Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

2 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Jaakko Laine Tero Taipale Virpi Nikulainen, Espoon kaupunki Tutkimusraportti Viite

3 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 2 / 9 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Tutkimuskohde Sijainti Rajaukset ja koko Omistus Käyttöhistoria Nykyiset rakenteet ja toiminta Kaavatilanne Naapurusto Maaperä Pinta-, orsi- ja pohjavedet Suojelualueet Aikaisemmin tehdyt tutkimukset 5 3. Tutkimukset Maaperänäytteenotto Kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit 5 4. Tutkimustulokset ja niiden tulkinta Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuarvot5 4.2 Kenttähavainnot Täyttömaa-aineksen laatu Täyttömaassa olevat jätejakeet Kenttämittaukset Laboratorioanalyysit 6 5. Pilaantuneisuus ja puhdistustarpeen arviointi Täyttömaan pilaantuneisuus viitearvovertailun perusteella Puhdistustarpeen arviointi Haitta-aineiden huomioon ottaminen alueen rakentamisessa Epävarmuustarkastelu 8 6. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset 8 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Kenttähavaintojen ja analyysitulosten kokoomataulukko Laboratorioanalyysien tutkimustodistus PIIRUSTUKSET Sijaintikartta 1 : Tutkimuskartta, Kulmakorpi 1 : Tutkimuskartta, Motocrossrata 1:1500

4 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 3 / 9 1. JOHDANTO Espoon kaupunki omistaa maa-alueita Kulmakorven ns. Kulmakorpi I alueella. Alueella on entisiä vuokra-alueita, jotka ovat olleet teollisuus/varastoalueina. Alueella on tehty laajamittaisia täyttöjä tonttien rakentamisen yhteydessä. Kaupunki on hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa alueen esirakentamiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kulmakorven alueen täyttömaan laatua ja maaperässä mahdollisesti olevien jätejakeiden esiintymistä. Maaperän pilaantuneisuustutkimus tehtiin kaivinkoneella kaivetuista koekuopista, ja niistä otetuista maanäytteistä tehtyjen kenttä- ja laboratorioanalyysien avulla. Pilaantuneisuustutkimus tehtiin Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen toimeksiannosta. Tilaajan yhdyshenkilönä työssä oli ympäristötekniikkainsinööri Virpi Nikulainen. Rambollissa tutkimuksesta vastasi projektipäällikkönä Tero Taipale ja näytteenoton sekä raportoinnin suoritti Jaakko Laine. 2. TUTKIMUSKOHDE 2.1 Sijainti Tutkimuskohde sijaitsee Espoon kaupungissa, Kulmakorven alueella. Tutkimusaluetta lähin katu on Kulmakorventie. Lisäksi tutkimuksia tehtiin Ämmässuontien läheisyydessä sijaitsevan motocrossradan alueella. Tutkimuskohteen sijainti on esitetty piirustuksessa Rajaukset ja koko Tutkimusalueen pääosa sijaitsee Kulmakorventien ympäristössä, rajoittuen tien molemmilla puolilla rakentamattomaan metsäiseen alueeseen. Alueen eteläpuolella sijaitsee Kulmakorven entinen maankaatopaikka ja Kalliosuon maankaatopaikka. Ämmässuontien läheisyydessä sijaitseva motocrossrata rajoittuu pohjoisessa rakentamattomaan metsäalueeseen ja etelässä Ämmässuon alueen teollisuustontteihin. Alueen länsipuolella on grillikioski ja itäpuolella rakentamatonta metsäistä ja kallioista aluetta. Tutkimusalueen pinta-ala on yhteensä noin 4,5 ha. 2.3 Omistus Tutkimusalue on Espoon kaupungin omistuksessa. 2.4 Käyttöhistoria Maastohavaintojen perusteella tutkimusalue on ollut kallioista ja metsäistä aluetta, jossa on melko voimakkaita pinnankorkeuden vaihteluita. Alueelle rakennetut tontin on tasattu sekalaisella täyttömaalla. Täyttö on tehty suoraan metsäpohjan/kallion päälle. Alueen täytöt on tehty luvuilla.

5 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 4 / Nykyiset rakenteet ja toiminta Tutkimusalueen tontit ovat nykyisin pääosin käyttämättömiä ja tyhjiä. Osalla tonteista on jäljellä rakennuksia tai entisten vuokralaisten varastoimaa tavaraa. Lisäksi alueelle on tuotu pieniä jäteeriä, pääosin kotitalousjätettä (sohvia, renkaita, kodinkoneita, jne). Ämmässuontien läheisyydessä sijaitsevalla tutkimusalueen osalla on toiminnassa oleva motocrossrata ja siihen liittyviä toimintoja. 2.6 Kaavatilanne Tutkimusalueella ei ole voimassa oleva asemakaavaa. Alueelle on suunnitteilla asemakaava (Kulmakorpi I, ), jonka tavoitteena on turvata yritystonttitarjonta pääosin teollisuudelle ja varastoinnille sekä toimivan työpaikka- ja yritysalueen rakentuminen hyvien liikenneyhteyksien varteen. Kaava odottaa kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymiskäsittelyjä (tavoitevuosi 2017). 2.7 Naapurusto Tutkimusalueen eteläpuolella sijaitsevat Kulmakorven ja Kalliosuon maanläjitysalueet. 2.8 Maaperä Tutkimusalueelle kaivetuista koekuopista tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella alueen täyttömaa koostui pääosin hiekkaisesta ja soraisesta täyttömaasta. Täyttömaakerroksen alapuolella tavattiin suurimmassa osassa koekuopista alueen alkuperäinen metsänpohja (humus, ohut turve, juuria, kantoja, jne), sekä kallio. Kallio tavattiin vaihtelevasti syvyyksillä 0,1-3,5 m. 2.9 Pinta-, orsi- ja pohjavedet Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet ovat Lapinkylä (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, tunnus ) ja Mankki (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, tunnus ), jotka sijaitsevat n. 2,5 km etäisyydellä tutkimusalueelta lounaaseen ja etelään. Tutkimuksen aikana ei havaittu merkittäviä määriä orsivettä täyttömaakerroksessa. Orsivettä tavattiin paikoin noin 1,5-2 m maanpinnan alapuolella. Suurimmassa osassa koekuopista orsivettä ei tavattu lainkaan. Lähimmät pintavesi on n. 500 m etäisyydellä kohteen itä-/kaakkoispuolella sijaitseva Kakarlampi. Tutkimusalueen läheisyydessä on useita ojia, sekä soistuneita alueita Suojelualueet Tutkimusaluetta lähin suojelualue on Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue (YSA012796). Suojelualueeseen kuuluu pieni, umpeenkasvava lampi, sen ympärillä oleva rämevaltainen Kakarlammensuo sekä lähistön jäkäläisiä mäntykankaita ja korpipainanteita. Suojelualue sijaitsee lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä tutkimusalueen itäpuolella.

6 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 5 / Aikaisemmin tehdyt tutkimukset Tutkimusalueella ei ole tiettävästi tehty aiempia maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. 3. TUTKIMUKSET 3.1 Maaperänäytteenotto Tutkimusalueelle tehtiin kaivinkoneella yhteensä 34 kpl koekuoppia (tutkimuspisteet RF KK1 RF KK34) Kaikki koekuopat pyrittiin ulottamaan täyttömaakerroksen läpi alueen luontaiseen pohjamaahan tai kallioon. Kallio tavattiin suurimmassa osassa koekuopista syvyydellä 1,5-2,5 m. Osassa tutkimuspisteitä kallio tavattiin alle 0,5 m syvyydellä. Tutkimusalueelle tehdyistä koekuopista otettiin pintamaanäyte syvyydeltä 0-0,5 m (tai 0-0,2 m, 0-0,1 m), jonka jälkeen näytteet otettiin 1 m syvyysprofiilia edustavina kokoomanäytteinä. Koekuoppien sijainnit mitattiin DGPS -laitteella. Koekuoppien ja kokoomanäytteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa Kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit Tutkimusalueelta otetuista maanäytteistä määritettiin alkuaineiden (Zn, Pb, Cu, As) pitoisuudet XRF-kenttämittarilla. Kenttämittausten tulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella valittiin laboratorioanalyysiin lähetettävät näytteet. Valituista maanäytteistä tehtiin Ramboll Analyticsin laboratoriossa Lahdessa seuraavat analyysit: metallit ja puolimetallit (ICP-MS): 15 kpl öljyhiilivedyt C10-C40: 15 kpl PAH -yhdisteet: 4 kpl PCB yhdisteet: 4 kpl 4. TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 4.1 Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuarvot Maanäytteistä määritettyjä haitta-ainepitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista esitettyihin kynnys- ja ohjearvoihin, jotka on määritelty joko ekologisten riskien tai terveysriskien perusteella. - kynnysarvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperän haitta-aineista aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksettöminä maankäytöstä ja muista ympäristön olosuhteista riippumatta. Kynnysarvon ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava - alempi ohjearvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu - ylempi ohjearvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu

7 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 6 / Kenttähavainnot Täyttömaa-aineksen laatu Tutkimusalueen täyttömaa koostui pääasiassa hiekkaisesta ja soraisesta täyttömaasta. Paikoitellen havaittiin louhetta täyttömaan seassa Täyttömaassa olevat jätejakeet Osassa tutkimusalueelle tehdyistä koekuopista havaittiin merkkejä täyttömaassa olevista jätejakeista, mutta pääosassa havainnot olivat vähäisiä. Koekuopassa KK6 havaittiin merkittävä määrä jätettä, mm. kumirouhemattoa jne. Yhdyskuntajätettä ei havaittu. Rakennusjätteiden ja muiden jätejakeiden esiintyminen tutkimusalueella on esitetty piirustuksessa Kenttämittaukset XRF kenttämittauksen perusteella havaittiin lyijyn kynnysarvotason ylitykset kahdessa näytteessä (RF11/0,5-1,5 m ja RF13/0,5-1,5 m). Kenttämittausten tulokset on esitetty liitteessä Laboratorioanalyysit Laboratorioanalyysien perusteella todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia muutamissa tutkimuspisteissä (Taulukko 1). Alkuaineiden osalta todettiin lyijyn kynnysarvotason ylitykset kahdessa näytteessä (RF11/0,5-1,5 m ja RF13/0,5-1,5 m (vrt. kappale 4.3)) Näytteessä RF10 (0-0,3 m) todettiin Bentso(a)pyreenin kynnysarvotason ylitys. Näytteessä RF3 (0-0,5 m) todettiin öljyhiilivetyjakeiden C10-C21 alemman ohjearvotason ylitys ja näytteessä RF11 (0,5-1,5 m) keskitisleiden C10-C21, sekä raskaiden jakeiden C21-C40 alempien ohjearvojen ylitykset. Laboratorioanalyysien tulokset on esitetty liitteessä 1 ja laboratorion analyysitodistus liitteessä 2. Taulukko 1. Tutkimuksessa todetut haitta-aineet, joiden pitoisuus ylitti haitta-aineelle määritellyn kynnys- tai ohjearvon (Vna 214/2007). Näytepiste haitta-aine Pitoisuus, mg/kg Viitearvo RF3/0-0,5 C 10-C alempi ohjearvo: 300 mg/kg RF10/0-0,3 bentso(a)pyreeni 0,51 kynnysarvo: 0,2 mg/kg fluoranteeni 1,4 kynnysarvo: 1 mg/kg RF11/0,5-1,5 lyijy 130 kynnysarvo: 60 mg/kg C 10-C alempi ohjearvo: 300 mg/kg C 21-C alempi ohjearvo: 600 mg/kg RF13/0,5-1,5 lyijy 140 kynnysarvo: 60 mg/kg

8 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 7 / 9 5. PILAANTUNEISUUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 5.1 Täyttömaan pilaantuneisuus viitearvovertailun perusteella Tutkimuskohde tulee kaavaluonnoksen mukaisessa käytössään olemaan teollisuusaluetta. Näillä alueilla pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa voidaan yleisenä vertailuarvona soveltaa ylempää ohjearvotasoa (Vna 214/2007). Tutkimusalueella ei ole todettu ylemmän ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia (Taulukko 1). Korkeimmat todetut pitoisuudet olivat alemman ohjearvon tasolla. Aluetta ei viitearvovertailun perusteella määritellä pilaantuneeksi alueeksi nykyisessä tai tulevan kaavan mukaisessa käytössä. Maaperän puhdistustarvetta on arvioitu tarkemmin kohdassa Puhdistustarpeen arviointi Tutkimusalueen maaperässä todettiin haitta-aineita pistemäisesti, eikä yhtenäistä pilaantuneeksi luokiteltavaa aluetta havaittu. Haitta-aineet ovat todennäköisimmin kulkeutuneet alueelle sinne tuodun maa-aineksen ja purku- ym. jätteiden mukana. Tutkimusalueella todettiin alemman ohjearvotason ylitys ainoastaan öljyhiilivetyjen osalta. Ohjearvon ylitys todettiin kahdessa tutkimuspisteessä. Ohjearvotason ylityksiä todettiin sekä keskitisleiden (C 10 -C 21 ) ja raskaiden jakeiden (C 21 -C 40 ) osalta. Todetut pitoisuudet olivat laboratorioanalyysin mittausepävarmuus mukaan luettuna ohjearvotasolla. Muiden analysoitujen haitta-aineiden pitoisuudet olivat alle alemman ohjearvon. Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet (C 10 -C 40 ) ovat hyvin niukkaliukoisia, ja korkeintaan kohtalaisen haihtuvia ja kulkeutuvia. Yhdessä tutkimuspisteessä todetut öljyhiilivetyjen keskitisleet ovat myös niukkaliukoisia, mutta raskaisiin jakeisiin verrattuna haihtuvampia ja kulkeutuvampia. Öljyhiilivetyjä on kuitenkin todettu ainoastaan pistemäisesti, pitoisuudet olivat pieniä, eivätkä ne ole kosketuksissa veden kanssa. Em. syistä todettujen öljyhiilivetyjen ei myöskään arvioida aiheuttavan kulkeutumisriskiä tutkimusalueen ulkopuolelle. Tutkimusalueella todetut öljyhiilivedyt sijaitsevat osin alueen pintamaassa (näyte RF3/0-0,5 m), joten altistuminen ihokosketuksen tai esim. maan syönnin kautta on mahdollista. Tätä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä, koska alue on nykytilassaan käyttämätöntä aluetta ja alueella ei oleskella. Ihmisten liikkuminen työkäytössä olevalla alueella arvioidaan vähäiseksi. Syvemmällä täyttömaakerroksessa (näyte RF11/0,5-1,5 m) todetut öljyhiilivedyt eivät aiheuta ihokontaktin riskiä alueen nykytilassa. Suora ihokosketus on mahdollista myös, mikäli alueella toteutetaan maanrakennustöitä. Tutkimusalueella ei todettu helposti haihtuvia haitta-aineita, joten hengityksen kautta tapahtuvaa altistumisriskiä ei ole. Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen vettä käytetä juoma- tai talousvetenä, joten altistumisen käyttöveden välityksellä ei arvioida olevan mahdollista. Tutkimusalueella ei todettu terveysperusteisen SHP ter tai ekologisen riskin SHP eko viitearvojen ylityksiä. Tutkimusalueen täyttömaassa todettujen haitta-aineita sisältävien maa-ainesten ei arvioida aiheuttavan välitöntä maaperän kunnostustarvetta nykyisellä tai asemakaavan mukaisella maankäytöllä.

9 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 8 / Haitta-aineiden huomioon ottaminen alueen rakentamisessa Alueen rakentamisen vaatimia maanrakennustöitä tehtäessä tulee ottaa huomioon alueen täyttömaassa todettu pilaantuneisuus ja jätejakeet. Vaikka kaivutyötä tehdään alueella, jonka täyttömaassa ei ole todettu haitta-aineita, asettavat maaperässä olevat jätejakeet rajoituksia kaivumassojen sijoittamiselle. Maa-ainekset tulee sijoittaa alueelle, jolla on lupa ottaa vastaan em. massoja. Esim. pilaantumattomien maiden maanläjitysalueille ei lähtökohtaisesti voi sijoittaa jätteitä sisältäviä maita. Mikäli kaivutöitä tehdään alueilla, jossa on todettu alemman ohjearvotason ylittäviä haittaainepitoisuuksia, on otettava huomioon että pilaantuneen maa-aineksen kaivu on luvanvaraista toimintaa. Pilaantuneen maa-aineksen kaivuun tarvitaan alueellisen ympäristöviranomaisen (ELYkeskus) päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Päätös annetaan ympäristönsuojelulain 136 mukaisen ilmoituksen johdosta. Alueelta kaivetut kynnysarvon ylittävät maa-ainekset voidaan mahdollisesti sijoittaa takaisin alueelle, jos ne käytetään suunnitelmallisesti alueen rakentamisessa tai sijoittaa maanläjitysalueelle, jolla on lupa ottaa vastaan alle alemman ohjearvon 5.4 Epävarmuustarkastelu Tutkimusalueella suoritetussa maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa otettiin näytteitä yhteensä 34 tutkimuspisteestä. Tutkimusalueen koko on n m 2, joten yksi tutkimuspiste edustaa n m 2 aluetta. Laskelmassa ei ole huomioitu motocrossradan alueelle tehtyjä tutkimuspisteitä (2 kpl), jotka sijoitettiin radan varikkoalueelle. Aistinvaraisten havaintojen perusteella alueen pilaantuneisuus oli vähäistä. Metallipitoisuudet mitattiin XRF-mittarilla jokaisesta näytteestä (yht. 61 kpl) ja laboratorioanalyysejä tehtiin yhteensä 24 näytteelle. Näytteet ohjattiin laboratorioanalyyseihin kenttämittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella. Alueella todettiin alemman ohjearvon ylitys vain kahdessa havaintopisteessä. Tutkimuspistetiheys on riittävä maaperän pilaantuneisuuden ja maaperässä olevien jätejakeiden yleisluontoiseen arviointiin. Alue on kokonaisuudessaan laaja ja ottamalla huomioon alueen käyttö- ja täyttöhistoria on mahdollista, että alueelta voi löytyä alueita, joilla todetaan kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. Tehdyissä tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu viitteitä laajemmasta pilaantuneisuudesta. 6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET Espoon Kulmakorven alueella tehdyssä pilaantuneisuustutkimuksessa todettiin pistemäisesti Vna 214/2007 kynnysarvotason, sekä alemman ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia. Lisäksi alueen täyttömaassa todettiin paikoitellen jätejakeita, jotka koostuivat pääosin purku-/rakennusjätteestä. Täyttömaakerroksen paksuus alueella vaihteli pääosin välillä 0,5-3 metriä. Tutkimusalueella todetut alemman ohjearvotason ylittävät haitta-aineet olivat öljyhiilivetyjen keski- ja raskaita jakeita. Alkuaineiden ja PAH-yhdisteiden osalta todettiin yksittäisiä kynnysarvotason ylityksiä. Alustavan puhdistustarpeen arvioinnin perusteella haitta-aineiden ei arvioida aiheuttavan välitöntä maaperän kunnostustarvetta. Mikäli alueella tehdään rakentamiseen liittyviä kaivutöitä, tulee maaperässä olevat rakennusjätteet ja kohonneet haitta-ainepitoisuudet ottaa huomioon. Pilaantuneiden maa-

10 Maaperän pilaantuneisuustutkimus 9 / 9 ainesten poistaminen on luvanvaraista toimintaa ja alueen kunnostaminen edellyttää kunnostussuunnitelman laatimista ja pilaantuneen maaperän puhdistusilmoituksen tekemistä alueelliselle ympäristöviranomaiselle. Ennen kunnostussuunnitelman laatimista on suositeltavaa suorittaa lisätutkimuksia alueilla, joilla nyt suoritetussa tutkimuksissa havaittiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Jos pilaantuneita maita ja jätteitä ei tarvitse poistaa rakentamisen vuoksi, on suositeltavaa laatia tarkennettu kohdekohtainen riskinarvio, jonka avulla arvioidaan haitta-aineiden esiintymisestä aiheutuvat riskit ja mahdollinen puhdistustarve. Ramboll Finland Oy Tero Taipale projektipäällikkö Jaakko Laine suunnittelija

11 LIITE 1 KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN KOKOOMATAULUKKO

12 Liite 1 Sivu 1/2 KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO Asiakas: Espoon kaupunki, tekninen keskus Kohde: Kulmakorpi Projektinumero: pvm Pistetunnus Syvyys Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Polyaromaattiset hiilivedyt CB ja PCDDjyhiilivetyjakeet ja oksygenaa Bentso(a Bentso( Bentso(g,h Dibentso(a, Fluora Indeno(1, Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Maalaji Lisätietoja Viitearvot As Cr Cu Pb Zn Kuiva- Antra- Asenaf-Asenaf- ) a) Bentso(b),i) Bentso(k) h) Fenan- n- Fluo- 2,3- Kry- Nafta- Py- PAH PCB C 10-C 21 C 21-C 40 C 10-C 40 c.d) seeni leeni reeni sum. Keskit. Raskaat sum. arvio havainnot luontainen pit aine seeni teeni tyleeni antrasee pyreeni fluorantee peryleeni fluorantee antraseeni treeni teeni reeni ni ni ni pyreeni kynnysarvo RF Hk, Ki, sora < < < < Mu Ohut luonnonmaakerros kalliopinnan päällä. Eps. < < < 22 alempi ohjearvo ylempi ohjearvo ,000 2,000 - vaarallisen jätteen raja-arvo 1,000 1,000 2,500 2,500 2,500 2,500 1, ,000 1,000 2,500 2,500 1,000 2,500 10,000 ### - - 1, ,000-1,000 1, ,500-1, ,000 10,000 10,000 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) RF Mu, Hk, Ki, muerikokoisia kiviä. < < < % <0,5 2.6 <0, Louhetäyttö < < < Mu, org. Ohut luonnonmaakerros kalliopinnan päällä. Eps. < < < 20 RF Hk, Ki < < < % <0,5 3.8 <0, vesi= 2,0m JT Kaakelia, vaijeria, betonipaloja, muovia metallia. Haisee. < < < 72 RF Hk, Sr Hk, Sr < < < Hk, Sr < < < < e.k.s. Ka RF Hk, Sr, org Isoja nauloja, alla juuria, sammalta < < < % <0,5 2.9 <0, e.k.s. RF Sr, Hk < < < < Sr, Hk, ki < < < < Sr, Hk, ki Kumirouhemattoa (vrt. urheilukentän pinta). Ei pääse läpi < < < % <0, <0, e.k.s. RF Sr, Hk < < < Hk, sr < < < < 91.0 % < Hk, org Turve, juuria < < < < e.k.s. ka RF Sr < < < < Hk, Sr Betonin murua < < < % <0, <0, Hk, org Metsän pohja < < < e.k.s. ka RF Hk, Sr < < < % <20 <20 < Hk, Sr < < < Hk, Sr < < < < Hk Vesi ~3 m < < < < e.k.s. RF Hk, sr < < % ,0,18 < e.k.s. Ka RF Hk, Sr < < < Sr, ki Tiiltä, betonia, rautaa < < % <0, Si Kostea < < Si Kostea < < e.k.s. Ka RF Hk, Sr < < < % <0, <0, <0, <0, <20 < Hk, Sr < < < e.k.s. Ka RF Sr, ki Mursketäyttö < < < % <20 <20 < Hk, Sr < < % <0, Hk, Si, org Juuria, sammalta. Kallion pinnassa Si < < e.k.s. ka RF Sr, Hk Tiiliä, betonia, vähän < < < % <0, <0, < Sr, Hk Asfaltin paloja < < < Hk, Sr, org kantoja, juuria, sammalta (metsän pohja) < < < e.k.s. ka RF Hk, murske < < < JT, Mu, org. Ai Puuta, juurakkoa < < < Mu, org. Aines Luonnonmaa. Eps, kallio < < < < RF Sr < < < % <0, <0, < Sa, Hk, Sr Styroxin pala < < < e.k.s. RF Hk < < Mu, Ki, Sa Täyttökerros, muutama asfaltinpala < < < Hk,Ki Vanhan metsämaan raja n. 1,2 metrissä. Eps, kallio. < < < e.k.s. RF < < < < < < < 91.0 % <0, <0, e.k.s. RF < < < < < < < < < < < e.k.s. RF < < < % <0, <0, < < < < < < < < < e.k.s. RF ka Kalliio pinnassa e.k.s. RF ka Kallio pinnassa e.k.s. RF Sr, Hk < < < % <0, <0, < Hk, Si Siltti kallion pinnassa < < < < e.k.s. RF Hk, Sr < < < < Hk, Sr < < < < Hk, Sr, Sa, org < < < e.k.s. RF Hk, Sr Suodatinkangas < < < < 91.0 % < < Hk, Sr < < e.k.s. ka RF < < < e.k.s. RF Hk, Sr, org Pohjalla juuria, turvetta < < < % <0, <0, e.k.s. Kerrospaksuus RF Hk, Sr < < < % Hk, Sr < < < Hk, Sr, Sa, orgjuuria, sammalta, kallion pinnassa Sa < < e.k.s. Ka RF Hk, Sr < < < % <0,003<0,003 <0, ,, <0, <0, <0, <20 <20 < e.k.s. ka

13 Liite 1 Sivu 2/2 KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO Asiakas: Espoon kaupunki, tekninen keskus Kohde: Kulmakorpi Projektinumero: pvm Pistetunnus Syvyys Kerrospaksuus Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Polyaromaattiset hiilivedyt CB ja PCDDjyhiilivetyjakeet ja oksygenaa Bentso(a Bentso( Bentso(g,h Dibentso(a, Fluora Indeno(1, Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Maalaji Lisätietoja Viitearvot As Cr Cu Pb Zn Kuiva- Antra- Asenaf-Asenaf- ) a) Bentso(b),i) Bentso(k) h) Fenan- n- Fluo- 2,3- Kry- Nafta- Py- PAH PCB C 10-C 21 C 21-C 40 C 10-C 40 c.d) seeni leeni reeni sum. Keskit. Raskaat sum. arvio havainnot luontainen pit aine seeni teeni tyleeni antrasee pyreeni fluorantee peryleeni fluorantee antraseeni treeni teeni reeni ni ni ni pyreeni kynnysarvo RF Mu, Hk < < < JT Tiiltä, metallilankaa, kaakelia. Eps, kallio. Ohut multainen luonnonmaak < < < 45 alempi ohjearvo ylempi ohjearvo ,000 2,000 - vaarallisen jätteen raja-arvo 1,000 1,000 2,500 2,500 2,500 2,500 1, ,000 1,000 2,500 2,500 1,000 2,500 10,000 ### - - 1, ,000-1,000 1, ,500-1, ,000 10,000 10,000 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) RF Hk < < < % <20 < Mu, Ki, Hk Haisee hieman. < < < % <0, <0, Mu (ei näytettäluonnonmaa. Eps, kallio. RF Hk < < < < Mu Luonnonmaa. Eps, kallio. < < < e.k.s. RF Hk, Sr < < < Hk, Sr Asfaltin paloja 0,5 m -> < < < Hk, Sr Juuria, puuta < < < e.k.s. RF Hk < < % <0, <0, <20 < Hk, Sr < < < < e.k.s. Ka tulosten lukumäärä [n] laskennallinen keskiarvo: #JAKO/0! laskennallinen mediaani: #LUKU! laskennallinen minimi: laskennallinen maksimi: keskihajonta: #JAKO/0! Tulokset, joissa pitoisuudet alle viitesarvojen: Tulokset, joissa pitoisuudet kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä: Tulokset, joissa pitoisuudet alempien ja ylempien ohjearvojen välillä: Tulokset, joissa pitoisuudet ylempien ohjearvojen ja vaarallisen jätteen raja-arvojen välillä: Tulokset, joissa pitoisuudet yli vaarallisen jätteen raja-arvojen: Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002: Huomautukset: = kts. VnA 214/2007 X tulos ylittää kynnysarvon 13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos XX tulos ylittää alemman ohjearvon alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa. XXX tulos ylittää ylemmän ohjearvon 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus XXXX tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa 1 = lievä T = Täyttömaa 2 = kohtalainen 3 = voimakas

14 LIITE 2 LABORATORIOANALYYSIEN TUTKIMUSTODISTUKSET

15 Ramboll Analytics Pvm: /6 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Espoon kaupunki, Kulmakorpi I, maaperän haitta-ainetutkimus Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Jaakko Laine, Jessica Stolze Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet RF2 RF3 RF5 RF6 RF7 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Kuiva-aine Yksikkö Menetelmä 0-0,2 0-0,5 0-0,4 1,5-2,5 0,5-1,5 m Kenttät. 93 m-% RA4016¹ L m-% RA9000² T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok RA3007 L kuningasvesi Metallit (PIMA) ok ok ok RA3000 L Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA3000¹ L 2,6 3,8 2,9 mg/kg ka RA3000¹ L <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA3000¹ L 3,0 4,0 3,0 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L 5,5 6,9 10 mg/kg ka RA3000¹ L 8,7 8,1 6,6 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA9002A² T <20 mg/kg ka RA9002A² T mg/kg ka RA9002A² T 0,62 mg/kg ka RA9002B² T 0,027 mg/kg ka RA9002B² T <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,012 mg/kg ka RA9002B² T 0,029 mg/kg ka RA9002B² T 0,037 mg/kg ka RA9002B² T 0,037 mg/kg ka RA9002B² T 0,091 mg/kg ka RA9002B² T 0,010 mg/kg ka RA9002B² T 0,006 mg/kg ka RA9002B² T 0,085 mg/kg ka RA9002B² T 0,086 mg/kg ka RA9002B² T 0,009 mg/kg ka RA9002B² T 0,023 mg/kg ka RA9002B² T 0,037 mg/kg ka RA9002B² T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

16 Ramboll Analytics Pvm: /6 Tutkimustodistus Projekti: /1 Naftaleeni Pyreeni PCB7 summa PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB Yksikkö Menetelmä <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,14 mg/kg ka RA9002B² T 0 mg/kg ka RA9002C² T Maanäytteet Näytteenottopisteet RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Kuiva-aine Yksikkö Menetelmä 0,5-1,5 0-0,5 0-0,3 0,5-1,5 0-0,5 m Kenttät. 90 m-% RA4016¹ L m-% RA9000² T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok RA3007 L kuningasvesi Metallit (PIMA) ok ok RA3000 L Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni <0,50 1,3 mg/kg ka RA3000¹ L 3,9 3,2 mg/kg ka RA3000¹ L <0,20 <0,20 mg/kg ka RA3000¹ L 5,3 6,5 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L 9,8 17 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L < mg/kg ka RA9002A² T <20 < <20 mg/kg ka RA9002A² T < <20 mg/kg ka RA9002A² T 6,3 0,14 mg/kg ka RA9002B² T 0,20 0,004 mg/kg ka RA9002B² T 0,007 <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,19 0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,52 0,012 mg/kg ka RA9002B² T 0,51 0,011 mg/kg ka RA9002B² T 0,73 0,016 mg/kg ka RA9002B² T 0,31 0,013 mg/kg ka RA9002B² T 0,28 0,009 mg/kg ka RA9002B² T 0,12 <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,36 0,011 mg/kg ka RA9002B² T 1,4 0,020 mg/kg ka RA9002B² T 0,019 <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,32 0,010 mg/kg ka RA9002B² T 0,40 0,011 mg/kg ka RA9002B² T 0,005 <0,003 mg/kg ka RA9002B² T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

17 Ramboll Analytics Pvm: /6 Tutkimustodistus Projekti: /1 Pyreeni PCB7 summa PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB Yksikkö Menetelmä 0,89 0,018 mg/kg ka RA9002B² T 0,018 0,0037 mg/kg ka RA9002C² T <0,0006 <0,0006 0,0027 0,0008 0,0041 0,0008 mg/kg ka RA9002C² T 0,0065 0,0014 mg/kg ka RA9002C² T 0,0036 0,0015 mg/kg ka RA9002C² T Maanäytteet Näytteenottopisteet RF13 RF13 RF14 RF16 RF18 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Kuiva-aine Yksikkö Menetelmä 0-0,5 0,5-1,5 0-0,5 0-0,8 0,5-1 m Kenttät m-% RA4016¹ L m-% RA9000² T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok RA3007 L kuningasvesi Metallit (PIMA) ok ok ok ok RA3000 L Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) 0,84 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA3000¹ L 3,8 2,5 2,7 2,8 mg/kg ka RA3000¹ L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA3000¹ L 3,6 3,0 3,3 3,3 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L 25 < mg/kg ka RA3000¹ L ,5 mg/kg ka RA3000¹ L 7,4 5,6 8,4 6,4 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L <20 37 mg/kg ka RA9002A² T <20 <20 mg/kg ka RA9002A² T <20 31 mg/kg ka RA9002A² T Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka RA9002B² T Antraseeni mg/kg ka RA9002B² T Asenafteeni mg/kg ka RA9002B² T Asenaftyleeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(a)antraseeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(a)pyreeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka RA9002B² T Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka RA9002B² T Fenantreeni mg/kg ka RA9002B² T Fluoranteeni mg/kg ka RA9002B² T Fluoreeni mg/kg ka RA9002B² T Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka RA9002B² T Kryseeni mg/kg ka RA9002B² T Naftaleeni mg/kg ka RA9002B² T Pyreeni mg/kg ka RA9002B² T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

18 Ramboll Analytics Pvm: /6 Tutkimustodistus Projekti: / Yksikkö Menetelmä PCB7 summa mg/kg ka RA9002C² T PCB 28 mg/kg ka RA9002C² T PCB 52 mg/kg ka RA9002C² T PCB 101 mg/kg ka RA9002C² T PCB 118 mg/kg ka RA9002C² T PCB 138 mg/kg ka RA9002C² T PCB 153 mg/kg ka RA9002C² T PCB 180 mg/kg ka RA9002C² T Maanäytteet Näytteenottopisteet RF20 RF23 RF25 RF27 RF28 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Kuiva-aine Yksikkö Menetelmä 0-0,5 0, ,5 0-0,7 0-0,5 m Kenttät m-% RA4016¹ L m-% RA9000² T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok RA3007 L kuningasvesi Metallit (PIMA) ok ok ok ok RA3000 L Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA3000¹ L 2,7 1,5 2,4 2,6 mg/kg ka RA3000¹ L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA3000¹ L 4,0 2,2 3,0 4,9 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L 22 < mg/kg ka RA3000¹ L ,8 7,9 mg/kg ka RA3000¹ L 9,1 5,9 6,1 11 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA9002A² T < mg/kg ka RA9002A² T mg/kg ka RA9002A² T Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka RA9002B² T Antraseeni mg/kg ka RA9002B² T Asenafteeni mg/kg ka RA9002B² T Asenaftyleeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(a)antraseeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(a)pyreeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka RA9002B² T Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka RA9002B² T Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka RA9002B² T Fenantreeni mg/kg ka RA9002B² T Fluoranteeni mg/kg ka RA9002B² T Fluoreeni mg/kg ka RA9002B² T Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka RA9002B² T Kryseeni mg/kg ka RA9002B² T Naftaleeni mg/kg ka RA9002B² T Pyreeni mg/kg ka RA9002B² T PCB7 summa mg/kg ka RA9002C² T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

19 Ramboll Analytics Pvm: /6 Tutkimustodistus Projekti: / Yksikkö Menetelmä PCB 28 mg/kg ka RA9002C² T PCB 52 mg/kg ka RA9002C² T PCB 101 mg/kg ka RA9002C² T PCB 118 mg/kg ka RA9002C² T PCB 138 mg/kg ka RA9002C² T PCB 153 mg/kg ka RA9002C² T PCB 180 mg/kg ka RA9002C² T Maanäytteet Näytteenottopisteet RF29 RF31 RF31 RF34 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Kuiva-aine Yksikkö Menetelmä 0-0,5 0-0,1 0,1-1,2 0-0,5 m Kenttät. 79 m-% RA4016¹ L m-% RA9000² T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok RA3007 L kuningasvesi Metallit (PIMA) ok ok RA3000 L Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni PCB7 summa PCB 28 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA3000¹ L 3,9 3,9 mg/kg ka RA3000¹ L <0,20 <0,20 mg/kg ka RA3000¹ L 3,1 4,4 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L <10 14 mg/kg ka RA3000¹ L 13 6,5 mg/kg ka RA3000¹ L 6,4 8,5 mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L mg/kg ka RA3000¹ L <20 <20 23 mg/kg ka RA9002A² T <20 <20 <20 mg/kg ka RA9002A² T <20 <20 <20 mg/kg ka RA9002A² T 0,075 mg/kg ka RA9002B² T <0,003 mg/kg ka RA9002B² T <0,003 mg/kg ka RA9002B² T <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,006 mg/kg ka RA9002B² T 0,006 mg/kg ka RA9002B² T 0,010 mg/kg ka RA9002B² T 0,008 mg/kg ka RA9002B² T 0,005 mg/kg ka RA9002B² T <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,007 mg/kg ka RA9002B² T 0,011 mg/kg ka RA9002B² T <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,005 mg/kg ka RA9002B² T 0,007 mg/kg ka RA9002B² T <0,003 mg/kg ka RA9002B² T 0,011 mg/kg ka RA9002B² T 0 mg/kg ka RA9002C² T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

20 Ramboll Analytics Pvm: /6 Tutkimustodistus Projekti: /1 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB Yksikkö Menetelmä ¹ FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. ² EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Laboratoriot L T Analysoitu Lahdessa Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Jakelu Menetelmien kuvaukset RA9002A Öljyhiilivetyjakeet C10-C40 RA9002B PAH Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni-heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/FID-tekniikkaa (mod. ISO 16703). Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 20 mg/kg ka ja mittausepävarmuus 30 %. PAH-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa (mod. ISO ja mod. CEN/TS 16181). Määritysraja on 0,003 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 8-48 % yhdisteestä riippuen. Summa parametrit on laskettu lower bound-arvona (huomioidaan vain määritysrajalla olevat tai sen ylittävät tulokset. Ympäristöhallinnon ohje 6/2014). RA9002C PCB PCB-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa (mod. SFS-EN ja mod. SFS ISO ). Määritysraja on 0,0006 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus % yhdisteestä riippuen. Summa parametrit on laskettu lower bound-arvona (huomioidaan vain määritysrajalla olevat tai sen ylittävät tulokset. Ympäristöhallinnon ohje 6/2014). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

21 $ Motocrossrata Kulmakorventien ympäristö Tutkimuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö M ittakaava Espoon kaupunki Sijaintikartta 1: Kulmakorpi, pilaantuneisuustutkimus Ramboll Finland Oy PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax Suunn. ala Projektinumero Tiedosto Piirustusnumero M uutos 01 hyv. Piirtäjäuunnittelija Pvm. LAIJ LAIJ

22 $ $ Tiiltä, betonia vähän, asfaltin paloja RF16 RF17 RF15 Isoja nauloja Tiiltä, betonia, rautaa RF5 RF4 RF30 RF13 RF14 RF29 RF10 RF21 RF18 RF19 RF20 Kaakelia, vaijeria, betoninpaloja, muovia, metallia RF8 RF7 Kumirouhemattoa RF3 RF6 RF33 RF31 RF34 RF9 RF11 RF25 RF22 RF23 RF24 RF32 RF2 RF26 Pilaantuneisuus Pitoisuudet < kynnysarvo Pitoisuudet > kynnysarvo Pitoisuudet > alempi ohjearvo Pitoisuudet > ylempi ohjearvo Pitoisuudet > vaarallisen jätteen raja-arvo RF1 Tutkimusalueet Tutkimuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö M ittakaava Espoon kaupunki Tutkimuskartta, 1:1500 Kulmakorpi, pilaantuneisuustutkimus Kulmakorpi 1: Metriä Ramboll Finland Oy PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax Suunn. ala Projektinumero Tiedosto Piirustusnumero M uutos 02 hyv. Piirtäjä Suunnittelija Pvm. LAIJ LAIJ

23 $ RF28 RF27 Pilaantuneisuus Pitoisuudet < kynnysarvo Pitoisuudet > kynnysarvo Pitoisuudet > alempi ohjearvo Pitoisuudet > ylempi ohjearvo Pitoisuudet > vaarallisen jätteen raja-arvo Tutkimusalueet Tut kimuskoht een nimi ja osoit e Piirustuksen sisältö M ittakaava Espoon kaupunki Tutkimuskartta, 1:1000 Kulmakorpi, pilaantuneisuustutkimus motocrossrata 1:1 000 Ramboll Finland Oy PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax Suunn. ala Projektinumero Tiedosto Piirustusnumero Muutos hyv. Piirtäjäuunnit t elija Pvm. 03 LAIJ LAIJ

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Helmikuu 2017 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS,

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ Vastaanottaja VR-Yhtymä Oy / Tuija Säynätjoki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.6.2016 MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ 609-430-1-14 TUTKIMUSRAPORTIN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Lahden Tornatorin lankarullatehdas Sanna Lepistö 23.12.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2 (9) 23.12.2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 4 2. KOHTEEN

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1a Normalisoimattomat analyysitulokset Tutkimustulokset 1/2 KSV Kruunuvuori P15976P001

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimuaportti Päivämäärä 18.12.2014 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Päivämäärä 18/12/2014

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Lokakuu 2015 VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS VUORIKATU 19,MIKKELI Tarkastus 6/10/2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.4.2016 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 (609-9-36-16) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1651907 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates

Lisätiedot

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti ID 1 378 880 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti 12.2.2016 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi 11.07.2012 Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere 11.7.2012 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Tutkimuskohde Lepsämäntie n. 116, Nurmijärvi Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.8.2012 LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU-

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET Liite 3 Vastaanottaja Fingrid Oyj Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.1.2013 Viite 1510001379 FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI MAANTIEKYLÄ, FIN-SEULA OY:N MÄÄRÄALA TUUSULAN KUNTA 12.8.2011, MUUTOKSET 20.9.2011 Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu 15 C, FI-33500 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Toimeksiantonumero: 306334 Päivätty: 16.1.2015 Tarkastettu: Christian Tallsten Käsittelijä: Pirkko Kekäläinen Status: Final

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.10.2011 Viite 82138014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Työohje Päivämäärä helmikuu 2014 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Tutkimusraportti 1 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270 13.1.2012 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET NCC RAKENNUS OY TEIVAANKATU 33400 TAMPERE ENV270 13.1.2012 Tutkimusraportti 2 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.8.2011 RATAPIHANKADUN ASEMA- KAAVA 8330, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS RATAPIHANKADUN ASEMAKAAVA 8330, TAMPERE HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja NCC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 14.9.2010 (Luonnos) TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 13.9.2010

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

Projektinumero: 07502120235 3.9.2007

Projektinumero: 07502120235 3.9.2007 RAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS HAKUNILAN TUKIKOHTA JOKINIEMENTIE VANTAA Projektinumero: 07502120235 3.9.2007 Työn tilaaja: Senaatti-kiinteistöt JAKELU: Senaatti-kiinteistöt Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

NIEMENRANTA III, TAMPERE

NIEMENRANTA III, TAMPERE Vastaanottaja Riikka Rahkonen, Tampereen Kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Tammikuu 2017 ID 1 728 384 NIEMENRANTA III, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8496 RANTA- JA VESIALUEEN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (8) 52012 SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO 110270-436666 RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot