TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS"

Transkriptio

1 Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

2 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Janne Kekkonen Mikko Ihonen Raportti Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUSALUE 1 3. NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT Tutkimuspisteet Näytteenotto Analyysit 2 4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Aistinvaraiset havainnot Kenttäanalyysitulokset Laboratorioanalyysitulokset ja viitearvovertailu Tulosten tarkastelu 4 5. JOHTOPÄÄTÖKSET 5 LIITTEET 1. Tutkimuspistekortit 2. Laboratorion tutkimustodistukset PIIRUSTUKSET 1. Yleiskartta 1: Tutkimuspistekartta 1:1 000

4 MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS 1 / 5 1. JOHDANTO Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon tuotantolinjalla 4 (TL4) jalostetaan raskaasta pohjaöljystä pääasiassa dieseliä. Tuotantolinjalla on nykyisin vety-yksikkö ja pohjaöljy-yksikkö. Tuotantolinjalle suunnitellaan toteutettavan uusi vety-yksikkö, jota varten rakennetaan laajuudeltaan noin neliömetrin alue Porvoon jalostamoalueen luoteisosaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uuden vety-yksikön myötä rakennettavan maa-alueen maaperän pilaantuneisuuden nykytila ennen uuden vety-yksikön toiminnan alkamista (perustilaselvitys). Uuden vety-yksikön toiminnasta tulee vastaamaan Neste Oil Oyj:n ulkopuolinen toiminnanharjoittaja, joka vuokraa maa-alueen Neste Oil Oyj:ltä. Maaperän perustilan selvittämisen lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös alueen rakentamiseen yhteydessä muodostuvien kaivumassojen alustavassa luokittelussa. 2. TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijoittuu jalostamoalueen tuotantolinja 4:n luoteisosaan. Kohteen sijainti on esitetty yleiskartalla piirustuksessa 1. Tutkimusalueen läheisyydessä on TL4:n vety-yksikkö 2 (VY2) sekä AGA:n hiilidioksidin talteenottolaitos. Tutkimusalue on osin rakennettua, osin kalliopaljastumaa sekä osin täyttö- tai luonnonmaata. Osa tutkimusalueesta on varastokenttäkäytössä (päällystämätön) ja alueella varastoidaan esimerkiksi tyhjiä tynnyreitä. Kemikaaleja tai vaarallisia jätteitä alueella ei ole Neste Oil Oyj:n tietojen mukaan varastoitu. Lähialueilta aurattuja lumia on talvisaikaan kasattu alueelle. Tutkimusalueelta on matkaa lähimpään merenrantaan noin 750 metriä. Lähin pohjavesialue on yli kolmen kilometrin etäisyydellä. Alue sijaitsee jalostamoalueen valuma-alueella 2. Valuma-alueella 2 sijaitsee osa autolähettämöstä sekä tuotantolinja 4. Valuma-alueen 2 pintavedet sekä pohjavedet virtaavat koilliseen tai itään ja purkautuvat todennäköisesti suoraan tai valuma-alueen 5 kautta Kartanonlahteen johtavaan puroon ja sitä kautta mereen. 3. NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT 3.1 Tutkimuspisteet Maaperän perustilan selvittämiseksi alueelle sijoitettiin tutkimussuunnitelman (Ramboll Finland Oy, ) mukaisesti yhteensä kahdeksan (8) tutkimuspistettä. Tutkimuspisteistä neljä sijoitettiin tutkimus alueen pohjoisosan rakentamattomalle alueelle (RF1 RF4) ja neljä tutkimusalueen eteläosan rakennetulle kenttäalueelle (RF5 RF8). Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty tutkimuspistekartassa piirustuksessa 2. Varsinaisten tutkimuspisteiden lisäksi tutkimusalueesta pohjoiseen noin 200 metrin päähän sijoitettiin yksi tutkimuspiste (RF10), josta otettiin kokoomanäyte metallien alueellisen taustapitoisuuden selvittämiseksi. 3.2 Näytteenotto Näytteenotto toteutettiin raskaalla kairauskonekalustolla tutkimussuunnitelman mukaisesti. Kairaukset tehtiin tärykairaamalla. Maanäytteet otettiin tutkimuspisteistä RF1 RF4 systemaattisella otannalla metrin kerrosvälein työputkimenetelmällä. Tutkimuspisteissä RF5 RF8 näytteenotto kohdistettiin maanpinnassa olevaan 0,6 metriä paksuun murskekerrokseen, josta otettiin näytteet systemaattisella otannalla kerroksesta 0,2 0,6 metriä. Kaikista näytteistä määritettiin aistinvaraisesti näytteenottohetkellä maalaji sekä tehtiin aistinvarainen arvio maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta. Näytteet kuljetettiin laboratorioon kylmälaukkuun pakattuna lämmöltä ja valolta suojattuna.

5 MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS 2 / 5 Näytteenoton yhteydessä tutkimusalueelle asennettiin tutkimuspisteen RF1 yhteyteen väliaikainen pohjaveden havaintoputki Hp1/14, josta otettiin pohjavesinäyte uppopumpulla. Tutkimushetkellä pohjavesi oli putkessa noin yhden metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesinäyte suodatettiin kentällä. Myös pisteeseen RF2 asennettiin väliaikainen pohjaveden havaintoputki Hp2/14, mutta putken vesituotto ei riittänyt laadukkaan vesinäytteen ottamiseen. Väliaikaisesta putkesta mitattu vedenpinta oli 3,7 metrin syvyydellä maanpinnasta. Näyte metallien taustapitoisuuden selvittämistä varten otettiin lapiolla kokoomanäytteenä. Kokoomanäyte otettiin ns. moniosanäytteenottomenetelmällä näytealueelta, joka oli kooltaan 15 x 10 metriä. 3.3 Analyysit Maanäytteistä tehtiin alustavat pitoisuusmääritykset kenttäanalyysein, joiden tulosten perusteella valikoitiin laboratoriossa analysoitavat näytteet. Alustavat kokonaishiilivetypitoisuusmääritykset tehtiin PetroFlag kenttäanalyysilla ja metallipitoisuusmääritykset XRF-tekniikalla (Niton). Metallien kenttäanalyysitulos muodostettiin kahden mittauksen keskiarvona. Kenttäanalyysien tulosten perusteella valikoidut näytteet analysoitiin Ramboll Analyticsin ympäristölaboratoriossa akkreditoiduilla menetelmillä. Laboratorioanalyyseja tehtiin seuraavasti: Analyysi Metallit (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V, Mo, Al) Öljyhiilivedyt (C 10-C 40) PAH-yhdisteet Analysoidut maanäytteet 8+1 kpl 5 kpl 3 kpl Pohjavesinäytteestä analysoitiin laboratoriossa ph, metallien liukoiset pitoisuudet (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V, Mo, Al), öljyhiilivedyt C 10 -C 40, aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit sekä BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit). 4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 4.1 Aistinvaraiset havainnot Maanäytteissä ei havaittu aistinvaraisesti maaperän pilaantuneisuutta. Aistinvaraisesti havaittiin ummehtunutta hajua tutkimuspisteissä RF3 ja RF4 syvyydellä 2-4 metriä. Tutkimuspisteessä RF4 havaittiin syvyydellä 3-4 metriä lisäksi pistävää hajua. Kyseisissä näytteissä havaittiin juuria ja puunkappaleita. Maaperä tutkimuspisteissä RF1 RF4 koostuu pintakerroksessa täytöstä, jonka alla on savi 2 4 metrin syvyydellä maanpinnasta. Saven alla on moreenikerros ja sen alla kallio. Kallio esiintyy tutkimuspisteissä RF1 RF metrin syvyydellä maanpinnasta. Tutkimuspisteissä RF5 RF8 maaperä koostuu noin 0,6 metriä paksusta murskekerroksesta, jonka alla on täyttökerros ja sen alla kallio. Tarkemmat tiedot näytteenoton aikaisista havainnoista on esitetty tutkimuspistekorteissa liitteessä 1.

6 MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS 3 / Kenttäanalyysitulokset Raskasmetallien kenttäanalyyseissa ei todettu kohonneita pitoisuuksia. Myös kokonaishiilivetymittauksissa (PetroFlag) todetut pitoisuudet olivat pieniä yhtä näytettä lukuun ottamatta (RF4 3-4 m), jossa todennäköisesti näytteessä ollut orgaaninen aines näkyi kohonneena pitoisuutena. Yhteenveto kenttämittaustuloksista on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kenttämittaustulokset. XRF-mittaus (Niton) (mg/kg) PetroFlag (mg/kg) Näyte Syvyys Arseeni Kupari Lyijy Sinkki Molybdeeni Nikkeli Hiilivedyt RF1 0-1 m ,0-2,9 m ,1-4,0 m RF2 1-2 m RF3 2-3 m m RF4 1-2 m m m Laboratorioanalyysitulokset ja viitearvovertailu Laboratorion analyysituloksia verrattiin Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 kynnys- ja ohjearvotasoihin. Kynnysarvon ylittyessä kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida. Alempia ohjearvoja sovelletaan vertailutasoina asuin-, virkistyskäyttö- sekä muilla vastaavilla alueilla. Ylemmät ohjearvot toimivat vertailutasoina epäherkän maankäytön alueilla, kuten teollisuus-, varasto-, ja liikennealueilla. Koska tutkimusalue on teollisuuskäytössä eikä se sijaitse pohjavesialueella, voidaan kohteessa soveltaa maaperän pilaantuneisuuden arvioinnin viitearvoina asetuksen 214/2007 ylempiä ohjearvoja. Yhteenveto maanäytteiden metallianalyysituloksista sekä vertailu asetuksen 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Maanäytteiden metallianalyysitulokset (mg/kg). Näyte Syvyys Rakentamaton alue Metallit (mg/kg) Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Mo Al RF1 0-1 m <0,50 2,1 <0,20 5, <2, RF2 0-1 m <0,50 4,2 <0,20 3, ,4 8, <2, RF3 0-1 m <0,50 2,7 <0,20 3,9 19 <10 8,0 9, <2, RF4 0-1 m <0,50 1,3 <0,20 1,6 8,5 <10 3,5 2, <2, Murskekenttä RF5 0,2-0,6 <0,50 <1,0 <0,20 8, , <2, RF6 0,2-0,6 <0,50 <1,0 <0,20 7, , <2, RF7 0,2-0,6 <0,50 1,6 <0, , , RF8 0,2-0,6 <0,50 <1,0 <0,20 7,7 32 <10 4, , Taustapitoisuusnäyte RF10 <0,50 1,2 <0,20 3,3 17 < <2, SSTP* 0,83 4,3 0,71 2, , Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo Sb = antimoni, As = arseeni, Cd = kadmium, Co = koboltti, Cr = kromi, Cu = kupari, Pb = lyijy, Ni = nikkeli, Zn = sinkki, V = vanadiini, Mo = molybdeeni, Al = alumiini *SSTP = Suurin suositeltu taustapitoisuusarvo, Lähde: GTK:n taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Tietokannassa olleet näytteet (31 kpl, pintamaa) haettiin 15 km säteellä Kilpilahdesta. Alumiinin osalta suurin suositeltu taustapitoisuusarvo otettiin GTK:n julkaisun Alkuaineiden pitoisuudet eri maalajeissa Porvoon ympäristössä moreenimaan tulosten keskiarvosta (Tarvainen ym.).

7 MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS 4 / 5 Yhteenveto maanäytteiden öljyhiilivety- ja PAH-analyysituloksista sekä vertailu asetuksen 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Maanäytteiden öljyhiilivety- ja PAH-analyysitulokset (mg/kg). Öljyhiilivedyt (mg/kg) Näyte Syvyys Summa Keskitisleet Raskaat jakeet C 10-C 40 C 10-C 21 C 21-C 40 Rakentamaton alue PAH-yhdisteet (mg/kg) Summa RF1 0-1 m <0,2 RF3 0-1 m <0,2 RF4 3-4 m <0,8 Murskekenttä RF5 0,2-0,6 m 58 < RF6 0,2-0,6 m RF7 0,2-0,6 m 20 < RF8 0,2-0,6 m <10 <10 <10 - Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo Pohjavesinäytteestä analysoidut metallipitoisuudet on esitetty taulukossa 4. Pitoisuuksia verrattiin asetuksessa 1040/2006 säädettyihin pohjaveden ympäristölaatunormeihin, jotka ylittyivät arseenin ja koboltin osalta. Taulukko 4. Pohjavesinäytteen metallianalyysitulokset (µg/l, liukoinen pitoisuus). Näyte Pvm Metallit (µg/l) Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Mo Al Hp1/ <0,50 22 <0, ,4 1,6 <0,50 6,9 5,7 7, Asetus 1040/2006* 2,5 5 0, *Asetuksen 1040/2006 mukainen pohjaveden ympäristönlaatunormi, jolla tarkoitetaan asetuksessa sekä yhteisön tasolla vahvistettua pilaavan aineen, pilaavien aineiden ryhmän tai pilaantumisen indikaattorin pitoisuutta pohjavedessä ilmaistuna laatunormina, jota ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ei saa ylittää sekä kansallisesti vahvistettua direktiivin 2006/118/EY artiklassa 2 kohdassa 2 tarkoitettua raja-arvoa. Pohjavesinäytteen öljyhiilivetypitoisuus oli 0,13 mg/l josta 0,11 mg/l koostui raskaista jakeista. Pohjaveden ympäristönlaatunormi öljyhiilivedyille on 0,05 mg/l. Pohjavesinäytteessä ei todettu aromaattisia hiilivetyjä, oksygenaatteja tai BTEX-yhdisteitä. Laboratorion tutkimustodistukset ovat liitteessä Tulosten tarkastelu Maanäytteiden analyysituloksissa ei todettu asetuksen 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Myös molybdeenin ja alumiinin, joille ei ole määritelty kynnys- ja ohjearvoja, pitoisuudet olivat tavanomaisella tasolla. Tutkimusalueella ei tutkituilta osin todettu maaperän pilaantuneisuutta. Väliaikaisesta pohjaveden havaintoputkesta Hp1/14 otetussa vesinäytteessä todettiin luontaisesta tasosta kohonneet arseenin ja koboltin pitoisuudet, jotka ylittivät pohjaveden ympäristönlaatunormin. Selvää syytä pohjaveden kohonneeseen arseeni- ja kobolttipitoisuuteen ei tutkimuksella voitu tunnistaa. Pohjavesinäytteessä todettu lähellä laboratorion määritysrajaa oleva öljyhiilivetypitoisuus on mahdollisesti aiheutunut putken asennusvaiheessa, eikä kyseessä todennäköisesti ole varsinainen pohjaveden pilaantuminen.

8 MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS 5 / 5 5. JOHTOPÄÄTÖKSET Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamoalueen tuotantolinja 4:n luoteisosaan suunnitellun uuden vetyyksikön alueen maaperän perustilaselvityksessä ei todettu maaperän pilaantuneisuutta tutkituilta osin. Laboratorioanalyysien perusteella haitallisten aineiden pitoisuudet tutkituissa näytteissä eivät ylittäneet asetuksen 214/2007 kynnysarvotasoa. Alueelle asennetusta väliaikaisesta pohjavesiputkesta analysoidussa näytteessä todettiin kohonneet arseeni- ja kobolttipitoisuudet. Selvää syytä kohonneisiin pitoisuuksiin ei voitu tunnistaa. Pohjavedestä analysoitiin lisäksi lähellä laboratorion määritysrajaa oleva raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuus, joka on voinut aiheutua putken asennusvaiheessa. Tutkimuskohteen valumaalueen pinta- ja pohjaveden päävirtaussuunta on itään tai koilliseen. Lahdessa 26. päivänä maaliskuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Mikko Ihonen projektipäällikkö Janne Kekkonen ympäristösuunnittelija

9 Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI Tutkimuspaikka Neste Porvoo, TL4, vety-yksikkö Tilaaja Neste Oil Oy THYN Työnumero Kairaukset RF1 RF1 TäLo + Hk TäSa Sa sasi HkMr SiMr Ki/Ka 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0-14,5-15,0-15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0 MP W GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : x= ,93 y= ,931 Näytteet: 0-1,0 m, Hk+siSa, hajuton 1,0-2,0 m, Hk+siSa, hajuton 2,0-2,9 m, sisa+hk, hajuton 3,1-4,0 m, Sa, hajuton 4,0-5,0 m, Sa, hajuton 5,0-6,0 m, Sa, hajuton 6,0-7,0 m, Sa, hajuton 7,0-8,0 m, Sa, hajuton 8,0-10,0 m, Sa, hajuton 10,0-12,0 m, sasi, hajuton 12,0-13,5 m, sasi, hajuton 13,5-15,5 m, hkmr, hajuton 15,5-16,5 m SiMr, hajuton Vesipinta -1,0 m mp:sta

10 Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI Tutkimuspaikka Neste Porvoo, TL4, vety-yksikkö Tilaaja Neste Oil Oy THYN Työnumero Kairaukset RF2, RF3 RF2 RF3 TäHk+Lo+ juuria 0,0-0,5-1,0-1,5 TäHk+Hm TäHk+Lo 0,0-0,5-1,0-1,5 MP -2,0-2,0 Sa Mr HkMr -2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5 W TäHk+Si Hm+juuria +sisa Sa -2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,0-6,5-6,5 Ki/Ka -7,0-7,5-7,0-7,5-8,0-8,5 Mr -8,0-8,5-9,0-9,0-9,5-9,5-10,0 E.k.s -10,0 GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : x= ,869 x= ,621 y= ,789 y= ,772 Näytteet RF2: Näytteet RF3: 0-1,0 m, Tä+Hk, hajuton 0-1,0 m, Hk+Hm, hajuton 1,0-2,0 m, Sa+Hk, hajuton 1,0-2,0 m, Hk+Lo, hajuton 2,0-3,0 m, Sa, hajuton 2,0-3,0 m, Hk+Si, ummehtunut haju 3,0-4,0 m, Sa, hajuton 3,0-4,0 m, Hm+juuria+siSa, ummehtunut haju 4,0-5,0 m, Mr, hajuton 4,0-5,0 m, Sa, hajuton 5,0-6,0 m, HkMr, hajuton, näyte märkä 5,0-6,0 m, Sa, hajuton 6,0-7,0 m, Sa, hajuton Vesipinta -5 m mp:sta

11 Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI Tutkimuspaikka Neste Porvoo, TL4, vety-yksikkö Tilaaja Neste Oil Oy THYN Työnumero Kairaukset RF4, RF5 RF4 RF5 TäHk+Hm HkMr+Ki 0,0-0,5-1,0-1,5 W murske E.k.s 0,0-0,5-1,0-1,5 MP -2,0-2,0 sasi+puuta +juuria+hm Hm Sa E.k.s -2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : x= ,275 x= ,425 y= ,298 y= ,724 Näytteet RF4: Näytteet RF5: 0-1,0 m, Hk+Hm, hajuton 0,2-0,6 m, murske, hajuton 1,0-2,0 m, HkMr+Ki, lievä ummehtunut haju, näyte kostea 2,0-3,0 m, sisa+juuria+hm, ummehtunut haju 3,0-4,0 m, sasi+puun kpl+juuria+ Hm, ummehtunut/pistävä haju 4,0-5,0 m, Hm, lievä ummehtunut haju 5,0-6,0 m, Sa, hajuton

12 Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI Tutkimuspaikka Neste Porvoo, TL4, vety-yksikkö Tilaaja Neste Oil Oy THYN Työnumero Kairaukset RF6, RF7 RF6 RF7 Asf. murske E.k.s 0,0 0,0 MP -0,5 murske -0,5-1,0-1,0-1,5-1,5 TäkiHk -2,0-2,0-2,5-2,5-3,0-3,0-3,5-3,5-4,0 kallio -4,0-4,5-4,5-5,0-5,0-5,5-5,5-6,0-6,0-6,5-6,5-7,0-7,0-7,5-7,5-8,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-9,5-9,5-10,0-10,0 GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : x= ,084 x= ,884 y= ,162 y= ,369 Näytteet RF6: Näytteet RF7: 0,2-0,6 m, murske, hajuton 0,2-0,6 m, murske, hajuton

13 Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI Tutkimuspaikka Neste Porvoo, TL4, vety-yksikkö Tilaaja Neste Oil Oy THYN Työnumero Kairaukset RF8, RF9, RF10 RF8 RF9 murske E.k.s 0,0 0,0 MP -0,5-0,5-1,0-1,0-1,5-1,5 Sa -2,0-2,0-2,5-2,5-3,0-3,0-3,5-3,5-4,0-4,0-4,5-4,5-5,0 kallio -5,0-5,5-5,5-6,0-6,0-6,5-6,5-7,0-7,0-7,5-7,5-8,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-9,5-9,5-10,0-10,0 GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : x= ,093 x= ,364 y= ,006 y= ,895 Näytteet RF8: 0,2-0,6 m, murske, hajuton RF10: Taustapitoisuusnäyte, kokooma 0-0,1 m, Hm+Hk, hajuton GRS-koordinaatit (ETRS-TM35fin) : x= ,600 y= ,821

14 Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Neste Porvoo, TL4, vety-yksikkö Neste Oil Oy Piste HP1/14 Havaintoputki Kairaus x-koord -Huokosilma y-koord -Vesinäyte Putki 1,0 0,5 0,0 MP Putken pää, PP +0,5 m mp:sta Maanpinta,MP +0,00 Vesipinta, W -0,72 m mp:sta Siivilän yläpää -0,80 m mp:sta Siivilän alapää -2,0 m mp:sta Pohja/Kärki -2,0 m mp:sta Putken laatu Halkaisija Siivilätyyppi -0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5 W Näytteenottotapa Maanpinnalta pumppaus Uppopumpulla pumppaus Näytteenotto noutajalla Sisäletkulla pumppaus Veden esiintymismuoto Pohjavesi Pintavesi Orsivesi Vedenantoisuuspumppaus Syv. mp:sta Vedenantoisuus (l/min) Kirkastum. (m) Alkutilanne Lopputilanne (min) -6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 Muut havainnot Väliaikainen pohjaveden havaintoputki. Vesinäyte: +2,6 C, samea, ummehtunut/rikkivedyn haju -9,5-10,0 W:\1386\Neste_Oil\Porvoon_Jalostamo_pima\ _Perustilatutkimus_TL4_Vety-yksikkö\Liitteet\Liite1_kairauspistekortit.xls

15 Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Tilaaja Projektinumero Neste Porvoo, TL4, vety-yksikkö Neste Oil Oy Piste HP2/14 Havaintoputki Kairaus x-koord -Huokosilma y-koord -Vesinäyte Putki 1,0 0,5 0,0 MP Putken pää, PP +1,0 m mp:sta Maanpinta,MP +0,00 Vesipinta, W -3,73 m mp:sta Siivilän yläpää -4,5 m mp:sta Siivilän alapää -7,5 m mp:sta Pohja/Kärki -7,5 m mp:sta Putken laatu Halkaisija Siivilätyyppi -0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 W -4,0-4,5-5,0 Näytteenottotapa Maanpinnalta pumppaus Uppopumpulla pumppaus Näytteenotto noutajalla Sisäletkulla pumppaus Veden esiintymismuoto Pohjavesi Pintavesi Orsivesi Vedenantoisuuspumppaus Syv. mp:sta Vedenantoisuus (l/min) Kirkastum. (m) Alkutilanne Lopputilanne (min) -5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5 Muut havainnot Väliaikainen pohjaveden havaintoputki. -9,0-9,5-10,0 W:\1386\Neste_Oil\Porvoon_Jalostamo_pima\ _Perustilatutkimus_TL4_Vety-yksikkö\Liitteet\Liite1_kairauspistekortit.xls

16 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: Neste Oil Oyj, Perustilaselvitys tutkimus, TL4 vety-yksikkö, maanäytteet Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Toni Hynninen Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet RF 5 RF 6 RF 7 RF 8 RF 10 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Yksikkö Menetelmä 0,2-0,6 0,2-0,6 0,2-0,6 0,2-0,6 0-0,1 m Kenttät m-% RA4016* Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok ok RA3007 kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok ok Alumiini (Al) Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Molybdeeni (Mo) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka RA3000 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA3000* <1,0 <1,0 1,6 <1,0 1,2 mg/kg ka RA3000* <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA3000* 8,9 7,9 10 7,7 3,3 mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* <10 <10 mg/kg ka RA3000* 8,8 5,1 8,6 4,8 12 mg/kg ka RA3000* <2,0 <2,0 2,1 2,7 <2,0 mg/kg ka RA mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* <10 mg/kg ka RA4020* <10 16 <10 <10 mg/kg ka RA4020* <10 mg/kg ka RA4020* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

17 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

18 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: Neste Oil Oyj, Perustilaselvitys tutkimus, TL4 vety-yksikkö Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: Hp1/14 Näyte saapui: Näytteenottaja: Toni Hynninen Analysointi aloitettu: Pohjavesi Määritys 14TP00225 Yksikkö Menetelmä Suodatus (alkuaineet), KT ok Kenttät. ph 6,5 RA2000* Metallit (PIMA), liukoiset ok Alumiini (Al), liuk. 200 Antimoni (Sb), liuk. <0,50 Arseeni (As), liuk. 22 Kadmium (Cd), liuk. <0,10 Koboltti (Co), liuk. 11 Kromi (Cr), liuk. 2,4 Kupari (Cu), liuk. 1,6 Lyijy (Pb), liuk. <0,50 Molybdeeni (Mo), liuk. 11 Nikkeli (Ni), liuk. 6,9 Sinkki (Zn), liuk. 5,7 Vanadiini (V), liuk. 7,0 Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) 0,13 mg/l RA4019* Keskitisleet (C10-C21) <0,05 mg/l RA4019* Raskaat öljyjakeet (C21-C40) 0,11 mg/l RA4019* Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ei tod. mg/l RA4050* Bentseeni <0,0005 mg/l RA4050* Tolueeni <0,001 mg/l RA4050* Etyylibentseeni <0,0005 mg/l RA4050* m+p-ksyleeni <0,0005 mg/l RA4050* o-ksyleeni <0,0005 mg/l RA4050* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

19 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

20 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /3 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: Neste Oil Oyj, Perustilaselvitys tutkimus, TL4 vety-yksikkö, maanäytteet Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Toni Hynninen Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet RF 1 RF 2 RF 3 RF 4 / 0-1m Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine RF 4 / 3-4m Yksikkö Menetelmä m Kenttät m-% RA4016* Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok RA3007 kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok Alumiini (Al) Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Molybdeeni (Mo) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni mg/kg ka RA3000 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/kg ka RA3000* 2,1 4,2 2,7 1,3 mg/kg ka RA3000* <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 mg/kg ka RA3000* 5,9 3,8 3,9 1,6 mg/kg ka RA3000* ,5 mg/kg ka RA3000* <10 <10 mg/kg ka RA3000* 11 8,4 8,0 3,5 mg/kg ka RA3000* <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 mg/kg ka RA ,8 9,4 2,9 mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* mg/kg ka RA3000* 130 mg/kg ka RA4020* 24 mg/kg ka RA4020* 110 mg/kg ka RA4020* <0,2 <0,2 <0,8 mg/kg ka RA4053* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

21 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /3 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni Yksikkö Menetelmä * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Jakelu 00716: RF 4 / 3-4m näytteessä pistävä haju Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet, maa PAH + PCB yht., kiinteä Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/FI-tekniikkaa. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 10 mg/kg ja mittausepävarmuus 31 %. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin ISO ja ISO Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli toteamisrajan, mutta alle määritysrajan. PAH-näytteet uutettiin tolueenilla, puhdistettiin florisililla ja määritettiin GC/MStekniikkaa käyttäen. Menetelmän normaali määritysraja on 0,01 mg/kg ja mittausepävarmuus %. Menetelmä perustuu Nordtest Report 329. PCB-näytteet uutettiin tolueenilla ja puhdistettiin florisililla. Liuotin vaihdettiin heksaaniin ja näyte käsiteltiin rikkihapolla. Öljyiset näytteet puhdistetaan lisäksi dimetyylisulfoksidilla (DMSO). PCB-yhdisteet analysoidaan GC/MS-tekniikan avulla. Menetelmän normaali määritysraja 0,001 mg/kg ja mittausepävarmuus %. Menetelmä perustuu Nordtest Report 329. PAH- ja PCB- summat on laskettu upper bound-arvoina (jos kongeneerin pitoisuus ei ylitä määritysrajaa, laskussa pitoisuutena käytetään määritysrajaa). Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

22 KOHDE W:\1386\Neste_Oil\Porvoon_Jalostamo_pima\ _Perustilatutkimus_TL4_Vety-yksikkö\Piirustukset\ _1_yleiskartta_A4.dwg Tunn. Pohjakartta c MML:n aineistoa 02/2014 Lukum. Rakennuskoht een nimi ja os oite h yv. Muutos NESTE OIL OYJ TL4 vety-yksikkö Maaperän perustilaselvitys M.Ihonen Ramboll Niemenkatu LAHTI puh Piirustuks en sisältö Su u nn.ala Piirustusnro piir. suunn. Työnro Nimim. Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittakaa va Yleiskartta, kohteen sijainti 1: YMP PIVK J.Kekkonen

23 RF4 RF1 RF3 RF2 Aidan kulma RF8 W:\1386\Neste_Oil\Porvoon_Jalostamo_pima\ _Perustilatutkimus_TL4_Vety-yksikkö\Piirustukset\ _2_tutkimuspisteiden sijainti_a3.dwg RF7 RF6 RF5 Tunn. Lukum. Rakenn uskoh teen nimi ja os oite h yv. Muutos NESTE OIL OYJ TL4 vety-yksikkö Maaperän perustilaselvitys M.Ihonen Ramboll Niemenkatu LAHTI puh Piirust uksen sisält ö Suunn.ala Piirustusnro piir. suunn. Työn ro Nimim. Asemapiirustus, tutkimuspisteiden sijainti YMP PIVK J.Kekkonen Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittaka ava 1:1000

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Syyskuu 2012 Viite 82138123 HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET

Lisätiedot

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Päivämäärä 19.9.2013 KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET Vastaanottaja Kangasalan kunta Tampereen kaupunki ID 1 244 731 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 4.5.2015 TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUEET 8475 JA 740 ARSEENIN TAUSTAPITOISUUS SEKÄ KIVIAINEKSEN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.10.2011 Viite 82138014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA LISÄTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE Vastaanottaja Metsä Board Oyj Päivämäärä 12.11.2012 NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI NIEMENRANTA AK2, MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI MAANTIEKYLÄ, FIN-SEULA OY:N MÄÄRÄALA TUUSULAN KUNTA 12.8.2011, MUUTOKSET 20.9.2011 Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu 15 C, FI-33500 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Rautatieaseman pohjoispuolen maaperäselvitys

Rautatieaseman pohjoispuolen maaperäselvitys Kauniaisten kaupunki Rautatieaseman pohjoispuolen maaperäselvitys Helsingintie 1, Kauniainen Viite 82122008 Versio 1.0/LUONNOS Pvm 1.9.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut Erja Vallila, Tuuli Aaltonen

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli

Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KOTKAN KAUPUNKI Maaperän haitta-ainetutkimus, Rasinkylän asemakaavoitettava alue (kortteli 50), Kotka Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.10.2014 P25209P001

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013

TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 4.7.2013 Viite 1510006710 TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013 Päivämäärä 04/07/2013 Laatijat Tarkastaja Kuvaus

Lisätiedot

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUM- PROVINSSIN PERUSTILASELVITYKSET SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20854 Keliber Oy Sedimenttiselvitykset 2014 i KELIBER OY SEDIMENTTISELVITYKSET

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 10.1

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 10.1 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 10.1 Vastaanottaja Mikkelin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2013 Viite 1510008447 MIKKELIN ASUNTOMESSUALUE YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS MIKKELIN

Lisätiedot

Vastaanottaja Cargotec Finland Oy. Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma. Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

Vastaanottaja Cargotec Finland Oy. Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma. Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Cargotec Finland Oy Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA HÄRMÄLÄNRANTA YLEISSUUNNITELMA Tarkastus 21.3.2011 Päivämäärä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Etelä-Suomen yksikkö S41/2009/31 19.5.2009 Espoo Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Timo Tarvainen, Jaana Jarva, Birgitta Backman, Samrit

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS: TIIVISTELMÄ

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS: TIIVISTELMÄ YMPÄRISTÖARVIOINTI Hämeenlinnan kaupunki, Keinusaari II, Jatkotutkimukset Projekti no: 09 502 12 0254 Tilaajat: Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / VR -Yhtymä Oy Yhdyshenkilö: Makku

Lisätiedot

Projektinumero: 07502120235 3.9.2007

Projektinumero: 07502120235 3.9.2007 RAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS HAKUNILAN TUKIKOHTA JOKINIEMENTIE VANTAA Projektinumero: 07502120235 3.9.2007 Työn tilaaja: Senaatti-kiinteistöt JAKELU: Senaatti-kiinteistöt Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 Vastaanottaja Porvoon kaupunki, tekninen keskus Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 1 Päivämäärä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2008 Dnro PPO 2008 Y 255 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO 24.9.2008 24.9.2008 1(10) Storören 01100 SIPOO STORÖREN, 01100 SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 KOHTEEN KUVAUS... 2 3 MAAPERÄ-

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Maa-ainespäivä, SYKE 4.5.2011 1 Tausta Hankkeen taustana on pysyvän kaivannaisjätteen määrittely kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY), komission päätöksen (2009/359/EY)

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6.

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6. 26.6.2006 H21917 Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin OSOITE PUHELIN TELEFAX Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Häme Ympäristö ja luonnonvarat PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/962/07.00/2010 YLO/222/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista

Lisätiedot

Öljysäiliöiden poisto/maaperän kunnostus, Kauppakatu 24, Iitti

Öljysäiliöiden poisto/maaperän kunnostus, Kauppakatu 24, Iitti IITIN KUNTA Öljysäiliöiden poisto/maaperän kunnostus, Kauppakatu 24, Iitti Toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.3.2015 P26064P001 Toimenpideraportti 31.3.2015 P26064P001 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LASSILA & TIKANOJA OYJ Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2014 P24097P001

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland UUMA-inventaari VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

16.12.2013 Projektinumero 13502120357

16.12.2013 Projektinumero 13502120357 TUTKIMUSRAPORTTI 16.12.2013 Projektinumero 13502120357 Pitkäkoski Oy, liukkaankelin rata YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS TOIMEKSIANTO Kemoran moottorirata sijaitsee Vetelin Sillanpäässä, Keski-Pohjanmaalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaa Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2012 Dnro POPELY/101/07.00/2012 ASIA Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

TIEHALLINTO POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO

TIEHALLINTO POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO 9M207087 22.2.2010 TIEHALLINTO Puolangan tukikohta POHJAVEDEN TARKKAILU YHTEENVETO PÖYRY ENVIRONMENT OY Viite 9M207087 Päiväys 26.9.2008 Sivu 1 (10) Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KOHTEEN TIEDOT 2 3 ALUEEN PILAANTUNEISUUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti PÄÄTÖS UUDELY/1627/07.00/2010 7.3.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistön omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen

Lisätiedot

Väinölänrannan kaavamuutosalue,

Väinölänrannan kaavamuutosalue, JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Väinölänrannan kaavamuutosalue, Jyväskylä Tutkimusraportti, maaperän ja sedimentin pilaantuneisuus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.11.2013 P22123P002 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot