YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Viite YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

2 LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI Päivämäärä Laatija Hyväksyjä Sanna Ojala Jani Lepistö Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA P F

3 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. TEHDYT TUTKIMUKSET 1 3. TULOKSET Maanäytteet Tuhkanäyte Marjanäyte Vesinäytteet 4 4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Akuutit vaikutukset Pitkäaikaisvaikutukset JATKOTOIMENPITEET 10 PIIRUSTUKSET Näytteenottopisteet : Tutkimuskartta 1:7500 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Havaintopistekortit Ekokem Oy:n todistus veden vastaanotosta Kaivokortit Laboratorion tutkimustodistukset

4 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 1 1. JOHDANTO Saint-Gobain Weber Oy Ab:n Leca-harkkotehtaan palossa paloi merkittäviä määriä rakennuksen eristysmateriaalina käytettyä polyuretaania ja harkkojen muovisia aluslevyjä. Alueelle levisi palon seurauksena savua ja tuhkaa. Rakennuksen sammutuksessa käytettyä vettä imeytyi myös todennäköisesti jonkin verran sammutustöiden yhteydessä tehdasrakennuksen viereiseen maaperään. Rakennuksen vierestä pohjavettä on pumpattu Nahkurinojaan. Alueella on tutkittu tehdasrakennuksen viereistä maaperää sekä pohjavettä tehdasalueella ja yksityisten henkilöiden käyttämistä kaivoista. Lisäksi pintavesiä on tutkittu ja tarkkailtu useasta pisteestä. Tässä raportissa esitetään tehtyjen tutkimusten tulokset ja arvioidaan havaittujen pienien haitta-ainepitoisuuksien akuutteja ja pitkäaikaisia toksisuusvaikutuksia ihmiseen, vesieliöihin ja ympäristöön. 2. TEHDYT TUTKIMUKSET Alueelle tehtiin ensimmäisen kerran tutkimuksia , jolloin asennettiin kaksi väliaikaista pohjaveden havaintoputkea HP1 ja HP2. Lisäksi tehdasrakennuksen vierestä otettiin pintanäyte maaperästä. Alueen pintavesiä tutkittiin myös kolmesta pisteestä otettujen näytteiden avulla. Ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen tutkimus- ja näytteenottopisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa Havaintopistekortit tehdyistä väliaikaisista havaintoputkista on esitetty liitteessä 1. Palopaikan pohjavesi purkautuu tehtaan vieressä olevan pumppauksen seurauksena Nahkurinojaan, josta se jatkaa edelleen matkaa Puujokeen. Tutkimuksia laajennettiin 15.7., jolloin näytteitä otettiin pintavesistä ja tehdasalueelta pumpattavasta vedestä. Tutkimusten aikana havaittiin, että pumpattavasta vedestä jää hieman sakkaa maan pinnalle. Tämän vuoksi tehtaan kaivosta otettiin uusintanäyte (Kaivo II) noin neljä tuntia ensimmäisen näytteenoton jälkeen. Pintavesinäytteenotto uusittiin ja Tehdasrakennuksen kellari oli täynnä sammutusvettä. Sammutusvedestä otettiin vesinäyte Tulosten valmistumisen jälkeen kellarissa seissyt vesi toimitettiin Ekokem Oy:lle Riihimäelle. Ekokemille toimitetusta vedestä on todistus liitteessä 2. Alueelta otettiin näytteitä myös pohjavedestä, joissa näytteenottopisteinä käytettiin neljää yksityisten henkilöiden omistamaa talousvesikaivoa. Kaivot valittiin alueelta niin, että ne kuvaavat sijaintinsa puolesta mahdollisimman kattavasti viereisen asuinalueen pohjaveden tilaa, pohjaveden arvioitu virtaussuunta huomioiden. Kaivot kartoitettiin näytteenoton yhteydessä. Kaivoista on laadittu kaivokortit, jotka esitetään liitteessä 3. Alueelta otettiin myös maaperän pintakerroksesta näytteitä, joiden avulla selvitettiin mahdollisen laskeuman mukana ympäristöön joutuneiden haitta-aineiden määriä. Laskeumanäytteet otettiin

5 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 2 Lisäksi Töytynmäen alueelta otettiin pensasmarjoista ja sen lehdistä kokoomanäytteet, joista tutkittiin mahdollisia haitta-ainepitoisuuksia. Marjanäytteenotosta vastasi Saint-Gobain Weber Oy yhdessä marjapensaiden haltijan kanssa. Näytteet toimitettiin suoraan laboratorioon analysoitavaksi. Lisäksi tiedotustilaisuuteen toimitettu palanut, todennäköisesti eristeen palanen tutkittiin laboratoriossa. Kaikki näytteenottopisteet on esitetty tutkimuskartalla Ympäristönäytteenotosta (tuhka- ja marjanäytteitä lukuun ottamatta) vastasi Ramboll Finland Oy:n maastotutkimusryhmä Hollolasta. Kaikki näytteet tutkittiin Ramboll Finland Oy:n :n ympäristölaboratoriossa Lahdessa. 3. TULOKSET Analyysitodistukset ovat liitteessä Maanäytteet Mahdollisesti pilaantuneelta alueelta analysoituja haitta-ainepitoisuuksia vertaillaan Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitettyihin kynnys- ja ohjearvoihin. Kynnys- ja ohjearvojen perusteella luokitellaan eri haitta-aineiden aiheuttamaa pilaantuneisuutta. Maaperän haittaainepitoisuuden ylittäessä kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioida asetuksen 2 :n mukaisesti. Alemman ohjearvon alittavat pitoisuudet soveltuvat pääsääntöisesti asuin- ja virkistysalueiksi, mikäli asetuksen 2 :n mukaisesta arvioinnista ei muuta johdu. Ylemmän ohjearvon alittavat pitoisuudet soveltuvat pääsääntöisesti teollisuusalueiksi, mikäli asetuksen 2 :n mukaisesta arvioinnista ei muuta johdu. Taulukossa 1 esitetään tutkitulta alueelta otettujen maanäytteiden analyysituloksia. Taulukko 1. Tutkitulta alueelta otettujen maanäytteiden analyysitulokset. Koonti, Laskeumanäyte 1 näyte 2 ohjearvo Laskeuma- alempi maa1 yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) < 1 < 1 < 1 10 mg CN/kg ka Antimoni (Sb) 0,56 < 0,5 < 0,5 10 mg/kg ka Arseeni (As) 2,1 5, mg/kg ka Kadmium (Cd) < 0,2 < 0,2 < 0,2 10 mg/kg ka Koboltti (Co) 4,8 3, mg/kg ka Kromi (Cr) 16 8, mg/kg ka Kupari (Cu) mg/kg ka Lyijy (Pb) 5,2 8, mg/kg ka Nikkeli (Ni) 9,2 5,6 5,6 100 mg/kg ka Sinkki (Zn) mg/kg ka Vanadiini (V) mg/kg ka Styreeni 0,06 ei tutkittu ei tutkittu - mg/kg ka PAH-yhdisteet yht. 0,3 < 0,2 0,2 30 mg/kg ka Alueelta otetuista maanäytteistä ei löytynyt merkittäviä pitoisuuksia. Ainoastaan laskeumanäytteessä 1 todettiin arseenia kynnysarvotasolla oleva pitoisuus. Arseenin alempi ohjearvo on kuitenkin kymmenen kertaa suurempi kuin nyt todettu pitoisuus. Palopaikalta otetuissa näytteissä ei todettu arseenia tätä korkeampia pitoisuuksia, minkä takia voidaan todeta, että arseenin kynnysarvotasolla oleva pitoisuus ei ole merkittävä tutkimuksen kannalta. Laskeumanäytteet otettiin avoimilta tiealueilta.

6 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 3 Todetulle arseenipitoisuudelle altistuminen ei ole merkityksellistä, sillä pitoisuus on verrattain alhainen. Arseenin ei myöskään katsota voivan kulkeutua haitallisissa määrin ympäristöön alhaisen lähtöpitoisuuden ja kokonaismäärän perusteella. Koontimaa1-näyte on otettu aivan palaneen tehdasrakennuksen vierestä paikoista, joissa maaaines oli tummunut palon seurauksena. 3.2 Tuhkanäyte Tiedotustilaisuuteen toimitetusta palaneesta kappaleesta tehtyjen analyysien tulokset esitetään taulukossa 2. Taulukko 2. Tuhkanäytteen analyysitulokset. Tuhkanäyte yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) 2 mg CN/kg ka Antimoni (Sb),liuk. 1,6 mg/kg Arseeni (As),liuk. < 1 mg/kg Kadmium (Cd),liuk. < 0,2 mg/kg Koboltti (Co),liuk. < 1 mg/kg Kromi (Cr),liuk. < 1 mg/kg Kupari (Cu),liuk. < 10 mg/kg Lyijy (Pb),liuk. < 1 mg/kg Nikkeli (Ni),liuk. < 2 mg/kg Sinkki (Zn),liuk. 420 mg/kg Vanadiini (V),liuk. < 1 mg/kg PAH-yhdisteet yht. < 5 mg/kg ka Tuhkanäytteestä havaittiin sinkkiä 420 mg/kg. Lisäksi näytteessä oli hyvin pieni pitoisuus syanidia. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 656/2007 liitteen IV mukaan metsätaloudessa sellaisenaan käytettävässä sivutuotteessa sinkin enimmäispitoisuus voi olla 4500 mg/kg ka. 3.3 Marjanäyte Töytynmäeltä, noin kilometrin etäisyydeltä palaneesta tehtaasta, kerättiin marjanäyte, josta analysoitiin haitta-ainepitoisuuksia. Analyysitulokset esitetään taulukossa 3. Lisäksi pensasoksista tutkittiin joidenkin yhdisteiden pitoisuuksia. Taulukko 3. Marjanäytteen analyysitulokset. Marjanäyte yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) < 2 mg CN/kg ka Antimoni (Sb),liuk. < 0,1 mg/kg Arseeni (As),liuk. < 0,2 mg/kg Kadmium (Cd),liuk. < 0,1 mg/kg Koboltti (Co),liuk. < 0,2 mg/kg Kromi (Cr),liuk. < 0,2 mg/kg Kupari (Cu),liuk. < 2 mg/kg Lyijy (Pb),liuk. < 0,2 mg/kg Nikkeli (Ni),liuk. < 0,4 mg/kg Sinkki (Zn),liuk. < 5 mg/kg Vanadiini (V),liuk. < 0,2 mg/kg PAH-yhdisteet yht. < 0,03 mg/kg ka Marjanäytteestä ei havaittu haitta-ainepitoisuuksia.

7 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI Vesinäytteet Taulukossa 4 esitetään ensimmäisessä vaiheessa otettujen vesinäytteiden analyysituloksia. Taulukko 4. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitulta alueelta otettujen vesinäytteiden analyysituloksia. V1, Porttioja V2, radan alitus V3, lampi HP 1 HP 2 yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) < 0,01 0,18 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/l Antimoni (Sb),liuk. < 0,0005 0,15 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 mg/l Arseeni (As),liuk. < 0,001 0,002 0,001 0,003 < 0,001 mg/l Kadmium (Cd),liuk. < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 mg/l Koboltti (Co),liuk. < 0,001 0,003 < 0,001 0,001 < 0,001 mg/l Kromi (Cr),liuk. 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Kupari (Cu),liuk. < 0,01 0,049 < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/l Lyijy (Pb),liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Nikkeli (Ni),liuk. < 0,002 0,008 < 0,002 0,003 < 0,002 mg/l Sinkki (Zn),liuk. 0,005 0,13 0,009 < 0,005 < 0,005 mg/l Vanadiini (V),liuk. 0,005 0,002 < 0,001 0,002 0,003 mg/l Bentseeni ei tod. 14 ei tod. ei tod. ei tod. µg/l Tolueeni ei tod. 25 ei tod. < 1 ei tod. µg/l Etyylibentseeni ei tod. 21 ei tod. < 0,5 ei tod. µg/l Styreeni ei tod. 81 ei tod. ei tod. ei tod. µg/l Antraseeni < 0,005 0,14 < 0,005 0,006 < 0,005 µg/l Asenaftyleeni < 0,005 2,8 < 0,005 0,009 < 0,005 µg/l Bentso(a)antraseeni < 0,005 0,007 < 0,005 0,009 < 0,005 µg/l Bentso(b)fluoranteeni < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,1 < 0,005 µg/l Bentso(g,h,i)peryleeni 0,001 0,003 < 0,001 < 0,02 0,002 µg/l Fenantreeni 0,011 0,94 0,029 0,016 < 0,005 µg/l Fluoranteeni < 0,005 0,071 0,009 0,021 < 0,005 µg/l Fluoreeni < 0,005 0,71 < 0,005 0,01 < 0,005 µg/l Indeno(1,2,3- c,d)pyreeni <0,001 0,003 <0,001 < 0,05 0,001 µg/l Kryseeni < 0,005 0,011 < 0,005 0,009 < 0,005 µg/l Naftaleeni < 0,01 17 < 0,01 0,34 < 0,01 µg/l Pyreeni < 0,005 0,036 < 0,005 0,02 < 0,005 µg/l Näytepisteistä V1 (Porttioja) ja V3 (lampi) otetuista vesinäytteistä ei löytynyt merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita. Väliaikaisista pohjaveden havaintoputkista otetuista näytteistä HP 1 ja HP 2 ei myöskään löytynyt merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Näytepisteessä V2 (radan alitus) havaittiin lievästi koholla olevat pitoisuudet syanidia, antimonia, kuparia ja sinkkiä. Tästä näytepisteestä löytyi myös hieman orgaanisia yhdisteitä, kuten styreeniä ja bentseeniä, mutta näiden aineiden pitoisuudet jäivät silti selvästi esimerkiksi kaloille haitallisten akuuttien pitoisuusrajojen alle. Näyte V2 sisälsi lisäksi jonkin verran PAH-yhdisteitä. Pitoisuudet jäivät selvästi vesieliöille akuutisti haitallisten pitoisuusrajojen alle.

8 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 5 Taulukossa 5 esitetään tehtaan kellarin vedestä eli palon sammutusvedestä otetun vesinäytteen analyysitulokset. Taulukko 5. Tehtaan kellarista otetun vesinäytteen analyysitulokset. Kellari yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) 1,2 mg/l Antimoni (Sb), liuk. 2,3 mg/l Arseeni (As), liuk. 0,003 mg/l Kadmium (Cd), liuk. < 0,0002 mg/l Koboltti (Co), liuk. 0,006 mg/l Kromi (Cr), liuk. 0,015 mg/l Kupari (Cu), liuk. 0,37 mg/l Lyijy (Pb), liuk. < 0,001 mg/l Nikkeli (Ni), liuk. 0,018 mg/l Sinkki (Zn), liuk. 0,19 mg/l Vanadiini (V), liuk. 0,011 mg/l Bentseeni 120 µg/l Tolueeni 220 µg/l Etyylibentseeni 230 µg/l Styreeni 890 µg/l Antraseeni 2,8 µg/l Asenaftyleeni 43 µg/l Fenantreeni 30 µg/l Fluoranteeni 1,7 µg/l Fluoreeni 12 µg/l Naftaleeni 150 µg/l Tehdasrakennuksen kellariin kertyneestä sammutusvedestä todettiin kohollaan olevia pitoisuuksia syanidia, antimonia, sinkkiä, orgaanisia yhdisteitä(bentseeniä, tolueenia, etyylibentseeniä, styreeniä) ja PAH-yhdisteitä (antraseenia, asenaftyleeniä, fenantreenia, fluoreenia, naftaleenia). Kellarissa ollut sammutusvesi on toimitettu Ekokem Oy:lle. Ekokem Oy:n todistus vastaanotetusta vedestä on liitteessä 2.

9 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 6 Taulukossa 6 esitetään tehtaan kaivosta otettujen vesinäytteiden analyysitulokset. Taulukko 6. Tehtaan kaivosta otettujen vesinäytteiden analyysitulokset. Kaivo Kaivo Kaivo Kaivo yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) 0,17 0,28 0,092 0,025 mg/l Antimoni (Sb), liuk. 0,17 0,29 0,14 0,01 mg/l Arseeni (As), liuk. 0,003 0,003 0,005 0,009 mg/l Kadmium (Cd), liuk. < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 mg/l Koboltti (Co), liuk. 0,005 0,004 0,003 0,001 mg/l Kromi (Cr), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Kupari (Cu), liuk. 0,08 0,088 0,011 < 0,01 mg/l Lyijy (Pb), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Nikkeli (Ni), liuk. 0,011 0,009 0,006 0,002 mg/l Sinkki (Zn), liuk. 0,074 0,018 0,022 0,065 mg/l Vanadiini (V), liuk. 0,001 0,007 < 0,001 < 0,001 mg/l Bentseeni µg/l Tolueeni µg/l Etyylibentseeni µg/l Styreeni µg/l Antraseeni 0,14 0,3 0,095 0,048 µg/l Asenaftyleeni 3 4,5 1,3 0,42 µg/l Fenantreeni 1 1,3 0,29 0,14 µg/l Fluoranteeni 0,041 0,046 0,025 0,043 µg/l Fluoreeni 0,81 1 0,38 0,22 µg/l Naftaleeni ,6 0,84 µg/l Tehtaan sadevesikaivosta otetuissa näytteissä pitoisuudet (mm. syanidi, sinkki, bentseeni, styreeni ja naftaleeni) ovat olleet hieman koholla ensimmäisellä näytteenottokerralla. Näytteenotto uusittiin noin viikko ensimmäisen näytteenoton jälkeen ja noin kolme viikkoa ensimmäisen näytteenoton jälkeen. Uusintanäytteiden tulosten perusteella voidaan havaita kaikkien kyseisten pitoisuuksien pudonneen tasaisesti ajan kuluessa.

10 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 7 Taulukossa 7 esitetään Nahkurinojasta otettujen vesinäytteiden analyysitulokset. Taulukko 7. Nahkurinojasta otettujen vesinäytteiden analyysitulokset. Nahkurinoja Nahkurinoja Nahkurinoja yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) 0,021 < 0,01 < 0,01 mg/l Antimoni (Sb), liuk. 0,019 0,0034 < 0,0005 mg/l Arseeni (As), liuk. 0,002 0,001 0,001 mg/l Kadmium (Cd), liuk. < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 mg/l Koboltti (Co), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Kromi (Cr), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Kupari (Cu), liuk. < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/l Lyijy (Pb), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Nikkeli (Ni), liuk. < 0,002 < 0,002 < 0,002 mg/l Sinkki (Zn), liuk. 0,007 0,006 0,037 mg/l Vanadiini (V), liuk. < 0,001 0,001 0,001 mg/l Bentseeni < 0,5 ei tod. ei tod. µg/l Tolueeni < 1 ei tod. ei tod. µg/l Etyylibentseeni 0,6 ei tod. ei tod. µg/l Styreeni 2 < 0,5 ei tod. µg/l Antraseeni 0,018 < 0,005 < 0,005 µg/l Asenaftyleeni 0,36 0,021 < 0,005 µg/l Fenantreeni 0,13 0,013 < 0,005 µg/l Fluoranteeni 0,01 < 0,005 < 0,005 µg/l Fluoreeni 0,1 0,008 < 0,005 µg/l Naftaleeni 1,2 0,04 < 0,01 µg/l Palopaikan pohjaveden purkupaikkana toimivasta Nahkurinojasta otetusta ensimmäisestä näytteestä havaittiin merkkejä joistakin yhdisteistä kuten syanidista, styreenistä ja naftaleenistä. Muutama viikko palon jälkeen otetuissa näytteissä ei havaittu enää lainkaan kyseisiä yhdisteitä.

11 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 8 Taulukossa 8 esitetään Puujoesta otettujen vesinäytteiden analyysitulokset. Taulukko 8. Puujoesta otettujen vesinäytteiden analyysitulokset. Puujoki Puujoki Puujoki yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/l Antimoni (Sb), liuk. < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 mg/l Arseeni (As), liuk. < 0,001 < 0,001 0,001 mg/l Kadmium (Cd), liuk. < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 mg/l Koboltti (Co), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Kromi (Cr), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Kupari (Cu), liuk. < 0,01 < 0,01 < 0,01 mg/l Lyijy (Pb), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Nikkeli (Ni), liuk. < 0,002 < 0,002 < 0,002 mg/l Sinkki (Zn), liuk. < 0,005 < 0,005 < 0,005 mg/l Vanadiini (V), liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l Bentseeni ei tod. ei tod. ei tod. µg/l Tolueeni ei tod. ei tod. ei tod. µg/l Etyylibentseeni ei tod. ei tod. ei tod. µg/l Styreeni ei tod. ei tod. ei tod. µg/l Antraseeni < 0,005 < 0,005 < 0,005 µg/l Asenaftyleeni 0,018 < 0,005 < 0,005 µg/l Fenantreeni 0,013 < 0,005 < 0,005 µg/l Fluoranteeni < 0,005 < 0,005 < 0,005 µg/l Fluoreeni < 0,005 < 0,005 < 0,005 µg/l Naftaleeni 0,12 < 0,01 < 0,01 µg/l Puujoesta, johon Nahkurinoja laskee, otettiin vesinäytteitä kolmesti. Ensimmäisellä näytteenottokerralla otetuista näytteistä havaittiin merkkejä PAH-yhdisteistä. Jälkimmäisillä näytteenottokerroilla otetuista näytteistä ei havaittu tutkittuja yhdisteitä lainkaan. Taulukossa 9 esitetään tutkitulta alueelta yksityiskaivoista otettujen vesinäytteiden tulokset. Taulukko 9. Yksityisten kaivojen vesinäytteiden tulokset. Kaivo 1 Kaivo 2 Kaivo 2 Kaivo 3 Kaivo 4 STM 461/2000 yksikkö Näytteenottopäivä Syanidi (CN) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 mg/l Antimoni (Sb),liuk. < 0,0005 0,011 0,0063 < 0,0005 < 0,0005 0,005 mg/l Arseeni (As),liuk. < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 mg/l Kadmium (Cd),liuk. < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,005 mg/l Koboltti (Co),liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 - mg/l Kromi (Cr),liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,05 mg/l Kupari (Cu),liuk. 0,044 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,028 2,0 mg/l Lyijy (Pb),liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 < 0,001 0,01 mg/l Nikkeli (Ni),liuk. < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,02 mg/l Sinkki (Zn),liuk. 0,06 0,89 0,62 0,012 0,047 3,0* mg/l Vanadiini (V),liuk. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - mg/l Tolueeni ei tod. 1 ei tod. ei tod. ei tod. - µg/l Etyylibentseeni ei tod. < 0,5 ei tod. ei tod. ei tod. - µg/l Styreeni ei tod. < 0,5 ei tod. ei tod. ei tod. - µg/l 1,2,3- - ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. 1 trimetyylibentseeni µg/l Asenaftyleeni < 0,005 0,4 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - µg/l Fenantreeni < 0,005 0,4 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - µg/l Fluoranteeni < 0,005 0,1 0,011 < 0,005 < 0,005 - µg/l Naftaleeni < 0,01 0,09 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - µg/l *STM 395/1994

12 LECAHARKKOTEHDAS, OITTI 9 Yksityiskaivoista kaivo 1, kaivo 2, kaivo 3 ja kaivo 4 ei löytynyt merkkejä niistä yhdisteistä, joita tulipalopaikan välittömässä läheisyydessä olevasta tehtaan kaivosta havaittiin. Ensimmäisellä näytteenottokerralla kaivo 2:ssa sijaitsevan yksityiskaivon vesinäytteestä löytyi antimonia, sinkkiä, tolueenia ja useita PAH-yhdisteitä. Todettuja aineita ei havaittu palopaikalta otetuissa vesinäytteissä, joten kaivon vedestä todetut hyvin pienet pitoisuudet eivät olleet todennäköisesti peräisin tehtaan palo-onnettomuudesta. Näytteenotto uusittiin kyseisestä kaivosta myöhemmin. Uusintanäytteenoton yhteydessä havaittiin, että kaivoon pääsee kulkeutumaan pintavesiä pihaalueelta, mikä on voinut selittää muusta matriisista poikkeavat analyysitulokset. Tehdasrakennuksen nurkalla on toiminut jo ennen palovahinkoa kaivo, josta on pumpattu vettä Nahkurinojaan. On hyvin todennäköistä, että tämä pumppaus on aiheuttanut palaneen tehtaan kohdalla ns. pohjaveden aleneman, joka on estänyt haitta-aineiden kulkeutumisen pohjaveden mukana pidemmälle kohti talousvesikaivoja. Tehtaan kaivosta otettujen näytteiden pitoisuudet ovat myös olleet verrattain hyvin pieniä. 4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1 Akuutit vaikutukset Välittömästi onnettomuuden jälkeen otetuista näytteistä todetut haitta-ainepitoisuudet olivat käytännössä hyvin pieniä. Näin olleen voidaan todeta, että tehtyjen tutkimusten mukaan alueen ympäristöön ei ole päässyt merkittäviä määriä mitään tutkittuja yhdisteitä palo-onnettomuuden yhteydessä. Kappaleessa 3 esitettyjen näytteiden analyysitulosten perusteella voidaan myös havaita, että vaikka ensimmäisenä otetuissa näytteissä heti palo-onnettomuuden jälkeen jotkin pitoisuudet olivat hieman koholla, niin jo viikko tämän jälkeen otetuissa näytteissä kyseiset pitoisuudet ovat laskeneet ja käytännössä alueen pinta- ja pohjavesi sekä maaperä on puhdasta. Alla esitetään pintavesissä havaittujen aineiden akuuttien toksisuuksien eli myrkyllisten pitoisuuksien rajoja vesieliöille. Orgaanisista haitta-aineista styreenin akuutti toksisuusarvo eli LC50-arvo kaloille on 4-10 mg/l (96h). Korkein tutkimusalueelta havaittu styreenipitoisuus oli tehdasrakennuksen kellarissa olleessa sammutusvedessä ja tämäkin arvo jäi selvästi alle akuutin toksisuusarvon. Tolueenin analysoidut pitoisuudet jäivät alle akuutin toksisuusarvon, joka on 5,5 77 mg/l (96h) kaloille. Bentseenin akuutti toksisuusarvo kaloille on 5,9 28,6 mg/l (96h). Tutkitulta alueelta otetuista näytteistä analysoidut bentseenipitoisuudet jäivät selkeästi alle akuutin toksisuusarvon. Etyylibentseenin akuutti toksisuusarvo on samaa luokkaa bentseenin kanssa ja siten myöskin analysoidut etyylibentseeniarvot jäävät alle akuutin toksisuusarvon. PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) ovat rasvaliukoisia yhdisteitä, sitoutuvat siten helposti orgaaniseen ainekseen ja sedimentoituvat pois vedestä. Pienimolekyylisimmät ja vesiliukoisimmat yhdisteet hajoavat suhteellisen nopeasti ympäristössä. Tutkimuksissa todetuista PAH-yhdisteiden pitoisuuksista ei aiheudu välittömiä vaikutuksia ympäristölle. Antraseenin ja asenafteenin akuutit toksisuuspitoisuudet ovat tasolla kymmeniä-satoja µg/l. Tutkimuksissa näytteistä analysoidut antraseeni- ja asenafteenipitoisuudet jäävät siis selkeästi alle vaarallisen pitoisuustason. Fenantreenin akuutti toksisuustaso kirpuille on kymmeniä-satoja µg/l. Näytteistä analysoidut pitoisuudet jäävät selvästi tämän tason alle. Fluoranteenin akuutti toksisuustaso vesieliöille on satoja µg/l. Analysoidut pitoisuudet ovat selkeästi tämän vaarallisen tason alapuolella. Naftaleenin analysoidut pitoisuudet jäävät myös selvästi alle vaarallisen pitoisuustason, joka on vesieliöille satojatuhansia µg/l. Kaloille akuutti, tappava syanidin myrkyllisyystaso on 0,03 0,5 mg. Syanidit vaikuttavat myös pitkäaikaisesti kalojen lisääntymiseen ja käyttäytymiseen. Suomessa juomaveden suurin sallittu syanidipitoisuus on 0,050 mg/l ja tutkimusalueelta analysoidut syanidipitoisuudet jäivät tämän rajan alle.

13

14 0 V m W:\1620\Saint-Gobain Weber\ _Oitin_harkkotehtaan_palovahinko\Piirustukset\ _2 Näytteenottopisteet.dwg HP1 svk V2 HP2 Koontimaanäyte Kaivo Rumpu radan ali V Umpistenmaa Oitti Oitin harkkotehtaan palovahinko Näytteenottopisteet :3000

15 Puujoki m W:\1620\Saint-Gobain Weber\ _Oitin_harkkotehtaan_palovahinko\Piirustukset\ _3.dwg Laskeuma 1 ie in t O it Marjanäyte hi i i R e nti e ä Nahkurinoja Pohjaveden arvioitu virtaussuunta Yksityiset kaivot Palanut rakennus Laskeuma 2 Tehtaan kaivo Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava SAINT-GOBAIN WEBER OY AB Tutkimuskartta 1:7 500 Oitin harkkotehdas Palovahinko Savilaukuntie 2, Hausjärvi Ramboll Finland Oy Terveystie HOLLOLA puh fax hyv. J.Lepistö Suunn.ala Työnro YMP Piirustusnro Tiedosto Muutos 3 piir. suunn. pvm THAL S.Ojala

16 HAVAINTOPISTEKORTTI Liite (1) Tutkimuspaikka Tilaaja Oitin harkkotehdas Saint-Gobain Weber Näytteenottaja Kallonen / Setälä TäHk MP Tutkimuspiste HP1 Maanpinta, MP Vesipinta, W Kairaus päättyi Tutkimusaika Aistinvaraiset arviot Näytteet -4.0 Si Mr Kiilautui TäHk MP Tutkimuspiste HP2 Maanpinta, MP Vesipinta, W Kairaus päättyi Tutkimusaika Aistinvaraiset arviot Näytteet Si Mr -9.0 Kiilautui -10.0

17

18 KAIVOKORTTI Liite (2) Tutkimuspaikka Tilaaja Oitin harkkotehdas Saint-Gobain Weber Kaivon tunnus Kaivo 1 Kaivon kansi Vesipinta Kaivon pohja Tutkimusaika Käyttötapa Kaivon rakenne Kaivon kunto Vesinäyte Varavesikaivo, tarvittaessa juomavettä Ø1200B Betonikansi, jossa rautaluukku, jossa ilmastointiputki Hyvä Hanasta kaivon omalla pumpulla Kaivon tunnus Kaivo 2 Kaivon kansi Vesipinta Kaivon pohja Tutkimusaika 21.7., Käyttötapa Kaivon rakenne Kaivon kunto Vesinäyte Muuta Kasvien kasteluvettä Ø1200B Betonikansi, jossa puisella suojalla katettu aukko, jossa pumppu Hyvä (puusuoja huonossa kunnossa) Kaivon omalla pumpulla Kaivoon pääsee pintavettä

19 KAIVOKORTTI Liite (2) Tutkimuspaikka Tilaaja Oitin harkkotehdas Saint-Gobain Weber Kaivon tunnus Kaivo 3 Kaivon kansi Vesipinta Kaivon pohja Tutkimusaika Käyttötapa Kaivon rakenne Kaivon kunto Vesinäyte Kastelu-/pesuvesikäytössä Ø1000B Betonikansi, jossa sekä käsi-, että sähkökäyttöinen pumppu. Kannessa ei erillistä luukkua Kaivon omalla sähköpumpulla Kaivosta ei mittatietoja Kaivon tunnus Kaivo 4 Kaivon kansi Vesipinta Ei mitattavissa Kaivon pohja Ei mitattavissa Tutkimusaika Käyttötapa Talousvesikäytössä Kaivon rakenne Kaivon kunto Vesinäyte 1500x2000B Betonikansi, jossa metallilevyllä peitetty huoltoaukko (600x500). Betonipohja, josta putket läpi maan sisään Tilassa vesisäiliö ym. tekniikkaa Talon keittiön hanasta

20 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Hollola Juha Setälä Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Harkkotehtaan palovahinko, Oitti Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: J.Setälä, R.Kallonen Analysointi aloitettu: Pintavesi Näytteenottopisteet V1, porttioja Näytenumero 11VV MÄÄRITYKSET V2, radan alitus 11VV Esikäsittely, suodatus ok ok ok Syanidi (CN) Metallit PIMA, liukoiset ok ok ok Antimoni (Sb), liuk. Arseeni (As), liuk. Kadmium (Cd), liuk. Koboltti (Co), liuk. Kromi (Cr), liuk. Kupari (Cu), liuk. Lyijy (Pb), liuk. Nikkeli (Ni), liuk. Sinkki (Zn), liuk. Vanadiini (V), liuk. Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni Styreeni n-propyylibentseeni Isopropyylibentseeni Asetoni Polyaromaattiset hiilivedyt Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni V3, lampi 11VV Yksikkö Menetelmä <0,010 0,18 <0,010 mg/l RA2023* <0,0005 0,15 <0,0005 <0,001 0,002 0,001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,001 0,003 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,01 0,049 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 0,008 <0,002 0,005 0,13 0,009 0,005 0,002 <0,001 ei tod. tod. ei tod. µg/l, mg/l RA4050* 14 µg/l RA4050* 25 µg/l RA4050* 21 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* 81 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* 2 µg/l RA4050* <0,1 mg/l RA4050* ok ok ok <0,005 0,14 <0,005 <0,005 <1 <0,005 <0,005 2,8 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 0,001 0,003 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,001 <0,001 <0,001 Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

21 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni 11VV VV VV Yksikkö Menetelmä 0,011 0,94 0,029 <0,005 0,071 0,009 <0,005 0,71 <0,005 <0,001 0,003 <0,001 <0,005 0,011 <0,005 <0,01 17 <0,01 <0,005 0,036 <0,005 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Jorma Nordlund FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Tämä tutkimustodistus korvaa aikaisemmin ( ) samalla projektinumerolla annetun tutkimustodistuksen. Näytteen 11VV02838 asenafteenin tulos korjattu. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

22 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 Ramboll Finland Oy / Hollola Juha Setälä Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Harkkotehtaan palovahinko, Oitti Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: J. Setälä, R.Kallonen Analysointi aloitettu: Pohjavesi Näytteenottopisteet Kaivo HP 1 HP 2 Näytenumero MÄÄRITYKSET 11TP TP Esikäsittely, suodatus ok ok ok Syanidi (CN) Metallit PIMA, liukoiset ok ok ok Antimoni (Sb), liuk. Arseeni (As), liuk. Kadmium (Cd), liuk. Koboltti (Co), liuk. Kromi (Cr), liuk. Kupari (Cu), liuk. Lyijy (Pb), liuk. Nikkeli (Ni), liuk. Sinkki (Zn), liuk. Vanadiini (V), liuk. Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni Styreeni n-propyylibentseeni Isopropyylibentseeni 1,2,3-trimetyylibentseeni 1,2,4-trimetyylibentseeni 1,3,5-trimetyylibentseeni 1,2,3,5-tetrametyylibentseeni 1,2,4,5-tetrametyylibentseeni ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) Polyaromaattiset hiilivedyt Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni 11TP Yksikkö Menetelmä 0,17 <0,010 <0,010 mg/l RA2023* 0,17 <0,0005 <0,0005 0,003 0,003 <0,001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,005 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,080 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 0,011 0,003 <0,002 0,074 <0,005 <0,005 0,001 0,002 0,003 tod. tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* 28 µg/l RA4050* 47 <1 µg/l RA4050* 40 <0,5 µg/l RA4050* <0,5 0,5 µg/l RA4050* <0,5 <0,5 µg/l RA4050* 150 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* 4 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* 0,8 µg/l RA4050* <0,5 µg/l RA4050* <1 µg/l RA4050* <1 µg/l RA4050* 0,5 µg/l RA4050* ok ok ok 0,14 0,006 <0,005 <1 <0,005 <0,005 3,0 0,009 <0,005 <0,005 0,009 <0,005 <0,005 <0,05 <0,005 Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

23 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni 11TP TP TP Yksikkö Menetelmä <0,005 <0,1 <0,005 <0,001 <0,02 0,002 <0,005 <0,05 <0,005 <0,001 <0,01 <0,001 1,0 0,016 <0,005 0,041 0,021 <0,005 0,81 0,010 <0,005 <0,001 <0,05 0,001 <0,005 0,009 <0, ,34 <0,01 0,023 0,020 <0,005 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Jorma Nordlund FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Näytteen (11TP01570) PAH-analyysissä joitakin määritysrajoja jouduttiin nostamaan näytematriisin vuoksi. Tämä tutkimustodistus korvaa aikaisemmin ( ) samalla projektinumerolla annetun tutkimustodistuksen. Näytteen 11TP01569 asenafteenin tulos korjattu. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

24

25

26 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /4 Ramboll Finland Oy / Hollola Juha Setälä Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Harkkotehtaan palovahinko, Oitti Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Analysointi aloitettu: Pohjavesi Näytteenottopisteet Puujoki Nahkurinoja Näytenumero MÄÄRITYKSET 11TP TP Kaivo 11TP Kaivo IInäyte 11TP Esikäsittely, suodatus ok ok ok ok ok Syanidi (CN) Kellari 11TP Yksikkö Menetelmä <0,010 0,021 0,28 1,2 mg/l RA2023* Metallit PIMA, liukoiset ok ok ok ok ok Antimoni (Sb), liuk. Arseeni (As), liuk. Kadmium (Cd), liuk. Koboltti (Co), liuk. Kromi (Cr), liuk. Kupari (Cu), liuk. Lyijy (Pb), liuk. Nikkeli (Ni), liuk. Sinkki (Zn), liuk. Vanadiini (V), liuk. Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 Bromibentseeni Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni Styreeni n-propyylibentseeni Isopropyylibentseeni 1,2,3-trimetyylibentseeni 1,2,4-trimetyylibentseeni 1,3,5-trimetyylibentseeni Asetoni Bentsaldehydi Polyaromaattiset hiilivedyt Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni <0,0005 0,019 0,29 0,048 2,3 <0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,001 <0,001 0,004 0,002 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,015 <0,01 <0,01 0,088 <0,01 0,37 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,002 0,009 0,004 0,018 <0,005 0,007 0,018 0,041 0,19 <0,001 <0,001 0,007 0,002 0,011 tod. tod. tod. tod. µg/l, mg/l RA4050* ei tod. ei tod. ei tod. 1 µg/l RA4050* ei tod. <0, µg/l RA4050* ei tod. < µg/l RA4050* ei tod. 0, µg/l RA4050* <0,5 ei tod. 0,5 3 µg/l RA4050* <0,5 ei tod. ei tod. 3 µg/l RA4050* ei tod µg/l RA4050* ei tod. ei tod. <0,5 1 µg/l RA4050* ei tod. ei tod µg/l RA4050* ei tod. ei tod. <0,5 0,6 µg/l RA4050* <0,5 ei tod. <0,5 1 µg/l RA4050* ei tod. ei tod. ei tod. <0,5 µg/l RA4050* ei tod. ei tod. ei tod. 0,1 mg/l RA4050* ei tod. ei tod. ei tod. 0,7 mg/l RA4050* ok ok ok ok <0,005 0,018 0,30 2,8 <0,005 0,021 <0,5 <1,5 0,018 0,36 4,5 43 <0,005 <0,005 <0,005 0,12 Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

27 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /4 Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni 11TP TP TP TP TP Yksikkö Menetelmä <0,005 <0,005 <0,005 0,017 <0,005 <0,005 <0,005 0,031 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 0,013 0,13 1,3 30 <0,005 0,010 0,046 1,7 <0,005 0,10 1,0 12,00 <0,001 <0,001 <0,001 0,013 <0,005 <0,005 <0,005 0,13 0,12 1, <0,005 <0,005 0,024 0,63 PCDD/F ok RA4062* 2,3,7,8-TetraCDD 1,2,3,7,8-PentaCDD 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD OctaCDD 2,3,7,8-TetraCDF 1,2,3,7,8-PentaCDF 2,3,4,7,8-PentaCDF 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 1,2,3,7,8,9-HexaCDF 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF OctaCDF PCDD/F summa Lower bound NATO(1989)-TEQ Middle bound NATO(1989)-TEQ Upper bound NATO(1989)-TEQ Lower bound WHO(1998)-TEQ Middle bound WHO(1998)-TEQ Upper bound WHO(1998)-TEQ Lower bound WHO(2005)-TEQ Middle bound WHO(2005)-TEQ Upper bound WHO(2005)-TEQ <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <20 pg/l RA4062* <400 pg/l RA4062* 0,00 pg/l RA4062* 29 pg/l RA4062* 58 pg/l RA4062* 0,00 pg/l RA4062* 34 pg/l RA4062* 68 pg/l RA4062* 0,00 pg/l RA4062* 32 pg/l RA4062* 63 pg/l RA4062* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

28 Pvm: /3 Tutkimustodistus Projekti: /4 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Salla Partio FM, Tutkimuskemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot PAH-analyysissä näytteiden 11TP01591 ja 93 asenafteenin määritysrajaa jouduttiin nostamaan näytematriisin vuoksi. Jakelu Menetelmien kuvaukset CN PAH tai PCB, vesi Syanidi määritettiin fotometrisesti tislauksen jälkeen (SFS 5747). Mittausepävarmuus oli 25 %. Näytteestä määritettiin PAH- yhdisteet sykloheksaaniuuton jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Modifioitu SFS-ISO 17993:2004. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. PCB-yhdisteet määritettiin sykloheksaaniuuton ja rikkihappopuhdistuksen jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli 14-29% % yhdisteestä riippuen. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille % yhdisteestä riippuen. PCDD/F vesi Näyte uutettiin dikloorimetaanilla ja puhdistettiin käyttäen erilaisia pylväspuhdistuksia. Näyte analysoitiin GC-HRMS tekniikkaa käyttäen. Menetelmän mittausepävarmuus on %. Menetelmä perustuu standardiin EPA method Lower bound-teq arvossa kongeneerien, joiden pitoisuus ei ylitä määritysrajaa, pitoisuus lasketaan nollana Middle bound-teq arvossa kongeneerien, joiden pitoisuus ei ylitä määritysrajaa, pitoisuus lasketaan 0.5 kertaa määritysrajana Upper bound-teq arvossa kongeneerien, joiden pitoisuus ei ylitä määritysrajaa, pitoisuus lasketaan määritysrajana Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

29 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /5 Ramboll Finland Oy / Hollola Juha Setälä Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Harkkotehtaan palovahinko, Oitti Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: Kaivo 1 Näyte saapui: Näytteenottaja: Tuomas Männistö Analysointi aloitettu: Pohjavesi Määritys 11TP01606 Yksikkö Menetelmä Esikäsittely, suodatus ok Syanidi (CN) <0,010 mg/l RA2023* Metallit PIMA, liukoiset ok Antimoni (Sb), liuk. <0,0005 Arseeni (As), liuk. <0,001 Kadmium (Cd), liuk. <0,0002 Koboltti (Co), liuk. <0,001 Kromi (Cr), liuk. <0,001 Kupari (Cu), liuk. 0,044 Lyijy (Pb), liuk. <0,001 Nikkeli (Ni), liuk. <0,002 Sinkki (Zn), liuk. 0,060 Vanadiini (V), liuk. <0,001 Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 ei tod. µg/l, mg/l RA4050* Polyaromaattiset hiilivedyt ok Antraseeni <0,005 Asenafteeni <0,005 Asenaftyleeni <0,005 Bentso(a)antraseeni <0,005 Bentso(a)pyreeni <0,005 Bentso(b)fluoranteeni <0,005 Bentso(g,h,i)peryleeni <0,001 Bentso(k)fluoranteeni <0,005 Dibentso(a,h)antraseeni <0,001 Fenantreeni <0,005 Fluoranteeni <0,005 Fluoreeni <0,005 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni <0,001 Kryseeni <0,005 Naftaleeni <0,01 Pyreeni <0,005 Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

30 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /5 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sanna Ojala DI, Tutkimusinsinööri, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Tämä tutkimustodistus korvaa aiemman päivätyn tutkimustodistuksen. Syy: näytteenottopisteen nimen korjaus. Jakelu Menetelmien kuvaukset CN Syanidi määritettiin fotometrisesti tislauksen jälkeen (SFS 5747). Mittausepävarmuus oli 25 %. PAH tai PCB, vesi Näytteestä määritettiin PAH- yhdisteet sykloheksaaniuuton jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Modifioitu SFS-ISO 17993:2004. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. PCB-yhdisteet määritettiin sykloheksaaniuuton ja rikkihappopuhdistuksen jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli 14-29% % yhdisteestä riippuen. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MSdetektoria. Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

31 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /6 Ramboll Finland Oy / Hollola Juha Setälä Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Harkkotehtaan palovahinko, Oitti Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: Kaivo 2 Näyte saapui: Näytteenottaja: Tuomas Männistö Analysointi aloitettu: Pohjavesi Määritys 11TP01607 Yksikkö Menetelmä Esikäsittely, suodatus ok Syanidi (CN) <0,010 mg/l RA2023* Metallit PIMA, liukoiset ok Antimoni (Sb), liuk. 0,011 Arseeni (As), liuk. <0,001 Kadmium (Cd), liuk. <0,0002 Koboltti (Co), liuk. <0,001 Kromi (Cr), liuk. <0,001 Kupari (Cu), liuk. <0,01 Lyijy (Pb), liuk. <0,001 Nikkeli (Ni), liuk. <0,002 Sinkki (Zn), liuk. 0,89 Vanadiini (V), liuk. <0,001 Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 tod. µg/l, mg/l RA4050* Tolueeni 1 µg/l RA4050* Etyylibentseeni <0,5 µg/l RA4050* Styreeni <0,5 µg/l RA4050* Polyaromaattiset hiilivedyt ok Antraseeni 0,033 Asenafteeni <0,01 Asenaftyleeni 0,045 Bentso(a)antraseeni 0,014 Bentso(a)pyreeni 0,016 Bentso(b)fluoranteeni 0,035 Bentso(g,h,i)peryleeni 0,016 Bentso(k)fluoranteeni 0,011 Dibentso(a,h)antraseeni 0,004 Fenantreeni 0,40 Fluoranteeni 0,10 Fluoreeni 0,031 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni 0,022 Kryseeni 0,028 Naftaleeni 0,09 Pyreeni 0,041 Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

32 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /6 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sanna Ojala DI, Tutkimusinsinööri, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Näytteen 11TP01607 PAH-analyysissä asenafteenin määritysrajaa jouduttiin nostamaan näytematriisin vuoksi. Tämä tutkimustodistus korvaa aiemman päivätyn tutkimustodistuksen. Syy: näytteenottopisteen nimen korjaus. Jakelu Menetelmien kuvaukset CN Syanidi määritettiin fotometrisesti tislauksen jälkeen (SFS 5747). Mittausepävarmuus oli 25 %. PAH tai PCB, vesi Näytteestä määritettiin PAH- yhdisteet sykloheksaaniuuton jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Modifioitu SFS-ISO 17993:2004. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. PCB-yhdisteet määritettiin sykloheksaaniuuton ja rikkihappopuhdistuksen jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli 14-29% % yhdisteestä riippuen. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MSdetektoria. Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

33 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 Ramboll Finland Oy / Hollola Juha Setälä Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Harkkotehtaan palovahinko, Oitti Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: Kaivo 3 Näyte saapui: Näytteenottaja: Tuomas Männistö Analysointi aloitettu: Pohjavesi Määritys 11TP01608 Yksikkö Menetelmä Esikäsittely, suodatus ok Syanidi (CN) <0,010 mg/l RA2023* Metallit PIMA, liukoiset ok Antimoni (Sb), liuk. <0,0005 Arseeni (As), liuk. <0,001 Kadmium (Cd), liuk. <0,0002 Koboltti (Co), liuk. <0,001 Kromi (Cr), liuk. <0,001 Kupari (Cu), liuk. <0,01 Lyijy (Pb), liuk. 0,002 Nikkeli (Ni), liuk. <0,002 Sinkki (Zn), liuk. 0,012 Vanadiini (V), liuk. <0,001 Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 tod. µg/l, mg/l RA4050* MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) <0,5 µg/l RA4050* Polyaromaattiset hiilivedyt ok Antraseeni <0,005 Asenafteeni <0,005 Asenaftyleeni <0,005 Bentso(a)antraseeni <0,005 Bentso(a)pyreeni <0,005 Bentso(b)fluoranteeni <0,005 Bentso(g,h,i)peryleeni <0,001 Bentso(k)fluoranteeni <0,005 Dibentso(a,h)antraseeni <0,001 Fenantreeni <0,005 Fluoranteeni <0,005 Fluoreeni <0,005 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni <0,001 Kryseeni <0,005 Naftaleeni <0,01 Pyreeni <0,005 Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

34 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /7 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sanna Ojala DI, Tutkimusinsinööri, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Tämä tutkimustodistus korvaa aiemman päivätyn tutkimustodistuksen. Syy: näytteenottopisteen nimen korjaus. Jakelu Menetelmien kuvaukset CN Syanidi määritettiin fotometrisesti tislauksen jälkeen (SFS 5747). Mittausepävarmuus oli 25 %. PAH tai PCB, vesi Näytteestä määritettiin PAH- yhdisteet sykloheksaaniuuton jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Modifioitu SFS-ISO 17993:2004. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. PCB-yhdisteet määritettiin sykloheksaaniuuton ja rikkihappopuhdistuksen jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli 14-29% % yhdisteestä riippuen. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MSdetektoria. Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

35 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /8 Ramboll Finland Oy / Hollola Juha Setälä Terveystie HOLLOLA Tutkimuksen nimi: Harkkotehtaan palovahinko, Oitti Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: Kaivo 4 Näyte saapui: Näytteenottaja: Tuomas Männistö Analysointi aloitettu: Pohjavesi Määritys 11TP01609 Yksikkö Menetelmä Esikäsittely, suodatus ok Syanidi (CN) <0,010 mg/l RA2023* Metallit PIMA, liukoiset ok Antimoni (Sb), liuk. <0,0005 Arseeni (As), liuk. <0,001 Kadmium (Cd), liuk. <0,0002 Koboltti (Co), liuk. <0,001 Kromi (Cr), liuk. <0,001 Kupari (Cu), liuk. 0,028 Lyijy (Pb), liuk. <0,001 Nikkeli (Ni), liuk. <0,002 Sinkki (Zn), liuk. 0,047 Vanadiini (V), liuk. <0,001 Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2 tod. µg/l, mg/l RA4050* 1,2,3-trimetyylibentseeni 1 µg/l RA4050* 1,2,4-trimetyylibentseeni <0,5 µg/l RA4050* Polyaromaattiset hiilivedyt ok Antraseeni <0,005 Asenafteeni <0,005 Asenaftyleeni <0,005 Bentso(a)antraseeni <0,005 Bentso(a)pyreeni <0,005 Bentso(b)fluoranteeni <0,005 Bentso(g,h,i)peryleeni <0,001 Bentso(k)fluoranteeni <0,005 Dibentso(a,h)antraseeni <0,001 Fenantreeni <0,005 Fluoranteeni <0,005 Fluoreeni <0,005 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni <0,001 Kryseeni <0,005 Naftaleeni <0,01 Pyreeni <0,005 Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

36 Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /8 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sanna Ojala DI, Tutkimusinsinööri, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Tämä tutkimustodistus korvaa aiemman päivätyn tutkimustodistuksen. Syy: näytteenottopisteen nimen korjaus. Jakelu Menetelmien kuvaukset CN Syanidi määritettiin fotometrisesti tislauksen jälkeen (SFS 5747). Mittausepävarmuus oli 25 %. PAH tai PCB, vesi Näytteestä määritettiin PAH- yhdisteet sykloheksaaniuuton jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Modifioitu SFS-ISO 17993:2004. Mittausepävarmuus oli % yhdisteestä riippuen. PCB-yhdisteet määritettiin sykloheksaaniuuton ja rikkihappopuhdistuksen jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli 14-29% % yhdisteestä riippuen. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MSdetektoria. Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille % yhdisteestä riippuen. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Niemenkatu 73 C, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Fax Y-tunnus , Kotipaikka Espoo

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Syyskuu 2012 Viite 82138123 HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.10.2011 Viite 82138014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE Vastaanottaja Metsä Board Oyj Päivämäärä 12.11.2012 NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI NIEMENRANTA AK2, MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Päivämäärä 19.9.2013 KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 146791 (WRAISIO/R2), saapunut 17.7.2012, näytteet otettu 17.7.2012 (09:45) Näytteenottaja: Saarenala Auli NÄYTTEET

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 15.9.2015 Projektinumero 1510020187 TYYNENTIE, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS TYYNENTIE,

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja NCC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 14.9.2010 (Luonnos) TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 13.9.2010

Lisätiedot

17VV VV 04010

17VV VV 04010 Eurofins Pvm: 15.9.2017 1/2 Projekti: 1510031322-020/13 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, syyskuu Näytteenottopvm: 6.9.2017 Näyte

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

LIITE 1 Ilmakuvia alueesta Ilmakuva alueesta vuodelta 1946. Ilmakuva alueesta vuodelta 1956. 1 LIITE 1 Ilmakuvia alueesta Ilmakuva alueesta vuodelta 1966. Ilmakuva alueesta vuodelta 1974. 2 LIITE 1 Ilmakuvia

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 201219 (WKUSTAVI/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 15-7482 #2 1 (4) Laitilan kaupunki Vesihuoltolaitos Leena Grönholm PL 25 23801 LAITILA Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan Vesi Oy Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 201221 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Jorjo NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot