavuus). Korkojen nousulta voi suojautua myös ostamalla korkokaton.tiedetään maksimikorko, mutta samalla mahdollisuus hyötyä alhaisista markkinakoroista (euribor). 11

12 Markkinariskit teoria ja käytäntö Valuuttariski Vieraiden valuuttojen liikkeiden aiheuttama epävarmuus kunnan kassavirtoihin. Valuuttariski realisoituu tilanteessa, jossa valuuttasaamisen tai velan arvo muuttuu epäedulliseen suuntaan valuuttojen muuttuessa suhteessa euroon. Huomioitavaa: Lähtökohtana oman riskiaseman tunnistaminen Valuuttariski voi syntyä esim. valuuttalainojen tai vieraassa valuutassa tapahtuvan oston tai myynnin kautta esim. monet raaka-aineet hinnoitellaan dollareissa Valuuttasaamisten ja -velkojen netotus Johdannaisinstrumenteilla voidaan suojautua valuuttariskiltä (termiinit, valuutanvaihtosopimukset, optiot). Hinnoittelu valuuttakurssin ja korkoerojen kautta. 12

13 Markkinariskit teoria ja käytäntö Valuuttariski Käytännön esimerkki: Valuuttatermiinin käyttö ostojen suojauksessa Kunnan energiayhtiö tarvitsee omassa tuotantotoiminnassaan kivihiiltä. Kivihiilen markkinahinta määräytyy dollareissa ($). Energiayhtiö tekee oston nyt, mutta maksaa laskun vasta kolmen kuukauden kuluttua. Miten valuuttakurssi kehittyy? Riskinä dollarin vahvistuminen! Valuuttatermiinillä voi varmistaa ostettavien tai myytävien valuuttojen kurssin kiinnittämällä se jo etukäteen. Ostetulla termiinisopimuksella energiayhtiö sitoutuu valuutanvaihtoon sovittuna päivänä, sovittuun kurssiin. 13

14 Loppusanat Miten rahoitusriskeihin suhtaudutaan ja miten niitä hallitaan? Riskienhallinta/toimintapolitiikka luo pelisäännöt toiminnalle. Kuka vastaa riskienhallinnasta ja kuka valvoo? Mihin voidaan sijoittaa? Mitä instrumentteja voidaan käyttää? Rahoitusriskien hallinta yksin vai yhteistyössä? Rahoitustuotteita kehitetään jatkuvasti. Molempien osapuolten tulisi ymmärtää tuotteet samalla tavalla (esim. Murmaid)! Mitä euroalueelle käy ja mitkä ovat vaikutukset rahoitusmarkkinoilla? Poliittista peliä! Rahoitusmarkkinoita koskeva sääntely on muuttunut voimakkaasti. Mikä vaikutus sillä on Kuntarahoituksen ja sitä kautta kuntien toimintaan? 14

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jonne Härkönen SUOMEN 1990 LUVUN PANKKIKRIISI JA VALUUTTAVELAN KUSTANNUKSET

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jonne Härkönen SUOMEN 1990 LUVUN PANKKIKRIISI JA VALUUTTAVELAN KUSTANNUKSET TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jonne Härkönen SUOMEN 1990 LUVUN PANKKIKRIISI JA VALUUTTAVELAN KUSTANNUKSET Pro gradu tutkielma Taloustieteen koulutusohjelma Kesäkuu 2014 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU,

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Currency risk management in a multinational company with derivatives Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainaohjelma 900.000.000 euroa Joukkovelkakirjalainaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä,

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 4/2014 Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa nollakorkorajalla ja sen alapuolella Minna Kuusisto ja Elisa Newby Eurojärjestelmä on laskenut keskuspankin

Lisätiedot