Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje Käsittely konsernihallituksen kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9"

Transkriptio

1 1 (18) Käsittely konsernihallituksen kokouksessa Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden toiminnalle asetettavat tavoitteet Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu TALOUSARVION NOUDATTAMINEN Vastuu määrärahojen käytössä Toimintasuunnitelmien tarkistaminen ja raportointi Talousarvion sitovuus Vastuualueet Taloudellisuus ja määrärahojen käyttö Asiakkuudenhallinta, myyntitoiminta ja laskutus Valtionosuushakemusten laadinta, maksatusten seuranta ja muu tulojen kertyminen EU-osarahoitteiset projektit MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET Vuosimäärärahat Sisäiset erät Sitovuustasojen väliset sisäiset erät Sitovuustasojen sisällä käsiteltävät sisäiset erät Henkilösivukulut Eläkemenoperusteiset eläkemaksut Arvonlisävero Perintäkulut Muita määrärahojen käyttöön liittyviä ohjeita HANKINNAT Irtaimen omaisuuden, kaluston sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnat Kiinteän omaisuuden hankinta ja rakennushankkeet Kiinteistöjen käyttö ja vuokrasopimukset Leasingvuokraus Varastot Opiskelijoille maksettava työssäoppimisajan ateriakorvaus Kirjojen ja muiden tietoaineistojen hankinta Käyttöomaisuuden myynti Maksuvalmius ja kassavarojen sijoittaminen Tositteiden hyväksyjät... 16

2 2 (18) Sen lisäksi mitä yhtymäkokouksen hyväksymissä vuoden 2014 talousarvion yleis- ja erityisperusteluissa on mainittu, hallitus antaa tulosalueille ja tulosyksiköille seuraavat talousarvion et. 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET Konsernin toiminnassa on lainsäädännön lisäksi noudatettava konsernin hallintosäännön ja konsernin hallituksen erikseen antamien ohjeiden määräyksiä. Lisäksi on annettu muita toimintaa ohjaavia ohjeita. Määräykset ja ohjeet löytyvät konsernin intranetistä ja ovat seuraavat: - Perussopimus - Hallintosääntö - Johtosäännöt - Tarkastussääntö - Sisäisen valvonnan ohje - Terveydenhuoltosääntö - Luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Rekrytointiohje ja rekrytointiesityskäytäntö - Osaamisfoorumin toimintamallit ja ohjeet - Taloushallinnon ohje - Taloushallinnon toimeenpano-ohje - Hankinta-ohjeet - Laskutus- ja perintäohje - Kassaohje - Arvonlisävero-ohje - Käyttöomaisuuden luettelointiohje - Varasto-ohje - Vuosittaisen taloushallinnon ohjeet tilikarttoineen ja laskentamalleineen - Hallintoasioiden ja henkilöstöasioiden päätöksenteko-ohjeet Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee tuntea annettu ohjeistus. 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden toiminnalle asetettavat tavoitteet Päijät-Hämeen koulutuskonsernin on varauduttava vastuullisesti tuleviin leikkauksiin, jotka hallitusohjelmassa kohdistuvat opetustoimeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspaikkoihin ja valtionosuusrahoitukseen kohdistetut vähennykset toteutetaan pääosin vuosina Kun rahoituksen vähentyminen yhdistetään koulutuskonsernin oman taloudellisen tuloksen parantamistavoitteisiin vuosina , on toiminnalliset ja taloudelliset haasteet otettava vakavasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut vähennykset toteutetaan pääosin vuosina Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ( ) merkitsee toimenpiteitä myös Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla. Sen vaikutukset Koulutuskeskus Salpaukseen ovat merkittävät ja tarkoittavat sopeuttamistarpeen lisääntymistä verrattuna arvioihin, jotka olivat pohjana vuonna 2013 käytyjen yhteistoimintaneuvotteluille. Käytyjen neuvottelujen

3 3 (18) tavoitteena oli valmistautua noin 2/3 tiedossa olevasta sopeuttamistarpeesta. Haaste on siis edelleen kasvanut. Toiminnan suunnittelussa on tavoitteena tuottaa ja toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat talouden ja toiminnan sopeuttamisen useamman vuoden kestävässä muutos- ja kehittämisprosessissa. Päätavoitteena on mahdollistaa laadukas opetus. Tulosalueiden, toimialojen ja tulosyksiköiden on noudatettava yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion toiminnallisia ja taloudellisia puitteita sopeuttamalla toimintansa hyväksytyn talousarvion mukaiselle nettositovuustasolle. Vuosina tämä sopeuttaminen edellyttää koko organisaation toiminnan uudelleentarkastelua ja sopeuttamista. Toimivan johdon on talousarviovuoden kuluessa analysoitava tuottojen ja kulujen toteutumista säännöllisesti ja tehtävä arvioiden ja ennusteiden pohjalta tarvittavat sopeutustoimenpiteet taloudellisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Käyttötalous- ja investointihankinnat tulee toteuttaa mahdollisimman myöhään tili- kauden aikana, jotta tulorahoitus ja toimintakatteen kertyminen tavoitteiden mukaisesti voidaan tulosalue- ja toimialatasolla varmistaa Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu Henkilöstöjohtamisella on keskeinen rooli konsernin toiminnan ja talouden hallinnassa. Koulutuskonsernin toimintatuotoista henkilöstökuluihin käytetään talousarvion 2014 mukaan keskimäärin 62,4 prosenttia. Vuonna 2012 tuotoista käytettiin henkilöstökuluihin 64,0 prosenttia. Talousarvion henkilöstökulubudjetoinnissa palkkojen korotuksiin varattiin maaliskuun 2013 palkkatasoon 2 prosentin lisäys valtakunnallisten sopimusten ja työkokemuslisien korotusvarana. Tätä varausta tarkennettiin käyttösuunnitelmavaiheessa (1.ennuste) 1,5 %:iin. Henkilöstökulujen osuuden tuotoista tulee laskea edellisistä vuosista. Keväällä 2013 käytiin koulutuskonsernin koko henkilöstöä ja kaikkia tulosalueita koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joista Salpauksen neuvotteluosuus siirrettiin syksyyn odottamaan kesällä 2013 saatavia ja sittemmin saatuja OKM:n päätöksiä opiskelupaikoista ja rahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset vuonna 2013 koskien vuoden 2014 ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijapaikkamäärää ja rahoitusta edellyttävät Koulutuskeskus Salpauksen osalta toiminnan uudelleentarkastelua ja sopeuttamista. Syksyn 2013 aikana käydyt Salpauksen koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut jatkoivat jo kevään 2013 neuvotteluissa aloitettua rakenteellista kehittämistä. Syksyn 2013 yhteistoimintaneuvotteluissa Koulutuskeskus Salpauksessa saavutettiin vuodelle 2014 asetettu ammatillisen peruskoulutuksen tavoite. Aikuiskoulutuksen toiminnan sopeuttaminen vuosittain tulevaan rahavirtaan on toiminnan kannalta ensisijaisen tärkeää. Tämä toimii myös edellytyksenä mahdollisesti osakeyhtiöitettävälle kilpailutetulle aikuiskoulutukselle. Lahden ammattikorkeakoulun, Tuoterenkaan ja Yhteisten palveluiden sopeuttamistoimenpiteet realisoituivat syksyllä Näillä tulosalueilla

4 4 (18) henkilöstösuunnittelun keskiössä ovat yhtiöittäminen, palveluiden tuottaminen ja rakenteellinen uudistaminen. Henkilöstöjohtamisen lähtökohta on onnistunut henkilöstösuunnittelu, siihen liittyvä ennakointi, osaamisen varmistaminen ja rekrytointi. Rekrytoinnin hallinnassa tulee ehdottomasti noudattaa konsernin johtoryhmän valmistelemaa rekrytointiohjetta ja rekrytointiesityskäytäntöä (tämän ohjeen liite nro 1). Virkojen ja toimien haettavaksi julistamisesta ja täytöstä on määräykset hallintosäännössä ja johtosäännöissä sekä Lahden ammattikorkeakoulun säännöissä. Konsernissa talousarvion henkilöstösuunnittelu käynnistyy tarkastelemalla nimikkeittäin tarvittavan henkilöstön määrää. Henku-henkilöstökulujen budjetointia tukeva raportointi, on palkkabudjetoinnin suunnittelun työkalu. Toiminta on suunniteltava siten, että henkilöstömäärä ja henkilöstömäärärahat vastaavat toisiaan. Henkilöstötiedon tietovarasto (HR-DW), AGS-raportointi ja webtallennus, mahdollistavat esimiehelle ajantasaisen henkilöstösuunnittelun sekä reaaliaikaisen henkilöstötietojen seurannan. Tulosalueiden ja yksiköiden vastuuhenkilöille ja henkilöstötyötä hoitavilta työntekijöiltä ja viranhaltijoilta edellytetään järjestelmien käyttöä raporttien hyödyntämistä sekä laadullisessa että määrällisessä henkilöstösuunnittelussa. Kokonaisvaltainen henkilöstösuunnittelu sisältää myös huolehtimisen henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Vähenevissä resursseissa ja koulutustoimialan muutoksissa henkilöstön ajantasainen osaaminen ja osaamisen varmistaminen korostuvat. Henkilöstön ikääntyminen ja koulutuksen rakenteelliset muutokset ovat haaste myös henkilöstön työkyvylle, jonka tukemis- kesi esimiesten tulee hyödyntää entistä enemmän mm. Osaamisfoorumin toimintamalleja. Noudatettavat ohjeet on koottu Kori-intran osioihin Henkilöstö/Osaamisen johtaminen ja Henkilöstö/Työhyvinvointi. Vastuut ja päätösvalta henkilöstöasioissa määritellään hallintosäännössä ja tulosalueiden johtosäännöissä ottaen huomioon erikseen jaostolle tai viranhaltijoille delegoidun päätösvallan. 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN 2.1. Vastuu määrärahojen käytössä Talousarvion toteuttamisen kannalta on korostettava tulosalueiden ja - yksiköiden merkitystä. Niille on siirretty merkittävästi päätösvaltaa ja vastuuta. Määrärahojen riittävyys ja toiminnan taloudellisuus riippuvat siitä, miten ne hoitavat tehtävänsä. Vastuu määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille ja käytöstä vastaaville henkilöille. Näiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan poikkeamia annetuista tavoitteista ja määrärahojen käyttösuunnitelmista. Mikäli jotakin määrärahaa käyttää kaksi tai useampi toimintayksikkö, asianomaiselle on ilmoitettava heidän käyttöönsä osoitetun määrärahaosan yläraja, jotta määrärahan käyttöä olisi mahdollista valvoa.

5 5 (18) Kohdassa 2.4. nimettyjä vastuualueita tarkentavat muut vastuuhenkilöt, jotka vastaavat oman vastuualueensa talouden toteutumisesta, on nimetty hallituksen ko. vuotta koskevassa Hankintavaltuudet ja tositteiden hyväksyjät päätöksessä. Em. päätöstä tarkentava vastuualuejako on vahvistettava tarvittaessa tulosalueen johtajan päätöksellä Toimintasuunnitelmien tarkistaminen ja raportointi Tulosalueiden ja tulosyksiköiden on tarkistettava ja sopeutettava toimintasuunnitelmansa ja työohjelmansa vahvistetun talousarvion mukaiseksi. Toimintoja ja tehtäviä on rationalisoitava sekä työmenetelmiä kehitettävä. Samalla, kun toiminta sopeutetaan talousarvion puitteisiin, on huolehdittava siitä, että kaikki lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuiksi. Konsernin toiminnasta raportoidaan neljännesvuosittain osavuosikatsauksella hallitukselle ja jäsenkuntiin. Raportointi koostuu katsauksesta Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja sen tulosalueiden toimintaan ja talouteen. Tulosalueiden tulee konsernitason osavuosikatsauksen ohella raportoida hallituksen ja toimitusjohtajan ohjeiden mukaisesti toiminnastaan tarvittavin määräajoin. Talouden toteutuman raportointi toteutetaan tilinpäätösennusteilla ja välitilinpäätöksillä. Käyttösuunnitelman (1. ennuste) sekä 2.ennusteen ja seuraavan vuoden talousarvion valmisteluvaiheessa konsernin johtoryhmän tulee käsitellä tulosalueiden ennusteet, arvioida niiden suunnitelmat taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi, arvioida ennusteiden sisältämät riskit ja tehtyjen suunnitelmien riittävyys talouden näkökulmasta ja korostaa vastuuhenkilöille sitoutumista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä tulevien vuosien tehostamistoimien valmisteluun. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa (1.ennuste) tulee Koulutuskeskus Salpauksen sisäistä talousarviomenettelyä tarkentaa siten, että Salpauksen johtoryhmän ja viimekädessä rehtorin hyväksymät Salpauksen yhteiset kulut kohdistetaan nuorten- ja aikuiskoulutukseen ennusteessa ja kirjanpidossa. Näin nuorten- ja aikuiskoulutuksen kirjanpidollinen eriyttäminen tarkentuu, tulostietoisuus molemmissa koulutuskokonaisuuksissa paranee ja sitä kautta viesti organisaatiolle sopeuttamistoimien tarpeellisuudesta täsmentyy. Näin valmistaudutaan myös kilpaillun aikuiskoulutuksen mahdolliseen yhtiöittämiseen. Nuorten koulutus ei voi koulutuspaikkojen ja rahoituksen laskiessa toimia Salpauksen yhteisten kustannusten maksajana aikuiskoulutuksen toimintavolyymien vaihdellessa vaan molempien toimialojen tulee pystyä kattamaan koulutukseen varattuja resursseja tavoitteiden mukaisesti. Jos tähän ei kyetä, on todellinen tulos kuitenkin osoitettava kirjanpidossa kustannusvastuun siirron sijasta. Tämä ei poissulje sitä, että Salpaus kokonaisuutena ja sitovuustasona on pyrittävä pitämään annetun talousarvion toimintakate- ja investointimääräraha tavoitteiden tasossa. Koulutuskeskus Salpauksen toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapainoisen johtamisen näkökulmasta aikuiskoulutuksen johtamisjärjestelmää on erittäin tärkeää kehittää. Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin asettama työryhmä valmistelee esitystä aikuiskoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmästä.

6 6 (18) Järjestelmän tulee sisältää kokonaisprosessi koulutussuunnittelusta koulutuksen toteutukseen ja seurantaan. Järjestelmän ensivaiheen tavoitteena on - rakentaa opetushenkilöstön tuntisuunnitelmat siten, että niistä on raportoitavissa reaaliaikaisesti työn kohdentuminen asiakastuottoihin ja muuhun työhön - aikuiskoulutuksen resursointiperiaatteiden yhtenäistäminen - henkilöstötarpeen ennakointi arvioituihin asiakastuottoihin (myynti/tarjoukset/mahdollisuudet) hyödyntäen myös aiempien vuosien tuottoprofiilia suunnittelun tukena. Muita työssä huomioitavia asioita ovat - nuorten ja aikuiskoulutuksen henkilöstön yhteiskäyttö - aikuiskoulutuksen hinnoitteluperiaatteet. Taloushallinto-ohjelmaan (Raindance) on yhteistyössä tulosalueiden ja yksiköiden kanssa suunniteltu taloudensuunnittelun ja -seurannan rakenne, laskentamalli. Rakenteella pyritään vastaamaan niihin suunnittelu-, raportointija tietotarpeisiin, joita asettavat niin valtakunnallinen opetusviranomaisten seuranta kuin tulosalueiden ja oppilaitosten oma seuranta ja johtaminen. Tulosalueiden ja yksiköiden vastuuhenkilöille ja taloushallinnon tehtäviä hoitaville työntekijöille ja viranhaltijoille korostetaan laskentamalliin perehtymistä sekä tuotto- ja kulukirjausten oikeaa ja harkittua kohdentamista, jotta järjestelmän tuottama tieto olisi virheetöntä ja käyttökelpoista Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuustasot yhtymäkokoukseen nähden ovat: Sitovuus 1) Talousarvio KÄYTTÖTALOUSOSA (toimintakate) - Koulutuskeskus Salpaus N 41 - Lahden ammattikorkeakoulu N Tuoterengas N Yhteiset palvelut N Yhteensä TULOSLASKELMAOSA (rahoitustuotot ja -kulut) - Koulutuskeskus Salpaus N 0 - Lahden ammattikorkeakoulu N 0 - Tuoterengas N Yhteiset palvelut N -305 Yhteensä -329 INVESTOINTIOSA - Koulutuskeskus Salpaus N Lahden ammattikorkeakoulu N Tuoterengas N Yhteiset palvelut N Yhteensä

7 7 (18) RAHOITUSOSA (kassavirtaan vaikuttavat erät) - Lainojen lisäykset, Yhteiset palvelut N Lainojen lyhennykset, Yhteiset palvelut N Yhteensä TALOUSARVION LOPPUSUMMA ) N = nettositovuus, B = bruttomääräraha, K = kassavaikutus Toimialoilla ja tulosyksiköillä on sitovuustasona vastaavasti toimintatulojen ja - menojen erotus eli toimintakate sekä suoritetavoitteet Vastuualueet Sitovuustasoja tarkentavina vastuualueina määritellään seuraavat alueet ja vastuuhenkilöt: Yhteiset palvelut Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelut Ravintolapalvelut Tietohallintopalvelut Viestintä- ja markkinointipalvelut Tieto- ja kirjastopalvelut Koulutuskeskus Salpaus Rehtorin toimisto Nuorten ammatillinen Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas toimitusjohtaja toimitusjohtaja, talouspäällikkö ja henkilöstöjohtaja kukin oman vastuualueensa mukaisesti kiinteistöjohtaja ravintolapalvelujohtaja tietohallintojohtaja viestintä- ja markkinointijohtaja Lahden ammattikorkeakoulun rehtori, rehtori rehtori vararehtori vararehtori rehtori johtaja 2.5. Taloudellisuus ja määrärahojen käyttö Kaikessa konsernin toiminnassa on noudatettava taloudellisuutta ja säästäväisyyttä pyrkien konsernille mahdollisimman edullisiin ratkaisuihin. Määrärahojen käytössä on huolehdittava siitä, että myös talousarviovuoden lopussa on varoja tärkeiden ja välttämättömien tarpeiden tyydyttämiseen. Niin ikään tulosyksiköiden on tehokkaasti valvottava tulojen kertymistä Asiakkuudenhallinta, myyntitoiminta ja laskutus Asiakkuudenhallinnan kehittäminen on yksi menestymisemme kulmakivistä tulevaisuudessa. Asiakkuusstrategian ja uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto ovat keskeisiä välineitä, joilla hoidamme asiakaspalvelua entistä paremmin ja kehitämme yksikkörajat ylittäviä uuden strategiamme mukaisia asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

8 8 (18) Tulojen laskutus on kunkin tulosyksikön vastuuhenkilön vastuulla. Laskutuksessa on käytettävä konsernin laskutusjärjestelmää ja noudatettava konsernin laskutus- ja perintäohjetta. Konsernin tuotteet ja palvelut tulee hinnoitella siten, että hinta kattaa tuotantokustannukset ja osuuden pääomakustannuksista. Palveluiden hinnoittelusta päätetään PHKK hallituksen 261/2013 Allekirjoitusoikeudet Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa vuodelle 2014 mukaisesti. Asiakkaat, tarjoukset ja tilaukset tulee kirjata AHA -järjestelmään. Asiakkaalle lähetettävä myyntidokumentti (tarjous, tilausvahvistus, sopimus) tulostuu myyntikirjauksesta Wordiin, josta se voidaan tallentaa ja lähettää asiakkaalle. Tilauksesta muodostetaan laskutustoimeksianto, joka siirtyy AHAn kautta laskuttajalle Talouspalveluihin. Tavarantoimituksista (Tuoterengas) saadaan tulostettua lähete. Käteisen suoraperintä on toteutettava kassajärjestelmällä tai maksajalle on annettava juoksevalla numeroinnilla varustettu kuitti noudattaen konsernin kassaohjetta Valtionosuushakemusten laadinta, maksatusten seuranta ja muu tulojen kertyminen Tulosalueet, toimialat ja tulosyksiköt vastaavat omaan toimintaansa liittyvien valtionosuushakemusten lähettämisestä. Hallintopalvelut/tulosalueiden keskushallinnot voivat hoitaa keskitetysti osan valtionosuushakemuksista, jolloin tulosyksiköiden tulee toimittaa hakemuksiin vaadittavat asiakirjat niin hyvissä ajoin, että määräaikoja voidaan noudattaa. Kiinteistöpalvelut vastaavat kiinteistöihin liittyvistä valtionosuushakemuksista ja niihin liittyvistä ilmoituksista. Tulojen laskutus on kunkin tulosyksikön vastuulla. Laskutuksessa on käytettävä konsernin laskutusjärjestelmää ja noudatettava konsernin laskutusja perintäohjetta. Käteisen suoraperintä on toteutettava kassajärjestelmällä tai maksajalle on annettava juoksevalla numeroinnilla varustettu kuitti noudattaen konsernin kassaohjetta EU-osarahoitteiset projektit EU-osarahoitteisten projektien hakemusten ja projektisuunnitelmien hyväksymisestä ja toteutuspäätöksistä on määritelty hallituksen päätöksellä käyttöönotetussa projektiohjeistossa. Projektiohjeistossa ja rahoittajien ohjeissa ja määräyksissä on määritelty EU-projektien rahaliikenteestä ja kirjanpidosta. Projektiohjeistoa on päivitetty muuttuneiden rahoittajaohjeiden ja muiden muutosten osalta. Uusia projekteja haettaessa rahoitushakemukset tehdään arvonlisäverollisina aina, kun päättävän rahoittajaviranomaisen säännöt ja ohjeet sen mahdollistavat. Maksatushakemusten laadinnasta vastaa projektipäällikkö. Konsernin EU-osarahoitteisten projektien taloushallinto hoidetaan Hallintopalvelut/talouspalveluissa. Vain talouspäällikön päätöksellä voidaan uuden projektin taloushallinto ottaa muun tulosyksikön hoitoon.

9 9 (18) Projektien kirjanpito hoidetaan normaalin kirjanpidon avulla talousarvioseurannan yhteydessä. Projektien jälkirahoitteisuudesta johtuen, kirjanpidon menot jaksotetaan kuukausittain siirtosaamisiin kirjanpidon informaatioarvon parantamiseksi. Tilinpäätöksessä ja välitilinpäätöksissä lähetettyjen maksatushakemusten lisäksi jaksotetaan ne saatavat, jotka tilinpäätöshetkeen mennessä ovat syntyneet. 3. MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET 3.1. Vuosimäärärahat Talousarvion määrärahoja saadaan käyttää vain talousarviovuoden kuluihin Sisäiset erät Kirjanpitolaki edellyttää, että sisäiset ja ulkoiset tapahtumat erotetaan toisistaan, koska lopullinen tilinpäätös tulee tehdä siten, että siihen ei sisälly sisäisiä eriä. Sisäisinä erinä käsitellään konsernin eri tulosyksiköiden kesken tapahtuva myynti ja osto, jotka ovat arvonlisäverottomia. Konsernin talousarvioasetelma koostuu neljästä (4) sitovuustasosta, tulosalueesta (Koulutuskeskus Salpaus, Lahden ammattikorkeakoulu, Tuoterengas ja Yhteiset palvelut), joiden sisällä on vaihteleva määrä tulosyksiköitä. Sitovuus- taso on nettositova yhtymäkokoukseen nähden. Tulosalueiden väliset taloudelliset erät ovat merkityksellisiä tulosalueen talousarvion toteutumisen kannalta. Tulosalueen sisäiset erät ovat merkityksellisiä yksittäisten alojen/yksiköiden talousarvioiden toteutumisen kannalta, mutta ne on eliminoitava arvioitaessa tulosalueen talouden toteumaa mm. toimintatulojen ja menojen määrää. Konsernin erilaisten sisäisten erien erittelemiseksi sisäiset erät käsitellään alla olevan mukaisesti Sitovuustasojen väliset sisäiset erät Tulosyksikön, joka perii tai maksaa sisäisiä maksuja, joiden vastapuoli on toisen sitovuustason tulosyksikkö, on käsiteltävä tapahtuma koodilla Sitovuustasojen sisällä käsiteltävät sisäiset erät Tulosyksikön, joka perii tai maksaa sisäisiä maksuja, joiden vastapuoli on saman sitovuustason (tulosalueen) sisällä, on käsiteltävä tapahtuma koodilla 3 (kustannuslaskennalliset erät). Sisäisten erien tarkemmat kirjausohjeet vuoden 2014 taloushallinto- ohjeissa.

10 10 (18) 3.3. Henkilösivukulut Eläkemaksujärjestelmä muuttui vuonna Uutena elementtinä on varhaiseläkemenoperusteisen maksu (Varhe). Varhe-maksujärjestelmä tekee työnantajalle selvästi aikaisempaa kannattavammaksi pyrkiä pitämään ikääntyvät työntekijät mukana työelämässä vanhuuseläkeikään asti, koska lähellä eläkeikää alkavasta työkyvyttömyyseläkkeestä seuraa entistä suurempi Varhe-maksu. Osaamisfoorumin toimintamalli on rakennettu tukemaan työntekijää ja esimiestä työkykyyn liittyvissä ongelmien ratkaisuissa. Toiminnalla on saavutettu hyviä ratkaisuja työkyvyn ylläpitämisessä ja kuntoutuksessa ja vaikutuksessa Varhe-maksujen määrään. Esimiesten tulee ottaa henkilöstönsä työkykyyn liittyvät ongelmat esille varhaisessa vaiheessa ja etsiä ratkaisuja yhdessä Osaamisfoorumin henkilöstösuunnittelijan ja työterveyshuollon kanssa. Myös sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutokset edellyttävät työkyvyttömyydestä aiheutuvien sairauspoissaolojen käsittelyä työpaikoilla. Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja muut vakuutusmaksut vaihtelevat tulosalueittain. Talousarvio laaditaan 24,6 %:n henkilösivu- kulutasolla. Tulosaluekohtaisia eroja on erityisesti eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteisessa maksussa sekä tapaturmavakuutusmaksussa. Erityisesti Tuoterenkaan henkilösivukulut ovat tästä syystä muuta konsernia korkeammat Eläkemenoperusteiset eläkemaksut Nykyisin eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne kuntatyönantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Eläkeperusteiset maksut ovat valtionosuuspohjaan kuuluvia kustannuksia kuten muutkin henkilöstökustannukset. Kuntien eläkevakuutus on yleiskirjeessään 3/2012 kehottanut kuntia ja muita palvelujen tuottajia tarvittaessa tarkistamaan voimassa olevia perus- ym. sopimuksia eläkeperusteisten maksujen osalta ja tarvittaessa tarkistamaan niitä, jotta kaikki valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset kirjautuisivat kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa oikein ja tulisivat täten huomioon otetuksi valtionosuuslaskelmissa. Lahden kaupunki on esittänyt selvitettäväksi ammatillisen koulutuksen luovuttamista koskevista päätöksistä ja sopimuksista, kuuluvatko Lahden kaupungin ammatillisesta koulutuksesta maksamat eläkemenoperusteiset maksut kaupungille vai Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymälle. Lahden kaupungin ja muiden toimintaa kuntayhtymään siirtäneiden kuntien ammatilliseen koulutukseen kohdistuvia eläkemenoperusteisia maksuja on yhteensä 1,68 miljoonaa euroa, joka vastaa 1,7 prosentin leikkausta vuoden 2013 valtion ja kuntien rahoituksesta koulutuskonsernin perusrahoituksesta. Kustannusten jakautuminen Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen kesken voidaan selvittää vasta henkilöpohjaisen rekisterin kautta. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus esitti 9. joulukuuta 2013 lausuntonaan Lahden kaupungille, että se pidättäytyisi eläkemenoperusteisten

11 11 (18) maksujen kohdistamisesta koulutuskonsernin kustannuksiksi. Jos kustannusten siirto päätetään kuitenkin tehdä, esitettiin siirto toteutettavaksi viiden vuoden kuluessa vuodesta 2014 alkaen siten, että kustannusten siirto olisi täysimääräinen vuonna Jos eläkemenoperusteisten maksujen maksuvelvollisuutta muutetaan, nostaa menettely henkilösivukuluja jo vuonna Muutos huomioidaan kirjanpidossa päätösten tultua ja 2. ennusteessa 2014 taloussuunnittelussa Arvonlisävero Konsernin arvonlisäverotusmenettelystä on annettu erilliset ohjeet Perintäkulut Koulutuskonsernin perintäprosessi hoidetaan keskitetysti. Perintätoimisto hoitaa prosessia maksuhuomautusten lähettämisestä alkaen. Perintäkulut hyväksyy talouspäällikkö ja ne kohdistetaan ensivaiheessa ao. kustannuspaikalle. Normaalitapauksessa asiakas maksaa perintäkulut, joten lopullisia kustannuksia jää ainoastaan oikeudellisessa perinnässä ja jälkiperinnässä Muita määrärahojen käyttöön liittyviä ohjeita Oikeuden oman auton käyttämiseen virka- ja työtehtävissä myöntää tulosyksikön johtaja. Tulosyksikkökohtaisesti on laadittava ennakkosuunnitelma. Virka- ja työtehtävien hoitoon liittyvää matkustamista tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää. Liikenne on päästöjen tuottajana merkittävässä asemassa, koska konsernin toimipaikat sijaitsevat melko hajallaan Lahden kaupungissa ja ympäristökunnissa ja liikkumiseen käytetään merkittävässä määrin omia kulkuneuvoja. Lisäksi verkottuminen eri toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti lisää matkustamista. Etäkokoustekniikkaa tulee hyödyntää matkustamisen vähentämisessä. Henkilöstön koulutuksiin osallistumisen periaatteet määritellään Osaamisen johtamisen käytännöt -oppaassa. Koulutuksista, seminaareista yms. toimenpiteitä on aina etukäteen keskusteltava esimiehen kanssa ja tehtävä keskeytys webtallennukseen. Keskeytys liitetään mahdolliseen matkalaskuun. Ohjeistukset ovat ohjelmistojen käyttöohjeissa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa on pääosin siirrytty käyttämään matkapuhelimia ns. pöytäkoneiden sijaan. Marraskuussa 2013 työnantajan matkapuhelimia on noin 1500 kpl. Puheaikarajoite on nykyisin toteutettu niin, että ylemmällä johdolla ei ole rajoitusta ja muilla sallittu puheaika työnantajan liittymällä työasioissa on ma-su klo Konsernin esimiehet ja osa asiantuntijoista joutuu hoitamaan työasioita myös virka-ajan ulkopuolella ja tästä johtuen on tarkoituksenmukaista, että heillä on käytössään työnantajan matkapuhelin sekä matkapuhelinliittymä, joilla työntekijä voi soittaa myös kohtuullisen määrän yksityispuheluita.

12 12 (18) Vuosittain noin 50 henkilölle on määritelty kaksi työpäivää vuosiloman aikana, jolla varmistetaan toiminnan häiriötön jatkuminen vuosilomakaudella. Tähän ryhmään kuuluvilla henkilöillä on tarpeen saavutettavuus myös normaalin työajan ulkopuolella. Puhelinetu rajoitetaan koskemaan tätä henkilöstöä. Muutokset puhelinetuun tehdään henkilön työtehtävien ja vastuualueiden muutosten yhteydessä. Kokouskustannuksiin tulee kiinnittää huomiota. Konsernin johtoryhmä on ohjeistanut kokoustarjoilujen periaatteet. Kaikki tilaisuudet (kokoukset, henkilöstökehittämispäivät, seminaarit yms.) tulee ensisijaisesti järjestää koulutuskonsernin omissa tiloissa milloin tilaisuuden luonne ei muuta edellytä. Konsernin ja sen tulosalueiden edustamisessa ja vieraanvaraisuudessa tulee noudattaa tarkkaa harkintaa. Konsernin johtoryhmä ohjeistaa edustamisen ja vieraanvaraisuuden toteuttamisen. Tilanteessa, jossa palveluja aiotaan ostaa yritykseltä, jonka omistaja tai osaomistaja on koulutuskonserniin virka- tai työsuhteessa oleva henkilö, on ko. ostosopimus hyväksytettävä ao. tulosalueen johtajalla. 4. HANKINNAT 4.1. Irtaimen omaisuuden, kaluston sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnat Talousarviossa on tulosyksiköiden käyttötalouteen varattu määrärahat sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta tai hankintahinta euroa (alv 0 %). Edellä mainittu omaisuus luetteloidaan, mutta siitä ei tehdä kirjanpitolain mukaisia suunnitelmanmukaisia poistoja. Investointimenoina käsitellään yli euroa (alv 0 %) maksavat kalustoesineet. Tästä kalustoryhmästä tehdään kirjanpitolain mukaiset suunnitelmanmukaiset poistot. Irtaimistokirjanpidossa ja luetteloinnissa noudatetaan erikseen annettuja ohjeita samoin kuin hankintoja tehtäessä konsernin hankintaohjeita. Toimitusjohtajan, tulosaluejohtajien ja tulosyksiköiden johtajien hankintavaltuudet investointi- ja käyttötalousmenoissa lukuun ottamatta rakentamiseen kuuluvia hankintoja ovat seuraavat: Investoinnit Konsernin johtoryhmän investointilupa investointihankkeelle, jonka jälkeen investoinnin ja sen osien varsinainen hankinnan toteutus - toimitusjohtaja euroa - tulosaluejohtajat euroa - muut tulosyksiköiden johtajat/päälliköt toimitusjohtajan tai tulosaluejohtajan erillisen valtuutuspäätöksen mukaisesti euroa.

13 13 (18) Käyttötaloushankinnat Ennen hankintaa/tilausta, joka toteutetaan määrärahojen puitteissa ja kunkin vastuuhenkilön oman hankintaoikeuden rajoissa, on kaikista yli euron käyttötalouteen kirjattavien irtaimen omaisuuden, kaluston sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnoista haettava toteutusvaltuus talouspäälliköltä. Varsinainen hankinta/tilaus - toimitusjohtaja euroa - tulosaluejohtajat euroa - muut tulosyksiköiden johtajat/päälliköt toimitusjohtajan tai tulosaluejohtajan erillisen valtuutuspäätöksen mukaisesti euroa. Käyttötaloushankintojen toteutusvaltuus haetaan sähköpostitse, jolloin muodostuu kirjallinen dokumentti valtuuden hakemisesta. Valtuuden hakuvaiheessa kuvataan hankinnan tarve, määrärahojen riittävyys ja käytettävä kilpailuttamismenettely tai voimassa olevan hankintasopimuksen/hintatiedotteen käyttö. Toteutusvaltuuden hakemiseen tulee varata riittävä aika hankintaa suunniteltaessa. Kalusto- ja laitehankinnat toteutetaan vuonna 2014 varovaisuusperiaatetta noudattaen tilikauden aikana niin, että toiminnan tulorahoituksen ja toimintakatteen toteutuminen voidaan varmistaa niin käyttötalousmäärärahojen riittävyyden kuin investointien tulosrahoituksen osalta Kiinteän omaisuuden hankinta ja rakennushankkeet Kiinteän omaisuuden hankinnasta päättää hallitus. Rakennushankkeet toteutetaan talousarviossa hyväksyttyjen hankintaohjelmien mukaisesti siten, että suunnitelmat ja urakkatarjoukset euroa ylittävien hankkeiden osalta hyväksyy hallitus ja muiden hankkeiden osalta toimitusjohtaja. Rakennuslupa- asiakirjat allekirjoittaa kiinteistöjohtaja Kiinteistöjen käyttö ja vuokrasopimukset Koulutuskonsernin tilojen käyttöasteen nostaminen on tavoitteena. Koulutuksen järjestelyjä tulee kehittää siten, että opetustilojen käyttöaste nousee. Konsernin toimijoiden järjestämät tilaisuudet tulee järjestää konsernin omissa tiloissa, ellei pakottava syy muuta edellytä. Tällä varmistetaan, että vuokrakassavirta kohdistuu konsernille itselleen eikä ulkopuoliselle taholle. Tätä periaatetta ei noudateta EU-osarahoitteiset projektien rahoittamissa tilaisuuksissa, jotka ovat kilpailuttamisvelvollisia toteutuspaikkojen suhteen. Kalenterivuotta pidemmät konsernin käyttöön tulevat huonevuokra- ja muut sopimukset ja niiden muutokset tulee saattaa hallituksen käsittelyyn. Lyhyempikestoiset sopimukset on toimitettava toimitusjohtajan tietoon. Vuokrasopimukset valmistelevat Kiinteistöpalvelut yhdessä tilaa käyttävän tulosyksikön kanssa. Mikäli tarpeettoman kiinteistön myynnistä ei ole riittävää varmuutta tai tarpeettomaksi on tullut vain osa kiinteistöstä, on tarkoituksenmukaista

14 14 (18) vuokrata se väliaikaisesti ulkopuoliseen käyttöön. Tällöin ko. tiloista syntyvät kiinteistö- kulut voidaan kattaa mahdollisimman hyvin. Ulosvuokrausvaihtoehdot ovat selkeästi väliaikaisratkaisuja ja siksi vuokran määritys ja vuokra-ajat on tarkoituksenmukaista määrittää yleisellä tasolla. Vuokran määrän osalta tavoitteena on käypä markkinavuokra kuitenkin siten, että vuokratasona tavoitellaan vähintään kohteen pääoma- ja käyttökuluvuokraa. Koulutuskonsernin sisäinen keskipääomavuokra vuonna 2014 on 4,04 /m2/kk ja käyttökuluvuokra 5,34 /m2/kk. Vuokrasopimukset tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi yhden, kolmen tai kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Kiinteistöpalvelut voi solmia määräaikaisia vuokrasopimuksia enintään kahdeksi vuodeksi. Mikäli määräaikaisuus on yli kaksi vuotta, konsernin hallitus tekee päätöksen ulosvuokrauksesta Leasingvuokraus Konsernin tietokoneet (pöytäkoneet ja kannettavat) hankitaan leasingvuokrauksella vuonna 2005 käyttöönotetun toimintatavan mukaisesti. Tietokoneiden hankinta käyttötalous- tai investointimäärärahoilla voidaan toteuttaa vain tietohallintojohtajan hyväksynnällä. Leasingmenettelystä on annettu tarkemmat ohjeet (intranetissa). Muiden IT-laitteiden (tulostimet, videotykit) hankinta voidaan rahoittaa harkinnan mukaan joko leasingrahoituksella tai käyttötalousmäärärahoilla. Hankinnasta ja leasingvuokrauksesta päättävän viranhaltijan tulee huomioida leasingvuokrauksen vuokrarasite tuleville tilikausille. IT-hankintojen määrän (laitemäärä) ei tule kasvaa leasingvuokrausjärjestelmän vaikutuksesta vaan sillä pyritään laitekannan tarkoituksenmukaisen tason ja kierron varmistamiseen. Muiden hankintojen leasingvuokrausesitykset hyväksyy toimitusjohtaja hankintavaltuutensa mukaisesti. Leasingvuokrausesityksen hyväksymisen jälkeen ao. viranhaltija tekee viranhaltijapäätöksen kohteen hankinnasta ja rahoittamisesta leasingvuokrauksella. Ajoneuvojen varsinaiset leasingsopimukset allekirjoittaa prosessin mukaisesti tämän jälkeen talouspäällikkö. Ajoneuvohankinnoissa käytettävä leasing-vuokraus hoidetaan Lahden kaupunkiseudun hankintaosasto kilpailuttaman Easy KM Oy:n auto-leasing palvelun kautta. Palveluun sisältyy polttoainekortit, jotka käyvät Nesteen ja Teboilin asemilla. Yhtenäinen polttoainekorttikäytäntö on otettu käyttöön myös konsernin omistamiin autoihin. Ajoneuvojen leasing-hankinnan perusteita ovat mm. - leasing-yhtiö tarjoaa tarvetta vastaavat uudet tai käytetyt vaihtoehdot, hankintaan ja kilpailuttamiseen sitoutuva työ vähenee - ei suurta kertainvestointia, määrärahat sitoutuvat tasaisesti - kustannustietoisuus lisääntyy pääomakustannuksen näkyessä käyttötalousmenoissa vuokrina - polttoainekorttiin liittyy kilpailutetut polttoainehinnat - nettipohjainen korttiostojen tapahtuma- ja kustannusseuranta EasyNet

15 15 (18) - laskutus keskitetyllä laskulla ja tiliöinti keskitetysti Hallintopalveluissa ilmoitettuun kustannuspaikkaan ja toimintoon, jonka talouspäällikkö hyväksyy Varastot Ostoja tehtäessä on tarkoin harkittava miten suuri ja monipuolinen varaston tulee olla. Kehittämällä varaston valvontaa on pyrittävä supistamaan omat varastot niin pieniksi kuin toimintavarmuus suinkin sallii, jotta konsernin kassavaroja ei sidota tarpeettomaan varastointiin. Talouspäällikkö vahvistaa päätöksellään varastojen enimmäismäärät ja vastuunalaiset varastonhoitajat Opiskelijoille maksettava työssäoppimisajan ateriakorvaus Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 :n mukaan päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Luonnonvara-alalla on lisätty ateriaetuus, johon kuuluu päivittäinen kouluateria, aamiainen ja päivällinen (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 22 ). Mikäli yksikköhintarahoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ruokailla työssäoppimisen aikana oppilaitoksessa eikä myöskään työssäoppimispaikka tarjoa työssäoppimispaikalla ruokailua, maksetaan vuonna 2014 opiskelijalle ateriakorvausta 4,50 euroa/työpäivä. Luonnonvara-alalla ateriakorvauksen määrä on em. tapauksessa 9,00 euroa/työpäivä Kirjojen ja muiden tietoaineistojen hankinta Tieto- ja kirjastopalvelut ylläpitää tietoaineistojen omaisuudenhallintaa Voyager-tietojärjestelmässä, joka asiakkaalle näkyy Masto-tietokantana (masto.amkit.fi). Tieto- ja kirjastopalvelut hankkii tulosalueiden tarvitseman tieto- aineiston. Hankintapyyntö välitetään osoitteeseen Korissa tähän tarkoitukseen olevalla lomakkeella. Tämän aineiston hankintakustannuksista vastaa ao. tulosalue. Aineisto dokumentoidaan Mastotietokantaan oman erillisen tunnuksen alle, joka ei näy asiakkaille. 5. Käyttöomaisuuden myynti Hallintosäännön mukaisesti käyttöomaisuuden myynnistä päättää konsernihallitus. Hallitus voi kuitenkin siirtää toimivaltaansa irtaimen omaisuuden myynnistä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Irtaimen omaisuuden myynnistä päättää toimitusjohtaja. Irtaimen omaisuuden myynnissä on ennen päätöksentekoa selvitettävä myytävän omaisuuden mahdollinen käyttö konsernin muissa toiminnoissa. Toimitusjohtaja voi antaa käytännön myyntiluvan tulosalueen viranhaltijalle. Myyntilupa arvoltaan

16 16 (18) vähäisissä voidaan antaa sähköpostitse luetteloitavan viranhaltijapäätöksen sijaan. Yksityiskäyttöön soveltuvan kulutuskäyttöön soveltuvan irtaimen myyminen toteutetaan Tuoterenkaan Patinan kautta. Käyttöomaisuudessa käsiteltävien eläinten, mm. hevosten myynnistä päättää Koulutuskeskus Salpauksen kulttuuri- ja luonnonvara-alan koulutusjohtaja. Käytöstä poistettavan omaisuuden haltijayksikön johtaja/päällikkö vastaa omaisuuserän poistamisesta irtaimistoluettelosta. 6. Maksuvalmius ja kassavarojen sijoittaminen Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tulosyksiköiden on noudatettava hallituksen ja toimitusjohtajan antamia ohjeita mm. menojen jaksottamisessa. Lisäksi tulosyksiköiden tulee tehdä tarvittaessa rahoitusbudjetti yhteistoiminnassa Hallintopalvelujen kanssa. Ylimääräisiä kassavaroja sijoitetaan maksuliikennetiliä paremman korkotuoton saamiseksi, jos saatava tuotto kattaa maksuliikenteen kokonaiskilpailutuksen yhteydessä valitun maksuliikennetilin tuoton lisäksi sijoittamisesta aiheutuvat kulut. Sijoittamisen periaatteena on varojen turvaava sijoittaminen. Kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta päättää toimitusjohtaja raportoiden sijoituksista hallitukselle. Nykyisen rahoitusmarkkinatilanteen johdosta on syytä hajauttaa talletuksiin sisältyvää pankkiriskiä. Kassavaroja voidaan tallettaa seuraavien rahalaitosten tilimuotoisiin sijoituksiin, ei kuitenkaan yhteen rahalaitokseen kuin enintään 50 % talletushetken kassavaroista ja enintään 12 kuukauden ajaksi: - Nordea Pankki Suomi Oyj - Handelsbanken Ab - Sampo Pankki Oyj - Päijät-Hämeen Osuuspankki ja/tai OP-Pohjola ryhmän keskuspankki (Pohjola Pankki Oyj) - Kuntarahoitus Oyj. 7. Tositteiden hyväksyjät Hallitus tekee erikseen päätöksen tositteiden hyväksyjistä. Tositteiden hyväksymisraja on sama kuin kohdassa 4. (Hankinnat) määritelty tai erikseen päätetty hankintavaltuuden raja on. Koulutuskonsernin Yhteisten palveluiden yksiköt koordinoivat tiettyjä hankintoja joko tulosalueiden ja/tai muiden yhteisten palveluiden yksiköiden puolesta. Tilaaja hyväksyy kustannukset hyväksymällä hankintapäätöksen tai tilauksen eikä varsinaista laskua ko. tapauksissa kierrätetä yksiköiden hyväksyttävinä. Nämä laskut hyväksytään keskitetysti toimitusjohtajan tai talouspäällikön toimesta ja kustannusten kohdistaminen perustuu tilauksen yhteydessä yksiköiltä kysyttyyn kirjanpidon kohdistamistietoon. Laskut asiatarkastaa yhteisten palveluiden hankinnan valmistelusta ja koordinoinnista vastaava yksikkö.

17 17 (18) Keskitetyn koordinoinnin ja hyväksynnän piirissä ovat IT- ja autoleasing-laskut, tulosalueille tehtävät kirjahankinnat, postikulut ja VR:n matkakortin laskut.

18 18 (18) Rekrytointiohje Liite nro 1 Ohje esimiehille henkilöstön rekrytointeihin (sisältää ostopalvelut ja tulosalueiden väliset henkilöstön käytöt) ja henkilösiirtoihin Koskee kaikkia tulosalueita ja on voimassa toistaiseksi Kaikki 1 kk - alle 6 kk rekrytoinnit Kaikki 6 kk tai yli 6 kk rekrytoinnit Kevään 2013 kaikkia tulosalueita ja syksyllä 2013 Koulutuskeskus Salpausta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen työnantaja on tehnyt päätöksiä irtisanomisista ja osa-aikaistamisista. Tämä merkitsee työnantajalle sijoitusvelvollisuuden tarkastelua ennen rekrytointeja. Edellä olevan perustuen kaikkien tulosalueiden rekrytointeihin (sisältävät ostopalvelut) ja henkilösiirtoihin noudatetaan ehdottomasti seuraavaa toimintamallia. Tällä toimintamallilla työnantaja varmistaa, että rekrytoinnit toteutetaan lakien sekä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti ottaen huomioon sijoitusvelvollisuudet ja talouden tiukkenemisen. Rekrytointitarpeiden ilmaantuessa, tulisi työtehtävät ensisijaisesti järjestää nykyisen henkilöstön voimin toimintatapojen ja työskentelytapojen muutoksella. Kaikki rekrytointi- ja henkilösiirtotarpeet tulee esittää Henkilöstöpalveluille ennen valmisteluiden käynnistämistä (myös sivutoimiset tuntiopettajat ja sivutoiminen muu henkilöstö). Rekrytointiesitykset toimitetaan sähköpostitse Korista löytyvällä lomakkeella henkilöstösuunnittelija Ulla Iivoselle. (Samassa yhteydessä Henkilöstöpalveluissa tarkistetaan myös Osaamisfoorumin tilanne.) Rekrytointiesitykset tehdään osaamisen johtamisen ohjelmistoon (OJO). Rekrytointiesitykset käsitellään johtoryhmissä (OVTES tulosalueen johtoryhmässä KVTES ja TS; ensin tulosalueen johtoryhmässä ja sen jälkeen konsernin johtoryhmässä). Huomioithan esityksen tekemisen riittävän ajoissa. MARTTI TOKOLA Martti Tokola toimitusjohtaja LENA SIIKANIEMI Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohje 1 (15) Yhtymähallitus Hyväksytty yhtymähallituksen kokouksessa

Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohje 1 (15) Yhtymähallitus Hyväksytty yhtymähallituksen kokouksessa 1 (15) Hyväksytty yhtymähallituksen kokouksessa 12.12.2016 231 Vuoden 2017 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1. Toiminnan kehityshaasteet... 2 1.2. Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarvion sitovuus 1 2. Käyttösuunnitelmat 1 3. Yksikköhintatulot 2 4. Erityisopetus ja nivelvaiheen

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon LIITE 1 Tarkastuslautakunta 8.11.2016 56 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Kuntayhtymähallitus 13.10.2016 103 Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon 103 Hallituksen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 18/2014 1 Konsernihallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 08:30-10:50 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010

KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010 KORKEAKOULUJEN IT-PÄIVÄT JOENSUUSSA 12.10.2010 TIEDOLLA JOHTAMINEN Päijät-Hämeen koulutuskonserni Lahden amk Koulutuskeskus Salpaus Tuoterengas Tuulikki Kallio tietohallintojohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot