RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Viite RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

2 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Päivämäärä Laatija Tarkastaja Anna Laksio Kare Päätalo Kuvaus Korttionmäen kaatopaikka, lisätutkimukset Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA T F

3 KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KAATOPAIKAN SIJAINTI 1 3. TUTKIMUKSET Aiemmat tutkimukset Näytteenotto heinäkuussa Analyysit 2 4. TUTKIMUSTULOKSET 2 5. Kaatopaikan viimeistely Alustava massa-arvio Kaatopaikan pintamateriaalit Kaatopaikan muotoiluvaihtoehdot Kustannusarvio muotoilulle Toimenpide-ehdotus aikataulutettuna 4 6. JOHTOPÄÄTÖKSET 5 LIITTEET 1 Koekuoppakortit KK1-KK5 2 Kooste analyysituloksista ja ohjearvovertailu 3 Analyysitodistus PIIRUSTUKSET Yleiskartta 1: Tutkimuskartta 1:2 000

4 1 1. JOHDANTO Riihimäen Korttionmäelle suunnitellun uuden asuinalueen länsipuolella sijaitsee käytöstä poistettu Riihimäen kaupungin kaatopaikka ja VR:n maankaatopaikka. Korttionmäen kaatopaikan käyttö on lopetettu vuonna Kaatopaikalle on tehty jälkihoitosuunnitelma (Korttionmäen kaatopaikan jälkihoitosuunnitelma, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, ja Korttionmäen kaatopaikan jälkihoitosuunnitelman tarkistus, Maa ja Vesi, ), joista tarkistetun suunnitelman Hämeen ympäristökeskus on hyväksynyt Kaatopaikkaa tarkkaillaan edelleen Hämeen ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikan luiskakaltevuudet ovat osittain jyrkkiä ja luiskien muotoiluun on suunniteltu käytettävän kaatopaikan pintamaita. Tämän lisätutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaatopaikan pintakerroksen haitta-ainepitoisuuksia ja sisältääkö pintakerros jätettä. 2. KAATOPAIKAN SIJAINTI Korttionmäen kaatopaikka sijaitsee Riihimäen Herajoen kylässä. Kaatopaikan YKJ-koordinaatit ovat x= ja y= (lähde: Kansalaisen karttapaikka). Lähimmät pohjavesialueet ovat Multatöyrään ja Herajoen pohjavesialueet. Multatöyrään pohjavesiraja sijaitsee kohteesta noin 500 metriä kaakkoon ja Herajoen pohjavesiraja 600 metriä lounaaseen. Kohteen sijainti on esitetty yleiskartassa Kaatopaikan pohjois- ja eteläreunalla luiskat ovat erityisen jyrkkiä, ja niissä on putoamisvaara. 3. TUTKIMUKSET 3.1 Aiemmat tutkimukset Kaatopaikan alueella tutkittiin pintamaan (0-0,3 m) haitta-ainepitoisuuksia kymmenestä tutkimuspisteestä. Tutkimustuloksissa sinkin kynnysarvon ylittävä pitoisuus oli näytepisteessä RF 6 ja arseenin kynnysarvo ylittyi näytepisteessä RF 2. Molemmat jäivät alle alempien ohjearvojen. Pisteessä RF 6 oli raskaiden öljyjakeiden C 21 - C 40 alemman ohjearvon ylitys. Samassa pisteessä ylittyi myös öljyhiilivetyjakeiden C 10 - C 40 kynnysarvo. Kaatopaikan koillispuolella todettiin katselmuksella roskaantumista metsässä, mikä on tarpeen siivota pois ennen uuden asutusalueen rakentamista. Tutkimustulokset on kokonaisuudessaan esitetty tutkimusraportissa: Riihimäen kaupunki, Korttionmäen ympäristötutkimukset, Tutkimusraportti , Ramboll Finland Oy. 3.2 Näytteenotto heinäkuussa 2011 Kaatopaikan päältä otettiin maaperänäytteet Näytteet otettiin kaivinkoneella kaivetuista viidestä näytekanaalista (KK1 KK5). Kanaalit olivat 6 10 m pitkiä ja noin 1,4 2,7 m syviä. Kanaalien sijainti on esitetty tutkimuskartalla yhdessä aiempien tutkimuspisteiden kanssa. Jokaisesta kanaalista otettiin näytteet kahdesta maakerroksesta. Näytteenottokanaaleista laaditut koekuoppakortit ovat liitteenä 1.

5 2 Kaivetuissa kanaaleissa ei havaittu merkittävää jätetäyttöä. Kanaalissa KK1 havaittiin hieman jätejakeita kuopan pohjalla (tiiliä, muovia). Kanaalissa KK2 havaittiin hieman puujätettä kuopan pohjalla. Muissa kanaaleissa ei havaittu jätejakeita. Kanaaleissa pintahumuksen alla oli hiekka- ja savikerroksia. 3.3 Analyysit Jokaisesta kanaalista analysoitiin kahdelta syvyydeltä (pinta- ja pohjakerros) metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V) ja öljyhiilivedyt C 10 -C 40. Yhteensä tutkittiin 10 näytettä. Näytteet analysoitiin Ramboll Analyticsin akkreditoidussa laboratoriossa Lahdessa. 4. TUTKIMUSTULOKSET Näytteissä todettuja haitta-ainepitoisuuksia on verrattu Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ohjearvoihin. Taulukkoon 1 on koottu kynnysarvotason ylittäneiden näytteiden haittaainepitoisuudet. Kaikki tutkimustulokset on esitetty liitteissä 2 ja 3. Kynnysarvotason ylittäviä arseenipitoisuuksia todettiin neljässä näytteessä ja kobolttipitoisuus yhdessä näytteessä. Tutkimuskanaalissa KK5 pintakerroksen näytteessä todettiin kuparin ja sinkin osalta alemman ohjearvotason ylittävät pitoisuudet. Muuten metallipitoisuudet näytteissä alittivat kynnysarvotasot. Öljyhiilivetyjen osalta kynnysarvotaso ylittyi kanaaleissa KK1, KK3 ja KK5. Kuitenkin alempi ohjearvotaso ylittyi vain raskaiden jakeiden osalta kanaalin KK3 pintakerroksessa ja kanaalin KK5 pohjakerroksessa. Pitoisuudet olivat selvästi alle ylemmän ohjearvotason. Todetut haitta-ainepitoisuudet olivat pieniä. Koska massojen hyötykäyttökohde on vanha kaatopaikka, eivät pienet alemman ohjearvotason ylitykset estä massojen hyödyntämistä luiskien muotoilussa. Taulukko 1. Kynnysarvotason ylittäneiden näytteiden pitoisuudet ja ohjearvovertailu. Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo KK1 KK1 KK3 KK4 KK5 KK5 Kynnysarvo 0,1-0,6 m 0,7-1,4 m 0,1-0,6 m 0,2-1,1 m 0,2-1,0 m 1,5-2,5 m mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Sb ,69 <0,5 0,7 <0,5 0,57 0,56 As ,2 7,6 7,5 3,9 3,5 5,2 Cd <0,2 <0,2 0,4 <0,2 0,37 0,42 Co ,6 8,3 8, ,3 Cr Cu Pb Ni Zn V Öljyh. C10-C40 Öljyh. C10-C21 Öljyh. C21-C <

6 3 5. KAATOPAIKAN VIIMEISTELY 5.1 Alustava massa-arvio Kaatopaikan pohjoisreunalla maanpinta laskee tasolta +106 tasolle +90 noin 25 m matkalla (korkeusero 16 m). Nykyinen kaltevuus on jyrkempi kuin 1:2. Valmiin luiskan kaltevuus tulisi olla 1:3. Jos massoja leikataan luiskan yläreunasta noin 1 m tasolle +105 (korkeusero 15 m) ja käytetään kaltevuutena 1:3, kasvaa etäisyys vaakasuunnassa noin 45 metriin. Pohjoisreunan luiskan muotoiluun voidaan karkeasti arvioida 100 m leveälle alueelle tarvittavan noin m 3 massoja. Lisäksi tarvitaan ohut kasvukerros maisemointia varten. Kaatopaikan kaakkoisreunalla on myös verhoiltavaa luiskaa, mutta se on huomattavasti matalampi (noin 5 metriä). Muotoiluun tarvittava materiaalimäärä on alustavan arvion mukaan noin m 3. Korttionmäen kaatopaikan luiskakaltevuuksien korjauksiin tarvitaan pohjois- ja koillisreunoilla alustavan arvion mukaan noin m 3 massoja. Massa-arvion tarkentamiseksi on tarpeen mitata kaatopaikan alueen nykytila ja suunnitella uusi pinta, jotta voidaan laskea massat tarkemmin. Peittoratkaisuna olisi tällöin yksinkertainen puhtailla mailla tehty kerros, jolla muotoillaan luiskat turvallisiksi. Pohjoisreunan osalta tulee huomioida kiinteistörajat, sillä luiskan muotoilussa joudutaan menemään kaatopaikan kiinteistön 3:709 ulkopuolelle kiinteistölle 3:681. Kiinteistön 3:681 omistaa Riihimäen kaupunki. 5.2 Kaatopaikan pintamateriaalit Tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että kaatopaikan alemmalla tasolla (KK1 KK3) on riittävän puhtaita pintamaita noin 1,5 2,5 metriä vanhan jätetäytön päällä. Korkeammalla osalla (KK4 ja KK5) kaatopaikalla on voi olla paksummin leikattavia massoja. Jos kaatopaikalle hyväksytään 1 metri puhtaita pintamaita koko alueelle riittäväksi peitoksi, voidaan kaatopaikan pinnasta leikata noin 1-1,5 metrin kerros massoja luiskien muotoiluun. Työteknisesti tehokkainta voi olla leikata kaatopaikan korkeimmasta kohdasta paksummin massoja (noin 2 metriä) ja samalla madaltaa jyrkimmän luiskan yläpuolista pengertä noin metrillä. Kovin laajan alueen raapiminen ohuesti on hitaampaa ja aiheuttaa laajemman siistittävän alueen kuutiota kohti. 5.3 Kaatopaikan muotoiluvaihtoehdot Korttionmäen kaatopaikan laelta löytyy massoja määrällisesti riittävästi. Leikkaamalla pintamaita voitaisiin saada riittävä määrä muotoiluun massoja. Kustannustehokkuuden kannalta ohuen kerroksen leikkaaminen ja lyhyen matkan siirto sekä kahden uuden pinnan viimeistely riippuu hyvin paljon maarakennusalan suhdanteesta. Toinen vaihtoehto on tuoda Riihimäen kaupungin rakennushankkeista ylijäämämassoja ja erityisesti Korttionmäen uuden asutusalueen kunnallistekniikan rakentamisessa syntyvät läjitysmassat kaatopaikan verhoiluun. Mikäli lähialueella ei ole tiedossa isoja rakennuskohteita, pelkästään ylijäämämailla tehtäessä muotoilu voi kestää pitempään kuin kaatopaikan omilla pintamailla. Lisäksi muista kohteista tuotavista massoista aiheutuu paljon raskasta liikennettä nykyiselle asuinalueelle. Kustannustehokas vaihtoehto on käyttää Korttionmäkeä Riihimäen kaupungin ylijäämämaiden vastaanottopaikkana 1-2 vuotta, jolloin saadaan nykyiselle maiden vastaanottopaikalle hieman lisää käyttöaikaa ja samalla ilman merkittäviä lisäkustannuksia muotoilumaita Korttionmäkeen. Lisäksi voidaan käyttää kaatopaikan omia pintamaita. Kaatopaikalla olevat vanhat kompostiaumat voi hyödyntää verhoilun yhteydessä.

7 4 Koska Korttionmäen kaatopaikan reunojen muotoilu on kesken ja tiedetään alueelle tulevan uuden asutusalueen takia lisää virkistyskäyttöpaineita, voisi olla järkevää päivittää sulkemissuunnitelman pintarakenteet esimerkiksi virkistyskäyttöä ajatellen. Alue on jo osittain siistiä vihreätä puistomaista aluetta, minkä takia viimeistelyssä voisi jatkaa virkistyskäyttöteemaa. Virkistyskäyttöä ajatellen lisäkustannukset kaatopaikan muotoilussa voidaan pitää kohtuullisina ja samalla saadaan uuden asuinalueen lähelle ulkoilupaikkatarjontaa. Alueelle voisi sijoittaa esimerkiksi ulkoilureitin ja joitakin kuntolaitteita tai lintutornin. Kaavoituksen yhteydessä voisi pitää vaikka yleisökilpailun virkistysalueen ideoista sopivalla reunaehtojen rajauksella. Kaatopaikan peittämisratkaisut tulee hyväksyttää Hämeen ELY-keskuksella, mikäli poiketaan aiemmin hyväksytystä ratkaisusta. ELY-keskukselle on hyvä ilmoittaa vanhan kaatopaikan muotoilun loppuun saattamisen aikataulusta ja toimittaa tarkennettu suunnitelma pohjoisreunan muotoilusta. 5.4 Kustannusarvio muotoilulle Jos Kortionmäen kaatopaikan muotoiluun käytetään kaatopaikan pintamaita ( t) kustannusarvio on leikkauksen (1 /t) osalta noin , kuljetuksen (2 /t) osalta noin ja muotoilun (2 /t) osalta noin eli kustannusarvio yhteensä (alv 0%). Jos Kortionmäen kaatopaikan muotoiluun käytetään Riihimäen kaupungin alueelta joko kaupungin omista tai muista rakennushankkeista saatavia ylijäämämaita kustannusarvio on seuraava. Kuljetuksen osalta (5 /t) noin , siirron osalta (1 /t) ja muotoilun osalta (2 /t) Muualta tuotavilla massoilla kustannusarvio on yhteensä (alv 0%). Vastaanotettaessa puhtaita ylijäämämaita massojen toimittaja on yleensä halukas maksamaan kuljetuskustannukset ainakin osittain. Mikäli maiden kuljetukset ovat Riihimäen kaupungin omia kustannuksia, kuljetuskustannukset on tarpeen budjetoida mukaan. Muista kaatopaikkojen sulkemiskohteista saaduilla yksikköhinnoilla (30 /m 2 ) arvioitaessa noin 7000 m 2 kokoisen kaatopaikan osan sulkemisen kustannukset on noin (alv 0%). Mahdollisen virkistyskäyttöteeman lisäkustannukset eivät sisälly esitettyihin kustannusarvioihin. Esimerkiksi ulkoilureitin merkitseminen ja pinnoittaminen noin kilometrin matkalta on pieni kustannus suhteessa kaatopiakan viimeistelyn kustannusarvioon. 5.5 Toimenpide-ehdotus aikataulutettuna Korttionmäen uusi asuinalue kaavoitetaan pääasiassa vuoden 2012 aikana ja kunnallistekniikka rakennetaan vuoden 2013 aikana. Tonttien luovutus tapahtuu todennäköisesti vuoden 2014 aikana. Vanhan kaatopaikan muotoilulle ja viimeistelylle sopiva ajankohta olisi tällöin vuoden 2012 kesästä vuoden 2013 loppuun, jolloin alue olisi valmis ennen tonttien luovuttamista. Massa-arvion tarkentamiseksi on tarpeen mitata kaatopaikan alueen nykytila ja suunnitella uusi pinta, jotta voidaan laskea massat tarkemmin. Mittaukset olisi hyvä tehdä syksyn 2011 aikana, jotta keväällä 2012 on suunnittelua varten tarkka tieto olemassa erityisesti kaatopaikan pohjoisja kaakkoisreunoilta. Kevään 2012 aikana on tarpeen neuvotella Hämeen ELY-keskuksen kanssa kaatopaikan muotoilun viimeistelyn hyväksyttäminen, mitä varten suunnitelma-asiakirjat on tarpeen päivittää valittavan ratkaisun mukaisiksi. Keväällä 2012 voidaan tarkentaa työaikataulu kaatopaikan viimeistelyssä. Mikäli alueelle otetaan ylijäämämaita vuosina kaupungin toimesta, teetetäänkö pinnan muotoilu vuonna 2013 erikseen maanrakennusurakoitsijalla vai tehdäänkö muotoilu kaupungin omana työnä. Kaatopaikan muotoilun valmistuttua vuoden 2014 alussa laaditaan raportti ELY-keskukselle, jossa esitetään mahdolliset työnaikaiset muutokset suunnitelmiin, valmiin rakenteen mittaustulokset ja tiedot käytetyistä materiaaleista.

8 5 6. JOHTOPÄÄTÖKSET Korttionmäen kaatopaikan pintamaita voidaan haitta-ainepitoisuuksiensa puolesta hyödyntää kaatopaikan muotoilussa. Tutkimuksissa todettiin yhdessä näytteessä kuparin ja sinkin alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus ja kahdessa näytteessä raskaiden öljyjakeiden alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus. Ylemmät ohjearvotasot eivät ylittyneet tutkittujen metallien tai öljyhiilivetyjen osalta. Tutkimuspisteissä ei havaittu ensimmäisten 1,5 2,5 metrin matkalla jätejakeita. Tutkimuskanaalien perusteella kaatopaikan lakiosassa on hiekka- ja savikerroksia ainakin noin 2,5 m syvyyteen saakka. Korttionmäen kaatopaikan luiskakaltevuuksien korjauksiin tarvitaan pohjois- ja koillisreunoilla alustavan arvion mukaan noin m 3 massoja. Massa-arvion tarkentamiseksi on tarpeen mitata kaatopaikan alueen nykytila ja suunnitella uusi pinta, jotta voidaan laskea massat tarkemmin. Hämeen ELY-keskuksen kanssa tulee neuvotella kaatopaikan muotoilun viimeistelyn hyväksyttäminen, mitä varten suunnitelma-asiakirjat on tarpeen päivittää valittavan ratkaisun mukaisiksi. Suunnitelmien päivittämisen yhteydessä voidaan miettiä alueen käyttöä virkistysalueena. Korttionmäen uuden asutusalueen kaavoitushankkeeseen liittyen voidaan todeta, että kaatopaikan pintamaiden haitta-ainepitoisuudet ovat hyväksyttävällä tasolla ja kaatopaikan sulkemiseen liittyvä luiskien muotoilu on jäänyt osittain kesken. Luiskat on tarpeen muotoilla valmiiksi alueen saamiseksi turvalliseksi ennen uuden asutusalueen rakentamista. Liian jyrkät luiskat voivat olla vaarallisia, koska alueelle kohdistuu uuden asutusalueen takia nykyistä enemmän virkistyskäyttöä. Massa-arvion tarkentamiseksi on tarpeen mitata kaatopaikka syksyn 2011 aikana, jotta keväällä 2012 on suunnittelua varten tarkka tieto kaatopaikan pinnanmuodoista. Kevään 2012 aikana neuvotellaan Hämeen ELY-keskuksen kanssa kaatopaikan muotoilusta. Alueelle voisi ottaa ylijäämämaita vuosina ja muotoilla pinnat vuonna Vuoden 2014 alussa laaditaan raportti ELY-keskukselle. Tällöin vuonna 2014 uuden asuinalueen luovuttamisen aikana kaatopaikka olisi valmiina virkistyskäyttöalueena. Hollolassa 13. päivänä lokakuuta 2011 RAMBOLL FINLAND OY Kare Päätalo ryhmäpäällikkö Anna Laksio suunnittelija

9 LIITE 1

10 LIITE 1 KOEKUOPPAKORTTI 1 (3) Tutkimuspaikka Korttionmäen kaatopaikka Tilaaja Riihimäen kaupunki Työnumero Näytteenottaja: L. Turunen Koekuoppa Hm Täyttö Hk, Sa Hk, Sa 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0 MP Tutkimuspiste KK1 X-koordinaatti KK1a 33493,51 Y-koordinaatti KK1a 43004,55 X-koordinaatti KK1b 33499,94 Y-koordinaatti KK1b 43010,35 Maanpinta,MP KK1a +104,19 Maanpinta,MP KK1b +104,24 Vesipinta, W Kuopan pohja -1,4 m mp:sta Tutkimusaika Aistinvaraiset arviot Näytteet -2,2-2,4-2,6 Muut havainnot Jätettä kuopan pohjalla -2,8 Hm Täyttö Hk, Sa Hk, Sa 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8 MP Tutkimuspiste KK2 X-koordinaatti KK2a 33536,81 Y-koordinaatti KK2a 43054,73 X-koordinaatti KK2b 33530,41 Y-koordinaatti KK2b 43055,30 Maanpinta,MP KK2a +105,00 Maanpinta,MP KK2b +104,83 Vesipinta, W Kuopan pohja -2,5 m mp:sta Tutkimusaika Aistinvaraiset arviot -2,0-2,2 Näytteet -2,4-2,6 Muut havainnot Puujätettä pohjalla -2,8

11 LIITE 1 KOEKUOPPAKORTTI 2(3) Tutkimuspaikka Korttionmäen kaatopaikka Tilaaja Riihimäen kaupunki Työnumero Näytteenottaja: L. Turunen Koekuoppa Hm Täyttö Hk, Sa vähän Sa Hk 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0 MP Tutkimuspiste KK3 X-koordinaatti KK3a 33537,96 Y-koordinaatti KK3a 43084,94 X-koordinaatti KK3b 33537,16 Y-koordinaatti KK3b 43077,81 Maanpinta,MP KK3a +105,82 Maanpinta,MP KK3b +105,54 Vesipinta, W Kuopan pohja -2,6 m mp:sta Tutkimusaika Aistinvaraiset arviot ei vettä kuopassa hajua Näytteet -2,2-2,4-2,6 Muut havainnot -2,8 Hm Täyttö Hk, kiviä 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8 MP Tutkimuspiste KK4 X-koordinaatti KK4a 33429,15 Y-koordinaatti KK4a 43081,85 X-koordinaatti KK4b 33436,01 Y-koordinaatti KK4b 43085,76 Maanpinta,MP KK4a +116,03 Maanpinta,MP KK4b +116,10 Vesipinta, W Kuopan pohja -2,7 m mp:sta Tutkimusaika Aistinvaraiset arviot Jotain mustaa + Hk, Sa -2,0-2,2 Näytteet -2,4-2,6 Muut havainnot -2,8

12 LIITE 1 KOEKUOPPAKORTTI 3(3) Tutkimuspaikka Korttionmäen kaatopaikka Tilaaja Riihimäen kaupunki Työnumero Näytteenottaja: L. Turunen Koekuoppa Täyttö Hk, Sa Sa Hk 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8 MP Tutkimuspiste KK5 X-koordinaatti KK5a 33439,77 Y-koordinaatti KK5a 43133,35 X-koordinaatti KK5b 33439,62 Y-koordinaatti KK5b 43125,72 Maanpinta,MP Kk4a +116,31 Maanpinta,MP KK4b +115,99 Vesipinta, W Kuopan pohja -2,5 m mp:sta Tutkimusaika Aistinvaraiset arviot Näytteet Muut havainnot

13 LIITE 2

14 Liite 2/ Korttionmäen lisätutkimukset. Kooste analyysituloksista ja ohjearvovertailu KK1 KK1 KK2 KK2 KK3 KK3 KK4 KK4 KK5 KK5 0,1-0,6 m 0,7-1,4 m 0,2-0,8 m 1,5-2,4 m 0,1-0,6 m 1,5-2,6 m 0,2-1,1 m 1,7-2,7 m 0,2-1,0 m 1,5-2,5 m mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Sb ,69 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 0,57 0,56 As ,2 7,6 3,5 3,8 7,5 4 3,9 3,6 3,5 5,2 Cd <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 0,37 0,42 Co ,6 8,3 7,2 7,9 8,4 6,5 24 4,8 5 6,3 Cr Cu Pb , Ni Zn V Öljyhiilivedyt C10-C40 Keskitisleet C10- C21 Raskaat öljyjakeet C21- C40 Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo <10 <

15 LIITE 3

16 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Hollola Kare Päätalo Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Riihimäen kaupunki, Korttionmäen kaatopaikan lisätutkimukset Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Turunen Lauri Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet KK1 KK1 KK2 KK2 KK3 Näytenumero Keruun alkuaika MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine 0,1-0,6 0,7-1,4 0,2-0,8 1,5-2,4 0,1-0,6 Yksikkö m Menetelmä m-% RA4016 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA3007 kuningasvesi Metallit, PIMA maa ok ok ok ok ok Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) 0,69 <0,5 <0,5 <0,5 0,70 mg/kg ka RA3000* 6,2 7,6 3,5 3,8 7,5 mg/kg ka RA3000* <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,40 mg/kg ka RA3000* 6,6 8,3 7,2 7,9 8,4 mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA4020* mg/kg ka RA4020* mg/kg ka RA4020* Maanäytteet Näytteenottopisteet KK3 KK4 KK4 KK5 KK5 Näytenumero Keruun alkuaika MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine 1,5-2,6 0,2-1,1 1,7-2,7 0,2-1,0 1,5-2,5 Yksikkö m Menetelmä m-% RA4016 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA3007 kuningasvesi Metallit, PIMA maa ok ok ok ok ok Antimoni (Sb) Arseeni (As) <0,5 <0,5 <0,5 0,57 0,56 mg/kg ka RA3000* 4,0 3,9 3,6 3,5 5,2 mg/kg ka RA3000* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

17 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Yksikkö Menetelmä <0,2 <0,2 <0,2 0,37 0,42 mg/kg ka RA3000* 6,5 24 4,8 5,0 6,3 mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* , mg/kg ka RA3000* , mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA4020* 48 <10 < mg/kg ka RA4020* mg/kg ka RA4020* * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Salla Partio FM, Tutkimuskemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet, maa Öljy määritettiin kaasukromatografisesti asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen FI-detektoria. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 10 mg/kg ja mittausepävarmuus 31 %. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin ISO ja ISO Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

18 PIIRUSTUKSET

19 W:\1620\Riihimäen kaupunki\ _korttionmäki_lisätutkimus\piirustukset\ _1_04_08_2011_a4.dwg c Tunn. TUTKIMUSALUE Herajoki Maanmittaustoimisto lupa nro 3/MML/11 Lukum. Rakennuskoht een nimi ja osoite h yv. Muutos RIIHIMÄEN KAUPUNKI Korttionmäen kaatopaikka Lisätutkimus K. Päätalo Ramboll Terveystie HOLLOLA puh fax Multatöyräs Piirustuks en sisält ö Su u nn.ala Piirustusnro piir. suunn. Työnro Nimim. Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittakaa va Yleiskartta 1: YMP KIRH A. Laksio

20 Mitatut koordinaatit RF1 Piste X Y Z RF , ,87 113,94 RF , ,18 RF , ,86 104,75 RF , ,53 105,77 RF , ,48 115,72 RF , ,65 115,99 RF , ,39 RF , ,91 RF , ,02 RF , ,59 W:\1620\Riihimäen kaupunki\ _korttionmäki_lisätutkimus\piirustukset\ _2_a3.dwg RF4 KK1 RF3 KK2 KK3 KK4 RF5 RF6 KK5 RF2 RF10 RF8 RF7 RF9 Tunn. Lukum. Rakennuskoht een nimi ja osoite h yv. Muutos RIIHIMÄEN KAUPUNKI Korttionmäen kaatopaikka lisätutkimus K. Päätalo Ramboll Terveystie HOLLOLA puh fax Kanaalien koordinaatit Piste x-koord y-koord z-koord KK , ,55 104,19 KK1b 33499, ,35 104,24 KK , ,73 105,00 KK2b 33530, ,30 104,83 KK , ,94 105,82 KK3b 33537, ,81 105,54 KK , ,85 116,03 KK4b 33436, ,76 116,10 KK , ,35 116,31 KK5b 33439, ,72 115,99 Piirustuks en sisält ö Su u nn.ala Piirustusnro piir. suunn. Työnro Nimim. Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittakaa va Tutkimuskartta 1:2000 YMP KIRH Muotoiltavat alueet Roskaantumista A. Laksio Päivitys

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Syyskuu 2012 Viite 82138123 HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET

Lisätiedot

Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Sopenkorpi, Lahti Hämeen ympäristökeskus 82126479 02 Piste HP1 Havaintoputki Kairaus x koord

Lisätiedot

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET

FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET Liite 3 Vastaanottaja Fingrid Oyj Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.1.2013 Viite 1510001379 FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUKSET FINGRID OYJ MÄNTÄN SÄHKÖASEMAN

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET Vastaanottaja Kangasalan kunta Tampereen kaupunki ID 1 244 731 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 4.5.2015 TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE Vastaanottaja Metsä Board Oyj Päivämäärä 12.11.2012 NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI NIEMENRANTA AK2, MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

SOPENKORPI VARIKKO- ALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET

SOPENKORPI VARIKKO- ALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Senaatti Kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.7.2012 Viite 82144052 SOPENKORPI VARIKKO- ALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET SOPENKORPI VARIKKOALUE, LAHTI MAAPERÄTUTKIMUKSET

Lisätiedot

LIITE 1 Ilmakuvia alueesta Ilmakuva alueesta vuodelta 1946. Ilmakuva alueesta vuodelta 1956. 1 LIITE 1 Ilmakuvia alueesta Ilmakuva alueesta vuodelta 1966. Ilmakuva alueesta vuodelta 1974. 2 LIITE 1 Ilmakuvia

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013

TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 4.7.2013 Viite 1510006710 TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013 Päivämäärä 04/07/2013 Laatijat Tarkastaja Kuvaus

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET

VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 26.1.2015 VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET KIVIAINESTUTKIMUKSET VUOREKSEN KAAVA-ALUE KIVIAINESTUTKIMUKSET Tarkastus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 146791 (WRAISIO/R2), saapunut 17.7.2012, näytteet otettu 17.7.2012 (09:45) Näytteenottaja: Saarenala Auli NÄYTTEET

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 Vastaanottaja Porvoon kaupunki, tekninen keskus Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

17VV VV 04010

17VV VV 04010 Eurofins Pvm: 15.9.2017 1/2 Projekti: 1510031322-020/13 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, syyskuu Näytteenottopvm: 6.9.2017 Näyte

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Tutkimusraportti 1 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270 13.1.2012 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET NCC RAKENNUS OY TEIVAANKATU 33400 TAMPERE ENV270 13.1.2012 Tutkimusraportti 2 (10) Teivaankatu, Tampere ENV270

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

Suomen Kuitulevy Oy Heinolan kuitulevytehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Suomen Kuitulevy Oy Heinolan kuitulevytehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Etelä- -I.1om,, allintovirasto 12, 9.12.2015 SUOIM I:N K u m r u V y O Y FINNISH FIS11EIIOAIW LTD. Suomen Kuitulevy Oy Heinolan kuitulevytehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Asia: LupapäätÖs

Lisätiedot