MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ"

Transkriptio

1 Vastaanottaja VR-Yhtymä Oy / Tuija Säynätjoki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ

2 TUTKIMUSRAPORTIN TIIVISTELMÄ Porin rautatieaseman kiinteistö, maaperän pilaantuneisuustutkimus KOHDETIEDOT Tilaaja: Kohteen omistaja / haltija: VR-Yhtymä Oy, Tuija Säynätjoki VR-Yhtymä Oy Kiinteistörekisteritunnus: Osoite: Asemanaukio, Pori Koordinaatit (ETRS-TM35): N: E: Pohjavesialue: Kaava, nykyinen / tuleva: Projektinro, ppääll: Päivämäärä: Sovelletut säädökset: Maaperäolosuhteet: Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella Kiinteistö sijoittuu nykyisessä asemakaavassa rautatieasema-, liike-, toimisto- ja terminaalirakennusten korttelialueelle merkinnällä LRK / Esa Juntunen Valtioneuvoston asetus 214/2007 (pima-asetus) Maaperä on alueella pinnan täyttökerrosten alapuolella keskitiivistä/tiivistä hiekkaa/hienohiekkaa. Pohjavesi on alueella yli 3 metrin syvyydessä. JOHDANTO Maaperätutkimuksen tavoitteena selvittää maaperän alustava puhtaustaso tehdyn kiinteistökartoituksen havaintojen perusteella. Kiinteistöllä ei ole tiettävästi tehty aikaisemmin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. Tutkimusalueen sijainti ja kiinteistön rajat on esitetty sijaintikartalla YMP TEHDYT TOIMENPITEET Maaperän pilaantuneisuustutkimuksen näytteenotto toteutettiin Tutkimus tehtiin kevyellä monitoimikairalla, jolla tehtiin alueelle yhteensä 8 kpl tutkimuspistettä. Tutkimuspisteistä otettiin yhteensä 27 maanäytettä (3-4 näytettä / piste); havainnot tehtiin 0,5 metrin välein 3 metrin syvyyteen saakka. TEHDYT ANALYYSIT JA ANALYYSITULOKSET Niton-XRF -kenttämittarilla tutkittiin As-, Ni,-, Cu-, Pb- ja Zn-pitoisuudet yhteensä 27 näytteestä. Laboratorioanalyysit valittiin aistihavaintojen ja kenttämittausten tulosten perusteella. Laboratoriossa analysoitiin alkuainepitoisuudet yhteensä kahdeksasta näytteestä, mineraaliöljyt C 10-C 40 kahdesta näytteestä sekä PAH yhdisteet yhdestä näytteestä. Kaikki maa- ja vesinäytteiden laboratorioanalyysit tehtiin Ramboll Analyticsin laboratoriossa Lahdessa. Kenttämittausten perusteella tutkimuspisteen A2 syvyydeltä 0,5 1 metriä otetun näytteen kupari- ja sinkkipitoisuudet ylittivät XRF -kenttämittauksessa ylemmän ohjearvotason. Laboratorioanalyysitulokset vahvistivat tulokset pitoisuuksien ollessa kuparilla 790 mg/kg ja sinkillä 520 mg/kg. Lisäksi näytteen antimonin, arseenin, kadmiumin, koboltin ja arseenin ja sinkin kynnysarvot ylittyivät. Pisteen A3 0,5 1 metrin näytteen kuparipitoisuus 180 mg/kg ylitti alemman ohjearvorajan ja pisteessä A8 0 0,5 metrin syvyydestä otetun näytteen kuparipitoisuus 110 mg/kg ylitti kynnysarvotason. Pitoisuustasot vastasivat melko hyvin kenttämittauksen tuloksia. PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI VIITEARVOVERTAILUNA Tutkimuspisteen A2 pintanäytteessä todettiin laboratorioanalyysin perusteella kuparin ja sinkin selvästi kohonneet pitoisuudet. Myös pisteen A3 pintanäytteessä kuparin pitoisuus ylitti valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitetyn alemman ohjearvotason ja pisteen A8 pintanäytteessä kynnysarvotason. Tutkimuspisteessä RF106 havaittiin kenttämittauksen perusteella arseenin kynnysarvotason ylitys. Arseenin pitoisuustaso ei ole merkittävän korkea missään tutkitussa näytteessä. Maaperää on pilaantunut paikallisesti 0 1 metrin syvyydessä tutkimuspisteiden A2 ja A3 kohdalla. Tutkimustulosten tarkastelun perusteella alueen maaperä on pilaantunutta vain pisteen A2 kohdalla, mutta välitöntä puhdistustarvetta ei ole. Mikäli kohteessa tehdään rakennus-/maankaivutöitä tai alueen maankäyttö tulee herkemmäksi, tulee puhdistustarve arvioida uudelleen. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET Pilaantuneeksi todetulla alueella maaperän puhdistus on ajankohtaista kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun alueella tehdään rakennustoimenpiteitä. Mikäli tutkimusalueella tehdään maanrakennustöitä alueilla, jossa on todettu kynnysarvotason ylityksiä, tulee huomioida, että kynnysarvopitoisuudet ylittävien massojen sijoittaminen on rajoitettua. Maa-ainekset tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan em. massoja.

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Ympäristökuvaus Sijainti, omistus ja rajaus Toimintahistoria Kohteen nykyinen ja tuleva käyttö Maaperäolosuhteet Pohjavesi Pintavedet 1 3. Tutkimusten suorittaminen Näytteenotto Kenttä- ja laboratorioanalyysit XRF-kenttämittaukset Laboratorioanalyysit 2 4. Tulokset Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät viitearvot Kenttähavainnot Kenttämittaukset Epäorgaaniset yhdisteet Analyysitulokset 3 5. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi Maaperän pilaantuneisuus Epäorgaaniset yhdisteet Orgaaniset yhdisteet Pohjaveden pilaantumisriski Puhdistustarve Epävarmuustarkastelu 4 6. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotus 4 PIIRUSTUKSET YMP Sijaintikartta 1: YMP Tutkimuskartta 1:1000 LIITTEET Liite 1 Analyysitulosten ja kenttämittausten yhteenvetotaulukko Liite 2 Laboratorion analyysitodistukset Liite 3 Valokuvaliite Liite 4 Näytteenottolomakkeet, 8 s.

4 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 1 1. JOHDANTO Porin kaupungissa rautatieaseman kiinteistöllä tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia toukokuussa Kiinteistö on VR-Yhtymä Oy:n omistuksessa. Nyt tehdyn tutkimuksen tavoitteena selvittää maaperän alustava puhtaustaso tehdyn kiinteistökartoituksen havaintojen perusteella. Kiinteistöllä ei ole tiettävästi tehty aikaisemmin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. Tutkimuksen on tilannut VR-Yhtymä Oy, josta yhteyshenkilönä on toiminut Tuija Säynätjoki. Tutkimus on tehty Ramboll Finland Oy:ssä, jossa siitä ovat vastanneet projektipäällikkönä Esa Juntunen ja asiantuntijana Teppo Moisio. 2. YMPÄRISTÖKUVAUS 2.1 Sijainti, omistus ja rajaus Tutkimuskohde sijaitsee Porin kaupungissa Riihikedon kaupunginosassa Asema-aukion / Karjalankadun ja rautatiealueen välisellä alueella kiinteistöllä Kiinteistön omistaa VR- Yhtymä Oy. Tutkittavan kiinteistön pinta-ala on noin 1,25 ha. 2.2 Toimintahistoria Kiinteistö siirtyi VR-Yhtymä Oy:lle vuonna Asema aloitti toimintansa vuonna 1938 (virallisesti otettu käyttöön ). Aikaisemmasta rakennushistoriasta asematontilla ei ole tietoa, mutta alueella lienee ollut ratapihan oheistoimintoja. Rautatie Poriin valmistui vuonna Kiinteistöllä sijaitsee lisäksi ratapihan alittava kevyenliikenteen Porttaalitunneli. Porttaalitunnelin kaakkoispuolella sijaitseva kiinteistön osa on puistomaista aluetta jolla ei ole enää rakennuksia. Kiinteistöllä ei varastoida vaarallisia aineita. Liikenneviraston alueella rata-alueella aivan kiinteistön rajalla sijaitsee maanpäällinen 30 m 3 :n polttoainesäiliö tankkauspaikkoineen (ks. valokuva). Säiliö on kaksoisvaipallinen. Kiinteistöllä ei tiedetä olleen maanalaisia kemikaalisäiliöitä Asemarakennuksen vieressä oleva pikatavaramakasiini on valmistunut vuonna Rakennukset on liitetty kaukolämpöverkkoon. Aikaisemmin lämmityspolttoaineen on käytetty puuta, koksia tai hiiltä. 2.3 Kohteen nykyinen ja tuleva käyttö Matkalippujen myynti asemarakennuksessa loppui vuonna Asemarakennus toimii tällä hetkellä matkustajien odotustilana. Entisessä pikatavaramakasiinissa on tällä hetkellä mm. henkilökunnan taukotiloja. 2.4 Maaperäolosuhteet Aseman tontti on pääosin asfaltoitu lukuun ottamatta entisen pikatavaraterminaalin edustan paikoitusaluetta, joka on sora-/murskepintainen. Porttaalitunnelin kaakkoispuolella on nurmipintaista puistomaista aluetta. Maanpinta alueella on kohtalaisen tasaista, ja se on noin korkeustasolla +8,0 +9,3 (N2000). Maaperä on pinnan täyttökerrosten alapuolella keskitiivistä/tiivistä hiekkaa. 2.5 Pohjavesi Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavesi oli tutkimuksen aikana yli 3 metrin syvyydessä maanpinnasta. 2.6 Pintavedet Alue on pääosin päällystetty, ja pintavedet valuvat pihakaivojen kautta kunnalliseen sadevesiviemäriin.

5 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 2 3. TUTKIMUSTEN SUORITTAMINEN 3.1 Näytteenotto Tutkimusalueelle tehtiin kevyellä monitoimikairalla kahdeksan (8) tutkimuspistettä. Pisteet A1 A3 sijoitettiin Liikenneviraston alueella olevan polttoainesäiliön välittömään läheisyyteen aivan kiinteistön rajan viereen, tutkimuspisteet A4 A6 tavaramakasiinin edustalle sekä tutkimuspisteet A7 ja A8 Porttaalitunnelin kaakkoispuolella olevalle kiinteistön osalle. Tutkimuspisteistä otettiin maanäytteet 0,5 metrin välien havaintoja tehden enintään 3 metrin syvyyteen saakka. Näytteistä pakattiin kaasutiivisiin muovipusseihin vähintään kolme kappaletta / tutkimuspiste. Näytteet toimitettiin kenttämittauksen jälkeen Ramboll Analyticsin laboratorioon Lahteen. Kenttähavaintolomakkeet on esitetty liitteessä Kenttä- ja laboratorioanalyysit XRF-kenttämittaukset Tutkimuksen yhteydessä otetuista maanäytteistä tehtiin yhteensä 27 kpl kenttämittauksia XRFkenttämittarilla. Kenttämittauksella mitattiin arseeni-, kupari-, lyijy-, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet Laboratorioanalyysit Laboratorioanalyysiin lähetettävät näytteet valittiin aistinvaraisten havaintojen ja kenttätestien tulosten perusteella. Näytteistä tehtiin seuraavat laboratorioanalyysit: VNa 214/2007 mukaiset metallianalyysit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn, V ): 8 kpl Öljyhiilivetyjakeet C 10 -C 40 : 2 kpl PAH-yhdisteet: 1 kpl 4. TULOKSET 4.1 Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät viitearvot Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on esitetty haitallisten aineiden pitoisuuksille kynnys- ja ohjearvot, jotka on määritelty joko ekologisten tai terveysriskien perusteella. kynnysarvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperän haitta-aineista aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksettöminä maankäytöstä ja muista ympäristön olosuhteista riippumatta ja jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava alempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperä pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu ylempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu Kohteessa vallitsevat olosuhteet ja kohteen nykyinen käyttö huomioiden maaperän pilaantuneisuuden vertailuarvoksi soveltuvat ylemmät ohjearvot. Mikäli maankäyttö muuttuu, on arviointi tehtävä uudelleen. 4.2 Kenttähavainnot Aistinvaraisten havaintojen perusteella maaperässä ei havaittu pilaantuneisuutta. Pisteessä A2 havaittiin puuainesta 0,5 1 metrin syvyydessä.

6 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Kenttämittaukset Epäorgaaniset yhdisteet Tutkimuspisteen A2 syvyydeltä 0,5 1 metriä otetun näytteen kupari- ja sinkkipitoisuudet (718 mg/kg ja 581 mg/kg) ylittivät XRF kenttämittauksessa ylemmän ohjearvotason. Lisäksi arseenin ja lyijyn pitoisuudet ylittivät kynnysarvotason. Pisteen A3 syvyydeltä 0,5 1 metriä otetun näytteen kuparipitoisuus ylitti selvästi kynnysarvon, minkä perusteella niistä näytteistä tehtiin laboratorioanalyysit. Myös muutamassa muussa näytteessä arseenin ja nikkelin pitoisuudet ylittivät lievästi kynnysarvotason. Muita viitearvotasojen ylityksiä ei havaittu. 4.4 Analyysitulokset Laboratorioanalyysien perusteella ei todettu kynnysarvotason ylittäviä öljyhiilivetyjen (C 10 -C 40 ) pitoisuuksia. Pisteen A2 0,5 1 metrin näytteessä hiilivetyjakeiden C 10 -C 40 pitoisuus oli 170 mg/kg. Hiilivetyjakeet ovat pääosin raskaita hiilivetyjä (C 21 -C 40 ). Lisäksi näytteen bentso(a)pyreenin (0,44 mg/kg) ja fluoranteenin (1,2 mg/kg) kynnysarvo ylittyi niukasti PAHyhdisteiden kokonaispitoisuuden ollessa 6,1 mg/kg. Alkuaineiden osalta kuparin (790 mg/kg) ja sinkin (520 mg/kg) pitoisuudet ylittivät ylemmän ohjearvon pisteen A2 0,5 1 metrin näytteessä. Pitoisuustaso vastasi melko hyvin kenttämittauksen tuloksia. Lisäksi näytteen antimonin, arseenin, kadmiumin, koboltin ja arseenin ja sinkin kynnysarvot ylittyivät. Pisteen A3 0,5 1 metrin näytteen kuparipitoisuus 180 mg/kg ylitti alemman ohjearvorajan ja pisteessä A8 0 0,5 metrin syvyydestä otetun näytteen kuparipitoisuus 110 mg/kg ylitti kynnysarvotason. Yhteenveto kenttähavainnoista ja analyysituloksista on esitetty liitteessä 1. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa YMP PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVI- OINTI 5.1 Maaperän pilaantuneisuus Epäorgaaniset yhdisteet Tutkimuspisteen A2 pintanäytteessä todettiin laboratorioanalyysin perusteella kuparin ja sinkin selvästi kohonneet pitoisuudet. Myös pisteen A3 pintanäytteessä kuparin pitoisuus ylitti alemman ohjearvotason ja pisteen A8 pintanäytteessä kynnysarvotason. Tutkimuspisteessä RF106 havaittiin kenttämittauksen perusteella arseenin kynnysarvotason ylitys. Arseenin pitoisuustaso ei ole merkittävän korkea missään tutkitussa näytteessä. Tutkimuksessa todetut arseenipitoisuudet ovat alueellisten taustapitoisuuksien tasolla. Geologian tutkimuskeskuksen taustapitoisuusrekisterin (Tapir) mukaan alueellinen SSTP -arvo (suurin suositeltu taustapitoisuus) on tutkimuskohteen lähiympäristössä luonnontilaisilla sora- ja moreenimailla 10,0...12,0 mg/kg. Maaperä on pilaantunut paikallisesti 0 1 metrin syvyydessä tutkimuspisteiden A2 ja A3 kohdalla Orgaaniset yhdisteet Tutkimusalueella tehtyjen maaperän pilaantuneisuustutkimusten perusteella tutkimusalueen maaperässä havaittiin paikoitellen merkkejä öljyhiilivedyistä, mutta pitoisuudet eivät laboratorioanalyysien perusteella ylittäneet valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä kynnysarvoja. 5.2 Pohjaveden pilaantumisriski Maaperän kynnysarvot on pyritty asettamaan pitoisuustasoon, jonka alittuessa maaperän haittaaineista ei pitäisi aiheutua merkittävää pohjaveden pilaantumisen riskiä riippumatta siitä, missä tarkasteltava kohde sijaitsee. Kynnysarvojen asettamista varten on siksi määritetty erikseen maaperän viitearvot pohjaveden pilaantumisriskin perusteella. Nämä viitearvot kuvaavat maaperän haitta-ainepitoisuutta, jonka alittuessa aineen kulkeutumisen pohjaveteen ei pitäisi johtaa talousvedelle asetetun sallitun enimmäispitoisuuden ylittymiseen (SVP pv ).

7 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 4 SVP pv -viitearvo arseenille on 10 mg/kg, sinkille 3000 mg/kg kuparille mg/kg, nikkelille 40 mg/kg, lyijylle 100 mg/kg ja antimonille 4,25 mg/kg. Betso(a)pyreenin vertailuarvo on 0,66 mg/kg ja fluoranteenin 227 mg/kg. Tutkimuksessa todettujen maaperän pilaantuneisuuden kynnysarvotason ylittävien haittaaineiden suurimmat pitoisuudet olivat arseenilla 8,3 mg/kg (kenttämittaus 18 mg/kg), sinkillä 520 mg/kg ja kuparilla 790 mg/kg. Kuparin ja sinkin tai PAH-yhdisteiden osalta tutkimuksissa todetuilla pitoisuuksilla ei ole pohjaveden pilaantumisriskiä. Arseenin osalta kenttämittauksen tulokset ovat muutamassa näytteessä yli 10 mg/kg, mutta laboratorioanalyysin mukaan alle sen. Lisäksi arseenipitoisuudet ovat alueellisen taustapitoisuuden tasolla. Pohjaveden pilaantumisriskiä tutkimuksessa todetuista pitoisuuksista ei aiheudu. Kohde ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä alueen pohjavettä ei myöskään hyödynnetä talousvetenä. 5.3 Puhdistustarve Tutkimustulosten ja tulosten tarkastelun perusteella alueen maaperä on paikoin pilaantunutta, mutta välitöntä puhdistustarvetta ei ole. Mikä kohteessa tehdään rakennus-/maankaivutöitä tai alueen käyttötarkoitus muuttuu nykyistä herkemmäksi, tulee puhdistustarve arvioida uudelleen. 5.4 Epävarmuustarkastelu Tutkimuspistetiheys arvioidaan riittäväksi polttoainesäiliön vieressä. Muualla tutkimusalueella olevat tutkimuspisteet antavat vain pistemäistä tietoa alueen maaperässä mahdollisesti olevista haitta-aineista. Tutkimuspistetiheys ei ole tällöin riittävä alueen pilaantumattomuuden osoittamiseksi, mutta tutkimuksessa tehdyt havainnot, analysoidut haitta-ainepitoisuudet ja kohteen olosuhteet huomioiden voidaan arvioida, ettei tutkimusalueella ole laajoja yhtenäisiä pilaantuneita alueita. 6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUS Tutkimusalueen maaperässä todettiin tutkimuspisteessä A2 selvästi koholla olleet kuparin ja sinkin pitoisuudet. Pilaantuneisuutta on maanpinnasta noin 1 metrin syvyyteen saakka. Maaperän puhdistus on ajankohtaista kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun alueella tehdään rakennustoimenpiteitä. Mikäli alueella tehdään maanrakennustöitä kynnysarvotason ylittäviä maa-aineksia sisältävillä alueilla, tulee huomioida, että kynnysarvopitoisuudet ylittävien massojen sijoittaminen on rajoitettua. Kynnysarvomaiden vastaanottopaikalla täytyy olla lupa vastaanottaa em. massoja. Porissa, Ramboll Finland Oy Teppo Moisio johtava asiantuntija Esa Juntunen projektipäällikkö

8 Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Rakennuskohteen nimi ja osoite VR-Yhtymä Oy Päiväys Piirustuksen sisältö Mittakaava Maaperän pilaantuneisuustutkimus Sijaintikartta 1:20000 Asemanseudun kiinteistöt Riihiketo, Pori Ramboll Gallen-Kallelankatu PORI puh hyv. Teppo Moisio Suunn.ala Työnro YMP Piirustusnro Tiedosto Muutos 1 piir. suunn. pvm EJun Esa Juntunen

9 Pö-tankkauspiste/rata Tontin nurkkapiste X = Y = A1 A2 A3 A4 A5 A6 Merkinnät: A1 Tutkimuspiste, kairaamalla Maaperän haitta-ainepitoisuus kynnysarvon ja alemman ohjearvon välillä Vna 214/2007 Maaperän haitta-ainepitoisuus alemman ja ylemmän ohjearvon välillä Vna 214/2007 Maaperän haitta-ainepitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon Vna 214/2007 Maaperän haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen ohjeellisen raja-arvon A7 A8 Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys Raken nusko hteen nimi ja osoite VR-Yhtymä Oy Aseman seudun kiinteistöt Riihiketo, Pori h yv. Ramboll Gallen-Kallelankatu PORI puh Piirus tuksen sisältö Maaperän pilaantuneisuustutkimus Tutkimuskartta Asemakiinteistö ( ) Suunn.ala YMP Piirustusnro piir. suunn. Työn ro Tiedosto Teppo Moisio EJun Esa Juntunen Muutos pvm Mitta kaava 1:1000

10 Laboratorioanalyysitulosten yhteenvetotaulukko Sivu 1/1 Asiakas: VR-Yhtymä Oy Kohde: Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Asemakiinteistö ( ), Riihiketo, Pori Projektinumero: pvm Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Polyaromaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Pistetunnus Maalaji Viitearvot As Cr Cu Pb Ni Zn Kuiva- Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Antra- Asenaf-Asenaf- Bentso(a) Bentso(a) Bentso(b) Bentso(g,h,i) Bentso(k) Dibentso(a,h) Fenan- Fluoran- Fluo- Indeno(1,2,3- Kry- Nafta- Py- PAH 5 C 10-C 21 C 21-C 40 C 10-C 40 arvio luontainen pit aine 0,02 1 0, seeni teeni tyleeni antraseeni pyreeni fluoranteeni peryleeni fluoranteeni antraseeni treeni teeni reeni c.d) pyreeni seeni leeni reeni sum. Keskit. Raskaat sum. kynnysarvo , alempi ohjearvo ylempi ohjearvo vaarallisen jätteen raja-arvo Syvyys (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) A1 0-0,5 m Hk ,5-1 m Hk <0,50 8,3 <0, <20 <20 <20 1,5-2 m Hk ,5-3 m Hk A2 0,5-1 m Hk, puuta ,6 1, ,12 0,013 0,063 0,32 0,44 0,79 0,32 0,23 0,13 0,82 1,2 0,017 0,33 0,38 0,087 0,83 6, ,5-2 m Hk 8 2,5-3 m Hk A3 0,5-1 m Hk ,67 6,3 <0,20 6, , ,5-2 m Hk ,5-3 m Hk A4 0,5-1 m Hk ,56 2,8 <0,20 4, , ,5-2 m Hk ,5-3 m Hk 9 A5 0,5-1 m Hk 10 1,5-2 m Hk 14 2,5-3 m Hk <0,50 1,8 <0,20 1,5 6,3 <10 4, A6 0,5-1 m Hk <0,50 5,8 <0,20 6, ,5-2 m Hk ,5-3 m Hk A7 0-0,5 m Hk <0,50 3,4 <0,20 5, ,5-1 m Hk ,5-2 m Hk ,5-3 m Hk A8 0-0,5 m Hk <0,50 2,4 <0,20 3, ,5-1 m Hk ,5-2 m Hk 17 2,5-3 m Hk 12 jos tyhjä, tulos alle kenttämittausrajan Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002: Huomautukset: X XX XXX tulos ylittää kynnysarvon tulos ylittää alemman ohjearvon tulos ylittää ylemmän ohjearvon = kts. VnA 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa. 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus XXXX tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa 1 = lievä T = Täyttömaa 2 = kohtalainen 3 = voimakas

11 Ramboll Analytics Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /5 Ramboll Finland Oy / Pori Gallen-Kallelankatu PORI Tutkimuksen nimi: VR-Yhtymä Oy, Porin asemanseutu, pima-tutkimus Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Petri Viljanen Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine VPR-1-- 0,5...1m 16MM VPR-2-- 0,5...1m 16MM VPR-3-- 0,5...1m 16MM VPR-4-- 0,5...1m 16MM VPR-5-- 2,5...3m 16MM Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni <0,50 5,0 0,67 0,56 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 8,3 6,6 6,3 2,8 1,8 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 1,6 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T ,1 4,9 1,5 mg/kg ka RA9001¹ T ,3 mg/kg ka RA9001¹ T <10 mg/kg ka RA9001¹ T ,8 42 4,7 mg/kg ka RA9001¹ T ,5 3,0 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T < mg/kg ka RA9002¹ T <20 23 mg/kg ka RA9002¹ T < mg/kg ka RA9002¹ T 6,1 mg/kg ka RA9002¹ T 0,12 mg/kg ka RA9002¹ T 0,013 mg/kg ka RA9002¹ T 0,063 mg/kg ka RA9002¹ T 0,32 mg/kg ka RA9002¹ T 0,44 mg/kg ka RA9002¹ T 0,79 mg/kg ka RA9002¹ T 0,32 mg/kg ka RA9002¹ T 0,23 mg/kg ka RA9002¹ T 0,13 mg/kg ka RA9002¹ T 0,82 mg/kg ka RA9002¹ T 1,2 mg/kg ka RA9002¹ T 0,017 mg/kg ka RA9002¹ T 0,33 mg/kg ka RA9002¹ T 0,38 mg/kg ka RA9002¹ T 0,087 mg/kg ka RA9002¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

12 Ramboll Analytics Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /5 Pyreeni 16MM MM MM MM MM Yksikkö Menetelmä 0,83 mg/kg ka RA9002¹ T Maanäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine VPR-6-- 0,5...1m 16MM VPR ,5m 16MM VPR ,5m 16MM Yksikkö Menetelmä m-% RA9000 T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 5,8 3,4 2,4 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 6,1 5,8 3,6 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka RA9002¹ T Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka RA9002¹ T Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka RA9002¹ T Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka RA9002¹ T Antraseeni mg/kg ka RA9002¹ T Asenafteeni mg/kg ka RA9002¹ T Asenaftyleeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(a)antraseeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(a)pyreeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka RA9002¹ T Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka RA9002¹ T Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka RA9002¹ T Fenantreeni mg/kg ka RA9002¹ T Fluoranteeni mg/kg ka RA9002¹ T Fluoreeni mg/kg ka RA9002¹ T Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka RA9002¹ T Kryseeni mg/kg ka RA9002¹ T Naftaleeni mg/kg ka RA9002¹ T Pyreeni mg/kg ka RA9002¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

13 Ramboll Analytics Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /5 ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Johanna Vainio FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivedyt C10-C40, PAH, PCB, klooribentseenit Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/FI-tekniikkaa. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 20 mg/kg ka ja mittausepävarmuus 30 %. Menetelmä perustuu standardiohjeeseen ISO PAH-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa. Määritysraja on 0,003 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 40 %. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin ISO ja CEN/TS PCB-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa. Määritysraja on 0,0006 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 40 % yhdisteestä riippuen. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin SFS-EN ja SFS ISO Klooribentseenit määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa. Määritysraja on 0,002 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 40 % yhdisteestä riippuen. Menetelmä perustuu standardiohjeiseen SFS ISO Summa parametrit on laskettu lower bound-arvona (huomioidaan vain määritysrajalla olevat tai sen ylittävät tulokset. Ympäristöhallinnon ohje 6/2014). Menetelmissä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu alle määritysrajan olevia pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

14 Valokuvia tutkimuskohteesta Kuva 1. Asemarakennus vuodelta Kuva 2. Entinen pikatavaramakasiini. Tutkimusraportti, asemanseutu, kiinteistö , Riihiketo 9., Pori Liite 3 Sivu 1

15 Valokuvia tutkimuskohteesta Kuva 3. Radan varressa Liikenneviraston alueella oleva polttoainesäiliö sijoittuu aivan asematontin viereen; tutkimuspisteet A1-A3. Kuva 4. Porttaalitunnelin viereinen puistoalue; tutkimuspisteet A7 ja A8. Tutkimusraportti, asemanseutu, kiinteistö , Riihiketo 9., Pori Liite 3 Sivu 2

16

17

18

19

20

21

22

23

24 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 ( ) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy

25 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimusraportin yhteenveto SENAATTI PORI RATAPIHA, Alue 1 Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Kiinteistön omistaja: Senaatti-kiinteistöt Yhteyshenkilö: Asko Taskila Kiinteistön nro: Tilaajan osoite: PL 237, Helsinki Kohteen osoite: Karjalankatu 3, Pori Toimeksianto: Golder Associates Oy toteutti Porin Ratapihan pohjoispuolella sijaitsevan, pääosin joutomaana olevalla alueella, ympäristöteknisen maaperätutkimuksen Senaatti-kiinteistöt toimeksiannosta. Näytteenotto suoritettiin Kohteen käyttötarkoitus on muuttumassa ja kiinteistön ympäristötekninen tila haluttiin selvittää. Toteutus: Kohteessa otettiin maanäytteitä yhteensä 5 kaivinkoneen tekemästä koekuopasta. Yhteensä maanäytteitä otettiin 10 kpl. Kaikista maanäytteistä tutkittiin haihtuvien hiilivetyjen suhteellista määrää PIDkenttämittarilla. Valituista maanäytteistä analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivetyjakeet C 10 -C 40, raskasmetallit ja PAH-yhdisteet. Analyysituloksia verrattiin Valtioneuvoston asetuksessa Vna 214/2007 annettuihin kynnys- ja ohjearvoihin. Alueen aikaisemmista tutkimuksista ei ole tietoa. Tulokset: Tutkittavalla alueella ei todettu Vna 214/2007 kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, PAHyhdisteitä tai raskasmetalleja. Kohteella todettiin maakasoja sekä vähäisiä määriä betonia, rautaa ja muuta rakennusjätettä/roskia. Johtopäätökset: Viitearvovertailun perusteella koekuoppien alueilla ei todettu Vna 214/2007 kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja eikä PAH-yhdisteitä. Em. alueilla maaperä ei ole pilaantunut. Jatkotoimenpide-ehdotus: Kohteen alue on joutomaata ja maanpinnassa todettiin täyttömaata, jonka alkuperä ei ole tiedossa. Kohdetta on käytetty lumenkaatopaikkana. Kohteen alueen pinta-ala on noin 5500 m 2. Em. huomioiden on kuitenkin mahdollista, että nyt tutkimattomilla alueilla voi olla pilaantuneeksi luokiteltavaa maa-ainesta. Mikäli kohteen käytön suunnittelun edetessä tulee tarvetta tarkentaa alueen ympäristöteknistä tietoa, suositellaan kohteessa tehtäväksi täydentäviä tutkimuksia huomioiden ja kohdentaen jatkotutkimukset alueen tuleva käyttö huomioiden. Täydentävien tutkimusten perusteella arvioidaan tarvittaessa maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tuleva maankäyttö huomioiden Projektinro

26 Sisällysluettelo 1.0 TOIMEKSIANTO HANKKEEN PERUSTIEDOT HISTORIA JA NYKYINEN KÄYTTÖ GEOLOGIA JA HYDROGEOLOGIA Maaperä ja topografia Pohja- ja orsivesi Pintavesi TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Maanäytteenotto Kenttämittaukset Laboratorioanalyysit Vesinäytteet Tutkimuksen tulokset Öljyhiilivedyt Raskasmetallit PAH-yhdisteet MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS Vertailun perusteet Pilaantuneisuus JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 3 LIITE A Kohteen sijainti- ja tutkimuspistekartat LIITE B Maanäytteiden yhteenvetotaulukko LIITE C Analyysitodistukset LIITE D Valokuvat Projektinro i

27 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI 1.0 TOIMEKSIANTO Golder Associates Oy toteutti Porin ratapihan pohjoispuolella osoitteessa Karjalankatu 3:ssä sijaitsevalla kiinteistöllä ympäristöteknisen maaperätutkimuksen Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta. Näytteenotto suoritettiin Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kiinteistön ympäristöteknistä tilaa. Tutkimuspisteet (5 kpl) sijoitettiin tasaisesti kiinteistön alueelle. Näytepisteiden sijoittelussa otettiin huomioon maanalaiset rakenteet (mm. kaapelit). Näytepisteiden sijainnit ovat esitettyinä liitteen A tutkimuspistekartassa. Valokuvat ovat liitteenä D. 2.0 HANKKEEN PERUSTIEDOT Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Yhteyshenkilö: Asko Taskila Tilaajan osoite: Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, Helsinki Kiinteistön omistaja: Senaatti-kiinteistöt Kiinteistönumerot: Kohteen osoite: Karjalankatu 3, Pori TM-35 karttalehti: M3412C Koordinaatit ETRS-35TM: pohjoinen: ; itäinen: HISTORIA JA NYKYINEN KÄYTTÖ Kohteen alue on tällä hetkellä joutomaata ja viimeksi toiminut lähinnä lumenkaatopaikkana. Kohteella havaittiin tutkimuksen aikana pintamaakasoja (multaa), muutamia hiekoitushiekkakasoja sekä pintamaassa vähäinen määrä roskia. Kohteen aiemmasta käytöstä ei ole tietoa. Kohteen alue on kaavassa merkitty Rautatieasema-, toimisto- ja liike- rakennusten alueeksi (LRK). Kohteen pinta-ala on noin 5500 m 2. Kohteen pohjoispuolella kiinteistö rajautuu Karjalankatu ja eteläpuolella rata-alueeseen. Kohteen länsipuolella on puisto ja itäpuolella liikekiinteistö. 4.0 GEOLOGIA JA HYDROGEOLOGIA 4.1 Maaperä ja topografia GTK:n ylläpitämän karttapalvelun perusteella kohteen alueen maaperä on hiesua (gtkdata.gtk.fi/maankamara, luettu ). Tutkimuksen yhteydessä maanpinnassa todettiin täyttömaakerros.täyttömaakerroksen todettiin aistinvaraisesti koostuvan enimmäkseen orgaanisesta aineksesta (multaa) ja siltistä. Koekuopassa KK24 todettiin noin 0,5 metrin syvyydessä betonilaatta. Kaikissa koekuopissa todettiin noin metrin syvyydeltä luonnontilaista sittiä/hienoa hiekkaa. Koekuopat ulottuivat noin 2,5 m:n syvyyteen maanpinnasta. Kohteen irtomaakerroksen paksuudesta ei ole käytössä tietoa. Tutkimuskohteen maanpinta sijaitsee tasolla noin +10. Alueen topografia on peruskartan mukaan suhteellisen tasaista. Kohteen sijainti ja maaperätiedot on esitetty liitteen A kartoissa. Tutkimuksen yhteydessä tehdyt maalajihavainnot on esitetty tutkimustulosten yhteenvetotaulukossa liitteessä B Projektinro

28 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI 4.2 Pohja- ja orsivesi Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Ulasoori-Vähärauma, luokka I, nro ) sijaitsee yli 4 km kohteesta luoteeseen. Tutkimuksessa ei havaittu pohja- tai orsivettä. Alueen topografia on suhteellisen tasaista, minkä perusteella pohja-/orsiveden gradientti alueella on todennäköisesti pieni. Pohjaveden pinnantasosta ei ole käytössä mitattua tietoa. 4.3 Pintavesi Kohteen maanpinta on päällystämätöntä ja pintavedet imeytyvät maaperään. Lähin suurempi pintavesistö, Kokemäenjoki, sijaitsee kohteesta noin 1,5 kilometriä pohjoiseen. 5.0 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 5.1 Maanäytteenotto Kohteen maanäytteenotto toteutettiin koekuoppatutkimuksena kaivinkoneella. Näytteitä otettiin viidestä koekuopasta (KK23- KK27) yhteensä 10 kpl. Koekuoppien sijainnit on esitetty liitteen A tutkimuskartalla. Näytteet otettiin tutkittavan alueen pintakerroksesta ja sen alapuolisesta luonnontilaisesta maaperästä. Näytteenotto ulotettiin syvimmillään noin 2,5 metrin syvyyteen. Näytteenottosyvyydet on esitetty liitteen B yhteenvetotaulukossa Kenttämittaukset 10 PID -mittausta (haihtuvien hiilivetyjen suhteellinen esiintyminen) Laboratorioanalyysit 5 kpl öljyhiilivedyt (jakeet C 10 -C 40 ) 6 kpl raskasmetallit 1 kpl PAH-yhdisteet 5.2 Vesinäytteet Tutkimuksen yhteydessä ei otettu vesinäytteitä. 5.3 Tutkimuksen tulokset Maanäytteiden analyysituloksia verrattiin Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (Vna 214/2007) esitettyihin kynnys- ja ohjearvoihin. Yhteenvetotaulukko analyysituloksista on liitteessä B ja laboratorion analyysitodistukset liitteessä C Öljyhiilivedyt Laboratoriossa analysoiduissa näytteissä ei todettu Vna 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia Raskasmetallit Laboratoriossa analysoiduissa näytteissä ei todettu Vna 214/2007 mukaisia kynnysarvopitoisuuksia ylittäviä arseeni- tai raskasmetallipitoisuuksia PAH-yhdisteet Laboratoriossa analysoidussa näytteessä ei todettu Vna 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä PAHyhdisteiden pitoisuuksia Projektinro

29 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI 6.0 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS 6.1 Vertailun perusteet Tässä raportissa esitettyjen maaperän haitta-ainepitoisuuksien vertailu perustuu Valtioneuvoston asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007). Asetuksen liitteessä on annettu kynnys- ja ohjearvot maaperän haitta-ainepitoisuuksille. Maaperän pilaantuneisuus ja tarvittaessa puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa annetun kynnysarvon. Mikäli haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle kynnysarvojen, maankäytölle ei ole tarvetta haitta-ainepitoisuuksien perusteella asettaa rajoituksia. Alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinkäyttö) maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jos pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Kohteen alueella tehdyistä koekuopista otetuissa näytteissä ei todettu laboratorioanalyyseissä Vna 214/2007 kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Em. huomioiden kiinteistölle tehtyjen koekuoppien alueella maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta ei ole tarvetta arvioida asetuksen mukaisesti eikä näin ollen maaperä ole pilaantunutta. 6.2 Pilaantuneisuus Kohteen maaperä ei tehtyjen koekuoppien alueella arvioida olevan pilaantunutta. Yhteenvetotaulukot analyysituloksista ovat liitteessä B ja laboratorion analyysitodistukset liitteessä C. 7.0 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET Koekuoppien alueella ei todettu Vna 214/2007 kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia eli koekuoppien edustamalla maaperä ei ole pilaantunutta eikä näin ollen pilaantuneen maan puhdistustarvetta.. Kohteen alue on joutomaata ja maanpinnassa todettiin täyttömaata, jonka alkuperä ei ole tiedossa. Kohdetta on käytetty lumenkaatopaikkana. Kohteen alueen pinta-ala on xxxx m 2. Em. huomioiden on kuitenkin mahdollista, että nyt tutkimattomilla alueilla voi olla pilaantuneeksi luokiteltavaa maa-ainesta. Mikäli kohteen käytön suunnittelun edetessä tulee tarvetta tarkentaa alueen ympäristöteknistä tietoa, suositellaan kohteessa tehtäväksi täydentäviä tutkimuksia huomioiden ja kohdentaen jatkotutkimukset alueen tuleva käyttö huomioiden. Täydentävien tutkimusten perusteella arvioidaan tarvittaessa maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tuleva maankäyttö huomioiden Projektinro

30 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI Raportti allekirjoitussivu GOLDER ASSOCIATES OY Pasi Hellstén ympäristögeologi Heikki Laakso Projektipäällikkö QA: FI (Helsinki,Suomi) Ruosilankuja 3 E, Helsinki, Suomi Projektinro

31 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI LIITE A Kohteen sijainti- ja tutkimuspistekartat Projektinro

32 INDEKSIKARTTA PORTTAALI KARJALANKATU KK23 C KK24 C KK25 C KK27 C KK26 C Path: Z:\IM\Senaatti-kiinteistöt\Pori, ratapiha\99_projects\ Senaatti Pori Ratapiha\03_PRODUCTION\0001-Tutkimusraportti\ X-0001.mxd MERKINNÄT C HUOMIOITAVAA VIITE KOEKUOPPA ASIAKAS SENAATTI-KIINTEISTÖT PROJEKTI PORI, RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI SISÄLTÖ KOEKUOPPIEN SIJAINTIKARTTA (ALUE 1) :1 000 KONSULTTI VVVV-KK-PP LAATINUT SUUNNITELLUT TARKASTANUT HYVÄKSYNYT PROJEKTI DOK.NRO REV. PIIR.NRO A 1 JHE PHE HLA HLA METRIÄ JOS MITTA EI TÄSMÄÄ, ARKIN KOKOA ON MUUTETTU. ALKUPERÄINEN: 25mm 0

33 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI LIITE B Maanäytteiden yhteenvetotaulukko Projektinro

34 YHTEENVETOTAULUKKO Maanäytteet (1) Projektin nimi: Projektinumero: Senaatti Pori Ratapiha KENTTÄ- MITTAUKSET ÖLJYHIILIVEDYT PAH-YHDISTEET RASKASMETALLIT MUUT ANALYYSIT MUUT TIEDOT Näytteenotto pvm. Näyte numero Syvyys m Maalaji PID Ase- Ase- Fluo- Bentso- Bentso- Bentso- Bentso- Indeno(1, Bentso- Dibentso- Naftaleenreenreenseenreenseeni yhteensä Fluo- Fenant- Antra- Py- Kry- PAH C 10-C 21 C 22-C 40 C 10-C 40 nafty- leeni teeni teeni seeni ranteeni ranteeni reeni -pyreeni peryleeni naf- ran- (a)antra- (b)fluo- (k)fluo- (a)py- 2,3-cd) (ghi)- (a,h)-antraseeni As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Sb V Zn ppm mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg KK Hm/Hk 0 < < < < < < < < < hhk KK Tä 0 < < < < Betonilaatta m Hk/Si 0 < 10 < 10 < < < < KK Hm 0 < < < < < SiHk KK Hm/Si 0 < 10 < 10 < < < < Hk KK Hm/Si < < < Si 0 Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo Vaarallisen jätteen raja-arvo TILASTOTIEDOT HAVAINTOJEN MÄÄRÄ MIN. MAKS. KESKIARVO MEDIAANI KESKIHAJONTA ) ) # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### 0.0 # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### 0.0 # 10 # 26 # 33 # # # # # # # 0.14 # 0.12 # # # 0.14 # # # # # # 0.81 # 1.4 # 42 # 0.40 # 5.9 # 15 # 26 # 0.20 # 9.6 # 19 # 0.50 # 15 # # 10 # 14 # 20 # # # # # # # 0.14 # 0.12 # # # 0.14 # # # # # # 0.81 # 1.1 # 37 # 0.40 # 6.3 # 16 # 31 # 0.20 # 9.3 # 16 # 0.50 # 16 # Syanidi Muut havainnot Golder Associates Oy

35 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI LIITE C Analyysitodistukset Projektinro

36 Raportti Sivu 1 (7) K NPMQX9PB8W Vastaanotettu Golder Associates Oy Raportoitu Pasi Hellsten Ruosilankuja 3 E HELSINKI Projekti Tilausnumero Kiinteän näytteen analysointi Asiakkaan näytetunnus KK23 0-0,6 Näytteenottaja Pasi Hellstén Näytteenottopvm Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus Öljyhiilivedyt C10-C40, S-TPHFID05 kuiva-aine 105 C % 1 1 SANA fraktio >C10-C21 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C21-C mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C10-C mg/kg k.a. 1 1 SANA Metallit; kuningasvesihajotus, S-METAXHB1 Ag <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA As mg/kg k.a. 2 1 SANA Ba mg/kg k.a. 2 1 SANA Be mg/kg k.a. 2 1 SANA Cd <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Co mg/kg k.a. 2 1 SANA Cr mg/kg k.a. 2 1 SANA Cu mg/kg k.a. 2 1 SANA Fe mg/kg k.a. 2 1 SANA Li mg/kg k.a. 2 1 SANA Mn mg/kg k.a. 2 1 SANA Mo <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Ni mg/kg k.a. 2 1 SANA P mg/kg k.a. 2 1 SANA Pb mg/kg k.a. 2 1 SANA Sb <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sn mg/kg k.a. 2 1 SANA Sr mg/kg k.a. 2 1 SANA Tl <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA V mg/kg k.a. 2 1 SANA Zn mg/kg k.a. 2 1 SANA Hg <0.20 mg/kg k.a. 2 1 SANA PAH 16, S-PAHGMS01 naftaleeni <0.010 mg/kg k.a. 3 1 SANA asenaftyleeni <0.010 mg/kg k.a. 3 1 SANA asenafteeni <0.010 mg/kg k.a. 3 1 SANA fluoreeni <0.010 mg/kg k.a. 3 1 SANA fenantreeni mg/kg k.a. 3 1 SANA antraseeni mg/kg k.a. 3 1 SANA fluoranteeni mg/kg k.a. 3 1 SANA pyreeni mg/kg k.a. 3 1 SANA bentso(a)antraseeni mg/kg k.a. 3 1 SANA ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

37 Raportti Sivu 2 (7) K NPMQX9PB8W Asiakkaan näytetunnus KK23 0-0,6 Näytteenottaja Pasi Hellstén Näytteenottopvm Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus kryseeni mg/kg k.a. 3 1 SANA bentso(b)fluoranteeni mg/kg k.a. 3 1 SANA bentso(k)fluoranteeni mg/kg k.a. 3 1 SANA bentso(a)pyreeni mg/kg k.a. 3 1 SANA dibentso(ah)antraseeni <0.010 mg/kg k.a. 3 1 SANA bentso(ghi)peryleeni mg/kg k.a. 3 1 SANA indeno(123cd)pyreeni mg/kg k.a. 3 1 SANA PAH, 16 yhdisteen summa mg/kg k.a. 3 1 SANA Asiakkaan näytetunnus KK24 0-0,5 Näytteenottaja Pasi Hellstén Näytteenottopvm Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus Öljyhiilivedyt C10-C40, S-TPHFID05 kuiva-aine 105 C % 1 1 SANA fraktio >C10-C21 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C21-C mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C10-C mg/kg k.a. 1 1 SANA Metallit; kuningasvesihajotus, S-METAXHB1 Ag <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA As mg/kg k.a. 2 1 SANA Ba mg/kg k.a. 2 1 SANA Be mg/kg k.a. 2 1 SANA Cd <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Co mg/kg k.a. 2 1 SANA Cr mg/kg k.a. 2 1 SANA Cu mg/kg k.a. 2 1 SANA Fe mg/kg k.a. 2 1 SANA Li mg/kg k.a. 2 1 SANA Mn mg/kg k.a. 2 1 SANA Mo mg/kg k.a. 2 1 SANA Ni mg/kg k.a. 2 1 SANA P mg/kg k.a. 2 1 SANA Pb mg/kg k.a. 2 1 SANA Sb <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sn <1.0 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sr mg/kg k.a. 2 1 SANA Tl <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA V mg/kg k.a. 2 1 SANA Zn mg/kg k.a. 2 1 SANA Hg <0.20 mg/kg k.a. 2 1 SANA ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

38 Raportti Sivu 3 (7) K NPMQX9PB8W Asiakkaan näytetunnus KK24 0,5-1,5 Näytteenottaja Pasi Hellstén Näytteenottopvm Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus Öljyhiilivedyt C10-C40, S-TPHFID05 kuiva-aine 105 C % 1 1 SANA fraktio >C10-C21 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C21-C40 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C10-C40 <20 mg/kg k.a. 1 1 SANA Metallit; kuningasvesihajotus, S-METAXHB1 Ag <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA As mg/kg k.a. 2 1 SANA Ba mg/kg k.a. 2 1 SANA Be mg/kg k.a. 2 1 SANA Cd <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Co mg/kg k.a. 2 1 SANA Cr mg/kg k.a. 2 1 SANA Cu mg/kg k.a. 2 1 SANA Fe mg/kg k.a. 2 1 SANA Li mg/kg k.a. 2 1 SANA Mn mg/kg k.a. 2 1 SANA Mo <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Ni mg/kg k.a. 2 1 SANA P mg/kg k.a. 2 1 SANA Pb mg/kg k.a. 2 1 SANA Sb <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sn <1.0 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sr mg/kg k.a. 2 1 SANA Tl <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA V mg/kg k.a. 2 1 SANA Zn mg/kg k.a. 2 1 SANA Hg <0.20 mg/kg k.a. 2 1 SANA ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

39 Raportti Sivu 4 (7) K NPMQX9PB8W Asiakkaan näytetunnus KK25 0-0,5 Näytteenottaja Pasi Hellstén Näytteenottopvm Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus Öljyhiilivedyt C10-C40, S-TPHFID05 kuiva-aine 105 C % 1 1 SANA fraktio >C10-C21 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C21-C mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C10-C40 <20 mg/kg k.a. 1 1 SANA Metallit; kuningasvesihajotus, S-METAXHB1 Ag <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA As mg/kg k.a. 2 1 SANA Ba mg/kg k.a. 2 1 SANA Be mg/kg k.a. 2 1 SANA Cd <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Co mg/kg k.a. 2 1 SANA Cr mg/kg k.a. 2 1 SANA Cu mg/kg k.a. 2 1 SANA Fe mg/kg k.a. 2 1 SANA Li mg/kg k.a. 2 1 SANA Mn mg/kg k.a. 2 1 SANA Mo <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Ni mg/kg k.a. 2 1 SANA P mg/kg k.a. 2 1 SANA Pb mg/kg k.a. 2 1 SANA Sb <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sn mg/kg k.a. 2 1 SANA Sr mg/kg k.a. 2 1 SANA Tl <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA V mg/kg k.a. 2 1 SANA Zn mg/kg k.a. 2 1 SANA Hg <0.20 mg/kg k.a. 2 1 SANA Öljyhiilivetyanalyysin (S-TPHFID05) vaste muistuttaa tyypillisen luonnollisen orgaanisen aineen (esim. turpeen tai kompostin) vastetta. ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

40 Raportti Sivu 5 (7) K NPMQX9PB8W Asiakkaan näytetunnus KK26 0-0,5 Näytteenottaja Pasi Hellstén Näytteenottopvm Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus Öljyhiilivedyt C10-C40, S-TPHFID05 kuiva-aine 105 C % 1 1 SANA fraktio >C10-C21 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C21-C40 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C10-C40 <20 mg/kg k.a. 1 1 SANA Metallit; kuningasvesihajotus, S-METAXHB1 Ag <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA As mg/kg k.a. 2 1 SANA Ba mg/kg k.a. 2 1 SANA Be mg/kg k.a. 2 1 SANA Cd <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Co mg/kg k.a. 2 1 SANA Cr mg/kg k.a. 2 1 SANA Cu mg/kg k.a. 2 1 SANA Fe mg/kg k.a. 2 1 SANA Li mg/kg k.a. 2 1 SANA Mn mg/kg k.a. 2 1 SANA Mo <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Ni mg/kg k.a. 2 1 SANA P mg/kg k.a. 2 1 SANA Pb mg/kg k.a. 2 1 SANA Sb <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sn <1.0 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sr mg/kg k.a. 2 1 SANA Tl <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA V mg/kg k.a. 2 1 SANA Zn mg/kg k.a. 2 1 SANA Hg <0.20 mg/kg k.a. 2 1 SANA ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

41 Raportti Sivu 6 (7) K NPMQX9PB8W Asiakkaan näytetunnus KK27 0-0,5 Näytteenottaja Pasi Hellstén Näytteenottopvm Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus Öljyhiilivedyt C10-C40, S-TPHFID05 kuiva-aine 105 C % 1 1 SANA fraktio >C10-C21 <10 mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C21-C mg/kg k.a. 1 1 SANA fraktio >C10-C mg/kg k.a. 1 1 SANA Metallit; kuningasvesihajotus, S-METAXHB1 Ag <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA As mg/kg k.a. 2 1 SANA Ba mg/kg k.a. 2 1 SANA Be mg/kg k.a. 2 1 SANA Cd <0.40 mg/kg k.a. 2 1 SANA Co mg/kg k.a. 2 1 SANA Cr mg/kg k.a. 2 1 SANA Cu mg/kg k.a. 2 1 SANA Fe mg/kg k.a. 2 1 SANA Li mg/kg k.a. 2 1 SANA Mn mg/kg k.a. 2 1 SANA Mo mg/kg k.a. 2 1 SANA Ni mg/kg k.a. 2 1 SANA P mg/kg k.a. 2 1 SANA Pb mg/kg k.a. 2 1 SANA Sb <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA Sn mg/kg k.a. 2 1 SANA Sr mg/kg k.a. 2 1 SANA Tl <0.50 mg/kg k.a. 2 1 SANA V mg/kg k.a. 2 1 SANA Zn mg/kg k.a. 2 1 SANA Hg <0.20 mg/kg k.a. 2 1 SANA Öljyhiilivetyanalyysin (S-TPHFID05) vaste muistuttaa tyypillisen luonnollisen orgaanisen aineen (esim. turpeen tai kompostin) vastetta. ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

42 Raportti Sivu 7 (7) K NPMQX9PB8W * =näyte tutkittu akkreditoimattomalla menetelmällä. Menetelmäkuvaus 1 Öljyhiilivetyjen määritys GC-FID-tekniikalla menetelmän CSN EN mukaan. Fraktiot C10-C21, C21-C40 ja C10-C40. 2 Metallien määritys menetelmien US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120 mukaan. Kuivaus ja seulonta < 2 mm. Hajotus kuningasvedellä ja analysointi ICP-OES laitteistolla. 3 Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH 16) määritys GC-MS-tekniikalla menetelmien EPA 8270, ISO mukaan. SANA Hyväksyjä Sarita Naukkarinen Analysoija 1 1 Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfê 336/9, , Praha 9, Tšekki, joka on akkreditoitu tšekkiläisen akkreditointielimen CAI (Czech Accreditation Institute) toimesta (the Testing Laboratory No. 1163). Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on noin 95%. Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tutkimusraportin saa kopioida vain kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa laboratoriolta. Tilausta koskevat yleiset sopimusehdot, ks. voimassa oleva tarjous tai ALS Finland Oy:n kotisivut ( Kopio lähetetty tiedoksi: Golder Associates Oy, Golder Associates Oy, HELSINKI, Finland. Vain digitaalisesti allekirjoitettu PDF- raportti on alkuperäinen. Kaikki muut tulostetut versiot ovat kopioita. 1 Analyysin suorittava ALS- tai alihankintalaboratorio. ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

43 SENAATTI PORI RATAPIHA TUTKIMUSRAPORTTI LIITE D Valokuvat Projektinro

44 LIITE D VALOKUVAT SENAATTI PORI RATAPIHA maaperätutkimus Kuva 1: Tutkimusalue kuvattuna luoteesta. Kuva 2: Koekuoppa KK23 kohteen luoteisosassa. Kuvaussuunta länteen Projektinumero /1

45 Golder Associates Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Suomi T:

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.4.2016 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 (609-9-36-16) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1651907 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Tutkimusraportti 1 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270 13.1.2012 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET NCC RAKENNUS OY TEIVAANKATU 33400 TAMPERE ENV270 13.1.2012 Tutkimusraportti 2 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Helmikuu 2017 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS,

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Lokakuu 2015 VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS VUORIKATU 19,MIKKELI Tarkastus 6/10/2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Lahden Tornatorin lankarullatehdas Sanna Lepistö 23.12.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2 (9) 23.12.2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 4 2. KOHTEEN

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1a Normalisoimattomat analyysitulokset Tutkimustulokset 1/2 KSV Kruunuvuori P15976P001

Lisätiedot

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti ID 1 378 880 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti 12.2.2016 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki SOPIMUS xx.xx.xxxx 1 (4) Ympäristöpalvelut

Kaarinan kaupunki SOPIMUS xx.xx.xxxx 1 (4) Ympäristöpalvelut Kaarinan kaupunki SOPIMUS xx.xx.xxxx 1 (4) Ympäristöpalvelut Kaupunginvaltuusto xx.xx.xxxx xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS (MRL 91 B ) JA ESISOPIMUS SOPIJAPUOLET A. KAARINAN KAUPUNKI Kaarinan kaupunki, PL 12, 20781

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimuaportti Päivämäärä 18.12.2014 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Päivämäärä 18/12/2014

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta. Akaan kaupunki. Jaakonvainiontie 14, Akaa

Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta. Akaan kaupunki. Jaakonvainiontie 14, Akaa DORANOVA OY Y-tunnus 1018707-5 Valkkistentie 2 FI-37470 VESILAHTI Tel. +358 3 3143 1111 www.doranova.fi doranova@doranova.fi Akaan kaupunki Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta Projekti:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET Liite 3 Vastaanottaja Fingrid Oyj Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.1.2013 Viite 1510001379 FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN

Lisätiedot

Projektinumero: 07502120235 3.9.2007

Projektinumero: 07502120235 3.9.2007 RAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS HAKUNILAN TUKIKOHTA JOKINIEMENTIE VANTAA Projektinumero: 07502120235 3.9.2007 Työn tilaaja: Senaatti-kiinteistöt JAKELU: Senaatti-kiinteistöt Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Hämeen Rykmentti Hennalan varuskunta Ympäristötekninen tutkimusraportti RAPORTTI Sisällysluettelo 1.0 JOHDANTO... 1 2.0 KOHTEEN KUVAUS... 1 2.1 Kohteen tunnistetiedot...

Lisätiedot

NIEMENRANTA III, TAMPERE

NIEMENRANTA III, TAMPERE Vastaanottaja Riikka Rahkonen, Tampereen Kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Tammikuu 2017 ID 1 728 384 NIEMENRANTA III, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8496 RANTA- JA VESIALUEEN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013 SEURANTARAPORTTI 0 PHRAKL Santahamina vesinäytteenotto Projekti nro: 50 09 Versio: A0 4..04 Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö Kiinteistöt nro: Omistaja: 9-45-40- Suomen Valtio/

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi 11.07.2012 Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere 11.7.2012 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

16.12.2013 Projektinumero 13502120357

16.12.2013 Projektinumero 13502120357 TUTKIMUSRAPORTTI 16.12.2013 Projektinumero 13502120357 Pitkäkoski Oy, liukkaankelin rata YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS TOIMEKSIANTO Kemoran moottorirata sijaitsee Vetelin Sillanpäässä, Keski-Pohjanmaalla,

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.8.2011 RATAPIHANKADUN ASEMA- KAAVA 8330, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS RATAPIHANKADUN ASEMAKAAVA 8330, TAMPERE HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (8) 52012 SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO 110270-436666 RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.10.2011 Viite 82138014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

SOPENKORPI VARIKKO- ALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET

SOPENKORPI VARIKKO- ALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Senaatti Kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.7.2012 Viite 82144052 SOPENKORPI VARIKKO- ALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET SOPENKORPI VARIKKOALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot