KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

2 KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä 24/02/2017 Laatija Tarkastaja Jaakko Laine Teppo Moisio Kuvaus Tutkimusraportti Viite Ramboll Säterinkatu 6 PL ESPOO P F

3 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Kohde Sijainti ja rajaus Omistus Käyttöhistoria ja nykyinen toiminta Kaavatilanne Maaperä Pohja- ja pintavedet Suojelualueet Aiemmat tutkimukset 3 3. Maaperän pilaantuneisuustutkimus Tutkimuspisteet Kenttämittaukset ja kenttähavainnot Haitta-aineanalyysit 3 4. Tulokset ja niiden tulkinta Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuarvot Kenttämittaukset Laboratorioanalyysien tulokset Maaperässä olevat jätteet Epävarmuustarkastelu 4 5. Pilaantuneisuus ja puhdistustarpeen arviointi 5 6. Johtopäätökset 5 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Laboratorioanalyysien ja kenttämittausten koontitaulukko Laboratorion tutkimustodistus PIIRUSTUKSET Piirustus 1 Sijaintikartta 1: Piirustus 2 Tutkimuskartta 1:500

4 1. JOHDANTO Kirkkonummen keskustassa sijaitsevan rautatieaseman läheisyydessä suoritettiin maaperän pilaantuneisuustutkimuksen näytteenotto porakonekairalla Tutkimusalue toimii nykyisin paikoitusalueella, mutta aikaisemmin alue on toiminut ratapiha-alueena ja siellä on sijainnut veturitalli sekä muita rakennuksia. Veturitalli ja muut rakennukset on purettu maanpäällisin osin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maaperän mahdollista pilaantuneisuutta Kirkkonummen asemanseudulla sijaitsevalla kiinteistöllä, tutkimuskartassa osoitetulla tutkimusalueella. Tutkimus tehtiin Ramboll Finland Oy:ssä Kirkkonummen kunnan tilauksesta. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi Suvi Kylmänen. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastasi projektipäällikkönä Timo Salmi. 2. KOHDE 2.1 Sijainti ja rajaus Tutkimuskohde sijaitsee Kirkkonummen keskustan alueella, kiinteistöllä Kohdekiinteistö sijoittuu rautatieasemarakennuksen länsipuolelle ja rajautuu eteläpuoleltaan Nummitiehen ja pohjoispuoleltaan asuinkerrostaloalueeseen. Lännessä kohdekiinteistö rajautuu Wiikintiehen ja itäpuoleltaan Virkatiehen. Tutkitun alueen pinta-ala on noin 4100 m 2, ja se sijaitsee kiinteistön keskiosassa. Kohteen sijainti on esitetty piirustuksessa 1 ja tutkimusalue piirustuksessa Omistus Kohdekiinteistö on Kirkkonummen kunnan omistuksessa. 2.3 Käyttöhistoria ja nykyinen toiminta Kohdekiinteistöllä on aikaisemmin sijainnut veturitalli ja sen toimintaan liittyvää ratapiha-aluetta. Veturitallin ja muiden tutkimusalueella sijainneiden rakennusten sijainnit on merkitty liitteenä olevalle tutkimuskartalle vuodelta 1976 olevan ilmakuvan perusteella (kuva 1). Veturitallin maanpäälliset osat on purettu, mutta maaperässä oletettiin edelleen olevan osia rakennuksen perustuksista ja muista rakenteista. Nykyisin tutkimuskohde on paikoitusaluetta.

5 Kuva 1. Ilmakuva vuodelta Tutkimusalueen likimääräinen rajaus on esitetty punaisella viivalla. Lähde: Kirkkonummen karttapalvelu. 2.4 Kaavatilanne Kohteella on voimassa oleva asemakaava (kaava numero 3153, Asemapuisto). Alue on kaavoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (kaavamerkintä AK). Kohteen pohjoisosa tulee pysymään pysäköintialuekäytössä, mutta eteläosa muuttuu tulevaisuudessa Asemankaaren katualueeksi. 2.5 Maaperä Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan tutkimuskohde sijaitsee kartoittamattomalla alueella. Karttatulkinnan perusteella kohdealueen pohjamaa on todennäköisesti savea. Tätä tulkintaa tukevat myös näytteenoton yhteydessä tehdyt maaperähavainnot. Maaperätutkimuksen havaintojen perusteella maaperä koostuu n. 0,7-2 m syvyyteen asti täyttömaasta, jonka alla havaittiin savea. 2.6 Pohja- ja pintavedet Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee n.2,5 km etäisyydellä kohteelta luoteeseen (Kvarnby, tunnus , vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue). Tutkimuksissa todettiin kairapisteisiin kertyvän vettä n. 2-2,3 m syvyydellä maan pinnasta.

6 Tutkimusalueella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole pintavesistöjä. Alueen hulevedet johdetaan päällystetyillä alueilla sadevesiviemäriin ja päällystämättömillä alueilla vedet imeytyvät maaperään. 2.7 Suojelualueet Kohteen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Munkinmäen muinaismuistoalue sijaitsee n. 250 m etäisyydellä kohteelta kaakkoon. 2.8 Aiemmat tutkimukset Kohteen alueella ei ole tiettävästi tehty aikaisemmin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. 3. MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 3.1 Tutkimuspisteet Paikoitusalueelle tehtiin porakonekairalla yhteensä 15 kpl tutkimuspisteitä, joista otettujen maanäytteiden avulla tutkittiin alueen maaperän pilaantuneisuutta. Alueen maaperässä havaittiin paikoitellen betonirakenteita sekä täyttömaan joukossa rakennus-/purkujätteitä (betonia, tiiltä, puuta, metallia). Pääosassa alueelle tehdyistä tutkimuspisteistä tavattiin savinen pohjamaa n. syvyydellä 0,7 2 m. Koekuopista tehdyt kenttähavainnot on esitetty liitteessä Kenttämittaukset ja kenttähavainnot Kaikista tutkimuksen yhteydessä otetuista näytteistä (66 kpl) tehtiin XRF-kenttämittaukset, joilla määritettiin näytteiden alkuainepitoisuudet (As, Cu, Pb ja Zn) Haitta-aineanalyysit Koekuopista otetuista maanäytteistä tehtiin seuraavat haitta-aineanalyysit: Öljyhiilivedyt 9 kpl Alkuaineet 10 kpl PAH-yhdisteet 8 kpl 4. TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 4.1 Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuarvot Maanäytteistä määritettyjä haitta-ainepitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista esitettyihin kynnys- ja ohjearvoihin, jotka on määritelty joko ekologisten riskien tai terveysriskien perusteella. - kynnysarvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperän haitta-aineista aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksettöminä maankäytöstä ja muista ympäristön olosuhteista riippumatta. Kynnysarvon ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava - alempi ohjearvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu

7 - ylempi ohjearvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu 4.2 Kenttämittaukset XRF-kenttämittauksen perusteella ei todettu kynnysarvotason ylittäviä alkuainepitoisuuksia (As, Cu, Pb tai Zn). Kenttämittausten tulokset on esitetty liitteessä Laboratorioanalyysien tulokset Laboratorioanalyysien perusteella todettiin arseenin kynnysarvotason ylityksiä lähes kaikissa analysoiduissa näytteissä. Näytteessä P11/1,0-1,4 m todettiin antimonin ja kuparin alemman ohjearvotason ylitykset, sekä lyijyn ja nikkelin kynnysarvotason ylitykset. Öljyhiilivetyjakeiden C 10 -C 40 ja PAH-yhdisteiden osalta ei todettu kynnysarvotason ylityksiä. Öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajan kaikissa analysoiduissa näytteissä. Laboratorioanalyysien tulokset on esitetty liitteessä 1 ja laboratorion analyysitodistukset liitteessä Maaperässä olevat jätteet Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen kenttähavaintojen perusteella maaperässä todettiin purku- /rakennusjätteitä useissa tutkimuspisteissä. Jätehavainnot on esitetty kootusti alla taulukossa 1. Taulukko 1. Jätehavainnot Tutkimuspiste Jätehavainnot Syvyys, alku Syvyys, loppu Laatu P2 0,8 2 Betonirakenne P2 2 3 Metallia, rautalankaa P4 0,7 2,3 Betonia, alla hieman puuta P5 0,5 2 Betoni (kova) P7 0,7 0,8 Betonia P8 1 2 Puuta (ratapölkky?) P9 0,6 0,8 Betonia P10 0,7 0,8 Betonia P Saven peittämä lecasora P11 1 1,4 Pieniä tiilen paloja P12 1 1,5 Tiiltä, puuta P13 1 1,5 Hieman puumursketta Jätehavainnot keskittyvät pääasiassa puretun veturitallin alueelle ja sen läheisyyteen (tallin pihaalueelle ja ratapiha-alueelle). Jätehavainnot on myös esitetty liitteessä Epävarmuustarkastelu Tutkimusalueelle tehdyt tutkimuspisteet sijoitettiin alueen historiatietoihin perustuen puretun veturitallin ja ratapihan, sekä muiden toimintojen alueelle. Tehtyjen tutkimuspisteiden arvioidaan riittävän alueen maaperän pilaantuneisuuden arviointiin alueen nykyisessä ja suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

8 5. PILAANTUNEISUUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI Tutkimuskohteessa todettiin kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja haitta-aineita. Tästä johtuen kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida. Alueen olosuhteet huomioiden kohteen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa voidaan soveltaa asetuksessa esitettyjä viitearvoja. Tutkimusalue on pysäköintialueena, joten viitearvoina käytetään (Vna 214/2007) ylempiä ohjearvoja. Tutkimusalueella todettiin laboratorioanalyysien perusteella alemman ohjearvotason ylittävät antimoni- ja kuparipitoisuudet yhdessä maanäytteessä (P11/1,0-1,4 m). Viitearvovertailun perusteella alueen maaperää ei tarvitse luokitella pilaantuneeksi kohteen (epäherkkä) maankäyttömuoto huomioiden, eikä alueella ole maaperän puhdistustarvetta. Alueella todetut, alemman ohjearvotason ylittävät haitta-aineet ovat alkuaineita, jotka ovat maaperässä käytännössä kulkeutumattomia, eivätkä ole haihtuvia. Pitoisuudet todettiin pintamaan alapuolella, syvyydellä 1,0-1,4 m, joten ihmisten altistuminen suoran kosketuksen tai maan syönnin kautta ei ole mahdollista. Ihmisten altistuminen maaperässä oleville alkuaineille on mahdollista, mikäli kyseisellä alueella tehdään maanrakennustöitä. Alueella ei arvioida olevan tarvetta maaperän puhdistustoimille. Mikäli alueen maankäyttömuoto muuttuu herkemmäksi (esim. asuinkäyttöön), on maaperän puhdistustarve arvioitava uudelleen. 6. JOHTOPÄÄTÖKSET Kohdekiinteistöllä tehdyn maaperätutkimuksen perusteella alueen maaperässä todettiin alemman ohjearvotason ylittäviä antimoni- ja kuparipitoisuuksia yhdessä tutkimuspisteessä (P11). Kohteen maaperässä todettujen haitta-ainepitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan maaperän kunnostustarvetta alueen maankäyttö ja todettujen haitta-aineiden kulkeutumattomuus, sekä altistumisen epätodennäköisyys huomioiden kohteen nykykäytössä. Mikäli alueen maankäyttö muuttuu herkemmäksi tai alueella (alemmat ohjearvotasot ylittyvät) tehdään esim. kaivutöitä, on maaperän puhdistustarve arvioitava uudelleen. Pilaantuneen maan kaivu on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää ympäristöviranomaiselle (ELYkeskus) tehtävää ilmoitusta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Tutkimusalueen maaperässä havaittiin entisen veturitallin alueella purkamattomia betonirakenteita (mahdollisesti alapohjaa ja perustuksia). Betonirakenteiden alla esiintyy paikoitellen rakennusjätteitä (pääasiassa puuta ja metallin kappaleita) sisältävää täyttömaata. Rakennusjätteitä (pääasiassa puuta ja tiiliä) havaittiin myös veturitallin länsi- ja itäpuolelle tehdyissä tutkimuspisteissä P8, P12 ja P13. Veturitallin länsipuolella todettu puuaines voi olla peräisin esimerkiksi ratapölkyistä. Veturitallin purkamattomat betonirakenteet ja täyttömaan joukossa havaitut jätejakeet eivät aiheuta maaperän pilaantuneisuutta, mutta ne on huomioitava alueella mahdollisesti tehtävissä maanrakennustöissä. Rakennusjätteet on tarvittaessa poistettava tulevan käytön edellyttämässä laajuudessa. Rakennusjätteitä sisältäviä täyttömaita ei saa toimittaa maankaatopaikalle, vaan ne on kuljetettava kaatopaikalle tai vastaanottolaitokseen, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisten jätteiden vastaanotto.

9 Ramboll Finland Oy Espoossa Timo Salmi projektipäällikkö Jaakko Laine suunnittelija

10 LIITE 1 ANALYYSITULOSTEN JA KENTTÄHAVAINTOJEN KOONTITAULUKKO

11 Projektinumero: Tilaaja: Kirkkonummen kunta Kohde: Aseman seudun pilaantuneisuustutkimus Liite 1 Yhteenveto maanäytteiden tuloksista Sivu 1/4 Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Pistetunnus Syvyys m Maalaji Havainnot Vertailuarvot As Cu Pb Zn Kuiva- Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V arvio luontainen pit aine 0,02 1 0,005 0, kynnysarvo , alempi ohjearvo ylempi ohjearvo vaarallisen jätteen raja-arvo Lisätietoja / havainnot (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) P1 0,0-1,0 1,0 hk, sa 0-0,5 Hk, 0,5-1 Sa (tiivis) % <0,50 5 <0,20 7, ,0-2,0 1,0 sa ei hajua 60 1,0 sa löysempi Sa 42 1,0 sa 51 P2 0,0-0,8 0,8 hk mukana kiviä 38 0,8-1,3 0,5 be, hk betonirakenne 24 1,3-2,0 0,7 be, hk betonin alla hiekkaa < metallia, rautalanganpätkä, hk, ki, sr, 2,30-3,0 sa, pieni 1,0 sa % <0,50 5,1 <0,20 8, , haju, vesipinta n.2,m, jäte<10% 1,0 sa löysä sa, ei jätettä 42 P3 0,0-0,7 0,7 hk tiukkaa hk < 0,7-1,8 3,0 sa homogeeninen sa % <0,50 7,3 0, ,8-3,0 1,2 sa 51 1,0 sa 56 P4 0,0-0,7 0,7 hk 21 0,7-1,7 1,0 be, hk < 1,7-2,3 0,6 be, hk betoni loppuu n.2,3m, alla hieman puuta 28 2,3-3,3 1,0 ki kiviä, vettä, ei näytettä 3,3-4,0 0,7 sa löysä sa % P5 0,0-0,5 0,5 hk 46 0,5-1,0 0,5 be todella kovaa betonia 46 1,0-2,0 1,0 be 34 Kerrospaksuus 1,0 hk, sa n2,0m vettä ruiskusi, 2,0-3,0 hk ja sa ei jäänyt kairaputkeen, betonin alla vähän puuta 1,0 sa 49 P6 0,0-1,5 1,5 hk 24 1,5-2,0 0,5 sa % 1,0 sa 41 1,0 sa 40 P7 0,0-1,0 1,0 hk,be 0,0-0,7 hk, 0,7-0,8 be, 0,8-1,0 vetinen hk % <0,50 3,8 <0, , ,0-2,0 1,0 sa, hk saven joukossa oranssihtavaa maa-ainesta>5%, ei jätettä % <0,50 8,3 <0, ,0 sa ,0 sa 59 P8 0,0-1,0 1,0 hk ,0-2,0 1,0 org.aines puuta, org.ainesta >90%, ei hajua 10 1,0 sa % 1,0 sa 59 P9 0,0-0,6 0,6 hk 35 0,6-1,3 0,7 be, hk 0,6-0,8 be, 0,8-1,3 hk 39 1,3-2,3 1,0 sa % 2,3-3,3 1,0 sa 55 3,3-4,0 0,7 sa 52 P10 0,0-1,0 1,0 hk, be 0,0-0,7 hk, 0,7-0,8 be, 0,8-1,0 hk 25 1,0-2,0 1,0 hk 29 1,0 sa saven peittämää lekasoraa 44 1,0 sa märkä sa % P11 0,0-1,0 1,0 hk 39 1,0-1,4 0,4 hk, sr pieniä tiilen paloja % , ,4-2,0 0,6 sa ,0 sa löysempi sa 40 1,0 sa 56 Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2002: X Tulos ylittää kynnysarvon XX Tulos ylittää alemman ohjearvon XXX Tulos ylittää ylemmän ohjearvon XXX Tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon Huomautukset: = kts. VNa 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton 1 = lievä L = Luonnonmaa 2 = kohtalainen T = Täyttömaa 3 = voimakas

12 Projektinumero: Tilaaja: Kirkkonummen kunta Kohde: Aseman seudun pilaantuneisuustutkimus Liite 1 Yhteenveto maanäytteiden tuloksista Sivu 2/4 Polyaromaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet Pistetunnus Syvyys m P1 0,0-1,0 1,0-2,0 P2 0,0-0,8 0,8-1,3 1,3-2,0 P3 0,0-0,7 0,7-1,8 1,8-3,0 P4 0,0-0,7 0,7-1,7 1,7-2,3 2,3-3,3 3,3-4,0 P5 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 P6 0,0-1,5 1,5-2,0 P7 0,0-1,0 1,0-2,0 P8 0,0-1,0 1,0-2,0 P9 0,0-0,6 0,6-1,3 1,3-2,3 2,3-3,3 3,3-4,0 P10 0,0-1,0 1,0-2,0 P11 0,0-1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 Bentso Dibentso Indeno Antra- Asenaf- Asenaf- Bentso(a) Bentso(a) Bentso(b) (g,h,i) Bentso(k) (a,h) Fenan- Fluoran- Fluo- (1,2,3-c,d) Kry- Nafta- Py- PAH 5 C 10 -C 21 C 21 -C 40 C 10 -C 40 seeni teeni tyleeni antraseeni pyreeni fluoranteen i peryleeni fluoranteeni antraseeni treeni teeni reeni pyreeni seeni leeni reeni sum. Keskit. Raskaat sum , (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) <20 <20 27 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,018 0,014 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,009 0,04 <20 <20 <20 0,009 <0,003 <0,003 0,003 0,003 0,004 <0,003 <0,003 <0,003 0,064 0,033 0,012 <0,003 0,004 <0,003 0,016 0,15 <20 <20 <20 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,00 <20 <20 <20 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,004 0, <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,00 <20 <20 <20 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,006 0,004 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,004 0,01 <20 <20 <20 Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2002: X Tulos ylittää kynnysarvon XX Tulos ylittää alemman ohjearvon XXX Tulos ylittää ylemmän ohjearvon XXX Tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon Huomautukset: = kts. VNa 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton 1 = lievä L = Luonnonmaa 2 = kohtalainen T = Täyttömaa 3 = voimakas

13 Projektinumero: Tilaaja: Kirkkonummen kunta Kohde: Aseman seudun pilaantuneisuustutkimus Liite 1 Yhteenveto maanäytteiden tuloksista Sivu 3/4 Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Pistetunnus Syvyys m Kerrospaksuus Maalaji Havainnot Vertailuarvot As Cu Pb Zn Kuiva- Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V arvio luontainen pit aine 0,02 1 0,005 0, kynnysarvo , alempi ohjearvo ylempi ohjearvo vaarallisen jätteen raja-arvo Lisätietoja / havainnot (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) P12 0,0-1,0 1,0 hk 40 1,0-1,5 0,5 hk tiiltä, puuta, jäte>10% % <0,50 8,8 <0, ,5-2,0 0,5 si, sa ,0 sa % <0,50 7,5 <0, ,0 sa 60 P13 0,0-1,0 1,0 hk < 1,0-1,5 0,5 si, sa tumma ja märkä si, hieman puumursketta>10%, ei hajua % 0,69 8,2 <0,20 6, ,5-2,0 0,5 sa kova sa 51 1,0 sa pehmeämpi sa 48 1,0 sa löysä sa 31 P14 0,0-1,5 1,5 hk 35 1,5-2,0 0,5 hk, sa % 1,0 sa 54 1,0 sa 46 P15 0,0-1,5 1,5 hk 28 1,5-2,0 0,5 sa 47 1,0 sa % <0,50 7,6 <0, ,0 sa 45 tulosten lukumäärä [n] Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2002: X Tulos ylittää kynnysarvon XX Tulos ylittää alemman ohjearvon XXX Tulos ylittää ylemmän ohjearvon XXX Tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon Huomautukset: = kts. VNa 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton 1 = lievä L = Luonnonmaa 2 = kohtalainen T = Täyttömaa 3 = voimakas

14 Projektinumero: Tilaaja: Kirkkonummen kunta Kohde: Aseman seudun pilaantuneisuustutkimus Liite 1 Yhteenveto maanäytteiden tuloksista Sivu 4/4 Polyaromaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet Pistetunnus Syvyys m P12 0,0-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 P13 0,0-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 P14 0,0-1,5 1,5-2,0 P15 0,0-1,5 1,5-2,0 Bentso Dibentso Indeno Antra- Asenaf- Asenaf- Bentso(a) Bentso(a) Bentso(b) (g,h,i) Bentso(k) (a,h) Fenan- Fluoran- Fluo- (1,2,3-c,d) Kry- Nafta- Py- PAH 5 C 10 -C 21 C 21 -C 40 C 10 -C 40 seeni teeni tyleeni antraseeni pyreeni fluoranteen i peryleeni fluoranteeni antraseeni treeni teeni reeni pyreeni seeni leeni reeni sum. Keskit. Raskaat sum , (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 0,015 0,004 0,014 0,036 0,056 0,072 0,071 0,032 0,024 0,051 0,084 0,005 0,049 0,047 0,008 0,076 0,64 <20 <20 <20 0,007 <0,003 0,003 0,012 0,016 0,019 0,015 0,009 0,005 0,033 0,045 <0,003 0,011 0,019 0,006 0,047 0,25 <20 <20 < Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2002: X Tulos ylittää kynnysarvon XX Tulos ylittää alemman ohjearvon XXX Tulos ylittää ylemmän ohjearvon XXX Tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon Huomautukset: = kts. VNa 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton 1 = lievä L = Luonnonmaa 2 = kohtalainen T = Täyttömaa 3 = voimakas

15 LIITE 2 LABORATORION TUTKIMUSTODISTUS

16 Ramboll Analytics Pvm: /5 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Espoo PL ESPOO Tutkimuksen nimi: Kirkkonummi / Asemanseudun pima-tutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Mbu Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet P1, 0-- 1m Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine P2, 2-- 3m P3, 0,7-- 1,8m P4, 3,3-- 4m P5, 2-- 3m Yksikkö Menetelmä m-% RA9000¹ T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) PAH, Summa EPA16 Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 5,0 5,1 7,3 3,8 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 <0,20 0,23 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 7,8 8, mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 10 8,3 15 8,1 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 27 <20 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T <20 <20 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T <20 <20 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T 0,044 0,15 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 0,009 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,003 0,004 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,018 0,064 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,014 0,033 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 0,012 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 0,004 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

17 Ramboll Analytics Pvm: /5 Tutkimustodistus Projekti: /1 Pyreeni Yksikkö Menetelmä 0,009 0,016 mg/kg ka RA9002B¹ T Maanäytteet Näytteenottopisteet P6, 1,5-- 2m Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine P7, 1-- 2m P8, 2-- 3m P9, 1,3-- 2,3m P10, 3-- 4m Yksikkö Menetelmä m-% RA9000¹ T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) PAH, Summa EPA16 Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 8,3 mg/kg ka RA9001¹ T <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 14 mg/kg ka RA9001¹ T 86 mg/kg ka RA9001¹ T 24 mg/kg ka RA9001¹ T 15 mg/kg ka RA9001¹ T 31 mg/kg ka RA9001¹ T 110 mg/kg ka RA9001¹ T 100 mg/kg ka RA9001¹ T <20 48 <20 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T <20 20 <20 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T <20 27 <20 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T 0 0,0041 0,0034 0,014 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 0,003 0,006 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 <0,003 <0,003 0,004 mg/kg ka RA9002B¹ T <0,003 0,004 <0,003 0,004 mg/kg ka RA9002B¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

18 Ramboll Analytics Pvm: /5 Tutkimustodistus Projekti: /1 Maanäytteet Näytteenottopisteet P11, 1-- 1,4m Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine P12, 1-- 1,5m P12, 2-- 3m P13, 1-- 1,5m P14, 1,5-2m Yksikkö Menetelmä m-% RA9000¹ T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) PAH, Summa EPA16 Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni 23 <0,50 <0,50 0,69 mg/kg ka RA9001¹ T 29 8,8 7,5 8,2 mg/kg ka RA9001¹ T 0,23 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T ,3 mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T mg/kg ka RA9001¹ T 44 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T <20 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T 34 <20 mg/kg ka RA9002A¹ T 0,64 0,25 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,015 0,007 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,004 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,014 0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,036 0,012 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,056 0,016 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,072 0,019 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,071 0,015 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,032 0,009 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,024 0,005 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,051 0,033 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,084 0,045 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,005 <0,003 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,049 0,011 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,047 0,019 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,008 0,006 mg/kg ka RA9002B¹ T 0,076 0,047 mg/kg ka RA9002B¹ T Maanäytteet Näytteenottopisteet P15, 2-- 3m Näytenumero MÄÄRITYKSET Kuiva-aine Yksikkö Menetelmä 66 m-% RA9000¹ T Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok RA9003 T kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok RA9001 T Antimoni (Sb) Arseeni (As) <0,50 mg/kg ka RA9001¹ T 7,6 mg/kg ka RA9001¹ T Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

19 Ramboll Analytics Pvm: /5 Tutkimustodistus Projekti: /1 Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Yksikkö Menetelmä <0,20 mg/kg ka RA9001¹ T 14 mg/kg ka RA9001¹ T 77 mg/kg ka RA9001¹ T 36 mg/kg ka RA9001¹ T 13 mg/kg ka RA9001¹ T 34 mg/kg ka RA9001¹ T 100 mg/kg ka RA9001¹ T 98 mg/kg ka RA9001¹ T Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka RA9002A¹ T Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka RA9002A¹ T Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka RA9002A¹ T PAH, Summa EPA16 mg/kg ka RA9002B¹ T Antraseeni mg/kg ka RA9002B¹ T Asenafteeni mg/kg ka RA9002B¹ T Asenaftyleeni mg/kg ka RA9002B¹ T Bentso(a)antraseeni mg/kg ka RA9002B¹ T Bentso(a)pyreeni mg/kg ka RA9002B¹ T Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka RA9002B¹ T Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka RA9002B¹ T Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka RA9002B¹ T Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka RA9002B¹ T Fenantreeni mg/kg ka RA9002B¹ T Fluoranteeni mg/kg ka RA9002B¹ T Fluoreeni mg/kg ka RA9002B¹ T Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka RA9002B¹ T Kryseeni mg/kg ka RA9002B¹ T Naftaleeni mg/kg ka RA9002B¹ T Pyreeni mg/kg ka RA9002B¹ T ¹ EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Laboratoriot T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

20 Ramboll Analytics Pvm: /5 Tutkimustodistus Projekti: /1 Menetelmien kuvaukset RA9002A Öljyhiilivetyjakeet C10-C40 RA9002B PAH Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni-heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/FID-tekniikkaa (mod. ISO 16703). Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 20 mg/kg ka ja mittausepävarmuus 30 %. PAH-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa (mod. ISO ja mod. CEN/TS 16181). Määritysraja on 0,003 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 8-48 % yhdisteestä riippuen. Summa parametri on laskettu lower bound-arvona (huomioidaan vain määritysrajalla olevat tai sen ylittävät tulokset. Ympäristöhallinnon ohje 6/2014). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

21 U:\1330\08_MUUT_TILAAJAT\Kirkkonummi\ _Asemanseudun pima-tutkimus\03_cad\302_tyokansio\piirustus1_sijaintikartta.dwg KOHDE Peruskartat Maanmittauslaitoksen aineistoa 01/2017 Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava KIRKKONUMMI Sijaintikartta 1: Asemankaaren kortteli 102 Pilaantuneen maaperän tutkimukset Ramboll Säterinkatu ESPOO hyv. Työnro Suunn.ala YMP Tiedosto Piirustusnro Muutos 1 piir. suunn. pvm PIVK T.Salmi

22 Alueella aiemmin sijainnut veturitalli \\rfiespds01\data3\espfs01\data1\1330\08_muut_tilaajat\kirkkonummi\ _asemanseudun pima-tutkimus\03_cad\302_tyokansio\piirustus2_tutkimuspistekartta.dwg P6 P8 0 30m P1 P4 Aiemmin ollut ratapiha-aluetta P9 P11 P2 P5 Purettuja rakennuksia P10 P3 P7 P12 P13 TUTKIMUSALUE P14 P15 Tunn. Lukum. Raken nuskoh teen nimi ja osoite h yv. Muutos KIRKKONUMMI Asemankaaren kortteli 102 Pilaantuneen maaperän tutkimukset MAHDOLLISET HAITTA-AINEMERKINNÄT: Ramboll Säterinkatu ESPOO haitta-aineita yli ongelmajäte raja-arvon haitta-aineita yli ylemmän ohjearvon teollisuus-, varasto- ja liikennealueen tms. viitteellinen pilaantuneisuusraja yleinen viitteellinen pilaantuneisuusraja haitta-aineita yli alemman ohjearvon haitta-aineita yli kynnysarvon Piirust uksen sisält ö Suunn.a la Piirustusnro piir. suunn. Työn ro Nimim. Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittaka ava Tutkimuskartta 1:500 YMP PIVK T.Salmi

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ Vastaanottaja VR-Yhtymä Oy / Tuija Säynätjoki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.6.2016 MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ 609-430-1-14 TUTKIMUSRAPORTIN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Helmikuu 2017 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS,

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Lahden Tornatorin lankarullatehdas Sanna Lepistö 23.12.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2 (9) 23.12.2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 4 2. KOHTEEN

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1a Normalisoimattomat analyysitulokset Tutkimustulokset 1/2 KSV Kruunuvuori P15976P001

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS. Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Ilkka Tarkkanen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Lokakuu 2015 VUORIKATU 19,MIKKELI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS VUORIKATU 19,MIKKELI Tarkastus 6/10/2015 Päivämäärä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.4.2016 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 (609-9-36-16) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1651907 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET Liite 3 Vastaanottaja Fingrid Oyj Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.1.2013 Viite 1510001379 FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimuaportti Päivämäärä 18.12.2014 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Päivämäärä 18/12/2014

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

NIEMENRANTA III, TAMPERE

NIEMENRANTA III, TAMPERE Vastaanottaja Riikka Rahkonen, Tampereen Kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Tammikuu 2017 ID 1 728 384 NIEMENRANTA III, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8496 RANTA- JA VESIALUEEN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti ID 1 378 880 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti 12.2.2016 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (8) 52012 SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO 110270-436666 RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh

Lisätiedot

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi 11.07.2012 Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere 11.7.2012 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.10.2011 Viite 82138014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Tutkimuskohde Lepsämäntie n. 116, Nurmijärvi Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.8.2012 LEPSÄMÄNTIEN LÄ- HEISYYDESSÄ SIJAIT- SEVAN MAANLÄJITYS- ALUEEN PILAANTU-

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI MAANTIEKYLÄ, FIN-SEULA OY:N MÄÄRÄALA TUUSULAN KUNTA 12.8.2011, MUUTOKSET 20.9.2011 Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu 15 C, FI-33500 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja NCC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 14.9.2010 (Luonnos) TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 13.9.2010

Lisätiedot

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostettavan alueen sijainti. Kiinteistöjen omistaja. Toiminnan kuvaus

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostettavan alueen sijainti. Kiinteistöjen omistaja. Toiminnan kuvaus PÄÄTÖS UUDELY/3029/2017 7.4.2017 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.8.2011 RATAPIHANKADUN ASEMA- KAAVA 8330, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS RATAPIHANKADUN ASEMAKAAVA 8330, TAMPERE HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot

TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 15.9.2015 Projektinumero 1510020187 TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS TYYNENTIE,

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Toimeksiantonumero: 306334 Päivätty: 16.1.2015 Tarkastettu: Christian Tallsten Käsittelijä: Pirkko Kekäläinen Status: Final

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Tutkimusraportti 1 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270 13.1.2012 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET NCC RAKENNUS OY TEIVAANKATU 33400 TAMPERE ENV270 13.1.2012 Tutkimusraportti 2 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot