Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija"

Transkriptio

1 Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Lippujen hintaesityksessä keskimääräinen hinnankorotus on 4,1 %. Kertalippujen hinnat eivät nouse. Korotukset kohdistuvat vuorokausi-, kausi- ja arvolippuihin. Kuntien sisäisten kausilippujen hintaa korotetaan enemmän kuin seutukausilippujen hintaa, jotta sisäisten ja seutulippujen suuri hintaporras pienenisi. Arvolippujen hintoja korotetaan keskimäärin 5,5 %. Kausilippujen hintoja korotetaan keskimäärin 4,2 %. Kaikkien kuntien sisäisten maksualueiden lippujen hinnat ovat yhtenäiset. Joukkoliikenteen tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus päättää HSL-liikenteessä noudatettavista taksoista ja tariffeista. HSL laatii vuosittain ehdotuksen taloussuunnitelmaksi, joka sisältää mm. tariffien muutoksia koskevat suunnitelmat. Kunnat antavat näistä suunnitelmista lausuntonsa. Matkalippujen hinnat Toukokuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräinen korotus oli 5,5 %. Päätösehdotuksessa hinnankorotus on keskimäärin 4,1 %. Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 4,8 % 3,8 % seutuliput lähiseutu 2 4,1 % 3,0 % seutuliput lähiseutu 3 4,4 % 3,2 % Helsingin sisäiset liput 6,2 % 4,4 % Espoon sisäiset liput 5,7 % 4,3 % Vantaan sisäiset liput 5,6 % 3,9 % Keravan/Sipoon sisäiset liput 6,2 % 3,7 % Kirkkonummen sisäiset liput 6,1 % 4,0 % Keskimäärin 5,5, % 4,1 % Kerta-, arvo- ja kausilippujen hintoja korotetaan keskimäärin seuraavasti: - kertaliput - 0,2% - arvoliput + 5,5 %

2 - kausiliput + 4,2% Taloussuunnitelmassa vuonna 2017 HSL:n toimintamenot kasvavat 9,8 % vuoden 2016 ennustetusta tasosta. Kustannuksiin sisältyvät liikenteen operointikustannukset, yleiskustannukset sekä HSL:lle vyörytettävät joukkoliikenteen infrakustannukset. Kuntien lausunnot lippujen hintamuutoksista Jäsenkunnat korostavat lausunnoissaan, että lippujen hintaa tulee korottaa kustannustason nousua vastaavasti. Lausuntopyynnössä esitettyjä korotuksia pidetään Helsingin ja Vantaan lausunnoissa liian korkeina. Helsinki: Hyväksyttävä taso lippujen hintojen korotukselle on korkeintaan operointi- ja yleiskustannusten kasvua vastaava 3,5 %. Helsinki ei pidä realistisena eikä kestävänä ratkaisuna lipunhintojen voimakasta nostamista pelkästään infrakustannuksista johtuvien kustannusten kattamiseksi. Kohtuuttoman suuret lipunhintojen korotukset johtavat väistämättä joukkoliikenteen osuuden pienenemiseen ja siten vievät pohjaa suurten joukkoliikenneinvestointien mielekkyydeltä. Omistajaohjauslinjauksena Helsingin kaupunki edellyttää, että jatkossa käytetään periaatetta omistajakuntien subventio-osuus operointi- ja yleiskustannusten osalta saa olla korkeintaan 50%. Infrakustannusten osalta subventioaste määritellään erikseen. Lähtökohtana on, että infrakustannukset eivät jatkossa johda lipunhintojen nousuun, vaan kunnat maksavat ne, koska investointien taloudelliset hyödytkin kohdistuvat kunnille. HSL:n tulee määritellä tarkemmat infrakustannusten käsittelyperiaatteet osana strategiatyötään. Tarkempia arvioita tarvitaan uuden kaarimallin mukaisen tariffijärjestelmän vyöhykerajojen muutoksista aiheutuvista vaikutuksista matkustamiseen, liikenteenhoidon kustannuksiin ja lipputuloihin. Espoo: Espoon tavoitteena on, että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta joukkoliikenteen palvelutaso säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Espoo pitää hyvänä, että lipunhintoja esitetään korotettavaksi aiemmin suunniteltua vähemmän. Espoo edellyttää, että HSL etsii yhdessä omistajakuntien kanssa ratkaisut siihen, että palvelutasoa pystytään parantamaan suunnitelmien mukaan ilman, että lippujen hintoihin joudutaan tekemään vuosittain indeksikorotuksia suurempia nostoja. Esimerkiksi neuvotteluja kokonaiskustannusten rahoitusperiaatteiden muutoksista on syytä jatkaa. HSL lipunmyyntiä koskevilla ennusteilla on suuri merkitys Espoolle kohdistuvaan kuntaosuuteen ja joukkoliikenteen ylijäämän kehitykseen. Espoo edellyttää, että HSL tarkistaa ennen toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista lipputulojen pohjana olevaa myytyjen lippujen määrällistä ennustetta viime vuosien todellista kasvua vastaavasti ja ottaa huomioon myös Länsimetron matkustamista lisäävän vaikutuksen. HSL valmistelee taksa- ja lippujärjestelmän uudistamista sekä uusien maksuvyöhykkeiden käyttöönottoa. HSL:n aikaisempien selvitysten perusteella taksa- ja lippujärjestelmän muutoksista aiheutuu Espoon

3 kaupungille merkittäviä lisäkustannuksia. Muutoksen ajankohtina ovat olleet esillä syksy 2017 ja kevät Jotta uusi vyöhykejärjestelmä voidaan ottaa HSL:n suunnitelmassa aikataulussa käyttöön, tulee HSL:n pikaisesti ilmoittaa jäsenkunnille budjetointia varten muutoksista aiheutuvat kuntakohtaiset lisäkustannukset sekä sisällyttää ne vuosia koskevaan HSL toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kauniainen: Suunnitellut lippujen hintojen korotukset ovat merkittävät ja kehityssuunta huolestuttava joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta. Esitetyt lipun hintojen keskimääräiset muutokset ovat pääosin perusteltuja kuntaosuuksien tason pysyttämiseksi enintään 50 %:n tasolla kokonaiskustannuksista. Lippujen hintojen tulee vastata todellisten kokonaiskustannusten nousua, mukaan lukien infrakustannusten nousu, ellei viimeksi mainittujen osalta onnistuta laajentamaan hankkeiden rahoituspohjaa. Tämä olisi suositeltavaa, sillä merkittävien infrahankkeiden vaikutuspiiri ulottuu HSL-kuntia laajemmalle alueelle. Korotusten kohdistaminen vuosittain ensisijaisesti kertalippuihin vähentää joukkoliikenteen suosiota satunnaiskäyttäjien piirissä. Kasvupotentiaalia voisi olla juuri tässä käyttäjäryhmässä, koska joukkoliikenteen käyttöaste työmatkaliikenteessä on jo Helsingin seudulla ilahduttavan korkea. Lipputuloja tulisi hintojen noston lisäksi pyrkiä kasvattamaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä lisäämällä. Ennakkoon myytävien kertalippujen alennus on perusteltua. Kauniainen esittää ns. perhelipun käyttöönoton selvittämistä Vantaa: Vantaan kaupunki kannattaa HSL:n esitystä, että vuonna 2017 lippujen hintoja nostetaan keskimäärin korkeintaan n. 5,5 % mukaisesti. Vantaan kaupunki edellyttää PKS koordinaatioryhmän kokouksen mukaisesti, että HSL laatii taloussuunnitelmakautta pidemmän ajan tarkastelun siitä, miten lipputuloilla saadaan katettua näköpiirissä olevien joukkoliikennehankkeiden aiheuttama infrakustannusten kasvu siltä osin kuin laskelmia on mahdollista tehdä. HSL ei ole arvioinut uuden tariffi- ja lippujärjestelmän vaikutuksia lipputuloihin, vaikka alustavien arvioiden mukaan järjestelmä leikkaa erityisesti Vantaan lipputuloja. Kerava: Keravan kaupunki puoltaa ehdotettuja lipun hintojen korotuksia, joissa on onnistuttu välttämään infrakorvausten kasvusta johtunut ennakoitu vieläkin suurempi korotus, mutta samalla on pystytty rajoittamaan, ettei Keravan kuntaosuus nouse nykyisestä. HSL:n tulee jatkaa keskusteluja, jotta infrasopimus saadaan muutettua sellaiseksi, ettei uuden joukkoliikenneinfran käyttöönotto johda merkittäviin lipunhintojen tai kuntaosuuksien kertakorotuksiin tulevina vuosina, kun uusia investointeja otetaan käyttöön. Kirkkonummi: Kirkkonummen kunta pitää lippuhintojen keskimääräisiä

4 korotuksia valitettavina ja haluaa, että HSL asettaa tavoitteekseen kuntaosuuksien ja subventioasteen pitämisen kohtuullisella tasolla, jotta julkinen liikenne voisi parantaa kilpailukykyään yksityisautoiluun verrattuna. Lipun hintojen muutoksissa tulisi jo varautua tulevan kaarimallin saman vyöhykkeen yhteneviin lipun hintoihin jottei hintamuutokset kaarimallin käyttöönoton myötä edelleen heikennä julkisen liikenteen kilpailukykyä. Sipoo: Sipoon kunta pitää lippujen keskimääräisiä korotuksia ymmärrettävinä ottaen huomioon vallitsevan taloustilanteen. Lippujen hintojen kohtuullinen korottaminen on talouden tasapainottamiseksi parempi ratkaisu, kuin palvelutarjonnan karsiminen. Lippujen hinnan korottaminen näin merkittävästi ei voi kuitenkaan olla toistuvaa. Lipputulot vuonna 2017 Taloussuunnitelmassa lipputuloarviot perustuvat 8 kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen sekä esitettyihin hinnankorotuksiin ja hintajoustoon. Lausuntopyynnössä lipputuloennusteet perustuivat 3 kuukauden toteutumaan. Taloussuunnitelmassa kuntien sisäisten lippujen hinnat ovat yhtenäiset. Keskimääräiset korotukset ovat erilaiset, koska myytyjen lippujen lippulajijakautuma vaihtelee alueittain. Lippujen hintoihin sisältyy 10 %:n arvonlisävero, joka tilitetään valtiolle. Lipputuloarviot on laskettu ilman arvonlisäveroa. Pääkaupunkiseudun seutuliput (PKS -seutuliput) PKS -seutuliput kelpaavat pääkaupunkiseudun neljän kunnan alueella eli Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa sekä Vantaalla. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2016 on 126,1 milj. euroa (lausuntopyynnössä 124,7 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2017 seutulippujen keskimääräinen korotus on 3,8 %. Näillä perusteilla PKS -seutulipuista arvioidaan kertyvän tuloja ensi vuonna yhteensä 131,4 milj. euroa (lausuntopyynnössä 129,7 milj. euroa). Lähiseutu 2 - ja lähiseutu 3 - liput Lähiseutu 3 -liput kelpaavat koko HSL-alueella. Lähiseutu 2 -liput kelpaavat muualla HSL-alueella paitsi eivät Helsingissä. Lähiseutu 2 -lippujen hintojen osalta on sovittu vuoden 2006 hintapäätöksen yhteydessä, että hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulipuissa. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2016 on 17,9 milj. euroa (lausuntopyynnössä 17,7 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2017 lähiseutu 2 -lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,0 % ja lähiseutu 3 -lippujen 3,2 %. Lähiseutulipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 18,4 milj. euroa (lausuntopyynnössä 18,6 milj. euroa). Helsingin sisäiset liput Helsingin sisäiset liput kelpaavat Helsingissä. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2016 on 156,7 milj. euroa

5 (lausuntopyynnössä 158,1 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2017 Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,4 %. Helsingin sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 164,0 milj. euroa (lausuntopyynnössä 165,5 milj. euroa). Espoon ja Kauniaisten alueen sisäiset liput Espoon ja Kauniaisten sisäiset liput kelpaavat Espoon ja Kauniaisten yhteisellä vyöhykkeellä. Syksyllä tarkistettu Espoon ja Kauniaisten tuloennuste vuodelle 2016 on 16,1 milj. euroa (lausuntopyynnössä 16,1 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2017 Espoon sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,3 %. Espoon ja Kauniaisten sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 16,8 milj. euroa (lausuntopyynnössä 16,9 milj. euroa). Kauniaisille on arvioitu kohdentuvan syksyllä 2016 tarkistetun tuloennusteen mukaan Espoon ja Kauniaisten yhteisen maksualueen sisäisistä lipputuloista 0,13 milj. euroa, kuten lausuntopyynnössäkin. Taloussuunnitelmassa 2017 keskimääräinen hinnankorotus on 4,3 %. Vantaan sisäiset liput Vantaan sisäiset liput kelpaavat Vantaan alueella. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2016 on 11,1 milj. euroa (lausuntopyynnössä 11,3 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2016 Vantaan sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,9 %. Vantaan sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 11,6 milj. euroa (lausuntopyynnössä 11,8 milj. euroa). Keravan ja Sipoo-alueen sisäiset liput Kerava-Sipoo-vyöhykkeen sisäiset liput kelpaavat Keravan ja Sipoon yhteisellä vyöhykkeellä. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2016 on 0,77 milj. euroa (lausuntopyynnössä 0,75 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2017 Kerava-Sipoo-alueen sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 3,7 %. Kerava-Sipoo-alueen sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna 0,8 milj. euroa (lausuntopyynnössä yli 0,79 milj. euroa). Kirkkonummen sisäiset liput Kirkkonummen sisäiset liput kelpaavat Kirkkonummella. Syksyllä tarkistettu tuloennuste vuodelle 2016 on 0,72 milj. euroa (lausuntopyynnössä 0,73 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa 2017 Kirkkonummen sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,0 %. Kirkkonummen sisäisiä lipputuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yli 0,75 milj. euroa (lausuntopyynnössä 0,77 milj. euroa). Yleiskausiliput ja haltijakohtaiset kausiliput Yleiskausilippuja ja haltijakohtaisia kausilippuja myydään kaikille lipun ostajan kuntalaisuudesta riippumatta. Ne on hinnoiteltu kalliimmiksi kuin

6 HSL-kuntien asukkaille myytävät verovaroin subventoidut kausiliput. Tavoitteena on, että näiden lippujen asiakashinta vastaa laskennallista omakustannushintaa eli lippujen hintoihin ei sisälly HSL:n jäsenkuntien maksamaa subventiota. HSL:n laskelmien mukaan kuntien sisäisten ja seudun yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnat ovat jonkin verran alle omakustannushinnan. Omakustannushinnat on viimeksi laskettu vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Vuonna 2017 sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnoittelu noudattaa myös sisäisten kausilippujen osalta muiden kausilippujen hinnankorotuksia. Näiden lippujen myynti on vähäistä ja on edelleen vähentynyt korkeiden korotusten vuoksi. Kaarimallin mukaiseen hinnoitteluun siirryttäessä näiden lipputuotteiden hinnat ovat todennäköisesti alussa melko korkeat. Hinnantarkistuksissa hyödynnettäviä uusia omakustannushintalaskelmia voidaan tehdä vasta sitten, kun ensimmäisestä kokonaan uuden tariffin mukaisesta vuodesta on tehty tilinpäätös. Kuntien sisäisten aikuisten kausilippujen osalta korotusesitys on 4,4 % (30 päivän kauden hinta). Pääkaupunkiseudun aikuisten seutukausilippujen korotusesitys on 4,0 % (30 päivän kauden hinta). Lähiseutu 2 -lippujen hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat. Lähiseutu 3 aikuisten kausilippujen osalta korotusesitys on 4,0 %. Yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintaesityksen myötä ko. lippujen hintaero subventoituihin kausilippuihin kasvaa hieman, kuten lippuyhteistyösopimuksen tehneiden kehyskuntien subventio-osuus. Subventio-osuus määräytyy yleiskausilippujen ja subventoitujen kausilippujen hintaeron ja kehyskuntien asukkaille myytyjen kehyskuntien kausilippujen kappalemäärän tulona. Lippuyhteistyösopimuksen tehneiden kuntien asukkaat voivat ostaa PKS -seutulippuja sekä Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan sisäisiä lippuja samaan hintaan kuin HSL-alueen asukkaat. Lippuyhteistyö ei koske lähiseutu 2 ja lähiseutu 3 -lippuja, Kerava-Sipoon alueen sisäisiä lippuja eikä Kirkkonummen sisäisiä lippuja. Lipputuloennusteisiin sisältyvät muutokset Lipputuloennusteisiin sisältyvät hintajousto, jonka mukaan lippujen kappalemääräinen myynti laskee hintoja korotettaessa, sekä lippujen myynnin arvioidut muutokset. Kaikissa automaatista myytävissä kertalippujen hinnoissa on alennus 10 % pyöristettynä lähimpään 10 senttiin. Automaatista myytävän raitiovaunulipun alennusprosentti säilyy ennallaan. Arvioidut muutokset johtuvat pääosin konduktöörimyynnin loppumisesta alkaen sekä VR-sopimuksen vaikutuksesta seutulipputuloihin. VR maksaa HSL:lle korvausta niistä matkoista, jotka tehdään HSL-liikenteessä VR:n lipuilla. Näitä matkoja tehdään varsinkin Kehäradalla, kun matkustajat

7 saapuvat HSL-alueelle kaukojunilla ja jatkavat Kehäradalla lentoasemalle. Lisäksi lippulajien käytön välillä on tapahtunut siirtymää HSL:n strategian mukaisesti. Kertalippujen käyttö on hinnankorotusten myötä vähentynyt ja matkustajat ovat siirtyneet käyttämään entistä enemmän matkakortille ladattuja kausi- ja arvolippuja. Myös mobiililippu on kasvattamassa suosiotaan. Lippujen myyntiin on lisätty arvioidusta matkustajamäärien kasvusta (2 %) aiheutuva kasvu (1,5 %). Korttimaksu Matkakorteista on peritty asiakkailta omakustannushinnan mukainen hinta. Korttimaksu on 5,00 euroa (sis. alv) vuonna Korttimaksuun ei esitetä korotusta vuodelle Palvelupisteen käsittelymaksu Käsittelymaksu on vuodesta 2007 alkaen ollut 6,00 euroa. Käsittelymaksuun ei esitetä korotusta vuodelle Tarkastusmaksu Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut 80 euroa vuodesta 2007 alkaen. Taloussuunnitelmaan sisältyy tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon vuonna Tarkastusmaksun suuruudesta säädetään liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) asetuksella. HSL:n tulee tehdä tarkastusmaksun korotuksesta esitys LVM:lle, joka päättää maksun suuruudesta. Kuntien lausunnot tarkastusmaksun korotuksesta Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo pitävät HSL:n esitystä tarkastusmaksun korottamisesta 80 eurosta 100 euroon perusteltuna. Helsinki ja Kauniainen haluavat pitää tarkastusmaksun ennallaan. Ehdotus (SR) Hallitus päättää, että matkalippujen ja muiden maksujen arvonlisäverolliset hinnat alkaen ovat seuraavat (liput ja korttimaksut sis. alv 10 %, käsittelymaksu sis. alv 24 %): a) Pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat ovat liitteen 1 mukaiset. b) Lähiseutu 2 -lippujen hinnat ovat liitteen 2 mukaiset. c) Lähiseutu 3 -lippujen hinnat ovat liitteen 3 mukaiset. d) Helsingin sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 4 mukaiset. e) Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 5

8 mukaiset. f) Vantaan sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 6 mukaiset. g) Kerava-Sipoo-alueen ja Kirkkonummen sisäisten lippujen hinnat ovat liitteen 7 mukaiset. h) Helsingin seudulla järjestettävien yli 100 hengen kongressien ja suurtapahtumien järjestäjille voidaan myydä pääkaupunkiseudulla kelpaavia seudullisia vuorokausilippuja erityishintaan. Hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevien pääkaupunkiseudun seudullisten vuorokausilippujen ja Helsingin sisäisten vuorokausilippujen hintojen perusteella. Erityishintaisten vuorokausilippujen saaminen edellyttää sopimusta HSL:n kanssa. i) Ilman asianmukaista lippua matkustavalle asiakkaalle myytävän kertalipun hinta on alin aikuisen ja lapsen kertalipun hinta: aikuinen 3,20 ja lapsi 1,60 euroa. j) Asiakkaalta perittävän matkakortin korttimaksu on 5,00 euroa. k) Palvelupisteessä asiakkaalta perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Lisäksi hallitus päättää - esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL- alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi säädetään 100 euroa alkaen. Käsittely Keskustelun aikana hallituksen jäsen Ville Ylikahri teki Hanna Valtasen ja Hanna Mithikun kannattamana vastaehdotuksen joka kuuluu: Muutetaan esitys ministeriölle tarakatusmaksuksi 100 eurosta 80 euroon. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Ylikahrin ehdotus EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin10 JAA-ääntä ( Hennariikka Andersson, Jaana Pelkonen, Janne Tähtikunnas, Markku Weckman, Tarja Kantola, Hannele Kerola, Jukka Hako, Pekka M. Sinisalo, Björn Månsson ja Risto Rautava) ja 4 EI-ääntä (Sirpa Hertell, Ville Ylikahri, Hanna Valtanen ja Hanna Mithiku). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on voittanut äänin Hallituksen jäsen Hanna Mithiku teki Sirpa Hertellin kannattamana vastaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti: Palautetaan valmisteluun siten että a-g kohdat valmistellaan uudelleen niin, että lipun hintojen keskimääräinen korotus on max 3,5 % Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Mithkun ehdotus EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ( Hennariikka Andersson, Jaana Pelkonen, Janne Tähtikunnas, Markku Weckman, Tarja Kantola, Hannele Kerola, Jukka Hako, Pekka M. Sinisalo, ja Risto Rautava) ja 5 EI-ääntä (Sirpa Hertell, Ville Ylikahri, Hanna

9 Valtanen, Hanna Mithiku ja Björn Månsson ). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on voittanut äänin 9-5. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Liite Lippujen hintaliitteet 1-7 Täytäntöönpano Päätösote jäsenkunnille

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Saap. Anl. h/, 2 Dno, / d 0 Hallitus 152 21.10.2014 Kä%it, Behand MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 Esittelijä Valmistelija

Lisätiedot

MATKALIPPUJEN HINNAT, ALENNUSPERUSTEET JA MUUT MAKSUT VUONNA 2019

MATKALIPPUJEN HINNAT, ALENNUSPERUSTEET JA MUUT MAKSUT VUONNA 2019 Hallitus 128 30.10.2018 MATKALIPPUJEN HINNAT, ALENNUSPERUSTEET JA MUUT MAKSUT VUONNA 2019 Hallitus Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440 ja

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa:

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa: Hallitus 163 03.11.2011 PÖYDÄLLE 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070,

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kirkkonummi 14.6.2017 433/08.01.00/2017 KIRDno-2017-433 LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kehäradan ja länsimetron käyttöönotto

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän hinnasta seuraavilta 15 366

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 148 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous HEL 2016-005004 T 00 01 06 Päätös päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) Käsiteltävä tässä kokouksessa 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA Hallitus 101 12.06.2012 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA 2013-2015 1508/02/021/211/2010 hall 101 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija

Lisätiedot

SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011

SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011 Hallitus 137 26.10.2010 SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011 62/07/72/720/2010 hall 137 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in I KIRKKONUMMI KYRKSLATT 13.9.2012 Asianro 626/08.01.00/2012 Helsingin seudun Iiikenne kuntayhtyma PL 100 00077 Helsinki 11A 07 ( 0 far RINIA9114V6 Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA MAL 2019, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET JATKOSUUNNITTELULLE

HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA MAL 2019, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET JATKOSUUNNITTELULLE Hallitus 12 13.02.2018 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA MAL 2019, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET JATKOSUUNNITTELULLE 59/08.00.00.00/2017 Hallitus 12 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Hallitus 74 14.06.2019 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2020-2022 220/02.02.00.00/2019 Hallitus 74 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

SUOMI. Lippujen hinnat

SUOMI. Lippujen hinnat SUOMI Lippujen hinnat Kausiliput HSL-kuntien asukkaille HSL-sovelluksella liput aikuisille ja opiskelijoille B B C D B C C D B C D B C D 30 vrk kertaosto 59,70 107,50 98,00 115,80 156,40 30 vrk jatkuva

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta 103 20.08.2013 Kaupunginhallitus 217 28.08.2013 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 190/114/2010 YLK 103 Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4

Lisätiedot

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 164 25.08.2015 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 1150/00.04.02/2015

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n hallituksen iltakoulu 16.9.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kuntien lausuntoja pyydettiin 31.8.

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri 11.4.2016 Jukka Kaikko Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Raide-Jokerin vaikutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 Hallitus 89 26.05.2015 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 1508/02.021.211/2010 Hallitus 89 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07.72.720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija

Lisätiedot

11-05, ea cat 02v_ (vi&

11-05, ea cat 02v_ (vi& Dnro KH/KV: 672 /2012 97 KERAVAN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMAN ALUSTAVASTA TALOUSSUUNNITELMASTA 2013-2015 21.8.2012/97 Tekjo 97 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (jaljempana HSL)

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015.

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (7) 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016 (a-asia) HEL 2013-008739 T 00 01 06 Päätösehdotus

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Hallitus 103 10.06.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2015 2017 1508/02.021.211/2010 Hallitus 103 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172 Hallitus 172 08.12.2015 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus 172 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille

Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Lausunto 1 (6) Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 2020 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenenä Sipoon kunta toteaa HSL:n alustavasta toiminta-

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.11.2016 Sivu 1 / 1 3717/2016 02.02.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 64 12.9.2016 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 68 17.10.2016 331 Konserniyhteisöille asetettavat vuoden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Liite KT 23.8.2018 104 Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 23.8.2018 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) pyytää

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (8) 6 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017 HEL 2014-007922

Lisätiedot

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta 98 21.08.2012 Kaupunginhallitus 216 29.08.2012 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015 190/114/2010 YLK 98 Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI 1 Sisältö 1. Strategiana lisätä kestävää liikkumista 2. HSL:n toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa 3. Strategian toteutumisen edellytykset ja esteet 4. Uusi rahoitusmalli

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus 129 30.10.2018 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 129 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 158 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014 HEL 2014-005907 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a edustamaan kaupunkia

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE

HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE Hallitus 150 21.10.2014 HLJ 2015 SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOLLE 337/07.70.700/2012 Hallitus 150 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen lippuihin esitetään 5% korotuksia ja ne olisi tehtävä koko toimivalta-alueella toimiville lipputuotteille.

Joukkoliikenteen lippuihin esitetään 5% korotuksia ja ne olisi tehtävä koko toimivalta-alueella toimiville lipputuotteille. OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 21.06.2016 20 Linja-autoliikenteen lippujen hinnat 1.9.2016 D/2020/08.01.00.00/2016 Perusteluosa Joukkoliikenteen lippuihin esitetään

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus 129 30.10.2018 Yhtymäkokous 14 27.11.2018 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 526/02.02.00.00/2017, 322/02.02.00.00/2018 Hallitus 129 Esittelijä Valmistelijat

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 249 20.08.2019 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 2022 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

Lausunto VD/5741/ /2018

Lausunto VD/5741/ /2018 Vantaan kaupungin lausunto / Lausuntopyyntö jäsenkunnille Helsingin seudun liikennekuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 Strategiasuunnitelma HSL:n strategian

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (7) 398 Ryj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta HEL 2012-008629 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Pääkaupunkiseutu sijoittuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle ja kehyskunnat vyöhykkeelle D.

Pääkaupunkiseutu sijoittuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle ja kehyskunnat vyöhykkeelle D. HSL Uudet vyöhykkeet 2019 A B C D Laajenevan seudun tarpeisiin Helsingin seutu kasvaa ja laajenee kovaa vauhtia. Vyöhykeuudistuksella vastataan väestön liikkumisen tarpeisiin ja varmistetaan julkisen liikenteen

Lisätiedot