NUPURINKARTANO, ESPOO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUPURINKARTANO, ESPOO"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

2 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Outi Sundström Timo Salmi Viite Ramboll Säterinkatu 6 PL ESPOO

3 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Tutkimuskohde Sijainti ja rajaus Omistus Toimintahistoria Nykyiset rakenteet Nykyinen toiminta Kaavoitus Naapurusto Pohjasuhteet Pohja- ja pintavedet Aikaisemmat tutkimukset 2 3. Tutkimuksen suoritus Näytteenotto Maastohavainnot Analyysit 3 4. Tulokset ja niiden tulkinta Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät viitearvot Analyysitulokset Epävarmuustarkastelu 4 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi 4 6. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset 5 LIITTEET 1. Analyysitulosten v. 2016, 2015 ja 2012 yhteenvetotaulukko 2. Laboratorioanalyysien v tutkimustodistukset PIIRUSTUKSET Sijaintikartta Tutkimuskartta

4 1 1. JOHDANTO Espoossa Nupurinkartanontien varrelle on kaavoitettu tontteja pientaloasumiseen. Alueella on aikaisemmin sijainnut kasvihuone ja sen lämpökeskus. Niiden alueella on asemakaavassa merkintä "Saa", jonka mukaan ennen rakentamista pitää selvittää, onko alueen aiempi toiminta aiheuttanut maaperän pilaantumista. Kyseisellä alueella on suoritettu maaperän pilaantuneisuustutkimuksia aikaisemmin vuosina 2012 ja 2015, joiden perusteella puretun lämpökeskuksen öljysäiliön alueella esiintyy öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta. Nupurinkartanontien varrella sijaitsevilla tonteilla oli suoritettu katselmus kesällä 2016, jolloin oli havaittu rakennusjätteitä sisältävää täyttömaata myös lämpökeskuksen pohjoispuolella. Espoon kaupunki suunnittelee tonttien myyntiä ja/tai vuokrausta omatoimiseen rakentamiseen syksyllä 2016 järjestettävässä tonttihaussa. Tästä johtuen kaikilla tonteilla suoritettiin kattavat maaperätutkimukset kesällä 2016, jotta voitiin arvioida tonttien maaperän mahdollista pilaantuneisuutta ja rakennusjätteiden esiintymistä. Tutkimus tehtiin Espoon kaupungin tilauksesta. Tilaajan yhteyshenkilöinä ovat toimineet Virpi Nikulainen ja Henry Laine. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut projektipäällikkönä Timo Salmi sekä kenttätyöstä ja raportoinnista Outi Sundström. 2. TUTKIMUSKOHDE 2.1 Sijainti ja rajaus Tutkimuskohde sijaitsee Espoossa Nupurinkartanontien länsipuolella. Tutkimusalue sisältää korttelin tontit 1-6 ja korttelin tontit 1-3. Tutkimuskohteen sijainti on esitetty piirustuksessa sekä tutkimusalueen ja tonttien rajaukset piirustuksessa Omistus Tontit ovat Espoon kaupungin omistuksessa. 2.3 Toimintahistoria Nupurin kartanon alueella on sijainnut asuinpaikka jo ainakin 1500-luvulta lähtien. Alun perin Nupurin kartanon alue on ollut maatalouskäytössä. Kartanon päärakennuksen lisäksi tilalla on ollut ainakin kasvihuone, navettarakennus ja työläisten asuintalo. Kasvihuoneen lämpökeskus on purettu vuonna 2013 ja samalla on poistettu maanalainen öljysäiliö. Alueella on harjoitettu myös majoitus- ja motellitoimintaa 1960-luvulta alkaen. Tällöin navetta oli muutettu toimisto-rakennukseksi ja alueelle oli rakennettu kaksi majoitusrakennusta sekä jätevedenpuhdistamo. Nykyisin majoitus- ja motellipalvelut ovat loppuneet. 2.4 Nykyiset rakenteet Tutkimushetkellä alueella ei ollut rakennuksia. Korttelin tonttien 1-3 alueella on aikaisemmin sijainnut paritalo, kasvihuone, lämpökeskus ja sen maanalainen öljysäiliö (piirustus ). Kyseiset rakennukset ja rakenteet on purettu alueelta. 2.5 Nykyinen toiminta Tutkimushetkellä alueella ei ollut toimintaa.

5 2 2.6 Kaavoitus Alueelle ollaan rakentamassa pientalovaltaista asuinaluetta ja alue on kaavoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (merkintä: AO-1). 2.7 Naapurusto Kohde rajoittuu idässä Nupurinkartanontiehen sekä niittymäiseen alueeseen lännessä, pohjoisessa ja etelässä. Nupurinrannassa sijaitsee kaksi rakennusta (sauna- ja talousrakennus). Nupurin kartanon päärakennus sijaitsee lähimmillään n. 40 metrin etäisyydellä tutkimusalueelta pohjoiseen. Rakennus on historiallisesti arvokas, ja se on suojeltu asemakaavalla (kaavamerkintä sr-2). 2.8 Pohjasuhteet Tutkimusalueella esiintyy 0,3 2,5 metrin paksuinen täyttömaakerros, jonka joukossa on paikoitellen havaittu rakennusjätteitä. Täyttömaan alla on luonnonmaata, joka on silttiä tai savea. Maaperätutkimusten yhteydessä tehdyt maalaji- ja jätehavainnot on esitetty liitteessä Pohja- ja pintavedet Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat noin 5 km etäisyydellä kohteesta etelään (Mankin pohjavesialue) ja koilliseen (Kunnarlan pohjavesialue). Lähin pintavesistö on noin 50 metrin etäisyydellä lännessä sijaitseva Nupurinjärvi Aikaisemmat tutkimukset Tutkimusalueella on suoritettu maaperän pilaantuneisuustutkimuksia aikaisemmin vuosina 2012 ja 2015, ja niistä on tehty seuraavat raportit: Nupurinkartano, maaperän pilaantuneisuustutkimus , Ramboll Finland Oy. Nupurinkartano, Espoo. Maaperän pilaantuneisuustutkimus , Ramboll Finland Oy. Aikaisemmin suoritettujen tutkimusten tulokset on esitetty liitteenä 1 olevassa taulukossa ja tutkimuspisteiden sijainnit piirustuksessa Vuonna 2012 oli tehty seitsemän koekuoppaa (KK1-KK7.1) lämpökeskuksen ja puretun kasvihuoneen läheisyyteen. Tutkimuksessa oli havaittu kohonneita, kynnysarvon ylittäviä arseeni- ja lyijypitoisuuksia vain yhdessä koekuopassa (KK4). Kyseisen koekuopan päälle on tutkimuksen jälkeen rakennettu Nupurinkartanontie. Vuonna 2015 oli tehty seitsemän koekuoppaa (KK101-KK107) asemakaavassa Saa-merkitylle alueelle. Tutkimukset oli kohdistettu erityisesti puretun lämpökeskuksen ja maaperästä poistetun öljysäiliön alueille. Tutkimuksessa oli todettu öljyhiilivedyillä pilaantunutta (öljypitoisuus oli ylittänyt Vna 214/2007 esitetyn alemman ohjearvon) maa-ainesta poistetun öljysäiliön alueelle tehdyssä koekuopassa 104. Lisäksi kohonneita, kynnysarvon ylittäviä PAH-yhdisteiden ja arseenin pitoisuuksia oli havaittu koekuopista 103, 104, 106 ja 107 otetuissa maanäytteissä. Lisäksi kiinteistöllä ja erityisesti puretun lämpökeskuksen alueen (kiinteistö ) maaperässä oli havaittu rakennusjätteitä.

6 3 3. TUTKIMUKSEN SUORITUS 3.1 Näytteenotto Maaperätutkimuksen näytteenotto tehtiin Tutkimuspisteet mitattiin ja merkittiin tutkimussuunnitelman mukaisille paikoille GPS-laitteen avulla. Maanäytteenotto suoritettiin kaivinkoneella kaivetuista koekuopista. Kaikista koekuopista otettiin maanäytteitä maalajikerroksittain ulottuen perusmaahan asti. Koekuoppia tehtiin 25 kappaletta ( ), joista otettiin yhteensä 79 kpl maanäytteitä. Koekuoppien sekä aikaisemmin alueelle tehtyjen koekuoppien sijainnit on esitetty liitteenä olevassa piirustuksessa Näytteenoton yhteydessä arvioitiin maalajit sekä tehtiin aistinvaraisia havaintoja maa-ainesten joukossa havaituista rakennusjätteistä. Maalajihavainnot ja aistinvaraiset arviot on esitetty liitteessä Maastohavainnot Kaikissa koekuopissa havaittiin täyttömaakerros, jonka paksuus vaihteli 0,4 1,9 metrin välillä. Täyttömaakerros muodostui noin 0,2 metrin paksuisesta humuskerroksesta, jonka alla oli täyttöhiekkaa / savea 0,3-0,8 metrin syvyydelle maanpinnalta, lukuun ottamatta koekuoppia 205 ja 206, joissa täyttöä oli noin 1,6-1,9 metrin syvyydelle asti. Täyttömaakerroksien alla sijaitseva perusmaa oli silttiä / savea. Koekuopissa 203, 204, 205, 206, 207, 208, 218, 219,220, 223, ja 225 todettiin jätteitä täyttömaan joukossa. Jätejakeet olivat pääosin yksittäisiä tiilien ja betonien kappaleita. Lisäksi koekuopissa havaittiin mm. metallin kappaleita, lasia ja auton rengas. Koekuopassa 218 esiintyi myös kuonaa. Eniten jätejakeita esiintyi koekuopissa 205 ja 206. Näytteenoton yhteydessä tehdyt kenttähavainnot on esitetty yhteenvetotaulukossa liitteessä Analyysit Laboratoriossa tehtiin maanäytteiden haitta-aineanalyyseja seuraavasti: metallit, 35 kpl PAH-yhdisteet, 4 kpl öljyhiilivedyt, 1 kpl Laboratorioanalyysit tehtiin in laboratoriossa. 4. TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 4.1 Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät viitearvot Analyysitulosten tulkinnassa on käytetty valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) esitettyjä viitearvoja. Kynnysarvo tarkoittaa pitoisuutta, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos kaivettuja maita hyödynnetään kaivukohteessa, tarvitaan siihen ympäristönsuojeluasetuksen 4 mukainen suunnitelma. Jos kaivettuja maita hyödynnetään kaivukohteen ulkopuolella, tarvitaan pääsääntöisesti hyödyntämiseen ympäristönsuojelulain 28 mukainen lupa. Alempi ohjearvo on pitoisuus, jonka ylittyessä maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana (tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu). Jos kaivetussa maa-aineksessa ylittyy alempi ohjearvo, ei maita voi pääsääntöisesti sijoittaa maankaatopaikalle, vaan ne on käsiteltävä pilaantuneena maana. Pilaantuneen maan kaivamiseksi ja käsittelemiseksi on tehtävä ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta tai haettava ympäristölupa.

7 4 Ylempi ohjearvo on pitoisuus, jonka ylittyessä maaperää pidetään pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto-, tai liikennealueena tai vastaavana (tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu). 4.2 Analyysitulokset Maanäytteiden analyysitulokset on koottu yhteenvetotaulukkoon liitteeseen 1. Laboratorion tutkimustodistukset on esitetty liitteessä 2. Täyttömaakerroksesta otetuissa maanäytteissä todettiin kynnysarvon ylittäviä arseenipitoisuuksia yhdeksässä näytteessä. Näistä yhdessä näytteessä myös lyijypitoisuus ylitti kynnysarvon. Kahdessa näytteessä (205/0,3-0,7 m ja 206/0,5-1,6 m) PAH-yhdisteiden pitoisuus ylitti alemman ohjearvon. Jälkimmäisessä näytteessä sinkkipitoisuus (570 mg/kg) ylitti ylemmän ohjearvon. Perusmaasta otetuissa maanäytteissä ei todettu pilaantuneisuutta, lukuun ottamatta koekuoppaa 218. Koekuopan täyttömaakerroksen alapuolisesta silttikerroksesta otetussa maanäytteessä havaittiin alemman ohjearvon tasolla oleva sinkkipitoisuus (250 mg/kg) ja kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia arseenia, antimonia, kobolttia ja nikkeliä. 4.3 Epävarmuustarkastelu Tutkimusalueella vuosina 2012, 2015 ja 2016 suoritetuissa pilaantuneisuustutkimuksissa on otettu maanäytteitä yhteensä 37 koekuopasta tonttialueilta. Tutkimusalueen (tonttialueet) pintaala on noin 5700 m 2, jolloin keskimääräinen tutkimuspistetiheys on 1 tutkimuspiste keskimäärin noin 155 m 2 kohti. Tämän perusteella tutkimuksissa saavutettu alueellinen kattavuus on melko hyvä huomioiden alueen tuleva maankäyttö. Ylemmän ohjearvon ylittävä sinkkipitoisuus todettiin maanäytteessä (206/0,5-1,6 m), joka oli otettu paljon jätteitä (esim. metallia, tuhkaa, betonia, tiiliä yms.) sisältävistä koekuopasta. Tästä johtuen maanäytteen joukkoon on voinut joutua jätteistä peräisin olevia metallihiukkasia, jotka aiheuttavat laboratorioanalyyseihin tulosta vääristävän ns. hippuefektin. 5. PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan tutkimusalueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos maaperän haitallisten aineiden pitoisuus ylittää kynnysarvotason. Puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehty viitearviovertailuna. Kohteen tuleva maankäyttö on asuinkäyttö, ja siitä johtuen arvioinnin viitearvoina käytetään Vna 214/2007 esitettyjä alempia ohjearvoja. Tutkimuksessa todettiin alemman ohjearvon ylittäviä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia kahdesta koekuopasta otetuissa näytteissä (205/0,3-0,7 m ja 206/0,5-1,6 m). Koekuopasta 206 syvyydeltä 0,5-1,6 m otetussa näytteessä ylittyi myös sinkin ylemmän ohjearvon pitoisuus. Alueella aikaisemmin v suoritetussa tutkimuksessa on lisäksi todettu alemman ohjearvon ylittävä öljyhiilivetypitoisuus poistetun öljysäiliön kohdalta otetussa maanäytteessä (104/1,5-2,4 m). Viitearvovertailun perusteella tutkimusalueen maaperässä esiintyy yhteensä noin 300 m 2 :n alueella PAH-yhdisteillä, öljyhiilivedyillä ja sinkillä pilaantunutta maa-ainesta yhteensä noin 400 m 3 ktr.

8 5 Lisäksi tutkimusalueella esiintyy myös noin 2100 m 2 :n alueella rakennusjätteitä sisältävää täyttömaata yhteensä noin 2100 m 3 ktr. Täyttömaasta otetuissa maanäytteissä on paikoitellen havaittu kynnysarvon ylittäviä arseenipitoisuuksia. Pääkaupunkiseudulla erityisesti savissa esiintyy kuitenkin luontaisesti kynnysarvotason ylittäviä alkuainepitoisuuksia, mikä on todettu mm. Geologian tutkimuskeskuksen Espoossa suorittamissa tutkimuksissa: Espoon maaperän taustapitoisuudet. (T. Tarvainen, 2008). Tutkimuksessa oli havaittu selviä pitoisuuseroja eri maalajien välillä. Saven alkuainepitoisuudet olivat olleet moninkertaisia verrattuna moreenin tai hiekan alkuainepitoisuuksiin. Tästä johtuen tutkimuskohteen pääasiassa savesta ja hiekasta koostuvan täyttömaan pilaantuneisuuden vertailuarvoina voidaan käyttää Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämän valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin (TAPIR) alueellisia tilastollisia tunnuslukuja, joiden suurin suositeltu taustapitoisuusarvo arseenilla on savelle 19 mg/kg. Kyseinen taustapitoisuusarvo ei ylity tutkimusalueelta otetuissa täyttömaanäytteissä. Sen sijaan arseenin taustapitoisuusarvo ylittyy koekuopan 218 pohjamaasta syvyydeltä 0,7-1,4 m otetusta näytteestä. 6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET Nupurinkartanon tutkimusalueelta vuosina 2015 ja 2016 otetuissa maanäytteissä on paikoitellen havaittu valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjen alempien ohjearvojen ylittäviä haittaainepitoisuuksia. Suoritetun viitearvovertailun perusteella maaperä on pilaantunut PAH-yhdisteillä kiinteistöille ja tehtyjen koekuoppien 205 ja 206 alueella. Kiinteistöltä poistetun öljysäiliön alueen maaperä on pilaantunut öljyhiilivedyillä koekuopan 104 alueella. Pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan esiintyvän yhteensä noin 300 m 2 :n alueella yhteensä noin 400 m 3 ktr. Pilaantunut maaperä on puhdistettava ennen alueen muuttamista asuinkäyttöön. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen on luvanvaraista toimintaa ja asiasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 136 :n mukainen ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle. Lisäksi tutkimusalueella on täyttömaata, jonka joukossa esiintyy paikoitellen jätejakeita (pääasiassa tiilien ja betonin kappaleita). Rakennusjätteitä sisältävää täyttömaata arvioidaan esiintyvän korttelin tonteilla 1, 2 ja 6 sekä korttelin tonteilla 1, 2 ja 3 yhteensä noin 2100 m 3 ktr. Täyttömaan joukossa havaitut jätejakeet eivät aiheuta maaperän pilaantuneisuutta, mutta ne on huomioitava alueella tehtävissä maanrakennustöissä. Kaivettuja jätteitä sisältäviä maa-aineksia ei saa toimittaa maankaatopaikalle, vaan ne on kuljetettava kaatopaikalle tai vastaanottolaitokseen, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisten jätteiden vastaanotto. Mikäli maanrakentamistöiden yhteydessä todetaan epäilyjä maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta, tulee mahdollinen pilaantuneisuus varmentaa tutkimuksin ja asiasta tulee ilmoittaa ympäristöviranomaisille. Ramboll Finland Oy Espoossa Timo Salmi projektipäällikkö Outi Sundström suunnittelija

9 LIITE 1 KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN KOONTITAULUKKO 6

10 Kenttähavaintojen ja analyysitulosten yhteenvetotaulukko Liite 1 Sivu 1/2 Asiakas: Espoon kaupunki Kohde: Nupurinkartano Projektin ####### pvm Metallit ja puolimetallit 2 Polyaromaattiset hiilivedyt Torjunta-aineet ja biosidit Öljyhiilivetyjakeet Bentso(a Bentso( Bentso(b) Bentso(g,h Bentso(k) Dibentso(a, Fluora Indeno Pistetunnu Maalaji Lisätietoja Viitearvot Kuiva- Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V PAH 5 Endosulfaani C 10-C 21 C 21-C 40 C Syvyys Antraseenteentyleentreeni ni i Asenaf- Asenaf- Fenan- Naftalee Atratsiin DDT/D/E Heptakloori 10-C 40 ) a) fluorantee,i) fluorantee h) n- Fluoreeni (1,2,3- Kryseeni Pyreeni Lindaani arvio havainnot luontainen pit. 1 8 Dieldriini aine 0,02 1 0, sum. 9 antrasee pyreeni ni peryleeni ni antraseeni teeni c,d) Keskit. Raskaat sum. Kerrospaksuus kynnysarvo , ,05 0,1 0,05 0,1 0,01 0, alempi ohjearvo ,2 0, ylempi ohjearvo ongelmajäte raja-arvo ### ### KK201 0,0-0,4 0,4 Hu, Sa 83,0 % <0,50 4,6 <0,20 6, ,4-0,7 0,3 Hu Sa % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 0,7-1,5 0,8 Hk 1,5 m iso kivi 90,0 % <0,50 3,3 <0,20 3, , ,5-2,0 0,5 Hk, kiviä 2,0-2,1 0,1 Sa KK202 0,0-0,1 0,1 Sa, Hk 0,1-0,4 0,4 murske 0,4-0,7 0,3 Sa KK203 0,0-0,5 0,5 tähk vaaleaa murua 89,0 % <0,50 3,5 <0,20 4, , ,014 <0,003 0,011 0,082 0,085 0,14 0,068 0,047 0,019 0,1 0,23 0,005 0,067 0,093 <0,003 0,18 1,1 0,5-0,7 0,2 Hu, Sa vanha maanpinta? 89,0 % <0,50 3,2 <0,20 4, , ,7-1,3 0,6 Sa KK204 0,0-0,2 0,2 Hu 0,2-0,4 0,2 Hk 0,4-1,0 0,6 tähk koekuopan kulmassa hieman tiilimurua syv. 1 m 1,0-1,6 0,6 Sa KK205 0,0-0,1 0,1 Hu 78,0 % <0,50 3,8 <0,20 5, ,1-0,3 0,2 tähk 0,3-1,0 0,7 tähk runsaasti tiiltä (arvio 6-10%) 89,0 % <0,50 4,8 0,23 4, ,58 0,052 0,8 2,5 3 4,6 2,7 1,7 0,71 4,4 7,5 0,3 2,5 3,1 0,15 5,9 40 1,0-1,9 0,9 tähk syv. 1,5 m isoja betonipaloja, vähän tiiliä 91,0 % <0,50 3,5 <0,20 4, , ,9-2,1 0,2 Sa KK206 0,0-0,2 0,2 Hu 0,2-0,5 0,3 tähk yksittäinen tiilenmuru 89,0 % <0,50 8,4 0, ,5-1,6 1,1 tähk iso betonilaatta, tiiltä, valkoista murua, metallia, betonia 81,0 % 1 8,1 0,79 6, ,45 0,023 0,37 2,4 2,4 3,8 1,7 1,3 0,51 1,3 5,4 0,086 1,8 2,2 0,043 4,4 28 1,6-2,0 0,4 Sa KK207 0,0-0,2 0,2 Hu, Hk 0,2-0,6 0,4 Hk 92,0 % <0,50 2,7 <0,20 2,5 8,6 <10 3, ,6-0,7 0,1 tähk, Lo puolikas auton rengas, yksittäinen tiilenmuru 83,0 % <0,50 6,3 <0,20 6, , ,7-1,3 0,6 Sa KK208 0,0-0,5 0,5 Hk, Sa, kiviä 84,0 % <0,50 5,1 <0,20 7, ,5-0,9 0,4 Hk 0,9-1,3 0,4 Sa syv. 0,9 m puuta, maatunut haju (vanha Mp?) KK209 0,0-0,6 0,6 Hu, Sa, Hk 84,0 % <0,50 5,1 <0,20 8, ,6-1,3 0,7 Sa, Hk 1,3-1,6 0,3 sisa KK210 0,0-0,05 0,05 Hu 0,05-0,5 0,45 Sa 0,5-1,0 0,5 Sa kiinteä KK211 0,0-0,5 0,5 Si 82,0 % <0,50 5,1 <0,20 7, , ,5-0,9 0,4 Sa KK212 0,0-0,5 0,5 Sa 78,0 % <0,50 8,5 <0, ,5-0,55 0,05 Hu vanha Mp? 0,55-1,5 0,95 Si KK213 0,0-0,05 0,05 Hu W 0,8 m 0,05-0,15 0,10 Sa 0,15-0,8 0,65 sasi 82,0 % <0,50 4,9 <0,20 5, ,3 9, KK214 0,0-1,0 1,0 Sa 77,0 % <0,50 5,5 <0, ,0-1,3 0,3 Si KK215 0,0-0,5 0,5 Sa 0,5-1,2 0,7 Si 82,0 % <0,50 3,6 <0,20 4, , KK216 0,0-0,4 0,4 Sa 80,0 % <0,50 3,6 <0,20 7, , ,4-0,8 0,4 sasi 0,8-1,2 0,4 hkmr KK217 0,0-0,4 0,4 Sa 77,0 % <0,50 7,2 0, ,4-1,4 1,0 Si KK218 0,0-0,1 0,1 hkmr 0,1-0,7 0,6 tähk kuonaa(?), vähän tiiltä, metallimurua 0,7-1,4 0,7 Si 85,0 % 5,1 42 0, KK219 0,0-0,2 0,2 Hu 87,0 % <0,50 3,5 0,31 4, , ,2-1,0 0,8 Hk 1 lasinsiru, rautamötikkä, kuusen juuri (iso kuusi vieressä)80,0 % <0,50 3 <0,20 2,8 17 <10 8,3 4, ,0-1,2 0,2 Si KK220 0,0-0,3 0,3 Hu 84,0 % <0,50 4,2 <0,20 6, , ,3-1,0 0,7 Hk 0,3-0,5 m lasipulloja, vanha kaapeli 84,0 % <0,50 3,9 <0,20 4,7 23 <10 8,5 7, ,0-1,05 0,05 simr 1,05 m kivi tai kallio KK221 0,0-0,15 0,15 Hu 0,15-1,0 0,85 Hk, kiviä 87,0 % <0,50 3,7 <0,20 4,3 22 <10 8,5 7, ,0-1,1 0,1 simr, kiviä KK222 0,0-0,2 0,2 Hu, Sa 80,0 % <0,50 2,4 <0,20 4, ,6 6, ,2-0,5 0,3 sihk 0,5-1,2 0,7 Si 1,2-1,3 0,1 simr KK223 0,0-0,15 0,15 Hu 0,15-1,0 0,85 tähk vanha viemäri (muovia / ympärillä styrox), betonipaalun ja86,0 % <0,50 3,3 <0,20 4,5 24 <10 6,1 7, ,0-1,2 0,2 simr 91,0 % <0,50 3 <0,20 2,7 10 <10 4, KK224 0,0-0,1 0,1 Hu 0,1-0,5 0,4 Hk 89,0 % <0,50 2,9 <0,20 3,3 15 <10 7,3 4, ,5-1,2 0,7 Si syv. 0,5 m "lantatuulahdus" -> vanha Mp (?) KK225 0,0-0,3 0,3 Hu, Sa, kiviä täyttömaa, 1 tiili 86,0 % <0,50 5 <0,20 5, ,3-0,5 0,2 Hu, Sa "lanta-haju", vanha Mp (?) 0,5-1,2 0,7 Si kiviä 1,2 m 88,0 % 91,0 % 78,0 % <0,50 <0,50 2,3 <0,20 7, <0,50 2,5 5,5 <0,20 <0,20 4, , , ,0 % <0,50 4,4 <0,20 5,3 27 <10 7,3 8, <0,003<0,003 <0,003 0,016 0,013 0,029 0,013 0,009 0,004 0,007 0,03 <0,003 0,013 0,02 <0,003 0,026 0,18 <20 <20 <20

11 Kenttähavaintojen ja analyysitulosten yhteenvetotaulukko Liite 1 Sivu 2/2 Metallit ja puolimetallit 2 Polyaromaattiset hiilivedyt Torjunta-aineet ja biosidit Öljyhiilivetyjakeet Bentso(a Bentso( Bentso(b) Bentso(g,h Bentso(k) Dibentso(a, Fluora Indeno Pistetunnu Maalaji Lisätietoja Viitearvot Kuiva- Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V PAH 5 Endosulfaani C 10-C 21 C 21-C 40 C Syvyys Antraseenteentyleentreeni ni i Asenaf- Asenaf- Fenan- Naftalee Atratsiin DDT/D/E Heptakloori 10-C 40 ) a) fluorantee,i) fluorantee h) n- Fluoreeni (1,2,3- Kryseeni Pyreeni Lindaani arvio havainnot luontainen pit. 1 8 Dieldriini aine 0,02 1 0, sum. 9 antrasee pyreeni ni peryleeni ni antraseeni teeni c,d) Keskit. Raskaat sum. Kerrospaksuus kynnysarvo , ,05 0,1 0,05 0,1 0,01 0, alempi ohjearvo ,2 0, ylempi ohjearvo ongelmajäte raja-arvo ### ### % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) Vuoden 2015 analyysitulokset KK101 0,0-0,3 0,3 Multa 85,0 % <0,5 3,4 <0,2 4, , <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 0,3-1,0 0,7 Hk Kiviä 86,0 % <0,5 2,6 <0,2 3,8 18 <10 4,3 8, <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 1,0-1,4 0,4 Si, Mr Kiviä, e.k.s tiivis moreeni KK102 0,0-0,2 0,2 Multa 91,0 % <0,5 3 <0,2 4, <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 0,2-1,0 0,8 Hk 84,0 % <0,5 3,4 <0, , <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 1,0-1,2 0,2 Hk, Si e.k.s. isoja kiviä/kallio KK103 0,0-0,6 0,6 Hk Tiilimurua, jokunen muovinpätkä 91,0 % <0,5 3,1 <0,2 3, ,3 8, ,6-1,0 0,4 Hk, Sa Tiilimurua, lohkareita 87,0 % <0,5 2,9 <0,2 2, , ,06 <0,01 0,05 0,16 0,14 0,17 0,11 0,08 0,02 0,29 0,49 0,02 0,11 0,17 0,01 0,36 2,2 < ,0-2,0 1,0 Hk Tiiliä, lohkareita, e.k.s. kallio tai iso kivi 88,0 % 0,13 <0,01 0,08 0,3 0,27 0,32 0,22 0,14 0,03 0,65 1,1 0,04 0,23 0,3 0,02 0,87 4, KK104 0,0-0,6 0,6 Hk Kiviä, tiilen palasia, vanha kaapeli, muoviputken palasia 87,0 % <0,5 4 <0,2 4, ,6-1,5 0,9 Hk, Sa Kiviä, tiiliä, täyttömaata! 90,0 % 0,08 <0,03 0,07 0,25 0,23 0,23 0,18 0,11 0,03 0,41 0,75 0,04 0,19 0,23 0,01 0,61 3, ,5-2,4 0,9 Hk, Sa Tiiliä, eristevillaa, tummunutta maata, öljyn haju, puun pa 81,0 % <0,5 4,3 <0,2 4, ,07 <0,1 <0,02 0,19 0,21 0,24 0,2 0,11 0,03 0,46 0,66 0,05 0,21 0,23 <0,02 0,56 3, KK105 0,0-0,2 0,2 Multa 0,2-1,0 0,8 Hk Tiilen palasia, kiviä, savea 94,0 % <0,5 2,5 <0,2 2,9 10 <10 3,4 6, ,0-2,0 1,0 Sa, Si Luonnonmaa 79,0 % <0,5 4,1 <0, KK106 0,0-0,3 0,3 Multa 81,0 % <0,5 6,1 <0, ,3-1,0 0,7 Sa Tyhjä betoniputki itä-länsi suunnassa, kuoppaa siirretty hie80,0 % <0,5 5,2 <0, ,0-1,4 0,4 Sa Luonnonmaa KK107 0,0-0,3 0,3 Multa 86,0 % <0,5 5,3 <0, ,3-1,0 0,7 Sa Tummempaa savea 86,0 % <0,5 3,7 <0,2 7, , ,0-1,5 0,5 Sa Luonnonmaa, vaalea Vuoden 2012 analyysitulokset KK1 0,0-0,5 0,5 hm, hhk 93,0 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5-1,5 1,0 si KK2 0,0-0,5 0,5 hk, mr, ki 91,0 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 62 < ,5-1,5 1,0 hk, mr, ki 89,0 % <0,5 4,4 <0, ,5-2,2 0,7 si KK3 0,0-0,3 0,3 hm 90,0 % <0,5 3,5 <0,2 5, ,3-1,0 0,7 hm, si 1,0-1,2 0,2 si KK4 0,0-0,3 0,3 hm 81,0 % 0, ,32 5, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,3-1,0 0,7 simr KK5 0,0-0,3 0,3 hm 86,0 % 0,3-1,0 0,7 mr 87,0 % < ,0-1,8 0,8 simr 91,0 % <0,5 3,6 <0,2 3, ,1 6, KK6 0,0-0,5 0,5 hm 90,0 % <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5-0,9 0,4 hhk 0,9-1,9 1,0 si KK7.1 0,0-0,2 0,2 hm 82,0 % <0,5 4,7 <0,2 4, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2-1,0 0,8 hhk 87,0 % < ,0-1,5 0,5 hkmr tulosten lukumäärä [n] Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002: X tulos ylittää kynnysarvon XX tulos ylittää alemman ohjearvon XXX tulos ylittää ylemmän ohjearvon XXXX tulos ylittää suuntaa-antavan ongelmajäte raja-arvon Huomautukset: = kts. VnA 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa.

12 LIITE 2 LABORATORION TUTKIMUSTODISTUKSET (V. 2016) 7

13 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Maaperän pilaantuneisuuden ja jätteisyyden lisätutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Outi Sundström Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK201, 0-0, KK201, 1, KK202, 0-0, KK203, 0-0, KK203, 0,5-0, Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 4,6 3,3 2,3 3,5 3,2 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 6,6 3,2 7,1 4,8 4,8 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 13 6,9 10 9,6 9,2 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 1,1 mg/kg ka RA9002¹ T 0,014 mg/kg ka RA9002¹ T <0,003 mg/kg ka RA9002¹ T 0,011 mg/kg ka RA9002¹ T 0,082 mg/kg ka RA9002¹ T 0,085 mg/kg ka RA9002¹ T 0,14 mg/kg ka RA9002¹ T 0,068 mg/kg ka RA9002¹ T 0,047 mg/kg ka RA9002¹ T 0,019 mg/kg ka RA9002¹ T 0,10 mg/kg ka RA9002¹ T 0,23 mg/kg ka RA9002¹ T 0,005 mg/kg ka RA9002¹ T 0,067 mg/kg ka RA9002¹ T 0,093 mg/kg ka RA9002¹ T <0,003 mg/kg ka RA9002¹ T 0,18 mg/kg ka RA9002¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

14 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sami Tyrväinen FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

15 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /2 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Maaperän pilaantuneisuuden ja jätteisyyden lisätutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Outi Sundström Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK204, KK205, 0-0, KK205, 0, KK205, 1-1, KK206, 0,2-0, Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,68 mg/kg ka RA9001¹ T 2,5 3,8 4,8 3,5 8,4 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 0,23 <0,20 0,28 mg/kg ka RA9001¹ T 4,1 5,9 4,5 4,6 6,0 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 5, mg/kg ka RA9001¹ T 9, ,2 16 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 40 mg/kg ka RA9002¹ T 0,58 mg/kg ka RA9002¹ T 0,052 mg/kg ka RA9002¹ T 0,80 mg/kg ka RA9002¹ T 2,5 mg/kg ka RA9002¹ T 3,0 mg/kg ka RA9002¹ T 4,6 mg/kg ka RA9002¹ T 2,7 mg/kg ka RA9002¹ T 1,7 mg/kg ka RA9002¹ T 0,71 mg/kg ka RA9002¹ T 4,4 mg/kg ka RA9002¹ T 7,5 mg/kg ka RA9002¹ T 0,30 mg/kg ka RA9002¹ T 2,5 mg/kg ka RA9002¹ T 3,1 mg/kg ka RA9002¹ T 0,15 mg/kg ka RA9002¹ T 5,9 mg/kg ka RA9002¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

16 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /2 Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK206, 0,5-1, Yksikkö Menetelmä 81 m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni 1,0 mg/kg ka RA9001¹ T 8,1 mg/kg ka RA9001¹ T 0,79 mg/kg ka RA9001¹ T 6,1 mg/kg ka RA9001¹ T 27 mg/kg ka RA9001¹ T 28 mg/kg ka RA9001¹ T 96 mg/kg ka RA9001¹ T 15 mg/kg ka RA9001¹ T 570 mg/kg ka RA9001¹ T 32 mg/kg ka RA9001¹ T 28 mg/kg ka RA9002¹ T 0,45 mg/kg ka RA9002¹ T 0,023 mg/kg ka RA9002¹ T 0,37 mg/kg ka RA9002¹ T 2,4 mg/kg ka RA9002¹ T 2,4 mg/kg ka RA9002¹ T 3,8 mg/kg ka RA9002¹ T 1,7 mg/kg ka RA9002¹ T 1,3 mg/kg ka RA9002¹ T 0,51 mg/kg ka RA9002¹ T 1,3 mg/kg ka RA9002¹ T 5,4 mg/kg ka RA9002¹ T 0,086 mg/kg ka RA9002¹ T 1,8 mg/kg ka RA9002¹ T 2,2 mg/kg ka RA9002¹ T 0,043 mg/kg ka RA9002¹ T 4,4 mg/kg ka RA9002¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

17 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /2 ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sami Tyrväinen FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

18 Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /3 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Maaperän pilaantuneisuuden ja jätteisyyden lisätutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Outi Sundström Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK207, 0,2-0, KK207, 0,6-0, KK208, 0-0, KK209, 0-0, KK210, 0-0, Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 2,7 6,3 5,1 5,1 5,5 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 2,5 6,9 7,5 8,6 11 mg/kg ka RA9001¹ T 8, mg/kg ka RA9001¹ T < mg/kg ka RA9001¹ T 3,2 7, mg/kg ka RA9001¹ T 5, mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sami Tyrväinen FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

19 Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /4 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Maaperän pilaantuneisuuden ja jätteisyyden lisätutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Outi Sundström Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK211, 0-0, KK212, 0-0, KK213, 0,15-0, KK214, KK215, 0,5-1, Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 5,1 8,5 4,9 5,5 3,6 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 7,2 20 5,1 11 4,9 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 9,7 17 5,3 15 5,2 mg/kg ka RA9001¹ T , mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sami Tyrväinen FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

20 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /5 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Maaperän pilaantuneisuuden ja jätteisyyden lisätutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Outi Sundström Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK216, 0-0, KK217, 0-0, KK218, 0-0, KK218, 0,7-1, KK219, 0-0, Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni <0,50 <0,50 <0,50 5,1 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 3,6 7,2 4,4 42 3,5 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 0,22 <0,20 0,26 0,31 mg/kg ka RA9001¹ T 7,9 13 5,3 25 4,5 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T < mg/kg ka RA9001¹ T 7,3 18 7, mg/kg ka RA9001¹ T ,5 70 9,8 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T <20 mg/kg ka RA9002¹ T <20 mg/kg ka RA9002¹ T <20 mg/kg ka RA9002¹ T 0,18 mg/kg ka RA9002¹ T <0,003 mg/kg ka RA9002¹ T <0,003 mg/kg ka RA9002¹ T <0,003 mg/kg ka RA9002¹ T 0,016 mg/kg ka RA9002¹ T 0,013 mg/kg ka RA9002¹ T 0,029 mg/kg ka RA9002¹ T 0,013 mg/kg ka RA9002¹ T 0,009 mg/kg ka RA9002¹ T 0,004 mg/kg ka RA9002¹ T 0,007 mg/kg ka RA9002¹ T 0,030 mg/kg ka RA9002¹ T <0,003 mg/kg ka RA9002¹ T 0,013 mg/kg ka RA9002¹ T 0,020 mg/kg ka RA9002¹ T <0,003 mg/kg ka RA9002¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

21 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /5 Pyreeni Yksikkö Menetelmä 0,026 mg/kg ka RA9002¹ T Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK219, 0, KK220, 0-0, KK220, 0, KK221, 0, KK222, 0-0, Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 3,0 4,2 3,9 3,7 2,4 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 2,8 6,2 4,7 4,3 4,5 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T <10 34 <10 <10 10 mg/kg ka RA9001¹ T 8,3 24 8,5 8,5 8,6 mg/kg ka RA9001¹ T 4,4 9,6 7,5 7,5 6,9 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka RA9002¹ T Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka RA9002¹ T Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka RA9002¹ T Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka RA9002¹ T Antraseeni mg/kg ka RA9002¹ T Asenafteeni mg/kg ka RA9002¹ T Asenaftyleeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(a)antraseeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(a)pyreeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka RA9002¹ T Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka RA9002¹ T Fenantreeni mg/kg ka RA9002¹ T Fluoranteeni mg/kg ka RA9002¹ T Fluoreeni mg/kg ka RA9002¹ T Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka RA9002¹ T Kryseeni mg/kg ka RA9002¹ T Naftaleeni mg/kg ka RA9002¹ T Pyreeni mg/kg ka RA9002¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

22 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /5 ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sami Tyrväinen FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

23 Pvm: /1 Tutkimustodistus Projekti: /6 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Maaperän pilaantuneisuuden ja jätteisyyden lisätutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Outi Sundström Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine KK223, 0, KK223, 1-1, KK224, 0,1-0, KK225, 0-0, Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 3,3 3,0 2,9 5,0 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 4,5 2,7 3,3 5,8 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T <10 <10 <10 15 mg/kg ka RA9001¹ T 6,1 4,1 7,3 13 mg/kg ka RA9001¹ T 7,4 4,0 4,9 10 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sami Tyrväinen FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

24 ± Kohde metriä Tutkimuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava Nupurinkartano, Espoo Sijaintikartta 1: (A4) Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie ESPOO puh fax Suunn. alaprojektinumero YMP Piirustusnumero Tiedosto Muutos hyv. Piirtäjä Suunnittelija Pvm. TSAM T. Salmi

25 TUTKIMUSMERKINNÄT: Tutkimuspiste, koekuoppa, Ramboll 2012 Tutkimuspiste, koekuoppa, Ramboll 2015 Tutkimuspiste, koekuoppa, Ramboll HAITTA-AINEMERKINNÄT: Arvioitu jätetäytön laajuus 208 haitta-aineita yli ongelmajäte raja-arvon haitta-aineita yli ylemmän ohjearvon teollisuus-, varasto- ja liikennealueen tms. viitteellinen pilaantuneisuusraja haitta-aineita yli alemman ohjearvon yleinen viitteellinen pilaantuneisuusraja haitta-aineita yli kynnysarvon haitta-aineita alle kynnysarvon K.osa/ kylä Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o Nupuri ja Rakennustoimenpide Uudisrakennus Viranomaisen merkintöjä Piirustuslaji Ympäristötekninen tutkimus Juok seva nro Rakennuskohteen nimi ja osoite Nupurinkartano Espoo Piirustuksen sisältö Mittakaava Tutkimuspistekartta 1:1000 Hyv. (nimi, tutkinto, allekirj.) Ramboll PL 3, Piispanmäentie Espoo puh fax Suunn.ala Piirustusnro Työnro YMP Tiedosto Muutos Piirt. Suunn. Pvm PIVK/outis T. Salmi

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ Vastaanottaja VR-Yhtymä Oy / Tuija Säynätjoki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.6.2016 MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ 609-430-1-14 TUTKIMUSRAPORTIN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Helmikuu 2017 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS,

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Lahden Tornatorin lankarullatehdas Sanna Lepistö 23.12.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2 (9) 23.12.2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 4 2. KOHTEEN

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimuaportti Päivämäärä 18.12.2014 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Päivämäärä 18/12/2014

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1a Normalisoimattomat analyysitulokset Tutkimustulokset 1/2 KSV Kruunuvuori P15976P001

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.4.2016 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 (609-9-36-16) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1651907 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.10.2011 Viite 82138014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (8) 52012 SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO 110270-436666 RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi 11.07.2012 Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere 11.7.2012 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Lokakuu 2015 VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS VUORIKATU 19,MIKKELI Tarkastus 6/10/2015 Päivämäärä

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja NCC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 14.9.2010 (Luonnos) TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 13.9.2010

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI MAANTIEKYLÄ, FIN-SEULA OY:N MÄÄRÄALA TUUSULAN KUNTA 12.8.2011, MUUTOKSET 20.9.2011 Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu 15 C, FI-33500 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Toimeksiantonumero: 306334 Päivätty: 16.1.2015 Tarkastettu: Christian Tallsten Käsittelijä: Pirkko Kekäläinen Status: Final

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET Vastaanottaja Kangasalan kunta Tampereen kaupunki ID 1 244 731 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 4.5.2015 TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti ID 1 378 880 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti 12.2.2016 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli

Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KOTKAN KAUPUNKI Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli 50), Kotka Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.10.2014 P25209P001

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄOSAN MAAPERÄN KUNNOSTUS

VERKKOSAAREN ETELÄOSAN MAAPERÄN KUNNOSTUS VERKKOSAAREN ETELÄOSAN MAAPERÄN KUNNOSTUS LIITE 1 PILAANTUNEISUUSTUTKIMUSTEN TULOKSET JA TUTKIMUSKARTTA $ Merkinnät Maaperätutkimuspisteet metallit Pilaantumaton/ei tutkittu, kairaus Yli vaarallisen jätteen

Lisätiedot

LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Tutkimuskohde Lepsämäntie n. 116, Nurmijärvi Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.8.2012 LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU-

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.8.2011 RATAPIHANKADUN ASEMA- KAAVA 8330, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS RATAPIHANKADUN ASEMAKAAVA 8330, TAMPERE HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

17VV VV 04010

17VV VV 04010 Eurofins Pvm: 15.9.2017 1/2 Projekti: 1510031322-020/13 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, syyskuu Näytteenottopvm: 6.9.2017 Näyte

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot