FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684 MKa SISÄLLYSLUETTELO 1 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimukset Näytteenotto Näytteiden analysointi Lähtökohdat Tulokset Täydentävät tutkimukset Johtopäätökset... 3 LIITTEET 1. Yhteenvetotaulukko 2. Laboratorion analyysitodistukset PIIRUSTUKSET YMP.P12684_1

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 2 ( 2 ) PAL P12684 MKa BILLNÄS - RUUKKIALUE PILAANTUNEIDEN MAIDEN KARTOITUS RAASEPORIN KAUPUNKI 1 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimukset 1.1 Näytteenotto 1.2 Näytteiden analysointi Näytteenotto suoritettiin kaivinkoneella ja näytteitä otettiin yhteensä kahdestakymmenestä (24) tutkimuspisteestä (FCG1-FCG24) yhteensä 69 kappaletta. Näytteet otettiin maalajikohtaisesti ja näytteenotto ulotettiin pääsääntöisesti luonnonmaahan saakka. Näytteenotto suoritettiin Maalajitiedot, aistihavainnot ja muut näytteenottoa koskevat tiedot on esitetty liitteen 1 yhteenvetotaulukossa. Laboratorion analyysitodistukset ovat liitteessä 2. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa YMP.P12684_1. Kaikista maanäytteistä analysoitiin XRF-kenttäanalysaattorilla raskasmetallien (As, Cu, Pb ja Zn) pitoisuudet, PetroFLAG kenttätestillä polttoainepohjaisten hiilivetypitoisuudet ja HNU GAS Alert -monikaasumittarilla haihtuvat yhdisteet. Kenttätestien ja aistinvaraisten havaintojen perusteella kymmenestä (10) maaperänäytteestä analysoitiin laboratoriossa raskasmetallien (Sb, As, Hg, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Ni, Zn, V) pitoisuudet, yhdeksästä (9) näytteestä öljyhiilivetyjen (C 10 -C 40 ) pitoisuudet, kahdeksasta (8) näytteestä haihtuvien hiilivetyjen (sis. BTEX, MTBE, TAME) pitoisuudet sekä neljästä (4) näytteestä PAHyhdisteiden pitoisuudet. Lisäksi yhdestä tutkimuspisteestä tutkittiin koekuoppaan kertyneen orsiveden öljyhiilivetyjen (C 10 -C 40 ) pitoisuudet. Tehtäviin analyyseihin käytettiin FINAS akkreditoitua testauslaboratoriota. Näytteet analysoitiin Novalab Oy:n laboratoriossa Karkkilassa. 1.3 Lähtökohdat Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (ns. PIMA-asetus), jossa annetaan haitta-aineille uudet tavoite- ja ohjearvot. Asetuksessa annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Kynnysarvon ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon, mutta alittavat alemman ohjearvon, maaperä on pilaantumatonta, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (esim. asuinalueella) maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 3 ( 3 ) PAL P12684 MKa Tulokset 1.5 Täydentävät tutkimukset 2 Johtopäätökset Näytteissä todettiin haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittivät VNa 214/2007 asetuksen ylempien ja alempien ohjearvojen pitoisuudet yhteensä yhdeksässä (9) tutkimuspisteessä (FCG1, FCG2, FCG6, FCG7, FCG10, FCG11, FCG12, FCG14 ja FCG17). Todettujen alemman ja ylemmän ohjearvojen ylittävät pitoisuudet on esitetty liitepiirustuksessa YMP.P12684_1 Pilaantuneiden maiden selvitystä täydennetään lisätutkimuksin kevään aikana. Työohjelman mukainen rakennusten käytettävyysselvitys on valmisteilla samanaikaisesti. Käytettävyysselvitys on oleellisen tärkeä, kun ruukin rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia suunnitellaan. Ruukin alueella pilaantuneita alueita rajaavia tutkimuksia. Tutkimuspisteitä on tarpeen tehdä: - itäisen putkilinjan ja rantaviivan väliselle alueelle, - suoalueen ympärille ja myös keskelle, jotta pilaantuneen kerroksen paksuus ja kovan pohjan syvyys saadaan selville - eteläisen säiliön metallipohjan avaamisen jälkeen säiliön alapuoliseen maakerrokseen Maaperän pilaantuneisuustutkimuksia ei raportoida erillisenä tutkimusraporttina vaan nyt saadut tulokset ja täydentävät tutkimustulokset sisällytetään kohteesta tehtävään kunnostussuunnitelmaan. Kunnostussuunnitelma laaditaan julkaisun Alanko, K. & K. Järvinen, 2001, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas 83, 77 s, mukaisesti. Kunnostussuunnitelma tehdään yleissuunnitelmatasolla. Riskikohteissa, joissa ei rakentamisen takia jouduta kaivamaan ja joissa todetaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan pilaantuneisuuden aiheuttamat terveys- ja ympäristöriskit. FCG Finnish Consulting Group Oy Laatinut: Mika Kaakkomäki projektipäällikkö, Ins.(AMK)

5

6 (1/2) K 3100/10/1-14 TUTKIMUSRAPORTTI N:o K 3100/10/1-14, väliraportti Tilaaja FCG Finnish Consulting Group Oy Laskutus FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34 Ostoreskontra Helsinki PL Helsinki Tilaus Tilaus / Johannes Nurmi, Tulopäivä Analysoinnin aloituspäivä Tehtävä Näytteet Näytteen kuiva-aineen, PAH-, Cl-VOC- ja (C5-C40)-hiilivetypitoisuuden analysointi. Yksi vesinäyte ja 13 maanäytettä, työ no: P12684P007, Billnäs Analyysimenetelmät Näytteen kuiva-aine määritettiin lämpökaappimenetelmällä. Maanäytteestä uutettiin hiilivedyt asetoni-heptaaniuutolla standardiehdotuksen ( CEN / TC 292/WG 5N 148 E, Determination of hydrocarbon content in the range C 10 -C 40 by gaschromatography) ohjeen mukaan ( menetelmä: Novalab 033* ) ja vesinäytteestä standardiehdotuksen ( CEN / TC 292/WG 5N 148 E, Determination of hydrocarbon content in the range C 10 -C 40 by gaschromatography ja SFS-EN ISO ) ohjeen mukaan (menetelmä: Novalab 053). Öljyt ja rasvat eroteltiin alumiinioksidikäsittelyllä ja öljyn määrä ja laatu analysoitiin kaasukromatografilla liekki-ionisaatiodetektorilla. Kevyet tisleet C 5 -C 10 ja Cl- VOC-yhdisteet analysoitiin näytteistä staattisella headspacetekniikalla kaasukromatografimassaspektrometrillä ( mukailtu menetelmä: ISO/TC 190/WG6 Soil Quality, Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons, Static headspace method (menetelmä: Novalab 049)). PAH-hiilivetyjen pitoisuus analysoitiin näytteestä asetoni-tolueeniuuton jälkeen kaasukromatografimassaspektrometrillä (menetelmä: Novalab 050*). Tulokset Näyte >C10-C21 mg/l >C21-C40 mg/l Summa mg/l 1/ V1 0,21 0,83 1,0 Vesinäytteelle hiilivetytulosten mittausepävarmuus: 0,05 0,2 mg/l + 50 %, 0,2 0,5 mg/l + 30 % ja yli 0,5 mg/l + 20 %. Maanäytetulokset on ilmoitettu pitoisuuksina näytteen kuiva-aineessa. Näyte kuiva- C5-C10 >C10-C21* >C21-C40* Summa aine % 2/ FCG1, ,2 < / FCG3, ,9 60 4/ FCG3, , / FCG4, ,4 < 30 < 50 < 50 < 50 6/ FCG10, ,3 < / FCG11, , / FCG12, ,3 < / FCG13, ,5 < 30 10/ FCG14, ,3 < 30 < 50 < / FCG20, ,7 12/ FCG21, ,1 13/ FCG23, ,6 14/ FCG24, ,4 < 30 <

7 (2/2) K 3100/10/1-14 Näyte Karkkila Novalab Oy MTBE TAME bentseeni tolueeni ksyleeni etyylibentseeni 2/ FCG1, ,02 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 3/ FCG3, < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,54 0,21 4/ FCG3, 2-3 5/ FCG4, 0-1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 6/ FCG10, 2-3 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 7/ FCG11, 3-4 8/ FCG12, 1-2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 9/ FCG13, < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 10/ FCG14, < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 11/ FCG20, / FCG21, / FCG23, / FCG24, < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 Hiilivetytulosten mittausepävarmuus: %, %, % ja yli %. Yksittäisten bensiinihiilivetyjen mittausepävarmuus: 0,01 0, %, 0,051-0, %, yli 0, %. PAH-yhdisteiden* tulokset Yhdiste 9/ FCG13, / FCG20, / FCG21, / FCG23, 0-1 naftaleeni 0,07 0,40 < 0,05 < 0,05 asenaftyleeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 asenafteeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 fluoreeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 fenantreeni 0,22 1,7 < 0,05 < 0,05 antraseeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 fluoranteeni 0,15 0,28 < 0,05 < 0,05 pyreeni 0,11 0,15 < 0,05 < 0,05 bentso(a)antraseeni 005 0,06 < 0,05 < 0,05 kryseeni 0,11 0,19 < 0,05 < 0,05 bentso(b)fluoranteeni 0,09 0,07 < 0,05 < 0,05 bentso(k)fluoranteeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 bentso(a)pyreeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 indeno(1,2,3-cd)pyreeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 dibentso(a,h)antraseeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 bentso(g,h,i)peryleeni < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 summa 1,0 2,9 < 0,5 < 0,5 PAH-yhdisteiden mittausepävarmuus: %, ± 33 % ja > %. *akkreditoitu menetelmä. Matti Mäkelä laboratorionjohtaja Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raportin osittainen kopiointi on kielletty ilman laboratorion lupaa.

8 TUTKIMUSRAPORTTI N:o K 3110/10/1-10 (1/1) K 3110/10/1-10 Tilaaja FCG Finnish Consulting Group Oy Laskutus FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34 Ostoreskontra Helsinki PL Helsinki Tilaus Tilaus / Mika Kaakkomäki, Tulopäivä Analysoinnin aloituspäivä Tehtävä Näytteet Maanäytteen kuiva-aineen, As-, Cd-, Co-, Cr-, Cu-, Hg-, Ni-, Pb-, Sb-, V- ja Zn- sekä analysointi. Kymmenen maanäytettä, kohde: työ no: P12684P007, Billnäs Analyysimenetelmät Näytteen kuiva-aine määritettiin 60 o C lämmössä. Metallit analysoitiin kuivatusta näytteestä kuningasvesiuuton (menetelmä: Novalab 019*) jälkeen plasmaemissiospektrometrillä (menetelmä: Novalab 068*). Tulokset Tulokset on ilmoitettu pitoisuuksina näytteen kuiva-aineessa. Näyte kuivaaine % As* Cd* Co* Cr* Cu* Hg* Ni* Pb* Sb* V* Zn* 1/ FCG2, ,9 14 < 0, < 0, , / FCG6, ,8 4,7 < 0,5 3, < 0,5 9, , / FCG7, ,5 11 < 0, < 0, / FCG9, ,5 7,8 < 0,5 6, < 0, , / FCG10, ,4 29 1, < 0, / FCG11, ,5 13 < 0, < 0, , / FCG12, ,7 34 1, < 0, / FCG12, ,5 27 0, < 0, / FCG12, ,5 4,7 < 0,5 2, < 0,5 7, , / FCG14, ,1 9,3 < 0,5 6, < 0, *akkreditoitu menetelmä. Metallianalyysien mittausepävarmuus: As, Ba, Co, Cr, Ni, Pb ja V: < % ja > %, Cd: < % ja > %, Hg: < % ja > %,Cu ja Zn: % ja > %, Sb: < % ja > % Karkkila Novalab Oy Matti Mäkelä laboratorionjohtaja Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raportin osittainen kopiointi on kielletty ilman laboratorion lupaa.

9 TUTKIMUSRAPORTTI N:o K 3110/10/1-10 (1/1) K 3110/10/1-10 Tilaaja FCG Finnish Consulting Group Oy Laskutus FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34 Ostoreskontra Helsinki PL Helsinki Tilaus Tilaus / Mika Kaakkomäki, Tulopäivä Analysoinnin aloituspäivä Tehtävä Näytteet Maanäytteen kuiva-aineen, As-, Cd-, Co-, Cr-, Cu-, Hg-, Ni-, Pb-, Sb-, V- ja Zn- sekä analysointi. Kymmenen maanäytettä, kohde: työ no: P12684P007, Billnäs Analyysimenetelmät Näytteen kuiva-aine määritettiin 60 o C lämmössä. Metallit analysoitiin kuivatusta näytteestä kuningasvesiuuton (menetelmä: Novalab 019*) jälkeen plasmaemissiospektrometrillä (menetelmä: Novalab 068*). Tulokset Tulokset on ilmoitettu pitoisuuksina näytteen kuiva-aineessa. Näyte kuivaaine % As* Cd* Co* Cr* Cu* Hg* Ni* Pb* Sb* V* Zn* 1/ FCG2, ,9 14 < 0, < 0, , / FCG6, ,8 4,7 < 0,5 3, < 0,5 9, , / FCG7, ,5 11 < 0, < 0, / FCG9, ,5 7,8 < 0,5 6, < 0, , / FCG10, ,4 29 1, < 0, / FCG11, ,5 13 < 0, < 0, , / FCG12, ,7 34 1, < 0, / FCG12, ,5 27 0, < 0, / FCG14, ,5 4,7 < 0,5 2, < 0,5 7, , / FCG17, ,1 9,3 < 0,5 6, < 0, *akkreditoitu menetelmä. Metallianalyysien mittausepävarmuus: As, Ba, Co, Cr, Ni, Pb ja V: < % ja > %, Cd: < % ja > %, Hg: < % ja > %,Cu ja Zn: % ja > %, Sb: < % ja > % Karkkila Novalab Oy Matti Mäkelä laboratorionjohtaja Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raportin osittainen kopiointi on kielletty ilman laboratorion lupaa.

10

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä

Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä JOENSUUN VESI Rantakylän alkalointilaitos ja Jynkän vedenottamo Talousveden pilaantuminen bensiinihiilivedyillä Yhteenvetoraportti tehdyistä tutkimuksista FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.4.2014 P23693P001

Lisätiedot

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET Vastaanottaja Gasum Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.1.2014 Viite 1510004534-004 BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET KAASUPUTKIHANKKEESEEN

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/1 Dnro PSAVI/257/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2011 1 ASIA Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä, Kajaani LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu

Lisätiedot

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Työohje Päivämäärä helmikuu 2014 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KREOSOOTTIÖLJY JA SEN AIHEUTTAMIEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN

Lisätiedot

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen

Lisätiedot

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan työssä Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suur-Savon Sähkötyö Oy toteuttaja:

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI-53300 Lappeenranta puh. +358 20 769 8698 www.vahanen.com

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella 1 Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella Arseenipitoisuustietoa maaperän eri kerroksista, kaivoksen rikastehiekasta ja sen pölystä, vedestä louhoksilla, kyllästämöalueilla

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN Tilaaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kunnostussuunnitelma Päivämäärä 21.12.2012 Viite 1510002588 ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

Lisätiedot

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2011 Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Antti Pönkä, Kirsi Hiillos, Lotta Kivikoski, Kirsti Nikkola, Veli-Pekka Vuorilehto

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT

MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT LISÄKIRJE Sivu 1 / 1 Lisäkirje 1 Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden purku-urakka MUURUVEDEN KORJAAMORAKENNUS JA KOLME ASUNTOLARAKENNUSTA PUR- KUTYÖT Lisäykset urakanlaskentaan 1. Asbestikartoitusraportti

Lisätiedot

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen Hämeenlinnan taajamageokemia Timo Tarvainen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 17 2011 Kannen kuva: Näytteenottajia Hämeenlinnan toripuistossa kesällä 2010. Kuvaaja Tauno Valli GTK. Sisäkannen kuva: Näytteenottoa

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Maanteiden hulevesien laatu

Maanteiden hulevesien laatu 12 2013 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ LAURA INHA RIITTA KETTUNEN KIMMO HELL Maanteiden hulevesien laatu TUTKIMUSRAPORTTI Laura Inha, Riitta Kettunen, Kimmo Hell Maanteiden hulevesien laatu

Lisätiedot

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA 16.2.2001 Johanna Kara 2 TIIVISTELMÄ Komission päätöksen 2000/479/EY mukaan luodaan Euroopan laajuinen epäpuhtauspäästörekisteri EPER (European Pollutant

Lisätiedot

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä 15.5.2011 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) 15.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot