TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka

2 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen Suonenjoen liikennepaikalla tilaajan määrittelemän näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteenotto tehtiin routatutkimuksen yhteydessä joulukuussa Tämän maaperän pilaantuneisuus-selvitysraportin näytepisteiden sijainti on esitetty kuvissa 1 ja 2. Suonenjoen liikennepaikka Kuva 1 Tutkimuskohteen sijainti

3 - 2 - Kuva 2 Näytepisteiden (1p-6p) sijainti Suonenjoen liikennepaikalla. Maa-aineksen pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta arvioidaan haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvojen perusteella. Haitta-aineen pitoisuuden ollessa alle kynnysarvon, luokitellaan maa-aines pilaantumattomaksi. Haitta-aineen pitoisuuden ollessa suurempi kuin kynnysarvo, mutta pienempi kuin alempi ohjearvo, luokitellaan maa-aines pilaantumattomaksi, jossa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Haitta-aineen pitoisuuden ollessa suurempi kuin alempi ohjearvo, luokitellaan maa-aines pilaantuneeksi. Haittaainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvon ylittävät ja ylemmän ohjearvon alittavat maa-ainekset ovat lievästi pilaantuneita. Haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmän ohjearvon ylittävät maa-ainekset ovat pilaantuneita. Maaperän puhdistustarve määräytyy maan käyttötarkoituksen perusteella.

4 - 3-2 Tutkimuskohde 2.1 Kohteen tiedot ja esiselvitys Tutkimusalueena oli Suonenjoen liikennepaikka kmv rataosuudella 615 Snj-Isv. Alueilla ei ole tiettävästi käsitelty öljyjä tai muita haitta-aineita. 2.2 Maaperä sekä pinta- ja pohjavesitiedot Tutkimusalueen maaperä on raideliikennealueen rakennekerroksia, kuten sepeliä, jonka alla soraa ja hiekkamoreenia. Tutkimuskohde ei sijaitse ympäristöhallinnon määrittelemällä pohjavesialueella.

5 - 4-3 Työn toteutus Ympäristötekninen näytteenotto tehtiin GM 65 monitoimikairalla. Näytteet otettiin kierrekairalla noin 0,0-3,0 m syvyydeltä. Näytteitä otettiin yhteensä kuudesta tutkimuspisteestä tilaajan määrittelemän suunnitelman mukaisesti. Kaikista tutkimuspisteestä otettiin kolme näytettä; syvyyksiltä 0-1 m, 1-2 m ja 2-3 m. Kaikki 18 näytettä tutkittiin PetroFlag-kenttämittarilla, joka näyttää öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden (mg/kg). PetroFlag-kenttämittarilla saatavat tulokset ovat tarkempia kivennäismaalajeissa, kuten hiekka ja sora, mutta humus, savi ja silttipitoiset maalajit voivat antaa korkeampia lukemia. Kaikki 18 näytettä tutkittiin myös Innov-X röntgenputkianalysaattorilla raskasmetallipitoisuuksien määrittämiseksi. Raskasmetallimäärityksessä mitattiin Valtioneuvoston asetus 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista mukaiset raskasmetallit. Yleisimmät pilaantuneilla alueilla esiintyvät alkuaineet ovat lyijy, sinkki, kupari ja arseeni. PetroFlag- ja Innov-X -kenttämittarit kalibroitiin ennen mittauksia. Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden määrittämiseksi näytteistä otettiin osanäyte. Metallipitoisuuksien kenttämittauksissa näytteistä mitattiin kolme tulosta, joiden keskiarvo edustaa näytteen pitoisuutta. Neljän näytteen kenttämittaustulokset varmistettiin tarkemmilla laboratorioanalyyseilla SGS Inspection Services Oy:n laboratoriossa. SGS Finland koostuu kahdesta yrityksestä SGS Inspection Services Oy ja SGS Fimko Oy. Yritykset on akkreditoitu seuraavaasti: SGS Inspection Services Testaus (FINAS T156 / EN ISO/IEC ) GOST R - akkreditointi sertifioinnille SGS Fimko Tuotetestaus (FINAS T004/EN ISO/IEC 17025) Tuotesertifiointi (FINAS S003/EN 45011). (www.sgs.fi). Kaikista laboratoriotutkimuksiin lähetetyistä näytteistä tutkittiin lisäksi polyaromaattiset hiilivedyt (PAH), torjunta-aineet ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

6 - 5-4 Tulokset 4.1 Kenttämittausten tulokset ja vertailu VNa 214/2007 ohjearvoihin Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus Suonenjoen liikennepaikan näytepisteiden 1P 6P näytteet tutkittiin PetroFlag kenttämittarilla. Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudet näytteissä olivat mg/kg. Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden kynnysarvo on 300 (mg/kg) ja se ylittyy kolmen näytteen testaustuloksissa (1P(0-1m), 1P(2-3m) ja 6P(0-1m)). Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudelle ei ole määritetty ohjearvoja. Näytteissä ei havaittu öljyä aistinvaraisen arvioinnin perusteella Raskasmetallit Raskasmetallien osalta nikkelin haitta-ainepitoisuudet ylittivät kynnysarvon 50 mg/kg kolmessa näytteessä, ollen 54 mg/kg, 57 mg/kg ja 63 mg/kg näytteissä 1P(2-3m), 2P(0-1m) ja 2P(2-3m). Muiden tutkittujen metallien osalta kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia ei havaittu. VNa 214/2007 mukaisia ohjearvoja tai niitä ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia ei Innov-X analysaattorilla tehdyissä mittauksissa havaittu. Kenttämittaustulokset on esitetty liitteen 1 analyysitulostaulukossa. 4.2 Laboratorioanalyysien tulokset Suonenjoen liikennepaikan näytteistä 4 kpl lähetettiin laboratorioanalyysiin raskasmetallipitoisuuksien (VNa 214/2007) ja öljyhiilivetyjen (C 10 -C 40 ) pitoisuuksien varmistamiseksi. Tämän lisäksi laboratoriossa analysoitiin polyaromaattiset hiilivedyt (PAH), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (C 5 -C 10 ) sekä torjunta-aineet (VNa 214/2007). Kenttä- ja laboratoriomittausten tulokset sekä tulosten vertailu VNa 214/2007 ohjearvoihin on esitetty liitteen 1 analyysitulostaulukossa. Alkuperäiset laboratorioanalyysit ovat liitteenä Raskasmetallit Laboratorioanalyysien mukaan näytteistä tutkittujen metallien osalta ei VNa 214/2007 mukaisia kynnysarvojen ylityksiä havaittu.

7 Öljyhiilivedyt Molemmissa tutkituissa näytteissä bensiinijakeiden C 5 -C 10, keskitisleiden C 10 -C 21 ja raskaiden jakeiden C 22 -C 40 pitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Alemmat ohjearvot ovat: bensiinijakeille 100 mg/kg, keskitisleille 300 mg/kg ja raskaille jakeille 600 mg/kg. Hiilivedyille C 10 -C 40 annettu kokonaispitoisuuden kynnysarvo 300 mg/kg alittui kaikissa tutkituissa näytteissä Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) Kaikkien tutkittujen näytteiden 16 polyaromaattisen hiilivedyn summapitoisuuden kynnysarvo 15 mg/kg alittui. Näytteiden 1P(0-1 m), 5P(1-2 m) ja 6P(0-1 m) bentso(a)pyreenipitoisuudet ylittivät haitta-aineelle asetetun kynnysarvon 0,2 mg/kg, ollen 0,24 mg/kg, 0,26 mg/kg ja 0,53 mg/kg. Bentso(a)pyreenille asetettu alempi ohjearvo 2 mg/kg ei ylittynyt tutkituissa näytteissä Torjunta-aineet Kaikkien tutkittujen näytteiden torjunta-ainepitoisuudet alittivat haitta-aineille asetetut kynnysarvot ja kunkin haitta-aineen analyysitarkkuusrajat. Lindaanin, dieldriinin, heptakloorin, endosulfaanin (alfa- ja beta-), DDE:n (o,p'- ja p,p'), DDD:n (o,p'- ja p,p') ja DDT:n (o,p'- ja p,p') analyysitarkkuustarja on 0,005 mg/kg. Antratsiinin analyysitarkkuusraja on 0,01 mg/kg.

8 - 7-5 Yhteenveto Ylempää ohjearvoa käytetään pilaantuneisuuden arvioinnin apuna teollisuus-, varasto-, liikenne- ym. vastaavilla alueilla. Alempaa ohjearvoa käytetään pilaantuneisuuden arviointiin muilla, kuin edellä mainituilla alueilla. Kaikki tutkimuspisteet sijaitsevat alueella, jonka tuleva käyttötarkoitus on mahdollisesti jokin muu, kuin teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muu vastaava alue, joten puhdistustarpeen arviointiin käytetään alempien ohjearvojen tasoa. Tässä tutkimuksessa havaittiin kenttämittausten perusteella kohonneita (kynnysarvon ylittäviä) haitta-ainepitoisuuksia näytepisteissä 1P, 2P ja 6P. Haitta-ainepitoisuudet eivät kuitenkaan ylitä alempia ohjearvoja. SGS Inspection Services Oy:n laboratoriossa teetettyjen analyysien tulosten perusteella haitta-ainepitoisuudet jäävät alle kynnys- ja ohjearvojen. Tutkimustulosten perusteella ei tutkitulla alueella katsota olevan tarpeellista suorittaa puhdistustöitä. Pilaantuneisuus voi olla myös pistemäistä, eikä sen laajuutta voi arvioida yhden näytteen perusteella. Alueen pilaantuneisuutta voidaan myös arvioida uudelleen ja tehdä tarvittaessa lisätutkimuksia. Mikäli tutkituilla alueilla havaitaan maarakennustöiden yhteydessä pilaantuneeksi epäiltyä maa-ainesta, on asiasta ilmoitettava paikalliselle ympäristöviranomaiselle ennen kaivutöiden jatkamista. Pilaantuneet maaainekset on toimitettava asianmukaiseen käsittely- ja/tai loppusijoituspaikkaan. Kuopiossa Anna-Maria Tirkkonen Ympäristöinsinööri Suomen GPS-Mittaus Oy

9 ANALYYSITULOKSET JA VERTAILU VnA 214/2007 OHJEARVOIHIN KOHDE: Suonenjoki - liikennepaikka NÄYTTEENOTTAJA: Toni Valta, Terho Tahvanainen OSOITE: Rautatienkatu 3, Suonenjoki NÄYTTEENOTTOTAPA: PÄIVÄMÄÄRÄ: LABORATORIO: SGS Inspection Services Oy Suomen GPS-Mittaus Oy,, METALLIT* ÖLJYHIILIVEDYT KENTTÄMITTAUS LABORATORIOANALYYSI KENTTÄMITTAUS LABORATORIOANALYYSI INNOV-X Metallit ja puolimetallit Kokonaispitoisuus Bensiini Keskitisleet Raskaat jakeet Kokonaispitoisuus TUTKIMUSPISTE / NRO SYVYYS (m) MAALAJI HAVAINNOT Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V PETROFLAG (mg/kg) C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40 MTBE-TAME PAH Torjuntaaineet** 0-1 HK < < < < < <1 1,2 <0.02 <0.3 7,1 14,8 40,4 17, , <5.0 < <0,05 3,5 < 1P 2P 3P 1-2 HK < < < < < 22 < HK < < < < HK < < < < HK < < < < < 22 < HK < < < < < HK < < < < < HK < < < < HK < < < < < 21 < <1 <0.7 <0.02 <0.3 2,3 11,2 5,3 1,1 3, ,2 41 <5.0 <20 <20 <40 <0,05 <3.0 < 0-1 HK < < < < < P 5P 1-2 HK < < < < < 24 < HK < < < < < 24 < HK < < < < < 24 < HK < < < < < 32 < <1 1 <0.02 < ,3 7,7 10,6 4, ,5 145 <5.0 <20 28 <40 <0,05 3,1 < 2-3 HK < < < < < 22 < HK Humusta < < < < < 23 < <1 <0.7 <0.02 <0.3 2,7 10,7 7,4 2 4,3 23,2 16,2 614 <5.0 < <0,05 5,7 < 6P 1-2 HK < < < < < 22 < HK < < < < < 22 < KYNNYSARVO 2 5 0, , ,1 15 0,1 ALEMPI OHJEARVO ,5 YLEMPI OHJEARVO * Sb=Antimoni, As=Arseeni, Hg=Elohopea, Cd=Kadmium, Co=Koboltti, Cr=Kromi, Cu=Kupari, Pb=Lyijy, Ni=Nikkeli, Zn=Sinkki, V=Vanadiini kynnysarvo C10-C40: 300 summapitoisuus summapitoisuus summapitoisuus ** Torjunta-aineet= Lindaani, dieldriini, heptakloori, endosulfaani (alfa- ja beta-), DDE (o,p'- ja p,p'), DDD (o,p'- ja p,p') ja DDT (o,p'- ja p,p') < 0,05 sekä antratsiini < 0,1

10 ANALYYSIRAPORTTI KE R1 ASIAKAS NÄYTE Nimi Yhteyshenkilö Suomen GPS-mittaus Oy Anssi Turunen SGS Refno Raportointi pvm KE R Osoite Saapumis pvm Aloitus pvm Valmistumis pvm Projekti Asiakkaan viite Näytteiden lkm - - Suonenjoki LiVi 4 KOMMENTIT Tänä R1 raportti korvaa raportin KE R0. Siirretty näytteet 5-8 raportille KE R0. ALLEKIRJOITUKSET Marika Luhtanen Laboratoriokemisti ALAVIITTEET * DL - Tämä analyysi ei ole akkreditoitu Määritysraja Ei analysoitu 1) Alihankinta SGS IF Saksan DAkkS:n akkreditoimassa testauslaboratoriossa Yritys on antanut tämän raportin SGS Palvelujen Yleisten Toimitusehtojensa (SGS General Conditions of Services) mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain valintaan. Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoitttuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti. Ellei erikseen ole mainittu: (a) tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä ja (b) näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän dokumentin saa kopioida vain kokonaan, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin. SGS Inspection Services Oy Kotolahdentie 10 FI Kotka Finland t , f , Member of the SGS Group (SGS SA) Business ID Page 1 of 3

11 ANALYYSIRAPORTTI KE R1 Näytenumero Näytteen nimi KE P (0-1m) KE P (2-3m) KE P (1-2m) KE P (0-1m) Analyysi Yksikkö DL Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä Menetelmä: ISO Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA < Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA <40 <40 45 Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maanäytteestä Menetelmä: SFS-ISO Naftaleeni mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Asenaftyleeni mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Asenafteeni mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Fluoreeni mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Fenantreeni mg/kg KA <0.20 <0.20 <0.20 Antraseeni mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Fluoranteeni mg/kg KA < Pyreeni mg/kg KA < Bentso(a)antraseeni mg/kg KA <0.20 < Kryseeni mg/kg KA < Bentso(b)fluoranteeni mg/kg KA < Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA < Bentso(a)pyreeni mg/kg KA < Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA < Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA. 0.2 <0.20 < PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA < Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä Menetelmä: SFS-ISO Bentseeni mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Tolueeni mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Etyylibentseeni mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 m+p-xyleeni mg/kg KA <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 o-xyleeni mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Styreeni mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 n-propyylibentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Isopropyylibentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 n-butyylibentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 sec-butyylibentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 tert-butyylibentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 < Isopropyylitolueeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 MTBE mg/kg KA <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 TAME mg/kg KA <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ETBE * mg/kg KA <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 TAEE * mg/kg KA <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 Klooribentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1,2-Diklooribentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1,2,3-Triklooribentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1,2,4-Triklooribentseeni * mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Metyleenikloridi * mg/kg KA <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Trikloorieteeni mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Tetrakloorieteeni mg/kg KA <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 < Page 2 of 3

12 ANALYYSIRAPORTTI KE R1 Näytenumero Näytteen nimi KE P (0-1m) KE P (2-3m) KE P (1-2m) KE P (0-1m) Analyysi Yksikkö DL Metallit maanäytteestä ICP-AES Menetelmä: ISO Elohopea * mg/kg 0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 Metallit maanäytteestä ICP-AES Menetelmä: ISO Arseeni mg/kg < <0.7 Kadmium mg/kg 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 Koboltti mg/kg Kromi mg/kg Kupari mg/kg Nikkeli mg/kg Lyijy mg/kg Vanadiini mg/kg Sinkki mg/kg Antimoni * mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 Torjunta-aineet kiinteästä näytteestä GC-ECD 1) Menetelmä: DIN F2 Lindaani (=HCH, gamma-) * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Dieldriini * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Heptakloori * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Endosulfaani, alpha- * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Endosulfaani, beta- * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 DDE, o,p - * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 DDE, p,p - * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 DDD, o,p - * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 DDD, p,p - * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 DDT, o,p - * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 DDT, p,p - * mg/kg KA <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Atratsiini maanäytteestä 1) Menetelmä: DIN ISO Atratsiini * mg/kg KA <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: SFS-ISO Kuiva-ainepitoisuus * paino-% Page 3 of 3

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Työohje Päivämäärä helmikuu 2014 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Maanteiden hulevesien laatu

Maanteiden hulevesien laatu 12 2013 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ LAURA INHA RIITTA KETTUNEN KIMMO HELL Maanteiden hulevesien laatu TUTKIMUSRAPORTTI Laura Inha, Riitta Kettunen, Kimmo Hell Maanteiden hulevesien laatu

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan työssä Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suur-Savon Sähkötyö Oy toteuttaja:

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI itta : Birg ppula Kom Kuva ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 214 ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI Birgitta Komppula Pia Anttila Mika Vestenius Timo Salmi

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Liite 1 Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) Vesilaki (587/2011); erityisesti luvanvaraiset

Lisätiedot

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE LOKAKUU 2001 1 SISÄLLYS ALKUSANAT...2 MERKINNÄT...3 1 Johdanto...4 2 Finncao-kuitusavien luokittelu...5 3 Finncao-kuitusavien

Lisätiedot

TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten

TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten loppuraportti Hollolan, Nastolan ja Janakkalan pilotkunnostukset sekä pinta-aktiivisten aineiden mallinnuskokeet Tarja Asikainen Raportti 2 Sisällys... 1 1. Johdanto...

Lisätiedot

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01365-09 Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi Kirjoittajat: Pellikka, T., Puustinen, H. Luottamuksellisuus: julkinen 2(12) Raportin nimi Päästömittauslaboratorioiden

Lisätiedot

Hankkeen loppuraportti 2008-2012

Hankkeen loppuraportti 2008-2012 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sito-Rakennuttajat Oy, 9.11.2012 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa Raimo O. Salonen, Arto Pennanen, Anni-Mari Pulkkinen, Arja Asikainen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Outi Kammonen, Matti Leikas, Pertti Närhi, Arto Säämänen, Sinikka Vainiotalo, Tapani Tuomi RAPORTTI

Lisätiedot