Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %"

Transkriptio

1 Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Jarmo Riikonen, p , ryhmäpäällikkö Kari Rissanen (Kutsuplus), p Lippujen hintaesityksessä keskimääräinen hinnankorotus on 3,8 %. Korotukset kohdistuvat tällä kertaa kausi- ja arvolippuihin. Kuntien sisäisten kausilippujen hintaa korotetaan enemmän kuin seutukausilippujen hintaa, jotta sisäisten ja seutulippujen suuri hintaporras pienenisi. Arvolippujen hintoja korotetaan keskimäärin 4,1 %. Kertalippujen hinnat pysyvät pääosin ennallaan, koska niiden hintoja on korotettu merkittävästi viime vuosina. Kaikkien kuntien sisäisten maksualueiden lippujen hinnat ovat yhtenäiset. Ulkopaikkakuntalaisille myytävien yleiskausilippujen hintoja korotetaan lähemmäs omakustannushintaa. Kutsuplus liikenne jatkuu kokeiluna vuoden 2015 loppuun. Hallitukselle esitetään, Kutsuplus-liikenteen hinnoitteluperiaatteet säilyvät pääosin ennallaan ja toimitusjohtajalla on oikeus tehdä niihin muutoksia, jotta kysyntää voidaan säädellä hinnoittelulla joustavasti. Joukkoliikenteen tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päättää HSL-liikenteessä noudatettavista taksoista ja tariffeista. HSL laatii vuosittain ehdotuksen taloussuunnitelmaksi, joka sisältää mm. tariffien muutoksia koskevat suunnitelmat. Kunnat antavat näistä suunnitelmista lausuntonsa. Matkalippujen hinnat Kesäkuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 3,7 %. Päätösehdotus on pääosin lausuntopyynnön mukainen ja hinnankorotus on keskimäärin 3,8 %. Matkalippujen hinnat Kesäkuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 3,7 %. Päätösehdotus on pääosin lausuntopyynnön mukainen ja hinnankorotus on keskimäärin myös 3,8 %. Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

2 seutuliput lähiseutu 3 4,0 % 4,0 % Helsingin sisäiset liput 4,0 % 4,1 % Espoon sisäiset liput 4,0 % 4,0 % Vantaan sisäiset liput 3,3 % 3,4 % Keravan/Sipoon sisäiset liput 3,6 % 3,5 % Kirkkonummen sisäiset liput 4,6 % 4,6 % Keskimäärin 3,7 % 3,8 % Kerta-, arvo- ja kausilippujen hintoja korotetaan keskimäärin seuraavasti: - kertaliput 0,5 % - arvoliput 4,1,% - kausiliput 4,9 % Taloussuunnitelmassa vuonna 2015 HSL:n toimintamenot kasvavat 4,4 % vuoden 2014 ennustetusta tasosta. Kustannuksiin sisältyvät liikenteen operointikustannukset, yleiskustannukset sekä HSL:lle vyörytettävät joukkoliikenteen infrakustannukset. Kuntien lausunnot lippujen hintamuutoksista Jäsenkunnat korostavat lausunnoissaan, että lippujen hintaa tulee korottaa kustannustason nousua vastaavasti. Lausuntopyynnössä esitettyjä hintoja pidetään pääosin hyväksyttävinä. Helsinki: Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus +4,0 % on perusteltu, sillä verorahoituksen osuus toiminnan rahoituksessa ei tulisi kasvaa. Lippujen hintojen korotusten yhteydessä tulee arvioida niiden vaikutus matkustajamääriin, jotta vältytään matkustajamäärien vähenemiseltä, eivätkä lippujen hinnat asetu esteeksi käytölle. Korotus on syytä kohdistaa lähinnä kertalippuihin, että hintojen muutos ohjaisi matkustajia käyttämään enemmän arvolippuja. Tämä nopeuttaisi rahastustapahtumaa, poistaisi liikenteen viiveitä ja parantaisi joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. Kausilipun ja arvolipun hintaa on korotettava selvästi vähemmän kuin kertalipun hintaa. Lippujen hintojen kohtuullinen korottaminen on talouden tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelutarjonnan karsiminen. Helsingin kaupungin talouden tulevien vuosien kehitysnäkymä ei mahdollista kaupungin verorahoitusosuuden kasvattamista nykyisestä. HSL:n on jatkuvasti huolehdittava siitä, että lipputulokertymä kasvaa suhteellisesti vähintään HSL:n kokonaiskustannusten (infrakorvaukset mukaan luettuna) kasvua vastaavasti. Lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa on pyrittävä leikkaamaan kustannusten kasvua ja varmistettava riittävä lipputulokertymä. Lipputuloja on varauduttava tarvittaessa korottamaan nyt esitettyä enemmän. Espoo: Espoo pitää matkalippujen hintojen nostoa perusteltuna. Lippujen hinnoittelumuutosten hintasuhteet tulee toteuttaa niin, että sisäisen ja seutukausilipun välinen hintaporras madaltuu ja kuntien osuus on enintään 50 % HSL:lle joukkoliikenteen kustannuksista.

3 Kauniainen: Esitetyt lippujen hintojen korotukset ylittävät operointikustannusten nousun. Hintakorotuksiakin tarvitaan kustannusosuuksien kasvupaineiden kompensoimiseksi, mutta toisaalta Helsingin seudun väestömäärän kasvun pitäisi kuitenkin mahdollistaa lipputulojen kasvu ilman vuosittaisia lipun hintojen korotuksia. Korotuksia ei myöskään tule kohdistaa liikaa arvo- ja kertalippujen hintoihin, sillä niiden suhteellinen kalleus ei houkuttele henkilöautoilijaa joukkoliikenteen käyttäjäksi, eikä tue joukkoliikenteen käyttöä kevyen liikenteen matkaketjussa. Vantaa: Kuntaosuuden tulkintojen lisäksi Vantaan kaupungille vuonna kohdistuvien lipputulojen arviointi on esityksessä olevien tietojen perusteella erittäin vaikeaa. Erityisesti kehäradan ja vyöhykerajojen muutosten vaikutuksista tarvitaan tarkempia tietoja. Lipputuloarviota ja lippujen hintojen vaikutuksia kuntaosuuteen voi käyttää vain suuntaa antavina, mutta yleisen kustannuskehityksen mukainen noin 3 %:n korotus lipun hintoihin on perusteltua. Esityksen mukaan sisäisten ja seudullisten kausilippujen hintaeroa pyritään pienentämään. Vantaa pitää aikaisempien esitysten mukaisesti (vyöhyketariffi) tärkeänä, että sisäisten lippujen hinnat eivät saa oleellisesti nousta nykyisestä edes uuden vyöhyketariffin yhteydessä, koska se heikentäisi kuntalaisten samanarvoisuuden lisäksi oleellisesti uuden Kehäradan käyttöä sisäisillä matkoilla. Kerava: Houkutteleva joukkoliikenne on käyttäjälleen mahdollisimman edullista. Kun kuntien maksuosuutta ei voi kasvattaa rajatta, joudutaan lipunhintojen korotukset hyväksymään. Hintojen korotukset painottuvat arvolippuihin, minkä johdosta hinnoittelu ohjaa nykyistä enemmän joukkoliikenteen säännölliseen käyttöön. Tältä osin muutos on oikean suuntainen. Lipputuotteiden hinnoittelun ja ominaisuuksien tulee olla sellaiset, että subventoidun lipun käyttö on mahdollista vain HSL- alueella asuville. Kirkkonummi: Kirkkonummen kunta katsoo, että lippujen hinnoittelu tulisi määritellä siten, että lipputulojen kasvu on vähintään yhtä suuri kuin kustannustason nousu. Kunnan näkemyksen mukaan lipputulojen osuus HSL:n toimintatuloista (47,6 %) tulisi olla samansuuruinen kuin kuntaosuuksien osuus toimintatuloista (49,2 %). Erotus lipputulojen osuudessa ja kuntaosuuksien osuudessa HSL:n toimintatuloista ei saa kasvaa. Kirkkonummen kunta pitää Kirkkonummen lippujen keskimääräisiä korotuksia hyvinä. Seudulliset kausi- ja arvoliput ovat tällä hetkellä kalliita suhteessa kuntien sisäisiin lipputuotteisiin ja hintaeroa tulisi pienentää entisestään. Kunta pitää hyvänä, että yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintoja tarkistetaan. Kirkkonummen kunta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että yleis- ja haltijakohtaisiin lippuihin kohdistetaan jäsenkuntien subventiota. Sipoo: Vuonna 2015 seutulippujen hinnankorotus painottuu arvolippuihin ja sisäisten lippujen hinnankorotus kausilippuihin seudullisten ja sisäisten kausilippujen välisen hintasuhteen pienentämiseksi. Keravan ja Sipoon

4 sisäinen kausilippu maksaa nykyisin 46,50 euroa, jos lippu ladataan 30 päiväksi. Keskimäärin Keravan ja Sipoon sisäisten lippujen hinnat nousevat 3,6 % vuoden 2014 hintoihin verrattuna. Yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintaa esitetään edelleen korotettavaksi lähemmäs omakustannushintaa. Sipoon kunta pitää lippujen keskimääräisiä korotuksia hyvinä ja oikeansuuntaisina ottaen huomioon vallitseva taloustilanne. Lippujen hinnan kohtuullinen korottaminen on talouden tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelutarjonnan karsiminen. Sipoon kunta korostaa, että rahoituspohjaa tulisi ensisijaisesti laajentaa valtion tuella ja muilla avustuksilla, koska lippujen hintaa ei voida loputtomasti korottaa. Lipputulot vuonna 2015 Taloussuunnitelmassa lipputuloarviot perustuvat 8 kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen sekä esitettyihin hinnankorotuksiin ja hintajoustoon. Lausuntopyynnössä lipputuloennusteet perustuivat 4 kuukauden toteutumaan. Taloussuunnitelmassa kuntien sisäisten lippujen hinnat ovat yhtenäiset. Keskimääräiset korotukset ovat erilaiset, koska myytyjen lippujen lippulajijakautuma vaihtelee alueittain. Lippujen hintoihin sisältyy 10 %:n arvonlisävero, joka tilitetään valtiolle. Lipputuloarviot on laskettu ilman arvonlisäveroa. Pääkaupunkiseudun seutuliput (PKS -seutuliput) PKS -seutuliput kelpaavat pääkaupunkiseudun neljän kunnan alueella eli Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa sekä Vantaalla. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 107,1 milj. euroa (lausuntopyynnössä 106,9 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 seutulippujen keskimääräinen korotus on 3,4 %. Näillä perusteilla PKS -seutulipuista arvioidaan kertyvän tuloja yhteensä 111,8 milj. euroa vuonna 2015 (lausuntopyynnössä 111,5 milj. euroa). Lähiseutu 2 ja lähiseutu 3 lipputulot vuonna 2015 Lähiseutu 3 -liput kelpaavat koko HSL-alueella. Lähiseutu 2 -liput kelpaavat muualla HSL-alueella paitsi eivät Helsingissä. Lähiseutu 2 -lippujen hintojen osalta on sovittu vuoden 2006 hintapäätöksen yhteydessä, että hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulipuissa. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 15,7 milj. euroa (lausuntopyynnössä 15,8 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 lähiseutu 2 -lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,4 % ja lähiseutu 3 -lippujen 4,0 %. Lähiseutulipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 16,7 milj. euroa (lausuntopyynnössä 16,8 milj. euroa). Helsingin sisäiset lipputulot vuonna 2015 Helsingin sisäiset liput kelpaavat Helsingissä. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on hieman yli 138,5 milj. euroa (lausuntopyynnössä 138,5 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015

5 Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,1 %. Helsingin sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 142,7 milj. euroa (lausuntopyynnössä 142,6 milj. euroa). Espoon ja Kauniaisten alueen sisäiset lipputulot vuonna 2015 Espoon ja Kauniaisten sisäiset liput kelpaavat Espoon ja Kauniaisten yhteisellä vyöhykkeellä. Syksyllä tarkistettu Espoon tuloennuste vuodelle 2014 on 14,4 milj. euroa (lausuntopyynnössä 14,5 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 Espoon sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,0 %. Espoon sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 14,8 milj. euroa (lausuntopyynnössä 14,5 milj. euroa). Kauniaisille kohdennetaan kauniaislaisten henkilökohtaisilla matkakorteille ladatut kausi- ja arvoliput. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 0,11 milj. euroa (lausuntopyynnössä 0,11 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 keskimääräinen hinnankorotus on 5,7 %. Kauniaisten sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 0,11 milj. euroa kuten lausuntopyynnössäkin. Vantaan sisäiset lipputulot vuonna 2015 Vantaan sisäiset liput kelpaavat Vantaan alueella. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on 10,3 milj. euroa (lausuntopyynnössä 10,2 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2015 Vantaan sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,4 %. Vantaan sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 10,6 milj. euroa (lausuntopyynnössä 10,2 milj. euroa). Keravan ja Sipoo-alueen sisäiset lipputulot Kerava-Sipoo-vyöhykkeen sisäiset liput kelpaavat Keravan ja Sipoon yhteisellä vyöhykkeellä. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on yli 0,6 milj. euroa (lausuntopyynnössä alle 0,6 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa Kerava-Sipoo-alueen sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,5 %. Kerava-Sipoo-alueen sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna n.0,65 milj. euroa (lausuntopyynnössä n.0,6 milj. euroa). Kirkkonummen sisäiset lipputulot Kirkkonummen sisäiset liput kelpaavat Kirkkonummella. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2014 on alle 0,5 milj. euroa (lausuntopyynnössä alle 0,5 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa Kirkkonummen sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,6 %. Kirkkonummen sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yli 0,5 milj. euroa (lausuntopyynnössä yli 0,5 milj. euroa). Yleiskausilippujen ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnoittelu Yleiskausilippuja ja haltijakohtaisia kausilippuja myydään kaikille lipun ostajan kuntalaisuudesta riippumatta. Ne on hinnoiteltu kalliimmiksi kuin

6 HSL-kuntien asukkaille myytävät verovaroin subventoidut kausiliput. Tavoitteena on, että näiden lippujen asiakashinta vastaa laskennallista omakustannushintaa eli lippujen hintoihin ei sisälly HSL:n jäsenkuntien maksamaa subventiota. HSL:n laskelmien mukaan etenkin kuntien sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnat ovat kuitenkin jääneet selvästi alle omakustannushinnan. Vuoden 2015 hintaesityksessä sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintoja esitetään korotettavaksi selvästi muita kausilippuja enemmän, lähemmäs laskennallista omakustannushintaa. Tulevinakin vuosina näiden lippujen hintoja on tarkoitus korottaa muita kausilippuja enemmän, kunnes hinnat on saatu kustannusvastaaviksi. Seudullisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnat ovat vuoden 2015 hintaesityksessä omakustannushintaiset. Kuntien sisäisten aikuisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen osalta korotusesitys on 15,1 % (30 päivän kauden hinta), kun korotus subventoitujen aikuisten kausilippujen kohdalla on 6,5 %. Pääkaupunkiseudun yleis- ja haltijakohtaisten seutukausilippujen korotusesitys on 3,1 %, kun subventoitujen aikuisten PKS -seutukausilippujen korotus on 2,9 %. Lähiseutu 2 -lippujen hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat. Lähiseutu 3 -yleiskausilippujen ja haltijakohtaisten kausilippujen korotusesitys on 2,8 %, mikä on sama kuin subventoitujen aikuisten lähiseutu 3 -kausilippujen korotus. Yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintaesityksen myötä ko. lippujen hintaero subventoituihin kausilippuihin kasvaa kuntien sisäisten lippujen osalta. Tämä kasvattaa myös lippuyhteistyösopimuksen tehneiden kehyskuntien subventio-osuutta, joka määräytyy yleiskausilippujen ja subventoitujen kausilippujen hintaeron ja kehyskuntien asukkaille myytyjen kehyskuntien kausilippujen kappalemäärän tulona. Lippuyhteistyösopimuksen tehneiden kuntien asukkaat voivat ostaa PKS -seutulippuja sekä Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan sisäisiä lippuja samaan hintaan kuin HSL-alueen asukkaat. Lippuyhteistyö ei koske lähiseutu 2 ja lähiseutu 3 -lippuja, Kerava-Sipoon alueen sisäisiä lippuja eikä Kirkkonummen sisäisiä lippuja. Lipputuloennusteisiin sisältyvät muutokset Lipputuloennusteisiin sisältyvät hintajousto, jonka mukaan lippujen kappalemääräinen myynti laskee hintoja korotettaessa, sekä lippujen myynnin arvioidut muutokset. Muutokset johtuvat pääosin Kirkkonummen ja Sipoon uusien U-liikennesopimusten sekä Kehäradan käyttöönoton arvioiduista vaikutuksista. Lisäksi lippulajien käytön välillä on tapahtunut siirtymää HSL:n strategian mukaisesti. Kertalippujen käyttö on hinnankorotusten myötä vähentynyt ja matkustajat ovat siirtyneet käyttämään entistä enemmän matkakortille ladattuja kausi- ja arvolippuja. Kutsuplus -liikenteen hinnoittelu

7 HSL:n hallitus päätti ( 151) Kutsuplus -liikenteen hinnoittelusta kaikille avoimessa palvelussa vuonna Samaa hinnoittelua on noudatettu vuonna Kutsuplus liikenne jatkuu kokeiluna vuoden 2015 loppuun. Vuodelle 2015 osalta esitetään pääosin samanlaista hinnoittelua kuin vuonna Keskimääräinen asiakashinta on noin 5,50 / matka (sis. alv). Lisäksi esitetään, että toimitusjohtajalla on oikeus päättää hinnoittelun muutoksista, jotta kysyntää voidaan säädellä hinnoittelulla joustavasti. Normaalin Kutsuplus-matkan hinta on 3,50 + 0,45 /km, sis. alv. Ryhmätilausalennus useamman asiakkaan matkustaessa samasta lähtöpisteestä samaan päätepisteeseen matkustajamäärien mukaan on: 2 matkustajaa/tilaus: 20 % 3 matkustajaa/tilaus: 30 % 4 matkustajaa/tilaus: 40 % 5 tai useampi matkustaja/tilaus 50 % Normaalimatkan rinnalle tai sen tilalle voidaan tarjota pikamatkoja ja halpoja matkoja, joiden hinnat ovat: Pikamatka: Normaali hinta +40 % Halpa matka: Normaali hinta -20 % Lisäksi tarvittaessa saatetaan tarjota ruuhka-aikojen ulkopuolella noin 20 % edullisempaa hintaa ruuhka-aikojen hintoihin nähden. Korttimaksu Matkakorteista on peritty asiakkailta omakustannushinnan mukainen hinta. Korttimaksu on 5,00 euroa (sis. alv) vuonna Korttimaksuun ei esitetä korotusta vuodelle Palvelupisteen käsittelymaksu Käsittelymaksu on vuodesta 2007 alkaen ollut 6,00 euroa. Käsittelymaksuun ei esitetä korotusta vuodelle Tarkastusmaksu vuodelle 2015 Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut 80 euroa vuodesta 2007 alkaen. Taloussuunnitelmaan sisältyy tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon. Tarkastusmaksun suuruudesta säädetään liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) asetuksella. HSL:n tulee tehdä tarkastusmaksun korotuksesta esitys LVM:lle, joka päättää maksun suuruudesta. Kuntien lausunnot tarkastusmaksun korotuksesta Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo pitävät HSL:n esitystä tarkastusmaksun korottamisesta 80 eurosta 100 euroon perusteltuna.

8 Helsinki ja Kauniainen haluavat pitää tarkastusmaksun ennallaan. Helsingin kaupunki katsoo, ettei tarkastusmaksu voi olla korkeampi kuin korkein pysäköintivirhemaksu, joka on Helsingissä 80 euroa. Samalla on kuitenkin tehostettava matkalippujen tarkastusta. Kauniaisten kaupungin mukaan matkalippujen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulee olla liputta matkustamisen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä tulee helpottaa satunnaisellekin matkustajalle selkeällä informaatiolla ja helppokäyttöisellä lipunmyyntijärjestelmällä, että perusteettomia tarkastusmaksuja ei lankea matkustajille, jotka eivät tunne järjestelmää. Tarkastusmaksutuloja on arvioitu kertyvän vuonna ,3 milj. euroa. Tarkastusmaksun tason on oltava kohtuullinen suhteessa muihin, esim. pysäköintivirhemaksun suuruuteen tai rikesakkorangaistuksiin. Nykyinen tarkastusmaksu 80 euroa on näin ollen suuruudeltaan riittävä, eikä ole luultavaa, että liputta matkustettaisiin liian alhaisen tarkastusmaksun takia. Ehdotus (SR) Hallitus päättää, että matkalippujen ja muiden maksujen arvonlisäverolliset hinnat alkaen ovat seuraavat (liput ja korttimaksut sis. alv 10 %, käsittelymaksu sis. alv 24 %): a) Pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat ovat liitteen 1 mukaiset. b) Lähiseutu 2 -lippujen hinnat ovat liitteen 2 mukaiset. c) Lähiseutu 3 -lippujen hinnat ovat liitteen 3 mukaiset. d) Helsingin sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 4 mukaiset. e) Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 5 mukaiset. f) Vantaan sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 6 mukaiset. g) Kerava-Sipoo-alueen ja Kirkkonummen sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 7 mukaiset. h) Helsingin seudulla järjestettävien yli 100 hengen kongressien ja suurtapahtumien järjestäjille voidaan myydä pääkaupunkiseudulla kelpaavia seudullisia vuorokausilippuja erityishintaan. Hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevien pääkaupunkiseudun seudullisten vuorokausilippujen ja Helsingin sisäisten vuorokausilippujen hintojen perusteella. Erityishintaisten vuorokausilippujen saaminen edellyttää sopimusta HSL:n kanssa. i) Ilman asianmukaista lippua matkustavalle asiakkaalle myytävän kertalipun hinta on alin aikuisen ja lapsen kertalipun hinta: aikuinen 3,00 ja lapsi 1,50 euroa. j) Asiakkaalta perittävän matkakortin korttimaksu on 5,00 euroa.

9 k) Palvelupisteessä asiakkaalta perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Lisäksi hallitus päättää - että Kutsuplus -liikenteen hinnat ovat liitteen 8 mukaiset ja toimitusjohtajalla on oikeus tehdä hintoihin muutoksia. - esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL- alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi säädetään 100 euroa alkaen Käsittely Keskustelun aikana Björn Månsson teki Hanna Mithikun kannattamana ensimmäisen vastaehdotuksen, että kausilippua korotetaan 2 euroa ja kertalippu a 3,20 euroa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Månssonin ehdotus EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Ted Apter, Jaana Pelkonen, Janne Tähtikunnas, Markku Weckman, Sirpa Hertell, Ville Ylikahri, Hanna Valtanen, Tarja Kantola, Hannele Kerola, Jukka Hako, Risto Rautava) ja 2 EI-ääntä ( Björn Månsson, Hanna Mithiku) 1 poissa ( Pekka M. Sinisalo). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on voittanut äänin Keskustelun aikana Hanna Mithiku teki Hanna Valtasen kannattamana toisen vastaehdotuksen: lisäksi hallitus päättää esittää, että tarkastusmaksu pidetään 80 eurossa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Mithikun ehdotus EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Apter Ted, Jaana Pelkonen, Janne Tähtikunnas, Markku Weckman, Sirpa Hertell, Tarja Kantola, Hannele Kerola, Jukka Hako, Björn Månsson, Risto Rautava) ja 3 EI-ääntä ( Ville Ylikahri, Hanna Valtanen, Hanna Mithiku) 1 poissa ( Pekka M. Sinisalo) Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on voittanut äänin Hanna Mithiku jätti asiasta eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on liitteenä. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Liitteet Lippujen hintaliitteet 1-7 Kutsuplus -liikenteen hinnoittelu vuonna 2015 liite 8 Hanna Mithikun eriävä mielipide. Täytäntöönpano Päätösote jäsenkunnille, LVM:lle esitys tarkastusmaksun korottamisesta

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Saap. Anl. h/, 2 Dno, / d 0 Hallitus 152 21.10.2014 Kä%it, Behand MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 Esittelijä Valmistelija

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa:

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa: Hallitus 163 03.11.2011 PÖYDÄLLE 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011

SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011 Hallitus 137 26.10.2010 SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011 62/07/72/720/2010 hall 137 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA Hallitus 101 12.06.2012 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA 2013-2015 1508/02/021/211/2010 hall 101 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija

Lisätiedot

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015.

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (7) 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016 (a-asia) HEL 2013-008739 T 00 01 06 Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in I KIRKKONUMMI KYRKSLATT 13.9.2012 Asianro 626/08.01.00/2012 Helsingin seudun Iiikenne kuntayhtyma PL 100 00077 Helsinki 11A 07 ( 0 far RINIA9114V6 Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta 103 20.08.2013 Kaupunginhallitus 217 28.08.2013 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 190/114/2010 YLK 103 Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 164 25.08.2015 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 1150/00.04.02/2015

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 Hallitus 89 26.05.2015 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 1508/02.021.211/2010 Hallitus 89 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kirkkonummi 14.6.2017 433/08.01.00/2017 KIRDno-2017-433 LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kehäradan ja länsimetron käyttöönotto

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Lausunnoissaan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) kunnat ovat todenneet mm. seuraavaa:

Lausunnoissaan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) kunnat ovat todenneet mm. seuraavaa: Yhteenveto kuntien lausunnoista 1 (13) YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA HSL-KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEEN 2015 2017 n lausunto tarkentuu, kun lopullinen lausuntoversio saapuu. HSL

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Hallitus 103 10.06.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2015 2017 1508/02.021.211/2010 Hallitus 103 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri 11.4.2016 Jukka Kaikko Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Raide-Jokerin vaikutus

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n hallituksen iltakoulu 16.9.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kuntien lausuntoja pyydettiin 31.8.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (7) 398 Ryj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta HEL 2012-008629 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE

HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE Hallitus 150 21.10.2014 HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE 337/07.70.700/2012 Hallitus 150 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 158 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014 HEL 2014-005907 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a edustamaan kaupunkia

Lisätiedot

11-05, ea cat 02v_ (vi&

11-05, ea cat 02v_ (vi& Dnro KH/KV: 672 /2012 97 KERAVAN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMAN ALUSTAVASTA TALOUSSUUNNITELMASTA 2013-2015 21.8.2012/97 Tekjo 97 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (jaljempana HSL)

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen lippuihin esitetään 5% korotuksia ja ne olisi tehtävä koko toimivalta-alueella toimiville lipputuotteille.

Joukkoliikenteen lippuihin esitetään 5% korotuksia ja ne olisi tehtävä koko toimivalta-alueella toimiville lipputuotteille. OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 21.06.2016 20 Linja-autoliikenteen lippujen hinnat 1.9.2016 D/2020/08.01.00.00/2016 Perusteluosa Joukkoliikenteen lippuihin esitetään

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta 98 21.08.2012 Kaupunginhallitus 216 29.08.2012 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015 190/114/2010 YLK 98 Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172 Hallitus 172 08.12.2015 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus 172 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI 1 Sisältö 1. Strategiana lisätä kestävää liikkumista 2. HSL:n toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa 3. Strategian toteutumisen edellytykset ja esteet 4. Uusi rahoitusmalli

Lisätiedot

538/ /2014 Kunnanhallituksen päätöksen mukainen

538/ /2014 Kunnanhallituksen päätöksen mukainen Liite Kh 1 /24.8.2015 538/08.01.00/2014 Kunnanhallituksen 24.8.2015 päätöksen mukainen KIRKKONUMMEN KUNNAN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2016-2018

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto.05.07 Sivu / [Ennakkotieto] 56/07 00.0.00.0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 4.4.07 Kaupunginhallitus 8 8.5.07 7 Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.11.2016 Sivu 1 / 1 3717/2016 02.02.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 64 12.9.2016 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 68 17.10.2016 331 Konserniyhteisöille asetettavat vuoden

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 32/ (13) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 32/ (13) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 32/2014 1 (13) 1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017 Pöydälle 08.09.2014 HEL 2014-007922 T 00 01

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 42 26.03.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 hall 42 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 14.12.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot