Svärdfeltin ampumarata

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Svärdfeltin ampumarata"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19175P001

2 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi Sisällysluettelo 1 Yleistä Kohdetiedot Maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot Tutkimukset Aiemmat tutkimukset Näytteenotto Maanäytteet Vesinäytteet Analysointi Maanäytteet Vesinäytteet Tulokset Maanäytteet Vesinäytteet Jatkotoimenpiteet... 6 LIITTEET: Liite 1: Aiempien tutkimusten tutkimuskartat Liite 2: Aiempien tutkimusten tutkimustulokset Liite 3: Valokuvia tutkimuksesta Liite 4: Maaperänäytteiden yhteenvetotaulukko Liite 5: Vesinäytteiden yhteenvetotaulukko Liite 6: Laboratorion analyysitodistukset Liite 7: Kaatopaikkakelpoisuustaulukko Liite 8: Tutkimuskartta YMP.P19175P001_1 P19175P001tutkimusraportti_luonnos docx

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristötekniset lisätutkimukset 2 (7) Sipoon kunta Svärdfeltin ampumarata 1 Yleistä 2 Kohdetiedot Sipoon kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt Svärdfeltin käytöstä poistetun ampumaradan alueella ympäristöteknisiä lisätutkimuksia syksyllä Ampumaradan alue on aiemmissa tutkimuksissa todettu lyijyllä pilaantuneeksi, mutta pilaantuneisuutta ei ole pystytty rajaamaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tarkemmin metalleilla pilaantuneen alueen laajuus ja pilaantuneen maakerroksen syvyys. Tutkimukset suoritettiin kohteelle laaditun tutkimussuunnitelman (Svärdfeltin ampumarata. Maaperän pilaantuneisuustutkimus. Ramboll, ) mukaisesti. Näytteenoton suoritti ja raportin laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä ympäristöasiantuntija Minna Vesterinen. Projektipäällikkönä toimi Terhi Svanström. Sipoon kunnan yhteyshenkilönä oli Pilvi Nummi-Sund ja oppaana kohteessa toimi Johanna Horelli. Kohde sijaitsee Sipoon kunnassa (KKJ yleiskoordinaatisto: y= ja x= ). Kohteen sijainti on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Tutkimuskohteen sijainti (oranssi rajaus). P19175P001tutkimusraportti_luonnos docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristötekniset lisätutkimukset 3 (7) 3 Maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot 4 Tutkimukset Ampumarata-alue on metsittynyt ja siellä kasvaa nuorta puustoa. Varsinaista ampumarata-aluetta ympäröivä alue on hyvin kallioista ja monin paikoin maastossa on havaittavissa paljaita kalliopintoja ja suuria lohkareita. Maaperä koostuu ohuesta humuskerroksesta. Ampumaradan alueella humuksen alla on havaittavissa myös hiekkaa. Alueen pintavedet ohjautuvat maanpinnan muotoja mukaillen läheisiin ojiin. Entisen ampumarata-alueen lounaisosa sivuaa I-luokan pohjavesialueen rajaa (Nikkilä, pohjavesialue nro ). Alueella muodostuvan pohjaveden määrä on vähäinen ohuen irtomaakerroksen takia ja muodostuvat pohjavedet purkautuvat ojiin. 4.1 Aiemmat tutkimukset 4.2 Näytteenotto Maanäytteet Entisen ampumarata-alueen maaperää on tutkittu Maa ja Vesi Oy:n toimesta vuoden 2000 keväällä ja syksyllä. Haulikkoradan ympäristössä todettiin noin 120 m säteellä lyijyä mg/kg pitoisuuksina. Pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon rajan (750 mg/kg) ja ohjeellisen ongelmajäteraja-arvon (2500 mg/kg). Lyijyn kynnysarvon 60 mg/kg ylittäviä, pilaantuneita maamassoja arvioitiin haulikkoradan alueella olevan noin m 3 (ktr) ja ne sijoittuvat pintahumukseen noin cm kerrokseen. Laskelmien mukaan lyijyn kokonaismäärästä % on liukoisina suoloina ja loput lyijyhauleina. Lyijyn lisäksi alueella todettiin arseenia ja kadmiumia kynnysarvon ja alemman ohjearvon välille sijoittuvina pitoisuuksina. Nämä metallit sijoittuvat samalle alueelle kuin voimakkaasti lyijyllä pilaantuneet maamassat. Hirviradan maalipenkassa on kauttaaltaan korkea lyijypitoisuus sen pintaosasta noin 1 m syvyydelle saakka. Penkan tilavuus on arviolta 200 m 3 ja lyijypitoisuus >1000 mg/kg. Pienoiskivääriradan penkan pintaosa sisältää suuressa osassa penkkaa korkeita lyijypitoisuuksia, mutta syvemmällä (>20 cm) pitoisuus on alhainen. Lyijyllä pilaantuneen maan määräksi arvioidaan 30 m 3. Aiempien tutkimusten tutkimuskartat ovat liitteessä 1 ja tutkimusten tulostaulukot liitteessä 2. Tutkimussuunnitelman mukaiset näytepisteet mitattiin paikoilleen ja merkittiin maastoon ennen näytteenottoa. Mittauksen tarkkuus oli 2 m. Näytteitä otettiin neljältä aikaisemmin tutkitulta alueelta kokoomanäytteinä. Pilaantuneisuuden rajaamiseksi näytteitä otettiin myös 37 yksittäisestä pisteestä aiemmin tutkitun alueen ympäriltä. Kokoomanäytteet otettiin siten, että maata saatiin näytteeseen tasaisesti koko alueelta ja ne koostuivat osanäytteestä. Yksittäiset, rajaavat näytteet otettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti merkittyjen pisteiden kohdalta 0-0,2 m ja 0,2 0,4 m syvyydeltä. Monin paikoin kallio ja suuret kivet tosin estivät näytteenoton 0,2 m syvemmältä. P19175P001tutkimusraportti_luonnos docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristötekniset lisätutkimukset 4 (7) Vesinäytteet 4.3 Analysointi Maanäytteet Vesinäytteet 4.4 Tulokset Maanäytteet Puhtaasta hiekasta tehdylle tiealueella sijoittuneet pisteet siirrettiin metsämaahan mahdollisimman lähelle alkuperäistä pistettä. Paikoin merkityn pisteen kohdalla oli runsaasti kaivamista hankaloittavia kiviä ja juuria, joten pisteiden sijaintia muutettiin noin metrillä. Maanäytepisteiden sijainnit on esitetty tutkimuspistekartassa YMP.P19175P001_1 liitteessä 8. Valokuvia maastosta ja näytteenotosta on liitteessä 3. Vesinäytteet otettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti ojista ja lähteestä suoraan muovipulloihin. Ojien ja lähteen sijainnit on esitetty tutkimuspistekartassa YMP. P19175P001_1 liitteessä 8. Kaikista näytteistä mitattiin metallipitoisuudet XRF-kenttäanalysaattorilla, jonka tulosten perusteella näytteitä lähetettiin Novalab Oy:n laboratorioon analysoitavaksi. Kokoomanäytteistä analysoitiin polyaromaattiset hiilivedyt sekä arseenin, antimonin, nikkelin, kuparin, sinkin ja lyijyn pitoisuudet. Lisäksi kokoomanäytteille KOKI sekä KOK3 ja KOK4 näytteistä yhdistetylle näytteelle tehtiin liukoisuustesti. KOK2, KOK3 ja KOK4 näytteiden maamäärä ei riittänyt enää maan kuivattamisen jälkeen liukoisuustestin tekemiseen, joten pitoisuuksiltaan samankaltaiset näytteet KOK3 ja KOK4 yhdistettiin ja KOK2 jätettiin analysoimatta. Yksittäisistä maanäytteistä analysoitiin myös arseenin, antimonin, nikkelin, kuparin, sinkin ja lyijyn pitoisuudet. Analyysien tulokset on esitetty yhteenvetotaulukossa liitteessä 4. Vesinäytteistä analysoitiin arseeni, antimoni, nikkeli, kupari, sinkki ja lyijy. Analyysien tulokset on esitetty yhteenvetotaulukossa liitteessä 5. Kohteen maaperätutkimuksessa todettuja haitta-aineiden pitoisuuksia on verrattu maan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävän Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (PIMA-asetus) viitearvoihin. Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta, kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa säädetyn kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin kynnysarvo. Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueella) maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. P19175P001tutkimusraportti_luonnos docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristötekniset lisätutkimukset 5 (7) Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon ja viitearvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi. Riskien arvioinnin perusteella voidaan päätyä muihinkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin. Rajaavissa näytepisteissä todettiin kohonneita metallipitoisuuksia. Taulukossa 1 on esitetty todettujen haitta-aineiden kynnys- ja ohjearvot sekä kohteessa todetut maksimipitoisuudet Taulukko 1. Tutkittujen haitta-aineiden kynnys- ja ohjearvot (mg/kg) sekä kohteessa todetut maksimipitoisuudet. Haitta-aine Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo Maksimipitoisuus As ,8 Sb ,3 Ni ,7 Cu Zn Pb PAHyhdisteet ,95 Kohteessa todettiin kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot ylittäviä metallipitoisuuksia. Suurimmillaan pitoisuudet olivat kokoomanäytteen KOK2/0-0,2 alueella, jossa lyijyn pitoisuus mg/kg ylitti ohjeellisen ongelmajätteen rajaarvon ja antimonin pitoisuus 340 mg/kg sekä arseenin pitoisuus 120 mg/kg ylittivät ylemmän ohjearvon. Alemmassa maakerroksessa 0,2 0,4 m ei todettu kynnys- tai raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia. Kokoomanäytteen KOK1 alueella 0-0,2 m syvyydellä lyijyn pitoisuus oli alemman ja ylemmän ohjearvon välillä, 740 mg/kg. Syvyydellä 0,2 0,4 m lyijyn pitoisuus 67 mg/kg ylitti kynnysarvon. Kokoomanäytteiden KOK3/0-0,15 m, KOK4/0-0,2 m ja KOK4/0,2 0,4 m pitoisuudet sijoittuivat kynnysarvon ja alemman ohjearvon väliin. Missään näytteessä ei todettu kynnysarvoja ylittäviä PAH-pitoisuuksia. Yksittäisistä pisteistä kuudessa todettiin kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä olevia pitoisuuksia lyijyä, arseenia ja antimonia. Pisteet sijaitsevat tutkitun alueen ympärillä kaikissa ilmansuunnissa. Eniten kynnysarvoylityksiä todettiin ampumarataalueen eteläpuolella, jossa todettiin myös alemman ohjearvon ylitys kahdessa tutkimuspisteessä FCG20 ja FCG21 0-0,2 m paksussa pintakerroksessa. Muissa rajaavissa pisteissä ei esiintynyt ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia. Kynnys- ja ohjearvot ylittävien tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty tutkimuspistekartassa ja pitoisuudet yhteenvetotaulukossa liitteessä 4. Laboratorion analyysitodistukset ovat liitteessä 6. Liukoisuustestien perusteella lyijyn liukoinen pitoisuus ylittää tavanomaisen jätteen kaatopaikan ylärajan näytteessä KOKI/0-0,2 ja antimoni sekä näytteessä KOKI/0-0,2 että näytteessä KOKIII/0-015+KOKIV/0-0,2. Näytteessä KOKIII/0-015+KOKIV/0-0,2 myös ph (4,1) alittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikan minimivaatimuksen (vähintään 6). Liuenneen orgaanisen aineksen määrä (DOC) ylittää vaarallisen jätteen kaatopaikan ylärajan kummassakin näytteessä. Myös orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) ylittää vaarallisen jätteen kaatopaikan ylärajan. Vaarallisen jätteen kaatopaikan ylärajan ylitys P19175P001tutkimusraportti_luonnos docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ympäristötekniset lisätutkimukset 6 (7) Vesinäytteet 5 Jatkotoimenpiteet edellyttää maa-aineksen käsittelyä soveltuvalla tavalla. Kaatopaikkakelpoisuustulokset on esitetty taulukossa liitteessä 7 ja laboratorion analyysituloslomakkeissa liitteessä 6. Alueen eteläpuolella olevasta ojasta (oja 3) otetussa näytteessä sekä lähteestä otetussa näytteessä todettiin vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden ympäristölaatunormien (Vna 868/2010) raja-arvon ylittävät pitoisuudet lyijyä. Ojan pitoisuus oli 0,011 mg/l ja lähteen 0,089 mg/l. Ojien ja lähteen sijainnit on esitetty tutkimuspistekartassa ja pitoisuudet yhteenvetotaulukossa liitteessä 5. Laboratorion analyysitodistukset ovat liitteessä 6. Tutkimuspisteiden FCG20 ja FCG21 ympäristöön suositellaan tehtäväksi vielä rajaavia tutkimuspisteitä noin 3-4 alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävän alueen rajaamiseksi. Ampumarata-alueelle laaditaan riskinarvio, jossa tarkastellaan todetuista haitta-aineista aiheutuvaa kulkeutumisriskiä, terveysriskiä sekä ekologista riskiä. Riskinarviossa huomioidaan syksyllä 2012 tehtyjen lisätutkimusten lisäksi myös aiemmin tehtyjen tutkimusten tulokset. Riskinarvion perusteella laaditaan kunnostusvaihtoehtojen tarkastelu ja valittavan kunnostusmenetelmän mukaisesti laaditaan kohteelle pilaantuneen maan kunnostussuunnitelma. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Terhi Svanström Suunnittelupäällikkö, FM Laatinut: Minna Vesterinen Ympäristöasiantuntija, FM P19175P001tutkimusraportti_luonnos docx

8 Aiempien tutkimusten tutkimuskartat LIITE 1

9

10

11

12 Aiempien tutkimusten tulostaulukot LIITE 2

13

14

15

16

17

18

19

20 Valokuvia tutkimuksesta LIITE 3

21 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ympäristötekniset lisätutkimukset 1(2) P19175P001 Kuva 1. Tutkimuspisteet merkittiin maastoon kepeillä ennen näytteenottoa. Kepit kerättiin pois metsästä näytteenoton yhteydessä. Kuva 2. Tutkimuskuopat kaivettiin pistolapiolla ja näytteet otettiin pusseihin kukkalapiolla.

22 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ympäristötekniset lisätutkimukset 2(2) P19175P001 Kuva 3. Ampumaradan alueella maassa oli kiekon paloja ja muovijätettä. Kuva 4. Maakerros oli paikoin hyvin ohut tai sitä ei ollut ollenkaan.

23 LIITE 4 Maaperänäytteiden yhteenvetotaulukko

24

25

26 Vesinäytteiden yhteenvetotaulukko LIITE 5

27 1(1) Asiakas: Sipoon kunta Kohde: Svärdfeltin entinen ampumarata-alue Projektinumero: P19175P001 pvm Näytteenottaja: Mve Metallit ja puolimetallit Viite- Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V arvot liuokinenliukoinen liukoinen liukoinenliukoinenliukoinenliukoinenliukoinenliukoinenliukoinenliukoinen 1) 0, ,0002 0,0072 0,020 Pistetunnus pvm Havainnot ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) ( mg /l) Oja kiintoainetta <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 0,009 <0,006 <0,006 <0,01 0,012 0,0080 <0,006 Oja <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,01 0,009 <0,006 <0,006 Oja <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 0,025 0,011 <0,006 0,0140 <0,006 Oja <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 Oja <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,01 <0,006 0,0140 <0,006 Lähde <0,01 <0,01 <0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,089 <0,006 0,0060 <0,006 1) Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden ympäristölaatunormit, Vna 868/2010 Q:\Hki\P191\P19175_Svärdfeltin_ampumaradan_ympäri\Työaineisto\P19175P001 Vesi-yhteenvetotaulukko.xls

28 Laboratorion analyysitodistukset LIITE 6

29 1(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Maa, P19175P001, Svärdfelt Näytetunnus 12MN MN MN MN MN 4964 Näytteen nimi FCG4/0,2-3 FCG7/0-0,2 FCG12/0-0,2 FCG16/0-0,2 FCG20/0-0,2 Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % Novalab 010 Arseeni (As) mg/kg 4,3 2,1 1,7 6,8 2,8 Novalab 068* Kupari (Cu) mg/kg 14 7,4 6, ,0 Novalab 068* Nikkeli (Ni) mg/kg 6,7 3,9 2,6 22 4,8 Novalab 068* Lyijy (Pb) mg/kg Novalab 068* Antimoni (Sb) mg/kg 2,0 0,52 0,82 1,2 1,6 Novalab 068* Sinkki (Zn) mg/kg Novalab 068* Näytetunnus 12MN MN MN 4967 Näytteen nimi FCG26/0-0,1 FCG31/0-0,1 FCG37/0,2-0,4 Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Kuiva-aine % Novalab 010 Arseeni (As) mg/kg 2,9 2,9 3,9 Novalab 068* Kupari (Cu) mg/kg 8,7 12 7,8 Novalab 068* Nikkeli (Ni) mg/kg 5,9 6,7 8,8 Novalab 068* Lyijy (Pb) mg/kg ,4 Novalab 068* Antimoni (Sb) mg/kg 3,3 1,2 0,66 Novalab 068* Sinkki (Zn) mg/kg Novalab 068* *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

30 2(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Maa, P19175P001, Svärdfelt Novalab Oy Jarkko Kupari Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Maanäytteelle metallianalyysien epävarmuusarvio: 5-10 mg/kg ± 50 %, mg/kg ± 20 % ja yli 100 mg/kg ± 10 % Jakelu *Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

31

32

33

34

35

36

37

38 1(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Vesi, P19175P001, Svärdfett Näytetunnus 12VN VN VN VN VN 2327 Näytteen nimi oja 1 oja 2 oja 3 oja 4 oja 5 Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Koboltti (Co) mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 Novalab 068 Vanadiini (V) mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 Novalab 068 Arseeni (As) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Novalab 068 Kadmium (Cd) mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 Novalab 068 Kromi (Cr) mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 Novalab 068 Kupari (Cu) mg/l <0,006 <0, <0,006 <0,006 Novalab 068 Elohopea (Hg) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Novalab 068 Nikkeli (Ni) mg/l <0,006 <0,006 <0,006 Novalab 068 Lyijy (Pb) mg/l <0,01 <0, <0,01 <0,01 Novalab 068 Antimoni (Sb) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Novalab 068 Sinkki (Zn) mg/l <0, <0, Novalab 068 Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

39 2(2) TUTKIMUSTODISTUS Tilaus: Pvm: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Minna Vesterinen Osmontie Helsinki Tilauksen nimi: Vesi, P19175P001, Svärdfett Näytetunnus 12VN 2328 Näytteen nimi lähde Näytteen saapumispäivä Näytteen aloituspäivä Näytteen valmistumispäivä Määritykset Koboltti (Co) mg/l <0,006 Novalab 068 Vanadiini (V) mg/l <0,006 Novalab 068 Arseeni (As) mg/l <0,01 Novalab 068 Kadmium (Cd) mg/l <0,006 Novalab 068 Kromi (Cr) mg/l <0,006 Novalab 068 Kupari (Cu) mg/l <0,006 Novalab 068 Elohopea (Hg) mg/l <0,01 Novalab 068 Nikkeli (Ni) mg/l <0,006 Novalab 068 Lyijy (Pb) mg/l Novalab 068 Antimoni (Sb) mg/l <0,01 Novalab 068 Sinkki (Zn) mg/l Novalab 068 Novalab Oy Jarkko Kupari Kemisti Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydettäessä. Toimisto ja laboratorio Lepolantie 9 FI Karkkila Finland puh (09) fax (09) Pankki Länsi-Uudenmaan Op Karkkila FI Y-tunnus Kotipaikka Karkkila Alv.rek.

40 Kaatopaikkakelpoisuustaulukko LIITE 7

41 JÄTTEEN KAATOPAIKKAKELPOISUUSLUOKITUKSET Taulukko 1. Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisessä käytettävät liukoisuusarvot, mg/kg (VNa 202/2006). Aine /muuttuja KOK1 KOK3+KOK4 Pysyvän jätteen kaatopaikka (luokka A) Tavanomaisen jätteen kaatopaikka (luokka B) Vaarallisen jätteen kaatopaikka (luokka C) Vaatii käsittelyä L/S 10 mg/kg L/S 10 mg/kg L/S 10 mg/kg Arseeni, As 0,87 0,83 0, Barium, Ba 0,27 0, Kadmium, Cd <0,02 <0,02 0, Kromi, Cr <0,1 <0,1 0, Kupari, Cu 0,28 0, Elohopea, Hg <0,01 <0,01 0,01 0,2 2 Molybdeeni, Mo <0,1 <0,1 0, Nikkeli, Ni <0,1 <0,1 0, Lyijy, Pb 12 3,70 0, Antimoni, Sb 3,10 0,95 0,06 0,7 5 Seleeni, Se <0,1 <0,1 0,1 0,5 7 Sinkki, Zn 0,21 0, Kloridi, Cl Fluoridi, F - 0, Sulfaatti, SO Fenoli-indeksi 1 DOC Liuenneiden aineiden kokonaismäärä 1) ) Liuenneiden aineiden kokonaismäärän raja-arvoa voidaan soveltaa sulfaatin ja kloridin raja-arvojen sijasta Taulukko 2. Muut raja-arvot/vaatimukset pysyvän, tavanomaisen ja ongelmajätteen kaatopaikalla, mg/kg (VNa 202/2006). Aine/muuttuja Pysyvän jätteen kaatopaikka Tavanomaisen jätteen kaatopaikka (luokka B) Vaarallisen jätteen kaatopaikka (luokka C) Vaatii käsittelyä mg/kg Orgaanisen hiilen 12,4 22, % 6 % kokonaismäärä (TOC) BTEX 6 PCB 1) 1 Mineraaliöljy C C40 PAH 2) 0,95 0,55 40 ph 6,6 4,1 väh. 6 Haponneutralointi kapasiteetti (ANC) Aina tutkittava ja arvioitava Aina tutkittava ja arvioitava Hehkutushäviö (LOI) 1) Kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä. 10 % 2) Yhdisteiden (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, kryseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni) kokonaismäärä.

42 LIITE 8 Piirustus YMP.P19175_1 Tutkimuskartta

43

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Asra 26.2.2019 13 Oheismateriaali Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Kohde Tilaaja Roosankuja, Nurmijärvi Nurmijärven kunta Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Päiväys 14.2.2019 Tekijät Petro

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

SUUNNITTEL SIPOON KUNTA. täydennys

SUUNNITTEL SIPOON KUNTA. täydennys SUUNNITTEL U JA TEKNIIK K KA SIPOON KUNTA Svärdfeltin entinen ampumarata Riskinarvioinnin täydennys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.11.2013 P19175P002 Riskinarvioinnin täydennys 1 (9) Svanström Terhi

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Tutkimusraportti KUOPION ENERGIA OY Snellmaninkatu 25, KUOPIO Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Tutkimusraportti KUOPION ENERGIA OY Snellmaninkatu 25, KUOPIO Maaperän pilaantuneisuustutkimus Tutkimusraportti 101005340-019 19.6.2017 KUOPION ENERGIA OY Snellmaninkatu 25, KUOPIO Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 Esipuhe Pöyry Finland Oy on Kuopion Energia Oy:n toimeksiannosta tehnyt maaperän

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LASSILA & TIKANOJA OYJ Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2014 P24097P001

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimustodistus '1.RA03' Kierros: elo 26.09.2018 Ranuan Infra Oy Keskustie 11 97700 Ranua Tulokset hyväksynyt Hanna Kemppe Laboratoriokemisti 040 704 0528 22569 (26.09.2018), 22570 (21.09.2018), 22571

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

HIIDENSALMI, LOHJA SEDIMENTIN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS. Lohjan kaupunki Palvelutuotanto / rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Seppo Lötjönen

HIIDENSALMI, LOHJA SEDIMENTIN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS. Lohjan kaupunki Palvelutuotanto / rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Seppo Lötjönen Vastaanottaja Lohjan kaupunki Palvelutuotanto / rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Seppo Lötjönen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2018 Viite 1510042322 HIIDENSALMI, LOHJA SEDIMENTIN

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 27.11.2017 1 (6) Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Hanko, Koverhar Maiju Juntunen 27.11.2017 Tarkistanut: Tiina Vaittinen 7.11.2017 YKK62781 2 (6)

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Kuurinniityn Kuurinkallion kaavamuutosalue

Kuurinniityn Kuurinkallion kaavamuutosalue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ESPOON KAUPUNKI Kuurinniityn Kuurinkallion kaavamuutosalue Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toinpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.204 P73 Pilaantuneen

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 22.07.2017 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 170012-4312563 As Oy Tammelan puistokatu 31-33 Tammelan puistokatu 31-33, Tampere 1 / 284 / XVI / TAMPERE A-Insinöörit

Lisätiedot

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä Murakan vesiosuuskunta Annie Henno Yhdystie 5 19600 HARTOLA s-posti: annie.henno@phnet.fi Tutkimusnro EUAA56-00002831 Asiakasnro 0000852 Näytteenottaja Tomi Kekki Tutkimuksen yhteyshenkilö Jorma Nordlund

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola

Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue 16.12.2014 Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola Toimeksiantonumero: Päivätty: 16.12.2014 Tarkastettu: Käsittelijä:CTa Status: Draft

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

Keski-Lohjan korttelin 343, tontti 6, Lohja Maaperän pilaantuneisuusselvitys , päivitetty

Keski-Lohjan korttelin 343, tontti 6, Lohja Maaperän pilaantuneisuusselvitys , päivitetty Keski-Lohjan korttelin 343, tontti 6, 08200 Lohja Maaperän pilaantuneisuusselvitys 15.1.2016, päivitetty 29.4.2016 2 (11) 1 Työn tavoite Työn tavoitteena oli tehdä maaperän pilaantuneisuusselvitys Lohjan

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6.

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6. 26.6.2006 H21917 Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin OSOITE PUHELIN TELEFAX Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTUKSEN LOPPURA- PORTTI NUPURINKARTANON TON- TIT, ESPOO

PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTUKSEN LOPPURA- PORTTI NUPURINKARTANON TON- TIT, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 3.1.2018 PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTUKSEN LOPPURA- PORTTI NUPURINKARTANON TON- TIT, ESPOO PILAANTUNEEN

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Uudenmaankatu 23 27, HYVINKÄÄ työ: 519 020 28.8.2017 2(8) 28.8.2017 519 020 Jatke Oy Kari Kuittinen MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Tuuli Aaltonen Projektijohtaja Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy puh. 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 13.2.2017 Page

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO 24.9.2008 24.9.2008 1(10) Storören 01100 SIPOO STORÖREN, 01100 SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 KOHTEEN KUVAUS... 2 3 MAAPERÄ-

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot